DNA03/ DNA10
Návod k použití
Česky
Verze 1.2
Digitální nivelační přístroj
ID výrobku
Gratulujeme vám k zakoupení nového
digitálního nivelačního přístroje firmy Leica
Geosystems.
Tento manuál obsahuje řídící
pokyny a důležité bezpečnostní
příkazy (podívejte se do části
”Bezpečnostní příkazy”).
Typ a sériové číslo vašeho přístroje jsou uvedeny
na štítku umístěném na spodní straně přístroje.
Napište tyto informace do odpovídajících níže uvedených mezer a uvádějte je, kdykoli potřebujete
doručit přístroj našim dealerům nebo opravnám.
Před uvedením přístroje do provozu si, prosím,
pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Typ:_____________ Sériové číslo:____________
Datum zakoupení:_________________________
2
Použité symboly
DANGER (NEBEZPEČÍ)
Bezprostřední nebezpečí při použití
vedoucí ke zraněním nebo dokonce smrti.
WARNING (VÝSTRAHA)
Nebezpečí při použití nebo nesprávném
využití, které vede ke zraněním nebo
dokonce smrti.
CAUTION (VAROVÁNÍ)
Nebezpečí při použití nebo nesprávném
využití, které vede k menším zraněním,
ale zjevným materiálním a finančním
škodám či škodám na životním prostředí.
Užitečné informace pro měřiče ohledně
řádného a účinného využívání přístroje.
3
4
Obsah
Úvod ..................................................... 8
Centrace......................................................... 28
Princip měření ............................................ 8
Platnost ...................................................... 8
Měření .................................................29
Hlavní charakteristika ......................... 9
Nejdůležitější části ................................... 10
Terminologie ............................................ 13
Použití ...................................................... 14
Pořadová nivelace.......................................... 14
Plošná nivelace .............................................. 15
PC-sada programů
Leica Geo Office (LGO) ........................... 16
Karta PCMCIA.......................................... 18
Vybavení .................................................. 19
Vybalení ......................................................... 19
Baterie............................................................ 20
Baterie............................................................ 21
Karta PCMCIA................................................ 22
Externí zdroj energie ...................................... 23
Příprava měření ................................. 24
Urovnání......................................................... 25
Zaostření ........................................................ 27
Obecné poznámky....................................29
Čtení výšek...............................................29
Měření délek.............................................30
Měření úhlů...............................................31
Obsluha přístroje...............................32
Klávesnice a displej ..................................33
Pevné klávesy ................................................ 34
Kombinace kláves .......................................... 34
Navigační klávesy .......................................... 35
Vstupní klávesy .............................................. 36
Použití přístroje .................................37
Klávesy displeje........................................37
Procházení menu ........................................... 39
Menu Osvětlení .............................................. 39
Uživatelský vstup......................................40
Zadávání číselných hodnot ............................ 40
Zadávání alfanumerických hodnot ................. 41
Vkládání písmen a čísel ................................. 42
Vymazání písmen a čísel ............................... 42
Sada znaků .................................................... 43
Find Point (Najít bod) ............................... 44
Wildcard-search (Vyhledání Wildcard)........... 46
Rady pro měření ................................ 47
Zvláštní situace při měření ....................... 47
Důležitá nastavení přístroje............................ 48
Módy měření .................................................. 49
Postup měření................................................ 51
Opakování měřené záměry............................ 52
Zadávání ID bodů........................................... 53
Práce s daty a pamětí .............................. 54
Měřit a registrovat ............................. 55
Úvodní displej (1. záměra vzad)..................... 56
Displej záměry vpřed...................................... 57
Displej záměry vzad ....................................... 58
Přepnutí na boční záměru či vytyčování ........ 59
Functions (Funkce) (FNC) ................ 64
Test measurement (Testovací měření) .......... 65
View measurement (Prohlížení měření)......... 65
Code (Kód)..................................................... 66
Point ID and increment (ID bodu a přírůstek). 67
Ruční zadání měřených hodnot ..................... 68
Úvodní programy...............................69
Set line (Nastavení pořadu) ........................... 71
Set tolerances
(Nastavení povolených odchylek) .................. 73
Select method (Volba metody)....................... 74
Check list (Kontrolní seznam) ........................ 75
Chybové hlášky úvodních programů.............. 76
Měřické programy .............................77
Úvod .........................................................77
Measure only (Základní měření)...............78
Měřit bez uložení............................................ 78
Měřit s uložením............................................. 79
Line levelling (Pořadová nivelace)............80
Obvyklý displej pořadové nivelace
(B/ F) .............................................................. 81
Poslední měření, záměra vzad ...................... 82
Poslední měření, záměra vpřed ..................... 82
Boční záměra a vytyčování ............................ 83
Výsledky měření přestavy .............................. 83
Exceeding tolerances (Překročení odchylek). 85
Kompenzace liniová .................................86
Řízení dat....................................................... 89
Check & Adjust .........................................89
Metoda "A x Bx" ........................................... 91
5
Metoda "A x x B" ............................................ 93
Měřický postup ............................................... 95
Code list (Seznam kódů).............................. 115
Delete memory (Vymazání paměti).............. 116
Kódování ............................................ 97
Memory information
(Informace o paměti) ..............................117
Data export (Export dat) .........................118
Data import (Import dat) .........................119
Zadávání kódu ......................................... 98
Quick code (Quick kód)............................ 99
Nastavení menu............................... 100
All settings (Nastavení) .......................... 102
Systém (Systém).......................................... 102
Measuring (Měření)...................................... 103
Communication (Spojení)............................. 104
Unit selection (Volba jednotek) .................... 105
Date and time (Datum a čas) ....................... 106
System information
(Informace o systému) ........................... 106
Check with collimator
(Zkouška pomocí kolimátoru)....................... 107
Ukládání dat .....................................121
Úvodní programy.......................................... 121
Measurement program (Měřický program)... 122
Módy měření a opravný parametr ................ 123
Coding (Kódování) ....................................... 124
Fix points coordinates
(Souřadnice pevných bodů) ......................... 124
RS232 interface (Rozhraní RS232) ............. 125
Bezpečnostní příkazy......................126
Plánované použití přístroje .....................126
Nevhodné použití ......................................... 126
Data manager
(Manažer dat) (DATA)...................... 109
Zodpovědnost.........................................127
Card functions (Funkce karty) ................ 110
View / edit data (Prohlížení / editace dat)111
Elektromagnetická snášenlivost (EMC)..132
Jobs (Zakázky)............................................. 111
Fix points(Pevné body) ................................ 112
Measurements (Měření)............................... 113
Nebezpečí použití ........................................ 128
Prohlášení FCC (platné v USA) ................... 134
Označení přístroje........................................ 135
6
Péče a uskladnění ........................... 136
Přeprava....................................................... 136
Kontrola a rektifikace...................... 140
Stativ ............................................................ 140
Krabicová libela............................................ 140
Nitkový kříž................................................... 141
Technické údaje .............................. 142
Opravy/ vzorce................................. 145
Příslušenství .................................... 146
Chybové hlášky přístroje................ 147
Rejstřík ............................................. 148
7
8
Úvod
Nová generace digitálních nivelačních přístrojů
Leica DNA03 a DNA10 je založena na
osvědčených komponentech nivelačního přístroje
Leica. Automatické nivelační přístroje
s kompenzátorem mohou měřit jak elektronicky na
kódových latích Leica, tak opticky na obvyklých
nivelačních latích. Data jsou ukládána do vnitřní
paměti. Po skončení práce je možné data zálohovat
na pamět’ovou kartu.
Každé měření se zaznamenává.
Výjimka: Měřický program "Measure only
(Základní měření)" – bez zaznamenání.
Princip měření
Obraz kódu latě je uložen v přístroji jako referenční
signál. Při měření je část latě viditelná v zorném poli
zachycena dekodérem jako měřený signál. Poté je
měřený signál porovnán s referenčním signálem.
Výsledkem je výškové čtení latě a vodorovná vzdálenost. Stejně jako při optické nivelaci musí být lat’
během měření postavena kolmo. Díky umělému
osvětlení latě je možné provádět měření ve tmě
(čidlo je citlivé na viditelné světlo).
Platnost
Tento manuál je platný pro oba přístroje řady DNA.
Části platné pouze pro DNA03 jsou podle toho
označeny.
Hlavní charakteristika
•
•
•
•
•
•
•
Velký displej, alfanumerická klávesnice
Obousměrná horizontální ustanovka
Camcorder baterie
Magneticky tlumený kompenzátor
Vestavěné programy
Ukládání dat do vnitřní paměti
Zálohování dat na kartě PCMCIA
DNA03_01
9
Nejdůležitější části
8
11
12 13
7
6
5
14
19
4
3
2
1
9
10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15 16 17
18
20
21 22 23 24
DNA03_02
1
2
Tlačítko on/ off
Upevňovací deska
22
23
24
Stavěcí šrouby
Horizontální kruh
Páčka pro uvolnění baterie
Schránka baterie
Tlačítko pro uvolnění krytky schránky karty
Krytka schránky karty
Displej
Krabicová libela
Rukojet’ s mířidlem
Okulár
Klávesnice
Objektiv
Baterie GEB111 (nepovinná)
Karta PCMCIA (nepovinná)
Baterie GEB121 (nepovinná)
Adaptér baterie GAD39; 6 monočlánků
(nepovinný)
Přívod světla krabicové libely
Krytka adjustovacího šroubu nitkového kříže
RS232 sériové rozhraní s vnějším zdrojem
energie
Tlačítko měření
Zaostřovací šroub
Nekonečná horizontální ustanovka
(obousměrná)
10
Kompenzátor
Sklon vertikální osy
3
1
2
2
DNA03_05
Po urovnání pomocí krabicové libely je přístroj v
téměř horizontální poloze. Zůstává velmi malý sklon
přístroje, což je sklon vertikální osy.
DNA03_06
Kompenzátor koriguje sklon vertikální osy záměrné
přímky, takže zacílení přístroje je vždy přesně vodorovné.
1
2
3
Vertikální osa
Závěs olovnice
Záměrná přímka
11
12
Kolimační chyba
α
DNA03_07
Kolimační chyba (α) je vertikální úhel mezi skutečnou záměrnou přímkou a ideální horizontální
přímkou. Určuje se při zkoušce nivelačního
přístroje.
Terminologie
C1
2
C2
1
DB
S
Dint
DF
Dint
Z
F
B
HCol
dH
dH
H
int
Délka lat’ového úseku při boční záměře /
vytyčování
DB
Vzdálenost k lati pro záměru vzad
DF
Vzdálenost k lati pro záměru vpřed
Dint
Vzdálenost k lati pro boční záměru /
vytyčování
H0
Výška výchozího bodu, např. nadmořská
výška
int
dh
H
H0
H
Výška bodu vpřed/ bodu boční záměry
dH
Převýšení mezi záměrou vzad a záměrou
vpřed/ boční záměrou/ vytyčovanou
záměrou
dh
Převýšení mezi dvěma měřeními za sebou
(boční záměra/ vytyčovaná záměra/
záměra vpřed)
HCol
Horizont přístroje (= výška záměrné přímky)
H=0.0000m
DNA_Messgrössen
S
Stanovisko
1
Lat’ 1 (lat’ pro záměru vzad)
2
Lat’ 2 (lat’ pro záměru vpřed)
C
Lat’ C (lat’ boční záměry nebo vytyčovaného
bodu)
B
Délka lat’ového úseku při záměre vzad. Při
dvojím měření: B1, B2
F
Délka lat’ového úseku při záměre vzad. Při
dvojím měření : F1, F2
Doplňkové výpočty s těmito symboly je možno
nalézt v části Korekce/ vzorce.
13
Použití
DNA10
Především pro technickou nivelaci.
Pořadová nivelace
Závisí na požadované přesnosti. Použijte stejná
pravidla a nařízení jako pro optickou nivelaci.
Dodržujte následující obecná pravidla:
DNA03
Pro technickou až velmi přesnou nivelaci.
•
Volba latí
Přesnost měření závisí jak na použitých latích, tak
přístroji. Pro střední a nižší přesnost používejte
obvyklé latě a pro nejvyšší přesnost latě invarové.
•
Oblast použití
• Jednoduchá měření pomocí latě a čtení
vzdálenosti
• Pořadová nivelace
• Vytyčování.
• Online operace pomocí počítače.
Zachovávejte stejnou vzdálenost k lati vzad a
vpřed.
Měřte tam a zpět a zkontrolujte uzávěr.
Výhradně pro přesnou nivelaci:
• Omezení délky záměry, < 30 m
• Minimální výška záměry nad terénem > 0,5 m
pro snížení vlivu refrakce z blízkosti terénu.
• Dvojí měření (BFFB, aBFFB) pro zvýšení
spolehlivosti měření a pro snížení možných
chyb způsobených poklesem latí.
• Používání střídavého měřického postupu
aBFFB (= BFFB FBBF) pro odstranění vlivu
sklonu záměrné přímky (zbytková chyba
automatického kompenzátoru).
• Používání slunečníku během měření na
přímém slunci.
14
Plošná nivelace
Na rozdíl od pořadové nivelace mohou být délky
jednotlivých záměr při plošné nivelaci velmi odlišné.
V závislosti na požadované přesnosti je možné brát
v úvahu případnou chybu záměrné přímky nebo vliv
zakřivení Země.
Na přímém slunečním světle a při
dlouhodobých pracích zakrývejte přístroj a
stativ slunečníkem.
15
PC-sada programů
Leica Geo Office (LGO)
Sada programů LGO zahrnuje řadu programů a
nástrojů, které Vás podpoří při prácí s tímto přístrojem. Nástroje jsou částí celého LGO-souboru a
mohou se instalovat z přiložené CD.
Po úspěšné instalaci nástrojů jsou k dispozici následující programové moduly:
•
Data Exchange Manager (Manažer výměny
dat)
Výměna dat pevných bodů, měření, seznamů
kódů a výstup datových formátů mezi přístrojem
(vnitřní pamět’) a počítačem. Výměna dat mezi
kartou PCMCIA (v přístroji) a počítačem.
•
Co-ordinate Editor (Editor souřadnic)
Import/ export/tvorba/editace souřadnicových
dat.
•
Codelist Manager (Manažer seznamu kódů)
Vytváří a edituje seznamy kódů.
•
Software Upload
Nahraje software a měřické programy.
•
Format Manager (Manažer formátů)
Vytváří a edituje uživatelem definované
výstupní formáty.
•
Configuration Manager (Manažer
konfigurace)
Vytváří a edituje uživatelem definovaná
nastavení přístroje.
•
DNA GSI Converter (Konvertor DNA GSI)
Převádí data DNA03/ DNA10 v novém formátu
GSI do starého formátu GSI NA3003/ NA2002.
Pro více informací o Leica Geo Office se
podívejte do podrobné online nápovědy.
LEICA Geo Office je k dostání jako samostatný programový soubor. Základní modul a k tomu nabízené volby slouží k zobrazení, propočtu, kontrole
kvality a archivaci měřených dat různých přístrojů
Leica.
16
Pro vyhodnocení dat nivelačního přístroje jsou k
dispozici následující volby:
•
zobrazení, zpracování a vyhodnocení
jednotlivých nivelací
• o Návrh a vyrovnání 1D výškových sítí
Další informace týkající se LGO Vám rádo podá
Vaše místní zastoupení Leica.
Tok dat:
Doporučuje se používat pro přenos měrných dat od
DNA k LGO a jeho modulům formát XML. Odpovídající formatfile (DnaXml.frt) se nalézá na
přiloženém CD a může se zavést na přístroj
nástrojem Tool "Data Exchange Manager".
K přenosu dat jedné zakázky z přístroje na
PC dojde následně rovněž s Data
ExchangeManager.
Protože LGO / LevelPak-Pro ve standardním provedení načte *.lev Files, doporučuje se dát názvu
souboru již při přenosu na PC koncovku *.lev. Jako
formát se v následujícím zobrazením na obrazovce
zvolí "DnaXml4".
17
Přenos měrných dat z programů nivelační zkouška
a jednoduché měření do LGO / LevelPak-Pro, je
sice s formátem GSI možný, nedoporučuje se však.
Povšimněte si k tomu následujícího přehledu:
DNA měřící program:
Volba formátu pro přenos dat z
DNA do LGO / LevelPak-Pro:
Formát GSI:
Nivelační zkouška
Měření a registrace (ihned
po zapnutí přístroje)
(¸)
Formát XML:
-----
Data z měření & registrace v
LGO /LevelPak-Pro dále
nezpracovávat !
Propočet výšek není plně
podporován .
Jednoduché měření
(¸)
-----
Liniová nivelace RV
¸
¸
Liniová nivelace aRV
¸
¸
Liniová nivelace RVVR
¸
¸
Liniová nivelace aRVVR
¸
¸
Pro další informace k LGO sledujte prosím obšírnou
online- pomoc od LGO.
Karta PCMCIA
Měřená data jsou ukládána do vnitřní paměti
DNA03/ DNA10 a zůstávají zde. Navíc je možné
data z vnitřní paměti zálohovat na kartu PCMCIA.
Systém podporuje standardní PCMCIA ATA-flash a
SRAM pamět’ové karty. Výměna dat s počítačem se
provádí prostřednictvím vnitřní PCMCIA jednotky
počítače nebo pomocí externí jednotky OMNI-drive
nabízené firmou Leica Geosystems.
Soubory je také možno přesouvat z karty PCMCIA
(v přístroji) do počítače prostřednictvím sériového
rozhraní RS 232 pomocí softwaru Leica Geo Office.
Kvůli možné nekompatibilitě karet SRAM
s vnitřními jednotkami je nejvhodnější
provádět výměnu dat pomocí externí OMNI-drive
jednotky.
18
Vybalení
Vybavení
Vybalte nivelační přístroj ze schrány a pro úplnost
jej zkontrolujte.
2
3
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Přístroj
Nabíječka s příslušenstvím (nepovinné)
Data kabel Lemo-0/ RS232 (nepovinné)
Inbus klíč (2x)
Baterie GEB121 (nepovinné)
Karta PCMCIA (nepovinné)
Ochranný kryt čočky (nepovinné)
Baterie GEB111 (nepovinné)
Pláštěnka
Návod k použití, rychlonávod, CD-ROM
4
5
1
6
7
8
9
DNA03_03DNA03_03
19
Baterie
1
Při použití jednotlivých monočlánků se nabití baterie
nezobrazuje správně. Používejte monočlánky jako
nouzový zdroj energie. Výhoda monočlánků
spočívá v nižší rychlosti vybíjení i při dlouhodobějším použití.
2
3
DNA_GEB
1
2
3
GEB121
GEB111
Jednotlivé monočlánky adaptéru baterie
GAD39
Váš přístroj firmy Leica Geosystems je napájen
pomocí dobíjecích baterií. Pro přístroje DNA doporučujeme Basic baterii (GEB111) nebo Pro baterii
(GEB121). Také je možno použít šest monočlánků s
adaptérem GAD39.
Šest jednotlivých monočlánků (každá 1.5 V) dodá 9
Voltů. Voltmetr přístroje je navržen pro napětí 6
Voltů (GEB111/ GEB121).
Aby byla zaručena správná funkce přístroje
používejte baterie, nabíjecí zařízení a
příslušenství od Leica Geosystems nebo
příslušenství doporučené Leica Geosystems.
20
Baterie
Vyjímání baterií
Vkládání baterií
a
DNA_BTTR_1
Nejprve zasuňte baterii směrem k objektivu (dotyk
v bodě a). Poté přitáhněte páčku směrem k displeji,
tlačte baterii směrem vzhůru, dokud nezapadne na
své místo.
DNA_BTTR_2
Umístěte jednu ruku pod otevřenou schránku na
baterii a druhou rukou přitáhněte páčku směrem k
displeji. Baterie vypadne do připravené ruky.
21
Karta PCMCIA
22
Vyjímání karty
Krytka schránky na kartu
Otevřít:
Stiskněte západku.
Zavřít:
Tlačte krytku směrem dolů, dokud
nezapadne na své místo.
Při užívání přístroje ponechte krytku
jednotky karty zavřenou, aby se zabránilo
vniknutí vody a nečistot.
Vkládání karty
DNA03_PCMCIA_2
Silně zatlačte na tlačítko pro vysunutí karty; karta se
vysune.
Používejte pouze čisté a suché karty. Kartu
vkládejte a vyjímejte pouze tehdy, je-li
přístroj vypnutý.
DNA03_PCMCIA_1
Vložte kartu logem leica nahoru, až zapadne do své
polohy.
Zkontrolujte:
Tlačítko pro vysunutí karty je v jedné rovině s kartou.
Externí zdroj energie
Použitý kabel musí mít feritové jádro (elektromagnetická kompatibilita, EMV).
Instalace
Před prvním použitím přístroje DNA03/ DNA10: otevřete feritové jádro a připněte jej ke kabelu poblíž
Lemo konektoru (cca 2cm od Lemo konektoru).
Vždy používejte Lemo konektor s ferritovým
jádrem. Přípojku zasouvejte nebo
vysouvejte pouze do vypnutého přístroje. Kabely
dodávané firmou Leica Geosystems jsou
standardně vybaveny feritovým jádrem.
Ferrit_02
Ferrit_01
Staré kabely bez feritového jádra musí být
doplněny. Objednejte si feritová jádra od svého dealera Leica Geosystems (číslo náhradního dílu feritové jádro: 703707).
23
24
Příprava měření
DNA03_Stativ2
DNA03_Stativ3
Urovnejte hlavu stativu, jak je to jen možné.
Zbývající sklon hlavy stativu se vyrovná
pomocí stavěcích šroubů přístroje.
DNA03_Stativ1
1
2
3
Uvolněte šrouby nohou stativu, nohy vytáhněte
do požadované délky a utáhněte šrouby.
Pro zajištění pevného postavení pevně
zašlápněte nohy stativu do země.
Při zašlapávání tlačte ve směru podélném s
nohou stativu.
Urovnání
2
1
DNA03_Stativ4
NA03_Stativ5
Se stativem zacházejte šetrně:
•
•
•
Zkontrolujte upevnění všech šroubů.
Při převozu vždy používejte dodaný kryt.
Stativ používejte pouze pro měření.
DNA03_Horiz_1
1
2
3
Postavte nivelační přístroj na stativ. Utáhněte
středový šroub stativu.
Vytočte stavěcí šrouby trojnožky do střední
polohy.
Urovnejte krabicovou pomocí stavěcích šroubů.
25
26
Urovnání krabicové libely
A
B
C
NA03_Horiz_3
DDNA03_Horiz_2
1
2
Nastavte okulár nad stavěcí šroub C.
Současně otáčejte stavěcími šrouby A a B proti
sobě, dokud není bublina ve středu
(imaginárního "T").
3
Otáčejte stavěcím šroubem C, dokud není
bublina ve středu.
Zaostření
NDNA03_Monok_fok_l
NDNA03_Monok_fok_l
1
2
Zaměřte dalekohled na jasné pozadí (např. bílý
papír).
Otáčejte okulárem, dokud není nitkový kříž
zaostřen a nejeví se kontrastní.
3
4
Zaměřte dalekohled na lat’.
Otáčejte zaostřovacím šroubem, dokud není
obraz latě ostrý. Při pohybu oka za okulárem by
se neměl obraz latě a nitkového kříže vzájemně
pohybovat.
27
28
Centrace
Zentrier
Pro případnou centraci nad bodem v terénu:
1
2
3
Zavěste olovnici.
Lehce uvolněte středový šroub a posuňte
přístrojem po hlavě stativu, dokud není olovnice
přesně nad bodem.
Utáhněte středový šroub.
Měření
Obecné poznámky
Čtení výšek
•
Příklad optického měření:
•
•
Nejprve zkontrolujte a seřiďte chyby záměrné
přímky, poté krabicové libely přístroje a latě.
• Před zahájením práce v terénu
• Po dlouhodobém uskladnění
• Po dlouhém převozu
Udržujte optiku v čistotě. Nečistota či vlhkost na
optice mohou omezovat měření.
Předtím, než začnete pracovat, nechte přístroj
přivyknout na okolní teplotu (cca 2 minuty na
1°C teplotního rozdílu).
d
H
DNA_03_Höh_ables
1
2
3
Postavte přístroj, urovnejte jej a zaostřete
nitkový kříž.
Postavte lat’ svisle.
Zhruba zacilte na lat’.
29
30
Měření délek
Příklad optického měření:
27
27
26
26
25
25
DDNA_03_LatteF-Kreuz
4
5
6
7
Zaostřete pomocí zaostřovacího šroubu.
Přesně zacilte pomocí horizontální ustanovky.
Zkontrolujte, zda je bublina umístěna ve středu.
Přečtěte výšku H na prostřední niti nitkového
kříže. Uvedený příklad: H = 2.586 m
Proveďte elektronické měření podle kroků 1...6 a
spust’te měření.
NDNADNA_Dist-Mess
Proveďte kroky 1 až 6 jako při čtení výšek.
Čtení
Horní dálkoměrná nit’:
2.670 m
Dolní dálkoměrná nit’:
2.502 m
Rozdíl L:
0.168 m
Vzdálenost d:
Výsledek:
Vzdálenost d = 100 x L
16.8 m
Měření úhlů
DNA_Winkel-Mess
Přístroj je vybaven otočným horizontálním kruhem.
Kruh má 360° a je rozdělen po intervalu 1°. Rozdělení na gony je vytištěno v intervalu 50 gon pod
stupňovým dělením. Převod úhlů ze stupňů na gony
musí provést sám uživatel.
31
32
Obsluha přístroje
Uvedené displeje jsou ukázky a místní
verze softwaru se mohou od této základní
verze odlišovat.
DNA03_03
Zapnutí:Stiskněte krátce
Vypnutí:Tiskněte po dobu 1 vteřiny
Tlačítko měření
Lehkým stisknutím spustíte měření.
1
Zvýraznění
Černý pruh označuje aktivní políčko.
2 Symboly
3 Klávesa displeje
4 Klávesa On/ off
5 Krabicová libela
6 Pevné klávesy (levá řada kláves)
Klávesy s pevně danou funkcí.
7 Pevné klávesy–2.úroveň
Funkce se spouští pomocí [SHIFT] a pevné
klávesy.
8 Vstupní klávesy
Pro vstup čísel, písmen a speciálních znaků.
9 Navigační klávesy
Funkce závisí na aplikaci.
10 Vstupní klávesa
Klávesnice a displej
1
2
7
8
SET
EC
T
<ENDE>
6 9 10
3
4
5
DNA03_04
33
Pevné klávesy
Přejít na boční záměru.
Kombinace kláves
SET OUT
Nastavit mód měření.
Klávesa s jakoukoli funkcí z menu FNC.
Přepínání na vytyčování.
Měřické programy.
INV
Manažer dat.
Postupně opustí měřický program, funkci
nebo editační mód, přičemž ponechá staré
parametry. Zruší/ pozastaví měření..
Přechod na 2. úroveň kláves (SET OUT,
INV, FNC, MENU, osvětlení, PgUp, PgDn,
<<Back, INS) a přepínání mezi číselným /
alfanumerickým zadáváním znaků.
Pro přepnutí do režimu měření s převrácenou latí
(značka 0 nahoře). Symbol "T" se objeví, pokud je
INV aktivní. Dalším stisknutím INV se vrátíte do
původního stavu .
Měřené hodnoty s převrácenými latěmi jsou
záporné.
FNC
Smazat znak/vymazat políčko, zrušit/
pozastavit měření.
Funkce, které podporují měření.
Potvrdit vstup, pokračovat na další políčko.
MENU
Nastavení přístroje, informace o systému, kontrola
záměrné přímky (pouze DNA03).
34
Navigační klávesy
Osvětlení displeje a krabicové libely .
PgUp
"Page Up"= přejít na předchozí ”stránku", pokud
displej obsahuje více stránek.
PgDn
Navigační klávesy mají různé funkce v závislosti na
módu, ve kterém jsou užívány:
•
•
•
•
Kontrola zaostření
Kontrola kurzoru
Procházení výběru
Volba resp. potvrzení parametry
" Page Down" = přejít na následující "stránku",
pokud displej obsahuje více stránek.
<<Back
Návrat na poslední záměru, např. návrat na záměru
vzad a opakování.
35
Vstupní klávesy
...
Zadavání číslic, písmen a speciálních
znaků.
Zadávání desetinné čárky a speciálních
znaků.
Přepínání kladné/ záporné znaménko;
zadávání speciálních znaků.
V alfanumerickém módu:
• Rychlá postupná stisknutí vyberou následující
znak (písmeno/ speciální znak, číslo).
• Po přestávce cca. 0.5 sekund se převezme
zobrazený znak a kurzor poskočí o jednu
pozici.
Přesná funkce je podrobně vysvětlena
v příslušných částech manuálu.
36
Použití přístroje
<SET> Nastavit zobrazené parametry a pokračovat.
Klávesy displeje
<QUIT> Ukončí měřický program /funkci. Zadané
parametry nejsou brány na vědomí. V MENU,
PROG a DATA navrací do menu výběru.
<EXIT> Opustí podprogram nebo pomocnou funkci,
navrátí do úvodního displeje.
<PREV> Navrací na poslední displej.
<REC> Ukládá data do vnitřní paměti.
DNA-Dde 1
Klávesy displeje jsou doplňkové "softwarové klávesy" pro danou situaci. Lze na ně vstoupit pomocí
navigačních kláves a spustit je pomocí klávesy
[ENTER].
Všechny displeje zobrazené v manuálu
obsahují pouze text bez následného
vysvětlení symbolů.
Obecné klávesy displeje:
<CONT> Přijmout parametry nebo podmínku a
pokračovat.
<OK> Potvrdit a pokračovat.
37
Symboly
V pravém rohu obrazovky jsou zobrazeny symboly
s následujícím významem:
N
Zadávání číslic aktivováno.
1/3
Číslo stránky z celkového počtu stránek
nebo číslo vybrané položky z celkového
počtu vyhledaných položek. Procházejte
pomocí [PgUp] resp.[PgDn].
α
Zadávání alfanumerických znaků
aktivováno.
!"
Nabádá k výběru ze seznamu.
Procházet seznam.
Ukončit.
Ukončit.
Symbol ukazuje zbývající kapacitu baterie.
(Příklad: plná z 50%).
EC
T
Oprava ze zakřivení Země zapnuta.
Elektronicky měřená nebo ručně zadaná
čtení na lati jsou automaticky opravena o
zakřivení Země.
Měření na převrácenou lat’ zapnuto. Je
možné měřit pouze s převrácenou latí.
[SHIFT] stisknuto.
38
Menu Osvětlení
Procházení menu
Zapnout osvětlení, zobrazí se možnosti
nastavení.
Příklad: Menu Funkce [FNC]
DNA-Dde 2
Spuštění funkce
... Vyvolejte funkci přímo zadáním čísla 1 až 5,
nebo
DNA-Dde 3
Vypíná osvětlení.
Spustí funkci.
Zapíná osvětlení v úsporném režimu.
Krabicová libela zůstává stále osvětlena.
Osvětlení displeje se po několika vteřinách
vypne a zapne se opět po stisku libovolné
klávesy.
Pořadí, dispozice a texty menu se mohou
lišit v závislosti na místní konfiguraci.
Displej a krabicová libela zůstávají trvale
osvětleny.
Zvýraznění (výběr) funkce pomocí
navigačních kláves.
Zapíná osvětlení krabicové libely.
39
Osvětlení není možné vypnout, jsou-li
zobrazeny hlášky.
Uživatelský vstup
Zadávání číselných hodnot
Číselná políčka mohou obsahovat pouze číselné
hodnoty, záporná znaménka a desetinné tečky.
Číselná políčka jsou např. počáteční výšky, čtení
latě a délky.
Číselnou hodnotu můžete zadat dvěma způsoby:
1. Zadat novou hodnotu
Nahraďte zobrazenou hodnotu novou hodnotou:
Použijte navigační klávesy ke zvýraznění
požadovaného vstupního políčka. Pomocí
klávesnice napište číselnou hodnotu a
desetinnou tečku.
Kladné znaménko lze změnit během
zadávání na záporné a naopak.
Potvrdí vstup a zvýrazní se další vstupní
políčko.
40
2. Editovat zobrazenou hodnotu
Upravit několik číslic zobrazené hodnoty:
Zvýrazní požadované vstupní políčko.
Spustí editační mód a umístí kurzor zcela
vpravo v políčku.
Spustí editační mód a umístí kurzor zcela
vlevo v políčku.
Umístí kurzor na upravovanou číslici.
Napište požadovanou číslici.
Potvrdí vstup a zvýrazní se další vstupní
políčko.
Zruší vstup a obnoví původní hodnotu.
Zadávání alfanumerických hodnot
Alfanumerická políčka mohou obsahovat jak
číselné, tak alfanumerické znaky, např.: PtID, kód,
atribut.
Postup:
Přepíná do vstupního alfanumerického
módu α. Ve vstupním módu α se klávesa
používá pro 3 písmena a jednu číslici.
Příklad:
Zadání písmen S, T a U.
Stiskněte S: jednou, T: dvakrát, U: třikrát, 1:
čtyřikrát. Pokud přejdete požadované
písmeno či číslici, jednoduše pokračujte,
dokud se písmeno či číslice znovu
neobjeví.
41
Vkládání písmen a čísel
Vkládání číslice do existujícího čísla v
editačním módu.
Chybějící číslici (např. je zadáno -15 místo
-125) je možno zadat dodatečně.
Umístěte kurzor na "1"
(příklad.: 1 5)
Vloží číslici (0 v číselném, mezera
v alfanumerickém políčku) napravo od "1"
(příklad: 1 0 5).
klávesa vloží požadovanou číslici
(příklad: 1 2 5)
Potvrdí vstup / změnu.
Vymazání písmen a čísel
Vymazání jednotlivých znaků:
Vymazání jednotlivých znaků v editačním
módu.
Příklad:
1AB C 32
A B 32
Vymazání všech znaků:
Několikrát stiskněte, dokud není políčko
prázdné. Další stisknutí obnoví původní
hodnotu.
Číselné hodnoty se vždy zobrazují
s desetinnou tečkou. Desetinné hodnoty
se nesmažou, ale nastaví se na nulu
[CE] vymaže celou zvýrazněnou hodnotu,
pokud nejste v editačním módu. Druhé
stisknutí obnoví původní hodnotu.
42
Sada znaků
Znaménka
Číslice
Klávesa
Číselné
V alfanumerickém souboru znaků se
znaménka "+" a "-" chovají jako běžné
alfanumerické znaky. Nemají žádný
matematický význam.
Alfanumerické znaky
Alfa 1
Alfa 2
Alfa 3
Alfa 4
0
/
$
%
0
.
#
@
&
.
+/-
(*)
?
!
1
S
T
U
1
2
V
W
X
2
3
Y
Z
Mezera
3
4
J
K
L
4
5
M
N
O
5
6
P
Q
R
6
7
A
B
C
7
8
D
E
F
8
9
G
H
I
9
+
Zvláštní znaky
-
*
Rezervace místa pouze u WILDCARD pro
vyhledání bodů.
V editačním módu nelze měnit polohu
desetinné tečky.
Ve vstupních políčkách dat je možné zadat znak "*"
pro vyhledání bodu a kódu.
43
Find Point (Najít bod)
Najít bod je souhrnná funkce sloužící k vyhledání
měřeného bodu či souřadnice uložené ve vnitřní
paměti.
Funkce se zaměřuje na vybranou zakázku nebo
pokrývá celou pamět’.
Přímé vyhledávání:
Je možné vyhledávat určité číslo bodu (např.
"P13"). Výsledek hledání zahrnuje všechny body
s příslušným číslem.
Příklad:
Vstup: P13
Zobrazí se dva pevné body a 3 měření.
Prochází nalezený výběr.
DNA-Dde 4
Během vyhledávání jsou nalezeny jako první pevné
body (souřadnice) před body měřenými, které
splňují vyhledávací kritéria. Splňuje-li zadaná kritéria více bodů, jsou chronologicky seřazeny.
Přístroj nejprve vyhledá nejstarší pevný bod.
44
Výsledky hledání:
DNA-Dde 5
Vysvětlení
2/5
Zobrazený bod P13 je druhý z pěti v příslušné
zakázce.
Type (Typ)
Zobrazený bod je pevný bod.
<FINDPT>
Zadávání nových vyhledávacích kritérií.
Nejsou-li nalezeny žádné body, zobrazí se
hláška.
45
Wildcard-search (Vyhledání Wildcard)
Příklady:
Vyhledání Wildcard je označeno "*". "*" slouží jako
zástupný znak pro jakoukoli zadanou posloupnost
znaků.
*
nalezne všechny body jakékoli délky.
A
nalezne všechny body s ID bodu "A".
A*
nalezne všechny body jakékoli délky
začínající "A" (např.: A, A9, A15, ABCD).
*1
nalezne všechny body jakékoli délky mající
"1" jako druhou číslici (např. A1, B12, A1C).
A*1
nalezne všechny body jakékoli délky mající
"A" jako první znak a "1" jako třetí číslici
(např.: AB1, AA100, AS15).
Wildcard se používá v případě, že není známo
přesné ID bodu nebo se hledá skupina bodů.
DNA-Dde 6
Spustí vyhledávání.
46
Rady pro měření
Zvláštní situace při měření
Vibrace
Chvění přístroje, např. vlivem větru, může být utlumeno přidržením v horní třetině stativu.
Světlo zezadu
Pokud vaši práci narušuje světlo zezadu, použijte
k zakrytí objektivu ochranný kryt čočky (nepovinný
doplněk). Z nouze můžete objektiv zastínit rukou.
Tma
Ve tmě rovnoměrně osvětlete měřený úsek latě
pomocí kapesní svítilny nebo reflektoru.
Měření na začátku latě
Je možné měřit lehce pod nulu (záporné měřené
hodnoty).
Délka kódu latě požadovaná v zorném poli
Při přesných měřeních by měla být středová
část zorného pole prosta jakýchkoli
rušivých překážek.
Pro spolehlivé měření je nutné mít v zorném poli
viditelné následující délky kódu latě v závislosti na
vzdálenosti k lati:
Vzdálenost
Délka kódu
Zákryt
0m - 10m
100%
0%
10m - 50m
80%
20%
50m - 90m
70%
30%
90m - 110m
60%
40%
Měření na horním konci latě
U následujících latí je možné měřit až na konec
latě: 4.05m; 2.95m; 2.70m; 1.95m a 1.82m.
U jiných délek latí to možné není.
47
Stín
Stín na lati zpravidla neovlivňuje výsledek měření.
Velmi tmavý stín může mít stejný vliv jako má zákryt
zorného pole.
Zaostření
Lehce rozostřený obraz nemá vliv na čas měření
ani na přesnost. V případě silného rozostření je
měření pozastaveno.
Měření skrz okenní tabulky
Vyvarujte se měření skrz okenní tabulky.
Důležitá nastavení přístroje
Předtím, než začnete měřit, použijte seznam úkonů,
jak postupovat při měření a které opravy zavádět.
Nastavte nebo změňte příslušné parametry
přístroje.
• Je aktuální chyba záměrné přímky v pořádku?
• Oprava ze zakřivení Země zapnuta či vypnuta?
• Který mód měření použít?
Kolimační chyba zadaná do přístroje je automaticky
použita jako oprava ke každému čtení na lati.
Existují dva způsoby určení chyby záměrné přímky:
1
Využitím zabudovaného programu, viz. Check
& Adjust, resp. Check with Collimator.
2 Určením hodnoty chyby prostřednictvím vašeho
vlastního měření a postupů a ručním zadáním
([MENU]/ All settings (Nastavení)/ Systém
(Systém)).
Oprava ze zakřivení Země může být zapnuta či vypnuta. [MENU]/ Quick Settings (Rychlá nastavení).
48
Módy měření
•
Nastavte jednotlivá nebo vícečetná měření. Při
vícečetných měřeních přístroj automaticky provede
za sebou několik měření, dokud není splněn určitý
počet měření, není dosaženo určité kritérium nebo
dokud měřič sám neukončí měření.
Displej módu měření:
•
DNA-Dde 7
Nastavení módu:
• Single (Jednotlivá) (měřit). n = 1
• Mean (Zadejte průměrnou hodnotu) a počet
měření, který se má provést, např. n = 3 (2...
99). Přístroj počítá průměr ze všech
provedených měření.
Median (Zadejte medián) a počet měření,
který se má provést, např. n = 3 (2... 99).
Lichý počet měření: prostřední hodnota
Sudý počet měření: průměr prostředních
hodnot
Příklad:
Tříděná řada měření:2, 5, 6 Medián = 5
Tříděná řada měření:2, 5, 6, 7 Medián = 5.5
Mean s = Střední hodnota s = střední hodnota
se zadáním maximální směrodatné odchylky
(S) střední hodnoty s testem odlehlých hodnot.
Přístroj zkouší od minimálního počtu měření (n
min), zda je naměřená směrodatná odchylka
střední hodnoty (sAbwM) menší nebo větší než
zadání S. Pokud je menší nebo shodná, měření
se ukončí. Pokud je větší postupuje se krokem
až k maximálnímu počtu měření.
U každého kroku se zkoumá zda lze dosáhnout
maximální směrodatné odchylky (S)
vyloučením odlehlých hodnot (naměřená
hodnota s nejvyšším zlepšením).
49
Zadání:
n min
Minimální počet měření (2..99)
n max
Maximální počet měření (2.99)
sDev/20m Směrodatná odchylka průměru na
20m
Tato hodnota se při měření přepočítává na
současnou měřenou vzdálenost a porovnává se
se směrodatnou odchylkou aktuální střední
hodnoty(sAbwM).
Příklad:
Měřená vzdálenost = 60m
sAbwM/20m= 0,0007 m
0, 0007m ⋅ 60
S = sAbwM/60m = ----------------------------------- =0,0021m
20
Maximálně přípustná směrodatná odchylka při
60m je 0,0021m.
Při "n min" = "n max" se neprovádí test
odlehlých měření.
•
Repeat single (Opakovat jednotlivé měření)
"Opakovat jednotlivé měření". Přístroj
nepřetržitě provádí jednotlivá měření
(maximálně 99), dokud měřič následovným
způsobem proces neukončí:
Okamžitě se uloží poslední platné
jednotlivé měření.
Pokud stisknete kteroukoli jinou klávesu [ ne
klávesu DATA]:
Zobrazí se poslední platné jednotlivé měření.
Opakovaná měření (mediánu) zvýší
spolehlivost a kvalitu měřených dat, zvláště
během letního chvění vzduchu nebo při otřesech
vlivem dopravního ruchu.
50
Postup měření
Zatímco probíhá měření, zobrazují se různé obrazovky v závislosti na zvoleném módu měření.
Jednotlivé měření
Čas měření je velmi krátký. Přesýpací hodiny naznačují, že probíhá měření.
Staff
Aktuální čtení latě v závislosti na módu (střední
hodnota, Medián nebo dílčí měření) po n měřeních.
sDev
Aktuální směrodatná odchylka jednotlivého měření
po "n" měřeních.
sDevM
Aktuální směrodatná odchylka mediánu po "n"
měřeních.
Vícečetná měření
Spreadl
Rozptyl jednotlivého měřeních po "n" měřeních.
Rozptyl = nejvyšší naměřená hodnota - nejmenší
naměřená hodnota
Po posledním měřeních zůstane displej asi
na 3 vteřiny neměnný.
DNA-Dde 8
Všechny důležité informace, nutné pro vyhodnocení
vícečetných měření, jsou zobrazeny v jediném
displeji.
Count (Počet)
Množství provedených měření (n).
nebo
Zkrátí čas zobrazení displeje.
Ruční zrušení vícečetných měření
Poslední platná měřená hodnota je přijata a
uložena.
Pokud stisknete kteroukoli jinou klávesu [ne klávesu
DATA]:
51
Zobrazí se poslední platné jednotlivé měření:
52
Opakování měřené záměry
Právě provedenou záměru je možno opakovat stisknutím klávesy <<Back. Při pořadové nivelaci je
možno opakovat několik záměr, nejčastěji však celé
měření přestavy (B a F – záměra vzad a vpřed,
resp. B1, F1, F2, B2 – záměra vzad, vpřed, vpřed,
vzad). Při opakování záměry se výpočty aktualizují.
Původní měření se vymaže z vnitřní paměti.
Příklad: opakování měření vpřed na bod ID = 2.
<<Back otevře displej:
DNA-Dde 9
<OK>
Přijmout měřenou hodnotu a pokračovat.
<CANCEL>
Měřenou hodnotu odmítnout a měření přerušit.
<CONT>
Pokračovat v měření.
DNA-Dde 10
Zadávání ID bodů
ID bodů se zadává různě podle toho, zda se jedná o
body pořadu (záměra vpřed), boční záměry nebo
vytyčované záměry.
Body pořadu (záměra vpřed)
Přístroj nabízí průběžně automaticky narůstající
číslo ID měřeného bodu vpřed. ID výchozího bodu
a přírůstek číslování se definují ve funkci [FNC]/
'PtID & Increment'. Přístroj se zapne a č.b. (ID) se
nastaví na 1.
Ručně zadaná ID bodů vpřed jsou brána jako
samostatná čísla a jsou platná pro jedno měření.
Další číslo záměry vpřed bude automaticky přiřazeno z průběžného číslování bodů.
Body bočních záměr (boční záměra / vytyčování)
Speciální skupina čísel je rezervována pro body
bočních záměr a vytyčované body. Při zapnutí
přístroje začínají číslem 1001. Ručně zadané ID
bodu se stává počátečním číslem průběžného číslování a zvyšuje se automaticky. Přírůstek nastavte
v [FNC].
53
Práce s daty a pamětí
Data jsou ukládána v zakázkách, významem srovnatelných s adresáři. Lze je samostatně kopírovat,
upravovat nebo mazat.
V zakázce jsou data uložena do dvou oblastí
paměti:
1
Pamět’ měření:
Měření a kódy
2 Pamět’ pevných bodů:
Pevné a vytyčované body.
Vnitřní pamět’ je rozdělena do 17 sektorů stejné velikosti, které jsou jednotlivě označeny pro ukládání
měření nebo pevných bodů.
Při založení zakázky jsou sektory rezervovány pro
měření nebo pevné body. Když je sektor plný,
použije se další volný sektor. Do vnitřní paměti lze
uložit maximálně 17 zakázek. V každém sektoru je
uloženo cca 350 měření nebo 700 pevných bodů
(PtID, X, Y, Z).
54
Hierarchie zakázek a pořadů
V rámci zakázky jsou měřená data, získaná
měřickým programem zvoleným v [PROG],
ukládána do pořadů.
Job: Measure and
Record
Line_01
Job 1
Job 2
Job 3
Line 1
Line 2
Line_02
Line 3
Line_99
Line n
Zakázka "Measure & Record" a její uspořádání
pořadů je pevné a předem nastavené v systému.
V zakázce je jako aktuální možno zvolit pouze poslední pořad. Je také možné jej doplňovat.
Měřit a registrovat
Po zapnutí přístroje je základní program "Measure
& Record" vždy připraven k měření. Zobrazí se
první záměra vzad nového pořadu. V programu
"Measure & Record" se tím nejjednodušším
způsobem provádějí základní aplikace nivelačního
přístroje.
•
Čtení latě a měření vzdáleností k různým
bodům
• Pořadová nivelace
• Boční záměry
• Vytyčení výšek, převýšení nebo vzdáleností
Měření se automaticky ukládají do vnitřní paměti
zakázky pod "Measure & Record" nebo je možný
výstup prostřednictvím rozhraní RS232 (zobrazí se
upozornění). Jednotlivé pořady jsou očíslovány a
označeny datem a časem. To umožňuje identifikaci
pořadu.
V displejích záměr vzad a vpřed je možné
měření jednotlivých bodů libovolně
opakovat (PtID se nezvýší). Měřič sám musí dát
pokyn pro změnu na další záměru, jako např. při
změně mezi záměrou vzad a vpřed.
Před měřením další záměry se ujistěte, že
jste se přesunuli do dalšího prázdného
datového políčka.
55
Úvodní displej (1. záměra vzad)
Nejprve zadejte všechny požadované hodnoty a
pak klávesou měření spust’te měření.
Rem
Poznámky k měřením.
Po měření:
Zobrazí se Back, Dist, a HCol a jejich odpovídající
hodnoty. Měření je možno libovolně opakovat. PtID
se pro stejnou záměru na displeji nezvýší.
<CONT>
Pokračovat na záměru vpřed.
DNA-Dde 11
Údaje:
PtID
ID počátečního bodu.
Je přednastaveno "A1".
H0
Výška počátečního bodu (obvyklá hodnota =
0.00000). Je-li bod zaznamenán v seznamu
pevných bodů v zakázce "Measure & Record",
nahraje se jeho výška automaticky.
56
Displej záměry vpřed
Nejprve zadejte všechny požadované hodnoty a
pak spust’te měření.
<CONT>
Pokračovat na záměru vzad.
<NEW>
Začít nový pořad.
DNA-Dde 12
Údaje:
PtID
Lze ponechat průběžné ID nebo nahradit jednotlivým PtID.
Rem
Poznámky k měřením.
Po měření:
Fore, Dist, dH a H se zobrazí s patřičnými hodnotami.
57
Displej záměry vzad
Nejprve zadejte všechny požadované hodnoty a
pak spust’te měření.
DNA-Dde 13
Údaje:
Rem
Poznámky k měřením.
Po měření:
Back, Dist, a HCol se zobrazí s patřičnými hodnotami.
<CONT>
Pokračovat na záměru vpřed.
<NEW>
Začít nový pořad.
58
Přepnutí na boční záměru či
vytyčování
Měření bočních záměr
Přepnout lze pouze ze záměry vpřed, aby bylo
možné vypočítat boční záměru a vytyčované
záměry. Vyžaduje platnou záměru vzad na stanovisku (přestavy).
Nejprve zadejte všechny požadované hodnoty a
pak spust’te měření.
Spustí měřicí displej pro body boční záměry.
Existují dva displeje pro boční záměru:
a) Převýšení vzhledem k záměře vzad
b) Převýšení vzhledem k předchozí boční záměře
(Point-to-point).
ID bodu se zvýší po každém měření.
DNA-Dde 14
Údaje:
PtID
Lze ponechat nynější průběžné ID nebo nahradit
novým průběžným PtID.
Rem
Poznámky k měřením.
59
Po měření:
Intm, Dist, dH a H se zobrazí s patřičnými hodnotami.
<Pt-Pt>
Přepne na displej "Point-to-point".
Pt_2
Poslední bod
dh+
kladné převýšení mezi Pt_1 a Pt_2
(Zvýšit).
dhzáporné převýšení mezi Pt_1 a Pt_2 (Snížit).
<EXIT>
Opustit displej boční záměry, návrat na záměru
vpřed.
Údaje:
Point-to-point
Nejprve zadejte všechny požadované hodnoty a
pak spust’te měření.
PtID
Lze ponechat nynější průběžné ID nebo nahradit
novým průběžným PtID.
Rem
Poznámky k měřením.
Po měření:
dh+, dh- se zobrazí s patřičnými hodnotami a hodnoty Pt_1, Pt_2 a PtID se upraví.
<PREV>
Zpět na standardní displej boční záměry.
DNA-Dde 15
Pt_1
Předposlední bod.
<EXIT>
Opustit displej boční záměry, návrat do displeje
záměry vpřed.
60
Set out (Vytyčování)
Obyčejně se výškové hodnoty používají pro vytyčení bodů. Tyto vytyčené body je možno nahrát do
zakázky "Measure & Record” jako pevné body.
Vytyčovací prvky se musí zadat ručně. Ze tří
možných vytyčovacích prvků se může použít jen
jeden.
Údaje:
[SET OUT] Spustí displej vytyčení:
SO H
Jsou-li výšky vytyčených bodů uloženy v paměti
pevných bodů, zobrazí se. Jinak musí být výšky
zadány.
PtID
Lze ponechat nynější průběžné ID nebo nahradit
novým průběžným PtID.
Rem
Poznámky k měřením.
SOdH
Vytyčit převýšení vzhledem k záměře vzad.
SO D
Vytyčit vzdálenost.
<CONT>
Pokračovat displejem vytyčování.
DNA-Dde 16
<EXIT>
Opustit vytyčování, návrat na záměru vpřed.
61
Displej vytyčování
Spust’te měření. Zobrazí se vypočtené hodnoty a
posun.
62
Vytyčování vzdálenosti:
Vytyčování výšky nebo převýšení:
Out
DNA-Dde 18
Dist
Měřená vzdálenost:
DNA-Dde 17
H/dH
Měřená výška/ měřené převýšení.
fill/ cut
Navigace pro posun lati:
fill (+) = zvýšit lat’
cut (-) = snížit lat’
Strana 2
Měřené hodnoty (výška lati a vzdálenost).
in/ out
Navigace pro posun lati:
in (+) = posunout lat’ směrem od přístroje.
out (-) = posunout lat’ blíž k přístroji .
Strana 2
Měřené hodnoty (výška latě a vzdálenost).
Postup v displeji vytyčování
Posuňte lat’ a opakujte měření, dokud rozdíl (fill/ cut,
in/ out) nevyhovuje požadovanému posunu. Poté
zvolte jednu ze tří funkcí:
<REC>
Uložit měření a výsledky, s možností pozdějšího
měření.
<NEXT>
Vytyčit další bod.
<EXIT>
Opustit vytyčování, návrat na záměru vpřed.
63
64
Functions (Funkce) (FNC)
[FNC] otevře hlavní menu pro funkce, které dále
podporují a usnadňují měření:
DNA-Dde 19
Nejpoužívanější funkce lze vyvolat přímo z
měřického programu. Jestliže vyvolání nemá
žádnou odezvu, pak není funkce pro danou aplikaci
vhodná, a proto je znemožněna.
Každé z těchto funkcí je možné přidělit klávesu
[USER] v ([MENU] / Quick settings (Rychlá nastavení).
Příklad:
Chcete-li často kontrolovat výsledky měření,
umístěte do klávesy [USER] funkci " Prohlížení
měření ".
Test measurement (Testovací měření)
View measurement (Prohlížení měření)
V rámci funkce "Testovací měření" je možno provádět libovolný počet měření bez ukládání dat.
Tento mód je určen pro testovací měření nebo pro
optimalizaci cílové vzdálenosti. Testovací měření
jsou vždy jednotlivá měření bez ohledu na nastavený mód měření.
Tato funkce zobrazí výsledky posledního opakovaného měření.
Vyvolání displeje "Prohlížení měření"
Příklad pro mód měření mean:
Vyvolání funkce "Testovací měření":
DNA-Dde 21
DNA-Dde 20
65
66
Code (Kód)
Příklad:
Tato funkce umožňuje zadání kódu
K dispozici jsou dva způsoby zadávání:
Kód zadán ručně (není k dispozici žádný seznam
kódů):
1
Zvolte kód ze seznamu kódů . Kód musí být
uložen v přístroji. Není-li uložen žádný seznam
kódů, automaticky se nabídne druhý způsob.
2 Zadejte kód ručně.
Vyvolejte funkci "Kód". Provede se kontrola, zda
je v přístroji uložen seznam kódů.
DNA-Dde 22
Údaje na straně 1:
Kód a informace 1-4
Údaje na straně 2:
Informace 5-8
<REC> Kód je uložen, ale neumístí se do
seznamu kódů.
Více informací naleznete v části Kódování.
Point ID and increment (ID bodu a
přírůstek)
Zadejte počáteční hodnotu pro průběžná ID bodu a
zadejte přírůstek.
Vyvolá funkci
PtID & Increment:
DNA-Dde 23
<SET>
Nastaví zadané PtID pro aktuální nebo následující
záměru vpřed.
67
Ruční zadání měřených hodnot
Vyvolání funkce ruční vstup (Manual input):
Elektronická měření na lat’ vzdálenou méně než 1.8
m nelze provádět. Tato měření je nutno provést
opticky a data zadat do přístroje ručně.
Pravidla :
•
•
•
•
Oprava ze zakřivení Země je brána v úvahu
v závislosti na nastavení přístroje.
Je-li lat’ převrácena, jsou čtené hodnoty
záporné.
Chybí-li vzdálenost, uloží se nula.
Počet desetinných míst odpovídá nastavení.
DNA-Dde 24
Tato funkce je znemožněna v měřickém
programu Zkouška nivelačního přístroje.
68
Úvodní programy
Následující úvodní programy jsou k dispozici pro
jednotlivé měřické programy v [PROG] :
Jednotlivá měření
(s uložením)
Pořadová nivelace
(ZT, aZP,
ZTTZ, aZTTZ)
Zkouška
nivelačního
přístroje
Nastavit zakázku
Nastavit zakázku
Nastavit zakázku
Nastavit pořad
Nastavit pořad
Nastavit metodu
Nastavit povolené
odchylky
Start
Start
DNA-Dde 25
Start
Úvodní displej
Příklad:
Úvodní displej měřického programu Pořadová nivelace ([PROG]/ line levelling).
Symboly:
[♦] úvodní program je dokončen.
[ ] úvodní program není dokončen.
Spouštějte každý program postupně a nastavte
parametry.
4 START
Po dokončení všech vstupů se tímto spustí měřický
program.
69
Nastavit zakázku
Je-li k dispozici pouze zakázka "Measure &
Record", je nutné vytvořit novou zakázku.
70
Date/ Time (Datum/ Čas)
Uložené v systému.
Je-li kromě "Measure & Record" k dispozici alespoň
jedna zakázka, pak se zobrazí seznam zakázek, ze
kterého lze zakázku vybrat a aktivovat.
DNA-Dde 26
Údaje:
DNA-Dde 27
Job (Zakázka)
Název zakázky (není možné používat stejné názvy
zakázek).
<NEW>
Umožní vytvoření nové zakázky.
Oper (Měřič)
Jméno měřiče (nepovinné), nebo zůstává aktivní
poslední vstup.
Zakázka "Measure & Record" se také
objeví v seznamu. Nelze ji však použít jako
zakázku pro jiný měřický program.
Cmt1/ Cmt2
Poznámky k zakázce (nepovinné).
Set line (Nastavení pořadu)
Ve zvolené zakázce se kontroluje, zda poslední
uložený pořad odpovídá nyní zvolenému
měřickému programu (jednotlivé měření nebo pořadová nivelace). Je-li program shodný, je poslední
pořad nabídnut jako aktuální pořad. Není-li shodný
nebo je-li zakázka prázdná, pak je nutno zadat nový
pořad.
<NEW>
umožní vytvoření nového pořadu
•
Displej New line (Nový pořad) pořadové
nivelace:
Příklad:
•
Displej Actual line (Aktuální pořad) pořadové
nivelace:
ACTUAL LINE
Name:
Meth:
PtID:
HO :
Stf1:
Stf2:
<QUIT>
B-C
BF
P1135
455.6320 m
INVAR_1
-----<NEW>
<SET>
<SET>
Přijmout aktuální pořad.
Údaje:
DNA-Dde 29
Name (Název)
Název pořadu (ve jedné zakázce nelze užít shodné
názvy pořadů).
DNA-Dde 28
Meth (Metoda)
Metoda měření BF/aBF/BFFB/aBFFB.
PtID
Výchozí PtID.
Stf1/ Stf2
Označení latí 1 a 2.(nepovinné).
71
Po zadání výchozího PtID zakázky se kontroluje,
zda je bod již uložen jako pevný bod, měřený bod
nebo jako předchozí výchozí PtID (ruční zadání/
směrodatná odchylka). Byl-li uložen, je zvolen ze
seznamu.
<FINDPT>
Rozšířené vyhledání bodu zahrnující i jiné zakázky.
Pokud není bod v paměti nalezen, je automaticky
požadováno ruční zadání:
DNA-Dde 31
DNA-Dde 30
H
Výška bodu.
Type (Typ)
Typ bodu: pevný bod/ měřený bod/ ručně zadaný
bod/ přednastavená hodnota (0.000).
Údaje:
PtID
Výchozí PtID.
H0
Výška výchozího PtID. (přednastavená hodnota:
0.0000).
72
Set tolerances (Nastavení povolených
odchylek)
MaxDist
Maximální cílová vzdálenost.
Nastavené odchylky musí být v závislosti na aplikaci během pořadové nivelace dodržovány. Zde se
aktivují a deaktivují kontroly odchylek. Je-li kontrola
odchylek aktivována, zobrazí se při překročení
odchylky hláška. To umožňuje okamžitě provést
opravné měření.
StafLow
Nejnižší povolená výška latě.
•
Metody BFFB, aBFFB:
Metody BF, aBF:
DNA-Dde 33
Další oproti metodě BF kontrolované odchylky:
DNA-Dde 32
Aktivovat či deaktivovat příslušnou kontrolu odchylek:
DistBal
"Distance-balance" = Vyvážený poměr mezi délkou
záměr vzad a vpřed.
StatDif
Povolený rozdíl dvakrát měřeného převýšení.
B-B/F-F
Maximální dopustný rozdíl dvojité operace.
73
Change tolerances (Změna povolených
odchylek)
Pro kontrolu či změnu hodnot odchylek otevřete
displej následovně:
74
Select method (Volba metody)
Zvolte postup Zkoušky nivelačního přístroje.
<VALUE>
Zadání hodnot odchylek:
DNA-Dde 35
Údaje:
DNA-Dde 34
Metoda
"A x x B" nebo "A x Bx".
Stf1/ Stf2
Označení 1.a 2.latě (nepovinné).
Check list (Kontrolní seznam)
V měřických programech Simple measurement
(Jednotlivé měření) a Line levelling (Pořadová
nivelace) se okamžitě po započetí nového pořadu
zobrazí kontrolní seznam všech nejdůležitějších
nastavení. Pro provedení změn vyvolejte příslušné
funkce.
PtID, Incr
Mění hodnoty v [FNC]/ PtID & increment (PtID =
PtID záměry vpřed).
DNA-Dde 36
Mode, n, sDevM/20m
Mění hodnoty v [MODE].
USER-Key (Uživatelská klávesa)
Mění přiřazené klávesy v [MENU]/ Quick settings
(Rychlá nastavení).
75
76
Chybové hlášky úvodních programů
Význam chybových hlášek je zřejmý. Protiopatření je zpravidla možno odvodit.
Hláška
Vysvětlení / protiopatření
Set a job first!
Spust’te příslušný úvodní program a nastavte
parametry.
Set a line first!
Set tolerances first!
Set a method first!
Memory is full! (Pamět’ je plná!)
Vytvořte místo - vymažte zakázku.
Job already stored! (Již uložená zakázka!)
Zadejte jiný název zakázky.
Invalid job name! Job name is empty or reserved
for the system! (Neplatný název zakázky! Název
pořadu je prázdný či rezervován pro systém!)
Line already exists in the job! (Pořad již v zakázce
existuje!)
Line name is empty or invalid! (Název pořadu je
prázdný či neplatný!)
Zadejte jiný název pořadu.
Měřické programy
Zobrazený obsah, zvláště řádky, se mohou
v místních verzích softwaru lišit. Funkce jsou však
shodné.
PROG, MENU a DATA
Tyto funkce je možno vyvolat pouze ze základní
funkce "Measure & Record". Pro změnu nastavení
přístroje nebo pro nahlédnutí do uložených
měřených dat opust’te program.
Úvod
V měřických programech probíhá přechod
z jednoho displeje do dalšího zpravidla automaticky.
To usnadňuje a zrychluje postup měření. K dispozici
jsou následující měřické programy.
Vyvolá měřický program.
Online mód
Ve všech měřických programech přístroj přijímá a
zpracovává příkazy poslané přes sériové rozhraní z
počítače. Data je možné posílat pouze ze základního programu ”Measure & Record” ve formátu GSI
stiskem klávesy měření.
DNA-Dde 37
Po spuštění měřického programu se vždy zobrazí
jako první úvodní programy (viz část Úvodní programy).
77
Measure only (Základní měření)
78
Měřit bez uložení
"Measure only" poskytuje výsledky čtení na lati a
délek. Neprovádí se žádné další výpočty. Zvolte
měření s nebo bez ukládání dat. Quick kód lze
použít pouze u druhého způsobu.
DNA-Dde 39
Postup:
1
DNA-Dde 38
2
3
Lze ponechat průběžné PtID nebo zadat nové
jednotlivé PtID.
Spust’te měření.
V dolní části obrazovky se zobrazí měřená data
proběhlého měření. V horní části obrazovky se
zobrazí PtID pro další měření.
Měřit s uložením
<QC>
Vyvolá funkci Quick kód.
Podmínka: do přístroje je nahrán seznam kódů a
není prázdný.
DNA-Dde 40
Postup:
1
2
3
4
Lze ponechat průběžné PtID nebo zadat nové
jednotlivé PtID.
Zadejte poznámky (nepovinné).
Spust’te měření.
V dolní části obrazovky se zobrazí měřená data
proběhlého měření. V horní části obrazovky se
zobrazí PtID pro další měření.
79
Line levelling (Pořadová
nivelace)
Měřický program Pořadová nivelace podporuje
metody BF, aBF, BFFB a aBFFB, které je možno
zvolit v úvodním programu "Nastavení pořadu".
Význam metod:
DNA-Dde 41
Metoda
Liché stanovisko
Sudé stanovisko
Postup:
BF
BF
BF
1
•
aBF
(střídavá BF)
BF
FB
BFFB
BFFB
BFFB
aBFFB
(střídavá BFFB)
BFFB
FBBF
Spust’te měření:
Zadejte dvoumístné číslo pro Quick kód. Měření
se spustí po zadání druhé číslice a příslušný
kód se uloží.
• Spust’te měření. Měření je uloženo bez kódu.
2 Měřená data se zobrazí společně s kódem.
Viz Quick kód v části Kódování.
80
Obvyklý displej pořadové nivelace
(B/ F)
Rem
Poznámky k dalšímu měření (nepovinné).
DBal
Vyváženost délek vpřed a vzad.
DTot
Celková délka pořadu.
<LAST>
Poslední měření s vypočtenými hodnotami.
DNA-Dde 42
Hlavička
Zobrazí metodu (zde BF) pro sudé a liché stanovisko.
Displej ukazuje, zda je měřeno sudé či liché
stanovisko. Tato informace může být
důležitá v případě, že musíte ukončit pořadovou
nivelaci na sudém stanovisku (nivelace se dvěma
latěmi).
2. řádek
Šipka označuje stanovisko (zde sudé stanovisko) a
v rámci stanoviska další měření, které bude provedeno (zde měření zpět B (back)).
PtID
PtID další záměry (lze editovat pouze u záměry
vpřed).
81
82
Poslední měření, záměra vzad
Poslední měření, záměra vpřed
<LAST>
<LAST>
Příklad pro metodu BF:
Zobrazuje měřené hodnoty s výškou horizontu
přístroje:
Příklad pro metodu BF:
Měřené hodnoty se zobrazí s převýšením a výškou
bodu záměry vpřed:
DNA-Dde 43
DNA-Dde 44
Boční záměra a vytyčování
Výsledky měření přestavy
Výpočty boční záměry a vytyčování se vždy vztahují k poslední záměře vzad. Při metodě BF je
dovoleno přepnout mezi boční záměrou a vytyčováním z jakékoli záměry (B/F). U jiných metod se
musí nejprve dokončit měření přestavy, a poté
teprve přepnout do režimu boční záměra čí vytyčování.
'Při měření s dvojím cílením (BFFB, aBFFB) se
výsledky přestavy zobrazí na konec, po dokončení
čtvrtého měření.
Příklad pro metodu BFFB:
4. měření na lichém stanovisku je dokončeno.
Displeje a postupy jsou obdobné jako u "Measure &
Record".
Otevře displej pro zaznamenání bočních
záměr.
[SETOUT] Otevře displej pro vytyčování.
Po změně stanoviska systém nebrání
okamžitému měření boční záměry. Po
změně stanoviska měřte vždy záměru vzad a
dokončete měření přestavy před tím, než bude
měřena boční záměra či provedeno vytyčení.
V opačném případě by se výsledek vztahoval
k záměře vzad předchozího stanoviska, což by bylo
špatně. Tato "špatná" měření nejsou bez významu,
pouze musí být znovu správně přiřazena.
DNA-Dde 45
<STATION>
Přepne na výsledky přestavy, strana 1.
83
84
Strana 2:
DNA-Dde 46
DNA-Dde 47
Stat.No
Číslo přestavy (průběžná čísla,
začíná jedničkou).
Stat.No
Číslo přestavy.
StatDif
Rozdíl dvakrát měřeného převýšení.
B1-B2
Rozdíl mezi dvěma záměrami vzad.
Σ StatDif
Suma rozdílů dvakrát měřených převýšení.
F1-F2
Rozdíl mezi dvěma záměrami vpřed.
dH
Převýšení (B-F).
H
Výška bodu vpřed.
Exceeding tolerances (Překročení
odchylek)
<NO>
Přijmout hodnotu a pokračovat jako obvykle.
Jestliže dojde k překročení odchylky během měření
s aktivovanou kontrolou odchylek (viz část Nastavit
odchylky), objeví se zpráva zobrazující skutečné
hodnoty.
<YES>
Změřit přestavu (stanovisko) znovu. Původní
měření se ztratí.
Příklad:
Byla překročena odchylka mezi délkou záměry vzad
a vpřed:
DNA-Dde 48
DBal
Zobrazí se aktuální poměr délek mezi záměrou
vzad a vpřed.
85
Kompenzace liniová
Job:
Výběr zadání obsahující liniové nivelace.
Program připouští kompenzaci jednotlivých nivelací. Mohou se vložit Program propočítá koncovou
výšky dvou libovolných bodů nivelace a tím je fixovat.chybu, vyrovná všechny body a uloží je v
aktuálním zadání.
Line:
Výběr linie z aktuálního zadání. Lze kompenzovat
pouze linie měřené s měřícím programem liniová
nivelace. Pokud není k dispozici žádná linie zobrazuje se symbol "/".
Meth.:
Pro kompenzaci lze volit ze dvou metod. Na
základě zvolené metody následuje také propočet
tolerance koncové chyby:
Pro startování programu.
•
přes vzdálenost:
Tolerance = a + b ⋅ L s L = celková linková
délka
•
přes stanice:
Tolerance = a ⋅ n s n = počet stanic
DNA-Dde 49
<DEFLT.> pro nastavení směrodatných parametrů
Meth., a, b a body vložit.
a a b:
Parametr pro propočet tolerance koncových chyb
podle shora uvedených vzorců.
Adj.:
Pro volbu jsou k dispozici následující typy bodů:
Linie, mezibody a vytyčovací body. Kompenzují
se pouze zvolené typy bodů.
86
H:
Jako směrodatné pro H se zobrazují výšky
naměřené v originálu. Po zvolení čísla bodu se
může vložit fixní výška. Výšky se vrátí na směrodatné hodnoty jakmile se zvolí jiné číslo bodu.
<CONT>
<CONT> pro propočet koncové chyby a zobrazení
výsledků. Pokud překročí koncová chyba vypočítanou toleranci zobrazí se výstraha.
DNA-Dde 50
<RESET> pro vrácení obou fixních bodů a jejich
výšky na směrodatné výšky.
Fixpoint 1:
Jako směrodatné pro fixní bod 1 se zobrazuje
první bod linie. Mohou být zvoleny libovolné jiné
body linie.
Fixpoint 2:
Jako směrodatné pro fixní bod 2 se zobrazuje poslední bod linie. Mohou být zvoleny libovolné jiné
body linie.
DNA-Dde 51
Close
Koncová chyba u druhého fixního bodu.
Tol.:
Vypočítaná tolerance pro koncovou chybu podle
zvolené metody.
87
/Sta.:
Vypočítaná koncová chyby pro stanici.
Meth.:
Zobrazení metody použité ke kompenzaci v tomto
případě, "přes vzdálenost".
<RUN>
Body zvolených typů bodů se kompenzují, ukládají
a zobrazují.
DNA-Dde 52
Pro listování kompenzovanými body.
<OK> pro opuštění programu.
PtID:
Zobrazení aktuálního čísla bodu typu bodu, např.
Liniový bod. Kompenzované body se mohou
prohlížet také v řízení dat.
H:
• new: kompenzace nová výška
• ori: pùvodnì namìøená výška
Resid:
Korekce nebo rozdíl mezi H nové a H ori.
88
Řízení dat
Původní měrná data zůstávají v zadání zachovány.
Při každém propočtu se v aktuálním zadání archivuje nový blok dat se všemi novými výškami
Propočítané výšky se mohou
prohlédnout v řízení dat, aby se zobrazila data.
Pomoci vhodných formátových masek se mohou
výsledky kompenzace a výsledky kompenzované
výšky vyčíst ze zadání a uložit do souboru na PC
kartě nebo přenášet do PC.
Check & Adjust
U Leica DNA03/10 může dojít při optickém i elektronickém měření ke kolimační chybě.
Elektronická čtení na lati jsou automaticky opravovány o kolimační chybu uloženou v přístroji.
Optická kolimační chyba musí být odstraněna seřízením nitkového kříže.
Postup a obecné poznámky
Přístroj nabízí dvě metody zkoušky pro elektronická
měření.
"A x Bx" a "A x x B" (A a B jsou postavení latě, x je
postavení stroje). Každá z obou metod zahrnuje
dva postupy.
A x Bx
Postup "ze středu" (klasický) a
Kukkamäkiho.
AxxB
Postup Förstnerův a Näbauerův.
Chyba záměrné přímky se zobrazí ve vteřinách
obloukové míry. Pomocí následujícího přiblížení se
vteřiny v obloukové míře převedou na relativní délkové údaje.
89
1" = 0.1mm / 20m resp. 2" = 0.001ft / 100ft
Pořadí měření na latě (A1, B1, B2, A2) musí být
dodrženo u všech čtyř postupů:
Postavení stroje 1 A1, B1
Postavení stroje 2 B2, A2
Kratší z obou zacílení se musí vždy změřit
jako první (neplatí pro měření ze středu).
Kde je to možné, tam je rozpětí délek kontrolováno.
Špatné postavení přístroje je okamžitě oznámeno
spolu s opravným činitelem.
Po čtvrtém měření je elektronická chyba záměrné
přímky zobrazena a porovnána s uloženou chybou
záměrné přímky. Nová chyba záměrné přímky je
nyní nastavena jako opravný činitel. Zároveň se
zobrazí hodnota optického čtení pro seřízení nitkového kříže.
Ukládání dat:
Měření ze zkoušky nivelačního přístroje se ukládají
do zvláštního pořadu zvolené zakázky. Název
pořadu je předurčený a je "Check & Adjust" .
Pokud by zkouška nivelačního přístroje
vedla k chybě >100", zobrazí se chybová
hláška. U postupu "A x Bx" se ujistěte, že u prvního
postavení nebyla záměra B1 chybně změřena. To
může vést k velmi velké chybě záměrné přímky
(<100"), u které systém nepozná, že je chybná.
90
Metoda "A x Bx"
Postup Ze středu:
Přístroj umístěn mezi latěmi a blízko latě B (směrem dovnitř či ven). a = cca 30m.
A
1/2
1/2
min.
B 2.5 m
2
1
a
b
DNA03_Nivellierprobe_1
1
1. Postavení stroje
2
2. Postavení stroje
A
Lat’ A
B
Lat’ B
Podmínky pro vzdálenosti:
1. Postavení
2. Postavení
Střed musí být určen s přesností +/-1 m
b ≥ 2.5 m
91
92
Kukkamäkiho postup:
Přístroj je umístěn mezi latěmi a vně latě B ve vzdálenosti b (b = a). a = cca 20 m.
Podmínky pro vzdálenosti jako u předchozího případu.
A
1/2
1/2
B
2
1
a
b
DNA03_Nivellierprobe_2
1
1. Postavení stroje
2
2. Postavení stroje
A
Lat’ A
B
Lat’ B
Metoda "A x x B"
Charakteristiky této metody: vzdálenosti jsou u každého postavení přístroje v poměru 1:2.
Förstnerův postup:
Přístroj umístěn v každé třetině mezi latěmi. Vzdálenost latí D cca 45 m - 60 m.
Podmínky pro vzdálenosti:
1. Postavení přístroje:0.2 x D < Dist_A1 < 0.4 x D
2. Postavení přístroje:0.2 x D < Dist_B2 < 0.4 x D
D = Dist_A1 + Dist_B1
A
1/3
2/3
Dist_A1
Dist_B1
1
B
A
2/3
1/3
B
Dist_B2
2
DNA03_Nivellierprobe_3/4
1
1. Postavení přístroje
2
2. Postavení přístroje
A
Lat’ A
B
Lat’ B
93
94
Näbauerův postup:
Přístroj umístěn vně latí. a = cca 15 m - 20 m.
Podmínky pro vzdálenosti stejné jako u předchozího případu.
a
A
a
B
a
2
1
DNA03_Nivellierprobe_5
1
1. Postavení přístroje
2
2. Postavení přístroje
A
Lat’ A
B
Lat’ B
Měřický postup
Program ukáže, které stanovisko postavit:
Postup:
• Spust’te měření. Měření je možno opakovat.
• <CONT> přepne na další zacílení.
Příklad displeje měření:
DNA-Dde 53
B1, Dist
Zobrazí se měření B1 (v tomto displeji ještě nezměřeno)
<CONT>
Pokračuje, jsou-li obě měření správná.
Displej konečného výsledku:
DNA-Dde 54
Hlavička
Zobrazí se postup a kde je umístěno stanovisko (x).
Coll.err.old
Stará kolimační chyba.
Station 1 (Postavení 1)
Číslo postavení.
Coll.err.new
Nová kolimační chyba.
A1, Dist
Zobrazí se měření A1
Difference (Rozdíl)
Rozdíl mezi dvěma kolimačními chybami.
95
Reticle (Nitkový kříž)
Konečná hodnota pro lat’ A.
<SET>
Nová kolimační chyba se uloží do systému jako
opravný činitel.
<QUIT>
Zůstane nastavena stará kolimační chyba.
Funkce <<Back není umožněna. Není
možné opakovat žádnou záměru. Měření
se opakuje tehdy, dojde-li během měření k rušení.
96
Kódování
Kódy jsou doplňkové informace a ukládají se jako
kódové bloky s měřeními. Leica DNA03/ DNA10
rozlišuje mezi kódováním s a bez seznamu kódů.
Poznámky ke kódům je možno psát do políčka
"Rem" v každém displeji měření. Tato informace má
výstup ve formátu GSI jako WI71-datová položka
(REM1).
Kódovaní pomocí seznamu kódů
Seznam kódů je možno vytvořit v programu Leica
Survey Office pomocí Manažeru seznamu kódů a
následně jej nahrát do přístroje. Obsahuje následující prvky:
Označení
Údaj
Code
Hodnota kódu
Rem
Poznámky
Attr1 *)
Hodnota atributu 1
...
...
Attr8 *)
Hodnota atributu 8
*)
Uživatelem definovatelný název atributu, daný
bìhem vytváøení seznamu kódù.
97
Kódování bez seznamu kódů
Kódování bez seznamu kódů je shodné se
způsobem kódování ve formátu GSI, známém
z přístrojů starší generace.
Prvky jsou:
Označení
Údaj
Code
Kódové slovo
Info1
Informace 1
...
...
Info8
Informace 8
98
Zadávání kódu
•
•
Kódy se zadávají v FNC (viz část Kód).
Pokud neexistuje žádný seznam kódů, pak se
automaticky objeví výzva k ručnímu zadání.
(viz část Kód).
Vyvolání CODE (KÓDU) pomocí existujícího seznamu kódů:
Postup:
DNA-Dde 55
Find (Nalézt)
Zadání vyhledávacího kritéria ("*" = všechny hodnoty ).
Code (Kód)
Provede výběr z nalezeného seznamu kódů.
Rem
Zobrazí poznámky k nalezeným kódům.
Quick code (Quick kód)
<REC>
Uloží kód jako datový blok.
Quick kód je umožněn pouze v měřickém programu
"Základní měření". Kód je v seznamu kódů uložen
společně s měřením. Kódu je přiděleno dvoumístné
číslo (= Quick kód). Měření se spouští zadáním
dvoumístného čísla. V závislosti na nastavení se
kód ukládá před anebo po měření.
<ATTR>
Displej atributů, hodnoty atributů je možno libovolně
měnit.
Výjimky s pevně přidělenou vlastností
v manažeru seznamu kódů:
Vlastnost
• "fix”(pevná)
Hodnota je chráněna
proti zápisu.
• "mandatory"(povinná) Je požadován údaj nebo
potvrzení
• "normal”(normální)
hodnota je libovolně
upravitelná.
Seznamy kódů, s maximálním obsahem 200 kódů,
se vytváří v programu Leica Survey Office pomocí
Manažeru seznamu kódů. Jednotlivé kódy je také
možno zadat přímo do seznamu kódů v přístroji.
Pomocí seznamu kódů je možno přiřadit kódu jakékoli dvojčíslí. Není-li provedeno žádné přiřazení
v manažeru seznamu kódů nebo byl-li seznam
kódů vytvořen v přístroji, pak je kód označen podle
pořadí zadání.
<MAN>
Ruční zadání kódu.
01, 02, 03, ... 99, 00.
99
100
Nastavení menu
Obsah následujícího displeje, zvláště řádek, se
může v místních verzích softwaru lišit. Vlastní
funkce zůstávají stejné.
V MENU se provádí nastavení přístroje.
[MENU] otevře hlavní menu.
DNA-Dde 56
Přehled MENU:
1 Quick settings (Rychlá nastavení)
Contrast (Kontrast)
Earth curvature correction (Oprava ze zakřivení
Země)
USER-key (Uživatelská klávesa)
Decimal position (Počet desetinných míst)
2 All Settings (Nastavení)
1 Systém (Systém)
Beep (Pípnutí)
Data output (Výstup dat)
Auto-OFF (Automatické vypínání)
Contrast (Kontrast)
USER-key (Uživatelská klávesa)
Display heater (Zahøívání displeje)
Collimation error (Chyba zámìrné pøímky)
2 Measuring (Měřit)
Code setting (Nastavení kódu)
Decimal position (Počet desetinných míst)
GSI-format (Formát GSI)
Earth curvature correction (Oprava ze zakřivení
Země)
3 Communication (Spojení)
Baudrate (Pøenosová rychlost)
Data bit
Parity (Parita)
End mark (Koncová znaèka)
Stop bit
4 Units (Jednotky)
Distance (Vzdálenost)
Temperature (Teplota)
5 Date a time (Datum a čas)
Příklad:
[MENU]/ Quick settings (Rychlá nastavení):
3 System info (Informace o systému)
Free jobs (Volné zakázky)
USER-key (Uživatelská klávesa)
Battery (Baterie)
Instrument temperatue (Teplota přístroje)
Displej heater (Zahøívání displeje)
Collimation error (Kolimační chyba)
Software version (Verze softwaru)
4 Check with collimator (Zkouška pomocí
kolimátoru)
Measuring program (Měřický program) (DNA03)
DNA-Dde 57
Ze seznamu zvolte vhodné nastavení.
<SET>
Přijmout a uložit nová nastavení.
<QUIT>
Opustit displej, případné změny nastavení nejsou
brány na vědomí.
101
All settings (Nastavení)
•
Systém (Systém)
Obsahuje systémová nastavení.
Beep (Pípnutí)
Přepínání intenzity zvukového signálu:
102
Standby (Sleep) (Pohotovost)
Přístroj přepne do úsporného režimu cca 15
minut po posledním stisknutí klávesy. Po dalším
stisknutí klávesy se vrátí do normálního režimu.
Contrast (Kontrast)
Nastavuje kontrast v krocích po 10%.
Off, loud, normal (vypnuto, nahlas, normální).
USER-key (Uživatelská klávesa)
Má přidělenou funkci v FNC.
Data output (Výstup dat)
•
TestMeas
Provádí zkušební měření bez uložení.
•
ViewMeas
Zobrazí poslední měření se směrodatnou
odchylkou a rozptylem pro opakovaná měření.
•
Code (Kód)
Zadání a volba kódu.
•
PtID&Inc
Zadávání počátečního PtID průběžného
číslování a přírůstku.
•
ManInput
Ruční zadání čtení na lati a vzdálenosti.
•
•
RS232
Výstup dat pomocí sériového rozhraní (RS232).
Možné pouze v programu "Measure & Record".
Internal (Vnitřní)
Data se uloží do vnitřní paměti.
Auto-OFF (Automatické vypínání)
•
Inactive (Neaktivní)
Nevypíná. Přístroj je neustále zapnutý.
•
Active (Aktivní)
Přístroj se vypne cca 15 minut po posledním
stisknutí libovolné klávesy.
Displej heater (Zahøívání displeje)
Po zapnutí přístroje je zahřívání displeje vypnuto.
• On (Zapnuto)
Zahøívání displeje se spustí tehdy, klesne-li vnitøní
teplota pøístroje pod -5°C.
• Off (Vypnuto)
Zahøívání displeje je vypnuto.
Collimation error (Kolimační chyba)
Zobrazí aktuální kolimační chybu. Hodnotu je
možno upravit, např. byla-li určena jiným způsobem
než vestavěnou zkouškou nivelačního přístroje.
Measuring (Měření)
Důležitá nastavení měření.
Set code (Nastavit kód)
Vztahuje se ke Quick kódu.
•
Before (Před)
Uloží kód před měřením.
•
After (Po)
Uloží kód po měření.
Decimals (Desetinná místa)
Počet zobrazených desetinných míst a desetinných
míst pro ruční vstup (tři kroky).
103
GSI-format (Formát GSI)
Datový formát pro komunikaci prostřednictvím
rozhraní a export dat ve formátu GSI.
•
GSI-8
Výstupní formát s 8 znaky (83..00+12345678).
Tato datová slova mohou obsahovat jak
alfanumerická, tak číselná data.
•
GSI-16
Výstupní formát s 16 znaky
(*83..00+1234567890123456 ).
Tato datová slova mohou obsahovat jak
alfanumerická, tak číselná data.
Earth curvature correction (Oprava ze zakřivení
Země)
Zavádí se pro elektronicky měřené nebo ručně
zadané čtení na lati.
•
Yes (Ano)
S opravou.
•
No (Ne)
Bez opravy
Communication (Spojení)
104
Parametry rozhraní RS232 pro přesun dat mezi
počítačem a přístrojem.
Leica standard settings (Standardní nastavení
Leica)
19200 baud, 8 bitová data, žádná parita, CR/LF, 1
stop bit.
Baudrate (Přenosová rychlost )
Rychlosti přenosu dat: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200 (bitů/vteřinu).
Data bits (Data bity)
• 7
Pro datový pøenos je automaticky nastaveno 7
datových bitù, je-li parita "Even" nebo "Odd".
• 8
8 datových bitù je nastaveno automaticky, je-li parita
"No".
Parity (Parita)
•
Even
Sudá parita
•
Odd
Lichá parita
•
No
žádná parita (při data bitech = 8)
Endmark
•
CR/ LF
Nová řádka a posun vozíku.
•
CR
Nová řádka.
Unit selection (Volba jednotek)
Distance (Délky)
Meter
metr
US foot
americká stopa
INT foot
mezinárodní stopa
US foot / inch
americká stopa-palec (pouze
DNA03)
Temperature (Teplota)
°C
Stupně Celsia
°F
Stupně Fahrenheita
Stop bit
Nastaven na 1
105
Date and time (Datum a čas)
Zobrazení a nastavení data/času systému. Po
zadání data a času se tyto údaje uloží do systému.
Date (Datum)
Formát:dd/mm/yy (den,měsíc, rok)
Time (Čas)
Formát:hh:mm:ss (hodina, minuty, vteřiny)
System information (Informace
o systému)
Zobrazuje důležité a užitečné informace.
Free jobs (Volné zakázky)
Množství volných zakázek (maximálně 16).
USER-key (Uživatelská klávesa)
Aktuální přiřazení uživatelské klávesy.
Battery (Baterie)
Zbývající kapacita baterie.
Instr.-Temp
Vnitřní teplota přístroje.
Displej heater (Zahřívání displeje)
Nastavení (zapnuto/ vypnuto).
Collimation error (Kolimační chyba)
Aktuální hodnota kolimační chyby.
106
Check with collimator (Zkouška
pomocí kolimátoru)
Měřický program, k dispozici pouze k DNA03, zahrnuje elektronické určení kolimační chyby pomocí
kolimátoru. Seřízení nitkového kříže (optická kolimační chyba) není podporováno.
Postup:
[MENU]/ Testing with the collimator (Zkouška
pomocí kolimátoru)
Speciální kolimátor obsahuje čtvercovou sít’
s nitkovým křížem a měřítkem a používá se pro rektifikaci. Kolimátor není obsahem dodávky měřícího
přístroje. Pro více informací kontaktujte technický
servis firmy Leica Geosystems.
DNA-Dde 58
Údaje:
Co-Staff
Kalibrační hodnota kolimátoru pro čtení na lati.
Co-Dist
Kalibrační hodnota kolimátoru pro vzdálenost.
107
Coll.err.old
Stará kolimační chyba.
<CONT>
Potvrdit a pokračovat do displeje měření.
Coll.err.new
Nová kolimační chyba.
<SET>
Uložit novou kolimační chybu.
DNA-Dde 59
Postup:
[MODE]
Všechny módy měření dostupné s latí.
Zacilte a zaostřete na kódový pruh na lati.
Spust’te měření pomocí klávesy měření nebo
vnějším příkazem (GET/M/WI32/WI330).
Staff (Lat’)
Čtení na lati..
Distance (Vzdálenost)
Vzdálenost.
108
Data manager (Manažer dat) (DATA)
Data manažer používejte pro zadávání, editaci,
prohlížení nebo kopírování dat na jiné nosiče dat.
Data manažer řídí vnitřní pamět’, do které se
ukládají všechna měřená data a dále kartu PCMCIA.
•
View/ edit data (Prohlížení /změna dat)
Změnit, vytvořit, prohlédnout a vymazat data
zakázky, měření, pevné body a seznamy kódů.
•
Initialize memory (Vymazání paměti)
Vymazat celou pamět’, jednotlivé zakázky nebo
jednotlivé části paměti (pevné body, měření).
•
Memory information (Informace o paměti)
Informace o zakázkách a stavu paměti.
•
Data export (Export dat)
Export měřených dat / pevných bodů zakázky
z vnitřní paměti na kartu nebo pomocí rozhraní.
•
Data import (Import dat)
Nahrát pevné body / seznamy kódů z karty do
vnitřní paměti.
Vyvolá displej voleb data manažeru:
DNA-Dde 60
"MEM" v hlavičce
Body 1-3 se vztahují k vnitřní paměti. Odpovídající
funkce vztahující se k pamět’ové kartě je možno
nalézt pod <CARD>.
109
Card functions (Funkce karty)
Vloží nebo vymaže data z
karty PCMCIA nebo zformátuje kartu.
/ <CARD> vyvolá displej karty:
DNA-Dde 61
Postup:
Search (Hledat)
Jako vyhledávací kritérium zvolí příponu souboru ze
seznamu.
File (Soubor)
Zvolí soubor ze seznamu.
1. strana:
Dir.
Adresář karty.
Size (Velikost)
Velikost souboru v kB.
Free (Volné)
Volná pamět’ na kartě v kB.
2. strana:
File (Soubor)
Název souboru.
Dir.
Adresář karty.
Date (Datum)
Datum vytvoření souboru.
File, first line (Soubor, první řada):
Zobrazí prvních 23 znaků (jako pomoc pro
identifikaci).
<FORMAT>
Formátování karty.
<DELETE>
Vymaže z karty zvolené soubory.
110
View / edit data (Prohlížení /
editace dat)
/
Vyvolá View / Edit data" (Prohlížení /
editace dat):
Jobs (Zakázky)
Obsah:
• Zobrazí zakázky a příslušné doplňkové
informace.
• <DEL>
Vymazat jednotlivé zakázky.
• <NEW>
Vytvořit novou zakázku.
DNA-Dde 62
111
Fix points(Pevné body)
Display (Displej):
Pevný bod musí obsahovat buď všechny souřadnice (E, N, H) nebo pouze výšku (H).
PtID
Zobrazuje čísla (PtID) nalezených bodů.
112
E/N/H
Souřadnice bodů. U výškových bodů zadejte pouze
výšku.
<DELETE>
Vymaže jednotlivé body.
<NEW>
Zadejte nový bod (PtID a výšku s nebo bez polohových souřadnic).
DNA-Dde 63
Postup:
Job (Zakázka)
Vybere zakázku ze seznamu.
Find (Najít)
Zadávání vyhledávacího kritéria pro PtID
("*" = všechny).
Measurements (Měření)
Měřená data v paměti je možno vyhledávat, zobrazovat a částečně mazat. Nejprve zadejte vyhledávací kritéria zakázky, pořadu a bodu.
<VIEW>
Spustí vyhledání bodu a zobrazí výsledek:
DNA-Dde 65
DNA-Dde 64
Postup:
Job (Zakázka)
Volba zakázky ze seznamu.
Line (Pořad)
Volba pořadu ze seznamu.
PtID
Nastavení kritérií pro vyhledání bodu.
Zobrazí se blok dat. Na několika stránkách se
zobrazí velké množství dat.
Header (Hlavička)
Číslo bloku a stránky jsou uvedeny vpravo. Projděte
data blok po bloku.
Class (Třída)
Zobrazí se typ bloku (měření) a měřický program
(pořadová nivelace).
113
<DEL>
Vymaže záznam (záznamy nutné pro výpočet
pořadu nelze vymazat).
<SEARCH>
Vrátí do displeje vyhledání dat připraveného pro
zadání nových vyhledávacích kritérií.
Více informací o struktuře datových bloků je v části
Ukládání dat.
114
Code list (Seznam kódů)
Vyhledává, zobrazuje a doplňuje data do seznamu
kódů. Je možné procházet seznam kódů z hlavního
displeje. Kód má nejvýše osm atributů. Info 3-8
naleznete na druhém displeji.
<NEW>
Zadat nový kód:
DNA-Dde 67
Po zadání požadované hodnoty:
DNA-Dde 66
Postup:
Find (Najít)
Zadejte vyhledávací kritérium.
<SAVE>
Kód se uloží do seznamu kódů.
<PREV>
Návrat do vyhledávání kódů bez uložení.
Code (Kód)
Zvolte kód ze seznamu.
<DEL>
Vymazat zvolený kód.
115
Delete memory (Vymazání paměti)
Vymaže všechna měření nebo pevné body zakázky,
vymaže celou zakázku nebo celou pamět’:
DNA-Dde 68
Postup:
Job (Zakázka)
Zvolte patřičnou zakázku.
Data
Zvolte oblast dat (pevný bod / měření / pevné body
& měření).
<DEL>
Vymaže zvolenou oblast dat.
<ALLMEM>
Vymaže celou pamět’. Po potvrzení kontrolního
dotazu se všechny záznamy vymažou.
116
Memory information (Informace
o paměti)
Poskytuje informace o obsahu (sektory pro měření
nebo pevné body) jednotlivých zakázek a o počtu
volných zakázek:
FixPoints (Pevné body)
Množství uložených pevných bodů v zakázce.
Free Jobs (Volné zakázky)
Zobrazí množství volných zakázek, pokud byla
uložena pouze měření. U zakázek obsahujících
měření a pevné body se zobrazí dvakrát více místa
pro volné zakázky, než je tomu ve skutečnosti.
DNA-Dde 69
Job (Zakázka)
Volba zakázky.
Lines (Pořad)
Počet uložených pořadů v zakázce.
MeasRecds (Bloky měření)
Množství uložených datových bloků v zakázce
(měření, kódy, atd.).
117
118
Data export (Export dat)
Funkce export dat zálohuje data vnitřní paměti na
pamět’ovou kartu nebo je odešle přes sériové
rozhraní. Přesun dat pomocí sériového rozhraní se
provádí bez protokolu. V obou případech je jako
standardní formát k dispozici formát GSI, GSI-8 a
GSI-16. Popis je uložen na CD-ROM v souboru
PDF v adresáři GSI_Online. Přístroj je schopen
nahrát čtyři doplňkové uživatelské formáty pro sběr
dat ve vlastním formátu. Uživatelské formáty
vytvořte a nahrajte pomocí programu Leica Survey
Office.
Cílový adresář na kartě:
Formáty GSI: \GSI
Uživatelské formáty:\DATA
DNA-Dde 70
Target (Cíl)
Zvolte cíl (karta nebo sériové rozhraní).
Job (Zakázka)
Zvolte zakázku.
Data
Zvolte typ dat (měření nebo pevné body).
Format (Formát)
Zvolte výstupní formát (GSI-8, GSI-16 nebo
Uživatelský formát).
<EXPORT>
Spustí export dat.
Jestliže je jednotka přijímající data málo
výkonná, může dojít ke ztrátě dat, nebot’
přesun se provádí bez protokolu.
Další pokyny k toku dat se nacházejí v
kapitole "PC-soubor programů Leica Geo
Office (LGO)".
Data import (Import dat)
Nahrává pevné body či seznam kódů z pamět’ové
karty do vnitřní paměti přístroje. Existující data jsou
plně nahrazena novými daty. Pevné body a seznamy kódů musí být ve formátu GSI.
DNA-Dde 71
Type (Typ)
Zvolte typ dat (pevné body nebo seznam kódů).
Find (Najít)
Zvolte příponu dat (GSI nebo všechny).
File (Soubor)
Zvolte soubor
119
Dir.
Adresář karty.
Pro pevné body je nutno jako cíl zvolit zakázku.
120
Data
Byl vytvořen datový soubor.
<OK>
Potvrdit a pokračovat.
Data jsou vyhledávána a prohlížena ve
všech adresářích karty.
DNA-Dde 72
Job (Zakázka)
Zvolte cílovou zakázku.
File (Soubor)
Pro kontrolu se zobrazí název souboru.
<IMPORT>
Spustí import dat.
<NEWJOB>
Vytvoří novou zakázku.
Ukládání dat
Vnitřní pamět’ ukládá data do zakázek, nicméně
pevné body a měření se ukládají zvlášt’. Datové
bloky různých velikostí jsou tvořeny v závislosti na
měřickém programu. Data se ukládají ihned po
dokončení akce.
Příklad:
Datový blok typu "Pořad" se ukládá okamžitě po
založení pořadu v úvodním programu "Nastavit
pořad”. Datový blok měření se v manažeru dat
zobrazí v tom pořadí, v jakém byla měření provedena a uložena.
V následujícím seznamu jsou uvedeny datové bloky
v pořadí jejich vytvoření s nejdůležitějšími údaji, jak
jsou zobrazeny v data manažeru.
Úvodní programy
Job (Zakázka)
Job
= Název zakázky
Oper
= jméno operátora
Cmt1
= komentář 1
Cmt2
= komentář 2
Date
= Datum
Time
= Čas
Line (Pořad)
Name
= Název pořadu
Metoda = Metoda
Staff1
= Označení 1.latě
Staff2
= Označení 2.latě
121
Measurement program (Měřický
program)
Start PtID
PtID
=
E
=
N
=
H
=
Type
=
Rem
Date
Time
Číslo bodu
Souřadnice
Souřadnice
Výška
Druh bodu (pevný bod/ zadané měření/
standardní).
= Poznámky
= Datum
= Čas
122
Measurement (Měření)
PtID
= Číslo bodu
Rem
= Poznámky
Back/... = Čtení na lati (zpět/Z1/Z2/tam/T1/T2/ Int/
Dist/Meas)
Dist
= Horizontální vzdálenost
Type
= Měřená/ ručně zadaná
dH
= Výškový rozdíl vztažmo k záměře zpět
dH_seq = Převýšení dvou po sobě měřených
bodů
H
= Výška
Date
= Datum
Time
= Čas
n
= Počet provedených měření
sDev
= Směrodatná odchylka (jednoho měření)
sDevM = Směrodatná odchylka (mediánu)
Spread = Rozptyl (max.-min.)
Target point (Cílový bod)
PtID
= Číslo bodu
E
= Souřadnice
N
= Souřadnice
H
= Výška
Rem
= Poznámky
Date
= Datum
Time
= Čas
Station (Přestava)
No
= Průběžné číslo přestavy
dH
= Převýšení
H
= Výška bodu vpřed
DBal
= Vyváženost délek záměr
DTot
= Celková vzdálenost
DSta
= Vzdálenost stanovisek
Date
= Datum
Time
= Čas
StatDif = Rozdíl dvakrát měřeného převýšení
ΣStatDif = Suma rozdílů dvakrát měřených
převýšení
B1 - B2 = Rozdíl dvojího měření vzad
F1 - F2 = Rozdíl dvojího měření vpřed
Módy měření a opravný parametr
Tyto datové bloky se ukládají na začátek nového
pořadu, i když se během měření změní nastavení.
Measurement mode (Mód měření)
Mode
= Mód měření
n
= Předvolený počet měření (2-99)
pro mód. Průměrná hodnota a
Medián
n min
= Minimální předvolený počet
měření pro mód "Mean s".
n max
= Maximální předvolený počet
měření pro mód "Mean s".
sDevM/20m
= Předvolená směrodatná
odchylka módu "Mean s".
Opravný parametr
Earth curv
(Zakřivení země)
=
Earth curvature
correction ano/ne
Coll.Err
(Kolimace)
=
Kolimační chyba
Set out results (Výsledky vytyčování)
Diff (dH, H, D)=Výsledky vytyčování
123
Coding (Kódování)
Kódování pomocí seznamu kódů
Code
= Název kódu
Rem
= Poznámka
Attr1 *) = Název atributu 1
…
...
Attr8 *) = Název atributu 8
*) Namísto attr1... attr8 je možno použít názvy atributů definované uživatelem.
Kódování bez seznamu kódů
Code
= Název kódu
Info1
= Informace 1
...
Info8
= Informace 8
Fix points coordinates (Souřadnice
pevných bodů)
PtID
E
N
H
=
=
=
=
Číslo bodu
Souřadnice E
Souřadnice N
Výška
124
RS232 interface (Rozhraní RS232)
Přenos měřených hodnot prostřednictvím sériového
rozhraní RS232 je možné pouze v základním
měřickém programu "Measure & Record" ve formátu GSI. Nastavte výstup dat na RS232 ([MENU]/
All settings (Nastavení)/ Systém (Systém)) a zvolte
formát GSI-8 nebo GSI-16 ([MENU]/ All settings
(nastavení)/ Measuring (Měřit)).
125
126
Bezpečnostní příkazy
Následující příkazy by měly umožnit zodpovědné
osobě a osobě, která právě přístroj používá, předvídat a předcházet provozním rizikům.
Nevhodné použití
Osoba zodpovědná za přístroj se musí ujistit, že
všichni uživatelé porozuměli těmto příkazům a
budou se jimi řídit.
•
•
Plánované použití přístroje
Povolené použití
Nivelační přístroj je určen pro následující použití:
•
•
•
•
Elektronické a optické odečítání úseku na lati a
její vzdálenosti od přístroje.
Měření úhlů na vodorovném kruhu.
Registrace měřených hodnot.
Výpočty s využitím měřických programů.
•
•
•
•
•
•
•
Použití nivelačního přístroje bez předchozí
instruktáže
Použití mimo určené možnosti
Poškozený bezpečnostní systém a odstranění
bezpečnostních upozornění
Otvírání přístroje pomocí nářadí (šroubovák,
atd.), pokud to není speciálně povoleno pro
určité účely
Úpravy nebo přestavby přístroje
Použití po odcizení
Použití s doplňky jiných výrobců bez
předchozího výslovného svolení firmy Leica
Geosystems
Cílení přímo na slunce
Nepřiměřené zabezpečení na stanovisku (např.
při měření na silnici, atd.)
VÝSTRAHA
Nevhodné použití může vést ke zraněním,
selhání a materiální škodě.
Úkolem osoby zodpovědné za přístroj je obeznámit
uživatele s riziky a jak jim předcházet. Zařízení je
možné použít pouze tehdy, byl-li uživatel řádně
poučen.
Omezení použití
Naleznete v části "Technické údaje".
Prostředí
Použití vhodné v prostředí přijatelném pro trvalé
obydlení. Nevhodné použití v agresivním či
výbušném prostředí. Měřit za deště je možno pouze
přechodně.
Zodpovědnost
Pole zodpovědnosti výrobce originálního vybavení
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (dále
zmiňovaný jako Leica Geosystems):
Leica Geosystems je zodpovědný za dodání
přístroje včetně uživatelského manuálu a originálního příslušenství ve zcela nepoškozeném
stavu.
Zodpovědnost výrobců doplňků jiných než
Leica:
Výrobce doplňků jiných než Leica
Geosystems jsou zodpovědni za vyvíjení,
provedení a oznámení bezpečnostních konceptů
svých výrobků a jsou také zodpovědni za účinnost
těchto bezpečnostních konceptů při spojení s
výrobkem firmy Leica Geosystems.
127
Povinnosti osoby zodpovědné za přístroj:
VÝSTRAHA
Nebezpečí použití
128
VÝSTRAHA
Osoba zodpovědná za přístroj se musí ujistit,
že přístroj je používán v souladu s pokyny. Tato
osoba je také zodpovědná za školení a rozmístění
osob, které přístroj používají a za bezpečnost zařízení při jeho použití.
Nedostatek pokynů či jejich nevhodné dodání
může vést k nesprávnému či nevhodnému použití a
může způsobit nehody s dalekosáhlými následky
na lidském zdraví a životním prostředí a s následky
materiálními a finančními.
Osoba zodpovědná za přístroj má následující
povinnosti:
• Porozumět bezpečnostním příkazům výrobku a
příkazům v uživatelském manuálu.
• Být důvěrně obeznámen s místními předpisy
týkajícími se předcházení nehodám.
• Okamžitě informovat firmu Leica Geosystems,
stane–li se přístroj nebezpečným.
Prevence:
Všichni uživatelé musí dodržovat bezpečnostní příkazy dané výrobcem a příkazy osoby zodpovědné
za přístroj.
VÝSTRAHA
Při používání nabíjecích zařízení, které
nebyly doporučeny Leica Geosystems, se mohou
poškodit baterie. To může mít za následek nebezpečí vzniku požáru a nebezpečí výbuchu.
Prevence:
Používejte k nabíjení baterií pouze nabíjecích
přístrojů doporučených Leica Geosystems.
VAROVÁNÍ
Mějte se na pozoru před chybným měřením,
pokud je přístroj vadný, spadl nebo byl nesprávně
použit či upraven.
Prevence:
Pravidelně provádějte testovací měření a úpravy
v terénu udané v uživatelském manuálu zvláště po
nadměrném využívání přístroje a před a po
důležitých měřeních.
NEBEZPEČÍ
Je nebezpečné pohybovat se v blízkosti elektrických vedení.
Prevence:
Udržujte bezpečnou vzdálenost od elektrických
vedení. Je-li práce v takovémto prostředí nezbytně
nutná, kontaktujte nejprve bezpečnostní orgány
zodpovědné za elektrické vedení a držte se jejich
pokynů.
VAROVÁNÍ
Silné magnetické pole v bezprostřední blízkosti (např. transformátory, tavicí pece...) může ovlivnit kompenzátor a vést k chybám v měření.
Protiopatření:
Měříte-li poblíž silného magnetického pole, zkontrolujte věrohodnost výsledků.
VÝSTRAHA
Při měření za bouřky jste v ohrožení zasažení
bleskem.
Prevence:
Neměřte za bouřky.
129
VAROVÁNÍ
Buďte opatrní, pokud cílíte směrem ke slunci,
protože dalekohled funguje jako lupa a může tak
dojít k poškození Vašeho zraku nebo součástek v
přístroji.
Prevence:
Necílit přímo na Slunce.
VÝSTRAHA
Nevhodné zabezpečení pracovního stanoviska může navodit nebezpečné situace, například
v automobilovém provozu, na staveništích a průmyslových montážích.
Prevence:
Vždy zajistěte přiměřené zabezpečení stanoviska.
Dodržujte místní nařízení týkající se předcházení
nehod a dopravního ruchu.
VÝSTRAHA
130
Nejsou-li doplňky přístroje řádně zajištěny a
je-li zařízení vystaveno mechanickým otřesům
(např rány, pád atd.), může dojít k poškození
přístroje, bezpečnostní předpisy mohou být
neúčinné nebo lidé mohou utrpět zranění.
Prevence:
Při stavění přístroje se ujistěte, že příslušenství
(např. stativ, lat’, podložka ...) jsou vhodně
uzpůsobeny, připevněny, zajištěny a umístěny na
svém místě. Zabraňte mechanickým otřesům
přístroje.
Nikdy neposazujte přístroj na hlavu stativu bez bezpečného utažení středového šroubu stativu. Když je
šroub povolený, vždy okamžitě odstraňte přístroj ze
stativu.
VAROVÁNÍ
Při používání svislé latě podepřené jednou
podpěrou existuje nebezpečí pádu latě (např.nárazem větru) s případným poškozením zařízení či
zraněním.
Prevence:
Nikdy nenechávejte svislou lat’ podepřenou podpěrou bez dozoru (osoba u latě).
VAROVÁNÍ
Během transportu či vyřazování nabitých
baterií je možné vinou nevhodných mechanických
vlivů zapříčinit riziko požáru.
Prevence:
Před odesláním či vyřazením přístroje úplně vybijte
baterie spuštěním přístroje v módu tracking.
VÝSTRAHA
Pokud používáte v terénu počítače určené
pro nasazení v kanceláři, hrozí Vám elektrický šok.
Prevence:
Řiďte se instrukcemi výrobce Vašeho počítače
v terénu v souvislosti s jeho spojením s přístroji
Leica Geosystems.
131
VÝSTRAHA
Je-li přístroj vyřazen nevhodným způsobem,
může se stát následující:
•
•
•
Spálí-li se polymerové části, vyloučí se jedovaté
plyny, které mohou poškodit zdraví.
Při poškození či silném zahřátí mohou baterie
explodovat a způsobit otravu, popáleniny,
poleptání nebo znečištění životního prostředí.
Nezodpovědným vyřazením přístroje můžete
neoprávněným osobám umožnit jejich použití
v rozporu s předpisy a vystavit je a ostatní
rizikům vážného zranění a způsobit možné
znečištění prostředí.
Prevence:
Vyřazujte přístroj vhodným způsobem v souladu s
předpisy platnými ve vaší zemi. Vždy zamezte
přístupu neoprávněných osob.
132
Elektromagnetická snášenlivost
(EMC)
Výraz "elektromagnetická snášenlivost" znamená
schopnost přístroje správně fungovat v prostředí,
kde se vyskytuje elektromagnetické záření a elektrostatické výboje a schopnost nezpůsobit elektromagnetické rušení jiných přístrojů.
VÝSTRAHA
Elektromagnetické záření může způsobit
rušení jiných zařízení.
Přestože tento přístroj vyhovuje přísným předpisům
a normám, Leica Geosystems nemohou zcela
vyloučit možnost rušení jiných přístrojů.
VAROVÁNÍ
Existuje riziko, že rušení jiných přístrojů může
být způsobeno používáním přístroje ve spojení
s doplňky od jiných výrobců, např. notebooky,
osobní počítače, vysílačky, nestandardní kabely,
externí baterie, atd.
Prevence:
Používejte pouze vybavení a příslušenství doporučené Leica Geosystems. Dosáhnete tak striktního
splnění požadovaných předpisů a standardů. Při
používání počítačů a vysílaček věnujte pozornost
informacím o elektromagnetické snášenlivosti, které
poskytuje výrobce.
VÝSTRAHA
Rušení způsobené elektromagnetickým
zářením může způsobit překročení odchylek při
měření.
Přestože tento přístroj vyhovuje přísným předpisům
a normám, Leica Geosystems nemohou zcela
vyloučit možnost, že přístroj bude rušen velmi
silným elektromagnetickým zářením, např. poblíž
radiových vysílaček, radiopřijímačů, dieselových
generátorů, elektrických kabelů, atd.
Zkontrolujte věrohodnost výsledků získaných za
těchto podmínek.
133
VÝSTRAHA
Pokud se s přístrojem pracuje se spojovacími
kabely připojenými jen na jednom konci (např.
kabely vnějších zdrojů napětí, propojovací kabely),
může být překročena povolená hladina elektromagnetického záření a může se porušit správná
funkce ostatních přístrojů.
Prevence:
Při používání přístroje musí být zapojeny oba konce
spojovacích kabelů (např. při připojení přístroje
k externí baterii nebo k počítači).
Prohlášení FCC (platné v USA)
134
VÝSTRAHA
Tento přístroj byl testován a shledán jako
vyhovující požadavkům Třídy B digitálních přístrojů
podle části 15 Pravidel FCC.
Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby poskytly
odpovídající ochranu před škodlivým rušením při
montáži v obytných prostorách.
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat
energii a není-li nainstalován v souladu s pokyny,
může způsobit rušení to radiového spojení.
Nicméně není záruka, že k rušení nedojde i při
správné instalaci.
Pokud tento přístroj způsobí rušení radiového či
televizního signálu, které může být zjištěno vypnutím a zapnutím přístroje, je uživateli doporučeno
pokusit se rušení odstranit jedním nebo více
z následujících způsobů:
•
•
Přeorientovat či přemístit přijímací anténu.
Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a
přijímačem.
•
•
Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu,
než ke kterému je připojen přijímač.
Zeptejte se na radu dealera či zkušeného
opraváře televizí.
VÝSTRAHA
Změny či úpravy, které nejsou výslovně
schváleny firmou Leica Geosystems, by mohly
zrušit oprávnění uživatele přístroj používat.
Type: DNA 03 Art. No. 723289
S. No. ...........
Power: 12/6V -, 0,1Amax
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured 2002
Made in Switzerland
The device complies with part 15 of
the FCC rules. Operation is subject to
the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must
accept any interference received,
including interference that may cause
undesired operation.
DNA-Dde 73
135
136
Péče a uskladnění
Přeprava
Vždy se ujistěte, že
Při přepravě přístroje vždy používejte originální
Leica Geosystems schránu.
•
přístroj je přepravován ve své přepravní
schráně
•
nebo že stativ s přístrojem je přenášen na
vašem rameni vzpřímeně.
(přepravní schrána a dopravní bedna).
Po delší přepravě a dlouhodobém
uskladnění zkontrolujte opravné parametry
popsané v tomto manuálu.
V terénu
ImFeld_2
Im Feld_1
Transport
Ve vozidle
ImAuto
Nikdy nepřepravujte přístroj ve vozidle volně.
Otřesy a chvění mohou přístroj poškodit. Vždy přepravujte přístroj zajištěný v pouzdře.
PerFracht
Při přepravě vlakem, letadlem či lodí vždy
používejte originální Leica Geosystems obal
(přepravní schránu a dopravní bednu) nebo jiný
vhodný obal. Obal chrání přístroj před otřesy a
chvěním.
137
138
Uskladnění
F°
C°
Lagerung
Dbejte na teplotní rozsah při skladování
vašeho zařízení, zvláště ve vozidle v letním
období.
(-40°C až +70°C; -40°F až +158°F)
Koffer_gedreht
Jestliže se přístroj namočí, vyjměte jej ze
schrány, vyčistěte jej a usušte . To samé
proveďte se schránou, molitanovou vložkou a
příslušenstvím (maximálně na 40°C / 108°F). Poté,
co vše usušíte, vrat’te přístroj zpět do schrány.
Nechávejte přepravní schránu zavřenou, kdykoli to
je možné.
Čistění
Nepoužívat žádných agresivních tekutin,
protože by mohly poškodit dílce z umělých
hmot.
Skříň, klávesnice a displej:
Čistit pouze s čistým měkkým hadrem;
Pokud to je nutné trochu navlhčit mýdlovou vodou.
Objektiv a okulár:
•
•
•
Sfouknìte prach z èoèky.
Nedotýkejte se skla prsty.
K èistìní používejte pouze kousek èisté
mìkké látky; je-li potøeba, navlhèete
látku alkoholem.
Kabely a konektory
Chraňte konektor před vlhkem a nečistotami. Znečištěné konektory kabelů vyfoukejte.
139
140
Kontrola a rektifikace
Stativ
Krabicová libela
∆
1
2
3
2
1
Dosenlibelle_1
Stativ_just
Jednotlivé části musí být navzájem pevně spojeny.
1
2
Pevně utáhněte inbus šroub (2) (je-li použit
jeden).
Utáhněte kloub na hlavě stativu tak (1), aby po
vyzdvižení stativu nedošlo ke sklopení nohou
stativu.
1
2
3
Urovnejte přístroj
Otočte přístroj o 180°.
Urovnejte bublinu, pokud vystupuje ze
středového kruhu.
Nitkový kříž
∆/2
Dosenlibelle_2
4
Polovinu výchylky odstraňte pomocí inbus klíče.
Opakujte kroky 1 až 4, dokud není bublina libely ve
středovém kruhu při jakémkoli zacílení dalekohledu.
Označený šroub se nesmí použít
k adjustaci libely.
Fadenkreuz
Jestliže kolimační chyba přesahuje 3 mm na 100 m,
musí se kolimace nechat zjustovat.
1
2
Otáčejte inbus klíčem, až dosáhnete
požadované hodnoty.
Zkontrolujte kolimační chybu.
Viz. Check & Adjust na straně 87.
141
142
Technické údaje
Měření výšek
Směrodatná odchylka na km nivelaceTAM a ZPĚT
(ISO 17123-2):
Divergence zorného pole
Elektronické měření
3.5m pro 100m
Min. cílová vzdálenost
DNA03
DNA10
Násobná konstanta
s invarovou latí
0.3mm
0.9mm
Adiční konstanta
s běžnou latí
1.0mm
1.5mm
2.0mm
2.0mm
Citlivost libely
Krabicová libela
Optické měření
Měření délek
Směrodatná odchylka
5mm/10m
Rozsah měření vzdáleností pro elektronická
měření
Délka latě ≥ 3m
1.8m - 110m
Doporučení pro 3m invarové latě
Délka latě = 2.7m
Délka latě = 1.82m/ 2m
Čas měření jednoho měření
Dalekohled
Zvětšení
Průměr objektivu
1.8m - 60m
1.8m - 100m
2°
Zorné pole
0.6m
100
0
8'/2mm
Kompenzátor
Magneticky tlumený kyvadlový kompenzátor
s elektronickou kontrolou rozsahu kompenzace
Rozsah kompenzace
± 10'
Přesnost kompenzace
DNA03
DNA10
Směrodatná odchylka
0.3”
0.8"
1.8m - 60m
Displej
LC displej
zpravidla 3 sec.
Osvětlení
Ekonomické / permanentní / pouze
krabicová libela
24x
Zahřívání
zapnuto/vypnuto, zapne se pod -5°C
36mm
8 řádek se 24 znaky, 144 x 64 pixelů
Rozměry
Přístroj
Výška (včetně držadla)
168mm +/-5mm
Šířka
Teplotní rozsah
Uskladnění:
-40°C - +70°C
Operační
-20°C - +50°C
s bočními ustanovkami
240mm
Podmínky prostředí
Ochrana proti vodě a prachu P53 (acc. IEC60529)
tělo přístroje
206mm
Vlhkost
210mm
Citlivost na magnetické pole
Odchylení záměrné přímky v horizontálním
magnetickém poli o intenzitě od 0T do ±400T
[4 Gauss].
≤ 1"
Délka
Schrána
468 x 254 x 355mm (D x Š x V)
Hmotnost
Včetně baterie GEB111
2.85kg
Opravy měřených hodnot
Oprava kolimační chyby
Oprava ze zakřivení Země
Záznam
Vnitřní pamět’
automaticky
zapnuta/vypnuta,
Napětí
Kapacita
cca 6000 měření nebo
cca 1650 přestav (BF)
Sériové rozhraní RS232 z "Measure & Record" ve
formátu GSI-8/16
Záloha dat karta
Napájení
Baterie (NiMh)
Provozní doba DNA
Adaptér GAD39
až do 95% bez srážení
GEB111
GEB121
6V
6V
1800mAh
3600mAh
12h
24h
pouze pro alkalické baterie,
6 x LR6/AA/AM3, 1.5V
PCMCIA (flash, SRAM),
kapacita až 32MB
143
Napájení pomocí sériového kabelu
Rozsah napětí při
použití externího kabelu
11.5V - 14V (DC)
Příkon proudu při 12V
• maximálně:
• Přístroj zapnutý a bez
osvětlení, typické:
500mA
70mA
144
Opravy/ vzorce
Převýšení
dH = převýšení všech záměr vzhledem k záměře
vzad.
dh = výškový rozdíl mezi dvěma úspěšně
změřenými body z prvního měření po odečtení
čtení na lati zpět.
Příklad pro BF přestavu s bočními záměrami Int1 a
Int2: B - Int1 - Int2 - F.
dh1 = B - Int1
dh2 = Int1 - Int2
dh3 = Int2 - F
Oprava ze zakřivení Země
E = x2 / (2R)
x = měřená vzdálenost
d1, d2, d3, d4 = vzdálenosti k příslušným
latím.
Vyváženost délek záměr
D Bal = Σ DB - Σ DF
DR = délka záměry vzad
DV = délka záměry vpřed
Celková délka
D Tot = Σ DB + Σ DF
Vzdálenosti mezi stanovisky
D Stat = DB + DF
Převýšení mezi stanovisky
StatDiff = (B1 - F1) - (B2 - F2)
B1, F1, B2, F2, = čtení na lati
R = 6'378'000m (poloměr Země)
Chyba záměrné přímky
α = arctan [(A1 - B1 + B2 - A2) / (d1 - d2 + d3 - d4)]
A1, B1, B2, A2 = měřené lat’ové úseky
145
146
Příslušenství
Stativ
Latě
podložka latě
podpěry
Zdroje energie
baterie
nabíječka
Záznam
Karta PCMCIA
Kabel k počítači – sériové rozhraní
Počítačový software
Leica Geo Office
LevelPak-Pro
Dokumentace
Návod k požití
Rychlonávod
GSI Online
Chybové hlášky přístroje
Seznam vzkazů "Měření nelze provést":
Chybová hláška
Protiopatření
Image too dark. (Obraz příliš tmavý.)
Osvětlit lat’.
Image too bright. (Obraz příliš jasný.)
Ztmavit lat’ nebo snížit osvětlení latě.
No staff or staff covered or insuff. code length.
Zkontrolovat zacílení.
Distance out of measuring range.
Posunout lat’ či přístroj blíž k sobě.
Staff inverted or INV activated. Převrácená lat’ či INV
aktivováno)
Zkontrolovat polohu latě a nastavení INV.
Bad focussing.
Zkontrolovat zaostření.
Compensator out of range.
Urovnat přístroj.
147
148
Rejstřík
A
Aktivní ............................................................... 102
Alfanumerických hodnot ..................................... 41
Automatické vypínání ....................................... 102
Auto-OFF .......................................................... 102
B
Baterie ................................................................ 20
Baudrate ........................................................... 104
Beep ................................................................. 102
Bezpečnostní příkazy ....................................... 126
Bloky měření .................................................... 117
Body bočních záměr ........................................... 53
Body pořadu ....................................................... 53
C
Celková délka ................................................... 145
Centrace ............................................................. 28
Change tolerances ............................................. 74
Check & Adjust ................................................... 89
Check list ............................................................ 75
Chyba záměrné přímky ...................... 89, 100, 145
Chybové hlášky .................................................. 76
Citlivost libely ................................................... 142
Code list ............................................................. 66
Coding .............................................................. 124
Collimation error ............................................... 107
Č
Čas ............................................................. 70, 106
Čistění .............................................................. 139
Čtení výšek ........................................................ 29
D
Dalekohled ....................................................... 142
Data bits ........................................................... 104
Data bity ........................................................... 104
Data export ....................................................... 118
Data import ....................................................... 119
Data manager .................................................. 109
Data output ....................................................... 102
Datum ......................................................... 70, 106
Délka kódu ......................................................... 47
Délky,Volba jednotek ....................................... 105
Desetinná místa ............................................... 103
Displej ........................................................ 10, 142
Displej heater ................................................... 103
Displeje, klávesy ................................................. 37
K
E
Karta PCMCIA ........................................ 10, 18, 22
Keyboard ............................................................ 33
Klávesa displeje ................................................. 33
Klávesa On/ off ................................................... 33
Klávesnice .......................................................... 10
Klávesy displeje ................................................. 37
Kód ..................................................................... 66
kód list ................................................................ 97
Kódování .................................................... 97, 124
Kolimační chyba ......................................... 12, 103
Kombinace kláves .............................................. 34
Kompenzace liniová ........................................... 86
Kompenzátor .............................................. 11, 142
Kontrast ............................................................ 102
Kontrola a rektifikace ........................................ 140
Kontrolní seznam ............................................... 75
Krabicová libela .................................... 10, 33, 140
Kukkamäkiho ...................................................... 92
Elektromagnetická snášenlivost ....................... 132
EMC ................................................................. 132
Endmark ........................................................... 105
Exceeding tolerances ......................................... 85
EXPORT ........................................................... 118
Export dat ......................................................... 118
F
Feritové jádro ..................................................... 23
FNC .................................................................... 64
Formát GSI ....................................................... 104
Förstnerův .......................................................... 93
Funkce ................................................................ 64
Funkce karty ..................................................... 110
I
ID bodu ............................................................... 67
IMPORT ........................................................... 120
Import dat ......................................................... 119
Informace o paměti ........................................... 117
Informace o systému ................................ 101, 106
J
Jednotlivá ........................................................... 49
Jednotlivé měření ............................................... 51
L
Leica Geo Office ................................................ 16
level lighting ....................................................... 35
LevelPak-Pro ................................................ 17, 18
LGO .................................................................... 16
149
M
Manažer dat ..................................................... 109
Menu, procházení ............................................... 39
Metoda "A x Bx" ................................................. 91
Metoda "A x x B" ................................................ 93
Měřené hodnoty ................................................. 62
Měření ........................................ 29, 103, 113, 122
Měření bočních záměr ........................................ 59
Měření délek ............................................... 30, 142
Měření na horním konci latě ............................... 47
Měření na začátku latě ....................................... 47
Měření úhlů ........................................................ 31
Měření výšek .................................................... 142
Měření, příprava ................................................. 24
Měřický postup ................................................... 95
Měřický program ............................................... 122
Měřické programy ............................................... 77
Měřit a registrovat ............................................... 55
Měřit bez uložení ................................................ 78
Měřit s uložením ................................................. 79
Módy měření .............................................. 49, 123
N
Näbauerův .......................................................... 94
Najít bod ............................................................. 44
150
Napájení ........................................................... 143
Napájení pomocí sériového kabelu .................. 144
Nastavení ......................................................... 102
Nastavení menu ............................................... 100
Nastavení přístroje ............................................. 48
Nastavení pořadu ............................................... 71
Nastavení povolených odchylek ......................... 73
Nastavit .............................................................. 69
Nastavit zakázku ................................................ 70
Navigační klávesy ........................................ 33, 35
Neaktivní .......................................................... 102
Nebezpečí použití ............................................ 128
Nitkový kříž ........................................... 29, 96, 141
O
Obecné poznámky ............................................. 29
Obsluha přístroje ................................................ 32
Řízení dat ........................................................... 89
Okulár ......................................................... 10, 139
Online mód ......................................................... 77
Opakování měřené záměry ................................ 52
Oprava ze zakřivení Země ....................... 104, 145
Opravný parametr ............................................ 123
Opravy/vzorce .................................................. 145
Osvětlení ............................................................ 39
P
Parita ................................................................ 105
PCMCIA, Karta ................................................... 18
Péče a uskladnění ............................................ 136
Pevné body ...................................................... 112
Pevné klávesy .............................................. 33, 34
Pípnutí .............................................................. 102
Plošná nivelace .................................................. 15
Podmínky prostředí .......................................... 143
Překročení odchylek ........................................... 85
Přenosová rychlost ........................................... 104
Přeprava ........................................................... 136
Převýšení ......................................................... 145
Převýšení mezi stanovisky ............................... 145
Pohotovost ....................................................... 102
Příkon proudu ................................................... 144
Point-to-point ...................................................... 60
Příprava měření .................................................. 24
Přírůstek ....................................................... 53, 67
Příslušenství ..................................................... 146
Pořad ................................................................ 121
Pořadová nivelace ........................................ 14, 80
Použití ................................................................ 14
Použití přístroje .................................................. 37
Práce s daty a pamětí ........................................ 54
Procházení menu ............................................... 39
Prohlížení / editace dat .................................... 111
Prohlížení měření ............................................... 65
Q
Quick kód (Quick Code) ..................................... 99
R
Rady pro měření ................................................ 47
Rozhraní RS232 ............................................... 125
Rozměry ........................................................... 143
Rozsah měření ................................................. 142
RS232 .............................................................. 102
RS232 interface ............................................... 125
Rychlá nastavení .............................................. 100
S
Sada znaků ........................................................ 43
Set out .......................................................... 61, 62
Set out results .................................................. 123
Set tolerances .................................................... 73
Seznam kódů ................................................... 115
Sklon vertikální osy ............................................ 11
Souřadnice pevných bodů ................................ 124
Spojení ............................................................. 104
Standardní nastavení Leica ............................. 104
Standby ............................................................ 102
151
Stativ ................................................................ 140
Střední hodnota .................................................. 49
Stop bit ............................................................. 105
Světlo zezadu ..................................................... 47
Symboly .................................................... 3, 33, 38
Systém ............................................................. 102
System information ........................................... 101
Úvodní programy ................................................ 69152
V
Technické údaje ............................................... 142
Teplota, Volba jednotek .................................... 105
Teplotní rozsah ................................................. 143
Test measurement ............................................. 65
Testovací měření ................................................ 65
Time ................................................................. 106
Tlačítko měření ................................................... 10
Tma .................................................................... 47
Tok dat ............................................................... 17
Transport .......................................................... 137
Výsledky měření přestavy .................................. 83
Výstup dat ........................................................ 102
Vibrace ............................................................... 47
Vícečetná měření ............................................... 51
Vnitřní ............................................................... 102
Volba jednotek ................................................. 105
Volba metody ..................................................... 74
Volné zakázky .................................................. 117
Vstupní klávesa .................................................. 33
Vstupní klávesy ............................................ 33, 36
Vybavení ............................................................ 19
Vyhledání Wildcard ............................................ 46
Vymazání paměti ............................................. 116
Vytyčování .................................................... 59, 61
Vyváženost délek záměr .................................. 145
Vzdálenosti mezi stanovisky ............................ 145
U
W
Uživatelský vstup ................................................ 40
Uživatelská klávesa .......................................... 102
Ukládání dat ............................................... 90, 121
Urovnání ............................................................. 25
Urovnání krabicové libely ................................... 26
Wildcard-search ................................................. 46
T
Z
Zadávání alfanumerických hodnot ..................... 41
Zadávání číselných hodnot ................................ 40
Zadávání ID bodů ............................................... 53
Zadávání kódu .................................................... 98
Zadejte medián ................................................... 49
Zahřívání displeje ............................................. 103
Zakázka ...................................................... 54, 121
Zakázky ............................................................ 111
Základní měření ................................................. 78
Zaostření ............................................................ 27
Zaostřovací šroub ............................................... 10
Záznam ............................................................ 143
Zeit ................................................................... 106
Zkouška pomocí kolimátoru ..................... 101, 107
Změna povolených odchylek .............................. 74
Znaménka .......................................................... 43
Zvýraznění .......................................................... 33
Zvláštní znaky .................................................... 43
153
Leica Geosystems AG, Heerbrugg,
Switzerland has been certified as
being equipped with a quality
system which meets the
International Standards of Quality
Management and Quality Systems
(ISO standard 9001) and
Environmental Management
Systems (ISO standard 14001).
733154-1.2cz
Vytištěno v Switzerland - Copyright Leica
Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerla 2004
Original text (726204-1.2de)
Total Quality Management Our commitment to total customer
satisfaction
Ask your local Leica Geosystems
agent for more information about our
TQM program.
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
Phone +41 71 727 31 31
Fax +41 71 727 46 73
www.leica-geosystems.com
Download

BL?.1- BL?/.