č.j.
DRAŽEBNÍ
087 Ex 4425/13- 15
21 EXE 2594/2013 -13
VYHLÁŠKA
Soudní exekutor Exekutorského úřadu v Rakovníku JUDr. Hana Šajnerová, se sídlem Husovo nám. 22, 269 01
Rakovník, Česká republika, ve věci výkonu exekuce oprávněného 1) Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, IČ 41197518 proti
povinnému 1) FRANKIE GROUP s.r.o., se sídlem Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
1, IČ 48267082 pro vymožení peněžité pohledávky oprávněného s příslušenstvím, nákladů oprávněného
v exekučním řízení a nákladů exekuce, a v souladu se zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů nařizuje t e n t o :
dražební rok
I.
Dražba se koná dne 21.01.2014 v 10:00 hodin na adrese Lubenská 2408, 269 01 Rakovník.
II.
Dražené věci se draží samostatně:
rozhodná cena
1. Čtyřkolka YAMAHA YFM660FWA GRIZZLY 660, r.v.
2008, SPZ: L009927
2. Skutr YAMAHA YQ50 AEROX R, r.v. 2008, SPZ:
2L3490
3. Skutr YAMAHA YQ50 AEROX R, r.v. 2008, SPZ:
2L3491
4. Tlakový čistič Nilfisk ALTO Poseidon 3-30XT
5. Sněhová fréza MTD E640F 80/66
6. Generátor YAMAHA EF2800i
nejnižší podání
117 000,-Kč
47 190,-Kč
27 000,-Kč
10 890,-Kč
27 000,-Kč
10 890,-Kč
21 000,-Kč
27 000,-Kč
45 000,-Kč
8 470,-Kč
10 890,-Kč
18 150,-Kč
Prohlídka věcí bude možná před započetím dražby v době od 09:30 do 9:50 hodin.
III.
Nejnižší podání bylo určeno v souladu s ust.§329 odst.2 o.s.ř. ve výši jedné třetiny rozhodné
ceny a připočteno DPH v zákonné výši.
III.
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
IV.
Exekutor udělí příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší podání. Podání se budou zvyšovat nejméně
po 1 000,-Kč. Vydražitel musí podání ihned zaplatit.
P o u č e n í : Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek, dražební vyhláška není
soudním rozhodnutím.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem
práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do
zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a
prokáží-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se
nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f se použijí přiměřeně.
V Rakovníku dne 10.12.2013
Za správnost vyhotovení:
Radka Müllerová, pověřená soudním exekutorem
JUDr. Hana Šajnerová,v.r.
soudní exekutor
Husovo nám. 22, 269 01 Rakovník, Česká republika
Tel. +(420) 313 251 251 • Fax +(420) 313 251 258 • [email protected] • www.sajnerova.cz
IČ: 66226660 • DIČ: CZ5754051391
Download

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A