TEKOM CZ spol. s r.o.
echova 50
370 01 eské Bud jovice
O : 25196359
DI : CZ25196359
Tel./fax : +420 386 355 331
Mobil : +420 603 763 986
Mail : [email protected]
Web : www.tekomcz.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POPIS ANTÉNNÍCH STOŽÁR
ADY „ ITQ“
Nabízená ada anténních stožár lehkého typu s ú innou anténní plochou do 2,5m2
byla navržena s cílem uspokojit zejména pot eby poskytovatel bezdrátového internetového p ipojení
s primárním d razem na nízkou cenu stožár , vysokou kvalitu díla a dodržení deklarovaných
technických vlastností daných statickými a dynamickými výpo ty stožár . Stožáry lze samoz ejm
využít i k jiným ú el m dle požadavku zákazníka.
Vzhledem k jednoduchosti konstrukce nabízených stožár je tyto možné si pouze „zakoupit“ a
montáž v etn provedení základu si provést svépomocí. P i montáži ( provád ní ) stožáru svépomocí
se doporu uje využít alespo sou innosti naší spole nosti p i osazení kotvení do základu a montáži
stožáru.
Shrnutí základních výhod ITQ stožár je následující :
Jednoduchost konstrukce stožár – montáž svépomocí
Nízká cena s ohledem na nabízenou kvalitu a technické vlastnosti
Minimalizace pot ebné p dorysné plochy pozemku ( max. 5 x 5 m pro stožár 30 m vysoký )
Bezpe nost – stožáry navrženy v souladu s platnými evropskými normami SN EN
Poskytnutí plného technického servisu renomovanou spole ností TEKOM CZ spol. s r.o. p i
realizaci a provozu díla.
A) Koncepce návrhu a zatížení :
Stožáry byly navrženy na zatížení v trem pro II. v trovou oblast se základní rychlostí v tru
vb,0 = 25 m/s a kategorii terénu II. v souladu s SN EN 1991-1-4 a SN EN 1993-3-1.
Statické, dynamické a nelineární analýzy stožár byly provedeny softwarem Scia Engineer.
Maximální relativní dynamické pooto ení stožár ve vrcholu je navrženo do 1,0 stupn , maximální
vodorovný posun vrcholu stožár je do 1/100 jejich výšky.
Užitné zatížení stožár je primárn navrženo pro anténní plochu v etn p íslušenství (
anténní držáky, krabice ….) o velikosti do 2,5 m 2 rozmíst nou v horních 6 metrech stožáru. Pro
ípad výškového umíst ní antén a držák v r zných výškových úrovních lze na základ p epo tu
užitné plochy stožár navýšit. Z hlediska hmotnosti antén a p íslušenství ve vrcholu stožáru je jejich
celková hmotnost omezena maximáln do 80 kg z hlediska citlivosti konstrukce na dynamické ú inky
zatížení v trem. V horských oblastech a v místech se silnou námrazou musí být užitná plocha antén
ur ena výpo tem.
Kabelové vedení po stožárech je omezeno maximální celkovou náv trnou ší kou do 50 mm a
liniovou hmotností do 2kg/bm.
B) P íklady možného anténního obložení :
íklad 1
Vrchol – 1x parabola pr
ru 120 cm, 18kg + anténní držák 15 kg
V horních 6m pod vrcholem – 3x parabola pr
ru 65 cm, 3x8=24 kg
íklad 2
Vrchol – 1x parabola pr
ru 90 cm, 12kg
V horních 6m pod vrcholem – 10x parabola pr
ru 38 cm, 10x4=40 kg
íklad 3
Vrchol – 1x parabola pr
ru 65 cm, 8kg
V horních 8m pod vrcholem – 15x parabola pr
ru 38 cm, 15x4=60 kg
íklad 4
V horních 8m pod vrcholem – 18x parabola pr
ru 38 cm, 18x4=72 kg
edpoklad : Antény s výjimkou paraboly 120 cm jsou kotveny p ímo k nárožník m stožáru.
1
C) Technické údaje stožár :
C1) Výškové rozmezí : Základní ada 15 - 30 m , po dohod i jiné výšky.
C2) Konstrukce :
Sva ované díly z ocelové ty boké p íhradoviny p ného ezu 800 x 800 mm spojované
írubovými šroubovými spoji. Nárožníky pr
ru 60.3 mm jsou navrženy z válcovaných trubek,
výplet z plných kulatin. Vyšší stožáry jsou stabilizovány p edpjatými ocelovými táhly s napínáky na
spole ném základu – výhoda v minimalizaci pot ebného prostoru pro stožár ( stožár výšky 30 m
zabere v etn základu p dorysnou plochu 5x5 m ). Pohyb po stožáru je uvážen bez žeb íku lezením
s postupným jišt ním v souladu s p edpisy BOZP. Kvalita šroub 8.8 nebo 10.9. Materiál ocel ady
S355 a S235.
C3) Povrchová úprava :
Žárové pozinkování v souladu s SN EN ISO 1461. Minimální p edpokládaná životnost
30 let. Na p ání zákazníka a za p íplatek lze stožáry navíc opat it nát rem.
D) Kotvení a založení stožár :
Kotvení stožár do základ je navrženo pomocí p edem zabetonovaných kotevních prvk ,
které jsou stejn jako spojovací materiál sou ástí stožár .
Základy stožár jsou navrženy z jednoduchých železobetonových desek p dorysných
rozm
dle výšky stožáru s maximálním rozm rem 5x5 m pro stožár výšky 30m.
E) Základní typologie stožár :
Základní typová ada stožár je výškov odstup ovaná po 5 m od 15 do 30 m. To znamená,
že v nabídce jsou stožáry výšky 15, 20, 25 a 30m. Vzhledem k tomu že základním ( nej ast ji
používaným typovým dílem ) je p íhradovina 0.8 x 0.8 m výšky 6.0 m lze snadno rovn ž nabídnout
stožáry s násobkem 6 m – tj. 12, 18 a 24m nebo i jiné mezilehlé výšky. Dopl kové výšky jednotlivých
díl jsou 7.0 m, 7.5 m a 8.0 m. Všechny díly stožár jsou kompatibilní – lze je mezi sebou spojovat a
vytvá et r zné sestavy v etn r zných úrovní kotvení táhly. Variabilní sestavy stožár je nutné dle
požadovaného obložení anténami a p íslušenstvím prov it kontrolními výpo ty.
2
F) Prostorové modely stožár :
F1) Axonometrie základní ady stožár ( zleva výšky 30, 25, 20 a 15 m )
3
F2) Stožár výšky 30 m kotvený táhly : ITQ30-K15-2.5
( 5x díl 6m + kotvení táhly ve výšce +15m )
4
F3) Stožár výšky 25 m kotvený táhly : ITQ25-K9-2.5
( 3x díl 6m +1x díl 7m + kotvení táhly ve výšce +9m )
5
F4) Stožár výšky 20 m: ITQ20-2.5
( 2x zesílený díl 6m +1x díl 8m )
6
F5) Stožár výšky 15 m: ITQ15-2.5
( 2x díl 7,5m )
G) Montáž a založení stožár :
Montáž všech stožár se provádí po betonáži základové desky dle p edané výkresové
dokumentace základu ( sou ást dodávky stožáru ). P edpokladem pro ádné založení stožáru je
provedení zjednodušeného geologického pr zkumu. P ed betonáží základu je nutno osadit kotevní
sva ence ( kotvení ) stožáru – sou ást dodávky stožáru a provést uzemn ní stožáru. U táhly
kotvených stožár je sou ástí dodávky stožáru rovn ž kotevní šablona pro p esné p dorysné
osazení všech kotevních prvk stožáru.
Montáž stožár se následn provede pomocí b žn dostupných autoje áb . Nekotvené
stožáry se smontují pouze p írubovými spoji jednotlivých díl s p edepsaným p edp tím šroub . U
kotvených stožár se navíc provádí kontrolované postupné p edepnutí táhel za sou innosti
dodavatele stožáru.
7
H) Možnosti dodávky a montáže stožár :
Varianta 1 – základ, doprava a montáž stožáru svépomocí
Tato varianta p edpokládá pouze v zakoupení vyrobeného a pozinkovaného stožáru v etn
spojovacího materiálu a kotvení do základu – p edávací místo zinkovna. Dopravu, montáž a
provedení základu si objednatel zajiš uje ve vlastní režii ( svépomocí ). Sou ástí dodávky je
provád cí výkres základu a montážní pokyny.
Cílem této varianty je maximální minimalizace náklad na realizaci díla.
Varianta 2 – základ, doprava a montáž stožáru svépomocí se sou inností dodavatele
Tato varianta je velmi podobná variant 1 s tím, že spole nost TEKOM CZ spol. s r.o.
poskytne za úplatu sou innost jednak p i osazení kotvení do základu, a rovn ž tak sou innost p i
montáži stožáru. Sou innost p i uvedených innostech spo ívá v asistenci odborníka naší
spole nosti p ímo na míst stavby, který zajistí odborné provedení objednaných úkon .
Sou innost dodavatele p i montáži stožáru je nutná u vyšších stožár kotvených p edpjatými
táhly, a to i u varianty 1.
Tato varianta je doporu ená z d vodu jistoty investora i dodavatele stožáru, že dílo bude
provedeno v souladu s projektem za mírn zvýšených náklad oproti variant 1.
Varianta 3 – základ stožáru svépomocí se sou inností dodavatele, ostatní v režii dodavatele
U této varianty objednatel zajistí provedení základu vybranou externí dodavatelskou firmou.
Naše spole nost zajistí sou innost p i osazení kotvení do základu. Dopravu a montáž stožáru
zajistí naše spole nost ve vlastní režii.
Tato varianta je ur ená investor m, kte í preferují odávku díla na „klí “ za vyšších finan ních
náklad oproti ostatním variantám.
Doporu ení p i výb ru variant :
U nekotvených stožár do výšky 20 m lze doporu it variantu 1. U táhly kotvených stožár nad
20 m výšky se doporu uje varianta 2.
TEKOM CZ spol. s r.o., íjen 2012
8
Download

Katalog stožárů ke stažení