Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK
2010/2011
Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy
Kunovice, srpen 2011
Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila
školská rada dne
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
OBSAH
1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ..............................................................................................................................................................3
2.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU ..................6
3.
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ........................................................................................8
4.
ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA
STŘEDNÍ ŠKOLY ..........................................................................................................................................................................................10
5.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A
PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ .......................................................................................................................................11
6.
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ...........................................................................................................21
7.
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ............................................................................................22
8.
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ...............................................................................................24
9.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ .....................................................25
10.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ................................................................................................................................25
11.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ...................................................................33
12.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ .................................................34
13.
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ................34
14.
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ........................................................................................................................................................36
15.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY) ................................................................................................37
16.
ROZBOR ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ ...........................................................................................................................................................37
17.
INVESTIČNÍ ZÁMĚRY .......................................................................................................................................................................38
18.
ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY...............................................................................................................................................................39
19.
PŘÍLOHY ............................................................................................................................................................................................42
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ...............................................................................................................................................................42
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY .........................................................................................................................50
ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO).................................................................................................70
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY .....................................................................................................................................................76
KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2010/2011 – 2013/2014 ...............................................................80
1.
2
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
a) Název: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Sídlo:
IČO:
IZO:
E-mail:
Web:
Telefon:
Kunovice
70989958
600 124 584
[email protected]
www.zskunup.cz
572 549 221
b) Sídlo: U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice
c) Charakteristika školy:
JSME ŠKOLOU PRO VŠECHNY. ŠKOLOU, KDE UČITELÉ I ŢÁCI PŘEMÝŠLEJÍ
NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ
PODPORUJEME PŘEDEVŠÍM TŘI VÝUKOVÉ OBLASTI
 Cizí jazyky – angličtinu učíme uţ od první třídy
 Informační technologie – vyuţíváme interaktivní tabuli, nejmodernější počítačovou
učebnu s další interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením, s pomocí počítačů se
vyučuje v řadě předmětů
 Sport – naši ţáci se pravidelně prosazují v krajském i v celostátním měřítku
UČÍME V MODERNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ
 Děti mají nové, výškově stavitelné lavice
 Učí se v barevně přívětivých třídách
 Máme bohatě vybavenou školní knihovnu
MÁME SKVĚLÉ VYUČUJÍCÍ
 Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní, aktivní a pozitivně
naladění učitelé, kteří pracují na svém dalším vzdělávání
MÁME DOBRÉ VÝSLEDKY
 Výsledky našich ţáků v celonárodních srovnávacích testech jsou opakovaně
nadprůměrné, několik desítek našich ţáků se opakovaně dostává mezi nejlepších pět
procent testovaného celku (testy přitom absolvovalo 30 000 ţáků z celé České
republiky)
 Naši ţáci dosahují dobrých výsledků v okresních, krajských i celostátních soutěţích
 V uplynulých třech školních letech platilo: 87 procent našich absolventů pokračovalo
ve studiu na středních školách
SPOLUPRACUJEME S RODIČI
 Rodiče v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také
atmosféru ve škole
 Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu,
vyuţíváme elektronickou ţákovskou kníţku
 O studijních výsledcích a chování ţáka informujeme rodiče během pravidelných
konzultací
3
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
 Od školního roku 2009/2010 dáváme rodičům dvakrát za rok individuální zprávu,
která není zaměřena na známky (ty si mohou podle libosti najít v „klasické nebo
elektronické ţákovské kníţce), ale na dovednosti dětí. Jedná se o souhrnný pohled
všech vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, popřípadě kde
má problémy. Nedáme v tomto případě zprávu o známkách, ale o dovednostech ţáků
CHCEME BÝT ŠKOLOU OTEVŘENOU OD RÁNA AŢ DO VEČERA
 Proto dětem nabízíme více neţ 20 školních krouţků
 Proto pro ně v létě pořádáme tábory
 Proto pořádáme i vzdělávací kurzy pro dospělé
CHCEME, ABY SE DĚTI VE ŠKOLE CÍTILY DOBŘE
 Proto ve škole pracuje ţákovský parlament, který se často schází s vedením školy
 Proto ve škole existuje schránka důvěry
 Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také
atmosféru ve škole
 Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze
 Odměňujeme nejlepší ţáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Na základě několika
desítek kritérií v osmi určených oblastech (například studijní výsledky, umístění
v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěţích, mimořádné školní aktivity,
mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spoluţáků)
získají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, příspěvek na zahraniční
cestu, na nákup studijní literatury apod.) nejlepší ţáci školy. Peníze na koupi těchto
cen získá škola od sponzorů.
JSME ŠKOLOU, PRO KTEROU JE TYPICKÉ VELKÉ MNOŢSTVÍ PROJEKTŮ
 Projekty jednotlivců, skupin, tříd i celé školy
 Typická pouze pro naši školu je projektová spolupráce nejstarších a nejmladších ţáků
školy
 Dětem projektová výuka umoţňuje pochopit látku v souvislostech
NESPOLÉHÁME JEN NA ZŘIZOVATELE, UMÍME PENÍZE ZÍSKAT I JINDE
 Za tři roky jsme na dotacích a grantech získali více neţ 5 milionů korun
 I proto můţeme realizovat projekty se školami z různých míst Evropy
 I proto mohou naši učitelé za vzděláváním cestovat po Evropě (Německo, Rakousko,
Británie, Belgie, Francie)
d) Zřizovatel: Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
e) Údaje o vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň
Datum konkurzu: 31.5.2006
Datum jmenování: 1.8.2006
Zástupkyně ředitele: Mgr. Věra Drgáčová
Datum jmenování: 1.8.2006
Zástupkyně ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová
Datum jmenování: 1.9.2010
f) Adresa pro dálkový přístup: www.zskunup.cz, [email protected]
4
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
g) Údaje o školské radě: Pracuje od 16. 2. 2009, má 6 členů. Předsedkyní je Mgr. Boţena
Genrtová (za rodiče). Další členové: Ing. Petr Polách (za rodiče), Ing. Pavel Hašek (za
zřizovatele), Ing. Pavel Vardan (za zřizovatele), Mgr. Libuše Kubenová (za pedagogické
pracovníky), Mgr. Ivana Janásová (za pedagogické pracovníky).
h) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stíţností:
Mgr. Věra Drgáčová
ch) Právní forma školy: příspěvková organizace
i) Datum zaloţení školy: 6.9.1993
j) Datum zařazení do sítě: 21.2.1996
k) Datum poslední změny zařazení: 1.9.1999
5
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU
SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU
Součásti školy zařazené do sítě:
Základní škola
Kapacita 350 ţáků
IZO 600 124 584
Školní druţina
Kapacita 90 ţáků
IZO 119 100 463
Školní jídelna
Kapacita 500 strávníků
IZO 108 011 437
Základní údaje o škole a jejích součástech
Základní škola
Počet ţáků na
Počet pracovníků
třídu/skupinu
Počet ţáků
Celkem
288
20,57
Celkem
23
Školní druţina
Počet dětí na
Počet ţáků
skupinu
Počet skupin
3
Přepočtený počet ped.
pracovníků
82
22,735
Přep. počet
pracovníků
Počet ţáků
na úvazek
3,053
26,86
30
Školní jídelna
Průměrný počet stravovaných
Přepočtený počet pracovníků
Doplňková činnost
86
0,9
Ţáci a zaměstnanci
285
4,1
Celkem
371
5,0
Vzdělávací program školy
Vzdělávací program
Základní škola
Škola pro všechny
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Č.j. MŠMT:
V ročnících 1.-9.
Počet ţáků
16847/96-2
5.
28
-
1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.
260
6
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů
Volitelné předměty
Název předmětu
Počet skupin
Ročník
Počet ţáků
VII.
Jazyk německý
1
18
VII.
Jazyk ruský
1
21
VIII.
Jazyk německý
1
19
VIII.
Informatika
1
16
IX.
Jazyk německý
1
11
IX.
Informatika
1
17
Nepovinné předměty
Počet skupin
Počet ţáků
Zájmový sport
1
32
Cvičení z jazyka českého
1
18
Cvičení z matematiky
1
19
Náboţenství
4
74
Název
Zájmové útvary
Název
Počet ţáků
Název
Počet ţáků
Kytara k táboráku
6
Ruština
12
Počítačový krouţek 1.st.
18
Gymnastika pro 2. stupeň
22
Národopisný krouţek
30
Gymnastika pro 1. stupeň
29
Sportovní hry 1.st.
18
Volejbal I
20
Aerobik
15
Volejbal II
21
Florbal I
19
Sportovní krouţek 1.st.
21
Florbal II
21
Keramika
18
Mlsné jazýčky
17
Badminton
13
Konverzace v JA
10
Šikulové
22
Hra na flétnu
6
Novinářský
10
7
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011
Pořadové
číslo
Pracovní zařazení,
funkce
1.
Ředitel
2.
Zástupkyně ředitele
3.
Zástupkyně ředitele
4.
Učitel
5.
Učitel
6.
Učitel
7.
Učitel
8.
Učitel
9.
Učitel
10.
Učitel
11.
Učitel
12.
Učitel
13.
Učitel
14.
Učitel
15.
Učitel
16.
Učitel
17.
Učitel
18.
Učitel
19.
Učitel
20.
Učitel
21.
Vychovatelka
22.
Vychovatelka
23.
Vychovatelka
Průměrná délka pedagogické praxe:
Učitelé
Vychovatelky ŠD
Celkem
Kvalifikace, vzdělání,
obor, aprobace
Úvazek
VŠ, JČ – D
VŠ, JN – JR
VŠ, M – F
VŠ, JR – TV
VŠ, PČ – TV
VŠ, 1. stupeň
VŠ, M – Z
VŠ, 1. stupeň
VŠ, 1. stupeň
VŠ, 1. stupeň
VŠ, JČ – D
VŠ, 1. stupeň
VŠ, národopis
VŠ, 1. stupeň
VŠ, 1. stupeň
VŠ, M – RV
VŠ, JČ – HV
VŠ, JČ – D
VŠ, Bi – M
JA
Bc.
Bc.
VŠ, 1. stupeň
1
0,9
0,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,63
1
1
1
1
1
1
0,72
1
1
0,17
Počet let
pedagogické praxe
14
36
26
36
9
8
8
26
20
16
4
20
21
4
27
4
25
6
3
12
11
5
20
15,69
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011
Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
22
19,682
3
3,053
25
22,735
Všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání a kvalifikaci odpovídající výkonu této práce.
2. Analýza lidských zdrojů
2.1. Poměr muţů a ţen – pedagogičtí pracovníci
Stále můţeme konstatovat, ţe v pedagogickém sboru tvoří muţi přibliţně jednu pětinu. To
sice není příliš, zároveň ale platí, ţe se jedná o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak
v rámci republiky.
8
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
2.2. Věková struktura – pedagogičtí pracovníci
Věkové rozmezí
Věková struktura pedagogických pracovníků
Počet pracovníků
Věkové rozmezí
Do 24 let
25 – 29
30 – 35
36 – 39
Počet pracovníků
40 – 45
46 – 49
50 – 55
56 – 60
nad 60 let
0
5
5
2
4
2
3
2
0
Učitelský sbor je jednoznačně stabilizovaný, vedení školy řeší pouze zástupy spojené
s odchodem na rodičovskou dovolenou. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení
všechny věkové kategorie. Věkové sloţení sboru se z našeho pohledu blíţí téměř ideálnímu
stavu, zkušenost se setkává s mládím, nechybí ani důleţitá střední generace.
2.3. Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci splňují poţadovanou odbornou kvalifikaci.
2.4. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011
Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
11
0
11
9,101
0
9,101
Interní pracovníci
Externí pracovníci
Celkem
Další údaje o nepedagogických pracovnících
Pořadové číslo
Pracovní zařazení
Úvazek
Stupeň vzdělání
1.
Hospodářka
0,7
Střední
2.
Uklízečka
0,7
ZV
3.
Uklízečka
0,7
ÚSO
4.
Uklízečka
0,7
ÚSO
5.
Uklízečka
0,7
ÚSO
6.
Školník
1,0
ÚSO
7.
Vedoucí ŠJ
1,0
Střední
8.
Vedoucí kuchařka
1,0
SOU
9.
Pomocná kuchařka
1,0
SOU
10.
Pomocná kuchařka
1,0
Základní
11.
Pomocná kuchařka
1,0
Základní
9
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, O NÁSLEDNÉM
PŘIJETÍ DO ŠKOLY A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011
Zapsaní do
1. třídy 2010
Počet ţádostí
o odklad
Nastoupili do
1. třídy 2010
Zapsaní do
1. třídy 2011
Počet ţádostí
o odklad
Nastoupili do
1. třídy 2011
44
5
39
47
8
39
2. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011
Povinnou školní docházku ukončilo 28 ţáků devátých tříd. Dva ţáci naší školy budou od
září patřit mezi studenty čtyřletého gymnázia, dvacet tři ţáků čeká studium střední odborné
školy a pět bude navštěvovat odborná učiliště.
Střední školy
PŘEHLED PŘIJATÝCH ŢÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL)
Gymnázia
Střední odborné školy
2
21
Střední odborná učiliště
5
Osmileté gymnázium
2
STŘEDNÍ ŠKOLY
Gymnázium Uherské Hradiště
2 ţáci
2 ţáci
Gymnázium (čtyřleté)
Gymnázium (osmileté)
Střední odborná škola technická a Gymnázium Staré Město
2 ţáci
Ekonomika a podnikání
Obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště
4 ţáci
Obchodní akademie
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotní Uherské Hradiště
1 ţák
Elektrotechnika
1 ţák
Hotelnictví a cestovní ruch
2 ţáci
Strojírenství
Střední průmyslová škola Uherský Brod
2 ţáci
Mechanik elektrotechnik
Střední odborná škola Uherský Brod
1 ţák
Obchodní akademie
1 ţák
Sociální péče – sociálně správní činnost
10
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
1 ţák
Modelářství a návrhářství oděvů
1 ţák
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Střední odborná škola technická Uherské Hradiště
2 ţáci
Mechanik seřizovač
Střední škola Mesit Uherské Hradiště
1 ţák
Mechanik strojů a zařízení
Střední škola letecká Kunovice
1 ţák
Technik letadel
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bzenec
1 ţák
Analýza potravin
STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ
Střední odborná škola technická Uherské Hradiště
1 ţák
Strojní mechanik
1 ţák
Mechanik opravář motorových vozidel
1 ţák
Truhlář
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
2 ţáci
Kadeřník
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ
STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE
POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ
Vzdělávací a výchovné záměry
Jsou podrobně rozpracovány v Koncepci střednědobého rozvoje naší základní školy.
Koncepce je přílohou této Výroční zprávy (Příloha č.5).
Samotném výsledky vzdělávání jsou analyzovány v závěru výroční zprávy.
Největší úspěchy ţáků školy ve školním roce 2010/2011
TŘÍDA
ÚSPĚCHY
Radek Blahuš
7.A
1. místo v celostátním finále soutěţe Mladý Demosthenes,
1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd)
Ocenění Zlínského kraje za mimořádné úspěchy
v mimoškolní činnosti
Štěpánka Jakubcová
7.B
1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd)
Kristýna Martinková
7.B
1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd)
KDO
11
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
TŘÍDA
ÚSPĚCHY
Alţběta Šáchová
7.B
1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd)
Patrik Blaţek
7.A
1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd)
Petr Šácha
7.B
1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 7. tříd)
Martin Hromada
8.B
1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 8. tříd)
Josef Paška
8.B
1. místo v celostátní fyzikální soutěţi Fyz IQ (kategorie 8. tříd)
Ivana Mášová
9.
7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních
gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe
druţstev, vítězství v krajském finále soutěţe jednotlivkyň
Karolína Klišíková
5.
7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních
gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe
druţstev, 2. místo v krajském finále soutěţe jednotlivkyň
Kristýna Tranová
5.
KDO
Eliška Mášová
4.A
Lucie Hůtová
8.B
Lucie Čiţková
5.
Michaela Kotasová
8.A
Sabina Škrabalová
8.A
Magdalena Veselá
8.A
7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních
gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe
druţstev
7. místo v republikovém finále soutěţe druţstev sportovních
gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěţe
druţstev,
1. místo v krajské literární soutěţi Kde končí svět (kategorie
4. – 5. třídy, próza, konkurence 730 dalších prací z celého
kraje)
1. místo v krajské literární soutěţi Kde končí svět (kategorie
8. – 9. třídy, próza, konkurence 730 dalších prací z celého
kraje), 5. místo v mezinárodní literární soutěţi Mladý umělec
(v konkurenci více neţ pěti set dalších prací), čestné uznání
v literární soutěţi Na velkomoravském Veligradě (v
konkurenci osmdesáti dalších prací ze Zlínského kraje)
Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní
gymnastice, mladší kategorie
Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní
gymnastice, starší kategorie,
2. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady
(v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského
kraje)
Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní
gymnastice, starší kategorie
Vítězství v krajském finále soutěţe druţstev ve sportovní
gymnastice, starší kategorie, 3. místo v krajském finále
soutěţe druţstev ve stolním tenisu,
3. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady
(v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského
kraje)
Účast v krajském kole soutěţe olympiády v německém
jazyce, vítězství v okresním kole této soutěţe,
3. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu
Veronika Baná
9.
Martina Miskovičová
9.
3. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu
Tomáš Mořický
9.
5. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu
Dominik Doleţal
9.
5. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu
12
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
TŘÍDA
ÚSPĚCHY
Adam Kolář
9.
5. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu
Patrik Graja
8. B
5. místo v krajském finále soutěţe druţstev ve stolním tenisu
Natálie Janíková
2.A
1. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady
(v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského
kraje)
Ondřej Třetina
2.B
2. místo ve výtvarné soutěţi Pohádky a říkadla Josefa Lady
(v konkurenci téměř pěti set dalších prací z celého Zlínského
kraje)
Michaela Dudová
4.A
1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v
konkurenci prací z dvanácti dalších ŢS a ZUŠ ze Zlínského
kraje i ze zahraničí)
Kristýna Skopalová
4.A
1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v
konkurenci prací z dalších dvanácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského
kraje i ze zahraničí)
Adéla Zapletalová
4.B
2. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Dolní Němčí (v
konkurenci prací z dalších dvanácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského
kraje i ze zahraničí)
Pavel Suchánek
2.A
1. místo ve výtvarné soutěţi pořádané ZŠ Ostroţská Lhota (v
konkurenci prací z dalších sedmnácti ŢS a ZUŠ ze Zlínského
kraje)
KDO
Dětský soubor Handrláček
-
Účast v krajském kole přehlídky dětských folklorních
souborů
Soutěţe, olympiády, přehlídky (počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2010/2011)
Počty účastníků
Soutěţ
Školní kolo
Okresní
(okrskové)
kolo
Krajské
kolo
Celostátní kolo
130
130
14
12
-
-
-
12
-
-
130
13
7
-
Florbalový turna, mladší děvčata
-
9
-
-
Florbalový turnaj, mladší chlapci
-
9
-
-
Florbalový turnaj, starší chlapci
-
11
-
-
Výtvarná soutěţ, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
147
-
3
-
O Pohár 17. Listopadu
66
-
-
-
Olympiáda v dějepise
17
2
-
-
Olympiáda v českém jazyce
21
2
-
-
Mladý Demosthenes
12
2
2
1
Fyz IQ
8
8
8
8
Vánoční laťka
60
-
-
-
Vánoční florbalový turnaj
30
-
-
-
Sprinterský viceboj, 2. stupeň
Atletický čtyřboj
Florbalový turnaj, 1. stupeň
Soutěţ ve stolním tenisu
13
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Počty účastníků
Soutěţ
Školní kolo
Okresní
(okrskové)
kolo
Krajské
kolo
Celostátní kolo
Pohybové skladby
61
-
-
-
Literární soutěţ, Slovácké muzeum
1
-
1
-
Přebor škol v běhu na lyţích, dívky
61
-
-
-
Výtvarná soutěţ, knihovna Staré Město
150
4
4
-
Ţákovská florbalová liga
12
12
-
-
Matematická olympiáda
30
3
-
-
Pythagoriáda
120
3
-
-
Matematický klokan
240
1
-
-
Přírodovědný klokan
60
-
-
-
-
8
-
-
Olympiáda v angličtině
15
2
-
-
Olympiáda v němčině
12
2
1
-
Literární soutěţ, střední škola Vsetín
1
-
1
-
Biologická olympiáda
30
4
-
-
Recitační soutěţ
160
3
-
-
-
5
-
-
Zeměpisná olympiáda
67
3
-
-
Zazpívej, slavíčku
19
5
1
-
-
25
-
-
Sportovní gymnastika
30
13
9
4
Přehlídka dětských folklorních souborů
30
30
30
-
Volejbal, chlapci
18
9
-
-
Volejbal, dívky
30
13
-
-
Ekologická soutěţ Poznej a chraň
-
12
-
-
Ekoolympiáda
2
2
2
Mac Donaldś Cup, kopaná chlapci
-
15
-
-
Výtvarná soutěţ, ZŠ Ostroţská Lhota
164
-
1
-
Literární soutěţ, knihovna Uh. Hradiště
30
6
2
-
-
-
-
-
24
-
-
-
Halová kopaná, 2. stupeň
Přebor škol v šachu
Halová olympiáda, 1. stupeň
Výtvarná soutěţ Ex libris
Školní turnaj tříčlenných druţstev, volejbal
Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2010/2011
Měsíc
Srpen
Září
Září
Název akce
Pedag. kolektiv absolvuje dvoudenní výjezdní poradu před
zahájením školního roku
Zahájení školního roku, prváčci zahájili módní přehlídkou a
přivítáním u sochy Boříka
Poprvé se sešel ţákovský parlament, následně pracoval po celý
školní rok
14
Počet účastníků
22
38
26
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Měsíc
Září
Název akce
Otevřeli jsme novou multimediální učebnu, představili jsme
další zrenovované školní prostory
Deváťáci navštívili úřad práce
Září
Prvňáčci měli návštěvu z Nadace Děti, kultura, sport
38
Září
38
300
Září
Prvňáčci absolvovali dvoudenní seznamovací pobyt
Poprvé jsme se sešli na celoškolním shromáţdění, v dalších
měsících se tak stalo ještě šestkrát
Projekt Vesmírná plavba k celoroční soutěţi v 2.A
Září
Začala celoroční soutěţ IQ Star pro vechny ţáky školy
289
Září
Byla schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok
Září
Škola se zapojila do programu recyklovaní
289
Září
Deváťáci začali vybírat témata pro absolventské práce
49
Září
Začalo pracovat 22 školních krouţků
304
Říjen
Projekt Svátek zvířat, 1. a 2. ročník
76
Říjen
Sága o světě zvaném Island, zeměpisná beseda
40
Říjen
Vyšly nové Kunupky, poté se to podařilo ještě 5 x
Říjen
35
Říjen
Beseda o drogách
Týden jsme v rámci projektu realizovaného naší školou hostili
zahraniční experty
Tajemství Kunovského lesa, projekt 3. a 5. ročníku
Říjen
Osmnáctý olympijský den ţáků naší školy
300
Říjen
Jablíčkový den, projekt 2. A
20
Říjen
Fouká vítr, projekt 2.A
20
Říjen
Beseda s policií, 2. ročník
38
Říjen
Dnes učím já, začátek celoročního projektu 1.A
21
Říjen
Čtvrťáci na dopravním hřišti
37
Říjen
První sběr papíru
289
Listopad
Svátek duchů a dušiček, projekt 1. – 3. ročníků
91
Listopad
Listopad
Třídní schůzky
Tvoříme znak města, zapojujeme se do pokusu o vytvoření
světového rekordu
Kuchařská čeština, projekt 5. ročníku
Listopad
Krajské kolo ve stolním tenisu, Kunovice
7
Listopad
Kloboukový den, projekt 2.A
20
Listopad
Poznám svoje město, projekt 1. ročníku
38
Listopad
Volejbalový turnaj O Pohár 17. listopadu, Kunovice
66
Prosinec
Školou jezdil Mikuláš na saních
289
Prosinec
Vyrobili jsme předměty určené pro charitativní prodej
170
Prosinec
Deváťáci prezentovali absolventské práce
28
Prosinec
Jeţíškova dílnička
289
Prosinec
Projekt Středověk ve škole, historický šerm
289
Září
Září
Říjen
Listopad
15
Počet účastníků
300
28
20
-
-
54
170
29
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Měsíc
Název akce
Počet účastníků
Bruslení v Uherském Hradišti
289
Leden
Zapojili jsme se do projektu Rodiče učí matematiku
110
Leden
Děti čtou dětem, projekt 1.A a 2.B
39
Leden
Týden otevřených dveří
170
Leden
Zápis do prvního ročníku
49
Leden
Ples Sdruţení rodičů
Leden
Dnes učím já, projekt 1.A
21
Leden
Přednáška o etice, 9. ročník
28
Leden
Pololetní vysvědčení
289
Únor
Filmové představení, kino Lípa
115
Březen
Lyţařský kurz, 7. třídy
40
Březen
Autorské čtení pro ţáky prvního stupně
170
Březen
Projekt Jaro, 1.A
21
Březen
Projekt Učíme se zvířátky, 3. třída
24
Březen
Ze školy za vampýry, přednáška ve Slováckém muzeu
16
Duben
Nocování s Andersenem, 2. ročník
38
Duben
Třídní schůzky
Duben
Projekt Hasík, poţární prevence, 2. ročník
38
Duben
Uvítali jsme klienty domova na Bělince, 1.A
21
Duben
Druháci učili mladší kamarády, 2.B a 1.A
39
Duben
Páťáci prezentovali absolventské práce
29
Duben
Den Země, projektový den 1. stupně
170
Duben
Beseda s policií, 3. a 4. ročník
62
Duben
Pohár osvobození, Kun ovice
289
Duben
Květen,
červen
Květen
Projekt Čarodějnický slet, 1. stupeň
170
Předškolička pro naše budoucí prváčky
40
Větrníky pro radost, projekt 1.B a 4.A
34
Květen
Soutěţ o nejkrásnější fotografii rozkvetlého stromu
86
Květen
Deváťáci v Moravském krasu, exkurze
28
Květen
Exkurze, Dlouhé stráně
40
Květen
Beseda pro rodiče, 1.A
21
Květen
Pasování prváčků na čtenáře
39
Květen
Vodácký zájezd
25
Červen
Pokračuje projekt Hasík pro ţáky 2. ročníku
38
Červen
Happening
289
Červen
Sportovní hry ţáků ZŠ
28
Červen
O pohár starosty Uherského Brodu, atletika
20
Červen
Přebory regionu v plavání
8
Prosinec
-
-
16
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Měsíc
Název akce
Počet účastníků
Červen
Exkurze do Slováckého divadla
15
Červen
O pohár ředitele školy, volejbal
40
Červen
Letní tábor pořádaný naší školou
42
Hodnocení výsledků výchovného působení
a) Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření
5
36
Přijetí u
starosty
0
15
Napomenutí
TU
4
11
41
15
15
Pololetí
Pochvala
I.
II.
Celkem
Důtka TU
Důtka ŘŠ
5
3
0
2
8
2
b) Sníţené stupně z chování na konci školního roku
2 – uspokojivé
3 - neuspokojivé
Počet
% všech ţáků školy
1
0
0,35
0
c) Absence ţáků ve školním roce 2010/2011
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.
4.A
4.B
5.
6.
7.A
7.B
8.A
8.B
9.
Celkem
Počet omluvených
hodin
610
645
658
448
785
703
855
896
1437
808
1511
754
971
2034
13 115
Počet neomluvených
hodin
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
12
17
Průměr na ţáka
29,05
35,83
38,71
24,89
31,40
39,06
47,50
32,00
62,48
44,89
71,52
41,89
57,12
72,64
45,54
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Celkový prospěch ţáků ve školním roce 2010/2011
21
18
19
18
25
18
18
28
Prospělo
s vyznam.
1. pololetí
21
18
19
18
23
14
13
18
Prospělo
s vyznam
2. pololetí
21
18
17
17
23
15
14
18
164
126
23
18
21
18
17
28
Třída
Počet
ţáků
1.A
1.B
2.A
2.B
3.
4.A
4.B
5.
Celkem
1.st.
6.
7.A
7.B
8.A
8.B
9.
Celkem
2.stupeň
Škola
celkem
Poznámka:
pololetí.
Prospělo Prospělo Neprospělo Hodnoceno
1.pololetí 2.pololetí 1.pol/2.pol
slovně
0
0
0
0
2
3
6
11
0
0
1
1
2
3
4
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
22
21
0
0
7
9
11
5
7
7
8
10
11
6
7
5
15
8
9
11
10
21
15
8
9
12
10
23
1/0
1/0
1/0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
46
47
74
77
4/1
0
289
172
190
96
98
4/1
0
1/1 nehodnocen
Rozdílné součty jsou dány rozdílným a měnícím se počtem žáků během jednotlivých
Výsledky výchovného poradenství
Výchovné poradenství se ve školním roce 2010/2011 řídilo plánem práce výchovné
poradkyně. Výchovná poradkyně Mgr. Libuše Kubenová se opakovaně zaměřuje zejména na
tyto hlavní oblasti:










evidence ţáků s vývojovými poruchami
koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných
vývojových poruch u konkrétních ţáků
metodické vedení učitelů při přípravě IVP
koordinace činnosti dyslektických asistentů
spolupráce s třídními učiteli vycházejících ţáků
profesní orientace ţáků
poradenská činnost pro ţáky i rodiče
kontakt s poradenskými zařízeními (PPP, SVP HELP, SPC)
vyhodnocování podnětů ze Schránky důvěry
registrace záškoláctví.
Z nabízených sluţeb rodiče nejčastěji vyuţívali porady o moţnostech umístění
vycházejících ţáků. Klíčová byla role výchovné poradkyně i během administrativního
procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Ţáci letos opět dostali moţnost
18
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
podávat tři přihlášky, a přestoţe to nebylo naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky
vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Škola
také uspořádala dvě besedy pro rodiče ţáků devátých ročníků, ve kterých je seznamovala
s chodem a problematikou přijímacího řízení. Rodiče tuto moţnost výrazně ocenili.
Během celého roku vyuţívali ţáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovné
poradkyně. Rodičům jsme přímo v naší škole zprostředkovali schůzku se zástupci
jednotlivých středních škol a učilišť, zejména z Uherskohradišťska.
Velmi příznivý ohlas měla beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná
výchovnou poradkyní. Beseda byla zaměřena na volbu profesní orientace ţáků devátých
ročníků.
Bohuţel se letos v Uh. Hradišti, ba ani ve Zlíně nekonala Burza středních škol, ţáci proto
mohli vyuţít pouze virtuální nabídky jednotlivých škol.
Výchovná poradkyně aktivně spolupracovala s vedením školy při řešení závaţnějších
kázeňských přestupků, pomáhala řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly
v různých problémech. Aktivně při tom spolupracovala se školní psycholoţkou, která ve
škole začala pracovat v listopadu 2009.
I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými
vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti.
Na základě vyšetření ţáků v pedagogicko – psychologické poradně se můţeme individuálně
věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných ţáků jsme
věnovali zvýšenou péči i ţákům integrovaným, ať uţ z důvodu vývojových poruch učení
nebo i znevýhodnění sociálního.
Výchovná poradkyně včasně reagovala na připomínky, prosby či stíţnosti, které děti mohou
anonymně umístit do schránky důvěry, a pomohla tím vyřešit drobnější i větší problémy
ţáků školy. Schránka důvěry slouţí našim ţákům k tomu, aby psali připomínky k dění ve
škole, postěţovali si na to, co je trápí, poţádali o pomoc v obtíţné osobní situaci. Kaţdý
dopis se dočkal své odpovědi. Díky tomu, ţe děti mohou psát anonymně, stává se, ţe se
„vypovídají“ ze svých problémů; je-li to vhodné, jsou jim nabízeny kontakty na odborníky či
krizová centra. Připomínek, proseb či stíţností vhozených do schránky důvěry ve školním
roce 2010/2011 výrazně ubylo. Lze to vysvětlit i výše uvedenou prací školní psycholoţky, ke
které děti rychle našly cestu.
Zvláštní pozornost uţ tradičně zasluhuje systematické vzdělávání výchovné poradkyně
Libuše Kubenové, v pedagogickém sboru opětovně patří mezi vyučující s největším počtem
19
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
absolvovaných vzdělávacích akcí. Letos doplnila výchovná poradkyně opět své vzdělávání.
V rozsahu 63 hodin přímé výuky absolvovala studijní program Kompetence výchovných
poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením, čímţ splnila veškeré poţadavky,
které jsou v oblasti vzdělání na výchovné poradce kladeny. Kromě toho úspěšně absolvovala
vzdělávání v projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové
poradenství. Projekt je zaměřen na testování metodou BSA (barvově slovních asociací) a je
určen jednak pro děti předškolního věku, ale hlavně pro ţáky vycházející ZŠ a SŠ. Výchovná
poradkyně úspěšně absolvovala oba projekty a získala osvědčení.
Výsledky práce školní druţiny
Ve školním roce 2010/2011 pracovala ve škole podruhé v její historii tři oddělení
školní druţiny, reagovali jsme tím na vzrůstající zájem rodičů. Do druţiny se zapsalo celkem
82 ţáků. Kromě dvou učeben vyuţívala druţina pro svoji činnost také další prostory školy,
především třídu, tělocvičnu nebo kuchyňku.
Činnost školní druţiny se řídila školním vzdělávacím programem pro školní druţinu,
výchovně vzdělávacím plánem pro jednotlivá oddělení a zaměřovala se na prohloubení
mravní výchovy ţáků, dbala na kvalitní vyuţití volného času, čímţ vycházela ze svého
specifika mezistupně mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Vychovatelky úzce
spolupracovaly s třídními učiteli i s rodiči ţáků, spolupodílely se na organizování některých
akcí pro první stupeň.
Pozitivním prvkem v činnosti školní druţiny jsou pravidelné projekty. Ať uţ se jedná o
projekty jednotlivých oddělení školní druţiny, o projekty celé druţiny nebo o projekty, do
jejichţ realizace se druţina zapojila.
20
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Primární prevence sociálně patologických jevů se odehrávala podle minimálního
preventivního plánu, jehoţ autorkou je Mgr. Veronika Procházková. Kompletní program je
přílohou číslo
1 této výroční zprávy, hodnocení výsledků primární prevence sociálně
patologických jevů je přílohou číslo 2 této výroční zprávy.
Za zmínku stojí fakt, ţe minimální preventivní program školy získal prestiţní ocenění
Zlínského kraje. Byl zařazen mezi čtyři nejlepší v kategorii úplných základních škol ve
Zlínském kraji. Viz článek níţe.
Snaží se pedagogický sbor, aby se Vaše děti cítily ve škole bezpečně? Nepřímou
odpověď aktuálně poskytli odborníci ze Zlínského kraje. Ti naší škole udělili prestižní
ocenění, když ji zařadili mezi čtyři úplné základní školy, které se ve Zlínském kraji nejlépe
starají o bezpečí dětí ve škole a kvalitní prevencí předcházejí nežádoucím jevům. Ocenění za
minimální preventivní program převzala autorka tohoto programu a školní metodička
prevence Veronika Procházková spolu s ředitelem školy Markem Tvrdoněm ve čtvrtek 28.
dubna 2011 v aule Střední pedagogické školy v Kroměříži. „Oceněny byly školy, jejichž
programy byly nejkoncepčnější, nejpropracovanější a nejvíce naplňující podstatu prevence,
kterou je kvalitní sociální klima ve školách. Takové, které vytvoří vstřícné, bezpečné a
laskavé prostředí pro žáky i učitele,“ stálo ve zprávě Krajského úřadu ve Zlíně.
Proč odborníci mezi nejlepší programy zařadili právě ten náš? Své rozhodnutí opřeli
o rozsáhlost programu, o mnoţství školních i mimoškolních aktivit, líbil se jim projekt proti
šikanování spojený se soutěţí, ocenili také školní časopis, práci školní psycholoţky a
atypicky formulovaný školní řád. Fakt, ţe jsme se mezi úplnými základními školami ve
Zlínském kraji zařadili se svým programem mezi čtyři nejlepší, vynikne při konstatování, ţe
komise posuzovala více neţ 250 preventivních programů. „Pochopitelně tento program
nevytváříme kvůli cenám, ale nezastírám, ţe ocenění mě potěšilo,“ uvedla naše školní
metodička prevence Veronika Procházková. Ocenění je zároveň zaslouţenou odměnou pro
celý pedagogický sbor školy, který svou kaţdodenní činností uvádí program do praxe.
Ceny nejlepším školám předávali hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, radní pro oblast
školství Josef Slovák a vedoucí krajského odboru školství Stanislav Minařík.
21
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Počet
Název akce
účastníků
22
Školní atmosféra, školní pravidla
Setkání ředitelů a výchovných poradců základních a středních
1
škol Zlínského kraje
1
Krajská konference k primární prevenci rizikového chování
1
Hrajeme si v matematice nejen na prvním stupni ZŠ
1
Ruština na základních školách jako druhý cizí jazyk
1
Efektivní učení ţáka se speciálními potřebami
Studium pro koordinátory školních vzdělávacích programů
1
(říjen 2010 – září 2011, 250 hodin)
1
Výtvarné inspirace
1
Seminář výchovných poradců základních škol
1
Estetická výchova v hodinách českého jazyka a literatury
1
Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule
1
Interaktivní učebnice na prvním stupni
1
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školství
Vzdělávání výchovných poradců zaměřené na kariérové
1
poradenství (listopad – červen, 32 hodin)
Modely řízení kvality a jejich vyuţití pro vlastní hodnocení
1
školy
Setkání výchovných poradců s pracovníky pedagogicko1
psychologické poradny
1
Interaktivní formy výuky v matematice
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se
1
zdravotním postiţením(únor – červen, 63 hodin)
1
Klíč k výuce českého jazyka
1
Propojení výuky matematiky na základních školách s praxí
1
Školení koordinátorů projektu Ekopolis
Mediální výchova jako průřezové téma školních vzdělávacích
22
programů
22
Mediální výchova ve výuce jednotlivých vzdělávacích oblastí
1
Profesní průprava zástupce ředitele (březen – červen, 32 hodin)
1
Kompetence zástupce ředitele
1
Alternativní výuka v systému českého školství
1
Rétorika, mluvený projev
11
Tvorba interaktivních výukových materiálů
11
Tvorba interaktivních materiálů s vyuţitím hlasovacího zařízení
1
E-learningové metody a jejich vyuţití při výuce cizích jazyků
Místo konání
Vápenky
Uherský Brod
Zlín
Olomouc
Zlín
Brno
Třebíč, Kunovice
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Brno
Zlín
Uherské Hradiště
Zlín
Ţitková
Zlín
Uherské Hradiště
Zlín
Zlín
Uherské Hradiště
Zlín
Zlín
Kunovice
Kunovice
Zlín
Zlín
Praha
Praha
Kunovice
Kunovice
Zlín
Komentář: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podle plánu zaměřeno
především na 6 oblastí:
 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu
 Vzdělávání výchovné poradkyně
 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ŠVP
 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků
22
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky
 Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou jednotliví pedagogové vyučují
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků navštívili členové sboru 30
vzdělávacích akcí, kurzů a seminářů (krátkodobých i dlouhodobých). Jednotliví členové
sboru tak nadále systematicky pracují na svém dalším vzdělávání. Třebaţe mnoţství
absolvovaných vzdělávacích akcí je poprvé po čtyřech letech niţší, nejedná se o pokles
kvality, jen o relativní číslo. Ve skutečnosti členové sboru strávili na odborných seminářích
stejně času jako v minulosti, absolvovali jsme totiţ sice méně akcí, ale zároveň akcí časově
náročnějších. Platí to především v případě několika dlouhodobých kurzů.
Po delší době jsme se při vyhledávání vhodných seminářů potýkali s řadou problémů.
Jednalo se o potíţe finanční. Ze státu jsme na tento účel dostali mnohem méně peněz neţ
v minulosti. Tento problém jsme částečně eliminovali vyuţíváním řady bezplatných
seminářů, realizovaných v rámci různých, především bezplatných projektů. I tak jsme poprvé
po pěti letech nemohli vyhovět všem členům pedagogického sboru, kteří projevili zájem o
další vzdělávání. Další objektivní potíţ představuje i fakt, ţe mnoţství seminářů, na které se
naši pedagogové přihlásili (ať uţ je nabízela jakákoliv instituce), bylo nakonec pro malý
zájem zrušeno.
Škola vyuţívala především nabídku Střední odborné školy Otrokovice, Národního
institutu pro další vzdělávání, Vzdělávací agentury KPS Vsetín, vzdělávací společnosti
Descartes a reagovala také na další nabídky institucí realizujících akreditované kurzy a
semináře. Členové pedagogického sboru absolvovali i akce pořádané jinými školami,
vzdělávali se také díky projektu, který realizuje naše škola. Účast se řídila plánem akcí
DVPP, schvalovaným vţdy na jedno pololetí školního roku. Pedagogičtí pracovníci
vypracovali o kaţdé absolvované akci podrobnou zprávu, podle závaţnosti seznámili
s obsahem akce své kolegy v předmětových komisích, nebo všechny pedagogy na
společných poradách. Za mnohem podstatnější neţ mnoţství absolvovaných akcí
povaţujeme fakt, ţe:
a) Téměř všichni účastníci hodnotili výše uvedené akce kladně.
b) Účastníci seminářů dokázali se získanými poznatky seznámit své kolegy (ať uţ
v rámci předmětové komise, nebo v rámci speciálních pedagogických porad –
takzvané příklady dobré praxe).
23
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
A ještě dvě zmínky na závěr:
1) Škole se opakovaně, a ve stále výraznější míře, daří plnit cíl vytčený především
střednědobou koncepcí rozvoje školy a autoevaluačními zprávami z předcházejících
dvou školních let, totiţ aby se její vyučující stali lektory kurzů DVPP. Ve školním
roce 20010/2011 se počet lektorů z řad vyučujících zásadním způsobem rozrostl,
akreditované vzdělávací akce a semináře opakovaně lektorovali Andrea Olbertová,
Zdenka Peterková, Jiřina Gogolová, Michal Tanner a Marek Tvrdoň. Tuto skutečnost
povaţujeme za unikátní v rámci českého základního školství.
2) V rámci grantu, který jsme získali od Národní agentury pro evropské vzdělávací
programy, jsme realizovali týdenní studijní program pro odborníky z celé Evropy.
V jedenáctileté historii tohoto programu jsme se tak stali teprve čtvrtou základní
školou z České republiky, která si troufla studijní návštěvu zorganizovat.
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Trvale usilujeme o to, aby škola neslouţila jen našim ţákům, ale také obyvatelům
Kunovic. V tomto případě se soustředíme na akce, o které měla veřejnost velký zájem. Ať uţ
to byl červnový happening nebo především letní tábor pro 40 dětí nejen z naší školy.
Konkrétní nabídka pro veřejnost:
- vyuţití školního hřiště, tělocvičny
- vyuţití počítačové učebny
- stravování ve školní jídelně
- letní tábor v lokalitě Vápenky
Část z akcí uvedených v kapitole týkající se výsledků vzdělávání ţáků byla určena také
veřejnosti. Nadstandardní je prezentace školy na veřejnosti. Na náš školní web jsme za
jediný školní rok umístili více neţ 500 příspěvků, naše stránky zhlédlo více neţ tisíc
návštěvníků týdně, coţ je ve srovnání se stejně velikými školami vysoké číslo. Naše škola se
pravidelně objevovala v lokálních i celostátních médiích, nákladem tři sta kusů jsme opět
vydali stostránkovou ročenku školy.
24
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2010/2011 se ve škole neuskutečnila ţádná kontrola České školní inspekce.
Další kontroly
Kontrolující
Okresní správa sociálního
zabezpečení
Předmět kontroly
Kontrola pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, provádění
nemocenského pojištění a plnění
povinností v důchodovém pojištění
Výsledek
Bez závad
10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Rozbor hospodaření k 31.12.2010
Osnova:
1. Úvod
2. Druhy finančních prostředků
3. Čerpání provozního příspěvku
4. Čerpání státní dotace
5. Doplňková činnost
6. Pořízené investice
7. Hospodaření ve fondech
8. Zhodnocení kontrol
9. Závěr
1. Úvod
Základní škola Kunovice U Pálenice je příspěvkovou organizací se samostatným právním
subjektem, jejímţ zřizovatelem je Město Kunovice.
2. Druhy finančních prostředků
Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněţními prostředky
získanými vlastní činností. Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze
tří zdrojů:
 Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti.
Jde o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky
a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým
doporučením MŠMT. Na rok 2010 byly po úpravě rozpočtu schváleny celkem
25
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
přímé NIV ve výši 11 580 448 Kč na limit počtu zaměstnanců 31,40. Během
roku byla provedena vratka ve výši 6 000 Kč pod UZ 33426.
 Město Kunovice (zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen
k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činností, včetně nákladů neinvestiční
povahy na opravy a údrţbu majetku města ve správě organizace. Na rok 2010 byl
schválen příspěvek na provoz ve výši 2 300 000 Kč a investiční příspěvek na
rekonstrukci kotelny ve výši 100 000 Kč. Dále byla provedena úprava rozpočtu a
provozní příspěvek byl navýšen o 12 000 Kč a současně investiční příspěvek byl
poníţen v celkové výši 100 000 Kč z důvodu, ţe technické zhonocení
rekonstrukce kotelny provedlo Město Kunovice.
 Doplňková činnost – pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, můţe jej pouţít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Příjmy z této
činnosti jsou hlavně z hostinské činnosti (vaření pro cizí strávníky) a pronájmu
nebytových prostor.
3. Čerpání provozního příspěvku – viz. tabulka č. 1
Na rok 2010 byl schválen provozní příspěvek ve výši 2 312 000 Kč. K 31.12.2010 byla na
účet základní školy tato částka připsána a byla proúčtována do výnosů.
Provozní příspěvek byl k 31.12.2010 čerpán na 100%.
Tabulka č. 1: Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele - Města Kunovice, okres Uh.Hradiště
Rozpočet roční
Skutečnost čerpání
Účet
Název
% plnění
2010
k 31.12.2010
501
Spotřebované nákupy
239 000 Kč
342 535 Kč
143,32%
502
Spotřeba energií
1 470 000 Kč
1 265 670 Kč
86,10%
511
Opravy a udrţování
45 000 Kč
53 821 Kč
119,60%
512
Cestovné
40 000 Kč
40 649 Kč
101,62%
513
Náklady na reprezentaci
20 000 Kč
31 516 Kč
157,58%
518
Sluţby
446 000 Kč
510 490 Kč
114,46%
521
Mzdové náklady -dohody
10 000 Kč
21 460 Kč
214,60%
549
Jiné ostatní náklady
42 000 Kč
45 859 Kč
109,19%
2 312 000 Kč
2 312 000 Kč
100,00%
Celkem
Komentář k jednotlivým položkám
účet 501 Spotřeba materiálu
Poloţka je přečerpána z důvodu nakoupení DDHM na vybavení nové počítačové učebny.
účet 502 Spotřeba energií
voda spotřeba 138 799 Kč ( do DČ převedeno 11 520 Kč.). Celková spotřeba vody za 112/2010 byla 150 319 Kč. Na rok 2010 byla rozpočtovaná spotřeba 120 000 Kč.
teplo (plyn) spotřeba 769 375 Kč ( do DČ převedeno 31 998 Kč). Celková spotřeba tepla
za 1-12/2010 byla 801 373 Kč. Na rok 2010 byla rozpočtovaná spotřeba 950 000 Kč.
26
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
elektřina
spotřeba 404 009 Kč (z toho bylo do DČ převedeno 39 680 Kč). Celková
spotřeba elektřiny za 1-12/2010 byla 443 689 Kč. Na rok 2010 byla rozpočtovaná spotřeba
400 000 Kč.
Účet 512 Cestovné
Jedná se hlavně o cestovné na školní výlety a semináře pedagogů.
Účet 513 Náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci byly přečerpány v důsledku větší četnosti akcí (studijní návštěva
SVES 2, happening, uvedení nové počítačové učebny do provozu atd.)
Účet 518 Sluţby
Tato poloţka zahrnuje náklady na poštovné, telefony, svoz odpadu, zpracování mezd a
účetnictví, plavání, servisní práce k PC, správu serveru, poplatky a semináře. Zvýšené
náklady na sluţby byly rovněţ z důvodu velké četnosti jednotlivých akcí.
Účet 521 Mzdové náklady a dohody
Ze mzdových nákladů byla placena dohoda o provedení práce pro školního psychologa.
4. Čerpání státního rozpočtu – viz. tabulka č. 2
Na rok 2010 byla k 31.12.2010 schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné
odvody, základní příděl do FKSP (2% z mezd) a ostatní neinvestiční náklady (učebnice,
učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavání-povinná výuka, DVPP – další
vzdělávání pedag. pracovníků) ve výši 11 580 448 Kč (bez grantového projektu). Na běţný
účet bylo k 31.12.2010 připsáno 11 580 448 Kč (bez grantového projektu). Rovněţ tato
částka byla proúčtována do výnosů. Po provedení vratky byly výnosy poníţeny na 11 574
448 Kč.
Tabulka č. 2: Čerpání státní dotace na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční náklady- Zlínský kraj
Skutečnost čerpání
Účet
Název
Roční rozpočet
% plnění
k 31.12.2010
521
521
524
527
501-518
Mzdy
Mzdy - OON (dohody)
Zák.odvody (zdr.a soc.p.)
Základní příděl do FKSP
Ostatní neivest. náklady
Dotace z FMS
Celkem
8 082 268 Kč
260 000 Kč
2 803 414 Kč
161 645 Kč
263 121 Kč
10 000 Kč
8 082 268 Kč
260 000 Kč
2 803 414 Kč
161 645 Kč
263 121 Kč
10 000 Kč
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
11 580 448 Kč
11 580 448 Kč
6 000 Kč
11 574 448 Kč
100,00%
Vratka
Skutečnost
Státní dotace byla k 31.12.2010 čerpána ve výši 100 % (bez grantového projektu).
5. Doplňková činnost – viz. tabulka č. 3
Doplňková činnost je k 31.12.2010 zisková ve výši 147 844,24 Kč. Jedná se o příjmy
z pronájmu nebytových prostor, školního bytu a vaření pro cizí strávníky.
K 31.12.2010 byly proúčtovány reţijní náklady (provozní náklady, energie) ve výši celkem
163 685 Kč.
27
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Tabulka č. 3: Doplňková činnost
VÝNOSY
Trţba ze stravného
Trţba z nájemného
Jiné ostatní výnosy
Celkem výnosy
Zisk
NÁKLADY
830 950 Kč
122 464 Kč
122 715 Kč
1 076 129 Kč
147 844 Kč
Spotřeba potravin
Mzdy a zákonné odvody
Spotřeba energií + ostatní
Celkem náklady
456 978 Kč
253 865 Kč
217 442 Kč
928 285 Kč
6. Pořízené investice
Bylo provedeno technické zhodnocení budovy v celkové výši 5 727 604 Kč. Z toho
rekonstrukce kotelny byla ve výši 5 483 021 Kč a instalace infrazářičů pod stropem
tělocvičny byla ve výši 244 583 Kč.
7. Hlavní činnost – viz tabulka č. 4
Název
Provozní příspěvek
Státní rozpočet
Finanční dary
Jiné ostatní V/N
Odpisy
Grantový projekt
Celkem
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek
2 312 000 Kč
2 312 000 Kč
0 Kč
11 574 448 Kč
11 574 448 Kč
0 Kč
259 453 Kč
259 453 Kč
0 Kč
1 188 432 Kč
1 243 485 Kč
-55 053 Kč
716 549 Kč
716 549 Kč
0 Kč
1 100 691 Kč
1 100 691 Kč
0 Kč
17 151 573 Kč
17 206 626 Kč
-55 053 Kč
8. Hospodaření ve fondech
účet – 401 – Fond dlouhodobého majetku:
K 31.12.2010 je zůstatek na fondu 61 207 196,70 Kč
účet – 401 – Fond oběţných aktiv
Zůstatek je ve výši 49 300,10 Kč, coţ je převod zůstatku skladu potravin a cenin od
zřizovatele k 1.1.2003
účet – 411 – Fond odměn:
Zůstatek k 31.12.2010 je 50 000 Kč.
účet – 412 – Fond FKSP:
Zůstatek fondu k 31.12.2010 činí 17 109,30 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním
přídělem . Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci,kulturní akci a příspěvky na
stravování pro zaměstnance.
účet – 413 + 414 Fond rezerv:
K 31.12.2010 je zůstatek na fondu 395 362 Kč. V tom je zahrnut zůstatek z grantového
projektu ve výši 212 856,25 Kč.
28
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
účet – 416 – Fond investiční:
Zůstatek k 31.12.2010 činí 83 104,82 Kč.
Zhodnocení kontrol
V období 1-12/2010 neproběhla ţádná kontrola ze strany OSSZ, jednotlivých zdravotních
pojištoven a finančního úřadu.
Závěr
Základní škola,Kunovice, U Pálenice hospodařila k 31.12.2010 v hlavní činnosti se ztrátou
-55 052,69 Kč a v doplňkové činnosti se zůstatkem 147 844,24 Kč. Ztráta v hlavní činnosti
byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti. Celkový hospodářský výsledek byl 92 791,55
Kč.
V Kunovicích dne 18. 2. 2011
Mgr. Marek Tvrdoň
ředitel školy
Rozbor hospodaření k 30. 6. 2011
Osnova:
1. Úvod
2. Druhy finančních prostředků
3. Čerpání provozního příspěvku
4. Čerpání státní dotace
5. Doplňková činnost
6. Pořízené investice
7. Hospodaření ve fondech
8. Zhodnocení kontrol
9. Závěr
1.Úvod
Základní škola Kunovice U Pálenice je příspěvkovou organizací se samostatným
právním subjektem, jejímţ zřizovatelem je Město Kunovice.
2.Druhy finančních prostředků
Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněţními prostředky
získanými vlastní činností. Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze
tří zdrojů:

Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde
o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením
MŠMT. Na rok 2011 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši 11 294 653 Kč na limit
počtu zaměstnanců 32,00.

Město Kunovice (zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen
k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činností, včetně nákladů neinvestiční povahy
na opravy a údrţbu majetku města ve správě organizace. Na rok 2011 byl schválen
příspěvek na provoz ve výši 2 200 000 Kč.
29
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Doplňková činnost – pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, můţe jej pouţít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Příjmy z této činnosti
jsou hlavně z hostinské činnosti (vaření pro cizí strávníky) a pronájmu nebytových
prostor.
3. Čerpání provozního příspěvku – viz. tabulka č.1
Na rok 2011 byl schválen provozní příspěvek ve výši 2 200 000 Kč. K 30.6.2011
byla na účet základní školy připsána částka 1 100 000 Kč. Rovněţ tato částka byla
proúčtována do výnosů.
Provozní příspěvek byl k 30.6.2011 čerpán na 47,04%.
Tabulka č.1: Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele - Města Kunovice, okres Uh.Hradiště
Účet
Název
501
Spotřebované nákupy
502
Spotřeba energií
511
Rozpočet roční
2011
Skutečnost čerpání
k 30.6.2011
% plnění
300 000 Kč
157 174 Kč
52,39%
1 240 000 Kč
512 343 Kč
41,32%
Opravy a udržování
40 000 Kč
13 657 Kč
34,14%
512
Cestovné
40 000 Kč
27 037 Kč
67,59%
513
Náklady na reprezentaci
20 000 Kč
10 904 Kč
54,52%
518
Služby
500 000 Kč
277 923 Kč
55,58%
521
Mzdové náklady - dohody
30 000 Kč
21 650 Kč
72,17%
549
Jiné ostatní náklady
30 000 Kč
14 196 Kč
47,32%
2 200 000 Kč
1 034 884 Kč
47,04%
Celkem
Komentář k jednotlivým položkám:
účet 502 Spotřeba energií
voda spotřeba 61 245 Kč ( do DČ převedeno 6 816 Kč.). Celková spotřeba vody za 1-6/2011
byla 68 061Kč. Na rok 2011 je rozpočtovaná spotřeba 120 000 Kč.
teplo (plyn) spotřeba 315 749 Kč ( do DČ převedeno 18 930 Kč). Celková spotřeba tepla za 16/2011 byla 334 679 Kč. Na rok 2011 je rozpočtovaná spotřeba 680 000 Kč.
elektřina
spotřeba 135 349 Kč (z toho bylo do DČ převedeno 23 474 Kč). Celková spotřeba
elektřiny za 1-5/2011 byla 158 823 Kč. Na rok 2010 je rozpočtovaná spotřeba 400 000 Kč.
Účet 512 Cestovné
Jedná se hlavně o cestovné na školní výlety a semináře pedagogů. Překročení této poloţky k
30.6 je z důvodu, ţe akce proběhly během I. pololetí 2011.
Účet 513 Náklady na reprezentaci
Akce týkající se této poloţky rovněţ proběhly během I. pololetí 2010.
Účet 518 Sluţby
Tato poloţka zahrnuje náklady na poštovné, telefony, svoz odpadu, zpracování mezd a
účetnictví, plavání, servisní práce k PC, správu serveru, poplatky a semináře.
Účet 521 Mzdové náklady a dohody
Dle plánu čerpáno v I.pololetí 2011.
30
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
4.Čerpání státního rozpočtu – viz.tabulka č.2
Na rok 2011 byla k 30.6.2011 schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné
odvody, základní příděl do FKSP (1% z mezd) a ostatní neinvestiční náklady (učebnice,
učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavání-povinná výuka, DVPP – další
vzdělávání pedag. pracovníků) ve výši 11 294 653 Kč (bez grantového projektu). Na běţný
účet bylo k 30.6.2011 připsáno 5 834 401 Kč (bez grantového projektu). Rovněţ tato částka
byla proúčtována do výnosů.
Státní dotace byla k 30.6.2011 čerpána ve výši 51,67 % (bez grantového projektu).
Tabulka č.2: Čerpání státní dotace na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční nákladyZlínský kraj
Skutečnost čerpání
Účet
Název
Roční rozpočet
% plnění
k 30.6.2011
521
Mzdy
7 939 908 Kč
4 016 856 Kč
50,59%
521
Mzdy - OON (dohody)
524
Zák.odvody (zdr.a soc.p.)
527
Základní příděl do FKSP
501-518 Ostatní neiv.náklady
Grantový projekt
Celkem
182 000 Kč
144 390 Kč
79,34%
2 842 667 Kč
1 396 269 Kč
49,12%
79 399 Kč
41 198 Kč
51,89%
135 820 Kč
122 851 Kč
90,45%
114 859 Kč
114 859 Kč
100,00%
11 294 653 Kč
5 836 423 Kč
51,67%
Zůstatek
5.Doplňková činnost – viz.tabulka č.3
Doplňková činnost je k 30.6.2011zisková, ve výši 116 068 Kč. Jedná se o příjmy
z pronájmu nebytových prostor a hlavně vaření pro cizí strávníky.
K 30.6.2011 byly proúčtovány reţijní náklady (provozní náklady, energie) ve výši celkem
89 320 Kč.
Tabulka č.3: Doplňková činnost
VÝNOSY
NÁKLADY
Tržba ze stravného
481 893 Kč
Tržba z nájemného
89 320 Kč
Jiné ostatní výnosy
5 232 Kč
Celkem výnosy
576 445 Kč
Zisk
116 068 Kč
Spotřeba potravin
246 668 Kč
Mzdy a zákonné odvody
137 989 Kč
Spotřeba energií + ostatní
Celkem náklady
6. Pořízené investice
Byla pořízena sekačka na trávu ve výši 50 320 Kč.
31
75 720 Kč
460 377 Kč
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
7. Hlavní činnost – viz tabulka č. 4
Tabulka č.4: Hlavní činnost
Název
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek
Provozní příspěvek
1 100 000 Kč
1 034 884 Kč
65 116 Kč
Státní rozpočet
5 834 401 Kč
5 836 423 Kč
-2 022 Kč
Finanční dary
184 522 Kč
184 522 Kč
0 Kč
Jiné ostatní V/N
683 856 Kč
683 856 Kč
0 Kč
Odpisy
0 Kč
377 274 Kč
-377 274 Kč
Celkem
7 802 779 Kč
8 116 939 Kč
-314 180 Kč
8. Hospodaření ve fondech
účet – 401 – Fond dlouhodobého majetku:
K 30.6.2011 je zůstatek na fondu 60 880 242,70 Kč
účet – 401 – Fond oběţných aktiv
Zůstatek je ve výši 49 300,10 Kč, coţ je převod zůstatku skladu potravin a cenin od
zřizovatele k 1.1.2003
účet – 411 – Fond odměn:
Zůstatek k 30.6.2011 je 50 000 Kč.
účet – 412 – Fond FKSP:
Zůstatek fondu k 30.6.2011 činí 26 322,30 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním
přídělem. Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci,kulturní akci a příspěvky na stravování
a pro zaměstnance.
Účet – 413 + 414 Fond rezerv:
K 30.6.2011 je zůstatek na fondu
školám ve výši 961 275 Kč.
1 511 818,05Kč. Z toho je zůstatek projektu Peníze
účet – 416 – Fond investiční:
Zůstatek k 30.6.2011 činí 539 319,82 Kč. Proúčtovány odpisy za 1-6/2011 ve výši 377
274Kč.
Zhodnocení kontrol
V lednu 2011 byla provedena kontrola OSSZ v Uherském Hradišti ve smyslu ustanovení §6
odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění o kontrole pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrola byla provedena za
období od ledna 2009 do prosince 2010. Dle protokolu OSSZ nebylo uloţeno ţádné
nápravné opatření.
Závěr
Základní škola, Kunovice, U Pálenice hospodařila k 30.6.2011 v hlavní činnosti se ztrátou
-314 180,25 Kč (včetně odpisů ve výši 377 274 Kč) a v doplňkové činnosti s celkovým
zůstatkem 116 068,22 Kč.
V Kunovicích dne 6. 8.2011
Mgr. Marek Tvrdoň
ředitel školy
32
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
a) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, grantový projekt s
registračním číslem: CZ.1.07/1.3.09/02.0020, název Mediální výchova pro pedagogy
základních a středních škol Zlínského kraje, škola je druhým rokem realizátorem
tohoto tříletého projektu.
b) Národní agentura pro evropské programy, aktivita SVES 2. Získali jsme grant a
v říjnu 2010 jsme hostili pedagogy pěti evropských zemí, téma návštěvy Nontraditional approach to teaching physical education. Viz článek níţe.
Týden jsme hostili zahraniční experty
Bylo jich sedm. Přijeli z pěti evropských zemí, kde jsou experty na výuku tělesné
výchovy. A celý týden od 18. do 22. 10. byli hosty naší školy, kde pobývali na studijní
návštěvě. Jak se to přihodilo?
Před devíti měsíci jsme ve škole vypracovali projekt a požádali českou Národní agenturu
pro evropské vzdělávací programy o grant na organizaci studijní návštěvy, jejíž téma
znělo Netradiční způsoby výuky tělesné výchovy. Nejenže jsme s projektem uspěli u své
národní agentury, ale zároveň jsme zaujali odborníky z různých koutů Evropy, kteří
projevili o takovou studijní návštěvu zájem. V jedenáctileté historii tohoto programu jsme
se tak stali teprve čtvrtou základní školou z České republiky, která si troufla studijní
návštěvu zorganizovat.
Do Kunovic proto přijeli Betty Gaydu (ředitelka školy ve Francii, konkrétně
v Guadeloupu), Lieve van Lancker (dáma, která se zásadním způsobem podílí na tvorbě
metodiky výuky tělesné výchovy v Belgii), Nuria Ruiz (učitelka tělocviku ze Španělska),
Antonio Torró (metodik tělesné výchovy ze Španělska), Ramiz Arabici (zodpovědný za
sportovní profilaci univerzity v tureckém městě Bursa), Roger Finney (zodpovědný za
metodické vedení trenérů v anglickém Stoke City) a Victor Alvarez (ředitel a tělocvikář ze
základní školy ve Španělsku).
Chtěli jsme, aby naši hosté podrobně poznali systém výuky tělesné výchovy v českých
školách. Proto jsme je seznámili s možnostmi naší základní školy, která je v kontextu
českého školství běžnou školou bez sportovní specializace. Má ale schopné pedagogy, a
proto dosahuje se svými žáky výrazné úspěchy ve sportovních soutěžích. Pro srovnání
jsme návštěvu zavedli také na dvě speciální sportovní základní školy v Uherském Hradišti
33
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
a v Uherském Brodě a také na uherskohradišťské gymnázium. Všude zahraniční
pedagogové viděli desítky ukázek z hodin tělesné výchovy, všude byl také prostor na
vzájemnou diskusi a porovnávání rozdílů výuky v jednotlivých zemích. A propos – věděli
byste, že součástí výuky tělesné výchovy ve Španělsku je i žonglování a balancování?
Zajímavé bylo setkání s pedagogickým sborem naší školy, hosté si často povídali i
s našimi žáky. Kunovická místostarostka Ivana Majíčková přijala návštěvu na radnici,
uherskohradišťský místostarosta Květoslav Tichavský zase na tamním sportovním
stadionu. Pro zajímavost: zatímco jméno Komenský našim hostům příliš neříkalo, Emila
Zátopka znali úplně všichni. Méně času už zbylo na důkladné poznání regionu, alespoň o
prohlídku Buchlova a návštěvu vinného sklepa jsme ale nikoho neochudili.
„Musím moc poděkovat celému týmu, který studijní návštěvu připravoval. Program byl
úžasný a dlouho na něj nezapomenu,“napsala po návratu do své vlasti v e-mailové
zprávě Francouzka Betty Gaydu. Odbornou stránku studijní návštěvy zajišťovali
tělocvikáři Jiřina Gogolová a Michal Tanner, komunikaci mezi všemi účastníky
usnadňovala svými překlady angličtinářka Marcela Pálková.
Realizace studijní návštěvy je potvrzením faktu, že škola má ve svém pedagogickém týmu
osobnosti, které mají co nabídnout. Přibližně čtvrtina všech vyučujících totiž aktivně
předává své zkušenosti a lektoruje kurzy určené široké pedagogické veřejnosti. Na
základní školu v menším městě je to počet nebývalý a pro školu je nepochybně dobrou
vizitkou.
12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ
Škola v minulosti realizovala jazykové kurzy pro veřejnost. V tomto školním roce je
nabídla znovu, kvůli malému zájmu je ale nerealizovala.
13. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Třebaţe kunovická radnice jako zřizovatel podporuje v rámci svých moţností školství
více neţ dostatečně, škola při shánění peněz nespoléhá jen na svého zřizovatele. Sama usiluje
o různé dotace a granty, jejichţ kompletní seznam uvádíme níţe. Nutno zdůraznit, ţe se
jedná o činnost časově nesmírně náročnou a při stále větších nárocích na udílení grantů
34
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
zároveň o činnost, která v dnešní době uţ téměř na všech úrovních státní správy zaměstnává
výhradně profesionály. I vzhledem k tomu povaţujeme počet pokusů získat peníze z grantů a
koneckonců i výši získané částky za více neţ nadstandardní ve srovnání s jinými základními
školami.
PŘEHLED DOTACÍ A GRANTŮ, O KTERÉ ŠKOLA USILOVALA VE ŠKOLNÍM ROCE
2010/2011
Od koho
Ministerstvo školství, mládeţe
a tělovýchovy
Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy
Nadace Děti – kultura - sport
Kolik
Na co
1 602 900,- Kč
Projekt EU – peníze školám
20 000,- Kč
Přípravná návštěva pedagogů ze
čtyř zemí, v projektu SVES 1
Mezinárodní spolupráce
Nadace Děti – kultura - sport
20 000,- Kč
Ročenka školy
Nadace Děti – kultura – sport
2 000,- Kč
Nadace Děti – kultura – sport
12 000,- Kč
Nadační fond Tesco
Fond mládeţe a sportu
Zlínského kraje
Ministerstvo školství, mládeţe
a tělovýchovy
17 000,- Kč
Výsledek
Schváleno
Schváleno
Schváleno
Schváleno
100 000,- Kč
Materiál na výrobky pro
dobročinnou sbírku
Zdravý ţivotní styl pro ţáky
základních škol
Moderní škola
Neschváleno
20 000,- Kč
Sportovní aktivity
Neschváleno
80 000,- Kč
Prostě řekni ne – na podporu
prevence neţádoucích jevů
Neschváleno
Schváleno
Schváleno
FINANČNÍ DARY
Dárce
Částka
Sdruţení rodičů
17 380,- Kč
Sdruţení rodičů
120 000,- Kč
Pouţito na
Doprava a vleky na lyţařském
výcvikovém kurzu, doprava na školu v
přírodě
Podíl na vybavení počítačové učebny,
materiál pro ţáky
Nadace Děti – kultura – sport
2 000,- Kč
Materiál na charitativní akci
Nadace Děti – kultura – sport
36 000,- Kč
Wellnes program – zdravý ţivotní styl
pro děti základních škol
Yaro, Ing. Šašinka
5 500,- Kč
Vybavení školní jídelny
Pas + P Uherské Hradiště
5 000,- Kč
Ročenka ZŠ Kunovice, U Pálenice +
ceny do soutěţe IQ Star
Nowaco, s.r.o.
5 000,- Kč
Ročenka ZŠ Kunovice, U Pálenice
Dankr, s.r.o.
2 500,- Kč
Ročenka ZŠ Kunovice, U Pálenice
35
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI
Ve škole nepracuje odborová organizace
SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM
Stejně jako ve výše uvedeném případě je neformální, zřizovatel se intenzivně zajímá
o dění ve škole. Příkladem jsou časté návštěvy volených zástupců města na akcích školy.
Vzájemná spolupráce se kromě kaţdodenního ţivota školy oboustranně pozitivně projevuje
především při pořádání společných akcí (namátkou Pohár 17. listopadu, Pohár osvobození).
Prospěšná je i spolupráce při vyuţívání majetku města (bezplatný pronájem kulturního
zařízení při školních akcích apod.). Škola zase na oplátku otevírá své prostory místní
veřejnosti, spolupracuje s místními organizacemi, nabízí vzdělávací akce pro veřejnost
(například jazykové kurzy), pořádá aktivity pro všechny děti z Kunovic (happening, letní
týdenní tábor). Výsledky své práce škola pravidelně prezentuje ve Zpravodaji města.Vedení
školy oceňuje moţnost setkávat se podle potřeby se zástupci samosprávy.
SPOLUPRÁCE S RODIČOVSKÝM SDRUŢENÍM
Škola povaţuje tuto spolupráci za neformální, prospěšnou a povaţuje ji za nezbytnou
pro obě strany. Přínosem je fakt, ţe díky snaze předsedkyně sdruţení, paní Janě Paškové, se
opětovně podařilo zvýšit počet členů SRŠ. K jejich nejvýznamnějším aktivitám patří
nádherný Ples SRŠ. Významná je i finanční pomoc (v praxi velmi dobře funguje před dvěma
lety vyzkoušený nový model financování školních aktivit).
Za největší posun ve vzájemné spolupráci povaţuje vedení školy setkávání se členy SRŠ,
diskusi o činnosti školy, jejím dalším směřování. Potěšující je fakt, ţe prodleva mezi těmito
setkáními se opět výrazně sníţila a lze je označit za téměř pravidelná.Vedení školy
konzultuje se sdruţením rodičům i své koncepční záměry.
SPOLUPRÁCE S DRUHOU ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VE MĚSTĚ
Obě školy se podílejí na pořádání společných akcí (namátkou Pohár osvobození). Podařilo se
realizovat některé vzájemné návštěvy pedagogů a dětí, především při práci na jednotlivých
projektech. Opakovaně se jedná především o aktivity vyučujících a dětí z prvního stupně
36
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
obou škol, v tomto školním roce rozšířené také o druhý stupeň, především při pořádání
exkurzí.
SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Spolupráce školy a školky je nadstandardní. Projevuje se to společnými akcemi,
seznamovacími návštěvami školáčků ve škole (především budoucích prvňáčků), společnou
prací předcházející zápisu dětí do prvních ročníků (výměna informací, přítomnost učitelek
mateřské školy při zápisu do prvních tříd, předškolička pro budoucí školáky).
SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
Postupně se daří naplňovat zásady práce komunitní školy. Kunovická veřejnost vyuţívá
prostory školy (pronájmy počítačové učebny, tělocvičny, stravování ve školní jídelně) i
konkrétní nabídku smysluplného vyuţití volného času. Škola letos opět nabízela vzdělávací
akce pro veřejnost, pořádala happening, organizovala letní tábor.
15. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY)
Environmentální výchova se odehrávala podle plánu EVVO, jehoţ autorkou je Mgr.
Kateřina Zemánková. Kompletní program je přílohou číslo 3 této výroční zprávy. Hodnocení
výsledků EVVO je přílohou číslo 4 této výroční zprávy.
16. ROZBOR ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ
V průběhu letošního školního roku bylo na naší škole registrováno 20 úrazů. Ţádný z těchto
úrazů není hodnocen jako váţný. Jedná se o podvrtnutí, výrony, drobná trţná krvácení,
naraţeniny a z toho plynoucí otoky). Čtrnáct těchto úrazů bylo lékařsky ošetřeno. Vyučující
byli na začátku školního roku proškoleni bezpečnostním technikem. Všichni ţáci byli v září
informováni svými třídními učiteli o bezpečnosti a chování o přestávkách, ve výuce i po
jejím ukončení a také o povinnosti nahlásit kaţdý úraz vyučujícímu. Během školního roku
byla průběţně prováděna poučení o bezpečnosti před kaţdou akcí pořádanou školou.
37
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
měsíc
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Celkem
Počet úrazů
4
1
3
3
2
4
3
20
Dívky
1
1
1
1
1
2
7
Chlapci
3
3
2
1
3
1
13
TV
1
1
1
2
2
1
8
17. INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
 Přeměna ţákovských šaten, neútulné a uzavřené kóje změnit na samostatné šatní
skříňky ve volném prostoru (cca 500 000,- Kč).
 Ve spolupráci s městem vyuţít potenciál venkovního areálu a postupně zde
vybudovat víceúčelové sportovní hřiště.
 Ve spolupráci s městem připravit proměnu obou tělocvičen (především zateplení a
výměnu oken).
 Vylepšit podmínky pro práci vyučujících, především nevyhovující kabinety (cca
200 000,- Kč).
Seznam větších investičních záměrů se během posledního školního roku výrazně změnil.
Uţ neobsahuje problémy, které školu nejvíce trápily (především nevyhovující kotelna, kterou
se díky podoře města podařilo nahradit nejmodernější kotelnou). Díky vlastní aktivitě školy a
zisku několika grantů se zase podařilo výrazně proměnit vnitřní prostředí školy, především
vybavení nejmodernější vyučovací technikou. Investiční záměry proto nyní směřují
především do budoucnosti, a pokud by nebyly realizovány, neohrozí to chod školy.
38
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
18. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Během školního roku 2010/2011 jsme opět usilovali o to být školou, která kvalitně učí
(co v našem pojetí znamená kvalitní výuka vysvětlujeme níţe), a zároveň školou, která
nabízí další aktivity.
Ve školním roce 2010/2011 jsme nerealizovali ţádné zásadní systémové změny, ale přišli
jsme s novinkami, které systematicky podporovaly úsilí minulých let. Tyto novinky měly
podpořit především snahu učit, vzdělávat a vychovávat podle moderního paradigmatu
vzdělávání (viz níţe).
Konkrétní novinky:
a) Intenzivně vyuţíváme učebnu získanou z dotačního titulu.
ţáci. Na kaţdém
„pracovišti" je k dispozici notebook, připojení na internet. V učebně dále vyuţíváme
interaktivní tabuli a také hlasovací zařízení, které máme k dispozici jako jedna z mála
základních škol v ČR. Toto hlasovací zařízení umoţňuje prakticky okamţitě zjistit,
jak děti rozumí aktuálně probírané látce. Nemluvě třeba o okamţitém vyhodnocení
testů apod.
b) Ţákovská shromáţdění. Byla to jedna z větších novinek tohoto školního roku.
Sedmkrát během deseti měsíců se všichni ţáci sešli společně s vyučujícími. Původní
představa byla jasná: umoţnit ţákům ptát se na vše, co je zajímá v souvislosti
s děním ve škole, prodiskutovat společné problémy, představit úspěšné ţáky.
Výsledek? Bylo to jako s kaţdou novou věcí, ţila si částečně svým vlastním ţivotem.
Začátek tak trochu připomínal lehké fiasko, ale postupem doby se očekávání splnila.
Jiný charakter měla shromáţdění prvního a jiný shromáţdění druhého stupně. Na
prvním stupni se hodně mluvilo o projektech, o aktivitách, které mají jednotlivé třídy
za sebou. Na začátku si vše musely poctivě „odmoderovat“ paní učitelky, ale
s přibývajícím časem vystrkovali růţky první malí nebojsové, kteří se nebáli
předstoupit před ostatní a přirozeně mluvit. A ţe jich na prvním stupni bylo víc neţ
na stupni druhém! To druhý stupeň se rozjíţděl pomalu. Postupně ale chodili ţáci na
shromáţdění lépe a lépe připraveni, dokázali diskutovat, prosazovat své nápady.
Zásluhu na tom mají především členové ţákovského parlamentu, kteří vţdy celý
měsíc trpělivě sbírali nápady svých spoluţáků, a také třídní učitelé, kteří s přípravou
ţákům pomáhali. A protoţe kaţdé shromáţdění bylo zaměřeno na konkrétní téma,
rozproudila se často příjemná debata, ve které o dobré nápady nebyla nouze.
Nejţivější byly debaty, které se týkaly plánů na materiální vylepšení školy, kvality
39
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
stravování ve školní jídelně a školního bufetu. Po prvním roce lze konstatovat, ţe
ţákovské shromáţdění se můţe oprávněně stát trvalou školní aktivitou.
c) Hodnocení a sebehodnocení. Nebylo to vysvědčení, ale zpráva o schopnostech
jednotlivých dětí ano. Hodnocení dovedností, které kaţdý člen pedagogického
kolektivu dvakrát během roku vystavil jednotlivým ţákům, jsme přinesli podruhé za
poslední dvě školní léta. Sdělovali jsme mimo jiné to, jak jednotlivé děti dokáţou
spolupracovat se spoluţáky, zda uplatňují vlastní nápady, umí řešit problémy, zda
hovoří k věci, dodrţují základní pravidla a povinnosti, mají základní pracovní návyky
nebo zda se umí poučit z chyb. Pohled jednotlivých učitelů jsme letos poprvé
obohatili o vlastní hodnocení dětí. V praxi tak kromě pohledu jednotlivých
vyučujících na konkrétní dovednosti rodiče zjistili i to, jak samo sebe v těchto
dovednostech hodnotí přímo jejich dítě.
d) Záznamy z výuky na webu. Jedna z posledních novinek školního roku 2010/2011 se
klubala na svět jen nesměle. Seznámit jste se s ní mohli na školním webu, kam zprvu
pouze pár odváţlivců, poté necelá třetina vyučujících umisťovala své učební
materiály a více či méně pravidelně informovala o tom, co se děje v jejich hodinách.
Kromě učebních materiálů jste tak v některých případech mohli na webu najít
například oznámení o termínu písemných prací a po jejím napsání třeba i konkrétní
ukázku této písemky. Protoţe tento školní rok jsme v tomto směru povaţovali za
zkušební, bylo zatím jen na jednotlivých vyučujících, které materiály zveřejní. I tato
novinka by se ale měla v příštím školním roce dočkat pokračování, a to ve výrazně
rozšířené podobě.
Pro školní rok 2010/2011 bylo opět klíčovou snahou potvrdit si principy výuky, kterou jako
kvalitní označí co nejvíce členů pedagogického sboru. To vše s sebou zákonitě přinášelo
nutnost ještě výraznější a častější vzájemné komunikace jednotlivých členů pedagogického
sboru. Pedagogický sbor se během roku definitivně posunul od staršího a méně efektivního
typu vzdělávání k modernímu, atraktivnímu a účinnému pojetí výuky.
Rysy obou typů jsou popsány níţe.
RYSY STARÉHO PARADIGMATU VZDĚLÁVÁNÍ
 Přenos poznatků od učitele k ţákům
 Pasivita ţáků – důraz na přejímání a předávání (výrazně převaţuje aktivita učitele)
 Třídění ţáků na nadané a ty ostatní, oddělení vzdělávacích cest
 Kompetitivní struktura – překonej ostatní ţáky, překonej své kolegy
 Neosobní vztahy mezi aktéry učebního procesu
40
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
RYSY NOVÉHO PARADIGMATU VZDĚLÁVÁNÍ
 Konstrukce poznání – důraz na procesy
 Aktivita ţáků – dialog mezi tím, jak je svět chápán ţákem, a jak je mu
zprostředkováván
 Rozvoj kompetencí a talentu všech ţáků – místo třídění podpora při problémech,
prevence
 Kooperativní struktura – důvěra vrstevnickým vztahům v procesech učení
 Učební komunita – aktivní a pozitivní vztahy v učebním společenství
Po školním roce 2010/2011 s jistotou platí, ţe škola je vystavěna na základech nového
paradigmatu a vyučující jeho rysy úspěšně uvádějí do praxe. Zároveň se opětovně potvrdilo,
ţe přes stovky nejrůznějších aktivit a projektů kvalita výuky neklesá. Pravdou je opak.
Důkazy pro toto tvrzení jsou následující:
 Výrazné úspěchy na olympiádách a soutěţích i četná účast na těchto akcích prokazují,
ţe děti získaly potřebné znalosti a kompetence v různých oblastech vzdělávání.
Permanentně narůstající počet mimoškolních akcí, třídních, výukových i školních
projektů, při nichţ spolupracují ţáci různého věku, výrazně zlepšuje komunikaci
mezi dětmi a pomáhá vytvářet příznivější klima školy. Zároveň svědčí o schopnosti
zvládat týmovou spolupráci, o praktickém vyuţití získaných poznatků a je pevným
základem pro další vzdělávání dětí.
 Celonárodní srovnávací testy Scio uskutečněné v rámci vlastního hodnocení školy
prokázaly nepatrně nadprůměrné znalosti a dovednosti našich ţáků.
 Účast vyučujících na kurzech dalšího vzdělávání, stejně jako mnoţství podaných
ţádostí o dotace či granty svědčí o zájmu učitelů neustále zkvalitňovat výchovně
vzdělávací proces.
Na základě více neţ prokazatelných podkladů můţeme konstatovat, ţe škola ve školním roce
2010/2011 splnila všechny cíle výchovně vzdělávacího procesu. Mnohé výstupy (především
řada projektů, výsledky soutěţí, olympiád a výsledky celonárodních srovnávacích testů)
potvrzují, ţe naši ţáci disponují potřebnými znalostmi. Zároveň prokázaly, ţe ţáci nade vší
pochybnost disponují také potřebnými kompetencemi.
41
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
19. PŘÍLOHY
Příloha číslo 1:
Minimální preventivní program
pro rok: 2010-2011
Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Procházková
Je školní preventivní program, zaměřený zejména na výchovu ţáků ke zdravému ţivotnímu
stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních
dovedností. Je to program zaloţený na podpoře vlastní aktivity ţáků, pestrosti forem
preventivní práce s ţáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se
zákonnými zástupci ţáků školy.
Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j. : 20 006/2007-51, který do
prevence sociálně patologických jevů zařazuje :
a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování ţáků:
-
záškoláctví
-
šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
-
kriminalita, delikvence
-
uţívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen
„OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími
s uţíváním návykových látek
-
závislost na politickém a náboţenském extremismu
-
netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
-
domácího násilí
-
týrání a zneuţívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneuţívání
-
ohroţování mravní výchovy mládeţe
-
poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)
Na tvorbě MPP se podílejí všichni vyučující, do realizace jsou zapojeni pedagogičtí
i nepedagogičtí pracovníci školy, ţáci, rodiče, školní psycholoţka a odborníci v daných
oblastech primární prevence. Tematické bloky jsou zaměřeny do plánů učiva v průběhu roku.
42
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Charakteristika školy
Název školy: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Sídlo:
IČO:
IZO:
E-mail:
Web:
Telefon:
Kunovice
70989958
600 124 584
[email protected]
www.zskunup.cz
572 549 221
Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň
Kontakt: [email protected]
Zástupce ředitele: Mgr. Věra Drgáčová, Mgr. Vlasta Frýzová
Kontakt: [email protected], [email protected]
Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Procházková
Kontakt: [email protected]
Výchovná poradkyně: Mgr. Libuše Kubenová
Kontakt: [email protected]
Školní psycholoţka: Mgr. Michaela Hubíková
Kontakt: [email protected]
Základní škola
Celkem
Počet ţáků
Počet ţáků na
I. stupni
Počet ţáků na II.
stupni
Počet pracovníků
292
167
125
34
Počet skupin
Počet ţáků
Počet dětí na
skupinu
Počet pracovníků
3
79
26,3
3
Školní druţina
Celkem
43
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Cíle MPP
-
zvýšit schopnost ţáků činit zodpovědná rozhodnutí na základě pravdivých informací
umět rozpoznat dobré a špatné
systematické vedení a výchova ke zdravému ţivotnímu stylu
znát a dodrţovat zásady slušného chování a zavedených pravidel
zvyšování sociální kompetence, posilování komunikačních dovedností, vytváření
pozitivního sociálního klimatu, umět řešit konflikty
vytvářet a prohlubovat povědomí o drogách, o nepříznivých zdravotních a sociálních
důsledcích spojených s uţíváním drog
vypořádat se se stresem, neúspěchem a problémy
začlenění ţáků do volnočasových aktivit
umět spolupracovat
koordinace aktivit školy, ţáků, rodičů a organizací
společné zařazování uvedených témat do výuky
znát kontakty na centra pomoci
znát svá práva i povinnosti
spolupráce s rodiči
PREVENTIVNÍ TÉMATA
Jsou obsaţena v předmětech:
- výchova ke zdraví
- výchova k občanství
- přírodopis, přírodověda, prvouka
- dějepis, vlastivěda
- chemie
- zeměpis
- výtvarná výchova
- tělesná výchova
1. Preventivní témata na I. stupni
Ročník
1.-3.
4.-5.
Téma
Předmět
Lidé kolem nás
První pomoc
Člověk a jeho zdraví
Místo, kde ţijeme
Duševní hygiena
Rodina
Lidské tělo
Péče o zdraví, zdravá výţiva
Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
Návykové látky a zdraví
Souţití lidí
Lidé různých ras
44
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
2. Preventivní témata na II. Stupni
V předmětech výchova k občanství a výchova ke zdraví to jsou tato témata:
1. Já - rozvoj sebepoznání a sebepojetí
- poradím si se stresem
- řešení krizových situací, linky bezpečí, dětská krizová centra
- nenechat si ublíţit
- asertivita
- já a lidem kolem mě
- volba povolání
- moje rodina, můj domov
2. Asociální jednání
- útěky z domova
- záškoláctví
- agresivita, šikanování, násilí
- sociální vztahy
- právní odpovědnost, trestní normy
- zdravé sexuální chování
3. Závislosti
- tabakismus
- alkoholismus
- nealkoholové drogy
- gambling
- sekty
- návykové látky a reklama
4. Zdravý ţivotní styl
- dáváme přednost zdraví a ţivotu
- zdravá výţiva
- poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie)
- sexuální výchova, pohlavně přenosné choroby
- dospívání
- zneuţívání (psychické, fyzické, sexuální)
- zdravé sociální vztahy
- komunikace
- party, třídní kolektivy
- vyuţití volného času
- zdraví na talíři
Témata MPP v rámci ostatních předmětů:
Český jazyk – pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o ţivotě, hledání ţivotních cílů,
mezilidské vztahy
Dějepis – pozitivní vzory osobností, zákony a lidé
Zeměpis – výskyt a pěstování drog, lidské rasy, ohniska národnostních konfliktů
Přírodopis – lidské tělo, sexuální výchova, zdravé ţivotní návyky, účinky návykových látek
na organismus, vývoj člověka
Chemie - vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka
Výtvarná výchova – tematické práce k drogám, k estetickému prostředí, k lidským vztahům,
k zdravému ţivotnímu stylu
Tělesná výchova – zdravý způsob ţivota, relaxace, duševní hygiena, výchova ke sportu
45
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Nespecifická prevence
1. Krouţky – zajišťují vyučující
1. stupeň
2. stupeň
Sportovní krouţek
1. i 2. stupeň
Jazyk ruský
Gymnastika II
Volejbal pro začátečníky
(dívky i chlapci)
Volejbal pro pokročilé
(dívky i chlapci)
Sportovní hry
Počítačový krouţek
Kytara k táboráku
Zpívání pro radost
Výtvarný
Badminton
Mlsné jazýčky
Hra na flétnu
Anglická konverzace
Aerobik
Šikulové
Florbal, chlapci mladší
Florbal, chlapci mladší
Národopisný krouţek (Handrláček)
Keramika
Základy francouzštiny
2. Aktivity školy
Školní psycholog – je dětem k dispozici vţdy jeden den v týdnu
Schránka důvěry – zde se mohou děti svěřit se svým problémem (i anonymně), stačí na lístek
uvést nějakou značku, odpověď najde posléze na nástěnce, která je umístěna vedle schránky
Informování rodičů
– třídní schůzky, konzultační hodiny, internetové stránky školy,
internetové
ţákovské kníţky, hodnocení dovedností ţáků
Školní parlament –
zástupci jednotlivých tříd se
pravidelně schází s vedením školy,
prezentují
zájmy tříd (nové nápady, návrhy, připomínky…), děti se tak učí formulovat své myšlenky,
vyjadřovat své názory, naslouchat druhým, diskutovat o problémech
Třídnické hodiny – čas třídních učitelů se svou třídou, příprava zástupců na zasedání
parlamentu, řešení aktuálních problému a informovanost ţáků o dění ve škole
Olympijský den – 19.10.2010, sportovní olympijské hry, akce se účastní všichni ţáci i
učitelé
Absolventské práce – 14.12.2010, ţáci prezentují své práce před mladšími spoluţáky a rodiči
Jeţíškova vánoční dílna pro veřejnost - 16.12.2010 se škola promění ve vánoční dílničky,
kde rodiče se svými ratolestmi vyrábějí vánoční dekorace
Bruslení – 21.12.2010, ţáci druhého stupně vyráţejí kaţdoročně bruslit na zimní stadion
v UH
Vánoční besídky – 22.12.2010 + filmové představení
Týden otevřených dveří – 24.-28.1.2011 zaměřený především na ukázky výuky
Lyţařský kurz – 5.-12.3.2011, účastní se ho ţáci sedmého ročníku, tradičně probíhá na chatě
46
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Martiňák v Horní Bečvě
Absolventské práce – tentokrát obhajoba prací ţáků 5.ročníku
Škola v přírodě – v květnu ţáci 5. ročníku vyjedou za hranice školy do krásy přírody
Den otevřených dveří – 4.6.2010 uspořádáme celodenní happening přímo ve škole a v jejím
okolí (happening - vernisáţ výstavy, představení projektů, opékání špekáčků)
Soutěţ o nejlepšího ţáka - škola i letos přichází s výraznou motivací pro talentované ţáky.
Ţáci budou hodnoceni na základě několika desítek kritérií.
Plavecký výcvik – navštěvují ţáci 2. třídy (2. pololetí) a 3. třídy (1. pololetí) v Plavecké
škole v Uh. Hradišti
Soutěţe a olympiády – viz Plán akcí na školní rok
Sportovní akce – viz Plán akcí na školní rok
Exkurze – viz Plán akcí na školní rok
Specifická prevence
1. Besedy
Besedy budou uskutečňovány podle potřeb průběţně během školního roku. Spolupracovat
budeme s SVP Help, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, K-centrem Charáč,
zdravotním ústavem Zlín, odborníky na danou problematiku.

Ajaxův zápisník
Policie ČR

Trestní zodpovědnost mladistvých
Policie ČR

Šikana mezi dětmi
HELP Uh. Hradiště

Jak zvládat agresivitu
HELP Uh. Hradiště

Jak řešit konflikty
HELP Uh. Hradiště

Problémové chování ve třídním kolektivu
HELP Uh. Hradiště

Sexuální chování
PPP Uh. Hradiště

Nedrogová závislost
PPP Uh. Hradiště

Drogy, závislost
K-centrum Charáč

Hrou proti AIDS
ZÚ Zlín
2. Návštěvy





Úřad práce Uherské Hradiště
Ústav sociální péče Na Bělince Kunovice
Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště
Středisko výchovné péče
Městský úřad Kunovice
3. Dotazníky








Jak se cítím ve škole?
Návykové látky
Šikana ve školách
Škodlivost kouření
Kyberšikana
Alkohol u mladistvých
Sociální klima ve škole
Bezdomovectví
47
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
4. Peer program
V letošním školním roce budeme pokračovat v osvědčené aktivitě peer aktivistek. Práce peer
aktivistek bude aktivně zaměřena na ţáky 6. a 7. ročníků, kde dívky předají své poznatky
o sebepoškozování, anorexii či bulimii, které získaly na školeních pro peer aktivistky v
minulém roce.
Tato děvčata se i letos zúčastní školení pro peer aktivistky, aby nové informace mohla
předávat svým mladším spoluţákům a vrstevníkům v rámci peer programu.


peer aktivisté: Baná Veronika
9. třída
Miskovičová Martina
9. třída
peer program: Bulimie, anorexie, sebepoškozování, prevence rizikového chování
5. Školní psycholoţka (ŠP)
I v letošním roce budeme spolupracovat se školní psycholoţkou. Na základě dotazníkového
šetření jsme zjistily tato fakta:
- osobnost ŠP je ţáky hodnocena pozitivně
- doporučení na jinou instituci by ţáci odsouhlasili
- ţáci vědí, kde ji mají hledat v případě potřeby
- ţáci chtějí, aby ŠP nadále docházela do jejich třídy
Spolupráce
1. S rodiči
- škola v prevenci neţádoucích jevů nabízí rodičům spolupráci ve formě
komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, školní psycholoţkou
metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy
- rodiče budou seznámeni s programem minimální prevence na třídních
schůzkách
v listopadu. MPP bude zveřejněný na internetových stránkách školy. Ţáci budou seznámeni
s MPP prostřednictvím třídních učitelů v třídnických hodinách
2. Se školní psycholoţkou
3. S PPP v Uherském Hradišti - pravidelné porady školních metodiků prevence, výchovných
poradců, školení peer aktivistů, nabídky besed, seminářů a dalších aktivit
4. S MŠ Kunovice
5. S K-centrem Charáč - besedy o problematice drog
6. S policií ČR v Uherském Hradišti – Ajaxův zápisník, besedy pro ţáky
7. S ústavem Bělinka
Zapojení pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé
pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volnočasové aktivity pro ţáky, krouţky,
kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce.
48
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů
DVPP. Poznatky ze seminářů jsou dále vyuţívány individuálně ve výuce a ostatních
aktivitách.
Školní metodik prevence
V letošním roce školní metodička prevence zahájí dvouleté studium pro školní metodiky
prevence sociálně patologických jevů.
Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, se školní
psycholoţkou, s třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky, s rodiči a
institucemi.
Metodik školní prevence se zúčastňuje školení a pravidelného setkávání školních preventistů
pořádaných PPP a výchovným střediskem HELP v Uh. Hradišti. Podává informace ostatním
vyučujícím.
Metody, formy práce, pomůcky
Metody a formy práce:
besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěţe, projekty, skupinové práce,
samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, dramatizace
- třídnické hodiny
- diskuze
- školní časopis
- třídní schůzky
- projekty
- školní parlament
- ţákovský parlament
- besedy
- celoroční filmový projekt
- školní výlety
- skupinová práce
- filmy
- dramaterapie
- nástěnky
- krouţky
- individuální konzultace
- sportovní aktivita
- projekty
Pomůcky:
Tisk, literatura, informační centrum ve škole, počítače, interaktivní tabule, propagační
materiály, obrázky, vlastní krátké videofilmy (vytvořené ţáky 9.tříd – šikana, vztahy, drogy).
Propagace školy
Písemná
Mediální
Ústní
– Dobrý den s Kurýrem
- MF Dnes
- Slovácký deník
– Televize Slovácko
- Česká televize
- ţáci + rodiče
49
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Příloha číslo 2:
Hodnocení minimálního preventivního programu školy
pro školní rok 2010/2011
Vypracovala: Mgr. Veronika Procházková, školní metodik prevence
OBSAH
1. Základní údaje
2. Úvod
3. Cílové skupiny MPP
4. Organizace a realizace MPP
5. Významné výchovně vzdělávací aktivity školy
6. Přehled uskutečněných aktivit, ve kterých byla plněna prevence neţádoucích jevů
7. MPP v jednotlivých předmětech
8. Vyhodnocení akcí MPP
9. Způsoby realizace MPP
10. Vyuţití volného času ţáků
11. Spolupráce s rodiči
12. Spolupráce s jinými institucemi a organizacemi
13. Výskyt neţádoucích jevů ve škole
14. Závěr
1. Základní údaje
Název školy: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Sídlo:
Kunovice
IČO:
70989958
IZO:
600 124 584
E-mail: [email protected]
Web:
www.zskunup.cz
Telefon: 572 549 221
Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň
Kontakt: [email protected]
Zástupce ředitele: Mgr. Vlasta Frýzová
Kontakt: [email protected]
Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Procházková
Kontakt: [email protected]
Výchovná poradkyně: Mgr. Libuše Kubenová
Kontakt: [email protected]
Školní psycholoţka: Mgr. Michaela Hubíková
Kontakt: [email protected]
50
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Počet tříd
8
6
14
ZŠ - I stupeň
ZŠ - II.stupeň
Celkem
Počet ţáků
168
126
294
2. Úvod
Preventivní působení na ţáky probíhalo jak v průběhu vyučovacích hodin a tak i
mimo ně.
Podklady pro vyhodnocení MPP získávala garantka programu společně
s vedením školy průběţně během celého školního roku od všech pedagogických
pracovníků, od školní psycholoţky, od ţáků i od rodičů.
Prevence na I.stupni probíhá nejčastěji formou projektů. Jedná se o celodenní akce
jedné třídy nebo několika tříd dohromady. Téměř kaţdý měsíc učitelé I.stupně organizují
celodenní společný projekt. Ţáci se tak na I.stupni dobře znají, mají mladší i starší
kamarády, učí se spolupráci, vítězit i prohrávat, učí se formou hry a chodí rádi do školy.
Výhodou těchto akcí je i nenásilné zapojení rodičů do školního ţivota, kteří jsou do školy
často zváni, aby viděli, co uţ umí jejich ratolesti. Také pomáhají učitelům s přípravou akcí
typu: Karneval, jablíčkový den, rodič učí děti, a spoustu dalších. A ţákovská shromáţdění
jsou fascinující přehlídkou výsledků z různých projektů, děti předvedou, co se naučily, jsou
chváleny a učí se nestydět se a vystoupit před lidmi. I.stupeň spolupracuje i s Domovem pro
osoby se zdravotním postiţením Kunovice - Na Bělince. Proběhlo několik vzájemných
návštěv.
Prevence na II.stupni bych shrnula tímto citátem: Spokojenost celku je postavena na
kompromisech jednotlivců. Letos jsme se posunuli o kus dál, co se spokojenosti ţáků týká.
Dali jsme jim příleţitost se vyjádřit a také se postavit argumentům, se kterými mohli, ale
nemuseli souhlasit. Díky ţákovskému shromáţdění a velmi dobré spolupráci členů školního
parlamentu jsme se zaměřili na palčivé otázky našich ţáků jako např. jídlo ve školní jídelně,
školní bufet, materiální zabezpečení školy, úspěchy i neúspěchy, volný čas, školní web.
Komunikovat, adekvátně vyjadřovat své názory a také na ně reagovat, tomu jsme se učili
všichni, jak ţáci, tak i učitelé a pozvaní hosté na danou problematiku. Ţáci tak mohli více
pochopit zákulisí školy a hlavně omezené moţnosti vyjít všem jejich poţadavkům vstříc.
Cílem je minimalizovat nespokojenost ţáků, být co nejtransparentnější ve věcech, ve
kterých je to moţné, dát ţákům, co nejvíce informací týkajících se školního ţivota a nechat
je spolurozhodovat v určitých oblastech fungování školy. Ţákovské shromáţdění ale
51
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
slouţilo i k vyzdviţení úspěšných ţáků, ať uţ v různých soutěţích, olympiádách,
sportovních aktivitách, atd. a to školních i mimoškolních.
Učitelé, díky ranním kávám, jsme se kaţdý týden setkávali na pravidelných ranních
schůzkách, které měly za cíl sjednotit učitele I.a II. stupně, naslouchat si, porozumět
odlišnému způsobu práce na obou stupních a spolurozhodovat. Také hodnotit, co se daří a
co ne a najít řešení ke zlepšení.
3. Cílové skupiny
Do MPP byli zapojeni všichni ţáci školy na I. i na II. stupni.
4. Organizace a realizace MPP
Garant MPP: Mgr. Veronika Procházková (spolupracuje s třídními učiteli, školní
psycholoţkou, výchovnou poradkyní, s vedením školy, s rodiči a s dalšími institucemi).
Do realizace MPP byli zapojeni všichni ţáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy,
školní psycholoţka, rodiče ţáků a zástupci z řad odborníků.
5. Významné výchovně vzdělávací aktivity školy
5.1. Významné aktivity na I. stupni
5.1.1 Prvňáčci
5.1.1.1 Předškoličky
Jsme si vědomi, ţe přechod ze školky do školy je pro děti velmi těţký a proto jsme to dětem
chtěli ulehčit. Pro letošní prvňáčky jsme proto uspořádali čtyři setkání tzv. předškoličky. Děti
tak mohli přijít do školy v doprovodu rodičů a poznávat budoucí paní učitelky i straší ţáky
školy a zakusit školu v pohodovém a pro ně přitaţlivém světle.
5.1.1.2
Prvňáčci na seznamovacím pobytu 7.9. – 10.9.2010
1.A a 1.B vyjeli na jejich první čtyřdenní seznamovací pobyt v penzionu ve Vápenicích.
Uběhl jim velmi rychle. Všichni si jej náramně uţili. Dopoledne se zábavně učili, odpoledne
prozkoumávali okolí nebo šli po stopách ledního medvěda. Děti navštívily lesní víly, které je
naučily novou písničku, ale také skupina Abba s nezapomenutelnou taneční sestavou. A kdyţ
se někomu malinko stýskalo, mohl se pomazlit nejen s paní učitelkou, ale také
s psycholoţkou Míšou.
52
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
5.1.1.3
Projekt Moje škola 27.9.2010
„Máme nové kamarády!" znělo dnes chodbami mezi ţáky z 1.A a 3. třídy. Dopomohlo tomu
společné dopoledne, které se neslo v duchu projektu Moje škola. Třeťáci si vyzkoušeli roli
učitelů a zjišťovali, zda prváci jiţ dobře znají svoji školu. Ale nejen to, pro prváky si
připravili různé otázky a také nové informace. A tak naši „nováčci" uţ dnes ví, co je státní
svátek a proč jsme 28. září doma a ne ve škole. Dvojice-prvák, třeťák-pracovaly společně,
odpovídaly na záludné otázky, plnily úkoly a pracovní listy z prvouky a v neposlední řadě si
mohly na školní chodbě vyzdobit část prostoru před šatnami. Děti si tak zpříjemnily prostory
u šaten, jsou na svoji práci náleţitě pyšné a jistě si svoje dílo nenechají jen tak zničit.
5.1.2 Druháci v poutech 15.10.2010
Děti z druhých tříd dnes besedovaly s policistkou praporčíkem M. Šabatovou. Beseda byla
vlastně shrnutím a procvičením prvoukového učiva z dopravní výchovy. Mimo to bylo pro
děti rozhodně zajímavé, ţe si mohly prohlédnout policejní odznak, sluţební průkaz, opasek
či zkusit slušivý klobouček nebo baret, které jsou součástí uniformy. Nejsilnějším záţitkem
ale bylo rozhodně nasazení pout. Za poctivou práci je policistka odměnila policejní
hvězdičkou.
5.1.3 Povolání našich rodičů 9.11.2010
Maminky a tatínkové ţáků 1.A přijali pozvání popovídat dětem něco o jejich zaměstnání, ale
také je vţdy něčemu ze své práce naučit. Jedná se o celoroční projekt ve spolupráci s rodiči.
Do školy zavítali lékařka, řidič, dentální hygienička, primář nemocnice, letecký inţenýr.
5.1.4 Beseda s rodiči předškoláků 7.12.2010
Pozvali jsme rodiče předškoláků, kteří přemýšlí, kterou školu pro něj zvolit. Jednalo se
především o neformální besedu, která se uskutečnila v horním patře školy, v učebně s
interaktivní tabulí. Tato forma besedy, kdy se rodiče při kávě ptají na vše, co je v souvislosti
se školou zajímá, se nám osvědčila uţ loni. Kromě vedení školy byla přítomna také třídní
učitelka budoucích prváčků.
19.1.2011 Týden před zápisem do první třídy přišli naši předškoláci do školy, kde se na ně
těšili jejich kamarádi. V 1.B nyní uţ velcí školáci mohli malé předškoláky vyzkoušet, v 1.A
se zase společně učili a školáci budoucím ţáčkům přenechali svá místa v lavici. Pak se
konaly další dvě předškoličky pro děti a rodiče a sice 25.5. a 15.6.2011.
53
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
5.1.5 Pomohli jsme dobré věci 14.12.2010
Svou troškou do mlýna dobročinnosti přispěli v předvánočním čase i ţáci naší školy. Děti
z prvního stupně vyrobily spoustu dárečků, které poté jejich starší spoluţáci prodávali ve
stánku Nadace Děti - kultura - sport na uherskohradišťském Masarykově náměstí. Výtěţek
z prodeje těchto výrobků bude pouţit na koupi speciálního vozíčku pro čtyřletou dívenku,
která trpí spinální atrofií druhého stupně.
5.1.6 Fašanku, fašanku, uţ je ťa namále..... 4.3.2011
Tato písnička, ale i další, provázely děti celé páteční dopoledne. Ve škole se totiţ konal 4.
března fašank. Prvňáci si vyzkoušeli spolupráci s páťáky. Ti, jako uţ starší a zkušenější,
vysvětlili, co je fašank neboli masopust a pak ve skupinkách pomáhali prvňákům plnit různé
úkoly. Třeba jaké pranostiky se vztahují právě k období masopustu, skládali puzzle
s obrázkem masopustního průvodu, vyrobili si figurku. Děti z ostatních tříd prvního stupně
připravily dárečky v podobě obličejových masek, přáníček. Pak jsme se všichni společně
vydali na obchůzku Kunovicemi, jak jinak neţ v maskách. Zastávek jsme měli několik. Ve
školní jídelně, v lékárně, u městského úřadu, u paní Habartíkové a všude děti zpívaly a
tancovaly. Za své vystoupení dostaly něco „na zub" - výborné koblihy, boţí milosti a další
sladkosti. Po skupinách jsme zamířili i do školky, do Domu pro zdravotně postiţené na
Cihlářské ulici a na Bělinku, kde jsme všechny také potěšili svým vystoupením a
vyrobenými dárky.
5.1.7 Hasík ve druhých třídách 12.4.2011, 1.6.2011
V obou našich druhých třídách proběhl dvouhodinový program Hasík. Byl realizován
příslušníky HZS panem Bečicou a Pavézkou, kteří jsou odborně vyškoleni pro práci
„instruktorů". Preventivní program Hasík se skládá ze dvou hlavních částí. První část sestává
z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku cca. 7 - 10 let .Od
šesté třídy je jiţ výuka doplněna o tématiku náročnější a není jiţ vedena tak hravou formou
jako část první. Podstatou preventivně výchovného působení na děti je především vzájemná
důvěra a efektivní komunikace mezi instruktory a ţáky. Velký důraz je kladen na pouţití
maximálně názorných pomůcek a vyuţití atraktivních preventivně výchovných materiálů.
Druháci se tak alespoň na chvilku stali malými Hasíky, kteří si vyzkoušeli jak reagovat
v ohroţení. Odměnou jim pak bylo vyzkoušení hasičské přilby. Uţ nyní se těší na slíbenou
exkurzi Poţární stanice Uh. Hradiště.
54
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
5.1.8 Návštěva z Bělinky 13.4.2011
Pozvání přijalo osm obyvatelek domova na Bělince společně se dvěma vychovatelkami. 1.A
se rozhodla tak jako v pořadu Modré z nebe, kde se plní přání, splnit jedno malé přání
holkám z Bělinky. Některé z nich sice do školy chodily, ale určitě ne do takové, jako je ta
naše. Jejich přáním bylo podívat se do třídy a také na děti, jak pracují. My jsme se během
dopoledne pokusili jejich přání splnit. A tak si nejdříve všechny zahrály na maminky, vţdyť
většina z nich je věkem blízká paní učitelce. Děti jim přečetly krátkou básničku a pak holky
zkontrolovaly prvákům notýsky. Po prohlídce školy následovalo společné tvoření pod
vedením paní vychovatelky Zuntové z naší druţiny. Poslední chvilky pak patřily malování.
Prváci poprosili svoje nové kamarádky o obrázek do záznamníčku. Ty neodmítly a měly co
dělat, aby v ţádném obrázek nechyběl. Čas velmi rychle ubíhal, a neţ jsme se nadáli, přišlo
loučení. Novým kamarádkám se od nás moc nechtělo a moţná ani neuvěříte, ţe se některým
zaleskla i slza v oku. Tak málo stačí, abychom druhým udělali radost.
5.1.9 Dopoledne s policií 27.4.2011
Jelikoţ se z dětí této věkové kategorie stávají samostatně jezdící cyklisté, přijeli k nám
příslušníci policie České republiky. Tiskový mluvčí obvodního oddělení v Uherském
Hradišti por. Aleš Mergental a preventistka nprap. Milena Šabatová si s dětmi formou řízené
diskuze, otázek a odpovědí zopakovali zásady bezpečnosti jízdy na kole, pravidla pro
cyklisty, seznámili je s policejními hodnostmi a také s policejními sloţkami. Nejšikovnější
ţáky odměnili drobnými předměty. Poté následovala „akčnější" polovina programu, kdy
prap. Pavel Svoboda, prap. Tomáš Křenek, prap. Jan Prajza a pprap. Jan Rathúský ze
zásahové jednotky předvedli dětem ţivě zatýkání recidivistů, řízení policejního auta a vše, co
k jejich práci patří. Ţáky asi nejvíce zaujalo právě policejní auto a jeho vybavení, zbraně,
neprůstřelné vesty, štíty, obušky, policejní pouta, prostě veškerá výstroj a výzbroj, která byla
tento den dětem ukázána a předvedena a na kterou si mohli sáhnout a vyzkoušet. Příslušníci
policie ochotně dětem odpovídali na mnoţství otázek a díky jejich vstřícnému přístupu a
trpělivosti chce být od středy snad kaţdý druhý třeťák či čtvrťák policistou. S jistotou ale lze
říci, ţe se všichni těší na 3. červen, kdy se v Uherském Hradišti koná „Den s majákem", na
který jsme byli všichni osobně pozváni nprap. Šabatovou.
55
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
5.2. Významné aktivity na II. stupni
5.2.1 Deváťáci na úřadu práce 14.9.2009
Návštěva IPS byla první vlaštovkou, která má dětem pomoci správně se zorientovat
v mnoţství nabízených škol a oborů. Spousta dalších akcí je ještě letos čeká.
5.2.2 Beseda o drogách 14.10.2010
V naší škole proběhla beseda o drogách, kde jsem se nejenom já, ale i další děti mohly
dozvědět, jak nebezpečné a zrádné mohou tyto opiáty být. Od pána (Jakub Mořický,
pracovník K-centra Charáč, UH), který nám přednášel o marihuaně, kokainu a jiných
návykových látkách, jsme se dozvěděli, ţe je důleţitá spolupráce se závislými poté, co
sklouznou do této nebezpečné situace. A to tak, ţe je jim nabídnuta výměna injekčních jehel
(aby se zabránilo různým nákazám). Tuto sluţbu vyuţívá cca kolem 5-10 osob denně.
5.2.3 Beseda Krůček do společnosti 11.1.2011
Ţáci 9. třídy se sešli na besedě, kde byli zasvěceni do základů etikety. Role školitele se ujala
ing. Petra Škrášková ze SŠ průmyslové, hotelové a zdravotní v Uh. Hradišti. Ţáci si
připomněli, jak správně zdravit, představit se, podat ruku, oslovit, kdo komu nabízí tykání,
jak se chovat v divadle i v restauraci ...
Informací zaznělo hodně a deváťáci pozorně
naslouchali. Vţdyť brzy je čeká volba vhodné školy a velký krok do neznáma. Kdo ví, kde se
právě oni za pár let ocitnou!? A nemusíme nosit zrovna motýlka pod bradou, aby se z nás
stali jiní lidé. Chovat se k sobě pěkně a slušně by přece mělo být na denním pořádku.
5.2.4 Film Nicholas Winton - Síla lidskosti 10.2.2011
Ţáci druhého stupně film shlédli v rámci vzdělávacího programu „Nickyho rodina".
Reţisérem filmu je Matěj Mináč, který získal jako první za český film cenu International
EMMY AWARD za nejlepší zahraniční dokument od americké televizní a filmové
akademie. Film představuje příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který v roce 1939
zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Sir Winton vypravil osm
vlakových souprav s dětmi z okupované Prahy do Londýna. Tento dokument obsahuje
důleţité poselství pro naši rozbouřenou dobu a je jedinečným vyjádřením, jak čelit
„společenskému zlu" na osobní úrovni. Dramaturgem a moderátorem tohoto programu je
Zdeněk Tulis, který přijal pozvání a přijel do našeho města. Po hodinovém dokumentu měl
připravenou krátkou besedu s ţáky, kde zavzpomínal na svého spolupracovníka Mateje
Mináče, ale také na osobu nejdůleţitější v tomto pořadu, a to sira Nicolase Wintona. Mnohé
56
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
ţáky pobavil záţitky z ţivota tohoto vitálního pána, který 19.května oslaví 102 let. Také
vyzval kunovické ţáky, aby podpořili petici na udělení Nobelovy ceny pro sira Wintona.
5.2.5 Leporelo v boji proti husté dopravě v Kunovicích 10.6.2011
Na čtvrtky papíru jsme nejdřív my ve škole a poté i všichni, kteří zavítali na náš happening,
kreslili auta ve všech podobách. Zapojila se i starostka Ivana Majíčková a místostarosta
Pavel Vardan. Leporelo začátkem týdne změříme a pošleme na ministerstvo dopravy.
S malou nadějí, ţe i tato aktivita můţe pomoct změnit situaci.
V reportáţi Českého rozhlasu Brno, kterou redaktor Pavel Sedláček uvedl těmito větami:
„Zhruba sedmnáct a půl tisíce aut projede za den Kunovicemi na Uherskohradišťsku. Tamní
radnice apeluje na státní orgány léta, zatím se však dopravní úpravu silnice R 55 nepodařilo
prosadit. Kunovická základní škola U Pálenice se na celou věc rozhodla poukázat
originálním způsobem. Ţáci školy včera (10. 6.) vytvořili stovky metrů dlouhé leporelo.
Tematika je zřejmá, kritická dopravní situace ve městě. Leporelo odešle vedení školy v
pondělí do Prahy na ministerstvo dopravy.“
5.3. Významné aktivity školní druţiny
5.3.1 Letem světem
Sedáme si spolu do kruhu a plánujeme naše akce. Začali jsme cestovat po světě a zkusíme
spolu, v tomto II. pololetí školního roku 2010/2011, proletět část naší zeměkoule. Proto jsme
našemu nápadu dali jméno ,,LETEM SVĚTEM ve školní druţině". Začali jsme v zimní
krajině Grónska. Vytvořili jsme si grónskou vlajku i státní znak. Snaţili jsme se vyrobit
obličeje obyvatelů této země - Eskymáků - a povedly se nám parádně. Atmosféru Grönska
jsme si přiblíţili i zpěvem písničky Jarka Nohavici - Grónská zem. Protoţe přišly zase velké
mrazy, přidělali jsme Eskymákům jejich domovy - Iglů, aby se měli kam schovat. Zahráli
jsme si hry, které obyvatelé severu hrají při dlouhých zimních večerech. V první soutěţi provlékání klíče pod oblečením vyhráli kluci a v druhé hře na obratnost je holky porazily.
Skóre je tedy zatím 1:1.
5.3.2 Společný příběh
Při odpoledním klidu, po obědě, si spolu povídáme otevřený příběh. Děti doplňují, jak se
bude vyprávění odvíjet. Příběh si můţete přečíst v druţině, protoţe je díky nápadům dětí
zajímavý a má nečekaný průběh.
57
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
5.3.3 Exkurze malých herců do Slováckého divadla 16.6.2011
Jakých herců? No těch z naší školní druţiny, kteří předvedli pod vedením paní vychovatelky
Hanky Zuntové divadlo na Happeningu. Odměnou jim byla exkurze do Slováckého divadla,
protoţe aţ se z malých herců stanou velcí, musí přece vědět, kde bude jejich šatna,
kostymérna, zvuková místnost a za jak dlouho se musí naučit text, neţ vystoupí na své první
premiéře na prknech, která znamenají svět.
5.4. Významné aktivity školy
5.4.1 Ranní káva
Po celý rok, vţdy jedno ráno v týdnu od 7:15 do 7:50 probíhalo setkání, které jsme nazvali
ranní káva. Tady jsme společně všichni učitelé a vedení školy probírali nastávající týden a
týden předchozí. Měli jsme prostor vyjádřit se k tomu, co se povedlo či nepovedlo. Byl to čas
ke společným rozhodnutím a poradám. Zvaţovali jsme, co funguje a co je potřeba změnit.
Byl to prostor k otázkám a hlavně ke zhodnocení naší práce.
5.4.2 Ţákovská shromáţdění
Cílem těchto setkávání je umoţnit ţákům ptát se na vše, co je zajímá v souvislosti s děním ve
škole, prodiskutovat společné problémy, představit úspěšné ţáky. O konkrétní podobě
setkání spolurozhodovali všichni ţáci školy, především prostřednictvím svých zástupců
v ţákovském parlamentu. Termíny setkávání v letošním roce: 30.9., 12.11., 20.12., 3.2.,
23.3., 3.5., 28.6.
5.4.3 Hodnocení dovedností ţáků
Není to vysvědčení, ale zpráva o schopnostech dětí určitě ano. Hodnocení dovedností, které
kaţdý člen pedagogického kolektivu vystavuje jednotlivým ţákům, přináší děti ze dvakrát do
roka (10.12., 9.6.). Rodičů tak sdělujeme mimo jiné to, jak jejich děti dokáţou spolupracovat
se spoluţáky, zda uplatňují vlastní nápady, umí řešit problémy, zda hovoří k věci, dodrţují
základní pravidla a povinnosti, mají základní pracovní návyky nebo zda se umí poučit
z chyb. Letos poprvé jsme do hodnotícího dotazníku zařadili i sebehodnocení ţáka
samotného.
5.4.4 Prestiţní ocenění pro naši školu 28.4.2011
Snaţí se pedagogický sbor, aby se Vaše děti cítily ve škole bezpečně? Nepřímou odpověď
aktuálně poskytli odborníci ze Zlínského kraje. Ti naší škole udělili prestiţní ocenění, kdyţ ji
58
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
zařadili mezi čtyři úplné základní školy, které se ve Zlínském kraji nejlépe starají o bezpečí
dětí ve škole a kvalitní prevencí předcházejí neţádoucím jevům. Ocenění za minimální
preventivní program převzala autorka tohoto programu a školní metodička prevence
Veronika Procházková spolu s ředitelem školy Markem Tvrdoněm ve čtvrtek 28. dubna 2011
v aule Střední pedagogické školy v Kroměříţi. „Oceněny byly školy, jejichţ programy byly
nejkoncepčnější, nejpropracovanější a nejvíce naplňující podstatu prevence, kterou je
kvalitní sociální klima ve školách. Takové, které vytvoří vstřícné, bezpečné a laskavé
prostředí pro ţáky i učitele," stálo ve zprávě Krajského úřadu ve Zlíně.
5.4.5 Poradíme s volbou povolání
Přímo ve škole získají naši současní i budoucí deváťáci kvalitní a kvalifikované rady spojené
s výběrem povolání. Umoţní to projekt Zlínského kraje zaměřený na kariérové
poradenství. O účast v projektu byl velký zájem a kraj musel mnohé účastníky odmítat. Naše
škola se dostala mezi ty šťastné, přesněji mezi padesát účastníků z celého Zlínského kraje. V
projektu nás reprezentuje výchovná poradkyně Libuše Kubenová, která absolvuje podrobné
proškolování. "Projekt, který je věnován mimo jiné i problematice správné volby povolání,
by měl pomoci dětem (i jejich rodičům) při výběru vhodné střední školy a zároveň bychom
měli společně lépe dokázat předvídat hrozící rizika," uvedla výchovná poradkyně školy. I
kdyţ celé vzdělávání končí aţ v červnu, budeme získané poznatky a zkušenosti postupně
předávat našim ţákům.
5.4.6 Ocenění pro Ivanu Janásovou 31.3.2011
Třídní učitelka 4. A a vedoucí metodické sekce prvního stupně Mgr. Ivana Janásová patří
mezi dvacítku pedagogických pracovníků, které za jejich činnost a významný přínos pro
výchovu a vzdělávání mladé generace ocenili představitelé Zlínského kraje. Pamětní medaili
převzala ve čtvrtek 31. března v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
5.4.7 Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehoţ cílem
je prohloubit znalosti ţáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoţnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a pouţitých drobných elektrozařízení. Naše škola je
do tohoto projektu jiţ druhým rokem zapojena a získala zatím 560 bodů, za které si ţáci
mohou vybrat různé odměny. V přízemí školy, u vstupu do školní druţiny, máme umístněn
box na pouţité baterie. Vedle něj je také kontejner na drobné elektrozařízení. Pomozte nám
třídit tento odpad a dětem tak zvýšit počet získaných bodů. www.recyklohrani.cz.
59
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
5.4.8 Hostíme mezinárodní návštěvu pedagogů ze šesti zemí Evropy 18.10. – 22.10.2010
Bylo jich sedm. Přijeli z pěti evropských zemí, kde jsou experty na výuku tělesné výchovy.
A celý týden byli hosty naší školy, kde pobývali na studijní návštěvě. Před devíti měsíci jsme
ve škole vypracovali projekt a poţádali českou Národní agenturu pro evropské vzdělávací
programy o grant na organizaci studijní návštěvy, jejíţ téma znělo Netradiční způsoby výuky
tělesné výchovy. Nejenţe jsme s projektem uspěli u své národní agentury, ale zároveň jsme
zaujali odborníky z různých koutů Evropy, kteří projevili o takovou studijní návštěvu zájem.
V jedenáctileté historii tohoto programu jsme se tak stali teprve čtvrtou základní školou
z České republiky, která si troufla studijní návštěvu zorganizovat.
5.4.9 Projekt dny rodičů v matematice
Je součástí celonárodního projektu ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Naše škola
je vůbec první školou ve Zlínském kraji, která se do tohoto projektu zapojila. Princip
projektu zaměřeného na podporu technických a přírodovědných oborů je poměrně
jednoduchý: do hodiny matematiky přijde někdo z rodičů, krátce představí svoji práci a zadá
ţákům matematické úlohy, které musí ve svém zaměstnání běţně řešit. Jedná se o příklady
upravené s ohledem na učivo odpovídající konkrétnímu ročníku, všechny příklady jsou z
praxe a obsahují také sdělení, co by se stalo, pokud by byl výpočet chybný. Cílem aktivity je
představit konkrétní praktické pouţití matematiky v kaţdodenním ţivotě, podpořit pozitivní
vztah ţáků k matematice a prohloubit spolupráci mezi rodiči a školou. Ţáci tak měli
v průběhu roku příleţitost vidět uplatnění matematiky v různých oborech např. prodej a
nákup zboţí, práce v podlahářství, výpočet důchodů aj.
Díky aktivní účasti naší školy v projektu Dny rodičů v matematice se Mgr. Veronika
Procházková mohla v květnu zúčastnit třítýdenní stáţe zaměřené na výuku matematiky ve
Velké Británii, konkrétně ve městě Bournemouth.
5.4.10 Úspěšný grant 1 600 000 Kč na vybavení školy
Dvě nové jazykové učebny, nový nábytek v odborných učebnách, nová nejmodernější
technika v řadě tříd a učeben, výrazně vylepšená školní knihovna, lépe vybavené prostory
pro trávení volného času. Na to vše se s velkou pravděpodobností uţ od září 2011 mohou
těšit ţáci naši školy. Peníze potřebné na realizaci těchto záměrů jsme aktuálně získali díky
projektu Moderní škola. V listopadu 2010 jsme tento projekt podali na ministerstvo školství
a odborná komise ho právě v těchto dnech schválila. „Zjednodušeně se dá říct, ţe projekt je
zaměřen na podporu moderních forem výuky. Větší část z dotace 1 600 000,- Kč vyuţijeme
60
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
na to, abychom vylepšili materiální vybavení školy. Nezanedbatelná suma je ale určena také
na tvorbu interaktivních výukových materiálů, které budou ve výuce vyuţívat všichni naši
ţáci," uvedl ředitel školy Marek Tvrdoň.
5.4.11 Happening 10.6.2011
Začali jsme dopoledním programem určeným pouze ţákům naší školy. Od druhé hodiny
odpolední uţ byly připraveny aktivity pro všechny příchozí. Pro všechny děti, které přišly do
areálu školy, jsme přichystali téměř tři desítky her a soutěţí. A protoţe hlavním motivem
happeningu je kniha ve všech svých podobách, mohli se děti i další příchozí zapojit do
tvorby leporela, společně vytvořili pohádkovou knihu, poslechli si četbu knih v podání herců
Slováckého divadla, vyuţili skákací hrad a desítky dalších atrakcí.Večer zpříjemnila všem
příchozím skupina Telegraf, poseděli jsme u ohně. Připraven byl stánek s občerstvením (k
zakoupení především speciality na grilu). Opékaly se špekáčky na otevřeném ohni.
Unikátním momentem celodenního programu byla tvorba společného leporela, jímţ společně
bojujeme za menší hustotu silničního provozu ve městě. Během happeningu vytvořilo tři
stovky ţáků a dvě desítky vyučujících několik set metrů dlouhé leporelo tematicky
připomínající kolony aut, které denně znepříjemňují ţivot obyvatelům Kunovic.
6. Přehled uskutečněných aktivit, jejichţ prostřednictvím byla plněna
prevence SPJ
I. stupeň
Ročník
1.
2.
Termín
7.9. – 10.9.2010
27.9.2010
4.10.2010
27.10.2010
12.11.2010
25.11.2010
14.12.2010
13.1.2011
2.2.2011
4.3.2011
7.4.2011
12.4.2011
13.4.2011
18.4.2011
duben
3.5.2011
4.5.2011
27.5.2011
2.6.2011
27.9.2010
30.9.2010
Akce
Seznamovací pobyt prvňáčků
Projekt Moje škola
Projektový den: Svátek zvířat 1.+ 2. třídy
Projektové dopoledne: Svátek duchů a dušiček, 1.+2.+3. třídy
Děti čtou dětem 1.A + 2.B
Projekt: Poznáváme svoje město, 1.A
Perníkové psaníčko, 1.A + maminky
Projekt Tři přání, zaměřeno na čtení s porozuměním 1.A+2.B
Spaní ve škole, 1.A+ 1.B+ 3. třída
Celodenní projekt Fašank, I.stupeň
Návštěva v líhni
Učí prvouku starší mladší 2.B + 1.A
Děti z Bělinky návštěvou v 1.A, jejich společné tvoření
Velikonoční dovádění a řádění I.stupeň
Projekt v 1.B: Jak jsme pozorovali jaro, výsledkem je kniha o jaru
Projekt Zdravé zoubky, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
Větrníky pro radost, tvořivý projekt tříd 1.B+4.A
Školní výlet, 1.A, 1.B,3.třída
Pasování na čtenáře v městské knihovně Kunovice 1. třídy
Naše vesmírná plavba – začátek celoročního projektu ve 2.B
Návštěva městské knihovny v Kunovicích
61
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Ročník
3.
4.
Termín
4.10.2010
8.10.2010
15.10.2010
22.10.2010
27.10.2010
12.11.2010
17.11.2010
13.1.2011
4.3.2011
1.4.2011
12.4.2011
12.4.2011
18.4.2011
3.5.2011
24.5.2011
27.9.2010
27.10.2010
3.11.2010
2.2.2011
4.3.2011
březen
18.4.2011
27.4.2011
27.5.2011
8.10.2010
20.10.2010
22. 10.2010
8.11.2010
15.12.2010
4.3.2011
18.4.2011
27.4.2011
13. – 15.5.2011
26.5.+27.5.2011
16.6.2011
3.11.2010
12.1.2011
4.3.2011
4.4.2011
5.
18.4.2011
6.5.2011
9. – 13.5.2011
16.6.2011
Akce
Projektový den: Svátek zvířat 1.+ 2. třídy
Projektový den: Jablíčkový den, 2.A, práce s textem
Beseda s policistkou
Výroba draka, Fouká vítr fouká, drak nám k nebi stoupá 2.A
Projektové dopoledne: Svátek duchů a dušiček, 1.+2.+3. třídy
Děti čtou dětem 1.A + 2.B
Kloboukový den,projekt ve 2.A
Projekt Tři přání, zaměřeno na čtení s porozuměním 1.A+2.B
Celodenní projekt Fašank, I.stupeň
Nocování s Andersenem, 2.A + 2.B
Hasík, prevence
Učí prvouku starší mladší 2.B + 1.A
Velikonoční dovádění a řádění I.stupeň
Projekt Zdravé zoubky, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
Druháčci na statku, 2.A
Projekt Moje škola
Projektové dopoledne: Svátek duchů a dušiček, 1.+2.+3. třídy
Tajemství Kunovského lesa objevovali ţáci 3.+5.tříd
Spaní ve škole, 1.A+ 1.B+ 3. třída
Celodenní projekt Fašank, I.stupeň
Projekt naši zvířecí kamarádi
Velikonoční dovádění a řádění I.stupeň
Dopoledne s policií, 3.+4. Třídy
Školní výlet, 1.A, 1.B,3.třída
Exkurze do ZOO Hodonín, 4.B
Wellness Staré Město, 4.B
Dopravní hřiště
Projekt Výprava po historii města Kunovice
Wellness Staré Město, 4.A
Celodenní projekt Fašank, I.stupeň
Velikonoční dovádění a řádění I.stupeň
Dopoledne s policií, 3.+4. Třídy
Školní výlet
Dopravní hřiště, Uherské Hradiště, 4.A+4.B
Spaní ve škole 4.B+5.třída
Tajemství Kunovského lesa objevovali ţáci 3.+5.tříd
Wellness Staré Město
Celodenní projekt Fašank, I.stupeň
Ekologická soutěţ Poznej a chraň, starší kategorie, okresní kolo,
Uherské Hradiště
Velikonoční dovádění a řádění I.stupeň
Prezentace absolventských prací
Škola v přírodě
Spaní ve škole 4.B+5.třída
II. stupeň
Ročník
6.
Termín
14.10.2010
19.11.2010
11.2.2011
3.6.2011
4.10.2010
25.2.2011
Akce
Eliška Martincová stříbro na mistrovství Evropy v Twirlingu
Wellness Staré Město
Wellness Staré Město
Školní výlet
Beseda o Islandu, Reduta UH
Wellness Staré Město
62
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Ročník
7.
7.
8.
9.
Termín
15.3.2011
18.3.2011
5.4.2011
17. – 19.5.2011
9.6.2011
13.6.2011
22.6.2011
14.10.2010
15.12.2010
15.3.2011
18.3.2011
9.6.2011
23.-24.6.2011
14.9.2010
11.11.2010
14.12.2010
11.1.2011
26.1.2011
28.1.2011
16.5.2011
24.5.2011
Akce
Autorské čtení pro 1. – 3. tř. (Alběta Šáchová)
Autorské čtení pro 4. – 5. tř. (Alběta Šáchová)
Ekologická soutěţ Poznej a chraň,starší kategorie, okresní kolo,
Uherské Hradiště
Školní výlet 7.A
Školní výlet 7.B
Ocenění ţáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy
v mimoškolní činnosti, Uherský Brod (Radek Blahuš 7.A)
Spaní ve škole
Beseda o drogách, K-centrum, UH
Wellness Staré Město, 8.A
Autorské čtení pro 1. – 3. tř. (Lucie Hůtová)
Autorské čtení pro 4. – 5. tř. (Lucie Hůtová)
Školní výlet 8.A, 8.B
Školní výlet 8.B
Beseda na úřadu práce
Setkání rodičů 9. ročníku se zástupci středních škol a učilišť
Prezentace absolventských prací ţáků
Beseda Krůček do společnosti, etiketa
Setkání peer aktivistek v PPP, Uherské Hradiště
Wellness Staré Město
Biologická exkurze Moravský kras
Školní výlet
Ostatní
Ročník
Školní
družina
Termín
19.11.2010
12.11.2010
1.12.2010
8.2.2011
27.2.2011
Celý rok
16.9.2010
11.11.2010
23.-24.2.2011
30.5.2011
1.-2.6.2011
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové
poradenství
(Mgr. Libuše Kubenová, výchovná poradkyně)
21.3.2011
4.4.2011
18.4.2011
2.5.2011
16.5.2011
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se
zdravotním postiţením
(Mgr. Libuše Kubenová, výchovná poradkyně)
12.10.2010
Učitelé
Akce
Jágrova hokejka, sportovní soutěţ v hokeji, vyhrála děvčata
Druţinový čaj
Advent ve školní druţině, pečení perníčků
Schůzka s rodiči dětí ve školní druţině
Karneval
Ranní káva sboru
1.11.2010
16.11.2010
1.12.2010
2.12.2010
8.12.2010
IV. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování
(Mgr. Veronika Procházková, metodička prevence)
Efektivní učení ţáka se speciálními potřebami
(Mgr. Petr Kotas, učitel I.stupně)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školství
(Mgr. Vlasta Frýzová, zástupce ředitele)
Školení interaktivní prezentace, školitelé z gymnázia UH jsou u
nás ve škole (zájemci)
Schůzka s řediteli partnerských škol k projektu Mediální výchova
Školení interaktivní prezentace, školitelé z gymnázia UH
63
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Ročník
Termín
Akce
jsou u nás ve škole (zájemci)
11.-17.12.2010
31.12.2010
5.1.2011
6.1.2011
24.2.2011
Učitelé
31.3.2011
13.4.2011
28.4.2011
5.5.2011
8.-28.5.2011
17.6.2011
Lyţařský instruktorský kurz
(Mgr. Veronika Procházková, metodička prevence)
Řízení kvality a jejich vyuţití pro vlastní hodnocení školy
(Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy)
Školení interaktivní prezentace, školitelé z gymnázia UH jsou u
nás ve škole (zájemci)
Školení mediální výchova (všichni)
DVPP, vlastní školicí aktivita
(Mgr. Andrea Olbertová, učitelka I.stupně)
Slavnostní předání ocenění nejlepším pedagogům Zlínského kraje,
Uherský Brod (Mgr. Ivana Janásová, učitelka I.stupně)
Školení koordinátorů globální výchovy – projekt Ekopolis
(Mgr. Kateřina Zemánková, koordinátorka EVVO)
Ocenění nejlepších minimálních preventivních programů škol,
Kroměříţ (Mgr. Veronika Procházková, metodička prevence)
DVPP, vlastní školicí aktivita
(Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy)
Stáţ, Velká Británie
(Mgr. Veronika Procházková, metodička prevence)
Konference Kvalita ve školství, Zlín
(Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy)
6.1 Škola otevřela dveře veřejnosti
Konzultační hodiny + třídní schůzky
2.9. – 1.třídy, 16.9. 5.+ 6.třídy, 11.11. všichni, 7.12. schůzka s rodiči předškoláků, 9.12.
9.třída, 14.4. všichni, 10.5. schůzka pro rodiče dětí odjíţdějících na vodácký zájezd
25. – 26. 10.2010
29.11.2010
16.12.2010
24.1. – 28.1.2011
28.1.2011
29.1.2011
24. – 28.1.2011
10.5.2011
10.6.2011
30.5, 31.5., 1.6.
1.6. - 8.6.2011
Sběr papíru, více neţ 9 tun papíru
Šachový turnaj, v naší škole pořádá šachový oddíl
Jeţíškova dílna pro veřejnost
Týden otevřených dveří, I.stupeň
Zápis dětí pod taktovkou Macha a Šebestové
Ples školy
Týden otevřených dveří
Schůzka pro rodiče dětí odjíţdějících na vodácký zájezd
Happening
Sběr papíru, téměř 10 tun papíru
Škola pořádá vlastní letní tábor
6.2 Další aktivity školy
19.10.2010
18. Olympijský den ZŠ Kunovice U Pálenice
18.10. – 22.10.2010 Hostíme mezinárodní návštěvu pedagogů ze šesti zemí Evropy
29.11.2010
Šachový turnaj O krále kunovických škol, pořádaný kunovickým
šachovým oddílem (zlato, stříbro i bronz)
64
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
3.12.2010
6.12.2010
21.12. 2010
22.12.2010
5.3.- 12.3.2011
10.3.2011
24.3.2011
6.4.2011
9.4.2011
19.5.2011
23.5.2011
26.5– 28.5.2011
Vystoupení na akademii města
Mikulášská nadílka
Bruslení, ZS Uherské Hradiště (druhý stupeň + 5.třída)
Filmové představení a třídní besídky
Lyţařský výcvikový kurz na Martiňáku v Beskydech
Školní kolo soutěţe Zazpívej, slavíčku
Přednáška o vampyrismu na Velké Moravě, zájemci ze školy
Koncert v tělocvičně, I.stupeň + 6.třída
Fotosoutěţ o nejkrásnější rozkvetlý strom, měsíční soutěţ pro všechny
Exkurze Dlouhé Stráně
Divadelní představení Dalskabáty, SD Uherské Hradiště
Školní vodácký zájezd
Členové skupiny histor. šermu Campanulla z Luhačovic v naší škole
V průběhu celého školního roku se sice nepravidelně, ale častěji neţ v loňském roce konaly
schůzky ţákovského parlamentu. Ţákovský parlament měl letos velmi odpovědný úkol a to
vést ţákovské shromáţdění ţáků školy. Na základě zasedání parlamentu a zjištění potřeb
ţáků školy se postupně po celý rok řešily oblasti a témata, která byla ţákům školy nejbliţší a
měla nejvyšší důleţitost. Práce ţákovského parlamentu (doloţitelná zápisy z jednotlivých
schůzek) výrazně přispívá k prevenci. Organizovaly se třídnické hodiny a třídní schůzky
(doloţitelné zápisy z třídních schůzek).
Snaţíme se přirozeně odbourávat nudu a spoustu volného času v ţivotech našich ţáků, které
jsou velkým nebezpečím při vzniku neţádoucích jevů. Jako škola nabízíme ţákům
smysluplné vyuţití volného času:
- v letošním roce fungovalo 22 krouţků, které dětem nabízí mimoškolní aktivity
- máme kvalitní knihovnu, kde ţáci tráví nejen velké přestávky, ale i čas po škole
- máme školní měsíčník Kunupky, kde se mohou ţáci realizovat
- ve škole je schránka důvěry, kam ţáci anonymně píší o radu a pomoc, i v letošním roce ji
ţáci hojně vyuţívali, na kaţdý dotaz odpovídá výchovná poradkyně erudovaná v oboru
- pořádáme různé exkurze (dle Plánu akcí na školní rok)
- ţáci se účastní spousty školních soutěţí a olympiád (dle Plánu akcí na školní rok)
6.3 Sportovní aktivity
Sportem naše škola ţije. Tady je soupis aktivit našich učitelů tělesné výchovy.
21.9.2010
Lehkoatletické závody v Uherském Brodě – okresní soutěţ (zlato a bronz)
23.9.2010
IX. ročník Poháru starosty města v atletickém víceboji v Uherském Hradišti
(zlato, stříbro)
29.10.2010 Florbalový turnaj v Uherském Brodě (účast)
65
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Projektový sportovní den – pingpongový turnaj ţáků II. stupně
Ţaliflo 2010/11 mladší ţáci, florbalový turnaj ZŠ UNESCO (účast)
Olympijský den po osmnácté, hosty byla mezinárodní návštěvu pedagogů ze
šesti zemí Evropy zaměřených na hodiny tělesné výchovy
26.10. 2010 Pořadatelé okresního kola ve stolním tenisu (zlato)
2.11.2010
Pořadatelé krajského kola ve stolním tenisu (bronz)
11. 11. 2010 Okresní kolo ve florbalu mladších děvčat v Uherském Hradišti (bronz)
17.11.2010 Okrskové kolo ve florbalu mladší ţáci v Uherském Hradišti (účast)
17.11.2010 Sedmé sportovní setkání současných a bývalých ţákyň a studentek –
volejbalistek
18.11.2010 Okrskové kolo ve florbalu starší ţáci V Uherském Hradišti (účast)
14.12.2010 Mladí florbalisté z I.stupně v Uherském Hradišti (účast)
20.12.2010 Vánoční florbalový turnaj II. stupeň chlapci, 7.třída zlato
20.12.2010 Vánoční pohybové skladby II. stupeň děvčata a netradiční volejbal smíšených
druţstev děvčat
1.2.2011
Závody na běţeckých lyţích
8.2.2011
Halová kopaná Širůch, pořádáno ZŠ Staré Město
11.2.2011
Volejbalový turnaj smíšených druţstev
22.3.2011
Halová olympiáda I.stupně v Uherském Hradišti (zlato, stříbro, bronz)
24.3.2011
Okresní soutěţ v gymnastice v jednotlivcích i druţstvech v rámci soutěţí
AŠSK (zlato)
29.3.2011
Krajské kolo soutěţe v gymnastice (zlato, stříbro), postup do republikového
klání
12.4.2011
Okresní kolo ve volejbalu chlapci (účast)
14.4.2011
Okresní kolo ve volejbalu děvčata v rámci soutěţí AŠSK, Bojkovice (bronz)
15.4.2011
Republikové kolo v gymnastice soutěţe AŠSK (účast)
26.4.2011
Mc Donald´s Cup 2011, fotbalový turnaj I.stupeň
27.4.2011
Pohár osvobození
31.5.2011
Nová hra Kin-ball, zakoupen balón o průměru 110 cm
1.-2.6.2011 Turnaj v minivolejbalu II. stupeň
14.6.2011
7. ročník Sportovních her ţáků základních škol (zlato ve volejbalu)
15.6.2011
„O pohár starosty města" v \uherském Brodě I.stupeň (zlato)
15.6.2011
Přebory v plavání (1.třídy)
8.10.2010
11.10.2010
19.10.2010
7. MPP v jednotlivých předmětech
Preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů na I. i II. st. (zejména do
prvouky, vlastivědy, přírodovědy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, mediální
výchovy,
přírodopisu, chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy, do cizích jazyků).
Především v rámci druhého stupně jsou pro plnění MPP klíčové hodiny rodinné a občanské
výchovy, výchovy ke zdraví a k občanství. Ţáci v nich během roku pracovali na projektech,
které se týkají neţádoucích jevů – drogy, alkohol, šikana (doloţitelné zápisy v třídních
66
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
knihách). V rámci hodin vyplňovali dotazníky (návykové látky, jak mi je ve škole, šikana),
vyráběli plakáty varující před nebezpečím nezdravého způsobu ţivota. Ţákům jsme se
snaţili přiblíţit moţná nebezpečí i prostřednictvím filmů s podobnou tématikou. Filmy,
které ţáci v loňském roce vytvořili, letos slouţily jako výukový materiál mladším ţákům
školy.
Ţáci na prvním stupni jsou s prevencí seznamováni denně. Učitelé jim pomáhají
zdokonalovat správné hygienické návyky a dovednosti, vedou je ke zdravému způsobu
ţivota a podněcují děti k toleranci vůči odlišnostem u druhých. Učí je neubliţovat si,
respektovat se a mít se rádi, alespoň v rámci moţností a slušných společenských norem.
8. Vyhodnocení akcí MPP
Některé akce z MPP se ve školním roce 2010/2011 úspěšně zrealizovaly. Jiné jsme
nahradily adekvátně zapojením našich ţáků do programu prevence a širokou nabídkou
projektů. Díky tomu všemu si ţáci vytvořili povědomí o oblasti neţádoucích jevů. Dokáţou
pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním drog a šikanováním. Ţáci
znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl. Více se naučili
respektovat odlišné názory, myšlení, chování a zájmy lidí. Učili se sdělit svůj názor,
dokázat řešit neshody a spory se spoluţáky nenásilným způsobem. Umí pracovat ve
skupině. Vědí, jak postupovat za mimořádných událostí. Jsou schopni vytvořit smysluplný i
několika hodinový program pro mladší ţáky školy, který oběma stranám přinese jen
pozitiva.
9. Způsoby realizace MPP:
- třídnické hodiny
- třídní schůzky
- ţákovský parlament
- školní výlety
- dramaterapie
- individuální konzultace
- diskuze
- projekty
- besedy
- skupinová práce
- nástěnky
- sportovní aktivita
- školní časopis
- školní parlament
- filmy
- projekty
10. Vyuţití volného času ţáků
Ve školním roce 2010/2011 podporovala škola smysluplné vyuţití volného času nabídkou
níţe uvedených krouţků (doloţitelné zápisy z krouţků):
67
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Drgáčová Věra
Mgr. Gogolová Jiřina
Mgr. Gogolová Jiřina
Mgr. Gogolová Jiřina
Mgr. Gogolová Jiřina
Mgr. Janásová Ivana
Mgr. Kamrla Jan
Mgr. Kotasová Ludmila
Mgr. Kotas Petr
Mgr. Kotas Petr
Mgr. Kubenová Libuše
Mgr. Kubenová Libuše
Mgr. Kubenová Libuše
Mgr. Olbertová Andrea
Mgr. Pálková Marcela
Mgr. Peterková Zdenka
Mgr. Peterková Zdenka
Mgr. Tanner Michal
Mgr. Tanner Michal
Mgr. Urminská Renata
Mgr. Valová Zuzana
Mgr. Dřínková Zdenka
NÁZEV KROUŽKU
Jazyk ruský
Gymnastika I
Gymnastika II
Volejbal pro začátečníky(dívky i chlapci)
Volejbal pro pokročilé(dívky i chlapci)
Národopisný krouţek (Handrláček)
Badminton
Sportovní krouţek
Sportovní hry
Kytara k táboráku
Zpívání pro radost
Mlsné jazýčky
Počítačový krouţek
Výtvarný
Anglická konverzace
Aerobik
Hra na flétnu
Florbal, chlapci mladší
Florbal, chlapci mladší
Keramika
Šikulové
Základy francouzštiny
KOMU JE URČEN
Pro 1. i 2. stupeň
Pro 1. stupeň
Pro 2. stupeň
Pro začátečníky
Pro pokročilé
Pro 1. – 3. třídu
Pro 2. stupeň
Pro 1., 2. třídu
Pro 3. – 5. ročník
Pro 3. – 8. ročník
Pro 1. i 2. stupeň
Pro 1. i 2. stupeň
Pro 1. stupeň
Pro 1. stupeň
Pro 7. – 9. třídu
Pro 4. – 6. třídu
Pro 1. stupeň
Pro 5. – 7. ročník
Pro 8. – 9. ročník
Pro 1. i 2. stupeň
Pro 1. – 3. třídu
Pro 1. i 2. stupeň
11. Spolupráce s rodiči
Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na
několika úrovních. Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve škole prostřednictvím
webových stránek školy a zejména díky webovým ţákovským kníţkám, které fungují celý
rok. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou informováni o prospěchu a
chování svých dětí. K předejití, popřípadě včasnému vyřešení problémů mají rodiče
moţnost vyuţít konzultačních hodin metodika prevence a výchovné poradkyně.
Samozřejmě mohou telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky.
Všechny výchovné problémy jsou řešeny rozhovorem s rodiči, třídním učitelem, výchovnou
poradkyní a s vedením školy. O rozhovoru je učiněn zápis, jenţ je vloţen jako příloha do
katalogového listu.
Ve školním roce se podařilo zrealizovat pravidelné schůzky vedení školy se zástupci
rodičovského sdruţení, spolupráce rodičů s vedením školy byla i proto výrazně
intenzivnější. Škola navíc opakovaně přilákala do školy rodiče v jejich volném čase (viz.
výše).
68
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
12. Spolupráce s jinými institucemi a organizacemi:
V rámci MPP škola spolupracuje především s těmito institucemi a organizacemi:
PPP Uherské Hradiště, Středisko výchovné péče Uherské Hradiště, Policie ČR. K-Centrum
Charáč UH, Hasičská záchranná sluţba UH, střední školy UH, ÚP UH.
13.Výskyt neţádoucích jevů ve škole
- šikana
- rasismus
- záškoláctví
- agresivita (obtěţování spoluţáků)
- krádeţe
14. Závěr
V naší škole učitelé vytvářejí aktivity, které přirozenou cestou vytváří pozitivní
sociální klima školy. Sami učitelé z mezinárodní návštěvy, kterou jsme pozvali, hodnotili
atmosféru na škole velmi kladně a přátelsky. O to se především snaţíme. Nejde nám o to
vytvořit nespočet programů a besed, ale přemýšlíme nad tím, co děláme a proč. Naším
cílem je mít dobrý vztah s ţáky zaloţený na vzájemném respektu a úctě. Z mnoha
dotazníkových šetření vyplývá, ţe ţáci chodí do školy rádi a ţe by tuto školu doporučili i
ostatním.
Podporujeme nadání a talent v soutěţích zaměřených jak na výuku tak volný čas dětí. Proto
uţ druhým rokem probíhá na naší škole soutěţ IQ star, název vymysleli sami ţáci, která má
za cíl motivovat k aktivitě ţáky v oblastech intelektuálních, sportovních i mimoškolních
aktivit. V průběhu roku ţáci získávají body, které se jim na konci roku sečtou a tři nejlepší
z prvního a z druhého stupně čekají hodnotné ceny. První místo jsou netbooky.
Letos nám tu chyběla školní psycholoţka. O to více jsme apelovali na třídní učitele, aby
byli dobrými pozorovateli a citlivými při řešení problémových situací. Učitelé
spolupracovali s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Vše jsme dovedli ke
zdárnému konci ke spokojenosti ţáků, rodičů i učitelů.
Tento rok byl přínosný v oblasti prevence zejména díky ţákovským shromáţděním a
ranním kávám. Důvodem je zejména větší spolupráce učitel-učitel, ţák-ţák, ale i učitel-ţák.
Nesmíme opomenout i velké mnoţství projektů, širokou nabídku krouţků, sportovní vyţití,
zapojení do olympiád a soutěţí, tvorba vlastních soutěţí a absolvování vzdělávacích aktivit.
V Kunovicích dne 25.6.2011
Vypracovala: Mgr. Veronika Procházková
školní metodik prevence
69
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Příloha číslo 3:
Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO)
školní rok 2010/2011
Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň
Školní koordinátorka: Mgr. Kateřina Zemánková
Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) je zpracován
v souladu s hlavními úkoly a záměry ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620 v daném školním roce
ve spolupráci s vedením školy a se všemi členy pedagogického sboru.
I my chceme žít mezi Vámi na Zemi
70
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rámcový projekt:
Do projektu ekologické výchovy se budou během roku do jednotlivých vyučovaných
předmětů postupně zapracovávat prvky ekologické výchovy. EVVO nejvíce zastoupíme
v předmětech jako je prvouka, přírodověda, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis,
jazyky, pracovní a výtvarné výchovy.
Vţdy tři měsíce se budou vyučující i ţáci v jednotlivých předmětech věnovat určité
ekologické problematice. Průběh práce by měli vyučující vyfotografovat a výrobky předat
koordinátorovi EVVO ve škole. V červnu kaţdého roku dojde k vyhodnocení celoročního
ekologického projektu a budou stanoveny cíle na další školní rok.
Cíle a úkoly EVVO:
Environmentálním vzděláním, výchovou a osvětou se rozumí (viz Metodický pokyn MŠMT
ČR č.j.: 32 338/ 2000-22):
 Posílit vědomí ţáků o tom, ţe člověk je nedílnou součástí přírody.
 Probudit pocit sounáleţitosti a zodpovědnosti za ţivotní prostředí kolem sebe a na
Zemi vůbec.
 Vyvolat v ţácích chuť a potřebu konkrétní činnosti, kterou by sami přispěli
k pozitivní změně prostředí a vztahů mezi lidmi.
 Přispět k osvětě (př. zavádění třídění odpadů) ve městě.
 Posílit vztahy mezi ţáky, rodiči, školou a městem.
EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udrţitelného rozvoje, který je
v celém světě pokládán za jedinou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace.
Od školního roku 2006/2007 je školní plán EVVO důleţitým prvkem ŠVP ZŠ Kunovice, U
Pálenice 1620 v rámci RVP ZV. Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede
ţáky k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj.
k pochopení nezbytnosti přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu
odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a uvědomovat si
vztahy mezi člověkem a prostředím. Ovlivňuje hodnotovou orientaci ţáků.
Ekologické vzdělávání a výchova ve smyslu udrţitelného rozvoje nepředstavuje pouze
jednorázové akce, ale zdůrazňuje dlouhodobost a postupné prohlubování a zdokonalování
vědomostí a dovedností v rámci všech vzdělávacích oblastí ŠVP, v rámci všech předmětů.
Získané znalosti:
Prohloubení a utřídění vědomostí z oblasti biologie a ekologie.
Lepší znalost místa, kde ţijeme.
Pochopení dosavadní nedostatečné péče o ţivotní prostředí.
Pochopení, ţe chování člověka souvisí s kvalitou ţivota.
Pochopení, ţe aktivním zapojením mohou i ţáci (děti) ovlivnit prostředí, ve kterém ţijí.
Získané dovednosti:
Zpracování informací.
Prezentace nových poznatků.
Rozhodování.
Týmová spolupráce.
Komunikace.
Řešení problémů.
71
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Získané postoje:
Zvýšení zodpovědnosti.
Posílení sebedůvěry.
Aktivní zapojení – aktivní péče o prostředí školy.
Celoroční aktivity
Naše škola pořádá během celého školního roku mnoho akcí, které podporují EVVO. Mezi
nejvýznamnější patří:
 Sběr papíru
 Třídění odpadu
 Recyklohraní
 Projektové vyučování
 Mimoškolní aktivity – zájmové krouţky
 Školní knihovna
 Exkurze, výlety
 Školní časopis
 Minimální program prevence sociálních patologických jevů
 Minimální program výchovného poradce
 a mnoho dalších.
Aktivity pro školní rok 2010/2011
ZÁŘÍ, ŘÍJEN A LISTOPAD
Vycházky:
1. třída
3. třída
7. třída
D
Pobyt v přírodě ve Vápenicích - les, voda, půda
Přednáška o vodě
Exkurze památníku na Rochusu
Slohová práce:
1. třída
ČJ
3. třída
ČJ
4. třída
ČJ
Den zvířat - můj mazlíček
Přečteme si pohádky a básničky o vodě a vytvoříme si básničku nebo
pohádku o vodě
Co skrývá popelnice – různé druhy odpadů a správné třídění
Výtvarné práce:
VV
VV, HV
VV
Výtvarně zpracujeme rybník, moře, studánku, potok, řeku
Výtvarně ztvárníme píseň Svátek zvířat
Podmořský svět
2. třída
PRV, VV,
PkČ
Sklízíme ovoce a zeleninu ze zahrad
3. třída
8. třída
9. třída
PkČ
VV
VV
3. třída
4. třída
7. třída
Výrobek:
Vyrobíme si rybky
Kreslíme faunu lesa
Kreslíme flóru lesa
72
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Aktivita:
2. třída
PRV
3. třída
ČJ
3. třída
M
3. třída
PRV
3. třída
3. třída
PRV
HV
3. třída
AJ
4. třída
6. třída
6. třída
7. třída
7. třída
7. třída
M
M
F
VkO
Z
AJ
7. třída
Př
8. třída
8. třída
8. třída
8. třída
8. třída
8. třída
8. třída
9. třída
2. stupeň
1. stupeň
Všechny
AJ
Ch
Ch
Z
D
MeV
Př
Př
TV
všechny
Všechny
Máme přednášku na téma: Význam lesa (stromy, přiřazování listů a
plodů…)
Vyhledejme si v odborné literatuře a na internetu co nejvíce informací k
vodě
Naučíme se pouţívat jednotky pro odměřování čisté vody
Povíme si o skupenství vody, slané a sladké vodě, k čemu je dobrá čistá
voda
Které rostliny a ţivočichové ţijí u vody?
Naučíme se písničku „Voděnka studená“
Naučíme se deset základních slovíček (např: déšť, led, řeka, moře, jezero,
ryba,voda, leknín, koupat se)
Počítáme slovní úlohy s ekologickou tématikou
Porovnávání poloměru planet
Jak vznikají sráţky, změny skupenství
Domov, který je v souladu s přírodou, úspory energie, přírodní materiály
Jak to vypadá v tropickém deštném lese – Amazonii?
Vyprávíme si o ohroţených zvířatech v angličtině
Co to je červená kniha ohroţených druhů a jak se tam mohou jednotlivé
druhy zapsat.
Jak je to v Anglii se znečištěním ţivotního prostředí?
Jaké máme druhy vod, jak je znečišťujeme a jak chráníme
Co dýcháme, který plyn je pro nás nejdůleţitější a jak je dokáţeme znečistit
Pojďme se podívat aspoň obrazem a slovem do národních parků ČR
Jak se ţilo v souladu s přírodou v dějinách lidstva
Říkají média pravdu o klimatických změnách na Zemi?
Ochrana savců na území ČR
Jak vznikl vesmír a planeta Země?
Naučme se zachraňovat ţivot nejen ţivočichům, ale i lidem
Sběr vršků z pet lahví
Sběr papíru.
PROSINEC, LEDEN, ÚNOR
Vycházky:
1. třída
4. třída
Vl
Třídíme odpad v Kunovicích - sběrný dvůr
Vycházky do okolí
Slohová práce:
7. třída
9. třída
ČJ
ČJ
Vytvoř pohádku na téma Jak Honza zachránil Zemi před odpadky.
Do vět ukryj slova spojená se Zemí.
Výrobek:
4. třída
4. třída
7. třída
Inf
PKČ
VkZ
výroba puzzle - zvířata
Vyrobíme si ručně dělaný papír
Vyrobíme plakát - Potravinová pyramida
73
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Aktivita:
2. třída
PRV, VV,
PKČ
2. třída
PRV
Jak to máme v rodině - příbuzenské vztahy, péče o domácí zvířata, vztah ke
zvířatům
2. třída
PRV
Čistota našeho ovzduší nám ukazuje náš vztah k vlasti
4. třída
Přv
Zjistíme, kdy jsou lesy v ohroţení, co je to ekologie a ekosystém, jak vzniká
Botanická zahrada
8. třída
VkO
Co je z přírody zdravé pro naše tělo
7. třída
PKČ
Peer aktivistky se zaměří na téma bulimie a anorexie
6. třída
Pozorujeme změny v zimní přírodě
Př, Z, VV Podívejme se do vesmíru
6. třída
Z, VV
Z čeho se skládá naše Země
6. třída
Z, VV
6. třída
Př
9. třída
M
Zvířata a rostliny jednotlivých krajin na Zemi
Jak dokáţou různé organismy rozloţit odumřelé organismy na hmotu
potřebnou k dalšímu ţivotu
Spočítej obvod, povrch a objem zeměkoule
9. třída
Fy
Jaké máme moţnosti ve vyuţívání energií?
2. stupeň
TV
Jak se dá chránit ţivotní prostředí zdravým ţivotním stylem
1. stupeň
Všechny
Sběr vršků z pet lahví
BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN
Vycházky:
1. třída
Vycházky do okolí- příroda kolem nás
2. třída
Jarní vycházky do okolí
2. třída
Les v létě, statek, louka
Slohová práce:
5. třída
ČJ
Práce s textem na téma Ochrana zvířat a rostlin.
7. třída
ČJ
Vytvoř básničku o třídění odpadů
Výtvarné práce:
2. třída
VV
Vytváříme koláţ - pozorování domácích zvířat
4. třída
VV
vytvoříme si koláţ - Zdravá strava
Výrobek:
2. třída
8. třída
PKČ
Př, VkO,
VV
Vytvoříme si výrobky z přírodnin, které najdeme na vycházce
Vytvořme společně maketu lidského těla s uloţením orgánových soustav.
74
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Aktivita:
2. třída
2. třída
4. třída
PRV, VV, Jaké nemoci a úrazy nás mohou potkat v přírodě? Kam máme v případě
TV
nouze zavolat?
Poznáváme ptáky podle jejich hnízd, co to znamená hospodářské zvíře a jak
PRV
slouţí člověku
AJ
Biostrava
5. třída
AJ
Učíme se slovíčka k ročnímu období a počasí
7. třída
Př
Důleţitost slunečního záření pro rostliny.
9. třída
AJ
Povídejme si o průmysl v angličtině
9. třída
Ch
Proč vyrábíme plasty, kdyţ zatěţují ţivotní prostředí?
9. třída
M
9. třída
Z
9. třída
D
Výpočet objemů sběrných nádob
Jaké mohou nastat klimatické změny na Zemi? Co se stane, kdyţ nás ohrozí
přírodní katastrofa?
Byl vztah k Zemi lepší ve 20. století nebo ve 21. století?
9. třída
Inf
Vytvoř v excelu kříţovky s tématikou ke Dni Země pro mladší spoluţáky.
9. třída
PkČ
Třídění odpadů s návštěvou kovosteelu
1. třída
všechny
Sběr vršků z pet lahví
2. stupeň
TV
Ţijme zdravě, chovejme se k sobě ohleduplně a příroda se nám odvděčí
1. stupeň
všechny
Sběr vršků z pet lahve
Všechny
Všechny
Sběr papíru
75
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Příloha číslo 4:
Hodnocení environmentální výchovy
Základní škola Kunovice, U Pálenice, školní rok 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 byl v rámci environmentální výchovy plněn projekt s názvem „I
my chceme ţít mezi Vámi na Zemi“, který vypracovala Mgr. Kateřina Zemánková,
koordinátor EVVO v naší základní škole. Projekt byl připravován ve spolupráci se všemi
členy pedagogického sboru. Do projektu se zapojily všechny třídy I. i II. stupně, pracovali na
něm také všichni pedagogičtí pracovníci školy. Prvky enviromentální výchovy byly postupně
zapracovány do jednotlivých vyučovacích předmětů. Průběh své práce zaznamenali a
výrobky předali koordinátorovi EVVO ve škole. Prvky EVVO jsou také součástí ŠVP. Jako
průřezovému tématu se enviromentální problematice věnuje větší pozornost, ţáci se s ní
potkávají ve více předmětech a snadněji si své znalosti propojují.
Splněná témata EVVO pro jednotlivé ročníky:
ZÁŘÍ, ŘÍJEN A LISTOPAD
Vycházky:
1. třída
Pobyt v přírodě ve Vápenicích - les, voda, půda
3. třída
Přednáška o vodě
4. třída
Výlet do ZOO Hodonín
Slohová práce:
1. třída
ČJ
3. třída
ČJ
4. třída
ČJ
Den zvířat - můj mazlíček
Přečteme si pohádky a básničky o vodě a vytvoříme si básničku nebo
pohádku o vodě
Co skrývá popelnice – různé druhy odpadů a správné třídění
Výtvarné práce:
3. třída
VV
Výtvarně zpracujeme rybník, moře, studánku, potok, řeku
4. třída
VV, HV
Výtvarně ztvárníme píseň Svátek zvířat
7. třída
VV
Podmořský svět
Sklízíme ovoce a zeleninu ze zahrad
3. třída
PRV, VV,
PkČ
PkČ
8. třída
VV
Kreslíme faunu lesa
9. třída
VV
Kreslíme flóru lesa
2. třída
PRV
Máme přednášku na téma: Význam lesa (stromy, přiřazování listů a plodů..)
3. třída
ČJ
Vyhledejme si v odb. literatuře a na internetu co nejvíce informací k vodě
3. třída
M
Naučíme se pouţívat jednotky pro odměřování čisté vody
3. třída
PRV
Povíme si o skup. vody, slané a sladké vodě, k čemu je dobrá čistá voda
Výrobek:
2. třída
Vyrobíme si rybky
Aktivity:
76
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
3. třída
PRV
Které rostliny a ţivočichové ţijí u vody?
3. třída
HV
3. třída
AJ
4. třída
M
Naučíme se písničku „Voděnka studená“
Naučíme se deset základních slovíček (např: déšť, led, řeka, moře, jezero,
ryba,voda, leknín, koupat se)
Počítáme slovní úlohy s ekologickou tématikou
6. třída
M, Z
Porovnávání poloměru planet a geosfér
6. třída
F
Jak vznikají sráţky, změny skupenství
6. třída
Př, Z, VV
Vesmír
7. třída
VkO
Domov, který je v souladu s přírodou, úspory energie, přírodní materiály
7. třída
Z
Jak to vypadá v tropickém deštném lese – Amazonii?
7. třída
AJ
7. třída
Př
8. třída
AJ
Vyprávíme si o ohroţených zvířatech v angličtině
Co to je červená kniha ohroţených druhů a jak se tam mohou jednotlivé
druhy zapsat.
Jak je to v Anglii se znečištěním ţivotního prostředí?
8. třída
Ch
Jaké máme druhy vod, jak je znečišťujeme a jak chráníme
8. třída
Ch
Co dýcháme, který plyn je pro nás nejdůleţitější a jak je dokáţeme znečistit
8. třída
Z
Pojďme se podívat aspoň obrazem a slovem do národních parků ČR
8. třída
D
Jak se ţilo v souladu s přírodou v dějinách lidstva
8. třída
MeV
Říkají média pravdu o klimatických změnách na Zemi?
8. třída
Př
Ochrana savců na území ČR
9. třída
Př
Jak vznikl vesmír a planeta Země?
2. stupeň
TV
Naučme se zachraňovat ţivot nejen ţivočichům, ale i lidem
1. stupeň
všechny
Sběr vršků z pet lahví
Všechny
Všechny
Sběr papíru.
PROSINEC, LEDEN, ÚNOR
Vycházky:
1. třída
4. třída
Třídíme odpad v Kunovicích - sběrný dvůr
Vl
Vycházky do okolí
Slohová práce:
9. třída
ČJ
Do vět ukryj slova spojená se Zemí.
4. třída
Inf
výroba puzzle - zvířata
4. třída
PKČ
Vyrobíme si ručně dělaný papír
7. třída
VkZ
Vyrobíme prezentace – Důsledky nesprávné výţivy
2. třída
PRV, VV,
PKČ
Pozorujeme změny v zimní přírodě
2. třída
PRV
Jak to máme v rodině - příbuzenské vztahy, péče o domácí zvířata, vztah ke
zvířatům
Výrobek:
Aktivity:
77
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
2. třída
PRV
Čistota našeho ovzduší nám ukazuje náš vztah k vlasti
3. třída
Prv, ČJ, M,
AJ
Naši zvířecí kamarádi
4. třída
Přv
5. třída
Prv
Zjistíme, kdy jsou lesy v ohroţení, co je to ekologie a ekosystém, jak vzniká
Botanická zahrada
Vliv člověka na ţivotní prostředí
8. třída
VkO
Co je z přírody zdravé pro naše tělo
7. třída
PKČ
Peer aktivistky se zaměří na téma: bulimie a anorexie
6. třída
Př, Z, VV
Podívejme se do vesmíru
6. třída
Z, VV
Z čeho se skládá naše Země
6. třída
Z, VV
6. třída
Př
6., 7. tř.
PkČ
Zvířata a rostliny jednotlivých krajin na Zemi
Jak dokáţí různé organismy rozloţit odumřelé organismy na hmotu
potřebnou k dalšímu ţivotu
Uvaříme si jídlo dle zdravé výţivy
9. třída
M
Spočítej obvod, povrch a objem zeměkoule
9. třída
Fy
Jaké máme moţnosti ve vyuţívání energií?
2. stupeň
TV
Jak se dá chránit ţivotní prostředí zdravým ţivotním stylem
1. stupeň
Všechny
Sběr vršků z pet lahví
BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN
Vycházky:
1. třída
Vycházky do okolí- příroda kolem nás
2. třída
Jarní vycházky do okolí
2. třída
Les v létě, statek, louka
Slohová práce:
5. třída
ČJ
Práce s textem na téma Ochrana zvířat a rostlin.
Výtvarné práce:
2. třída
VV
4. třída
VV
Vytváříme koláţ - pozorování domácích zvířat
vytvoříme si koláţ - Zdravá strava
Výrobek:
2. třída
PKČ
Vytvoříme si výrobky z přírodnin, které najdeme na vycházce
8. třída
Př, VkO,
VV
Vytvořme společně maketu lidského těla s uloţením orgánových soustav.
Aktivity:
2. třída
PRV, VV,
TV
2. třída
PRV
4. třída
5. třída
AJ
AJ
Jaké nemoci a úrazy nás mohou potkat v přírodě? Kam máme v
případě nouze zavolat?
Poznáváme ptáky podle jejich hnízd, co to znamená hospodářské
zvíře a jak slouţí člověku
Biostrava
Učíme se slovíčka k ročnímu období a počasí
78
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
6. třída
6. třída
7. třída
9. třída
9. třída
9. třída
Př
Př
Př
AJ
Ch
M
9. třída
Z
9. třída
D
9. třída
Inf
9. třída
1. třída
PkČ
všechny
2. stupeň TV
1. stupeň všechny
Všechny Všechny
Klíště a jeho nástrahy na člověka
Jaký je rozdíl mezi včelou, vosou, sršněm a čmelákem
Důleţitost slunečního záření pro rostliny.
Povídejme si o průmysl v angličtině
Proč vyrábíme plasty, kdyţ zatěţují ţivotní prostředí?
Výpočet objemů sběrných nádob
Jaké mohou nastat klimatické změny na Zemi? Co se stane, kdyţ nás
ohrozí přírodní katastrofa?
Byl vztah k Zemi lepší ve 20. století nebo ve 21. století?
Vytvoř v excelu kříţovky s tématikou ke Dni Země pro mladší
spoluţáky.
Třídění odpadů s návštěvou kovosteelu
Sběr vršků z pet lahví
Ţijme zdravě, chovejme se k sobě ohleduplně a příroda se nám
odvděčí
Sběr vršků z pet lahve
Sběr papíru
Další aktivity a ekologizace provozu školy
Třídění odpadu:
 Papír – sběru papíru se účastní všichni ţáci naší školy a výtěţek z této akce je
vţdy po dohodě s ţákovským parlamentem vyuţit na potřebu ţáků naší školy.
 Plasty – sběr plastových lahví do speciálních kontejnerů na plast
 Baterie a elektrozařízení – škola je zapojena do soutěţe Recyklohraní
Úklid areálu školy a péče o zeleň:
Péči o zeleň a úklidu kolem školy se věnuje především paní školnice s uklízečkami. Ve
třídách se o květiny starají pověření květináři.
Šetření energiemi:
 V oknech tříd jsou umístěny rolety, které jsou funkční a nastavitelné pro dobu
slunečního svitu i šera, svítí se pouze v době vyučování, pokud je potřeba; během
přestávek se světla zhasínají.
 Ţáci jsou vedeni k tomu, aby zbytečně neplýtvali vodou.
Závěrečné hodnocení
Všechny cíle projektu „I my chceme ţít mezi Vámi na Zemi“ se ve větší či menší míře
podařilo naplnit. Ţákům začíná více záleţet na ţivotním prostředí, zjišťují, ţe jsou nedílnou
součástí přírody a sami chtějí něco změnit.
Během projektu si ţáci utřídili vědomosti z oblasti přírodovědy a ekologie, více poznali
místo, kde ţijí, pochopili, ţe se o ţivotní prostředí musíme více starat a ţe oni sami mohou
svým zodpovědným přístupem k ochraně ţivotního prostředí přispět.
Mgr. Kateřina Zemánková
79
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Příloha číslo 5:
Koncepce střednědobého rozvoje školy, koncepce na školní léta
2010/2011 – 2013/2014
Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne 26.8.2010
a školská rada dne 21.9.2010
80
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
VIZE PŮSOBENÍ ŠKOLY
CHCEME
1. Být školou pro všechny, ve které si svůj pocit úspěchu zaţije kaţdé dítě.
2. Být školou, ve které učitelé i ţáci přemýšlejí nad tím, co, jak a proč dělají.
3. Být komunitní školou, která se stane přirozeným místem setkávání všech generací.
Školou otevřenou jak rodičům ţáků, tak zbývající městské komunitě. Ideálem je
vytvořit školu, jeţ je v souladu s potřebami města i jeho obyvatel a stává se místem,
které podporuje i další vzdělávání v rámci celoţivotního učení pro všechny.
PILÍŘE, NA KTERÝCH ŠKOLA STOJÍ
1. Ţáci
2. Rodiče
81
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
3. Pedagogický kolektiv
MOŢNOSTI ROZVOJE – CO CHCEME, CO A JAK UDĚLÁME PRO TO,
ABYCHOM USPĚLI
1. ŢÁCI
CO CHCEME
Být školou pro všechny, ve které kaţdý ţák zaţije svůj pocit úspěchu. Cílem přitom není
vzbudit zdání falešného úspěchu za cenu sniţování nároků a pomíjení skutečných hodnot, ale
dosáhnout skutečné individuální úspěchy.
CO A JAK PRO TO UDĚLÁME
Posílíme sebedůvěru ţáků. Pocit úspěchu zaţijí, kdyţ budou zdolávat přiměřené překáţky a
současně při jejich překonávání poznávat důleţité ţivotní hodnoty. Protoţe osobnost našich
ţáků se teprve rozvíjí, je nutností náročnost a důslednost pedagogů. Náročnost a důslednost
je pochopitelně doprovázena laskavostí.
CO CHCEME
Mít ţáky, kteří přemýšlejí nad tím, co, jak a proč dělají. Ţáky, kteří sami, jen s metodickou
pomocí učitele, objevují nové poznatky a získávají dovednosti klíčové pro ţivot.
CO A JAK PRO TO UDĚLÁME
Umoţníme ţákům chápat probíranou látku a svět jako takový v souvislostech. Platí to jak pro
obvyklou výuku, tak pro časté projekty (třídní, mezitřídní, školní). Stále budeme školou, pro
82
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
kterou je typické velké mnoţství projektů. Důrazně odmítneme principy „starého“ systému
vzdělávání a budeme dál uplatňovat principy moderního způsobu vzdělávání.
RYSY STARÉHO PARADIGMATU VZDĚLÁVÁNÍ
 Přenos poznatků od učitele k ţákům
 Pasivita ţáků – důraz na přejímání a předávání (výrazně převaţuje aktivita učitele)
 Třídění ţáků na nadané a ty ostatní, oddělení vzdělávacích cest
 Kompetitivní struktura – překonej ostatní ţáky, překonej své kolegy
 Neosobní vztahy mezi aktéry učebního procesu
RYSY NOVÉHO PARADIGMATU VZDĚLÁVÁNÍ
 Konstrukce poznání – důraz na procesy
 Aktivita ţáků – dialog mezi tím, jak je svět chápán ţákem, a jak je mu
zprostředkováván
 Rozvoj kompetencí a talentu všech ţáků – místo třídění podpora při problémech,
prevence
 Kooperativní struktura – důvěra vrstevnickým vztahům v procesech učení
 Učební komunita – aktivní a pozitivní vztahy v učebním společenství
CO CHCEME
Aby se děti ve škole cítily dobře
CO A JAK PRO TO UDĚLÁME
 Zdokonalíme školní poradenské pracoviště. Po prvních pozitivních zkušenostech
podpoříme roli školní psycholoţky. Tým ve sloţení školní psycholoţka – autorka
minimálního preventivního programu – výchovná poradkyně pravidelně vyhodnotí
atmosféru ve škole a bude předcházet výskytu sociálně-patologických jevů. Bude
přitom vycházet i z poznatků ţákovského parlamentu a všech vyučujících.
 Zvýšíme kompetence ţákovského parlamentu, který ve škole pracuje uţ čtyři roky.
Členové parlamentu budou odborníky na jednotlivé oblasti související s ţivotem
školy a budou je pravidelně konzultovat s vedením školy i s konkrétními členy
pedagogického sboru, kteří budou za jednotlivé oblasti odpovědní.
 Nadále budeme vyuţívat schránku důvěry, kam mohou děti anonymně vkládat své
připomínky, a dočkají se na ně odpovědí.
 K desítkám anket, ve kterých děti kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru
ve škole, přidáme další ankety, abychom získali ještě výraznější zpětnou vazbu.
 Děti budou v některých případech spolurozhodovat o tom, kam škola investuje
některé peníze (například peníze vydělané sběrem apod.).
 Podpoříme sounáleţitost dětí se školou. Zavedeme pravidelná měsíční shromáţdění
všech ţáků s vyučujícími, zprostředkujeme diskusi na širokém fóru. Zvýrazníme roli
osobností. Na konkrétních příkladech (nejen) na těchto shromáţděních představíme
jak ţáky, kteří například skvěle reprezentovali školu při soutěţích, tak ţáky, kteří
udělali znatelný pokrok, pomohli škole, pozitivně se zviditelnili i mimo školu apod.
CO CHCEME
Nabídnout ţákům moderní výukové prostředí
CO A JAK PRO TO UDĚLÁME
Nebudeme spoléhat jen na stát a na zřizovatele, budeme stále aktivně vyhledávat další
moţnosti financování školy (dotace a granty tuzemské i zahraniční, výzvy Evropské unie).
83
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Zajistíme součinnost s grantovou politikou města. Získáme sponzory pro dlouhodobou i
krátkodobou spolupráci, vytvoříme (nejen pro ně) kvalitní prezentaci školy. Uděláme kroky,
které nejlépe uţ v tomto období povedou ke vzniku silného nadačního fondu, jenţ bude
podporovat nadstandardní činnost školy. Budeme vyhledávat rezervy v provozu školy.
2. RODIČE
CO CHCEME
Aby rodiče rozuměli tomu, co, jak a proč se jejich děti ve škole učí. Aby rodiče rozuměli
tomu, kam škola směřuje. Aby své děti nedávali do naší školy jen proto, ţe je jejich školou
spádovou, ale především proto, ţe si ji vybrali na základě toho, co o škole vědí.
CO A JAK PRO TO UDĚLÁME
 Ve vztahu s rodiči budeme vycházet ze tří slov: sluţba, profesionalita a vzájemná
podpora.
 Rodiče jsou pro nás partnery. Školu netvoříme pro sebe, ale pro děti a jejich rodiče.
Proto rodiče znovu dostanou moţnost vyjadřovat se v mnoha anketách k dění ve
škole. Hodnotit budou průběh vzdělávání, atmosféru ve škole i sluţby školy.
 Budeme rodiče systematicky informovat o všem, co souvisí s děním ve škole.
 Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu,
budeme dále vyuţívat elektronickou ţákovskou kníţku.
 Na internetu budeme zveřejňovat učební materiály, ukázky písemných prací. Také s
pomocí webových stránek školy budeme oznamovat, co děti ve škole aktuálně
probírají, kdy je čeká písemná práce apod.
 O studijních výsledcích a chování ţáka budeme rodiče informovat během
pravidelných individuálních konzultací.
 Rodiče vţdy dvakrát za školní rok dostanou individuální zprávu, která nebude
zaměřena na známky, ale na dovednosti dětí. Bude se jednat o souhrnný pohled všech
84
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, v čem se zlepšuje,
popřípadě kde má problémy. Hodnocení vyučujících doplní vlastní pohled kaţdého
ţáka na své vzdělávání.
CO CHCEME
Aby rodiče častěji přišli do školy. A to nejen kvůli prospěchu jejich dětí, ale kvůli akcím,
které je přímo do školy či do školního areálu přivedou.
CO A JAK PRO TO UDĚLÁME
 Třídní schůzky doprovodíme netradičními projekty.
 Výsledky práce našich ţáků budeme prezentovat i v době mimo vyučování.
 Připravíme více (Dny otevřených dveří) či méně tradiční projekty (happening pro
školáky i veřejnost).
3. PEDAGOGICKÝ KOLEKTIV
CO CHCEME
Mít kvalifikované, odborně zdatné, aktivní a pozitivně naladěné vyučující, kteří pracují na
svém dalším vzdělávání.
CO A JAK PRO TO UDĚLÁME
 Budeme motivovat vyučující k pouţití pestrých vyučovacích metod.
 Umoţníme vyučujícím kontakt a srovnávání s jinými školami v tuzemsku i
v zahraničí.
 Budeme garantovat a efektivně vyuţívat moţnosti samostudia.
 Podpoříme další vzdělávání pedagogických pracovníků, předávání takto získaných
poznatků ostatním členům sboru i uvádění nových poznatků do výuky.
 Přímo ve výuce budeme sledovat své kolegy.
 Přímo do školy pozveme různé lektory.
85
Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
 Vytvoříme vyučujícím lepší materiální podmínky pro jejich práci (vybavení
odborných učeben, pomůcky, společné zázemí, vybavení kabinetů)
CO CHCEME
Mít vyučující, kteří své osobní profesní cíle ztotoţňují s cíli školy a společně naplňují její
vize.
CO A JAK PRO TO UDĚLÁME
 Pedagogický sbor budeme při přirozené obměně doplňovat systematicky a
promyšleně vyučujícími, kteří sdílejí hodnoty, na kterých je vystavěna naše škola.
 Zvýrazníme roli třídních učitelů, předmětových komisí i poradních orgánů vedení
školy, v předem daných pravidelných intervalech budeme společně plánovat a
vyhodnocovat školní práci. Podpoříme týmovou spolupráci zaměstnanců, vzájemnou
podporu a náročnost. Vytvoříme vyučujícím prostor pro pracovní naplnění a
seberealizaci. Nepřestaneme hledat nové cesty.
86
Download

Výroční zpráva 2010/2011 - ZŠ Kunovice, U Pálenice