DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR
EN-6704V / EN-6708V
PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ
PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU !
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Obsah
Bezpečnostní upozornění.........................................................................................................................3
Vlastnosti.................................................................................................................................................5
Popis částí a ovládacích prvků.................................................................................................................5
Zadní panel rekordéru ..........................................................................................................................5
Čelní panel...........................................................................................................................................6
Ovládání pomocí myši ..........................................................................................................................6
Dálkový IR ovladač...............................................................................................................................6
Instalace ..................................................................................................................................................8
Instalace HDD do rekordéru .................................................................................................................8
Spuštění přístroje.....................................................................................................................................9
Přihlášení do systému..............................................................................................................................9
Zkrácené menu ("Shortcut menu") ...........................................................................................................9
Hlavní menu rekordéru (MAIN MENU) ...................................................................................................11
Podmenu RECORD............................................................................................................................11
Podmenu PLAYBACK (SEARCH).......................................................................................................13
Vyhledávání podle data a času .......................................................................................................13
Vyhledání požadovaného druhu záznamu.......................................................................................13
Vyhledávání v seznamu záznamů (souborů) ...................................................................................13
Zálohování záznamu.......................................................................................................................14
Podmenu HDD MANAGEMENT .........................................................................................................15
Formátování disku ..........................................................................................................................16
Formátování externího USB media .................................................................................................16
Podmenu BASIC SETUP....................................................................................................................16
Podmenu SYSTEM LANGUAGE.....................................................................................................16
Podmenu TIME SETUP ..................................................................................................................16
Podmenu SECURITY .....................................................................................................................17
Podmenu DISPLAY SETUP............................................................................................................17
Podmenu VIDEO/AUDIO SETUP....................................................................................................17
Podmenu ADVANCED SETUP...........................................................................................................18
Podmenu ALARM SETUP...............................................................................................................18
Podmenu SYSTEM INFO................................................................................................................19
Podmenu MOTION DETECT ..........................................................................................................19
Podmenu MOBILE..........................................................................................................................20
Podmenu SYSTEM PROTECT .......................................................................................................20
Podmenu PTZ SETUP....................................................................................................................21
Podmenu NETWORK SETUP.........................................................................................................21
Síťový přístup k rekordéru......................................................................................................................28
Instalace komponenty ActiveX............................................................................................................28
Připojení pomocí webového prohlížeče Internet Explorer (IE) .............................................................28
Popis ovládacích prvků.......................................................................................................................29
Záložka PLAYBACK .......................................................................................................................30
Záložka SETUP ..............................................................................................................................31
Klientský program ..................................................................................................................................31
Přehrávání zálohovaných záznamových souborů ...................................................................................31
Vzdálený přístup z mobílního zařízení....................................................................................................31
Technická specifikace............................................................................................................................32
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-2-
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Bezpečnostní upozornění
 Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné
bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy.
 Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje
hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste
napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce.
 Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení.
 Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru.
Chraňte rekordér před vlhkostí.
 Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a
kontaktujte autorizovaný servis.
 Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis.
 Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru.
 Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností.
 Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.).
 Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-3-
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Upozornění
1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné
funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se
doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou
zaznamenaných dat.
2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku
dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit
nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto
problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.).
3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto
zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během
nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje
nebo HDD.
4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí
být záznam na tomto původním disku čitelný.
5. Pevný disk se během provozu opotřebovává. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x
ročně provést servisní prohlídku rekordéru.
6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo
obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota,
vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení
apod.).
7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací,
ani pro účely vztahující se k lidským životům.
8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných
faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu.
9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o
ochraně osobních údajů.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů
zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím
místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste
výrobek zakoupili.
Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad.
Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE.
Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-4-
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Vlastnosti




triplexní digitální videorekordér s připojení k LAN/Internetu
4/8 videovstupů, videovýstup, VGA výstup, USB pro zálohování
videokomprese H.264, rozlišení max. 704x576, real-time záznam
mupliplexní operace: současné nahrávání, přehrávání, živé sledování, vzdálený přístup přes
LAN/Internet/WAP, ovládání PTZ kamer a zálohování záznamu na USB
 podpora stahování obrazu na mobilní telefon (WAP protokol)
 ovládání myší, dálkovým ovladačem nebo z PC (rekordér nemá ovládací tlačítka)
Popis částí a ovládacích prvků
Zadní panel rekordéru
Model EN-6704V
Model EN-6708V
1. VIDEO IN CH1 až CH4 (model EN-6704V) / VIDEO IN CH1 až CH8 (model EN-6708V): Video vstupy
pro připojení video výstupů z analogových kamer (BNC konektory).
2. VIDEO OUT: Video výstup pro připojení video vstupu video monitoru nebo televizoru.
3. VGA: Výstup pro připojení počítačového VGA monitoru.
4. USB porty pro připojení myši a externího zálohovacího média (USB flash disk apod.).
5. Hlavní vypínač napájení.
6. NETWORK: Konektor RJ-45 pro připojení rekordéru k počítačové síti (LAN).
7. Mechanická svorkovnice RS485 A, B, G: Sériové rozhraní RS-485 pro ovládání PTZ kamer. K těmto
svorkám připojte sériové rozhraní PTZ kamery (viz též návod ke kameře).
8. DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího zdroje (12VDC).
Upozornění: Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného
napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce.
9. Zemnící kontakt.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-5-
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Čelní panel
PWR: Kontrolka napájení.
LINK: Kontrolka síťového provozu.
HDD: Kontrolka provozu pevného disku.
REC: Kontrolka nahrávání.
Ovládání pomocí myši
Přístroj je vybaven konektorem USB1.1 pro připojení myši pro ovládání rekordéru (menu). Způsob
ovládání je podobný jako v systému Windows.
Dálkový IR ovladač
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-6-
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Náhradní tlačítka.
Ztlumení zvuku.
Volba kanálu / numerická tlačítka.
Ovládání PTZ kamer.
Celá obrazovka / dělená obrazovka.
Rychlé zkrácené menu.
Zkrácené menu.
Směrová tlačítka.
Potvrzení (OK).
Vystoupení / návrat do předchozího menu.
Vstup do hlavního menu.
Spuštění nahrávání.
Zastavení nahrávání.
Vyhledávání záznamu / přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Zrychlené přehrávání pozpátku.
Zrychlené přehrávání dopředu.
Přehrávání po jednotlivých snímcích.
Náhradní tlačítka.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-7-
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Instalace
Instalace HDD do rekordéru
Upozornění:
 Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
 Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení!
 Rekordér podporuje připojení jednoho pevného disku SATA HDD.
1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje.
2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru (viz obr.
níže).
3. Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů (viz obr.
níže).
4. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů.
Datový konektor
Napájecí konektor
Pozn.: Na obrázku výše je zobrazen model EN-6704V
Upozornění:
Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově
zformátovat v odpovídajícím menu rekordéru.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-8-
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Spuštění přístroje
Když jste provedli všechna zapojení, připojte na konec ke konektoru DC12V přiložený napájecí zdroj.
Potom zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače na zadním panelu přístroje. Když je přístroj zapnutý,
svítí kontrolka PWR na čelním panelu přístroje. Potom se zobrazí dělený displej se všemi připojenými
kamerami. Pokud byl do přístroje nainstalován nový HDD, je zobrazena informace o formátování. Pokud
je v menu nastaveno automatické spuštění po zapnutí, nebo pokud je aktuální čas uvnitř záznamového
období (dle časovače), automaticky se spustí nahrávání a svítí kontrolka REC.
Přihlášení do systému
Z výroby jsou nastaveny tyto přihlašovací údaje:
Jméno (DEVICE ID): 000000
Heslo (PASSWORD): žádné heslo
Z bezpečnostních dvodů se doporučuje přihlašovací údaje co nejdříve změnit. To se provádí v menu
MAIN MENU  BASIC  PASSWORD (viz v návodu dále). K dispozici jsou 2 úrovně přístupových práv:
administrátor může provádět všechny operace, obyčejný uživatel může pouze sledovat živý obraz a
přehrávat a vyhledávat záznam.
Zkrácené menu ("Shortcut menu")
Po spuštění systému klikněte pravým tlačítkem myši - zobrazí se pop-up okno, pomocí kterého můžete
provádět různé operace včetně konfigurace menu.
Zkrácené menu obsahuje tyto položky:
MAIN MENU: Hlavní menu ke konfiguraci rekordéru (viz v návodu dále).
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-9-
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
KEYLOCK: Zamčení systému proti nepovolané obsluze. Pokud je zapnuta funkce hesla, klikněte pravým
tlačítkem myši a pak zvolte položku KEYLOCK. Systém je nyní zamčen a pro operace v menu je
vyžadování heslo.
CHN SWITCH: Přepínání kanálů (kamer) na obrazovce. 8-kanálový rekordér umožňuje zobrazit 8 kamer
na dělené obrazovce (ALL CHN), první čtveřici kamer (PRE 4CH) a druhou čtveřici kamer (NXT 4CH).
VIDEO SEARCH: Vyhledávání požadovaného záznamu (viz v návodu dále).
START SEQUENCE: Spuštění automatického přepínání kamer.
START CRUISE: Spuštění automatické obchůzky PTZ kamery.
PTZ: Když zvolíte tuto položku, zobrazí se okno pro ovládání připojených PTZ kamer.
SLOW ↔ FAST: Nastavení rychlosti PTZ kamery.
Směrová růžice: ovládání pozice kamery
ZOMM +/-: Zoomování.
FOCUS +/-: Ostření.
IRIS +/-: Clona.
CRUISE SETTING: Nastavení automatické obchůzky prepozic.
MANUAL REC: Manuální spuštění / zastavení nahrávání. Tato funkce je dostupná, pokud aktuální čas
není uvnitř nastaveného časového programu pro záznam ("timing record" - viz v návodu dále). Tato
funkce není k dispozici, pokud je zapnuté automatické spuštění nahrávání po zapnutí rekordéru.
STOP REC: Zastavení nahrávání.
PIP MODE: Obraz v obraze (PIP).
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 10 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Hlavní menu rekordéru (MAIN MENU)
Když ve zkráceném menu zvolíte položku MAIN MENU, zobrazí se hlavní menu pro konfiguraci rekordéru
(viz obr. níže).
Najeďte kurzorem na požadovanou položku a k zobrazení odpovídajícího podmenu stiskněte "Enter".
Podmenu RECORD
Když v hlavním menu zvolíte položku RECORD, zobrazí se podmenu RECORD.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 11 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
CHANNEL: Pomocí položek CH1 až CH8 povolte nahrávání jednotlivých kamer. K povolení nahrávání
kamery zvolte ON, jinak nastavte OFF.
Video Channel: Zvolte kanál, jehož záznamové parametry checte konfigurovat.
RESOLUTION: Rozlišení záznamu. D1: 720x576, HD1: 720x288, CIF: 352x288.
QUALITY: Nastavení záznamové kvality. BEST – nejlepší, FINE – dobrá, NORMAL – normální.
Frame Rate: Záznamová rychlost (počet snímků za sekundu).
REC. MODE: Záznamový režim.
STARTUP RECORD („When powered up“): Automatické spuštění nahrávání po zapnutí rekordéru.
TIMER RECORD („BY TIMER“): Nahrávání podle časového rozvrhu. Když zvolíte TIMER RECORD
(„BY TIMER“), objeví se tlačítko SCHEDULE ("Record Time Configuration") k nastavení časového
rozvrhu pro záznam. Zvolte tuto položku a stiskněte "Enter" - zobrazí se displej s časovým rozvrhem
SCHEDULE.
CHANNEL: Zvolte kameru, pro kterou chcete nastavovat časový rozvrh. Můžete volit všechny
kamery (ALL) nebo jednotlivé kamery.
Sloupce 00 - 23: Jednotlivé hodiny během dne.
Řádky SUN- SAT: jednotlivé dny v týdnu. SUN - něděle, MON - pondělí, TUE - úterý, WED středa, THU - čtvrtek, FRI - pátek, SAT - sobota.
Jednotlivé obdélníčky reprezentují jednotlivé hodiny daného dne. Pro každou hodinu můžete
nastavit požadovaný záznamový režim:
ALARM (červený obdélníček) - v danou hodinu se spustí nahrávání pouze v případě výskytu
pohybu v obraze.
GENERAL (zelený obdélníček) - v danou hodinu se nepřetržitě nahrává
NO RECORD (průhledný obdélníček) - v danou hodinu se nenahrává.
Položky FROM, TO, COPY (dole): Pomocí těchto položek můžete kopírovat časový rozvrh určitého
dne do jiných zvolených dnů.
K uložení nastaveného časového rozvrhu klikněte na SAVE.
FILE LENGTH (REC. SIZE): Zvolte časový interval pro členění záznamu do jednotlivých souborů. K
dispozici jsou tato nastavení: 15min, 30min, 45min a 60min.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 12 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Podmenu PLAYBACK (SEARCH)
Když v hlavním menu zvolíte položku PLAYBACK (SEARCH), zobrazí se podmenu RECORD SEARCH.
Jsou k dispozici 3 různé režimy pro vyhledání požadovaného záznamu a jeho přehrání.
Vyhledávání podle data a času
CHN: Zvolte kameru, jejíž záznam chcete vyhledat (přehrát). ALL - všechny kamery.
DATE: Do odpovídajících oken zadejte datum a čas záznamu, který chcete přehrát.
K přehrání záznamu ze zvolené kamery a zvoleného období klikněte na PLAY.
Vyhledání požadovaného druhu záznamu
Do okna DATE zadejte požadované datum a pak klikněte na SEARCH.
 V sekci RECORD STATE je zobrazen kalendář zvoleného měsíce (JAN - leden, FEB - únor, MAR březen, APR - duben, MAY - květen, JUN - červen, JUL - červenec, AUG - srpen, SEP - září, OCT říjen, NOV - listopad, DEC - prosinec). Jednotlivé dny měsíce jsou různě zbarveny v závislosti na
existenci určitého druhu záznamu. Zelený blok: normální záznam, červený blok: alarmový záznam,
průhledný blok: žádný záznam.
 Dále jsou zobrazeny jednotlivé hodiny zvoleného dne. Jednotlivé hodiny jsou různě zbarveny v
závislosti na existenci určitého druhu záznamu (segmenty 0,5hod.). Zelený segment: normální
záznam, červený segment: alarmový záznam, průhledný segment: žádný záznam.
 Ke spuštění požadovaného záznamu klikněte přímo do odpovídajícího segmentu.
Vyhledávání v seznamu záznamů (souborů)
Do okna DATE zadejte požadované datum a pak klikněte na SEARCH. V zobrazeném kalendáři
zvoleného měsíce (sekce RECORD STATE) klikněte na požadovaný den a pak klikněte na "Detailed File"
(FILE LIST). Zobrazí se okno FILE LIST se seznamem záznamových souborů ze zvoleného dne.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 13 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
TYPE: Pomocí této položky můžete filtrovat záznamy požadovaného druhu. ALL - všechny záznamy,
NORMAL - normální záznam, ALARM - alarmový záznam.
Pozn.:
1. Jsou zobrazeny tyto údaje: CH - kanál (kamera), TIME - čas začátku a konce záznamu (resp.
souboru), SIZE - velikost záznamového souboru (v MB), TYPE - druh záznamu (NORMAL - normální,
ALARM - alarmový). Pokud chcete kopírovat záznam na připojené USB médium (USB flash disk),
zatrhněte políčko BAK u příslušného záznamu. K vlastnímu zkopírování takto vybraných záznamů
potom klikněte na tlačítko BACKUP vpravo dole.
2. Posunem kurzoru nahoru / dolů zvolte požadované soubory pro přehrání. Ke spuštění přehrávání
zvoleného souboru (souborů) stiskněte "Enter".
3. Pokud byla položka RECORD TIME v menu MAIN MENU  BASIC  DISPLAY nastavena na ON, je
v přehrávaném záznamu zobrazen odpovídající čas.
4. Ke zpomalenému přehrávání použijte tlačítko SLOW, ke zrychlenému přehrávání dopředu / pozpátku
použijte tlačítka FAST FORWARD / FAST BACKWARD. K pozastavení záznamu použijte tlačítko
PAUSE, k přehrávání po jednotlivých snímcích použijte tlačítko FRAME. K vystoupení z režimu
přehrávání a k návratu do předchozího menu klikněte na EXIT.
5. Když se přehraje zvolený záznamový soubor, začne se přehrávat následující soubor. Pokud další
soubor neexistuje, jednotka se vrátí do displeje FILE LIST.
Zálohování záznamu
Pomocí displeje FILE LIST můžete zálohovat zvolené záznamy na externí USB médium.
Dříve než spustíte zálohování, musíte k odpovídajícímu USB konektoru rekordéru připojit vhodné USB
médium (USB flash disk apod.).
Záznamové soubory, které chcete kopírovat, označte zatržením okénka ve sloupci BAK v displeji FILE
LIST. Potom klikněte na BACKUP. Zobrazí se okno, ve kterém je indikován průběh kopírování zvolených
souborů.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 14 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Pozn.:
 Pokud je kapacita USB média menší než velikost souborů vybraných pro kopírování, zobrazí se
zpráva "Not Enough Space".
 Když je kopírování vybraných souborů ukončeno, můžete USB médium přímo odpojit.
Podmenu HDD MANAGEMENT
Když v hlavním menu zvolíte položku HDD, zobrazí se podmenu HDD MANAGEMENT.
Sloupec STATUS: Je zobrazen stav pevného disku. NORMAL (VALID): Disk byl v pořádku zdetekován a
zformátován. UNFORMATTED: Disk není zformátován. Ke zformátování klikněte na FORMAT HDD.
NONE: Není nainstalován disk.
ALL (TOTAL) / FREE (AVAIL): Celková kapacita disku / volná kapacita disku, která je k dispozici.
TIME LEFT: Odhad délky záznamu, který se vejde na zbývající volnou kapacitu disku. Odhad je vypočten
z nastavených záznamových parametrů.
OVERWRITE: Zvolte požadovanou činnost rekordéru při zaplnění disku. ENABLE ("On"): Po zaplnění
disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. DISABLE ("Off"): Po zaplnění disku se
nahrávání zastaví.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 15 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Formátování disku
Pokud byl do rekordéru nainstalován nový disk, je nutné jej nejprve zformátovat. Klikněte na tlačítko
FORMAT HDD a pak ENTER. Objeví se dotaz, zda chcete disk opravdu zformátovat ("You will lose all
data by formatting the harddisk. Will you continue?"). Stiskněte ENTER - objeví se zpráva "Formatting...".
Když formátování úspěšně proběhlo, zobrazí se zpráva "Formatting Successful" a rekordér se
automaticky zrestartuje.
Formátování externího USB media
Pokud chcete zálohovat vybraný záznam na připojené externí zařízení, může být vhodné USB médium
nejprve zformátovat. Nejprve připojte USB zařízení k rekordéru a pak klikněte na tlačítko USB FORMAT v
podmenu HDD MANAGEMENT.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu HDD MANAGEMENT klikněte na tlačítko APPLY.
K nastavení všech položek v podmenu HDD MANAGEMENT zpět na tovární hodnoty klikněte na
DEFAULT.
K vystoupení z podmenu HDD MANAGEMENT klikněte na EXIT.
Podmenu BASIC SETUP
Když v hlavním menu zvolíte položku SETUP, zobrazí se podmenu BASIC SETUP.
Menu BASIC SETUP obsahuje tato podmenu: LANGUAGE, DATE/TIME, PASSWORD, CAMERAS
(DISPLAY), VIDEO/AUDIO a EXIT.
Podmenu SYSTEM LANGUAGE
Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku LANGUAGE, zobrazí se podmenu SYSTEM
LANGUAGE.
Položka LANGUAGE: Zvolte požadovaný jazyk menu. K dispozici je angličtina ("English") a čínština
("Chinese").
K zavedení zvoleného jazyka klikněte na tlačítko APPLY a pak přístroj zrestartujte.
K vystoupení z podmenu SYSTEM LANGUAGE klikněte na EXIT.
Podmenu TIME SETUP
Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku DATE/TIME, zobrazí se podmenu TIME SETUP.
DATE: Nastavte aktuální datum.
DATE FORMAT: Zvolte požadovaný formát pro zobrazení datumu.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 16 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
TIME: Zadejte aktuální čas.
TIME FORMAT: Zvolte požadovaný formát pro zobrazení času.
LOCAL TIME ZONE: Zvolte lokální časové pásmo.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu TIME SETUP klikněte na tlačítko APPLY.
K nastavení všech položek v podmenu TIME SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT.
K vystoupení z podmenu TIME SETUP klikněte na EXIT.
Podmenu SECURITY
Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku PASSWORD, zobrazí se podmenu SECURITY.
DEVICE ID: Zadejte identifikační číslo rekordéru.
PASSWORD: Vyžadování přístupového hesla při vstupu do menu. ENABLE - zapnuto, DISABLE vypnuto.
USER PASSWORD: Zadejte nové uživatelské heslo. RE-ENTER: K ověření zadejte znovu nové
uživatelské heslo.
ADMIN PASSWORD: Zadejte nové administrátorské heslo. RE-ENTER: K ověření zadejte znovu
nové administrátorské heslo.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu SECURITY klikněte na tlačítko APPLY.
K vystoupení z podmenu SECURITY klikněte na EXIT.
Pozn.:
 Z výroby není zadáno žádné heslo. Pokud zadáváte nové heslo, doporučuje se zadat obě hesla
(uživatelské i administrátorské) najednou. Zadaná hesla si dobře zapamatujte.
 Uživatel USER má k dispozici pouze tyto funkce: bezpečnostní zámek ("lock"), přepínání kanálů,
vyhledávání záznamu, zobrazení provozního deníku ("log"), zálohování záznamu, ovládání PTZ
kamer, ztlumení zvuku, manuální spuštění a zastavení nahrávání.
Podmenu DISPLAY SETUP
Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku CAMERAS (DISPLAY), zobrazí se podmenu DISPLAY
SETUP.
Řádky CH1-CH4: Řádky pro jednotlivé kamery.
Sloupec NAME: Kamerový titulek (jméno). Najeďte kurzorem do okénka NAME odpovídající kamery a
pak stiskněte ENTER k zobrazení displeje s dostupnými znaky pro vytvoření titulku.
Sloupec POSITION: Zvolte požadovanou pozici pro zobrazení kamerového titulku.
Sloupec COLOR: Najeďte kurzorem na SETUP ve sloupci COLOR a stiskněte ENTER. Zobrazí se
displej pro nastavení obrazových parametrů dané kamery:
CHROMATICITY: Barevný odstín.
BRIGHTNESS: Jas.
CONTRAST: Kontrast.
SATURATION: Barevná sytost.
Sloupec PREVIEW: Povolení kamery pro sledování. ON - Živý obraz z kamery je normálně zobrazen.
OFF - Kamera je skryta pro živé sledování (nahrávání kamery však není tímto nastavením nijak
ovlivněno).
PREVIEW TIME: Vložení data a času do živého obrazu.
RECORD TIME: Zobrazení data a času při přehrávání záznamu.
Pro zobrazení další strany podmenu DISPLAY SETUP pro nastavení obrazových parametrů kamer 58 klikněte na NEXT PAGE.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu DISPLAY SETUP klikněte na tlačítko APPLY.
K nastavení všech položek v podmenu DISPLAY SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na
DEFAULT. K vystoupení z podmenu DISPLAY SETUP klikněte na EXIT.
Podmenu VIDEO/AUDIO SETUP
Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku VIDEO/AUDIO, zobrazí se podmenu VID/AUD SETUP.
„Monitor resolution“ (VGA RESOLUTION): Zadejte rozlišení VGA výstupu. K dispozici jsou tato
nastavení: 600x480, 800x600, 768x1024.
CAMERA SYSTEM: Zadejte televizní normu připojených kamer (PAL / NTSC).
VOLUME SETUP: Kliknete na položku VOLUME SETUP pro zobrazení lišty pro nastavení hlasitosti.
Pomocí jezdce na liště nastavte požadovanou hlasitost.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu VIDEO/AUDIO SETUP klikněte na tlačítko
APPLY. K vystoupení z podmenu VIDEO/AUDIO SETUP klikněte na EXIT.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 17 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Pokud jste změnili nastavení položky VGA RESOLUTION, rekordér se po vystoupení z menu
VIDEO/AUDIO SETUP automaticky zrestartuje.
Podmenu ADVANCED SETUP
Když v hlavním menu zvolíte položku ADVANCE, zobrazí se podmenu ADVANCED SETUP.
Menu ADVANCED SETUP obsahuje tato podmenu: ALARM, INFO, MD, MOBILE, MAINTAIN, PTZ,
NETWORK a EXIT.
Podmenu ALARM SETUP
Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku ALARM, zobrazí se podmenu ALARM SETUP.
HDD LOSS: Spuštění alarmu při závadě na HDD. Když nelze zdetekovat disk, spustí se alarm a v
obraze z kamery č.1 se zobrazí symbol "H". ON - zapnuto, OFF - vypnuto.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 18 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
HDD SPACE: Spuštění alarmu při zaplnění disku. Když zbývající volná kapacita disku klesne pod
500MB, spustí se alarm a na displeji se zobrazí zpráva "The space of the harddisk is not enough.
Please change the disk after shutdown" (= Volné místo na disku není dostačující. Po vypnutí vyměňte
disk). ON - zapnuto, OFF - vypnuto.
VIDEO LOSS: Spuštění alarmu při výpadku (ztrátě) videosignálu. Když dojde k výpadku videosignálu,
spustí se alarm a na displeji se zobrazí zpráva "VIDEO Loss". ON - zapnuto, OFF - vypnuto.
ALARM MANAGE BUZZER: Doba, po kterou má znít bzučák při výskytu alarmu. K dispozici jsou tato
nastavení: 0sec, 10sec, 20sec, 30sec, 40sec a 60sec.
Post Alarm Recording: Doba, po kterou se má ještě nahrávat po skončení alarmové události.
EMAIL SETUP: Když kliknete na tuto položku, zobrazí se okno EMAIL SETUP. Když se v obraze z
některé kamery vyskytne pohyb, rekordér může zadanému příjemci odeslat e-mail s přiloženým
obrázkem. V okně EMAIL SETUP můžete provést potřebná nastavení pro odesílání tohoto
notifikačního e-mailu.
EMAIL: Zapnutí (ON) / vypnutí (OFF) odesílání e-mailu při detekci pohybu.
SSL: Zabezpečený přenosový protokol. ON - zapnuto, OFF - vypnuto.
SMTP PORT: Zadejte číslo SMTP portu. Obvykle se využívá číslo SMTP portu 25.
SMTP: Zadejte adresu SMTP serveru.
SEND EMAIL: Zadejte e-mailovou adresu odesílatele.
SEND PW: Zadejte heslo poštovního účtu odesílatele.
RECV EMAIL: Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu ALARM SETUP klikněte na tlačítko APPLY.
K nastavení všech položek v podmenu ALARM SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na
DEFAULT.
K vystoupení z podmenu ALARM SETUP klikněte na EXIT.
Podmenu SYSTEM INFO
Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku INFO, zobrazí se podmenu SYSTEM INFO.
SOFT VERSION: Verze software rekordéru.
UI VERSION: Verze hardware rekordéru.
MAC ADDRESS: MAC adresa rekordéru.
SERIAL NO.: Výrobní číslo rekordéru.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu SYSTEM INFO klikněte na tlačítko APPLY.
K vystoupení z podmenu SYSTEM INFO klikněte na EXIT.
Podmenu MOTION DETECT
Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MD, zobrazí se podmenu MOTION DETECT.
MD CHANNEL: Číslo kamery pro nastavení detekce pohybu.
STATUS: ON - detekce pohybu pro danou kameru je zapnutá. OFF - detekce pohybu pro danou
kameru je vypnutá.
SENSITIVITY: Citlivost detekce pohybu pro danou kameru. K dispozici jsou nastavení 1, 2, 3, 4,
přičemž 4 představuje nejvyšší citlivost.
MD AREA: Nastavení detekčních zón pro danou kameru. Pro zobrazení displeje pro nastavení
detekčních zón klikněte na položku SETUP pro příslušnou kameru v řádce MD AREA. Displej
obsahuje síť detekčních buněk. Jednotlivé buňky můžete zapnout nebo vypnout pro detekci pohybu.
Zapnutá buňka je zbarvena červeně, vypnutá buňka je transparentní.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 19 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Pro zobrazení další strany podmenu MOTION DETECT pro nastavení detekce pohybu pro kamery 5-8
klikněte na NEXT PAGE.
K nastavení všech položek v podmenu MOTION DETECT zpět na tovární hodnoty klikněte na
DEFAULT.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu MOTION DETECT klikněte na tlačítko APPLY.
K vystoupení z podmenu MOTION DETECT klikněte na EXIT.
Podmenu MOBILE
Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MOBILE, zobrazí se podmenu MOBILE.
Rekordér podporuje vzdálené sledování na PDA nebo mobilních telefonech.
MOBILE USERNAME, MOBILE PASSWORD: Zadejte přihlašovací údaje pro váš mobilní telefon
(standardně prázdné).
SERVICE PORT: Číslo portu pro vzdálené sledování na mobilu. Nastavte číslo tohoto portu v rozsahu
1024 - 65535. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k
Internetu.
K nastavení všech položek v podmenu MOBILE zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT.
K zavedení všech nastavení provedených v podmenu MOBILE klikněte na tlačítko APPLY.
K vystoupení z podmenu MOBILE klikněte na EXIT.
Pozn.: Podrobné pokyny a potřebné aplikace pro vzdálený přístup k rekordéru z vašeho
mobilního zařízení naleznete na přiloženém CD.
Podmenu SYSTEM PROTECT
Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MAINTAIN, zobrazí se podmenu SYSTEM
PROTECT.
AUTO RESET: Automatický restart rekordéru ke zvýšení stability. ON - zapnuto, OFF - vypnuto.
SETTINGS: Zadejte jak často, a v kolik hodin se má automatický restart provádět.
SYSTEM UPDATE: Pomocí této položky můžete provést aktualizaci firmware rekordéru. Nejprve do
kořenového adresáře USB flash disku zkopírujte aktualizační soubor. Potom připojte flash disk k
odpovídajícímu USB konektoru rekordéru. Potom zvolte položku SYSTEM UPDATE. Na obrazovce je
indikován průběh aktualizace.
Upozornění: Během aktualizace nesmí dojít k výpadku napájení rekordéru!
DEFAULT SETTINGS: Nastavení všech parametrů na tovární (výchozí) hodnoty.
RESTART: Restart rekordéru.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 20 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Podmenu PTZ SETUP
Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku PTZ, zobrazí se podmenu PTZ SETUP.
CHANNEL CH1 - CH4: Sloupce pro jednotlivé kanály (kamery).
PROTOCOL: Zvolte ovládací protokol připojené PTZ kamery. Výchozí nastavení: PELCO-D.
BAUD RATE: Zvolte přenosovou rychlost pro obládání kamer. K dispozici jsou tato nastavení: 1200,
2400, 4800, 9600.
DATA BIT: Počet datových bitů.
STOP BIT: Počet stop bitů.
VERIFY: Ověřování (parita). K dispozici jsou tato nastavení: NONE / ODD / EVEN / MARK / SPACE.
ADDRESS: ID adresa PTZ kamery pro ovládání po sériové lince.
NEXT PAGE: Zobrazení další stránky menu pro nastavení PTZ parametrů kamer 5-8.
DEFAULT: Nastavení položek menu PTZ SETUP zpět na výchozí hodnoty.
APPLY: Zavedení nastavení provedených v menu PTZ SETUP.
EXIT: Vystoupení z menu PTZ SETUP.
Podmenu NETWORK SETUP
Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku NETWORK, zobrazí se podmenu NETWORK
SETUP.
TYPE: Zvolte způsob připojení k síti. K dispozici jsou tato nastavení:
STATIC: Manuálně zadaná pevná IP adresa.
DHCP: IP adresa je rekordéru automaticky přidělována DHCP serverem v síti. Pokud zvolíte tento
režim, klikněte na APPLY a potom rekordér zrestartujte. Rekordér se spojí s DHCP serverem, který
mu automaticky přidělí IP adresu.
PPPOE: Širokopásmový přístupový protokol. Zvolte tento mód např. v případě, že rekordér je
přímo připojen k Internetu pomocí ADSL modemu.
MEDIA PORT: Číslo portu pro přenos obrazu. Tento port využívá privátní protokol pro komunikaci
mezi rekordérem a PC. Obvykle se jako výchozí číslo tohoto portu využívá 9000. Pokud toto číslo
portu již využívá jiná služba, použijte jiný nevyužitý port. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru,
pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu.
WEB PORT: Číslo webového portu (výchozí nastavení: 80). Pokud administrátor změní číslo
webového portu (např. na 88), je pro přístup k rekordéru potřeba zadat tato číslo za IP adresu
rekordéru (tj. např. "http://192.168.1.19:88). Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého
je rekordér připojen k Internetu.
PPPOE NAME: Tato položka je zobrazena pouze v případě, že položka TYPE je nastavena na
PPPOE. Zadejte PPPoE jméno přidělené poskytovatelem připojení k Internetu.
PASSWORD: Tato položka je zobrazena pouze v případě, že položka TYPE je nastavena na PPPOE.
Zadejte PPPoE heslo přidělené poskytovatelem připojení k Internetu.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 21 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Když jste zadali PPPoE jméno a heslo, klikněte na APPLY a rekordér zrestartujte. Rekordér
automaticky naváže připojení v PPPoE módu a IP adresa se nastaví na přidělenou dynamickou WAN
IP adresu.
IP ADDRESS: Pokud jste nastavili položku TYPE na STATIC, musíte pomocí položky IP ADDRESS
nastavit manuálně IP adresu rekordéru.
NETMASK: Zadejte masku sítě.
GATEWAY: Zadejte IP adresu brány (obvykle IP adresa routeru v síti).
DNS: IP adresa DNS serveru.
DDNS SETTINGS: Když zvolíte tuto položku zobrazí se podmenu DDNS SETUP pro nastavení
parametrů DDNS služby. Pokud internetová přípojka na straně rekordéru nemá přidělenu pevnou
veřejnou IP adresu, můžete k rekordéru přistupovat přes Internet pomocí tzv. DDNS služby (serveru).
Nejprve musíte rekordér zaregistrovat u zvolené DDNS služby (viz v návodu dále) a potom v podmenu
DDNS SETTINGS zadejte parametry vašeho DDNS účtu:
DDNS: Využití DDNS služby. ON - zapnuto, OFF - vypnuto.
SERVICE: Zvolte jméno DDNS služby (serveru), kterou chcete využít. K dispozici jsou tyto DDNS
služby: "3322", "dyndns" a "perfecteyes".
HOST NAME: Zadejte host jméno, pod kterým je rekordér zaregistrován na zvoleném DDNS
serveru (např. "dvrtest99.dyndns.com").
USERNAME: Zadejte uživatelské jméno, pod kterým je rekordér zaregistrován na zvoleném DDNS
serveru (např. "dvrtest99").
PASSWORD: Zadejte heslo pro přístup k vašemu DDNS účtu.
Když jste provedli všechna nastavení v podmenu DDNS SETTINGS, klikněte APPLY k zavedení
provedených změn.
K návratu do předchozího menu klikněte na EXIT.
UPNP: UPNP funkce (protokol) pro jednoduché síťové nastavení IP adres a portů. ON - zapnuto,
OFF – vypnuto. Pozn.: Abyste mohli tuto funkci využít, musí být zapnutá i na routeru ve vaší síti.
Když jste provedli všechna nastavení v podmenu NETWORK SETUP, klikněte APPLY k zavedení
provedených změn.
K návratu do předchozího menu klikněte na EXIT.
Registrace rekordéru u DDNS služby (serveru)
DDNS služba umožňuje připojovat se přes Internet k rekordéru bez pevné veřejné IP adresy. K tomu je
nejprve nutné zaregistrovat rekordér u některého DDNS serveru. Níže je uveden příklad registrace u
serveru www.dyndns.com.
1. Vytvoření DDNS účtu
V prohlížeči zadejte adresu www.dyndns.com a pak zvolte "Create Account".
V zobrazeném okně (viz níže) vyplňte požadované údaje a pak klikněte na "Create Account".
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 22 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Zobrazí se zpráva, že do několika minut by vám měl přijít potvrzovací e-mail.
2. Aktivace DDNS účtu
Do několika minut by vám měl z adresy [email protected] přijít potvrzovací e-mail.
K dokončení vytvoření účtu musíte do 48 hodin po obdržení e-mailu kliknout na konfirmační www adresu
v e-mailu.
3. Přihlášení
Otevřete stránky www.dyndns.com a přihlašte se ke svému DDNS účtu. Potom zvolte "Services" 
"Dynamic DNS".
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 23 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Zobrazí se okno "Dynamic DNS Services".
4. Vyžádání doménového jména
V okně "Dynamic DNS Services" zvolte "Dynamic DNS Free". Zobrazí se okno "Dynamic DNS Free".
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 24 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
V okně "Dynamic DNS Free" klikněte na "Get Started". Zobrazí se okno "Add New Hostname".
Do kolonky "Hostname" zadejte jméno hosta (rekordéru) a zvolte typ DDNS služby.
Zvolte "Host with IP address" a pak do kolonky "IP Address" zadejte IP adresu Internetového připojení na
straně rekordéru. Pokud tuto adresu neznáte, klikněte na "Use auto detected IP address x.x.x.x.".
Dle zobrazených pokynů dokončete žádost o přidělení doménového jména.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 25 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 26 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Mapování portů
Pokud chcete vzdáleně přistupovat k rekordéru ve vaší LAN, která je připojena k Internetu přes router,
musíte v konfiguraci routeru provést mapování portů. V příkladu níže je popsán postup při mapování
portů v routeru Linksys.
Na PC v LAN zadejte v prohlížeči IP adresu routeru (obvykle např. 192.168.0.1 nebo 192.168.1.1 apod.).
Zadejte přihlašovací údaje. Zobrazí se hlavní stránka routeru.
Zvolte "Applications & Gaming" a pak "Port Range Forward".
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 27 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Vnitřní IP adrese rekordéru přiřaďte všechny potřebné porty.
V uvedeném příkladu jsou rekordéru s vnitřní IP adresou 192.168.1.19 přiřazeny tyto porty:
webový port rekordéru (WEB PORT): 80
port pro přenos obrazu (MEDIA PORT): 9000
port pro vzdálené sledování na mobilu (SERVICE PORT): 60000
Stejná čísla portů musíte nastavit i v odpovídajícím menu rekordéru.
Síťový přístup k rekordéru
Rekordér podporuje vzdálený přístup přes LAN/WAN/Internet pomocí webového prohlížeče (IE)
prostřednictvím IP adresy nebo doménového jména.
Instalace komponenty ActiveX
Pro vzdálený přístup je potřeba nainstalovat komponentu ActiveX.
To je možné provést manuálně spuštěním souboru DVROCX z přiloženého CD (složka ActiveX).
Nebo se komponenta ActiveX může nainstalovat automaticky. Aby byla umožněna automatická instalace,
musíte IP adresu rekordéru zařadit mezi důvěryhodné servery. To se provádí v nastavení prohlížeče
(Nástroje / Možnosti Internetu / Zabezpečení / Důvěryhodné servery / Servery / Důvěryhodné servery /
Přidat tento web k zóně).
Potom zadejte v prohlížeči IP adresu rekordéru a plug-in komponenta se automaticky nainstaluje.
Připojení pomocí webového prohlížeče Internet Explorer (IE)
V prohlížeči zadejte IP adresu nebo doménové jméno rekordéru.
Zobrazí se přihlašovací okno.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 28 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Zvolte jazyk a zadejte přihlašovací údaje a pak klikněte na LOGIN.
Zobrazí se webová stránka rekordéru.
Popis ovládacích prvků
Tato záložka slouží ke vzdálenému živému sledování kamer připojených k rekordéru.
Sekce PLAY CONTROL
otevření / zavření obrazu
sejmutí statického snímku
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 29 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
vzdálené nahrávání
tlačítka 1 / 4 / 9 /16: volba děleného displeje
nastavení hlasitosti
Sekce PTZ CONTROL
, , , : Naklápění a natáčení PTZ kamery (nahoru / dolů / vpravo / vlevo)
ZOOM +/-: Zoomování (transfokace).
FOCUS +/-: Ostření.
IRIS +/-: Ovládání clony.
PAN&TILT POS: Vyvolání předvolené pozice PTZ kamery.
Záložka PLAYBACK
V této záložce můžete vzdáleně přehrávat záznam v rekordéru.
V kalendáři vpravo nahoře zvolte datum, kameru a druh záznamu, který chcete vyhledat. V okně FILE
LIST se pak zobrazí seznam záznamových souborů, které vyhovují zadaným kritériím. Zvolte
požadovaný soubor a pak klikněte na PLAY k jeho přehrání (nebo na soubor 2x klikněte). Pod obrazem
se objeví lišta s tlačítky pro ovládání přehrávání:
PAUSE: Pozastavení playbacku.
STOP: Zastavení playbacku.
F.F.: Zrychlené přehrávání dopředu.
SLOW: Zpomalené přehrávání.
NEXT FRAME: Zobrazení následujícího snímku.
Pokud chcete zkopírovat zvolený záznamový soubor na PC, klikněte na BACKUP.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 30 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Záložka SETUP
Pomocí této záložky můžete provádět vzdálenou konfiguraci rekordéru. Význam položek je obdobný jako
v menu rekordéru.
Klientský program
K vašemu rekordéru můžete přistupovat přes LAN/Internet rovněž pomocí klientského programu, který
naleznete ve složce „Client Software“ na přiloženém CD.
Přehrávání zálohovaných záznamových souborů
Záznamy, které jste zkopírovali z rekordéru na USB flash disk, můžete přehrávat na PC pomocí
přehrávače, který naleznete ve složce „Player“ na přiloženém CD.
Vzdálený přístup z mobílního zařízení
Podrobné pokyny a protřebné aplikace pro přístup k rekordéru z vašeho mobilního zařízení (PDA, smart
phone, PC tablet) naleznete ve složce „Mobile Software“ na přiloženém CD.
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 31 -
EN-6704V / EN-6708V Digitální video rekordér
Příručka pro instalaci a provoz
Technická specifikace
Parametr
Hodnota
Video norma
volitelně PAL/NTSC (automatické detekování TV normy)
Video vstupy
EN-6704V: 4x BNC (kompozitní video 1V š-š)
EN-6708V: 8x BNC (kompozitní video 1V š-š)
Video výstupy
1x BNC (kompozitní video 1V š-š)
VGA výstup
1x RGB 15-Sub (rozlišení 1280x1024)
Seriové rozhraní
RS-485 pro ovládání PTZ kamer (protokoly Pelco-P/D)
Ovládání
USB myší, dálkovým IR ovladačem, ze vzdáleného PC
HDD
1x SATA (max. 2000GB, HDD není součástí dodávky)
Zobrazení
- kamera na celou obrazovku
- dělený obraz 2x2 / 3x3 (pouze EN6708VK-xxxxx)
- obraz v obraze PIP (1x/2x)
- sekvenční přepínání jednotlivých kamer
- uživatelské grafické OSD menu
- vkládání titulku do obrazu
Komprese
H.264
Rozlišení
EN-6704V: 704x576 (D1/25fps)
EN-6708V: 704x576 (D1/50fps)
Rychlost záznamu
EN-6704V: max. 100 fps (CIF)
EN-6708V: max. 200 fps (CIF)
Kvalita záznamu
3 volitelné stupně kvality (High/Normal/Low)
Záznamové režimy
- kontinuální záznam
- podle časového harmonogramu 0-24h
- aktivace záznamu při detekci změny v obraze
- nastavení přepisování dat na disku při zaplnění HDD
- vkládání vodoznaku do obrazu
Detekce pohybu
- nastavitelná detekce změny v obraze
- nastavitelné uživatelské zóny detekce v obraze (rastr 13x10)
- volitelná citlivost detektoru pohybu (4 úrovně)
- možnost odeslání e-mailu při detekování pohybu
- aktivace obrazového záznamu při detekování pohybu
Alarm. funkce
- detekce pohybu v obraze
- detekce ztráty videosignálu (zobrazení na displeji)
- odeslání e-mailové zprávy při alarmu
- akustická výstraha před zaplněním disku
- přehrávací režimy celá obrazovka, dělená obrazovka 2x2 / 3x3
- vyhledávání záznamu podle data/času nebo události
Přehrávání záznamu
- přehrávání záznamu variabilní rychlostí (vpřed/vzad)
- krokování po jednotlivých snímcích, pauza
Ethernet rozhraní
10/100 Megabit Ethernet
Vzdálený přístup
pomocí internetového prohlížeče IE nebo klientského SW
Uživatelský přístup
až 5 uživatelských přístupů současně přes webové rozhraní
Protokoly
TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, UPNP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE
Zálohování
zálohování záznamu na USB Flash/HDD nebo po síti
3G/GPRS
podpora stahování obrazu na mobilní telefon nebo PDA
(OS Android/Windows Mobile/Symbian/iPhone/Blackberry)
Správa DVR
administrátorská a uživatelská oprávnění
Dálkové ovládání
dálkový IR ovladač v ceně
Rozměry (š x v x h)
354 x 230 x 45 mm
Napájení
12V DC, 5A z přiloženého adaptéru
Český překlad Copyright © ESCAD Trade s.r.o. 2011
ESCAD Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 32 -
Download

EN-6704V / EN-6708V - vrata-pohony-prodej