PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
Témata :
Broušení drahých kamen
jiny um leckých emesel
jiny výtvarné kultury
Heraldika
Chemie, metalografie, koroze kov
Liturgika
Mechanika hodinových stroj
Ornamentika
Slévárenství
Technologie konzervování a restaurování kov
Um lecko emeslné zpracování kov
Zlatnictví
Vypracovala:
Mgr. Magdaléna T mová
eklady
Tyršova 6
120 00 Praha 2
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
rod mužský = m // rod ženský = f // rod st ední = n
A
abrazivní tryskání
abrazivní tryskání
abrazní tryskání
absorb ní koeficient
absorbovat
absorpce infra zá ení
acetylen
adhese, p ilnavost
adhese, p ilnavost
administrátor diecése
adorant (vzývající postava u nohou Krista nebo Panny
Marie)
advent (4 týdny p ed vánocemi)
adyton /nep ístupný/ nejsv jší prostor v eckém
chrámu p ístupný jen kn žím
achát – odr da k emene
achát d evitý
achát duhový
achát chalcedonový
achát ke kový
achát korálový
achát krajinový
achát kruhový
achát muškový (dendritický)
achát obsidián
achát pruhovaný
achát stromkový
achát voskový (cerachát)
achát z íceninový
achátové sklo
akant /paznehtík/- stylizované listy v korintské
hlavici, v románském um ní, renesanci, baroku
akrylová prysky ice
aktinium
Aktinolit
aktivace
aktivace (odstran ní pasivního stavu povrchu)
aktivní stav, skupenství
aktivní/pasivní - lánek, prvek
akvamarin – odr da berylu
akvarel
akvarel, vodová barva
alabastr
alegorický, (perzonifikace, znázorn ní abstraktního
pojmu)
alegorie církve
alizarinová mod - hn , žlu
alizarinové minerální barvivo
abschleifendes Strehlen n
Strahlen, abschleifendes- n
abrasives Strahlen n
Absorptionskoeffizient m
absorbieren
Infrarotabsorption f
Azethylen m
Adhäsion f
Klebneigung f
r Administrator der (von) Diözese
Adorant
Advent m
Adyton
Achat m
Holzachat m
Regenbogenachat m
Chalzedonachat m
Baumachat Moosopal m
Korallenachat m
Landschaftsachat m
Kreisachat m (ringartig gesrift)
Mückenstein m
Kalmückenachat m, trüber Opal m
Bandachat m
Mokkastein m (Baumachat m)
Wachsachat m
Festungsachat m
Achatglas n
Akanthus m
Acrylharz n
Ac Aktinium
Aktinolith m
Aktivieren n
Aktivierung f
r aktive Zustand m
Aktiv/Passiv - Element n
Aquamarin m
Aquarel n
Wasserfarbe f
Alabaster m
allegorisch
Allegorie der Kirche f
Alizarinblau n - brown, gelb
Gallein n
2
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
alkaické zeminy
alkalické išt ní ( išt ní alkalickými roztoky)
alkalické išt ní (alkalickými roztoky)
alkalické kovy
alkalický louh
alkalicky rozpustný
alkalický, zásaditý
alkalita
alkydovaný olej
almandin ( ervenofialový granát)
alpaka
amazonit (zelený živec)
ambona, tená ský pult na chórové p epážce – tení
epištol, evangelia
americium
ametyst – odr da k emene
ametyst bahijský
ametyst sibi ský (namodralý)
ametyst vláskový
amfiprostylos – typ antického chrámu se sloupovou
edsíní a sloupovou zadní síní
aminokyselina
and l
anglická raná gotika
anglický park
anoda (elektroda, na níž p evládá anodická reakce)
anodická ochrana (elektrochemická ochrana
zvýšením korozního potenciálu na hodnotu, která
odpovídá pasivnímu stavu)
Erdalkali(en) n
alkalische Reinigung f
Reinung, alkalische- f
Alkalimetalle pl. Metall n
Alkalilauge f
alkalilöslich
alkalisch
Alkalität f
Alkydöl n
Almandin violettroter Granat m
Kupfer-Nickel-Zink-Legierunk f
Amazonitgrüner Feldspat m
Ambo m
anodická oxidace
anodická oxidace (elektolytická oxidace, p i níž se
povrchová vrstva kovu nap . hliníku, ho íku nebo
zinku, m ní na povlak /obvykle oxid/, který má
ochranné, dekorativní nebo funk ní vlastnosti)
Oxidation, anodische- f, Anodisieren n
anodische Oxidation f
anodická oxidace hliníku a jeho slitin (proces
elektrolytické oxidace, p i n mž se povrch hliníku
evádí na povlak /oxid/ s ochrannými, dekorativními
nebo funk ními vlastnostmi)
Eloxieren n, Anodidisieren n, anodische Oxidation f
anodická oxidace k vytvá ení bariérové vrstvy
(anodická oxidace k vytvo ení tenkých hutných,
bezpórovitých povlak na hliníku, obvykle
používaných pro výrobu elektrolytických
kondonzátor )
Sperrschicht-Anodisation f
anodická oxidace p i konstantním nap tí
anodická oxidace s ímým vybarvováním (anodická
oxidace n kterých slitin hliníku ve vhodných
elektrolytech /obvykle založených na organických
kyselinách/; p i tomto procesu vznikají barevné
povlaky p ímo)
Anodisieren bei konstanter Spannung n, f
Farbanodisieren, integrales- n
anodická oxidace s ímým vybarvováním (anodická
oxidace n kterých slitin hliníku ve vhodných
elektrolytech /založených na organických
kyselinách/; p i tomto procesu vznikají barevné
povlaky p ímo)
integrales Farbanodisieren n
Am Amerizium
yst m
Bahia-Amethyst m
sibirischer Amethyst m (blau)
Haaramethyst m (hat haarformige Einschlüsse)
Amphiprostylos
Aminosäure(n) f
Engel m
Early English
englischer Garten n
Anode f
anodischer Schutz m
3
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
anodická oxidace s ímým vybarvováním (vytvá ení
barevných oxidových povlak p ímo anodickou
oxidací ve vhodných elektrolytech, obvykle na bázi
organických kyselin)
Integralfärbung f
anodická oxidace stejnosm rným proudem)
anodická oxidace st ídavým proudem (anodická
oxidace s použitím st ídavého proudu)
anodická oxidace v koších (anodická oxidace
drobných díl v d rovaných koších; hliníkové díly
tvo í anodu; mezi díly proudí kyselý elektrolyt)
Gleichstromanodisation f
Wechselstromanodisation f
anodická oxidace v kyselin chromové
anodická oxidace v kyselin sírové
anodická reakce (elektrodová reakce, p i které
dochází k p enosu kladného náboje z elektronového
vodi e do elektrolytu)
Chromsäureanodisation f
Anodisieren mit Schwefelsäure n, f
anodische Reaktion f
anodická ú innost 1/ (proudová ú innost vymezeného
anodického procesu) /2 (pom r množství elektrického
náboje využitého p i anodické oxidaci k tvorb
povlaku k celkovému množství elektrického náboje
použitému v pr hu anodické oxidace)
anodische Stromausbeute f
anodické išt ní (elektrolytické išt ní p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako anoda)
anodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako anoda)
anodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako anoda)
anodické ízení (omezení korozní rychlosti
rychlostíanodické reakce)
anodický díl í proud (sou et všech proud
odpovídající anodickým elektrochemickým reakcím
na elektrod )
anodický oxidový povlak
anodický oxidový povlak (ochranná vrstva oxidu
vytvo ená na povrchu hliníku nebo jeho slitin
anodickou oxidací)
anodische Reinigung f
anodický oxidový povlak (ochranný, dekorativní
nebo funk ní povlak vytvo ený konverzí povrchu
kovu procesem elektrolytické oxidace)
anodischer Oxidüberzug m (anod. Film m)
(anodischer Überzung n)
anodové rozpoušt ní (elektochemické rozpoušt ní
kovu anody v elektrolytickém lánku)
anodový film (vn jší vrstva anody tvo ená
zplodinami oxidace nebo reakce kovu anody)
anolyt (elektrolyt na anodové stran diafragmy
leného lánku)
anorganická kyselina
anorganické pojivo
antependium, elní spodní ást oltá e
antifrik ní litina
antika, starov k
antimon
antový chrám
antracenová mod
Anodenauflösung f, Anodenkorrosion f
Korbanodisation f
anodishe Reinigung f
Reinigung, anodische- f
anodische Kontrolle f
anodischer Teilstrom m
Oxidüberzug, anodischer- m
anodisch erzeugte Oxidschicht f
Anodenfilm m
Anolyt
anorganische Säure, Mineralsäure f
anorganischer Binder m
Antependium n
Lagergusseisen n
Antike f
Sb Antimon
Anteutempel m
das antirazene Blau n
4
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
antropomorfní ornament (motivy z lidské postavy,
/hlavice s figurami)
apatit
aplikace
aplikovaný, použitý
apoštol
apoštolská medaile
apotropejská plastika (v románském kostele kostele –
démonická zví ata, zk ivené tvá e, proplet.
ornamenty)
apsida
apyrit (broskvov r žový turmalín)
aquatinta
aragonit
areometr, hustom r
argon
archa - ídlový gotický oltá
archand l
architektonická plastika (antická)
arkáda (oblouky na sloupech, pilí ích)
arký ový výstupek
arsen
asanace
asbest
astat
asterie rubínová (hv zdic.zá ení)
asterie safírová
ateliér
atická patka
atika (nízká ze nad hlavní ímsou budovy, asto
zakon ená figurami)
atlant (silná mužská figura, která nese budovu
namísto sloup nebo pilí )
atmosferická koroze
atmosférický nálitek
atomová váha
atribut (charakteristický p edm t p ipojený
k zobrazované figu e)
atrium (v tšinou nahoru otev ený prostor v antic.
obytných domech)
aureola, svatozá
austenická litina
austenit
austenitický
autokatalytické pokovování (bezproudové
pokovování)
autokatalytické pokovování (bezproudové
pokovování)
autokatalytické pokovování (bezproudové)
autokatalytické pokovování /bezproudové
pokovování/ (vylu ování kovového povlaku ízenou
chemickou redukcí, která je katalyzována
vylu ovaným kovem nebo slitinou)
Ornament aus der menslichen Formen f
avanturin (odr da k emene s pytnými místy)
avanturin zelený
Avanturin (Quarz) m
Chrysoquarz (grüner Avanturin) m
Apatit m
Applikation(en) f
angewandt
Apostel m
Apostelmedaille f
Apotropäische Plastik
Apsis f
Apyrit Turmalin (hat haarformige Einschlüsse)
Tusch-Ätzung(en) f
Aragonit
Aräometer n
Ar Argon
Arche f
Erzengel m
Akroterion (Bauplastik f)
Arkád f
Auslucht f
As Arsen
Sanierung f
Asbest m
At Astatin
Rubin-Asterie
Saphirasterie
Atelier n
attische Basis f
Attika f
Atlas, Atlant m
atmosphärische Korrosion f
atmosphärischer Steiger m
Atomgewicht n
Attribut
Atrium n
Aureole f
austenitisches Gusseisen n
Austenit m
austenitisch
Metallabscheidung, stromlose- f
stromlose Metallabscheidung f
Metallabscheidung, autokatalytische- f
autokatalytische Metallabscheidung f
5
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
axonometrie, rovnob žná projekce
azurit
Axonometrie f
Azurit m
B
bainit
bakteriální koroze
baldachýn (nebesa z látky nad tr nem, biskupským
stolcem, oltá em / kamenná - okrasná a ochranná
st íška nad gotickými sochami a nad kazatelnou)
Bainit m
Bakterienkorrosion f
Baldachin m
balení, obal
balkon z zven í podep ený sloupy
balsám - vonná prysky ice, používaná v liturgii (p i
bi mování a sv cení)
ba ka s plochým dnem
bankovní spojení
baptisterium (k tící budova)
barevná anodická oxidace 1/ (anodická oxidace
ur itých slitin hliníku pomocí vhodných elektrolyt
/obvykle na bázi organických kyselin/, b hem které
vznikají barevné anodické oxidové povlaky)
2/(vybarvování anodického oxidového povlaku)
3/(elektrolytické vybarvování) 4/(elektrolytický
postup barvení anodických oxidových povlak
v roztocích solí kov ) 5/(anodická oxidace a p ímým
vybarvováním)
barevná tužka
barevn stálý
barevný
barevný kov, neželezný kov
barevný tón
bariérová vrstva (tenká bezpórovitá vrstva oxidu
hlinitého (0,01mm až 0,07mm) nejblíže p ilehlá k
povrchu kovu a odlišující se od hlavní oxidové
vrstvy, která má pórovitou strukturu)
Verpackung f
Söller m
Balsam m
barium
barok
barva
barvení kov (chemický proces vytvá ející
dekorativní barevné povrchové úpravy na kovech
nebo elektrolyticky vylou ených kovových
povlacích)
barvící prost edek
barví ský lak
barví ství, barvírna
barvivo
barvotisk
basaltit (ametystový sv tle fialový beryl)
basický, zásaditý
bašta
bavorská mod
bedn ní
houn (stavební kámen, svou podélnou stranou ven
ze zdiva)
Ba Barium
Barock n
Farbe f
Färben n (Metall)
Stehkolben m
Bankverbindung f
Baptisterium n
Farbanodisieren n
Farbstift m
farbecht
farbig
Buntmetall n
Farbton m
Sperrschicht f
Farbmittel n
Färberlack(e) m
Färberei f
Farbstoff(e) m, Schwärze f
Farbendruck m
Amethystbasaltin (grüner Avanturin)
basisch
Bastei f
Bayerischblau n
Schalung f
Läufer
6
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
lení (rozrušení barviva /nebo barevné slou eniny/
v anodickém oxidovém povlaku chemickou úpravou,
nap . kyselinou dusi nou)
Entfärben n
lit
loba olovná
loba titanová
lové d evo
benátský terpentýn
Bengough v-Stuart v proces (nejstarší pr myslový
proces anodické oxidace používající jako elektrolyt
kyselinu chromovou)
bleichen, weißeln
Bleiweiß n
Titanweiß n
Splintholz n
Venezianisches Terpentin n
Bengough-Stuart-Verfahren n
bentonit
benztriazol BTA
beran
beran (u bucharu, lisu)
beránek boží (k es . symbol)
berberinový extrakt
berkelium
berla (odznak pastý ského ú adu biskupa nebo opata)
Bentonit m
Benzotriazol n
Stößel m, Widder m
Bär m
s Lamm Gottes n
Berberitzen-Extrakt m
Bk Berkelium
Stab m
berlínská mod
beryl
beryl r žový
beryllium
betonitová sm s
bez kyslíku
bez ozna ení
bezbarvý
bezdrátový
bezešvý
bezkyslíková kyselina
bezolovnatý
bezová kuli ka
bezpe nost provozu
bezpe nostní zámek
bezpe ný proti hnilob
bezpen žní (platební styk)
bezrámová forma
bezrámové formování
bezt ískový
bezvadnost odlitku
bezvadný
bezvodá formovací sm s
žící pes ( ecký meandrový ornament v podob
epadávajících vln)
žná tradi ní úprava
žné hospodá ské - obchodní využití zinku
Berlinerblau n
Beryl m
Rosaberyll
Be Beryllium
Bentonitsandmischung f
sauerstoffrei
Bezeichnung ohne
farblos
drahtlos
nahtlos
Wasserstoffsäure f, sauerstoffreie Säure f
unverbleit
Holunderkügelchen n
Betriebssicherheit f
Schloß-sicherheits- n
fäulnissicher
bargeldlos
kastenlose Form f
kastenlosses Formen n
spanlos
Fehlerfreiheit f eines Gussstücks
einwandfrei
Formstoffgemisch n mit
laufender Hund
laufende traditionelle Aufbereitung f
laufende wirtschaftlich – geschäftliche Auswertung
von Zink n
r laufende Gebrauch von Zink n
gebräucherlich
Biedermeierstil m
žné použití zinku
žný, používaný
biedermeier (styl života a bydlení 1815-48
v N mecku /um ní, nábytku a malí ství)
bílá litina
bílá skalice
weisses Gusseisen n
Zinkvitriol n
7
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
bílá výšivka na bílém ln ném plátn
bílek, bílkovina, protein
bílý lom
bimetalická koroze (galvanická koroze, p i níž jsou
elektrody vytvo eny rozdílnými kovy)
bimetalický lánek (korozní lánek, v mž jsou dv
elektrody tvo eny rozdílnými kovy)
biologicky odbouratelný
biomasa
bipolární elektroda
bipolární elektroda (vodi pono ený do elektrolytu
mezi anodu a katodu, ale nepropojený se zdrojem
proudu)
bipolární elektroda (vodi pono ený do elektrolytu
mezi anodu a katodu, ale nepropojený se zdrojem
proudu)
bi movat
biskupské sídlo
biskupský stolec, katedra
biskupský viká
bismut
bitumen
bižutérie
blednutí, ztráta p vodní intenzity barvy
bledý
blíženci
blokování infra erveného spektra
blokovat, zablokovat
bludný proud (proud pocházející z externích zdroj
stejnosm rného proudu, který protéká jinými než
požadovanými cestami, nap . topnými registry nebo
vanou)
Amagernaht f
Eiweiß n
weisser Bruch m
Bimetallkorrosion f
bobtnání
bo ní lo
bod mrazu
bod tavení
bod tavení, bod tání
bod tuhnutí
bod varu
bod, body
bodlina
bodová koroze (místní koroze, jejíž d sledkem jsou
dutiny v kovu po ínající na povrchu)
body ezu
bohat zdobená kostelní lavice pro svatební pár
bohorodi ka
boj proti šk dc m
bolest
bolestná scéna
boltcová ornamentika (nizozemský a n mecký
manýrismus)
boltec
bolus
bolusový podklad
bor
Schwellung f
Seitenschiff n
Gefrierspunkt m
Schmelzpunkt m
Schmelzpunkt m
Erstarrungspunkt m
Siedepunkt m
Punkt(e) m
Nadelstichpore f
Lochkorrosion f (punktformige K.)
Bimetallelement n
biologisch abbaubar
Biomasse f
Elektrode, bipolare- f
bipolare Elektrode f
Mittelleiter m
firmen, konfirmieren
Bischofssitz m
Bischofsstuhl
Bischöfsvikar m
Bi Wismut
Bitumen n
Bijouterie f
Verblassen n
blass
Zwillinge f
Infrarotsperre
blockieren
Streustrom m
Schnittpunkt(e) m
Brautbank f
Mutter Gottes f
Schädlingsbekämpfung f
Leid n
schmerzliche Scene f
Ohrmuschelstil
Ohrmunschel f
Bolus m
Bolusgrund m
B Bor
8
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
borovice, sosna
borovicové d evo, piniové d evo
borx, bledna
boryt barví ský
bosáž, hrub otesané kameny
botnavost
botnavost
bou e
boží hrob
boží muka
boží soud
božství
brána
braní zkoušky, braní vzorku
branka (vedle hradní brány)
brasilské d evo
brn ní
broderie (ornamenty v parteru francouzské zahrady)
brok
brokování, kuli kování
brokový tryska
brokový tryska
brom
brommetyl
bromz beryliový
bronz
bronz cínoolov ný
bronz cínový
bronz ervený
bronz fosforový
bronz hliníkový / hliníkový prášek
bronz hliníkový se šupinkovou strukturou
bronz k emíkový
bronz manganový
bronz mincovní
bronz na zvony, zvonovina
bronz niklový
bronz olov ný
bronz slévárenský, k odlévání
bronz zlatý
bronzovat
bronzový kotou
bronzový prášek
brouk
brousící pás, brusný pás
brousit
brousit dokulata
brousit na isto
brousit na isto, p ebrousit
brousit, hladit
broušená ploška výbrusu
broušení
broušení
broušení diamant
Kiefer f
Kiefernholz n, Pinie(n) f
Borax m
Waid m
Bossenwerk n
Quellfähigkeit f
Quellkraft f
Sturm m
Heiliges Grab n
Martersäule f
Gottesgericht n
Göttlichkeit f
Pforte f, Tor n
Probenahme f
Mannloch n
Brasilholz n
Panzer m
Broderie f
Spritzkugel f
Kugelstrahlen n
Schleuderstrahl-Putzmaschine f
Strahlputzmaschine f
Br Brom
Brommethyl n
Berylliumbronze f
Bronze f
Zinnbleibronze f
Zinnbronze f
Rotbronze f, Rotmetall n, Rotguß m
Phosphorbronze f
Aluminiumbronze f, /Alu-Pulver n
schuppenförmiges Aluminium n
Siliciumbronze f
Manganbronze f
Münzbronze f
Glockenbronze f
Nickelbronze f
Bleibronze f
Gußbronze f
Goldbronze f
bronzieren, verbronzen
Bronzescheibe f
Kupferbronze f
Käfer m
Schleifband n
schleifen
rundschleifen
fertigschleifen
nachschleifen
schleifen
Facette f (geschliffene Fläche f)
Schleifen n
Schleifen n
Diamantschleifung f
9
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
broušení facet
broušení m kkými kotou i /lešt ní m kkými kotou i
(hlazení povrchu pomocí ohebných rota ních
kotou , na jejichž povrch je nanášeno brusivo ve
form suspenze v kapalin , pasty nebo tuku)
Facettierenschleifung f
Schwabbeln n
broušený drahokam
broušený, rytý, pozlacený nebo pomalovaný
iš álový pohár
brož
brusi
brusírna achát
brusírna diamant
brusírna drahokam
brusivo
bruska
brusný kotou
brusný kotou
brusný kotou
brusný nástroj
brusný stroj
ezové d evo
idlice
it (u vrtáku)
bublina
bubnová sušárna
bubnové síto
bubnový kyp písku
bubnový mísi
bubnový odlu ova železa
bubnový tryska
buk
bukové d evo
bukraniový vlys (ornament, motiv bý í lebky)
buni ina, celuloza
býk
bysta
být po ruce (k dispozici)
byzantská íše
byzantské um ní
geschliffenes Edelstein m
Baccarat m
Brosche f
Schleifer m
Achatschleiferei f
Diamantschleiferei f
Edelsteinschleiferei f
Schleifmittel m
Schleifmaschine f
Schleifscheibe f
Schleifscheibe f
Schleifscheibe f
Schleifwerkzeug n
Abschleifmaschine f
Birkenholz n
Schiefer m
Schneidlippe f
Gasblase f, Luftblase f
Trockentrommel f, Trommeltrockner m
Trommelsiebmaschine f
Trommelschleuder m
Trommelmischer m, Umlauftrommelmischmaschine f
Trommelabscheider m
Strahlputztrommel f
Buche f
Buchenholz n
Bucrane
Zellstoff m
Stier m
Büste f
vorhanden
byzantinische Reich n
byzantinische Kunst f
C
cedítko
cech
cejch
cejchování
celibát
celková koroze
celková koroze
celková koroze (probíhající tém stejnou rychlostí na
celém povrchu)
celkový proud (na elektrod ), výsledný proud (sou et
katodických a anodických díl ích proud na
elektrod )
celkový uhlík
Siebkern m
Gilde f, Zunft m
Eichstempel m
Eichung f
Zölibat n
allgemeine Korrosion f
ganzliche Korrosion f
Flächenkorrosion
Summenstrom m (einer Elektrode)
Gesamt-Kohlenstoff m
10
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
celulosa (HPC)
celulosa (HPMC)
cement
cementa ní ocel, drážkový n ž
cementit
cementová sm s
cementování
ceník
cenný
centrální kostel
cer
cesium
cihla (pálená)
cihlová gotika
cihlová stavba
cihlové zdivo
cikcakový vlys (normansko-románský ornament)
cimbu í
cín (Stanum - 50)
cín lístkový
cín práškový
cín p etavený
cín šedý
cingl (okružní ze st edov k. hradu)
cini itan sodný
cínová n. m kká pájka bez mezery
cínová pájka
cínování
cínování kontaktní
cínové nádobí
cínovec – minerál
cínový talí
cinquecento (italské um. 16. století)
církevní klatba
církevní rok
církevní ád
cirkulárka
císa ský dv r
cisterciácká architektura
citlivost
citlivost na vrub
citlivý na teplotu
citrin (žlutý k emen)
cívka
cizelovací kladívko
cizelování, tepaná práce
clona (nevodivá bariéra umíst ná tak, aby m nila
rozložení proudu na katod nebo anod ) / clonit
(m nit rozložení proudu na anod nebo katod
vložením nevodi e)
Hydroxypropylcellulose (HPC)
Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
Zement m
Einsatstahl m
Zementit m
Zementsand m
Einsatzhärtung f
Preisverzeichnis n
wertvoll
Rundkirche f
Ce Zer
Cs Cäsium
Backstein m
Backsteingotik f
Backsteinbau m
Backsteinmauerwerk n
Zickzackfries m
Zinne f
Zinn n / Sn
Blattzinn n
Zinnpulver n, Zinnstaub m
Umschmelzzinn n
graues Zinn n
Zingel
Natriumstannat n
Lötzinn n
Zinnlot n
Verzinnung f, Verzinnnen n
Kontaktverzinnung f
Zinngeschirr n
Zinnstein m, Kassiterit m
Zinnteller m
Cinquecento
Kirchenbann m
kirchliches Jahr n
kirchliches Orden m
Kreissäge f
kaiserlicher Hofstaat m
Zisterzienserbaukunst f
Empfindlichkeit f
Kerbempfindlichkeit f
temperaturempfindlich
Zitrin (topasfarbiger Quarz m)
Spule f
Ziselierhammer m
Ziselierung f
Abschirmug f
coelinová mod
Cordierit
CT sm s
ctnosti a ne esti
Coelinblau m
Cordierit m
CO2 Formstoffgemisch n
Tugenden und Laster n
11
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
curium
akan cizelovací
akan nýtovací
akan zahnutý (na prsteny)
akan zrnkovací
árkovaný
áste
ástice, áste ka
echradlo
elenka
elenka, diadém
elist n žek
elist, tvá , líce
elní ep
elní oblouk
elní ozubení
elní st na, elo
elní ze , štítová ze
elo
ep, svorník, d ík šroubu
ep, šiška
epel nože
erná tuž
ern ní
ern ní (povrchová úprava kovu vytvo ená jeho
ponorem do roztavených oxidujících solí, do solných
roztok nebo do sm sí kyselých roztok )
Cm Curium
Gravierstichel m
Nietpunze f
Ringstempel m
Perlpunze f
gestrichelt
teilweise
Partikel f
Öffnung f
Stirnband n
Diadem n (Stirnreif m)
Scherblatt n
Backe f ; Kiefer m
Stirnzapfel m
Schildbogen m
Stirnverzahnung f
Stirnseite f
Schildmauerf
Stirn n
Bolzen m
Zapfen m
Messerklinge f
schwarze Tusche f
Schwärzen n
Brünieren n
ernouhelná mou ka
erve benátská
erve železitá
ervená hlinka, rudka
ervená zem
ervené indigo
ervený kov
ervený žár
ervíkovitý grafit
ervoto
eský granát - pyrop
ich, zápach
inící extrakt
init, obnášet
ínské malí ství tuší, provád né kone ky prst a
nehty
ínský olej
irý, istý, lesklý
íselník hodin smaltovaný
íselník kovový
íselník no ních hodin
íselník perle ový
íslice hodinová
íslice plastická
íslo
íslova ka
istící buben
istící kabina
Steinkohlenstaub m
s Venezianische Rot n
Eisenoxidrot n
Rötel m
rotes Erdpigment n
roter Indigo m
Rotguß m
Rotglut f
Vermikulargraphit m
Holzwurm m
Granat - böhmischer m
Geruch m
Gerbextrakt(e) m
betragen
Fingermalerei f
Tungöl n
blank
Emailzifferblatt n
Metallzifferblatt n
Nachtuhrzifferblatt n
Perlmutterzifferblatt n
Stutzuhr f
Reliefzahl f
Zahl f
Nummerierslägel m
Putztrommel f
Strahlputzkammer f
12
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
isti
isti odlitk
istírna
istírna odlitk
istit
istit odlitky
istit opakovanou destilací
istit tryskáním
istota
istý
íše s ví kem
išt ní (odstra ování všech cizích látek z povrchu)
išt ní bronzu
išt ní brusivem za sucha (pískováním)
Putzer m
Gussputzer m
Putzerei f
Gussputzerei f
reinigen, freilegen
gussputzen
rektifizieren
strahlputzen
Reinheit f
sauber
Deckelbecher m
Reinigung f
Reinigung der Bronze - Bronzereinigung f
Reinigung mit Schleifmaterial im trockenen Zustand
(Besanden)
Putzen n mit metallischen Strahlmitteln
Säurenreinigung f
Laserstrahlreinigung f
Reinigen mit Laserstrahlen m
Gussputzen n
Reinigung des Bleies - Bleireinigung f
s Sandstrahlen bis zum weißen Metall n
Sandstrehlen-leichtes n
Gasreinigung f
Reinigung von dem oberflächigen Rost m
Strahlputzen n
Sandstrahlen n
Ultraschallreinigung f
íšt ní kovovými tryskacími prost edky
išt ní kyselinou
išt ní laserem
išt ní laserovým paprskem
išt ní odlitk
išt ní olova
išt ní pískováním až na bílý kov
išt ní pískováním lehké
išt ní plynu
išt ní povrchu od rezu
išt ní tryskáním
išt ní tryskáním písku
išt ní ultrazvukem (ponorové išt ní podpo ené
ultrazvukovými vibracemi)
išt ní vodou
išt ní, istit
lánek et zu
lánek etízku
lunek
ka
kovec /kabašon (oblý výbrus)
kovitý
pavek, amoniak
tecí pult
tvercové schéma (vázaný systém)
tvercový pilník
tverhranný díl
ty lalok
ty list
ty úhelník
Nassputzen n
Putzen n
Glied n (einer Kette f)
Schakel (Kettenglied n)
Schützen m
Linse f
Cabochon (mugelier Schliff m)
Linsenförmig
Ammoniak n
Lesepult n
quadratischer Schematismus
Vierkantfeile f
Quadratkantenteil m
Vierpaß m
Vierblatt n
Viereck n
D
ábel
další vzd lání
damarová prysky ice
damaskování
da z idané hodnoty
dárce, p isp vatel
Teufel m
Fortbildung f
Dammar n (Dammarharz n)
Damaszierung f
Mehrwertsteuer f
Donator, Geber m
13
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
dávka
dávkova
dávkování
deformace
dehet, kolomaz
deionizace (odstran ní iont z roztoku vým nou
iont )
deionizace, odsolování
jiny výtvarné kultury
kan
dekapování (odstran ní málo p ilnavých povlak
z povrchu hliníku (nap . ponoponorem do kyseliny
dusi né po alkalickém mo ení)
Dosis f
Dosiergerät n, Zuteiler m
Dosieren n
Deformation f
Teer m
Entionisierung f, Vollentsalzung f
dekapování (odstran ní málo p ilnavých povlak
z povrchu hliníku /nap . ponorem do kyseliny dusi né
po alkalickém mo ení)
Neutralisieren n
dekorace, ornament
dekora ní m íž
dekorativní
lat pokusy, experimentovat
lení
lení do polí
lení, separace
lený
lený lánek
lený lánek ( lánek s diafragmou nebo jiným
fyzikálním prost edkem odd lujícím anolyt od
katolytu)
lený, separovaný
lící nálevka
lící oblouk
lící písek
lící prost edek
lící rovina formy
lící ze
lit, separovat
lník na drahé kameny
demontování a montáž
denodenn
deoxidace (odstran ní oxidu z povrchu)
depasivace (zvýšení rychlosti koroze zp sobené
odstran ním pasiva ní vrstvy)
depasivátor (chemická látka vyvolávající depasivaci)
depolarizace (zmenšení polarizace elektrody)
derivace
derivát buni iny
rovací pila
rování, perforace
rování, prorážení otvor
rovat, d lat pr vlek
rovat, dírkovat, perforovat, prolamovat
desintegrátor
deska hodinového stroje
deska, fošna
deska, fošna, podlaha, p edsí
Zierde f
Verkleidungsgitter n
dekorativ
experimentieren
Division f
Teilung auf Felder n
Trennung f
aufgeteilt
Zelle, geteilte- f
geteilte Zelle f
Teilentsalzung f
Kunst-und Stilgeschichte f
Dechant m
Dekapieren n
getrennt
Tropftrichter m
Scheidbogen m
Streusand m
Trennmittel n
Formteelifläche f
Scheidmauer f
trennen
Edelmetallarbeiter m
Demontierung (f) und Montage f
tagtäglich
Entoxidieren n
Depassivierung f
Depassivator m
Depolarisation f
Ableitung f
Zelluloseabkömmling m
Stichsäge f
Lochung f
Lochen n
lochen
durchbrechen, durchschlagen
Schleudermischer m
Uhrwerkplatte f
Bohle(n) f
Diele(n) f
14
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
deska, tabule
deska, tabule, kotou
deska, tabulka brouš. kamene
deskový vlys
destilace v tenké vrstv
destilace v jednofázovém systému
destilace ve dvoufázovém systému
destila ní ba ka
destila ní k ivka
destila ní pochod, zp sob, metoda
destilovaná rtu
dešt ní (d ev né obložení strop )
detektor, senzor infra erven. zá ení
dextrin
diafragma (pórovitá membrána odd lující anodový a
katodový prostor pokovovací vany navzájem nebo od
prostoru mezi nimi a umož ující pr chod proudu)
Platte f
Scheibe f
Tafel f (v. geschl. Stein)
Plattenfries m
Dünnschichtdestillation f
Einphasenstromdestillation f
Zweiphasenstromdestillation f
Destillierkolben m
Siedegrenze f
Destillationsverfahren n
Quecksilber, destilliertes- n
Getäfel n
Infrarotsensor m
Dextrin n
Diaphragma n
diamant
diamant barevný
diamant bezvadn irý
diamant briliantového výbrusu
diamant erveného k íže
diamant namodralý
diamantová bursa
diamantové pole
diamantový
diamantový nástroj
diamantový vlys (ornament)
diapositiv
dielektrická pevnost (maximální intenzita
elektrického pole, jíž m že oxidový povlak odolat
bez pr razu; obvykle se vyjad uje v kV/mm)
dielektrická sušárna
difuse
difusní pumpa
difuzní ízení (omezení korozní rychlosti rychlostí
difuze agresivních složek k povrchu kovu nebo
korozních produkt od povrchu kovu)
Diamant m
Fantasiediamant m
Reinerweisser Diamant m
Diamantbrillant (Schliff) m
roter Kreuz-Diamant m
Blauwei er Diamant m
Diamantbörse f
Diamantenfeld n
Diamanten
Diamantwerkzeug n
Diamantfries m
Dia(s) n, Diapositiv(e) n
Durchschlagfestigkeit f
difuzní vrstva (na elektrod )
difuzní zinkování /sherardování (vytvá ení povlaku
slitin zinek/železo na r zných výrobcích tím, že se
výrobky zah ejí ve sm si zinkového prachu s inertním
prost edkem nebo bez n ho)
Diffusionsschicht f (an einer Elektrode)
Sherardisieren n
difuzní zpracování (proces vytvá ení povrchové
vrstvy /difuzní vrstvy/ difuzí jiného kovu nebo
nekovu do povrchu podkladu)
Diffusionsverfahren n
digesto
dílna
dílo
díra, otvor
dispergen ní inidlo (materiál, který zvyšuje stabilitu
rozptýlených ástic v kapalném prost edí)
dispersní klih
Abzug m
Werkstatt f
Werk n
Loch n
Dispergiermittel n
dielektrischer Trockenofen m
Diffusion f
Diffusionspumpe f
Diffusionkontrolle f
Dispersionsleim(e) m
15
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
disperzní povlak (povlak tvo ený ásticemi jednoho
materiálu obsaženým v m ížce jiného kovu nebo
nekovu)
Dispersionsüberzug m
divadlo
divy sv ta
dláto, seká ek
dlažba
dlohodobá zkouška te ení
dlouhodobá ochrana
dmuchavka
dmýchací za ízení
dmychadlo
dmýchání, foukání
dmyšní trubice
dnešní
dno
dno kuplovny
doba chladnutí
doba p sobení
doba sušení, sucha
doba tuhnutí
do asná ochrana (ochrana proti korozi úmysln
aplikovaná jen po omezenou dobu)
do asný, asov omezený
dodací podmínky
dodat, odevzdat
dodate né zalešt ní (lehké kone né lešt ní m kkým
kotou em)
dodekamolybdatofosfore ná kyselina
dohotovení formy
docházet
dokázat
dokázat, prokázat
doklad, dokument
dokon it
dolní polovina formovacího rámu
domovní znak, znamení
dopadající sv tlo
dopln k, dopl ování
dopl ovat
doporu ená a nezbytná organizace
doporu ené materiály
doporu ení
doporu ení a další informace
doporu ení a organizace
doprava tekutého kovu
doprovázet
doprovodné prvky
dop ádací stroj
dop ádání
dop íst
dormitá (spole ná ložnice v klášte e)
dórský ád
dórský sloh
Amphitheater n
Weltwunder f
Meißel m
Pflaster n
Zeistandversuch m
langdauernd Schutz m
Biasrohr n
Gebläseanlage f
Gebläse n
Blasen n
Blasform f,Düse f, Windform f
zeitgenösse
Boden m
Kupolofenboden m
Abkühlzeit f
Wirkzeit(en) f
Trockenzeit f
Erstarrungsdauer f
zeitweiser Korrosionsschutz m
zeitlich
Lieferbedingungen f
abliefern
Nachpolieren n
Dodekamolybdatophosphorsäure f
Fertigmachen n der Form
auftreten
beweisen, nachweisen
erweisen
Dokument n
vollenden
Unterkasten m
Hausmarke f
einfallendes Licht n
Ergänzung(en) f
ergänzen
Empfehlung und Unerläßlichkeite Organisation f
empfohlene Materiale
Empfehlung f
Empfehlungt und weiter e Informationen
Empfehlung und Organisation f
Transport m des flüssigen Metalles
begleiten
Verunrenigungen f pl
Feinspinnmaschine f
Feinspinnen n
verspinnen
Dormitorium m
dorische Ordung f
dorisch Stil m
16
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
dosp t, dojít, dorazit
dostava osnovy
dostupné použitelné tvary olov ných plech
došek
dotýkat se
dovnit otev ená bašta
doxale (chórová m íž)
doznat (zm na tvaru)
dra í krev (p írodní prysky ice)
drahokam
drahý kov (ušlechtilý kov)
draselné vodní sklo
draslík
drát
drát kovový
drát kuli kový, perlovec
drát m ný
drát pružinový
drát z drahého kovu
drát ná sí ka, pletivo a tkanina
drát ná tkanina
drát ný kartá
dražit
drážka, rýha
drcení
drolerie (chórová lavice)
drsnost
drsnost (povrchu)
drsný
druh
druh ížového ornamentu na fasád
druh písma
druh slídy, k emi itan hlinitodraselný
druh výbrusu
druh zrcadla
druhá fáze anglické gotiky
druhovací váha
druhovací za ízení
druhování
družstvo
držadlo ze slonoviny
držadlo zrnkovadla
gelangen
Kettendichte f
zugängliche verwendbare Formen von Bleiblechen n
Strhbündel n
berühren
Schalenturm m
Doxale n
erleiden (eine Formänderung)
Drachenblut n
Edelstein m
Edelmetall n
Kaliumwasserglas n
K Kalium
Draht m
Metalldraht m
Perlendraht m
Kupferdraht m
Federdraht m
Edelmetalldraht m
Drahtnetz n
Drahtgewebe n
Drahtbürste f
versteigern
Nut f
Zerkleinern n
Drolerie f
Rauheit f
Rauheit f (der Oberfläche)
rauh
Sorte f
Mäander m
Schriftart f
Kaliglimmer n
Schliffart f
Spiegelart f
Decorated style
Gattierungswaage f
Gattierungsanlage f
Gattierung f
Genossenschaft f
Elfenbeingriff m
Universalhelft für Korneisen und Millesgriffes
rädchen
Halter m
Reagenzglashalter m
Halterung f
Holztafel f
Holzmehl n
Holzplastik f
Akrolith m
držadlo, držák
držák na zkumavky
držák, p idržování
ev ná deska
ev ná mou ka
ev ná plastika
ev ná socha, jejíž neod né ásti jsou formované z
kamene
ev né špony, št piny, t ísky
ev ný model
ev ný pilí
Holzspäne
Holzmodell n
Türpfeiler m
17
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
ev ný rám usazený z vnit ní strany viditelného
rámu, užívaný k napínání ln ného plátna
ev ný spoj, vlaštov í ocas
evo
evo z jehli natých strom
evo z listnatých strom
evoryt
evorytec
evo ezba, rytina
evouhelná mou ka
ezávání zateklin
ík nýtu
dub
dubleta
dubleta dutá
duchovenstvo, klérus
l
ík
ležitost pat né kontroly
ležitý
lková koroze
m U erné matky boží
dusík
dusík
duté zrcadlo
dutina
dutina formy
dutý nýt
ovat
dvakrát pálený, neglazovaný porcelán
dvanáctist n
dvanáctist n
dve e
dve ní klika
dvojá ek, dvoustranný etízek
dvojatomová zemina, k emelina, trypl
dvojhá ek
dvojitý antový chrám
dvojsložkové balení chemicky odolného tmele
Blendrahmen m
Schwalbenschwanz m
Holz n
Nadelholz n
Laubholz n
Tonholzschnitte(e) m
Holzstecher m
Holzschnitt(e) m
Holzkohlenstaub m
Entgraten n (mit Schnittwerkzeug n)
Nietschaft m
Eiche(n) f
Doppelstein m
Hohldublette f
Klerus m
Bergwerk n
Körner m
Wichtigkeit der gehörig Kontrolle f
wichtig
Grübchenkorrosion f
Haus Zur. Schwarzemuttergottes
N Stickstoff
Stickstoff m
Hohlspiegel m
Hohlraum m, Höhle f
Formhohlraum m
Hohlniet m
vertranen
Bisquitporzellan n
Dodekaedron n
Zwölfflächner r
Tür f
Türdrücker m
Doppelkette f
Kieselgur n
Doppelhäkchen n
Doppelantentempel m
zweikomponente Packung des chemischen
widerstandsfähigen Kittes m
doppelwanding
Zweiphasenreinigung f
dvojst nný, s dvojitou st nou
dvoufázové išt ní ( išt ní roztoky složenými
z vrstvy rozpoušt dla a z vodné vrstvy)
dvouchórový kostel
dvoupláš ová kupole
dvouvrstvý povlak
dýhová intarzie
dýka
dysprosium
doppelchörige Anlage f
zweischalige Kuppel f
Duplexüberzug m
Furnier(e) n
Dolch m
Dy Dysprosium
E
ebenové d evo
ecce homo, bolestný Kristus
Ebenholz n
Schmerzensmann m
18
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
EDX-rentgenosv télkující (fluorescen ní) analyza
einsteinium
EIS - elektrochemická impenda ní spektroskopie
EIS elektrochemická spektroskopie (elektrochemická
zkouška založená na odezv korodující elektrody na
vložený nap ový nebo proudový signál o malé
amplitud p i r zných frekvencích)
energiedispersive Röntgenfluorescenz analyse EDX f
Es Einsteinium
EIS - elektrochemische Impedanze Spektroscopie
elektrochemische Impedanz-Spektroskopie f
ekonomie (školní p edm t)
elektrický vrták
elektroda (elektronový vodi ve styku s elektrolytem)
elektrodová reakce (reakce na rozhraní fází, p i které
dochází k p enosu náboje mezi elektronovým
vodi em a elektrolytem)
Wirtschaftskunde f
Elektrobohrer m
Elektrode f
Elektrodenreaktion f
elektrodový potenciál (nap tí m ené ve vn jším
obvodu mezi elektrodou a referen ní elektrodou,
které jsou ve stejném elektrolytu)
elektrochemická koroze (koroze s nejmén jednou
anodickou a jednou katodickou reakcí)
elektrolyt (prost edí, ve kterém je elektrický proud
enášen ionty)
elektrolytická redukce
elektrolytické išt ní ( išt ní, p i n mž roztokem
prochází elek. proud a išt ný p edm t je jednou
z elektrod)
elektrolytické išt ní ( išt ní, p i n mž roztokem
prochází elektrický proud a išt ný p edm t je jednou
z elektrod)
Elektrodenpotential n
elektrolytické leptání (rozpoušt ní hliníku
elektrolýzou ve vhodném roztoku)
elektrolytické lešt ní (hlazení a lešt ní povrchu kovu
jeho zapojením jako anoda ve vhodném roztoku)
elektrolytické lešt ní (hlazení a lešt ní povrchu kovu
jeho zapojením jako anoda ve vhodném roztoku)
elektrolytické lešt ní (lešt ní povrchu vhodným
elektrolytickým procesem)
elektrolytické obráb ní
elektrolytické obráb ní
elektrolytické obráb ní
elektrolytické obráb ní
elektrolytické obráb ní (tvarování kovového
edm tu zapojeného jako anoda pr chodem
stejnosm rného elektrického proudu elektrolytem ve
št rbin mezi p edm tem a vhodn tvarovaným
nástrojem /katodou/; tvarovaná katoda vytvá í vhodné
proudové pole tak, aby se dosáhlo p ednostního úb ru
kovu v požadovaných místech)
elektrolytisches Ätzen n
elektrolytické pokovování
elektrolytické pokovování
elektrolytické pokovování (elektrolytické vylu ování
ilnavého kovového povlaku na elektrod s cílem
získat povrch s vlastnostmi nebo rozm ry odlišnými
od povrchu podkladového kovu)
Metallabscheidung, galvanische- f
Abscheidung, elektrolytische- f
galvanische Metallabscheidung f
elektrochemische Korrosion f
Elektrolyt m
elektrolytische Reduktion f
Reinigung, elektrolytische- f
elektrolytische Reinigung f
Elektropolieren f, n
Polieren, elektrolytishes- n
elektrolytisches Glänzen n
ECM (elektrochemisches Bearbeiten)
elektrochemisches Bearbeiten n ECM
elektrochemisches Fräsen n
Fräsen, elektrochemisches- n
Bearbeiten, elektrochemisches- n
19
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
elektrolytické pokovování s periodickou zm nou
polarity proudu /reverzní pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování p i n mž se sm r proudu
periodicky m ní)
PR-Verfahren n
elektrolytické pokovování s periodikou zm nou
polarity proudu /reverzní pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se sm r
proudu periodicky m ní)
Umpolverfahren n
elektrolytické pokovování/ monokrystallické, vláknité
nár stky kovu, astomikroskopické, n kdy ale
dosahující délky n kolika cm; mohou vznikat
samovoln p i skladování nebo užívání, nebo vzácn ji
i elekrolytickém vylu ování)
Whisker, whiskery
elektrolytické vybarvování
elektrolytické vybarvování 1/(elektrolytické barvení
anodických oxidových povlak v roztocích solí kovu)
2/(elektrolytický proces vytvá ející dekorativní
baravné povrchové úpravy kov nebo elektrolyticky
vylou ených kovových povlak )
Färben, elektrolytisches- n
elektrolytisches Färben f
elektrolytické vylu ování
elektrolytické vylu ování (proces vylu ování kovu
nebo slitiny na elektrod elektrolýzou)
elektrolytický chrom
elektrolytický roztok
elektrolytický roztok (vodivé prost edí, ve kterém je
pr chod proudu doprovázen látkovým transportem)
elektrolýza (pr chod elektrického proudu
elektrolytem, jímž dochází k elektrlytickým reakcím
na elektrodách).
elektrolytische Abscheidung f
elektrolytische Metallerzeugung f
elektromagnetický odlu ova železa
emise infra erveného zá ení
empora (galerie v chrám. prostoru)
emporový halový kostel
emulga ní inidlo, prost edek (látka užívaná
k vytvo ení stabilní emulze)
emulgátor
emulze
emulzní išt ní ( išt ní emulzním prost edkem
složeným z organického rozpoušt dla, vodní fáze a
emulga ních inidel)
enfiláda (propojené místnosti, jejichž na stejnou osu
situované dve e, umož ují pr hled p es celé jejich
azení)
elektro-magnetischer Eisenabscheider m
Infrarotemission f
Empore f
Emporenhalle f
Emulgator(en) m, Emulgiermittel n
entaze (mírné vypnutí sloupu, p ibližn do poloviny
výše d íku)
epištola
epoxidová licí prysky ice
erb, štít
erbium
erbovní obrazy
erbovní štít
erbovní znamení
Erlenmeyerova ba ka
eroze
Entase f
Chrom, elektrolytisches n
Lösung, elektrolytische f
elektrolytische Lösung f
Elektrolyse f
Emulgiermittel n
Emulsion(en) f
Emulsionsreinigung f
Enfilade f
Epistel f
Epoxid-Gießharz n
Wappen n
Er Erbium
Wappenbilder f
Wappenschild m
Wappenzeichen n
Erlenmeyerkolben m
Auswaschung f
20
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
erozní koroze (proces se spole ným p sobením eroze
a koroze)
Eskulapova h l
ester kyseliny k emi ité
estrada, pódium (zvýšení podlahy o jeden i více
stup u tr nu, oltá e, náhrobku…)
etážové formování
eterické oleje
ethylsilikát
etup ovitý zkušební odlitek
europium
eutektická p em na
eutektická teplota
eutektický
eutektický bod
eutektikum
eutektoid
eutektoidní p em na
evangeliá
exotermická sm s
exponát
Erosionskorrosion f
Äskulapstab m
Kieselsäureester m
Estrade
Stapelgussformen n
ätherische Öle pl. (n)
Äthylsilikat n
Stufenprobe f
Eu Europium
eutektische Umwandlung f
eutektische Temperatur f
eutektisch
eutektischer Punkt m
Eutektikum n
Eutektoid n
eutektoide Umwandlung f
Evangeliumbuch n
exothermischer Formstoff m
Exponat(e)
F
faceta výbrusová
facety, plošky
falsifikát v um ní
farnost
fáze
fázové rozhraní
Fénix (sho í a znovu povstává z popela) symbol
Kristovy smrti a vzk íšení
fenolformaldehydová prysky íce
ferit
fermež
fermež ln noolejná s terpentinem
fermium
ferochromová struska
feroslitina
fiála (gotický v ži kový stavební prvek)
fialový
filigrán
filigrán drátkový
filigrán zrnitý
filmovitý
filtr infra erveného zá ení
filtra ní trubi ka
fixa ní prost edek
fixovat
fleš (velmi tenký kovový povlak zhotovený krátkým
elektrolytickým vylu ováním)
flokulace
flokulace (shlukování, agregace, do v tších ástic,
aby jejich rozm r vzrostl natolik, že dojde
k vysrážení)
Schliffflache f
Ecke pl. (v. Facette)
Kunstfälchung f
Pfarrsprengel m
Phase f
Phasengrenze f
Phönix
Phenol-Formaldehydharz n
Ferrit m
Firnis(se) m
Leinölfirnis mit dem Terpentin n
Fm Fermium
Ferrochromschlacke f
Ferrolegierung f
Fiale f
violett
Filigrann n
Filigran / aus dünnem Draht m
Filigrann - das granulierte
filmartig
Infrarotfilter m
Filteröhrchen n
Fixiermittel n
fixieren
Flash m
Ausflockung f
Ausflocken m
21
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
fluidní sušárna
fluidní sušárna
fluor
fluorit
fluorit, kazivec
folie
forma
forma (pom cka používaná jako katoda p i
galvanoplastice; matrice ne-bo forma)
forma do zem
forma, tvar
formí
formovací materiál / suroviny
formovací písek
formovací podložka
formovací podložka
formovací postup
formovací rám
formovací sm s
formovací sm s na p isušení
formovací sm s na sucho
formovací sm s na syrovo
formovací sm s pro p esné lití
formovací sm s s ovládaným ztužováním
formovací sm s s vodním sklem
formovací stroj
formovací stroj na lisování vyššími m rnými tlaky
formovací st l
formovací za ízení
formování
formování do formovacích rám
formování do hlíny
formování do písku
formování na spalitelný model
formování na sucho
formování na syrovo
formování reliéfu voskem
formování v jám
formovat
formovatelnost
formovna
fosfátování (vytvá ení vrstvy nerozpustných
fosfore nan na povrchu kovu, p i použití inidla
obsahujícího kyselinu fosfore nou anebo
fosfore nany)
Fluidschichttrockner m
Wirbelschichttrockner m
F Fluor
Fluorit n
Flussspat m
Folie(n) f
Form f
Dorn m
fosfátový konverzní povlak (povlak vytvo ený
fosfátováním)
fosfor
fosforová m
fosilní, zkamen lý
fotografie z infra erveného zá ení
foukací stroj na jádra
foukané jádro
foukání jádra
Phosphatüberzug m
Herdform f
Form(e) f
Former m
Formstoff m / Grundstoffe
Formsand m
Formunterlagplatte f
Unterlegbrett n
Formverfahren n
Formkasten m
Formgemisch n / Formstoff m
oberflächlich getrockneter Sand m
Trockensand m
Grünsand m
Formstoffgemisch n für Präzisionsgiessverfahren
Formstoffgemisch n mit gerichteter Erstarrung
Formstoffgemisch n mit Wasserglas
Formmaschine f
Hochdruckpressformmaschine f
Formbank f
Formeinrichtung f
Formen n
Kastenformen n
Formen n in Lehm
Sandformen n
Formen n mit vergasbarem Modell
Trockensandformen n
Grünsandformen n
bossieren
Formherstellung f in der Formgrube
formen
Formbarkeit f
Formerei f
Phosphatieren n
P Phosphor
Phosphorkupfer n
fossil
Infrarotfotografie f
Kernblasmaschine f
geblasener Kern m
Kernblasen n
22
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
frakcionovaný
francium
francouzská lilie, heraldická
freon (CFC - chlorofluorocarbon)
freska (malba zásaditými vodovými barvami na
erstvé vápenné omítce)
fréza, výstružník
frézka
frézovat
fronton, nadokenní ímsa
furanová prysky ice
furanová sm s
fyzikální napa ování
fyzikální napa ování /PVD – physical vapour
deposition/ (postup vytvá ení povlaku odpa ováním a
následnou kondenzací prvku nebo slou eniny
/obvykle ve vysokém vakuu)
fraktioniert
Fr Frankium
Franzözische Lilie f
FCKW-Fluorchlorkohlenwasserstoff
Fresko-Malerei f
fyzikální napa ování PVD /physical vapour
deposition/ (postup vytvá ení povlaku odpa ováním a
následnou kondenzací prvku nebo slou eniny /
obvykle ve vysokém vakuu)
Ausdampfverfahren, physikalisches- n
fyzikální vlastnosti
fyzikální vlastnosti
physikalische Eigenschaften f pl
physikalische Eigenschaften f pl
Fräser(werkz.) m
Fräsmaschine f
fräsen
Verdachung f
Furanharz
Furan-Formstoffgemisch n
PVD /physical vapour deposition/
physikalisches Aufdampfverfahren n
G
gadolinium
gallium
galský kohout
galvanická koroze (koroze, která se asto omezuje na
funkci bimetalických korozních lánk , na
bimetallickou korozi)
galvanická ada (seznam kov uspo ádaný podle
jejich samovolných korozních potenciál p i
vymezených podmínkách)
Gd Gadolinium
Ga Gallium
Gallischer Hahn m
galvanische Korrosion f
galvanický lánek (kombinace rozdílných elektrod
zapojených do série s elektrolytem)
galvanický povlak
galvanizace
galvanodynamická zkouška (elektrochemická
zkouška, p i níž se proudová hustota plynule m ní
edem stanovenou rychlostí)
galvanodynamická zkouška s konstantní krokovou
zm nou proudu, p i které doba trvání a p ír stek nebo
úbytek proudu jsou v každém kroku shodné)
galvanisches Element n
galvanodynamická zkouška s krokovou zm nou
proudu (elektrochemická zkouška, v které se
proudová hustota m ní po p edem stanovených
asových krocích)
galvanostatischer Stufenversuch m
galvanostatická zkouška (elektrochemická zkouška,
i níž se proudová hustota udržuje na konstantní
hodnot )
galvanostatischer Halteversuch m
geison (korunová ímsa eckého chrámu, šikmá ímsa
lemuje šikmý štít)
Geison m
galvanische Spannungsreihe f
galvanischer Überzug m
Galvanisierung f
galvanodynamischer Versuch m
galvanostatischer Treppenversuch m
23
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
gema, rytý drahokam
gemologie
génius (strážný duch lov ka, v antickém ím )
geometrický ornament
germanium
gilošování
glasura, jejíž bohatost na barvy je dosažena
vícenásobným pálením
glazovaný
glazura(y)
glcid, uhlohydrát, sacharid, cukr
gloriola, svatozá
glyptika
gobelín
gobelin, aloun
gotický esovitý pohyb postavy
gotika
gradient chladnutí
grafické znázorn ní litiny
grafit
grafit
granát - drahý kámen
granát africký
granát ceylonský
granát indický (almandin)
granát zelený
granát-grosuár (angreštov zelený)
granátový šperk
grisaille (malba v šedých barevných tónech, asto
rafinovan p edstírající plastiky nebo štuk)
groteska ( ímsko-antický ornament s jemnými
úponky a fantastickými lidskými zví ecími a bájnými
postavami)
guma fragant
guma, pryž
Gemme f (Schmuckstein, geschnittener Stein m)
Edelsteinkunde f
Genius m
geometrisches Ornament n
Ge Germanium
Guillochieren n
flambierte Glasur f
glasiert
Glasur(en) f
Kohlenhydrat n
Gloriole f
Steinschmiedekunst f
Bildteppich m
Wandbehand m
gotischer Schwung m
Gotik f
Abkühlgradient m
grafische Darstellung des Gußeisens n
Graphit m
Graphit m
Granat m
Afrikanischer Granat m
Ceylongranat m
indischer Granat m (Almandin)
Olivingranat m
Grossular (jadegrüner Granat) m
Granatschmuck m
Grisaille f
Groteske f
Traganthschleim m
Gummi m
H
hadice
hafnium
halový kostel
Haringova-Blumova vani ka
Haringova-Blumova vani ka
Haringova-Blumova vani ka (pravoúhlá nádoba
z nevodivého materiálu s hlavními a pomocnými
elektrodami uspo ádanými tak, že umož ují stanovit
hloubkovou ú innost nebo polarizace elektrod a
rozdíl potenciál mezi nimi)
Schlauch m
Hf Hafnium
Hallenkirche f
Blum-Zelle, Haring- f
Zelle, Haring-Blum- f
Haring-Bum-Zelle f
harmonická proporce
hedvábí k navlékání perel
hedvábné vlákno
hedvábné zboží
helium
hematitové surové železo
heraldická figura
harmonische Proportion f
Perlen (aufreih) seide f
Seidenfaden m
Seidenware f
He Helium
Hämatit-Roheisen n
heraldische Figur f
24
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
heraldická figura, h. ád
heraldika
heraldika
heslo erbu (trofeje, zbran ...)
Hippodam v systém (plánování m st)
historie pozinkování st ech
hladící n. jemný pilník
hladící ocel
hladina
hladina lázn
hladký lesk, hladkost
hladomorna, hradní v zení
hlasatel, posel
hlava
hlava nýtu
hlavice akantová
hlavice byzantská – ran k es anská
hlavice figurální
hlavice h ibová
hlavice kompozitní
hlavice krychlová
hlavice listová
hlavice papyrová
hlavice sloup (dórské, ionské)
hlavice toskánská
hlavice ve form kv tinového kalichu
hlavice volutová
hlavice zoomorfní
hlavní apsida (v ele hlavní lodi)
hlavní oltá
hlavní orientace krystal
hlazení tlakem (hlazení povrchu t ením za tlaku bez
ejmého úb ru povrchové vrstvy materiálu)
hlína
hlin ná forma
hlin né jádro
hliník
hliník (Aluminium - 13)
hliník istý
hliník dezoxida ní
hliník elektrolytický
hliník eloxovaný
hliník p etavený
hlinikárna
hliníková slitina
hlinitá sm s
hlinitan
hlinitok emi itan
hlinka bozeto
hloubka
hloubka pr niku koroze
hloubka zákalky
hloubková ú innost
heraldische Ordnung f
Heraldik f
Wappenkunde f
Wahlspruch
Hippodamischer Systém n
Geschichte f der Zinkdachbesteckung f
Schlichtfeile f
Abzichstahl m
Niveau n
Badoberfläche f
Glätte f
Verlies n
Sprecher, Bote m
Kopf n
Nietkopf m
Kapitell, akanthus
Kapitell, byzantinisch – frühchristliches
Kapitell, figuren
Kapitell, pilz
Kapitell, komposit
Kapitell, würfel
Kapitell, laub
Kapitell, schilf
Kapitell (dorisches, ionisches) n
Kapitell, tuskisches
Kelchkapitell f
Kapitell, voluten
Kapitell, tier
Hauptapsis f
Hochaltar m
Hauptorientierung f der Kristalle
Preßglänzen n
Tonerde f
Lehmform f
Lehmkern m
Al Aluminium
Aluminium n / Al
Reinaluminium n
Desoxydationsaluminium n
elektrolytisches Aluminium n
eloxiertes Aluminium n
Umschmelzaluminium n
Aluminiumwerk n, Aluminiumhütte f
Aluminiumlegierung f
tonhaltiger Formsand m
Aluminat n
Alumosilikat n
Tonbozzetto n
Tiefe(n) f
Angriffstiefe f
Einstrahlungstiele f
Streuvermögen n
25
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
hloubková innost (zlepšení rozd lení povlaku
/obvykle kovu/ proti tomu, která vyplývá
z primárního rozd lení proudu na elektrod /obvykle
katod /v daném roztoku a za vymezených podmínek)
Streufähigkeit f
hlubotisk
hmota, materiál, látka
hmoždí
hmyz
hnací kolo
hn tací mísi
hn tení
hniloba
hniloba d eva
hnití a napadení d eva hmyzem
Tiefdruck m
Stoff m
Mörser m
Insekt n
Treiber m
Knetmischer m
Kneten n
Fäulnis f
Holzfäule f
Faulen (n) und r Pilzbefall (m), Angriff (m)des Holzes
von Insekten
Nest m
Hobel m, hobeln
Hobelstahl m
Senkrechthobeln n
Wurfbewegung f
wert
Uhrstein m
Kavalieruhr f (Doppel-)
Taschenuhr f
Armbanduhr f
Schmuckuhr f
Juwelenuhr f
Uhrglasschale f
Ankerbrücke f
Federhausbrücke f
Uhruhkloben m
elektrische Uhr f
Datumuhr f
Kirchenuhr f
Kuckucksuhr f
Sanduhr f
Weckeruhr f
Glockenspieluhr f
Uhr mit Sekunde in Mitte
selbstaufziehende Uhr f
Sonnenuhr f
antike Uhren n
Schachuhr f
Turmuhr f
Wasseruhr f
eignen
Wert m
Wert der Patina zu Bronze f
pH-Wert m
würdigen
schätzen
Ho Holmium
Homogenität f
Honahle f
hnízdo
hoblík, hoblovat
hoblovací n ž
hoblování svislých ploch
hod
hoden
hodinkový kámen
hodinky dvoupláš ové
hodinky kapesní
hodinky náramkové
hodinky šperkové
hodinky zdobené drahokamy
hodinové sklo
hodinový m stek kotvový
hodinový m stek pérovníku
hodinový m stek setrva níku
hodiny elektrické
hodiny kalendá ní, datumové
hodiny kostelní
hodiny kuka ky
hodiny p esýpací
hodiny s budíkem
hodiny s hracím strojkem
hodiny s vte inovou ru kou
hodiny samonatahovací
hodiny slune ní
hodiny starožitné
hodiny šachové
hodiny v žní
hodiny vodní
hodit se, být vlastností
hodnota
hodnota patiny na bronzu
hodnota PH
hodnotit
hodnotit, oce ovat, odhadovat
holmium
homogenita
honovací nástroj
26
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
honování /tryskání/ za mokra
horní okenní st na
horní polovina formovacího rámu
horní vtok
ho ák
ho ík
ho íková slitina
ho lavina
ho lavý
hotovost, za hotové
houba (plís ová)
housenka bource morušového
houska
houževnatost
hození
hrad
hrana
hrana, h eben, nároží
hrana, okraj
hranatý
hranice
hranol
hrázd né zdivo, p íhrad. konstrukce
hrdinský
hrnek na va ení
hrob
hromadit, nadržovat
hromadné elektrolytické pokovování
hromadné elektrolytické pokovování
hromadný proces (mechanické, chemické nebo
elektrolytické úpravy hromadn vyráb ných
edm v rotující nádob )
Flüssigkeitshonen n
Lichtgaden, Obergaden
Oberkasten m
Einguss m von oben
Brenner m
Mg Magnesium
Magnesiumlegierung f
feuergefährlicher Stoff m
brennbar
Bargeld n
Pilz(e) m
Seidenraupe f
Roheisenmassel f
Zähigkeit f
Verwerfung f
Burg f
Kante f
Grat m
Kante f
eckig
Grenze(n) f
Prisma n
Fachwerk n
heldenschaft
Kochtopf m
Grab m
stauen
Massenartikelgalvanisierung f
Trommelgalvanisierung f
Trommelverfahren n
hrot, špi ka, kopí, rože
hrotitý oblou kový vlys
hrubozubý
hrubý
hrubý pilník
hrudkování, k ídování
hruška beranidla
ebí kový olej
ebík
ebíkové hlavi ky (románs. ornam.)
ibový strop (železobetonový strop bez pr vlak ,
nesený h ibovými sloupy - Turín)
ídel setrva níku
hubený
hubený písek
hubice dmuchavky
hubi ka konvice
hubi ka pánve
lkové písmo
Hullova vani ka
Spieß m
Spitzbogenfries m
grobgezahnt
grob
Grobfeile f
Puderbildung f
Fallbirne f
Nelkenöl n
Nagel m
Nagelkopf m
Pilzdecke f
Uhruhwelle f
mager
magerer Formsand m
Düse f, (Schmelzofenblasrohr n)
Schneppe
Pfannenausguss m
Blockschrift f
Zelle, Hull- f
27
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
Hullova vani ka (lichob žníková nádoba
z nevodivého materiálu s elektrodami uspo ádanými
tak, že umož ují sledovat katodové a anodové je-vy
v širokém rozmezí hustot proudu)
Hull-Zelle f
hustota
hustota po up chování
hustota, nepropustnost, spec. váha
hu se zárukou kvality
hutní plastika (z gotic. stavebních hutí)
hv zdicová, paprs itá, osová symetrie
hv zdovec – výbrus
hyacint, sko icov hn do erv. zirkon
hyalit (bezbarvý opál)
hydrát
hydrát amoniaku
hydrát kysli níku železitého
hydratace
hydrid
hydrid hlinito-lithný
hydrid hlinitý
hydrid kovu
hydrid olovi itý
hydrid železa
hydropan - odr da opálu
hydroskopi nost
hydroxid
hydroxid alkalického kovu
hydroxid cínatý
hydroxid cini itý
hydroxid draselný
hydroxid hlinitý
hydroxid chromitý
hydroxid chromnatý
hydroxid m natý
hydroxid m ný
hydroxid nikelnatý
hydroxid olovi itý
hydroxid olovnatý
hydroxid rtu natý
hydroxid sodný
hydroxid vápenatý
hydroxid zine natý
hydroxid zlatitý
hydroxid zlatný
hydroxid železitý
hydroxid železnatý
hygroskopický
hypereutektický
hypoeutektický
Dichte f
Stampfdichte f
Dichte f
Hütte samt der Garantiequalität f
Hüttenplastik
Radialsymmetrie f
Sternschliff. m
Hyazinthe f (rotbrauner Zirkon)
Hyalit (glas- u. opalart. Min.)
Hydrat n
Ammoniakhydrat n
Eisen(III)-oxid-hydrat n
Hydration f, Hydratisierung f
Hydrid n
Lithiumaluminiumhydrid n
Aluminiumhydrid n
Metallhydrid n
Bleiwasserstoff m
Eisenhydrid n
Hydrophan (Weltauge Opal m)
Hydroskopizität f
Hydroxid n
Alkalihydroxid n
Zinn(II)-hydroxid n
Zinn(IV)-hydroxid n
Kaliumhydroxid n
Aluminiumhydroxid n, Aluminiumorthohydroxid n
Chrom(III)-hydroxid n
Chrom(II)-hydroxid n
Kupfer(II)-hydroxid n
Kupfer(I)-hydroxid n
Nickel(II)-hydroxid n
Blei(IV)-hydroxid n
Blei(II)-hydroxid n,
Quecksilber(II)-hydroxid n
Natriumhydroxid n
Kalziumhydroxid n
Zinkhydroxid n
Gold(III)-hydroxid n
Gold(I)-hydroxid n
Eisen(III)-hydroxid n
Eisen(II)-hydroxid n
hygroskopisch, wasseranziehend
übereutektisch
untereutektisch
Ch
chalcedon – odr da k emene
chalcedon obecný
Chalzedon m (Quarz m)
gemeiner Chalzedon m
28
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
chalkolit zelený (s m dí uran. slíd)
chátrání dolní (spodní) stavby
chelátotvorné inidlo (organická slou enina schopná
vytvá et s iontem kovu chelát)
chemická koroze
chemická oxidace
chemická zásada
chemická zkumavka
chemické brusné metody
chemické lešt ní
chemické lešt ní
chemické lešt ní (krátké pono ení do roztoku
k vytvo ení lesklého povrchu kovu)
chemické lešt ní (krátké pono ení do roztoku
k vytvo ení lesklého povrchu kovu)
chemické lešt ní (ponor do vhodného roztoku ke
zlepšení hladkosti povrchu kovu)
chemické lešt ní (postup vytvá ející lesklý povrch
kovu)
chemické metody
chemické napa ování (chemical vapour deposition)
chemické napa ování CVD /chemical vapour
deposition / (postup vytvá ení povlaku chemickou
reakcí vyvolanou tím, že teplo nebo plyny zp sobí
redukci par kondenzujících na podkladu
Kupferglimmer (grünes Min.)
untere Baufälligzustand
Chelatbildner m
chemické napa ování CVD /chemical vapour
deposition/ (postup vytvá ení povlaku chemickou
reakcí vyvolanou tím, že teplo nebo plyny zp sobí
redukci par kondenzujících na podkladu)
chemisches Aufdampfverfahren n
chemické opracování (tvarování ponorem do
vhodného leptadla / ásti p edm tu, které nemají být
opracovány, se chrání maskovacím povlakem)
chemické opracování (tvarování ponorem do
vhodného leptadla)
chemické pokovování
chemické pokovování (vylu ování kovového povlaku
chemickými neelektrolytickými zp soby)
chemické složení
chemické vlastnosti
chemický katechin
chemický proces koroze
chemický rozbor
chladící buben
chladící h ebík
chladící v ž
chladi
chladit, kalit
chladnutí
chlazení písku
chlazení, ochlazování
chlor
chlorid zine natý
chloroform
chlorofyl
chemisches Fräsen n
chemische Korrosion f
chemische Oxidation f
Base f
Reagenzglas n
chemische Schliffverfahren pl.
chemisches Glänzen n
Polieren, chemisches- n
Glanzbrennen n
Glänzen n
chemisches Polieren n
Glänzen, chemisches- n
chemische Methoden pl.
CVD
Ausdampfverfahren, chemisches- n
Fräsen, chemisches- n
Metallabscheidung, chemische- f
chemische Metellabscheidung f
chemische Zusammensetzung f
chemische Eigenschaften f pl
Katechu n
chemischer Prozeß (m) von Korrosion f
chemische Analyse
Kühltrommel f
Kühlnagel m
Kühlturm m
Kühler m
ablöschen
Abkühlen n
Sandkühlung f
Kühlen n
Cl Chlor
Zinkchlorid n
Trichlormethan n
Blattgrün n
29
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
chod hodin – kulhavý
chod hodin kyvadlový
chod hodin pérový
chod hodin srpovitý
chod pece
chod, b h, kurz
chod, innost, provoz
chór s ochozem a v ncem kaplí
chórová lavice
chórová m íž
chórová p epážka
chórový ochoz
chování
chování m di (materiálové)
chovat se
chrámová lo
chrli
chrom
chrom (Chromium - 24)
chromatika (nauka o barvách)
chromatografie
chromátování (vytvá ení chromátového konverzního
povlaku na povrchu kovu pomocí roztok
obsahujících slou eniny šestimocného chromu)
chromátový konverzní povlak
chromitový písek
chrommagnesitový písek
chromo in ní (k že)
chromolovnatá žlu
chromová erve
chromová zele
chromová žlu
chromoxidová zele
chrysoberyl
chrysolit (olivín)
chrysopras ( esnek. zelený k emen)
chv t se, t ást se
chyb jící místo
chyby ve složení
Rückfallende Hemmung
Pendelhemmung
Federkraftgang m
Sichelhemmung
Ofengang m
Lauf (Läufe) m
Betrieb m
Chor mit Chorumgang und Kapellenkranz
Chorgestühl n
Chorgitter n
Chorschranken m
Chorumgang m
Verhalten n
s Werkstoffverhalten des Kupfes n
verhalten sich
Langhaus n
Wasserspeier m
Cr Chrom
Chrom n / Cr
Chromatik f
Chromatographie f
Chromatieren n
Chromatierüberzug m
Chromitsand m
Chrommagnesitsand m
Chromgerberei f
Bleichromatgelb n
Chromrot n
Chromgrün n
Chromgelb n
Chromoxidgrün n
Chrysoberyll m
Chrysolith m
Chrysopras m
zittern
Fehlstelle(n) f
Fehler (pl.) in der Zusammensetzung
I
ilustrace
iluzivní architektura (architektonické prvky malované
i v reliéfu na st nách a v klenb iluzivn rozši ují
vnit ní prostor /Pompeje, barokní st ny -pr hledy do
nebe na stropech a klenb /)
Illustration f
Scheinarchitektur f
index lomu
indická erve
indická žlu
indigo (mod )
indium
inerní anoda
inertní plyn
Brechungsindex m
Indischrot n
Indischgelb n
Indigo n
In Indium
Inertanode f
Edelgas n
30
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
inertní, t žkopádný, pomalý
infra ervená reflektografie
infra ervená spektroskopie
infra ervené absorp ní spektrum
infra ervený
infra ervený
ingot
inhibitor (látka používaná ke snížení rychlosti ur ité
chemické nebo elektrochemické reakce)
inhibitor koroze (chemická látka, jejíž p ítomnost v
korozním systému ve vhodné koncentraci snižuje
korozní rychlost aniž podstatn m ní koncentraci
kterékoli agresivní složky)
träge
Infrarotreflektografie f
Infrarot-Spektroskopie f
Infrarotabsorptionsspektrum n
Infrarot (IR)
Ultrarot
Block m, Massel f
Inhibitor m
inkoust
inkrustace
inkrustér
insignie (odznaky) korunní
insignie hodnostní
intaglie (rytí do hloubky)
intarzie, vykládání
intensita, mohutnost
interkrystalický lom
interkrystalický lom
interval tuhnutí
intimita
inverzní pokovování
inzerát, oznámení
iontové nanášení (postupy vytvá ení atomárního
filmu, p i kterých je povrch podkladu anebo
vytvo ený film vystaven proudu ástic o vysoké
energii /obvykle iont plynu/, který vyvolá zm ny
oblasti rozhraní nebo zm ny vlastností filmu)
Tinte f
Krustenbildung f
Inkrusteur m
Kroninsignien
Insignien würdezeichen
Intaglio n
Einlegearbeit(en) f
Intensität f
interkristalliner Bruch m
Korngrenzenbruch m
Erstarrungsintervall n
Intimität f
Zementationsüberzug m
Anzeige f
Ionenplattieren n
iridium
irizující (hra duhových barev)
isola ní schopnost
italský druh písma (podobné švabachu ze 16. století)
izolace
izolovat
Ir Iridium
irisierend
Isolationsvermögen n
Bastrada f
Isolierung f
isolieren
Korrosionsinhibitor m
J
jablko (hruška) kordu
jablko íšské, korunova ní klenot
jadeit (pyroxen)
jadeit ínský
jadeit novozélandský
jaderna
jaderník
jádra
jádro
jádro (perly)
jádro z cementové sm si
jádro ze sm si s vodním sklem
jádrová sm s
Degenknopf m
Reichsapfel m
Jade Augit-Min.
Chinesischer Jade m
Neuseeländischer Jade
Kernmacherei f
Kernkasten m
Kernmacher m
Kern(e) m
Kern m (Perle f)
Zementsandkern m
Wasserglassandkern m
Kernformstoff m
31
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
jádrová use n. k že
jádrové d evo
jádrový olej
jakost, kvalita
jakost, vlastnost, povaha, stav
jalová elektroda
jalová elektroda /katoda/ (katoda používaná
k odstra ování nebo rozkladu ne istot
v pokovovacích elektrolytech)
Kernleder n
Kernholz n
Kernöl n
Güte f
Beschaffenheit f
Selektivkathode f, Blindkathode f
Blindkathode f
jantar kalný
jantar lisovaný
jantar nepr hledný
jantar polský
jantar p irozený
jantar, minerál
jantarový šperk
japonský papír
jasan
jasný, pronikavý, ostrý, k iklavý
jaspis – odr da k emene
jaspis achátový
jaspis ervený
jaspis krvavý (heliotrop)
jaspis pruhovaný
jaspis rohový
jaspisový achát – odr da k emene
javor
jazý ková jehla
jazý kový pilník
jed
jed z vým ny látek
jedle
jednoduchá destilace
jednoduchost
jednoduchý, prostý
jednolité dokonalé dílo
jednorožec (symbol cudnosti a neposkvrn nosti
Panny Marie)
jednosekový pilník
jednosložkové balení chemicky odolných tmel
Bastardbernstein m
Pressbernstein m
Knochiger Bernstein m
Ostbernstein m
Naturbernstein m
Bernstein m
Bernsteinschmuck m
Japanpapier n
Esche f
grell
Jaspis m
Achatjaspis n
Hämachat m
Blutjaspis m
Bandjaspis m
Cornutajaspis m
Jaspachat m
Ahorn m
Zungennadel f, Löffelnadel f
Vogelzunge f
Gift n
Stoffwechselgift n
Tanne f
Einstromdestillation f
Einfachheit f
einfach
Gußwerk(e) n aus einem
Einhorn n
einhiebige Feile
einfache Packung von den chemisch
widerstandsfähigen Kitten m
Einseitenmodelplatte f
Gewichtseinheit f
Einzelfaser f
einzeln
Einheitssand m
einspindelige Motor m
eindeutig
giftige Gase pl.
giftig
Spitzennandel f
Anstecknadel f
Schipsnadel f (Krawatten-)
Schmucknadel f
jednostranná modelová deska
jednotka míry
jednotlivé vlákno
jednotlivý
jednotná sm s
jednov etenový motor
jednozna ný
jedovaté plyny
jedovatý
jehla s há kem
jehlice
jehlice kravatová
jehlice ozdobná
32
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
jehlice, jehla, špendlík
jehlicovitá struktura
jehli naté stromy
jehlovitá litina
jeseterový klih
jíl
jíl, hlína
jílec kordu
jíma (destila ní), p edloha
jímadlo
jiskra
jisk ení, tvo ení jiskry
jizva, d lek
jižní, mužská ást kostela
jod
Juno (strážná bohyn žen/ antický ím)
jutová tkanina
Nadel f
Nadelstruktur f
Nadelbäme
Gusseisen n mit Zwischenstufengefüge n
Störleim m
Ton m
Lehm m
Degengefäss n
Vorlage f
Auffangsgefäß n
Funke m
Funkenbildung f
Narbe f
Männerseite f
J Jod
Juno
Jutegewebe n
K
k vázání knih používaná jehn í k že
kadidelnice
kadidlo
kadmiová erve
kadmiová žlu
kadmium
kafr
kachle
kachlová kamna
kalafuna
kalamá
kalení
kaleta
kaleta (spodek brouš. kamene)
kalibr na st žejky
kalibrování – dobrušování
kalifornium
kalich
kalich (na posv cené hostie)
kalich k ijímání
kalich mešní
kalit, tvrdit, ztužit
kalitelný, tvrditelný
kalorimetr
kalota (pouzdro hodinek)
kamej (motiv nad základní rovinou)
kámen
kámen tvarovaný do formy broušeného diamantu
kamenec
kamenická zna ka
kameník
kamenina
kamenná plastika
kamenné uhlí
kampeškové d evo
Basane f
Rauchfass m, Weihrauchfaß n
Weihrauch m
Cadmiumrot n
Cadmiumgelb n
Cd Kadmium
Kampfer m
Kachel f
Kachelöfen f
Kolophonium n
Tintenfass n
Härtung f
Külette Stein m (Golletseite)
Kalette (Unterteil v. geschl. Stein)
Scharnierkaliber n
Kalibrierung f
Cf Kalifornium
Kelch m
Ciborium n
Abendmahlskelch m
Messkelch m
härten (v. Metall n)
härtbar
Kalorimeter n
Kalotte f (kugelkappe, behause d. Uhr)
Kamee f
Stein(e) m
Diamantquader m
Allaun m
Steinmetzzeichen n
Steinmetz m
Steinzeug n
Steinplastik f
Steinkohle f
Blauholz n
33
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kanelování (žlábky, kanelury antických sloup )
kánon (propor ní systém)
kapa ka
kapalina
kapalinová sm s
kapalný
kapitula
kapková zkouška vybarvování
kapkovací, te kovací desti ka
kapky kyseliny
kaple
kaple Matky boží
kaple, výklenek; svatostánek na oltá i
kapucín
karát (24 karát =ryzost 1000/1000)
karbid k emíku
karbid železa
karborundový prášek
kardinál
karmazírování (vroubení st edního kamene drobnými
kameny)
karmín ( ervená barva)
karotén
kartá drát ný matovací
kartá leštící
kartá , kartá ek
kartá ování (mechanická úprava povrchu, obvykle
rotujícími kartá i)
kartuš, ochraný rám erbu
kašírování
kašírovat
kašna mísová
kašna sloupová
kašna, fontána
kašolong (bílý opál s ledvinitým povrchem)
katalog, seznam
katalysátor
katedra (biskupské sedadlo)
katedrála (v sídle biskupa)
katedrála, hlavní m stský kostel
katoda (elektroda, na níž p evládá katodická reakce)
katodická ochrana (elektrochemická ochrana
snížením korozního potenciálu na hodnotu, p i které
se výrazn sníží korozní rychlost kovu)
Kannelierung
Kanon
Pipettenflasche f
Flüssigkeit(en) f
Flüssigkeitsgemisch n
Tropfbar
Domkapitel n
Farbtropfentest m
Tüpfelplatte f
Säurespritzen f
Kapelle f
Lady Chapel
Ädikula f
Kapuziner m
Karat n
Siliziumkarbid n
Eisenkarbid n
Karborundumpulver n
Kardinal m
Karmoisieren
katodická reakce (elektrodová reakce p i které
dochází k p enosu záporného náboje z elektronového
vodi e do elektrolytu)
katodické išt ní (elektrodické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako katoda)
katodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako katoda)
katodické ízení
kathodische Reaktion f
Karminrot n
Karotin n
Kratzbürste f
Glanzbürste f (Polier-)
Bürste f
Bürsten n
Kartusche
Kaschierung f
kaschieren
Schalenbrunnen m
Stockbrunnen m
Brunnen m
Kascholong
Verzeichnis, ses, n
Katalysator m
Katheder m
Kathedrale f
Münster
Kathode f
katodischer Schutz m
kathodische Reinigung f
Reinigung, kathodische- f
kathodische Kontrolle f
34
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
katodický díl í proud (sou et všech proud
odpovídající katodickým elektrochemickým reakcím
na elektrod )
katodischer Teilstrom m
katodová ú innost (proudová ú innost ar itého
katodového d je)
katodová innost (proudová ú innost ur itého
katodového d je)
katolyt (elektrolyt na katodové stran diafragmy
leného lánku)
kavita ní koroze (proces se spole ným p sobením
koroze a kavitace)
kázání, promluva kn ze
kazatelna
kazatelna oltá ní
kazatelna ve tvaru lodi
kazatelna venkovní
kazatelský kostel
kazení, zkáza
kazeta (pole kazetového stropu)
kazivec
kelímek
kelímek k tavení
kelímková pec
keramická forma
kermesová barva, šarlatová erve
Kesternichova zkouška (zrychlená korozní zkouška
i zvýšené teplot ve vlhké atmosfé e obsahující
oxid si itý)
Stromausbeute, katodishe- f
kianovodík
kibla (orientace mihrabu /niky/ v mešit sm rem na
Mekku)
kladení nití
kladí (architráv + vlys + korunní ímsa)
kladívko oblé
kladívko tepací
kladivo k vytahování
kladivo leštící
kladivo nýtovací
kladivo ploštící, mincovní
kladivo zápustkové
kladivo, buchar
klášter
klášterní klenba
klášterní studna
klausura (obydlí eholník , prostor)
klec
klejtovat, vyhlazovat
klenba hv zdová
klenba kroužená
klenba k ížová
klenba necková
klenba sí ová
klenba valená
klenba v jí ová
Blausäure f
Qibla
katodische Stromausbeute f
Katholyt
Kavitationskorrosion f
Predikt f
Kanzel f
Kanzelaltar m
Kanzel, schiffs
Kanzel, außen
Predigerkirche f
Verderben n
Kassette f
Flußspat m
Tiegel m
Schmelztiegel m
Tiegelofen m
keramische Form f
Kermesfarbe f, Scharlachrot n
Kesternich-Test m
Fadenlegen n
Gebälk n
Kugelhammer m
Treibhammer m
Spannhammer m
Polierhammer m
Niethammer m
Plätthammer m
Gesenkhammer m
Hammer m
Kloster n
Klostergewölbe
Brunnenhaus n
Klausur f
Käfig m
glätten
Sterngewölbe n
gewundene Reihung f
Kreuzgratgewölbe n
Muldengewölbe n
Netzgewölbe n
Tonnengewölbe n
Fächergewölbe n
35
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
klenba žebrová k ížová
klenba, klenutí
klenba, nepravá –
lková
klenební pas
klenební pole, travé
klenot
klenotnice
klenotnictví
klenotník
klenutí, (klenout)
klerika, talár, sutana (neliturgické oble ení pro b žné
nošení)
klesající
klesat, opadat, poklesnout
klesnout, poklesnout
klešt
klešt akanovací
klešt na kelímek, kelímkové klešt
klešt na kelímky
klešt na p ezávání prsten
klešt na spájení prsten
klešt prstenové
klešt stahovací (napínací)
klešt štípací
klí na šrouby
klíh vizinový
klíh, klížit
klih, lepidlo
klihová barva
klihová voda
klihový podklad
klika
klikatá ára, která se utvo ila na st íbrných
edm tech po zloušce ryzosti
klikatý, k ivolaký
klima, atmosféra
klimatické pom ry
klimatizace
klín
klínovací rám
klínový blok
klínový profil
kloub
kloubový et z
kloubový stojan
kloubový záv s, st žejka
kmen
kmito et v ase infra ervené
kn žišt , presbytá (prostor pro kleriky v kostele u
hlavního oltá e)
knoflík rukojeti me e
knot
knotová maznice, knotovka
kobalt
Kreuzrippengewölbe n
Gewölbe n
unechtes Gewölbe n
Gurtbogen m
Joch n
Juwel n, Kleinod n
Schatzkammer f
Juweliergeschäft n
Juwelier m
Wölbung(en) f
Priesterrock m
absteigend
abfallen
zurückgehen
Zange f
Stempelzange f
Tiegelzange f
Tiegelzange f
Ringsägewerkzeug n
Ringlötapparat m
Ringzange f
Schiebzange f
Beisszange f
Schraubenschlüssel m
Hausenblasenleim(e) m
Leim(e) m
Kleber m
Leimfarbe(n) f
Leimwasser n
Leimgrundierung f
Kurbel f
Ältermannsranke f
winkelig
Klima n
Klimaverhältnisse n
Klimaanlage(n) f
Keil(e) m
Keilrahmen m
Keilprobe f
Keilprofile f
Gelenk n
Gelenkkette f
Gelenkständer m
Scharnier(e) n (Drehgelenk n)
Stamm m
FTIR (fraquency time infrared)Presbyterium
Knauf m
Docht m
Dochtöler m
Co Kobalt
36
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kobaltová mod
kobaltová žlu
koeficient
kohese
kohoutek, kohout
koketnost
koks
koks s vysokým obsahem uhlíku
koksárenský plyn
koksová výhe
kolí ek
kolí ek do st žejky
kolík, hmoždinka
kolíkový kyp písku
kolísat
kolmý, svislý
koloidní grafit
kolový mísi
komín, krb
komnata (vytáp ný obytný prostor, též místnost žen
v hradu)
komora na sušení jader
kompletovat
komplexní s l (slou enina dvou solí, které
v jednoduchém vzájemném pom ru vytvá ejí
krystalickou komplexní slou eninu)
komplexotvorné inidlo (slou enina, která vytvá í
s ionty kov komplexní ionty)
kompozice
kompozi ní prvek, ást celku
koncentra ní korozní lánek (korozní lánek, v n mž
rozdíl potenciál vzniká v d sledku rozdílu
koncentrace agresivní složky /agresivních složek/
v blízkosti elektrod lánku)
Kobaltblau n
Kobaltgelb n
Koeffizient m
Kohäsion f
Hahn m
Koketerie f
Koks m
kohlenstoffreicher Koks m
Koksofengas n
Koksfeuer n
Holznagel m
Gehäusescharnierstift m
Dübel m
Stiftenkorbschleuder m
schwanken
senkrecht
Kolloidgraphit m
Mischkollergang m
Kamin m ; Herd m
Kemenate, Gemach n
koncentrovaná kyselina solná, chlorovodíková
koncentrované plyny v komínech
koncentrovaný, istý, plný
kondenzace
kondenza ní plocha
kondenzát
kondenzovat
kondicionování (/vylu ování kov na nevodivé
podklady/ p ípravné kroky k úprav povrchu do
stavu umož ujícího následné kroky)
konzentrierte säure f
konzentrierte Schornsteingase n
satt
Kondensation f
Kondensationsfläche f
Kondensat n
kondensieren
Konditionieren n
kone
konfrontovat, porovnat
konopí
konsola
konsolový píslomet
kontaktní pokovování (vylu ování kovového povlaku
na kovový podklad galvanickým ú inkem, p emž
podklad je ve vodivém spojení s jiným kovem
pono en do roztoku, který obsahuje slou eninu
vylou eného kovu)
Schließlich
gegenüberstellen
Hanf m
Tragstein, Konsole m
Konsol-Slinger m
Kontaktverfahren n
Kerntrockenschrank m
vervollständigen
Komplexsalz m
Komplexbildner m
Komposition f
Komponente f
Konzentrationselement n
37
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kontinuální anodická oxidace (pr žná anodická
oxidace dlouhých pás postupným sledem operací
anodické oxidace /a vybarvování/)
Haarrißbildung f
kontinuální anodická oyidace
kontrola
kontrola perel a drahokam
konvertor
konverzní povlak (chemicky vytvo ený povlak na
hliníku s p evažujícím obsahem oxidu, vzniklý
sobením alkalických nebo kyselých oxida ních
vodných roztok a nej ast ji používaný jako
edb žná úprava hliníku pod nát r)
Bandanodisation f
Kontrolle f
Kontrolle v. Perlen und Edelstein m
Konverter m
Konversionsschicht f
konvi ka
konvi ka mešní (kostelní)
konzervace olov né sochy
konzerva ní látka, prost edek
konzerva ní metoda
konzervování zinkových soch
konzervování, zvyšování odolnosti venku stojících
objekt proti vod
konzervovat
konzistometr
kopajský balzám
kopie
kopie, druhopis
kopírovat, prokreslovat
korál bílý
korál, korálek
korálový náhrdelník
korodovat
korosivní prost edek
korouhevník, prapore ník
korouhvi ka
koroze (fyzikáln -chemická intrakce kovu a prost edí
vedoucí ke zm nám nám vlastností kovu, které
mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu
prost edí nebo technického systému, jehož jsou kov a
prost edí složkami)
Kännchen n
Messkännchen n (relig.)
eines bleiernes Standbildes n
Konservierungsstoff m
Konservierrungsmethode f
s Konservieren von Zinkstatuen f
hydrofobieren
koroze bludnými proudy (koroze vloženým proudem
zp sobená proudem tekoucím jinými než
zamýšlenými cestami)
Streustromkorrosion f
koroze na kapalinovém rozhraní (koroze, která je
sledkem p ítomnosti fázového rozhraní
plyn/kapalina a probíhá podél tohoto rozhraní)
Wasserlinienkorrosion f
koroze opot ebením (proces se sou asným p sobením
koroze a t ení mezi dv ma posuvnými povrchy, které
jsou v kontaktu)
koroze po vrstvách (koroze vnit ních vrstev tvá eného
kovu, která pop . vede k odlupování, tj. odd lení
napadených vrstev)
Verschleißkorrosion f
koroze pod usazeninami, skládkami (místní koroze
související s usazeninami korozních produkt nebo
jiných látek, která probíhá pod t mito usazeninami
nebo v jejich bezprost edním okolí)
Korrosion unter der Ablagerungen
konservieren
Konsistometer n
Kopaivabalsam m
Kopie f
Duplikat(e) n
pausen
weisse Koralle f
Koralle f , kleine Koralle f
Korallenhalskette f
korrodieren
Korrosionsmittel n
Fahnenträger m
Wetterfahne f
Korrosion f
Schichtkorrosion f
38
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
koroze svaru (koroze související s ítomností
svarového spoje, která probíhá na n m nebo v jeho
okolí)
Schweißnahtkorosion f
koroze v plynech (koroze, p i níž je suchý plyn
jediným korozním prost edím bez jakékoli kapalné
fáze na povrchu kovu)
Gaskorrosion f
koroze vloženým proudem (elektrochemická koroze
zp sobená vn jším zdrojem elektrického proudu)
koroze za mechanického namáhání; koroze za nap tí
(d j se spole ným p sobením koroze a mechanického
namáhání kovu, které je na kov vloženo nebo je
vyvoláváno zbytkovým pnutím)
Fremdstromkorrosion f
koroze, tvorba rzi
korozivzdorná litina
korozivzdorný
korozní agresivita (schopnost prost edí vyvolávat
korozi kovu v daném korozním systému) –
korozivnost korund - minerál
Korrosion - Rostbildung f
korrosionsbeständigtes Gusseisen n
korrosionsbeständig
Korrosivität
korozní bod /korozní d lek (malá jamka nebo dutina
vzniklá na povrchu kovu, p i elektrolytickém
pokovování nebo korozi)
Grübchen n
korozní inidlo, agresivní složka
korozní lánek (nakrátko spojený galvanický lánek v
korozním systému, v n mž korodující kov je jednou
z elektrod lánku)
Angriffsmittel
Korrosionselement n
korozní lánek s rozdíným provzdušn ním
korozní odolnost (schopnost kovu udržet
provozuschopnost v daném korozním systému)
korozní odolnost olova
korozní pochod
korozní poškození (korozní projev, který zp sobuje
zhoršení funkce kovu, prost edí nebo technického
systému, jehož jsou kov a prost edí složkami)
Belüftungselement n
Korrosionsbeständigkeit f
korozní potenciál (elektrodový potenciál kovu v
daném korozním systému)
korozní praskání (praskání zp sobené korozí za
mechanického namáhání)
korozní produkt, zplodina (látka, která vznikla v
sledku koroze)
korozní projev (zm na kterékoli složky korozního
systému zp sobená korozí)
korozní prost edí (prost edí obsahující jedno nebo
více korozních inidel)
korozní proud (anodický díl í proud odpovídající
oxidaci kovu)
korozní rychlost (korozní projev na kovu za jednotku
asu)
korozní selhání (korozní poškození charakterizované
úplnou ztrátou funkce technického systému)
korozní systém (systém, který se skládá z jednoho
nebo více kov a z t ch složek prost edí, které
ovliv ují korozi)
Korrosionspotential n
Spannungskorrosion f
Korrosionsbleibeständigkeit f
Rostbildungsgang m
Korrosionsschaden m
Spannungsrißkorrosion f
Korrosiosprodukt n
Korrosionserscheinung f
Korrosionsmedium n
Korrosionsstrom m
Korrosionsgeschwindigkeit f
Korrosionsversager m
Korrosionssystem n
39
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
korozní únava (d j se spole ným p sobením koroze a
st ídavého mechanického namáhání kovu, který asto
vede k praskání)
Schwingungskorrosion f
korozní zkouška (zk. kor. Odolnosti kovu, zne išt ní
prost edí korozními produkty, ú inností protikorozní
ochrany nebo korozní agresivity prost edí)
Korrosionsversuch m
korozní zkouška v p írodních podmínkách; jako je
voda, vzduch nebo p da
koruna
korund
koryto, žlab, okap
ko enové d evo
kost
kostel
kostel žebravého ádu
kostelní skvosty
kostelní v ž
kostní er
kostní hmota
kostní klih
kostní popel
kostra
košenila (košenilová erve )
kotel
kotlík
kotou m ný
kotou smirkový
kotou ová fréza
kotva (hodinková)
koule
koule rytecká
koutový svar
kov
kov alkalických zemin
kov anodový
kov istý
kov drahý
kov hutní
kov legovací
kov lehký
kov lístkový
kov neželezný
kov obecný
kov povlakový
kov s vysokou teplotou tání
kov s nízkou teplotou tání
kov svarový
kov t žký
kov tvrdý, slinutý kov
kovadlina
kovadlinka (u p ímob žného sv ráku)
kované železo
kování
kování (dve í, oken)
Feldversuch m
Krone f
Korund m
Rinne(n) f
Wurzelholz n
Knochen m
Kirche f
Bettelordenskirche f
kirchlicher Schmuck m
Kirchturm m
Beinschwarz n
Knochensubstanz f
Knochenleim(e) m
Knochenasche f
Skelett n
Cochenille f (Cochenilerot n)
Kessel m
Stift m
Kupferscheibe f
Schmirgelscheibe f
Scheibenfräser m
Anker m (der Uhr)
Kugel f
Gravierhalting
Kehlnaht f
Metall n
Erdalkalimetall n
Anodenmetall n
Feinmetall n, Reinstmetall n
edles Metall, Edelmetall n
Hüttenmetall n
Legierungsmetall n, Zusatzmetall n
Leichtmetall n
Blattmetall n
Nichteisenmetall n, nichteisernes Metall n
unedles Metall n
Auflagemetall n, Auftragsmetall n
hochschmelzendes Metall n
niedrigschmelzendes Metall n
Schweißgut n, Schmelzgut n
Schwermetall n
Hartmetall n, Sinterhartmetall n
Amboß m
Amboßplatte f
geschmiedenes Eisen n
beschlag m, Schmiedearbeit f
Beschlag m
40
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kovárna
ková
ková ská pec
ková ské klešt
ková ské svá ení v ohni
ková ství
kovotepec
kovotepectví
kovová folie
kovová forma
kovové jádro
kovové povrchové povlaky na železo
kovové suroviny
kovový
kovový lesk
kovový model
kovový rám
kovový vm stek
kovy a slitiny
kozoroh
kožená manžeta
kožní klíh
krab (ozdoba na hranách gotických v ží, fiál,
vimperk )
krabice na piliny
krabi ka, dóza, dávka
krádež
krajina
krajinomalba
krajka
krakorec, kamenný nosník podpírající vystupující
stavební prvky, (konzoly)
kraky, krakely
královská galerie ( ada soch /p edk Krista/ nap
v pr elí n kterých francouzských a anglických
katedrál)
Schmiede f
Schmied m
Schmiedeofen m
Feuerzange f
Feuerschweißen n
Schmiedehandwerk n
Metallschläger m
Metallschlägerei
Metallfolie f
Kokille f, Metallform f
Metallkern m
metallisch oberflächig Überzuges auf Eisen
metalische Rohstoffe
metallisch
Metallglanz m
Metallmodell n
Metalrahmen m
metallischer Einschluss m
Metalle n pl und Legierungen f pl
Steimbock m
Ledermanschette f
Hautleim(e) m
Krabbe, Kriechblume
královská koruna
královský dv r
krásný sloh (krás. madony 1380-1430)
krasopis
krbová souprava
krbové ná iní
krbové ná adí
krepidoma (obvykle t ístup ová podnož eckého
chrámu)
kresba rudkou
kresba št tcem
kresba tuší
kreslení
kreslení nebo malování bez kontroly v domí
kreslení od ruky
kreslící prkno
kreslit
kresol-formaldehydová prysky ice
krevel, hematit
königliche Krone f
königlicher Hofstaat m
weicher Stil m
Kaligrafie f
Kamingarnitur f
Schürgerät n; Herdgerät n
Kamingerät n; Herdgerät n
Krepis
Feilbüchse f
Dose f
Diebstahl m
Landschaft f
Landschaftsmalerei f
Spitze f
Kragstein m
Krakelée n
Königsgalerie f
Rötelzeichnung(en) f
Pinselzeichnung(en) f
Tuschezeichnung(en) f
Fachzeichnen n
Automatismus m
Freihandzeichnen n
Zeichenbrett n
zeichnen
Kresol-Formaldehydharz n
Hämatit m
41
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kristaliza ní miska
kritická hustota proudu
kritická hustota proudu (/elektrolytické pokovování/
hustota proudu, nad níž nebo pod níž dochází
k jiným, n kdy nežádoucím reakcím)
Kristallisierschale f
Stromdichte, kritische f
kritische Stromdichte f
kritická rychlost tuhnutí
kritická vlhkost (hodnota relativní vlhkosti atmosféry,
i jejímž p ekro ení dochází k prudkému zvýšení
korozní rychlosti daného kovu)
kritische Erstarrungsgeschwindigkeit f
kritische Feuchtigkeit f
krokev, krov
kropenka
kropenka (nádoba na sv cenou vodu)
kropit, zkráp t
kroucení, krut, zákrut (u lana)
kroucení, otá ení
kroužit, otá et se (dokola)
krov
kruh
kruh ke stojanu
kruhová výse
kruhový pilník
kruhový stav
kruchta, k r
krusta, povlak
kružba
krvácení (ztráta barvy zp sobená rozpoušt ním
vybarvených oxidových povlak , nap . p i
ut ování)
krycí
krycí b loba, zinková b loba
krycí schopnost (schopnost roztoku ur eného
k elektrolytickému pokovování vylou it za daného
souboru podmínek souvislý kovový povlak na
cepovrchu p vodn nepokovené katody)
Sparen m
Weihkessel m, Sprenkessel m
Weihwasserbecken n
sprenkeln
Drall m
Drehung f
Kreisen
Dachstuhl m
Kreis m
Stativring m
Kreisausschnitt m
Rundfeile f
Rundwebstuhl m
Chor m
Kruste f
Maßwerk n
Ausbluten n
krycí st l
krychle
krychlový vlys
krychlový, kubický
krypta
krypton
krystal
krystalický
krystalizace
krystaliza ní zárodek
krystalová m ížka
kryt, víko
ehkost
ehký
emelina
emen
emen ametystový
emenná mou ka
emenný písek
emi itan
emi itý písek
Abdeckmittel n, Schutzchicht f
Wurfel m
Würfelfries m
kubisch (würferförming)
Gruft f
Kr Krypton
Kristall m
kristallinisch
Kristallisation f
Kristallisationskeim m
Kristallgitter n
Deckel m
Sprödigkeit f
spröde, zerbrechlich
Kieselgur f
Quarz m (mineral.)
Amethystquarz m
Quarzmehl n
Quarzsand m
Silikat n
Quarzsand m
deckend
Deckweiß n
Deckfähigkeit f
42
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
emík
emík
es anské symboly
ída
ídování (vznik b lavé práškovité úsady na anodicky
oxidovaném povrchu p i atmosférické expozici,
obvykle zp sobený horší jakostí anodického
oxidového povlaku)
Kiesel m
Si Silizium
christliche Symbole pl.
Kreide f
Kreiden n
ídový podklad
iš ál (k emen)
iš ál, k iš álové sklo
ivka chladnutí
ivka zrnitosti písk
íž
íž Antonínský, Egyptský
íž berlový
íž jetelový
íž konstantinský
íž kotvový
íž kruhový
íž latinský
íž Lotrinský
íž Maltézský
íž Ond ejský
íž opakovaný
íž papežský
íž pašiový
íž pektorální (náprsní)
íž Petrský
íž ruský
íž ádový
íž ecký
íž stromový (strom života)
íž v tvový
íž vidlicový
íž záv sný
íž, hák ke zpevn ní zdiva
íž, srdce, kotva /symboly víry, lásky, nad je
ížení (st ední a p né lodi)
ížová cesta
ížová chodba
ížová chodba
ížová kytka (ornament. zakon ení gotických fiál,
vimperk , v ží)
ížová výprava
ížový nimbus, k ížová svatozá
tící kaple
tít
titelnice
titelnice /kamenná - cínová/
ksantin-chemikálie
kuchy ská s l, chlorid sodný
kujná mosaz
kujná tvrdá pájka
Kreidegrund m
Bergkristall m (Quarz m)
Kristall(e) n
Abkühlungskurve f
Korngrö ekurve der Sandmischungen f
Kreuz n
Kreuz, Antonius
Kreuz, krücken
Kreuz, kleeblatt
Kreuz, konstantinisches
Kreuz, anker
Scheibenkreuz n
Kreuz, lateinisches
Kreuz, lothringisches
Kreuz, malteser
Kreuz, Andreas
Kreuz, wieder
Kreuz, päpstliches
Passionskreuz n
Brustkreuz n (Pektoral)
Kreuz, Petrus
Kreuz, russisches
Ordenskreuz n
Kreuz, griechisches
Kreuz, baum
Kreuz, ast
Kreuz, gabel (schächer)
Kreuz, henkel
Maueranker m
Kreuz, Herz, Anker
Vierung
Kreuzweg m
Kreuzgang m
Kreuzgang m
Kreuzblume f
Kreuzzug m
Kreuznimbus m
Taufkirche f
taufen
Taufstein m
Taufbecken n /steinern - zinnern/
Xanthin n
Kochsaltz n
Schmiedemessing n
Schlaglot n
43
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kujné železo - vlastnosti a vývoj
kujné, tepané železo
kujnost, kovatelnost
kujný, kovatelný
kujný, tažný
kulatá ba ka s postranní trubicí
kulatá ba ka, ba ka s kulatým dnem
kulatá zrna
kulaté t ásn na aloun ném nábytku
kuli kování (proces, p i n mž se proti kovovému
povrchu vrhají tvrdé, malé, kulovité ástice /nap
kovové granule)
s Schmiedeeisen - Eigenschaften und Entwicklung f
Schmiedeeisen n
Schmiedbarkeit f
schmiedbar
hämmerbar
Rundkolben mit Seitenrohr m
Rundkolben m
runde Körner n pl
Klunker f
Strahlen mit Schlamm n, m
kuli kové ložisko
kulová plocha
kulovitý
kulový kloub
kulturní památka
kuplovna
kuplovna chlazená vodou
kuplovna s proudem vzduchu obohaceným kyslíkem
Kugellager n
Kugelfläche f
kugelförmig
Kugelgelenk n
Kulturdenkmal n
Kupolofen m
wassergekühlter Kupolofen m
Kupolofen m mit Sauerstoff Anreicherung des
Gebläsewindes
Heisswindkupolofen m
Kuppel f
Hängekuppel f
Pendetifkuppel f
Trompenkuppel f
Rinde f
Haut f, Leder n, Tierhaut f
Kegel m
kegelförmig
Kegelfries m
Quader m
Werkstein m
Quadriga
Quadermauerwerk n
Oberflächengualität f
Gouache-Malerei f
Blumenmotiv n
Kitsch m
Zyklop m
Kielprobe f
Kielbogen
Auflockern n
Auflockerugsmittel n
Sandschleuder m
Säuerung f
saure Reinigung f
Reinigung, saure- f
Borsäure f
Luftsalpersäure f
rauchende Salpetersäure f
Stickstoffwasserstoffsäure f, Azoimid n
salpetrige Säure f
hyposalpetrige Säure, untersalpetrige Säure f
kuplovna s edeh átým v trem
kupole
kupole na cípech ( eská klenba)
kupole na pendativech
kupole na trompech
ra
že
kužel, kuželka
kuželovitý
kuželový vlys, normanskoanglic. orn.
kvádr
kvádr, opracovaný kámen
kvadriga - ty sp eží
kvádrové zdivo
kvalita povrchu
kvaš (pojivo – arabská guma)
kv tinový motiv
ký
kyklop
kýlová zkouška
kýlový oblouk
kyp ení
kyp ící p ísada
kyp písku, dezintegrátor, aerátor
kysání, kyselení
kyselé išt ní ( . kyselými roztoky)
kyselé išt ní ( iš ní kyselými roztoky)
kyselina boritá
kyselina dusi ná získaná ze vzduchu
kyselina dusi ná, dýmavá
kyselina dusíkovodíková
kyselina dusitá
kyselina dusná
44
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kyselina dvojfosfore ná
kyselina dvojfosforitá
kyselina dvojchromová
kyselina dvojsírová
kyselina dvojsi itá
kyselina fluorohlinitá
kyselina fluorok emi itá
kyselina fluorosírová
kyselina fluorovodíková
kyselina fosfore ná
kyselina fosfore ná, ledová
kyselina fosfori itá
kyselina hexachlorocíni itá
kyselina hexachloroolovi itá
kyselina hexakyano železnatá
kyselina hexakyanoželezitá
kyselina hlinitá
kyselina hlinitok emi itá
kyselina hydrofosfore ná
kyselina chlore ná
kyselina chloristá
kyselina chloritá
kyselina chlorná
kyselina chlorosírová
kyselina chlorouhli itá
kyselina chlorovodíková
kyselina k emi itá
kyselina sírová
kyselina sírová
kyselina sírová, dýmavá
kyselina sirovodíková, sirovodík
kyselina si itá
kyselina si itá
kyselina solná
kyselina solná, dýmavá
kyselina solná, chlorovodíková
kyselina tetrachlorozlatitá
kyselina t íslová
kyselina uhli itá
kyselina zlatitá
kyselina(y)
kyselinotvorný
kyselinovzdorná litina
kyselinovzdorný
kyselost
kyselý
kysli ník, oxid
kysli níkový vm stek
kyslík
kyslík
kyslík aktivní
kyslík topný, svá ský
kyslíko-acetylenový (plamen)
kyvadlo otá ivé
Diphosphorsäure f
diphosphorige Säure f
Dichromsäure f
Dichwefelsäure f
dischweflige Säure f
Fluoroaluminiumsäure f
Fluorokieselsäure f, Kieselfluorwasserstoffsäure f
Fluoroschwefelsäure f
Fluorwasserstoffsäere f
Phosphorsäure f, Monophosphorsäure f
Eisphosphorsäure f
Hypophosphorsäure f
Hexachlorozinn(IV)-säure f
Hexachloroblei(IV)-säure f
Hexazyanoeisen(II)- säure f
Hexazyanoeisen(III)-säure f
Aluminiumsäure f
Alumokieselsäure f
Metaphosphorsäure f
Chlorsäure f
Perchlorsäure f, Tetroxochlor(VII)-säure f
chlorige Säure f
hypochlorige Säure, unterchlorige Säure f
Chloroschwefelsäure f
Chlorkohlensäure f
Chlorwasserstoffsäure f
Kieselsäure f
Schwefelsäure f
Schwefelsäure f
rauchende Schwefelsäure f
Schwefelwasserstoffsäure f
Schweflige Säure
schweflige Säure f
Salzsäure f, Chlorwasserstoffsäure f
rauchende Salzsäure f
Salzsäure f
Tetrachlorogold(III)-säure f
Gerbsäure f
Kohlensäure f
Gold(III)-säure f
Säure(n) f
säurebildend
säurebeständiges Gusseisen n
säurefest, säurebeständig, säurewiderstandsfähig
Azidität f
sauer
Oxid n
Oxideinschluss m
O Sauerstoff
Sauerstoff m
Sauerstoff-aktiver m
Sauerstoff, Heiz- m
Sauerstoff-Azetylen
Torsionspendel n (Dreh-)
45
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kyvadlo vte inové
kyvadlový mísi
Sekundenpendel n
Pendelmischer m
L
labarum (praporec na k íži s dlouhou erdí, znamení
vít zství vzk íšeného Krista)
laboratorní mísi
laboratorní pícka
laboratorní sušárna
laboratorní teplom r
laboratorní zkušební p ístroj
ladi ka
lahev
láhev s širokým hrdlem
láhev s úzkým hrdlem
lahvi ka, flakon
lak(y)
lakmus
laková barviva
lakovat
lakýrnické práce
lalok (díl gotické kružby)
lama housek
lámat
lampová er
lano
lanthan
lapa jisker
lapa prachu
lapis lazuli (modrý)
lapování (vzájemné t ení dvou povrch /bez brusných
prost edk nebo s nimi/ provád né pro dosažení
mimo ádn vysoké rozm rové p esnosti nebo
vynikající jakosti povrchu)
Kreuzfahne f
lasturový vzor
lasurovaný
la
látkový potah
lavabo (umyvadlo k mytí rukou kn ze a k mytí
liturgických nádob)
lawrencium
láze
lazur - minerál
lazura olejová
lazurov modrá, lazurová barva
lazurový kámen
lebka
ledeburit
ledek
legovaná litina
legovat, sm šovat
legující kov
legující prvek
Muschelschalen –Ornament n
lasiert
Latte(n) f
Stoffbezug m
Piscina
Labormischer m
Laborofen m
Labortrockenofen m
Laborthermometer n
Laborprüfgerät n
Stimmgabel f
Flasche f
Weithalsflasche f
Enghalsflasche f
Fläschen n (Flakon m)
Lack(e) m
Lackmus m
Lackfarbstoff(e) m
lackieren
Lackarbeit(en) f
Paß m
Masselbrecher m
brechen
Lampenruß m, Lampenschwarz n
Seil n
La Lanthan
Funkenfänger m, Funkenkammer f
Staubfänger m
Lasurstein(e) m, Lapislazuli m
Läppen n
Lw Lawrencium
Bad n
Lasur m
Öllasur(en) m
lasurblau, Lasurfarbe f
Lasurstein m
Schädel f
Ledeburit m
Salpeter m
legiertes Gusseisen n
legieren
Legierungsmetall n
Legierungselement n
46
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
lehce rozpustný
lehce t kavý
lehký kov
leník
lenost, setrva nost, konzervativnost
lepení
lepení jádra
lepení písku na model
lepenka
lepící stroj na sko epiny
lepidlo
lepit
lepivost
leptání m di
leptat
leptavý draslík
lesk, leštidlo
lesklá anodická oxidace (vytvá ení anodicky
oxidovaných povrch , pro n ž je lesk hlavním
požadavkem)
leichtlöslich
Leichtflügtig
Leichtmetall n
Lehensmann m
Trägheit f
Kleben n
Kernkleben n
Kleben n des Sandes
Pappe f
Maskenkleber m
Klebstoff m
kleben
Klebefähigkeit f
Kupferätzung f
verätzt
Ätzhali
Glanz n / Glanzmittel n
Glanzanodisieren n, Glanzeloxieren n
lesklá povrchová úprava
lesklá povrchová úprava (povrchová úprava
vytvá ející rovnom rný netexturovaný povrch
s vysokou zrcadlovou odrazivostí)
lesklé elektrolytické pokovování
lesklé elektrolytické pokovování (proces vytvá ející
bez dalších úprav kovový povlak s vysokou
odrazivostí)
lesklý uhlík
lesklý, skv lý
leskutvorná p ísada
leskutvorná p ísada (p ísada do elektrolytického nebo
autokatalytického pokovovacího roztoku, která
zlepšuje lesk povlaku)
Glanzfinish n
Glanzveredlung f
lešení, kostra konstrukce
lešt nec, chalkosin
lešt ní
lešt ní diamant
lešt ní na vysoký lesk
lešt ní, hlazení
leštící hadr
leštící kotou
leštící ná adí
leštící prost edek
leštící vosk
lešti drahokam
lešti ka
leštit
leštit, lesknout se
leštítko, hladítko
letner (d lící st na mezi chórem /pro kleriky/ a
st ední lodí /pro laiky/)
letokruh, léto (u d eva)
letovací voda, klempí . leštící voda
letovaná místa
Gerüst n
Kupferglanz m
Polieren n
Diamantpolieren n
Hochglanzpolieren n
Maturadiamant m
Poliertuch n
Polierscheibe(n) f
Glänzgerät n
Poliermittel n
Polierwachs m
Edelsteinpolierer m
Poliermaschine f
polieren
glänzen
Polierstahl m
Lettner
Metallabscheidung, Hochglanz- f
Hochglanz-Metallsbscheidung f
Glanzkohlenstoff m
glänzend
Glanzmittel n, Glanzzusatz m
Glanzbildner m
Jahresring m
Lötwasser n
Lötstelle(n) f
47
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
lev
levý závit
licí cyklus
licí epoxidová prysky ice
licí jednotka
licí kanál
licí karusel
licí kúra
licí nálevka
licí pánev
licí pánev s lapa em strusky
licí pnutí
licí postup
licí spirála
licí stroj
licí struktura
licí za ízení
lidový kroj
líh
líh
líh, etylalkohol
lihová fermež
lihový kahan
lihový lak
likvidace odpadu
likvidus
limbové d evo
lino ezba, linoryt
lípa
lipové d evo
lis
lis kovací
lis na pozlacování
lis ohýbací
lis pákový
lis razící
lis ru ní
lis snímací
lis šlapací
lisovací formovací stroj
lisovací stroj
lisování
lisování vyšším m rným tlakem
lisovat, razit
lisovat, tla it
list
lístkové st íbro
lístkové zlato
lístkový kov
listnaté stromy
listopad
listová maska
lišejník barví ský, orsela
lišit se
Löwe m
linksgängises Gewinde
Giesszyklus m
Epoxidharz(e) n
Giesseinheit f
Eingusskanal m
Giesskarussel n
Gusshaut f
Eisgusstrichter m
Giessphanne f
Giessphanne f mit Schlackenstein
Gussspannungen f pl
Giessverfahren n
Giessspirale f
Giessmaschine f
Gussgefüge n
Giesseinrichtung f
Volkstümlichtracht f
Alkohol m, Spiritus m
Spiritus m
Alkohol(e) n,Weingeist m
Spiritusfirnis(se) m
Spiritusbrenner m
Spirituslack(e) m
Entsorgung f
Liquiduslinie f
Zirbelholz n
Linolschnitt n
Linde f
Lindenholz n
Presse f
Schmiedepresse f
Vergoldungspresse f
Biegpresse f
Armhebelpresse f
Prägepresse f
Handpresse f
Abziehpresse f
Fusstrittpresse f
Pressformmaschine f
Stanzmaschine f
Pressen n
Hochdruckpressen n
stanzen
pressen
Blatt n
Blattsilber n
Blattgold n
Blattmetall n
Laubbäume
Webeschaft m
Blattmaske f
Orsielle f
abweichen
48
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
lišta
lít, odlévat
litá mosaz
lité zdivo
lite ina
lithium
lití
lití do bezrámových forem
lití do kovových forem
lití do kovových forem pod nízkým tlakem
lití do naklon né formy
lití do otev ené formy
lití do písku
lití do sko epinových forem
lití do sušených forem
lití do vlhkého písku
lití hliníku do kovových forem
lití hliníku pod tlakem
lití horem
lití ho íku do kovových forem
lití ho íku pod tlakem
lití ingot
lití lisováním
lití mosazi do kovových forem
lití naležato
lití nastojato
lití nasyrovo
lití neželezných kov
lití pod tlakem
lití spodem
lití spodem stup ovitým vtokem
lití šedé litiny do kovových forem
lití zinku pod tlakem
lití, slévání, odlitek
Leiste(n) f
gießen
Gußmessing n
Gußmauerwerk n
Letternmetall n
Li Lithium
Giessen n
kastenlosses Giessen n
Giessen n in Kokille f, Kokillengiessen n,
Kokillenguss m
Niederdruck-Kokilenguss m
Giessen n in schräg liegende Form f
Herdguss m
Sandguss m
Maskenguss m
Trockenguss m
Nassguss (feuchter Sand in grüner Giessform)
Aluminiumkokillenguss m
Aluminiumdruckguss m
fallende Giessweise f
Magnesiumkokillenguss m
Magnesiumdruckguss m
Blockguss m
Preßguß m
Messingkokillenguss m
flache Giessweise f
stehender Guss m
Nassguss m
Metallguss m, Nichteisen-Metallguss m
Druckgiessen n
steigendes Giessen n
steigendes Giessen n mit Stufenanschnitten
Gusseisen-Kokillenguss m
Zinkdruckguss m
Güße m
litina – sva ování
litina - šedá
litina kyselinovzdorná
litina tvárná
litografie
liturgické barvy
liturgické rukavice
liturgický úzký pás látky
liturgie (liturgický)
litý
litý beton
ln ná látka
ln ný olej
lo (i chrámová)
lom
lom, zlomek
lom, zlomení
lopatka
lopatka metacího kola
Gußeisen – Warmsschweißen n
Gußeisen n /graues/, Grauguß n
Gußeisen – säurebeständiges n
Gußeisen n mit Kugelgraphit m
Steindruck m
liturgisch Farben f
Faustling m
Stola f
Liturgie f (liturgisch)
gegossen
Gußbeton m
Leinenstoff m
Leinöl n
Sciff m
Bruch m, Steinbruck m
Bruch m
Brechung(en) f
Schaufel f
Wurfschaufel f
49
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
lopatkový mísi
loubí
louh
louh - roztok hydroxidu alkalického kovu
louh bílý
louh erný
louh promývací
louh sodný
louhování
louhové mýdlo
louhovitý
loutka
lov korál
lov ních perel
lovecká hv zda (barokní lovecký záme ek uprost ed
paprskovit uspo ádaných alejí)
lovecká zbra
ložisko
ložisko kamenné hodinové
ložisko osy h ídele
ložiskový kámen (hodinový)
ložiskový kov, kompozice
lucerna (na kopuli)
lu avka královská
lu avka královská
luneta
lupa
lupa hodiná ská
lupenková pila
lupínkový grafit
lustr
lustr (perlový lesk)
lustr s ženskou postavou
lutecion
lux, jednotka intenzity sv tla
lžíce
lžíce apoštolská
Schaufelmischer m
Laube f
Lange f
Alkalilauge f
Weißlauge f, Sulfatkochlauge f, Frischlauge f
Schwarzlauge f
Decklauge f
Natronlauge f
Laugen n, Schwachmerzerisation f
Seifenlauge(n) f
laugenhaft, laugig
Marionette f
Korallenfischerei f
Flussperlenfischerei f
Jagdstern m
Jägerwaffe f
Lager n
Uhrlager(stein m)
Achsenlager n
Lochstein m (Uhr-)
Lagermetall n
Laterne f
Scheidewasser n
Königswasser n
Stichkappe f
Lupe f (Vergrösserungsglas n)
Uhrmacherlupe f
Laubsäge f
Lamellengraphit m
Kronleuchter m
Lüster m (Perlglanz m)
Leuchterweibchen
Lu Lutetium
Lux n,Lumen n pro Quadratmeter
Giesslöffel m, Probenlöffel m
Apostellöffel m
M
madona
magnesitový písek
magnetická modelová deska
magnetický odlu ova železa
mahagon
mahagonu podobný strom s kkým, sv tle erveným
evem, výroba krabic na cigára
maková litina
makový olej
makrohloubková ú innost
makrohloubková innost (schopnost elektrolytu
vytvá et povlak s co nejrovnom rn jší tlouš kou na
pokovovaném p edm tu v etn prohlubní)
Madonnafigur f
Magnesitsand m
Magnetmodellplatte f
Magnetabscheider m
Mahagoni n
Gabun n
makrostruktura
Grobgefüge n, Makrogefüge n,Makrostruktur f
merliertes Gusseisen n
Mohnöl n
Streufähigkeit, Makro- f
Makrostreufähigkeit f
50
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
malachit zelený (zás. uhli itan m di)
malba na pozadí nat eném bílým vápnem
malba s b lobovým podkladem
malí
malí malých formát (hracích karet, upomínkových
obrázk )
malí smaltu, emailu
malí ka
malí ský stojan
malování venku, v p írod
malovat
malovati na ze pro vzpomínku
malta
malý konvertor s bo ním dmýcháním
mandorla (svatozá ve tvaru mandle)
mangan
manganová hn
manganová m
manžetový knoflík
mapování
martensit
masivní
maska jako dekor
masková krytí
maskovací povlak (materiál nanesený na ást
elektrody nebo pokovovacího záv su k vytvo ení
nevodivého povrchu)
Malachit m
gotische Kalkmalerei f
Weißgrundmalerei f
Maler m
Briefmaler m
maskování (použití maskovacího povlaku na jakékoli
ásti elektrody nebo záv su)
maskovat, krýt, pokrýt, pokrývat
mast
mastek
mastek, hornina
mastik, tmel
mastná kyselina
mastný alkohol
materiál
mate ské znaménko
matice šroubu
matná povrchová úprava
matná povrchová úprava (rovnom rná povrchová
úprava s jemnou texturou povrchu a tém bez
zrcadlové odrazivosti)
Abdecken n
matný
matrice, raznice
mazací guma
mazání
mazivo
mazut
mecenáš
me ovitý pilník
matt
Matrize(n) f
Rediergummi f
Schmierung f
Schmiere f
Masut n
Mäzen m
Schwertfeile f
Cu Kupfer
Kupfer m / Cu
Elektrolytkupfer n
Emailmaler m
Malerin(nen) f
Staffelei(en) f
Freilichtmalerei f
malen
erexit
Mörtel m
Kleinbirne f
Mandorla
Mn Mangan
Manganbraun n
Mangankupfer n
Manschettenknopf m
Kartierung f
Martensit m
massiv
Maskaron
Abdeckung(en) f
Abdeckmittel n
abdecken
Salbe f
Talk m
Speckstein m
Mastix m
Fettsäure f
Fettalkohol m
Werkstoff n
Muttermahl n
Schraubenmutter f
Mattveredlung f
Mattfinish n
(Cuprum - 29)
elektrolytická
51
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
kadmiová
katodová
lístková
na pokrývání st ech plechem
spékaná
surová
, po así a ušlechtilá patina
medaile
medaile na pam svatých
medailon (pouzdro na obrázek)
ná hu
ní
ní alkalické
ní kyselé
ní lesklé
ní z kyanidové lázn
nka
ný
dikovec
dinikl
dirytec
dirytectví
dirytina
ditisk
nan, m natan
natý, m ný
mechanická regenerace vratného písku
mechanické lešt ní
mechanické nanášení povlaku
mechanické nanášení povlaku (vytvá ení kovového
povlaku natla ením ástic kovového prášku na
vhodn upravené kovové podklady v rotujícím bubnu
pomocí vtla ovacího prost edku /nap . sklen ných
kuli ek/ ve vhodném chemickém prost edí; p ítom se
nepoužije elektrický proud ani teplo)
Kadmiumkupfer n
Katodenkupfer n
Blattkupfer n
Kupfer als Blechdachdeckung f
gesintertes Kupfer m
Rohkupfer n, Schwarzkupfer n
Kupfer, s Wetter und Edelsrost m
Medaille f
Heiligenmedaille f
Medaillon n (Bildkapsel, Rundbildchen)
Kupferhütte f, Kupferwerk n
Kupferabscheidung f, Verkupfern n
alkalische Verkupferung f
saure Verkupferung f
Glanzverkkupferung f
zyanidische Verkupferung f
Grünspan m, Kupfergrün n
KupferKupferschmied m
Kupfernickel n
Kupferstecher m
Kupferstecherei f
Kupferstich m
Kupferdruck m
Kuprat(I) n, (II) n
kupferhaltig, kupfrig
mechanische Altsandregenerierung f
Polieren, mechanisches- n
Überzug, mechanisch aufgetragener- m
mechanisch aufgetragener Überzug f
mechanické poškození
mechanické vlastnosti
mechanické zkoušky
mechanizovaný
kká ocel
kká pájka
kký
melasa
lký
mendelevium
nit
nit modifikaci
rný válec
ení
ení tepelné vodivosti
ení teplot
ení zdánlivé vodivosti, admitance
ení, vym ování, rozm r
ený vzorek
mechanische Beschädigung f
mechanische Eigenschaften f pl
mechanische Prüfungen f pl
mechanisiert
weicher Stahl, Weichstahl m
Schnellot n, Weichlot n
Weich
Melasse f
nicht tief, flach
Mv Mendelevium
ändern
Modifikation ändern
Messzylinder m
Messung f
Wärmeleitfähigkeitsmessung f
Temperaturmessung f
Scheinleitwertmessung f
Abmessung f
Messprobe f
52
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
ící p ístroj
idlo na prsteny
idlo pro náramky
it
sí ní kámen
stská hradba
stský znak
mešita
metací kolo
metací roštový tryska
metalizace (nanesení kovového povlaku na povrch
nekovového materiálu)
metalografie
metalurgická kuplovna
metalurgie
metání
metoda tažení
metoda výroby plaveného skla
metoda, postup
metoda, zp sob odd lování
metody aplikování barevného nát ru
metody p íprav železných povrch
metody výroby
metody výroby m ných kov
metyl
metylacetát
metylbenzen, toluen
metylceluloza
metylchlorid
mez pevnosti
mez pevnosti p i te ení
mez prodloužení p i te ení
mez pružnosti
mez tolerance, hranice p ípustnosti
mez úm rnosti
mez únavy
mezera, trhlina
mezidendritické rozložení grafitu
mezikrystalová koroze
mezikrystalová koroze (koroze probíhající na
hranicích zrn kovu nebo v oblasti, která k nim
iléhá)
mezivrstva
mezní hodnota, mez
mezní, limitní proud (nejvyšší možný elektrický
proud omezený nejpomalejším neelektrochemickým
krokem daného elektrodového procesu)
mícha ka
míchání
míchání lázn
míchání vzduchem (vyvolání pohybu a míchání
roztoku prohán ním vzduchu)
míchat
Meßgerät n
Ringmass n
Armbandlehre f
messen
Monatstein m
Stadtmauer f
städtischer Sinnbild n
Moschee f
Schleuderrad n
Plattenband-Durchlaufmaschine f
Metallisieren n
Metallographie f
metallurgischer Kupolofen m
Metallkunde f
Slingern n
Ziehverfahren n
Float- Glas- Verfahren n
Methode f
Trennverfahren n
Anwendungmethoden von dem Farbenaustriches
Methoden für die Vorbereitung
Erzeugungmethoden pl.
Methoden füre die Kupfermetall gewinnung f
Methyl n
Methylazetat n
Toluol n
Methylzellulose f (MC) metylceluloza
Monochlormethan n
Bruchgrenze f
Zeitstandfestigkeit f
Zeistandkriechgrenze f
Elastizitäsgrenze f
Toleranzgrenze f
Proportionalitätsgrenze f
Dauerfestigkeit f
Lücke(n) f
interdendritischer Graphit m
intrekristalline Korrosion f
interkristalline Korrosion f
Zwischenschicht f
Grenzwert m
Grenzstrom m
Rührwerk n
Umrühren n
Badbewegung f
Luftumwälzung f
rühren
53
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
mikrobiální koroze (koroze spojená s ú inky
mikroorganizm , které jsou p ítomny v korozním
systému)
mikrobiologische Korrosion f
mikrohlinkový chromový povlak (elektrolyticky
vylou ený povlak chromu se zám rn vytvo enými
mikropóry)
Chromatierüberzug m, mikrorissiger
mikrohloubková ú innost
mikrohloubková innost (schopnost pokovovacího
elektrolytu vylu ovat za vymezených podmínek kov
v pórech atrhlinkách)
Streufähigkeit, Mikro- f
Mikrostreufähigkeit f
mikrometr
mikroporézní chromový povlak
mikroporézní chromový povlak (elektrolyticky
vylou ený povlak chromu se zám rn vytvo enými
mikropóry)
Schraublehre f
mikroporiger Chromüberzug m
Chromatierüberzug m, mikroporiger
mikropórovitost
mikroskop
mikroskopie polarisovaným sv tlem
mikrostruktura
mikrostruktura
mikrostruktura
mikrotrhlinkový chromový povlak (elektrolyticky
vylou ený povlak chromu se zám rn vytvo enými
mikrotrhlinkami)
mince
mincovna
minerál realgar, sirník arsenatý
minerální auripigment
miniaturní smaltovaná drobnomalba
míra
míra cejchovní
míra diamantová
míra k
ení prsten
míra na brilianty
míra na perly
mísení
mísi
miska
miska achátová
miska t ecí
misti ka
místní koroze
místní, lokální koroze (koroze soust ed ná p edevším
na jednotlivých odd lených místech kovového
povrchu, který je vystaven koroznímu prost edí)
Mikroporosität f
Mikroskop n
Mikroskopie mit polarisiertem Licht n
Feingefüge n
Mikrogefüge n
Mikrostruktur f
mikrorissiger Chromüberzug f
místnost na odkapávání
místo
mistr emesla
mistr zkušební
mistrovská zkouška
mistrovská zna ka
mletý
mletý koks
mlíti
Abtropfraum m
Ort m, Stelle f
Handwerksmeister m
Probiermeister m
Meisterprüfung f
Meisterzeichen n
gemahlen
Koksstaub m
mahlen
Münze f
Münzstätte f
Rauschrot n
Auripigment n
Miniaturemailmalerei f
Maß n
Eichmaß n
Diamantmaß n (instrument)
Ringmassinstrument n
Brillantenlehre f
Perlenmass n
Mischen n, Rühren n
Mischer m
Schüssel f
Achatmörser m
Reibschale f
Schälchen
Lokalkorrosion f
örtliche Korrosion f
54
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
mluvící erby
mnich
množství
moboliá , nábytek
mocnina
mo ovinoformaldehydová prysky ice
model
model (u kovotla itelného soustruhu)
model z nového polystyrénu
model z plastické hmoty
modelárna
modelá
modelová deska
modelová korozní zkouška (zkouška za
napodobených provozních podmínek)
modelová sm s
modelování
modelovat, formovat
modelovna
moderní lemování zinkovým plechem
modrá stupnice (mezinárodní standart pro ur ení
barevné stálosti vybarvení; složený z osmi modrých
vybarvení vlny odlišné barevné stálosti na sv tle)
redende Wappen n
Mönch m
Menge f
Möbel n
Potenz f
Harnstoff-Formaldehydharz n
Modell n
Futter n
Schaumstoffmodell n
Plastmodell n
Formerei f
Modellbauer m
Modellplatte f
Modellkorrosionsversuch m
modravec-akvamarin (sv tle modrý beryl)
mod ení (vytvá ení velmi tenké oxidové vrstvy na
oceli oh evem na vzduchu nebo ponorem do
oxida ního roztoku)
Aquamarin (hellblauer Beryll)
Bläuen n
mod ín
modul cladnutí
modul tuhnutí
mokro, kropit
molekulární destilace
molekulární pletivo
moletovat (válcovat drobné pásové ozdoby)
molybden
monohydrát oxidu hlinitého, vzniká hydratací oxid
vytvo ených anodickou oxidací, p i ut ování
povlak ve vod nebo v pá e p i teplot nad 80 °C
Lärche f
Abkühlungsmodul m
Erstarrungsmodul m
Naß n, nässen
Molekulerdestillation f
Molekulargeflecht n
molettieren
Mo Molybdän
Boehmit m
monstrance
montáž
moruše barví ská
mo ení (odstra ování oxid i jiných slou enin
z povrchu kovu chemicým nebo elektrochemickým
sobením)
Monstranz f
Montage f
Gelbholz n, Krapp m
Beizen n
mo
mo
mo
mo
mo
mo
mo
mo
mo
Krapprot n
Krappgelb n
Krappfarbstoff m
Krapplack m
Abkochsäure f
Beizmittel n
Holzbeize f
Beize (n) f
beizen
Modellsand m
Modellierung f
modellieren
Modelierzimmer n
moderens Einsäumen mit Zinkblech n
Blaumaßstab m
enová erve
enová žlu
enové barvivo
enový lak
ící kyselina
idlo
idlo na d evo
idlo, mo ení
it
55
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
mo ská koroze (koroze, p i níž je mo ská voda hlavní
složkou korozního prost edí)
mo ský záliv
mosaz
mosaz antimagnetická
mosaz hliníková
mosaz k emíková
mosaz kujná
mosaz manganová
mosaz niklová
mosaz prášková
mosaz pro lití do kovových forem
mosaz p etavená
mosaz slévárenská
mosazení, pomosazení
mozaiková struktura
mrak
mramor
mramorová mou ka
mramorování
íž
íž, rastr
mše svatá, bohoslužba
stek vte inového kola
mušle
mušlový ornament (n mecké rokoko)
mušlový ornament (rokaj)
muzeum um leckopr myslové
múzy ecké bohyn ochra ující v dy a um ní =
dev t múz)
mykadlo, mykací stroj
mykané rouno
mykaný pramen
Meerwasserkorrosion f
Meer busen f
Messing n
antimagnetisches Messing n
Aluminiummessing n
Siliziummessing n
Schmiedemessing n
Manganmessing n
Nickelmessing n
Messingpilver n, Pulvermessing n
Kokillengussmessing n
Umschmelzmessing n
Gußmessing n
Messingabscheidung f, Vermessingen n
Mosaikstruktur f
Wolke f
Marmor m
Marmormehl n
Marmorierung f
Gitter n
Raster n
Messe f
Sekundenradbrücke f
Muschel f
Muschelwerk n
Muschelwerk n
Kunstgewerbemuseum f
Musen f
Karde f
Kardenvlies n
Kardenband n
N
na nebe vzetí
na základ
nab hnutí, popis zm ny barvy kovového povrchu pod
vlivem vzduchu
nabídka
nabídnout
náboženská medaile
ná iní k ijímání
ná iní kostelní
ná iní laboratorní
ná iní liturgické (kostelní)
ná iní stolní, b žné
ná iní stolní, jídelní
ná iní st íbrné starožitné
nadace
nadedve ní prostor v interiéru využitý K malb
(baroko, rokoko)
nádoba
Himmelfahrt f
aufgrund
anlaufen
Angebot n
anbieten
religiöse Medaille f
Abendmahlsgerät n
Kirchengerät n
Laboratoriumsgerät n
liturgische Geräte n
Gebrauchgerät n
Essgerät n
Antikes Silber n
Stifftung f
Sopraporte f
Gefäß n
56
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
nádoba, nádobí
nádrž(ka), nádoba, jímka
nafta
nahn dlá vrstva
náhodné poškození
náhrada, napodobení, imitace
náhrdelník
náhrdelník bajadér
náhrdelník obloukový
náhrdelník perlový
náhrdelník ecký
náhrdelník z drahokam
náhrdelník z kamen
náhrobek
náhrobní kámen
nahromadit
nacházet použití
nákladný
náklady, výdaje, ceny
nákup
nalepit
nálevka, trychtý , násypka
nalézající se
nalezišt
nalezišt (nerostné)
nalisovat
nálitek
nálitek s podnálitkovou vložkou
namáhání v tahu, tahem
nám stí ( ecká antika)
námo nická mod
nanášení, zanášení
nanášet
nanášet, podat
napadení a uvol ování volného vápna v Portlandském
cementu
napadení ervoto em
napadení houbou
nap tí na lázni (rozdíl potenciál m ený mezi
anodou a katodou elektrolytické pokovovací lázn
nebo elektrolytického lánku p i elektrolýze)
Geschirr n
Behälter m
Erdöl n, Naphta f, Rohöl n
bräunliche Schicht f
zufällige Beschädigung f
Ersatz m, Nachahmung f
Collier m, Halsband n, Halsschmuck m
Bajaderenkollier n
Bogenkollier n
Perlenhalsschurn
griechisches Kollier n
Edelsteinhalskette f
Steinkette f
Grabmal n
Grabstein m
aufspeichern
Einsatz finden
kostbaren
Kosten, e Ausgaben, Preise m
Ankauf m
aufkleben
Trichter m
befindlich
Fundort m
Fundstätte f (Minerallagerstätte f)
aufpressen
Aufguss m, Speiser m, Steiger m
Steiger m mit Trennkern m
zügige Beanspruchung
Agora
Marineblau n
Aufnahme f
aufbringen
auftragen
Angriff und Freigabe von Loskalk im Portlandzement
nap tí, pnutí
nap ové pole
napínací rám
napnout
napodobení, vyobrazení
napodobenina achátu
napodobenina, imitace
napodobenina, replika
napodobit, pad lat
napodobit, pad lat, okopírovat
napodobit, reprodukovat
napoušt ní, impregnace
napoušt t, impregnovat
Spannung f
Spannungsfeld n
Spannrahmen m
aufspannen
Abbild n
achatähnlich
Nachahmung(en) f
Nachbildung f
nachahmen
nachmachen
nachbilden
Durchtränkung f
tränken
Holzwurmbefall m
Pilzbefall m
Badspannung f
57
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
naprašování (postup nanášení, p i kterém je materiál
uvol ován z povrchu pevné látky nebo kapaliny
v d sledku zm ny hybnosti vyvolané bombardováním
energetickými ionty t žkého inertního plynu, nap .
argonu)
Sputtern n
nap íklad
napustit, impregnovat
náramek
náramek alžírský
náramek briliantový
náramek lánkovaný
náramek hadovitý
náramek hodinkový
náramek indický, bangle
náramek kovový
náramek kruhový
náramek p átelský
náramek roztahovací
náramek ímský
náramek š rkový
náramek z etízkového pletiva
náraz, popud, podn t
náraz, popud, podn t
náro ný
nárost
nár st /anodicky oxidovaného povrchu/nár st
rozm
o jednu t etinu tlouš ky povlaku na každém
povrchu, b hem anodické oxidace hliníku, zp sobený
zm nou objemu vyvolanou p em nou hliníku na oxid
hlinitý)
beispielsweise
einlassen
Armband n
Algerianisches Armband n
Brillantarmband n
Gliederarmband n
Schlangenarmband n
Uhrarmband n
Oberarmreit
Metallarmband n
Reif m (Schmuck-)
Freundschaftsarmband n
Zieharm m
Römerreif m
Kordelarmband n
Mailänder Armband n
Anstoß m
Anstoß m
anspruchsvoll
Lose Schülpe f
Maßzunahme bei der anodischen Oxidation f
nar stání, vzr st
narýsovat, natrhnout
ná adí
ná adí pro osazování
ná adí s rukojetí
ná adí, ná iní
následná, dodate ná úprava
nastat
nastávat, zapo ít
nástavba z fasády nebo na rohu budovy, arký
nástavec
nást nná malba
nást nný svícen
nástr ný klí
nástroj m ící
nástroj na osazování drahokam
nástroj p esný
nástroj ražební
nástroje Kristova utrpení (pašiové nástroje – eby,
tky, bi , trnová koruna…)
nástroje zasazova ské
nástrojová ocel
nást ik
nást ik ve form p ny
Anwachsen n
anreißen
Werkzeug n
Fassungswerkzeug n
Schaftwerkzeug n
Gerät n
Nachbehandlung f
erfolgen
einsetzen
Erker m
Verlängerungsstück n
Wandmalerei f
Blaker m
Steckschlüssel m
Messwerkzeug n
Faßbein n
Präzisionsinstrument
Stanzwerkzeug n
Passionswerkzeuge n
Fasserwerkzeuk n
Werkzeugstahl m
Einsatzgemisch n
Blaseneinsatz m
58
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
nasycení
nasycený
nasytit
natahování hodin
natahovat, rozpínat
natavení (roztavení elektrolyticky vylou eného
povlaku následované jeho ztuhnutím)
nát r
nát r forem
nát r jader
nát r železa
nát rová hmota
nát ry pro železo
natírat št tcem
natírat základní vrstvu
nat ít
nauka
nauka o kovech
náušnice
náušnice kruhové
navázat, navazovat na
návlek perel
navlhavost
návrh
návrh plastiky
návrh zákona
návrh, projekt, vzor p i kreslení
návrh, skica, vzor
návrhá
navrhování
návrhy výkres
navzájem sladit
navzdory n emu
název pro barvy, do nichž je zamíchaná erná nebo
bílá barva
neapolská žlu
neautokatalytické pokovování
neautokatalytické pokovování (vylu ování kovového
povlaku ízenou chemickou reakcí nekatalyzovanou
vylou eným kovem nebo slitinou)
Sättigung f
gesättigt
sättigen
Aufzug (d. Uhr) m
dehnen
Anschmelzen n
nebesa nad postelí
nebezpe í
nebezpe í otravy
Nebezpe í post íkání!
nebezpe ný, povážlivý
ne istota
ned lená pipeta
nedokonalé smá ení (vznik nesouvislého vodního
filmu na povrchu ukazujícího na nerovnom rnou
smá ivost, obvykle zp sobenou zne išt ním povrchu)
Himmelbett n
Gefahr f
Vergiftungsgefahr f
Spritzgefahr!
bedenklich
Schmutz m
Vollpipette f
Wasserinseln n
nedostatek
nefrit (pazourek, zelený)
nefrit novozélandský
nehodovost
Mangel (an) m
Nephrit (Nierenstein, Grünstein m)
Neuseeländischer Nephrit
Nufallgeschehen n
Anstrich m, Überzug m
Formüberzug m
Kernüberzug m
Anstrich des Eisens n
Anstrichmittel n, Überzugstoff m
Anstrich für Eisen n
Pinselführung f
grundieren
anstreichen
Kunde f
Metallkunde f
Ohrgehänge n, Ohrring m, Ohrringspitze f
Kreoleohring m
anschließen an etwas
Perlenaufreihen m
Wasseraufnahmevermögen n
Entwurf m
Entwurfsplastik(en) f
Gesetzentwurf m
Vorzeichnung(en) f
Dessin n
Entwerfer m
Entwerfen n
Entwurfszeichnung(en) f
abstimmen aufeinander
trotzdem
Gebrochene Farben pl.
Neapelgelb n
nicht-autokatalytische Metallabsheidung f
Metallabscheidung, nicht-autokatalytische f
59
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
neho lavý
nejedovatý
nejstarší období prehistorického um ní 50-20 tisíc let
ed n. l. (z Francie)
Nejsv jší svátost oltá ní
kolikanásobný rozd lova
nekovové vm stky
nenamalovaný
nenasycený
není divu
neobsahující kyselinu
neoby ejný, podivný
neodym
neon
neopatrnost
neostrý
nepatrný
nepravé jádro
nepravideln nanášet na keramiku nebo stavby vápno
nebo barvu
nepravidelný
nepropoušt jící vodu
nepr hledný
nep íjemný
neptunium
nerezav jící ocel
nerovný, drsný. hrubý
nerozbitný
nerozpustná anoda
nerozpustná anoda (anoda používaná pro katodickou
ochranu vloženým proudem kde anoda není znateln
spot ebována)
nerozpustná anoda (anoda, která p i elektrolyze
neuvol uje ionty kovu do elektrolytu)
nerozpustná anoda (anoda, která p i elektrolýze
neuvol uje ionty kovu do elektrolytu)
nerozpustný
nerozpustný ve vod
nerušený
nesprávná struktura
nestálý, nestabilní, m nivý
nestejnorodý materiál
nésti
netavitelný
net snost odlitku
neušlechtilý kov
neviditelný
nevodi
nevodivý
nevratný, jednostranný
nevýhoda
nezab hnutí, nedolití
nezasazený
nezávadný
nicht brenbar ; unbrenbar
ungiftig
Aurignacien f
der Allerheiligsten Altar
Mehrfachverteiler m
nichtmetallische Einschlüsse m pl
unbemalt
ungesättigt
kein Winder
säurefrei
sonderbar
Nd Neodym
Ne Neon
Unvorsichtigheit f
unscharf
gering
Aussenkern m
beklatschen
unregelmäßig
wasserundurchlässig
undurchsichtig
unangenehm
Np Neptunium
rostfreier Stahl m
uneben
unzerbrechlich
dimensionsstabile Anode f
Inertanode f
unlösliche Anode f
Anode, unlösliche- f
unlöslich
wasserunlöslich
ungestört
fehlerhartes Gefüge n
unbeständig
Heterogenität f des Materials, Ungleichmässigkeit f
trägen
unschmelzbar
Undichtheit f des Gussstückes
unedles Metall n
unsichtbar
Nichtleiter m
nicht leitend
nicht umkehrbar
Nachteil m
nichtausgelaufener Guss m
ungefasst
unbedenklich
60
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
nezbytný, podstatný
nikde
nikl (Niccolum - 28)
nikl elektrolytický
nikl sintrovaný
nikl sintrovaný
nikl spékaný
nikl spékaný
niklo m ná slitina
niklování
niklování dvojitou vrstvou niklu
niklování lesklé
niob
níst j kuplovny
nit, vlákno, navlékat
nit k lešt ní
nízko položené okno nebo sv tlík ve zdi pro lidi
nemající právo zú astnit se mše v kostele
nízkofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
nízkofrekven ní induk ní pec (s jádrem)
nízkomolekulární
nízký
nobelium
nosi obrazu
nositel, majitel
nosník
nové st íbro, alpaka
nový písek
noží
noží ské zboží
nožová koroze (koroze, jejímž projevem je úzká
št rbina na rozhraní základní materiál / p ídavný
materiál svarového nebo natvrdo pájeného spoje nebo
v jeho blízkosti)
unerläblich
nirgentwo
Nickel n / Ni
Nickel, eklektrolytisches n
Nickel, gesintertes n
Sinternickel n
Nickel, gesintertes n
Sintertes Nickel n
Nieckelkupfer n
Nickelabscheidung f, Vernickeln n
Doppelvernicklung f
Glanzvernicklung f
Nb Niob
Kupolofenherd m
Faden m
Polierzwirn m
Aussatzfenster n
nukleace (úvodní krok, p i n mž se katalyzující látka
absorbuje na po-vrchu nevodivého podkladu, aby
umožnila vznik prvních center p i vylu ování
povlaku)
nulátko
numismatika
nuncius (velvyslanec Vatikánu)
ž
ž (n žky) na plech
ž na vnit ní závit
ž soustružnický
žky
nýt
nýt, nýtovat
nýtek
nýtek drát ný
nýtovací sv rka
nýtova ka
nýtové pevnostní spojení
Keimbildung f
Niederfrequenz-Induktionstiegelofen m
Niederfrequenz-Induktionsofen m
Niedermolekular
niedrig, flach
No Nobelium
Bildträger m
Inhaber m
Träger m
Neusilber n
Neusand m
Messerschmied m
Messerwaren m
Messerschnittkorrosion f
Nullzirkel m
Münzkunde f (Numismatik)
Nuntius m
Messer n
Blechschere f
Innengewindestahl m
Drehstichel m
Schere f
Niet m
Niete(n) f nieten
Nietnagel m
Drahtstift m
Nietkluppe f
Nietmaschine f
Kraftnietverbindung f
O
61
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
o vysokém bodu varu
obalená sm s
obalování písku
ob anská nauka
období, stadium
ob h, obvod
obelisk
ob tovaná anoda (kovová složka používaná jako
anoda pro katotodickou ochranu ob tovanou
elektrodou)
hochsiedend
umhüllter Formstoff m
Sandumhüllen n
Gemeinschaftskunde f
Stadium n
Kreislauf m
Obelisk m
galvanische Anode f , Opferanode (zu vermeiden)
ob tovat
obchod
obchod klenotnický
obchod s diamanty
obchod s drahokamy
obchod s drahými kovy
obchod s hodinami
obchod s perlami
obchodní dopis
obchodník s diamanty
objednat
objednávka
objednávka, zakázka, na ízení
objem
objemný
objímka na stojan
obklada ka
oblékat, odívat
oblou kový vtok
oblouk - oslí h bet
oblouk (archit.), arch
oblouk drapériový, záv sový
oblouk hrotitý
oblouk kobylí hlava
oblouk k ížení
oblouk plaménkový
oblouk p evýšený
obloun
oblounový prstenec
obložení
obložení st n, táflování
obložení, rekonstrukce obezdívky
obložit, opravit vyzdívku
obm na, variace
obnovit
obnovit, restaurovat
obohacení železem
obohacení, obohacování
obohatit, nasytit
obor
oboustranná modelová deska
obráb cí stro
obráb ní kov , kovoobráb ní
opfern
Handel m
Jeweliergeschäft n
Diamanthandel m
Edelsteinhandel m
Edelmetallhandel m
Uhrenhandel m
Perlenhandel m
Handelsbrief m
Diamanthandler m
bestellen
Bestellung f
Auftrag m
Volumen n
voluminös
Stativmuffe f
Fliese(n) f
verkleiden
Hornanschnitt m
Eselsrücken m
Bogen m
Vorhangbogen m
Spitzbogen m
einhüftiger Bogen m
Vierungsbögen m
Flammenbogen m
gestelster Bogen m
Rundstab m
Halsring m
Täfelung f
Wandtäfelung f
Doublierung(en) f
dublieren
Abwandlung f
erneuern
restaurieren
Aufeisenung f
Anreicherung f
anreichern
Fach n
doppelseitige Modellplatte f
Werkzeugmaschine f
Metallbearbeitung f
62
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
obráb t, zpracovat
obrace ka
obrácená perspektiva
obrácené odm šování
obracení formy
obrácený, inverzní
obranná v ž
obrat
obraz
obraz, závojování
obrazné znázorn ní
obrazovka, zobrazovací plocha
obrazový znak
obrobitelnost
obroubit, obrubovat (plech)
obrou ka prstenu
obrousit, ot ít, od ít, ošoupat
obrousit, ubrousit
obruba a štít (erb)
obruba drábková (krapnová)
obruba kalíšková
obruba pro zasazení
obruba pro zasazení diamantu
obruba pro zasazení drahokam
obruba prolamovaná
obruba prstenová
obruba z více listových tvar
obruba zrnkovaná
obruba, lem
obrube klenotu
obrubový spoj (šev), lemový svar
obrys
obsah
obsah dusíku
obsah rtuti
obsah sušiny
obsah volných kyanid
obsah volných kyanid 1/(skute ná koncentrace
kyanidových iont nebo jim odpovídajících kyanid ,
které nejsou sou ástí komplexních iont s kovy
v roztoku). 2/(vypo tený – hodnota, o kterou
koncentrace kyanid p ítomných v roztoku p evyšuje
koncentraci, která je podle výpo tu nezbytná
k vytvo ení daného komplexního iontu s kovem(y)
ítomným(i) v roztoku)
bearbeiten
Wendevorrichtung f
umgekehrte Perspektive f
umgekehrte Seigerung f
Wenden n der Form
umgekehrt
Wehrturm m
Umsatz m
Bild n
Schleirbildung f
Alegorie f
Bildschirm(e) m
Bildwappen n
Bearbeitbarkeit f
bördeln
Ringschiene f
abreiben
abschleifen
Saum und Schild m
Chaton (s. Fasszarge f)
Kasten-Fassung f
Fasszarge f
Diamantfassung f
Edelsteinfassung f
Filetfassung f
Ringfassung f
Riese m
Millegriffzarge f
Bordüre(n) f
Juwelenzarge f
Bördelnaht f
Umriss m
Gehalt m; Inhalt m
Stickstoffgehalt m
Quecksilbergehalt m
Trockenmassegehalt m
Cyanid, freiesfreies Cyanid n
obsah železa
obsáhlý
obsahující glycid, uhlohydrát
obsahující
, s dí, plný m di
obsahující síru
obtahovací brousek, hladící kámen
obvod, objem, rozsah
obvykle, nic ne íkající
obvyklý, oby ejný
Eisengehalt m
umfangreich
kohlehydrathaltig
kupferhaltig
schwefelhaltig
Abziehstein m
Umfang m
banal
üblich
63
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
obytná v ž
obytná v ž hradu
ocel
ocel antikorozní
ocel damascénská
ocel diamantová
ocel chrommolybdenová
ocel chromniklmolybdenová
ocel chromniklová
ocel chromová
ocel chromwolframová
ocel k zušlecht ní
ocel kobaltová
ocel konstruk ní
ocel k emíková
ocel kyselinovzdorná
ocel legovaná
ocel manganová
ocel molybdenová
ocel na hodinková péra
ocel nerezav jící
ocel neuklidn ná
ocel niklová
ocel nízkolegovaná
ocel nízkouhlíková
ocel odolná proti chemickým vliv m
ocel ot ruvzdorná
ocel polouklidn ná
ocel s vysokým obsahem uhlíku
ocel stavební
ocel tažená za studena
ocel uhlíková
ocel uklidn ná
ocel ušlechtilá
ocel vanadová
ocel velmi výkonná rychlo ezná
ocel vysokolegovaná
ocel wolframová
ocel žárupevná
ocel žáruvzdorná
ocelárna
ocelorytec, rytec kov
ocelorytina
ocelový ingot
ocelový odlitek
ocelový odpad
ocen ní náhradního materiálu
ocen ní, zhodnocení
ocenit
ocenit, ohodnotit
ocet
ocílka
octan olovnatý
i jako rys
Wohnturm, donjon m
Donjon m
Stahl m
korrosionsbeständiger Stahl m
Damaszenerstahl m
Diamantstahl m
Chrommolybdänstahl m
Chromnickelmolybdänstahl m
Chromnickelstahl m
Chromstahl m
Chromwolframstahl m
Vergütungsstahl m
Kobaltstahl m
Konstruktionsstahl m
Siliciumstahl m
säurebeständiger Stahl m
legierter Stakl m
Manganstahl m
Molybdänstahl m
Uhrfederstahl m
nichtrostender Stahl m
unberuhikter Stahl m
Nickelstahl m
niedriglegierter Stahl m
kohlenstoffarmer Stahl m
chemischer beständiger Stahl m
verschleissfester Stahl m
halbberuhigter Stahl m
kohlenstoffreicher Stahl m
Baustahl m
kaltgezogener Stahl m
Kohlenstoffstahl m; unlegierten Stahl m
beruhigter Stahl m
Edelstahl m
Vanadinstahl m
Hochleistungsschnellstahl m
hochlegierter Stahl m
Wolframstahl m
warmfester Stahl m
hitzebeständiger Stahl m
Stahlwerk n, Stahlhütte f
Stahlgraveur m
Stahlstich m
Stahlblock m
Stahlguss m
Stahlschrott m
Bewertung (f) von Ersatzmaterial f
Schätzung f
begutachten
abschätzen
Essig m
Drückstahl m
Bleizücker m, Bleiacetat n
Adlerauge n
64
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
iš ování od mech a lišejník
kovací látka, o kovací p ísada
kovaná litina
odborná škola
odborné dílo
odborný pr zkum a možné zásahy
Abputzen von Moosen und Flechten n
Impfmittel n
modifiziertes Gusseisen n
Fachschule f
Fachwerk n
fachkundige Erforschung und mögliche Eingriffe m
pl.
Gewerkschaften pl.
Abbau m
abbauen
abbaubar
Absatz m
getrennt gegossener Probestab m
Abtrennen n
entnehmen
entnehmen
Proben entnehmen
abtragen
abspannen
Absender m
absenden
Verkleidung f
Gewandstudie f
Abklingen n der Impfwirkung f
Abschätzung f
Entgratung f
odbory
odbourání, rozklad, dobývání
odbourat
odbouratelný
odbyt, prodej
odd len litá zkušební ty
odd lení, odlu ování
odebírat
odebírat, odebrat
odebrat vzorky
odebrat, sejmout
odepnout, uvolnit
odesílatel
odeslat
od v, oble ení
od vní studie (drapérie)
odezn ní o kovacího ú inku
odhad
odhrotování (odstran ní hrot nebo ostrých hran
elektrolytickým lešt ním, broušením, pásovým
broušením nebo mo ením)
odchýlení paprsku
odchylky
odkalit
odkalovat, istit, it
odkrýt, o istit
odkrytí, o išt ní
odkyselení, snížení kyselosti
odkyselit
odleptat, odstranit
odlévací prysky ice
odlévání do pískové formy
odlévání do pískové formy (metoda)
odlévání do ztracené formy
odlévání mosazi pod tlakem
odlévání olov ných plech do pískových forem
odlévání píst
odlévání z bronzu, slitina bronzu
odlévat
odlít
odlitek
odlitek do kovových forem
odlitek v litém stavu
odlitek, odlévání
odloupávat, oprýskávat
odlu ova strusky
odlu ova železa
odlu ova , separátor
Strahlablenkung f
Schwankung(en) f, Abweichung(en) f
abschlämmen
klären
freilegen
Freilegung(en) f
Entsäuerung f
entsäuern
abbeizen
Gießharz(e) n
Guß - Sandformverfahren n
Sandformverfahren n
Guß mit verlorener Form f
Messingdruckguss m
Abgießen des Bleibleches nach Sandformen n
Kolbenguss m
Bronzeguß m
abgiessen
abgießen
Gußstück n
Kokillengussstück n
Rohguss m
Abguß m
absplittern
Schlackenabscheider m
Eisenabscheider m
Abscheider m
65
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
odlu ování železa
odlupování
odlupování (ztráta p ilnavosti oxidového povlaku
projevující se tvorbou šupin)
odlupování, odprýskávání (odd lování povlaku
vcelku nebo v áste kách, které vzniká bez z ejmých
vn jších p in)
Eisenabscheiden n
Abblätern n
Abplatzungn f
odlupovat, odprýskat
odmá knutí formy
odmá knutí jádra
odmašt ní kovu
odmaš ování
odmaš ování (odstra ování mastnoty a oleje
z povrchu)
odmaš ování rozpoušt dly
odmaš ování rozpoušt dly ( išt ní organickými
rozpoušt dly)
odmaš ování v parách ( išt ní parami rozpoušt del,
které kondenzují na išt ném p edm tu)
odmaš ování v parách ( išt ní parami rozpoušt del,
které kondenzují na išt ném p edm tu)
odm šování
odmoc ování
odolnost
odolnost proti abrazi
odolnost proti ot ru
odolnost proti pov trnosti
odolnost proti pov trnosti (schopnost anodického
oxidového povlaku dlouhodob odolávat
pov trnostním vliv m)
abblättern
Zerdrücken n der Form
Zerdrücken n des Kernes
Entfettung f (v. Metall n)
Entfetten n
Entfettung f
odolný ohni
odolný proti atmosférickým vliv m, odolný proti
zv trání
odolný v i vod , nepromokavý
odpad
odpadní plyn, spalina
odpa it
odpa ovací miska
odpa ovací plocha
odpa ování
odpe etit
odpichový otvor
odpilovat
odplavení
odplynit
odply ovací prost edek
odpor
odporové ízení (omezení korozní rychlosti
ohmickým odporem korozního lánku)
odprášit, zbavit prachu
odp rce
odrazivost (pom r odraženého a dopadlého sv tla)
odrezit
odrezova
feuerfest
witterungsbeständig
Abplatzen n
Reinigung mit Lösungsmittel f n
Lösungsmittelreinigung f
Dampfentfettung f
Reinigung mit Lösungsmitteldampf f m
Ausschwitzung f
Wurzelziehen m
Widerstandsfähigkeit f
Abriebfestigkeit f
Abriebfestigkeit f
Witterungsbeständigkeit f
Wetterechtheit f
wasserfest
Abfall m; Kreislaufstoffe m pl; Sonderabfall m
Abgas(e) n
verdampfen
Abdampfschale f
Verdampfungsfläche f
Eindampfen n; Verdampfen n
entsiegeln
Abstichloch n
abfeilen
Abschwemmung f
entgasen
Entgasungsmittel n
Widerstand m
Widerstandskontrolle f
entstauben
Gegner m
Rückstrahlvermögen n
entrosten
Entrostungsmittel n
66
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
odr da
odsávání
odsávání prachu
odsávat
odseknout, odštípnout
odstoupení
odstran ní
odstranit
odstranit rez
odstranit, vzdálit
odstra ova starých nát
odstra ování iont z roztoku iontom ni i
odstra ování nálitk
odstra ování ot epk
odstra ování pnutí (tepelné zpracování ke snížení
zbytkových pnutí v elektrolyticky vylou ených
povlacích anebo v podkladovém kovu)
Abart f
Absaugung f
Entstaubung f
absaugen
abspalten
Rücktritt m
Entfernung f ; Beseitigung f
entfernen; beseitigen
Rost entfernen
entfernen, beseitigen
Abbeizmittel n
Demineralisieren n
Speiser abtrennen
Entgrafen n
Spannungsentlastung f
odstra ování specifických ne istot
odstra ování zateklin za tepla
odst edivé lití
odst edívka
odst edivý bubnový tryska
odst edivý licí stroj
odst edivý odlu ova
odst edivý odlu ova železa
odstup ování
odšroubovat
odšt pení
odtéci, probíhat
odtékat
odtmelit, odstranit tmel
odtok, pr h, uplynutí
odtónování
odtónování
oduhli it
odvaha
odvodíkování (zpracování kov po povrchové úprav
s cílem snížit k ehkost zp sobenou absorbcí vodíku
do kovu)
odvodit, vyvodit
odvodit, vyvodit z eho
odvodnit
odvod ovací, vysoušecí prost edky
odvozenina, derivát
odvzdušn ní formy
odvzdušn ní jádra
odvzdušn ní-odstran ní vzduchu z prost edí
odvzduš ovací sítko
odvzduš ování formy
odzinkování mosazi (s p ednostním odstra ováním
zinku)
odznak jako brož
odznak, vyznamenání
odznaky (insignie) íšské
Entfernung des spezifischen Schmutzes m
Warmabraten n
Schleudergiessen n
Schleudermaschine f
Schleuderstrahl-Putztrommel f
Schleudergiessmaschine f
Wirbler m
Schleuderabscheider m
Abstufung(en) f
abschrauben
Abspaltung f
ablaufen
abfließen
abkitten
Ablauf m
Abltönung f
Abtönung f
entkohlen
Mut m
Verminderung der Wasserstoffversprödung f, f
ableiten
zurückführen
entwässern
Entwässerungsmittel n
Abkömmling m
Formentlüftung f
Kernentlüftung f
Entlüftung f
Entlüftungssieb n
Formentlüftung f
Entzinkung von Kupfer-Zink-Legierung
Abzeichenbrosche f
Abzeichen n
Reichinsignien
67
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
odznaky ádové
ofrézovat
ofukování formy
ohebnost, pružnost
ohebný
ohebný, tažný (u kov )
ohnisko
ohnisková vzdálenost anodické oxidace
ohniskový pr vodi
ohra ovací stroj
oh át
oh ívací (žíhací) pec
oh íva proudícího vzduchu (v tru)
oh ívané p edpecí
ohyb, difrakce
ohýbací klešt
ohýbat
ochlazení
ochlazování
ochrana
ochrana elektrickou drenáží (elektrochemická
ochrana proti korozi bludnýnými proudy jejich
odvedením od kovového objektu)
ochrana ob tovanou elektrodou elektrochemická
ochrana p i níž se ochranný proud získává z
korozního lánku vytvo eného spojením pomocné
elektrody s chrán ným kovem)
Ordensinsignien
abfräsen
Ausblasen n der Form f
Biegsamkeit f
biegsam
geschmeidig
Brennpunkt m
Brennweite f
Brennstrahl m
Abkantmaschine f
erwärmen
Glühofen m
Winderhitzer m
geheitzer Vorherd m
Biegung (en) f
Biegezange
biegen
Abkühlung f
Abkühlung f
Schutz m
elektrische Streustromableitung f
ochrana vloženým proudem (elektro chemická
ochrana, p i níž ochranný proud p ichází z vn jšího
zdroje elektrické energie)
Fremdstromschutz m
ochranná atmosféra (um lá atmosféra se sníženou
korozní agresivitou vytvo ená odstran ním nebo
vylou ením korozních inidel anebo p idáním
inhibitor koroze)
Schutzatmosphäre f
ochranná hlava (archit. plastika)
ochranná hlava (románské um ní, funkce odvrácení
zla)
ochranná proudová hustota (proudová hustota, které
je zapot ebí k udržení korozního potenciálu v rozmezí
ochranného potenciálu)
Niedkopf m
Neidkopf m
ochranná vrstva (vrstva vytvo ená na povrchu kovu,
která snižuje korozní rychlost)
ochranné brýle
ochranný
ochranný kryt
ochranný potenciál (hodnota korozního potenciálu,
které je t eba dosáhnout, aby korozní potenciál byl
v rozmezí ochranného potenciálu)
Schutzschicht f
ochranný povlak (vrstva /vrstvy/ z materiálu
naneseného na povrch kovu za ú elem ochrany proti
korozi)
Schutzbeschichtung f
ochranný prost edek
ochranný štít (st edov kého vále níka)
ochuzovací ást kolony
Schutzmittel n
Schutzschild m
Abtriebsäule f
galvanischer Schutz m
Schutzstromdichte f
Schutzbrille f
schützend
Schutzschirm m
Schutzpotential n
68
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
okapní ímsa
okenní k íž
okenní parapet (spodní vodorovná plocha ost ní)
okenní sklo
oklopná modelová deska
okno
okno kruhové (s kružbou)
okno kružbové
okno p lkruhové
okno rozetové
okno sdružené
okno sdružené podvojné
oko achátové
oko ko í turmalínové
oko tyg í (k emen)
okolí
okolkovat, orazítkovat
okosení, zkosení
okr
okraj medaile
okraj(e)
okrajová vrstva
okrasné prvky
okrasný ornament
okrasný ornament (rokaj, ...)
okružní v trovod
okružní v trovod
okuje (kujné železo a ocel)
okuje (pevná vrstva korozních produkt vzniká na
kovu za vysoké teploty)
okuje po žíhání
olej jantarový
olejomalba
olejomalba
olejová skica
olejová sm s
olejová tempera
olejové jádro
olejové zlatící mo idlo
olejový film, vrstva oleje
olivín ušlechtilý
olivínový písek
olovárna
olov ná socha - restaurování
olov né úchyty
olov ný prut
olovnatá žlu
olovnatý
olovo
olovo (Plumbum - 82)
olovo anodové
olovo cínové
olovo hutní
olovo na poolov ní
Traufleiste m
Fensterkreuz n
Sohlbank f
Fensterglas n; Fensterscheibe f
Wendeplatte f
Fenster n
Rundfenster n
Fenster - Maßwerk n; Maßwerkfenster n
Rundbogen-Fenster n
Fensterrose f
Fenster, gekuppeltes n
Zwillingsfenster n
Augenstein m
Turmalinkatzenauge n
Tigerauge n (Quarz m)
Umgebung f
abstempeln
Abfasen
Ocker m
Medaillennrand
Rand (Ränder) m
Grenzschicht f
Prachtstücke n
schmückendes Ornament n
schmückendes Ornament n
Windkasten m
Windring m
Zunder (Schmiedeeisen und Stahlroheisen n)
Zunder m
Glühhaut f, Glühspan m
Bernsteinöl n
Ölgemälde n
Ölmalerei f
Ölskizze(n) f
Ölsandgemisch n
Öltempera f
Ölsandkern m
Ölvergoldung f
Ölfilm m
Edelolivin n
Olivinsand m
Bleihütte f
Bleierstatue - Restauration f
Bleihaften pl.
Bleirute f
Bleigelb n
bleihaltig
Pb Blei
Blei n / Pb
Anodenblei n
Zinnblei n
Hüttenblei n
Überzugsblei n
69
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
olovo odst íb ené
olovo p etavené
oltá
oltá hlavní
oltá k ídlový
oltá k ídlový
oltá p enosný
oltá sk ový (s velkým relikviá em uvnit
podstavce)
oltá vedlejší
oltá ní kalich
oltá ní k íž
oltá ní list (obraz uprost ed retabula)
oltá ní ná iní
oltá ní nástavec
oltá ní sk
oltá ní svícen
oltá ní zvonek
oltá ní zvonky
omá ník
omezit se
omílání (hromadné rota ní nebo vibra ní zpracování
díl za p ítomnosti brusiv, leštících p ípravk nebo
bez nich; ú elem je zlepšit stav povrchu)
entsilbertes Blei n
Umschmelzblei n, Blei zweiter Schmelze
Altar m
Altar, Hochaltar m
Altar, Flügelaltar m
Flügelaltar m
Tragaltar m
Altar, Kastenaltar m
omílání v bubnech
omítka, omítat
omítka, ozdoba
omyl, nedopat ení
onyx (achát s vrstvami ernými a bílými)
onyx erný
opa ný, obrácený
opál – drahý kámen
opál australský
opál erný
opál ohnivý
opál pruhovaný
opálení
opálit, odstranit opálením
opalizování (irisování)
opat
opat it intarziemi
op ra, podpora (oblouku klenby)
op ra, uložení, dosednutí, p iléhání
op rný oblouk
op rný pilí
op rný systém
opevn ná brána
opevn ný kostel
opláchnout
opláchnutí
oplachování
opot ebení
opot ebovat
oprava a údržba litiny a kujného železa
Rommein n; Trommeln n
Verputz m
Putz m
Versehen n
Onyx (Bandachat m)
schwarzer Bernstein m
verkehrt
Oppal m
Australopal m
schwarzer Opal m
Feueropal m
Bandopal m
Zunder m
abbrennen
Opaleszenz f
Abt m
furnieren
Widerlager
Auflage f
Strebebogen m
Strebepfeiler m
Strebewerk n
Torturm m
Kirchenburg f
abspülen
Spülung(en) f
Abspülen n
Abnutzung f; Verschleiß m
abnutzen
Ausbesserung und Erhaltung des Gußeisens und des
Schmiedeeisens f
Altar, Nebenaltar m
Altarkelch m
Altarkreuz n
Altarblatt n
Altargerät n
Gesprenge n
Altarschrein
Altarleuchter m
Altarglocke f
Altarschelle f
Soßennapf m; Tunkenschale f
beschränken sich
Gleitschleifen n
70
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
oprava a údržba olov ných plechoých st ešních krytin
Ausbesserung und Erhaltung von bleiblechern
Dachdeckungen f
Ausbesserung und Erhaltung der auswendigen
Bronzestatue f
Ausbesserung und e Erhaltung traditionellen
Verzinkens der Dächer
Ausbesserung der Bronze f
Ausbessern n der Form f
Ausbesserung des Gußeisens und des Schmiedeeisens
f
Ausbesserung f (s. Reparatur)
Reparaturwerkstätte f
Reparieren n
Ausbesserung und Erhalten des zinkenen Daches n
Ausbeute f
Ausbesserung mit Blei f
Ausbesserung des alten Anstriches f
Cadmiumorange n
Orleanorange n
stempeln
Orcein n
organischer Binder m
Organobetonit
Organometallverbindung f
Orientierung
orientalisch
gliederndes Ornament n
gliederndes Ornament n
geometrisches Ornament n
Bandelwerk n
vegetabilisches, pflanzliches Ornament n
Beschlagwerk n
oprava a údržba venkovní bronzové plastiky
oprava a udržování tradi ního zinkování st ech
oprava bronzu
oprava formy
oprava litiny a kujného železa
oprava, opravení
opravna(y)
opravování
opravy a údržba zinkových st ech
opravy olovem
opravy starých nát
oranž kadmiová
oranž orleánová
orazítkovat
orcinol (chemický orcin, dihydroxytoluen)
organické pojivo
organobetonitová sm s
organokovová slou enina
orientace (osa chrámu západ-východ)
orientální
ornament lenící
ornament lenící (lizéna, kružba…)
ornament geometrický
ornament páskový
ornament rostlinný, vegetabilní
ornament vybíjený (napodobuje h ebíkové hlavi ky,
dle vzorník C. Florida a V. de Vriese, v kombinaci
se zavíjeným ornamentem, volutami n m.-niz. renes.)
ornament zví ecí, zoomorfní
ornament zví ecí, zoomorfní
ornamentika
ornamenty a výzdobné motivy
ornát nebo kasula
ech
echový olej
echový olej (z vlašských o ech )
osa
osa otá ení
osmiboký
osmihranný výbrus
osmium
osnovná nit
osnovné stávkové pletení
osnovný stávek
osová odchylka
ost ní dve í
ostrohranná zrna
ostruhy
Tier- Ornament n
Tierornament n
Ornamentik f
Dekoration f
Ornat m
Nußbaum m
Nußöl n
Walnußöl n
Achse f
Drehachse f
achteckig
Achtkantshifft
Os Osmium
Kett (en) faden m
Kettenwirkerei f
Kettenstuhl m
Achsenabweichung f
Türpfosten
scharfkantige Körner n pl
Sporen f
71
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
ostrý
ostrý jako b itva
ostrý ez, hrana ezu
ostrý, špi atý
ost í, ezná hrana
ost ihovací lis
ost it
ost ivo
osušit, vysušit
osv tlení, síla (intenzita) sv tla
osv tlit
osv tlovací t leso
osvojit si, p ivlastnit si
osýchavost
ošet ení, zacházení, zpracování
oškrábat, seškrábat, odškrabat
otá ení, rota ní pohyb
otá et se, soustružit
oteplení
otev ená pórovitost (/v povlaku/ nespojitosti
pronikající až k p edchozímu povlaku nebo
k podkladu)
otev ená pórovitost (/v povlaku/ nespojitosti
pronikající až k p edchozímu povlaku nebo
k podkladu) /praskliny, mikroskopické dirky, korozní
lky, rýhy nebo jiné otvory v povrchu povlaku, které
odkrývají mezivrstvu nebo podklad/
scharf
haarscharf
Schnittkante(n) f
spitz
Schneidkante f
Abgratpresse f
spitzen
Magerungsmittel n
abtrocknen
Beleuchtungsstärke f
belichten; beleuchten
Beleuchtungskörper m
aneignen sich
Abtrocknungsvermögen n
Behandlung f
abschaben
Drehbewegung f
drehen
Erwärmung f
Porosität, offene- (in einen Überzug) f
otev ený nálitek
oto né dve e
otopný st l
otrava olovem
otrávení, otrava, intoxikace
otupený, tupý, sražený
otvor v kameni
ouško, kroužek
ovlivnit
oxid cínatý
oxid cini itý
oxid draselný
oxid dusi itý
oxid dusi ný
oxid dusíku, nitrogen oxid
oxid dusitý
oxid dusnatý
oxid dusný
oxid fosfore ný
oxid fosfori itý
oxid fosforitý
oxid hlinitý, hydratovaný
oxid hlinitý, p irozený
oxid chlori itý
oxid chloristý
oxid chlorný
oxid chlórový
oxid chlóru
offener Speiser m
Schwingtür f
Heiztisch(e) m
Bleikranheit f; Bleivergiftung f
Intoxikation f
abgestumpft
Steinloch n
Öse f
beeinflussen
Zinn(II)-oxid, Zinnmonoxid n
Zinn(IV)-oxid, Zinndioxid n
Kalioxid n; Kaliumoxid n
Stickstoffdioxid n, Distickstofftetroxid n
Stickstoffpentoxid, Distickstoffpentoxid n
Stickoxid m
Stickstofftrioxid, Distickstofftrioxid n
Stickstoffmonoxid n, Stickoxid n
Distickstoffmonoxid, Distickstoffoxid n
Phosphor(V)-oxid, Phosphorpentoxid n
Phosphor(IV)-oxid, (Di)phosphortetroxid n
Phosphor(III)-oxid, Phosphortrioxid n
Aluminiumoxidhydrat n
Aluminiumoxid n, Tonerde f
Chlordioxid n
Chlorheptoxid n, Dichlorheptoxid n
Chlormonoxid n, Dichlormonoxid n
Chlorhexoxid n
Chloroxid n
offene Porosität (in einen Überzug) f
72
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
oxid chromi itý
oxid chromitý
oxid chromitý
oxid chromnatý
oxid chrómový
oxid k emi itý
oxid k emnatý
oxid m natý
oxid m ný
oxid nikelnatý
oxid nikli itý
oxid nikli itý, hydratovaný
oxid niklitý
oxid niklitý, hydratovaný
oxid olovi itý
oxid olovnato-olovi itý
oxid olovnatý
oxid plati itý
oxid platinový
oxid platnatý
oxid platný
oxid sirnatý
oxid sírový
oxid síry
oxid si itý
oxid sodný
oxid st íbrný
oxid titani itý s rutilovou formou
oxid uhelnatý
oxid uhli itý
oxid uhli itý, agresivní (kysel. uhli .)
oxid uhli itý, kvasný (kysel. uhli itá)
oxid uhli itý, tuhý (v podob sn hu)
oxid uhli itý, vázaný (kysel. uli .)
oxid uhli itý, volný
oxid vápenatý
oxid zine natý
oxid zlatnatý
oxid zlatný
oxid zlatý
oxid železa
oxid železitý
oxid železitý, erný
oxid železitý, ervený
oxid železnato-železitý
oxid železnatý
oxidace (proces, p i kterém reagující složka ztrácí
jeden nebo více elektron )
oxida ní inidlo (látka, která zp sobuje oxidaci
íjmem elektron )
oxida ní stupe
Chrom(IV)-oxid, Chromdioxid n
Chrom(III)-oxid, Chromsesqioxid n
Chromoxid n
Chrom(II)-oxid n
Chrom(VI)-oxid, Chromtrioxid n
Silizium(IV)-oxid n, Siliziumdioxid n
Silizium(II)-oxid n, Siliziummonoxid n
Kupfer(II)-oxid n
Kupfer(I)-oxid n
Nickel(II)-oxid n, Nickelmonoxid n
Nickel(IV)-oxid n, Nickeldioxid n
Nickeldioxidhydrat n
Nickel(III)-oxid n, Dinickeltrioxid n
Nickel(III)-oxidhydrat n
Blei(IV)-oxid n, Bleidioxid n
Blei(II,IV)-oxid n
Blei(II)-oxid n
Platin(IV)-oxid n, Platindioxid n
Platin(VI)-oxid n, Platintrioxid n
Platin(II)-oxid n, Platinmonoxid n
Platin(I)-oxid n
Schwefel(II)-oxid n, Schwefelmonoxid n
Schwefel(VI)-oxid n, Schwefeltrioxid n
Schwefeldioxid n
Schwefel(IV)-oxid n, Schwefeldioxid n
Natriumoxid n
Silberoxid n
Rutiltitandioxid n
Kohlenmonoxid n
Kohlendioxid n
angriffsfähige Kohlensäure, agressive K.
Gärungskohlensäure f
Kohlendioxidschnee m, Kohlensäureschnee m
gebundene Kohlensäure
freie Kohlensäure f
Kalziumoxid n
Zinkoxid n
Gold(II)-oxid n
Gold(I)-oxid n
Gold(III)-oxid n
Eisenoxid n
Eisen(III)-oxid n,
Eisenoxidschwarz n
Eisenoxidrot n, rotes Eisenoxid n
Eisen(II,III)-oxid n
Eisen(II)-oxid n, Eisenmonoxid n
Oxidation f
Oxidationsmittel n
Oxidationsstufe f
73
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
oxidová bu ka (nejmenší jednotka amorfního
anodického oxidového povlaku se st edov
umíst ným pórem, který prochází k bariérové vrstv
ilehlé k povrchu hliníku; st ny bu ky jsou
z dostate
hutného oxidu)
Oxidzelle f
ozá ení UV paprsky (ultrafialov. papr.)
ozá ení, oza ování
ozá it
ozdoba hlavy
ozdoba, vyzdobení
ozdobit
ozdobný h eb
ozdobný h eben
ozna ení
ozna ovat
ozubené kolo
ozubení
UV-Bestrahlung f (ultraviolett-B.)
Bestrahlung f
bestrahlen
Zierde des Kopfes m
Verzierung f
verschönern
Ziernagel m
Schmuckkamm m
Bezeichnung f
bezeichnen
Zahnrad n
Verzahnung f
P
padací beranidlo
padací buchar, kladivo beranové
pad lat, falšovat
pad lek, falsifikát
pad lek, imitace
pájecí dmuchavka
pájecí ho ák
pájecí klešt
pájecí lampa
pájedlo
pájet
pájka
pájka cínová
pájka olov ná
pájka, olovnice
páka
pálená hlína
pálený lupek
paleta
palice
palisáda (obranná hradba z
)
palivo
palladium
palmeta (ornament z jí ovitých palmových list )
památková pé e
památkový ú ad
pam tní kámen bez písma (z mladší doby železné)
pancé ové sklo
panel
pánev bubnová
pánev je ábová
pánev pojízdná
pánev ru ní
pánev se zátkou (se spodní výpustí)
Fallwerk n
Fallhammer m
fälschen
Fälschung f
Imitation f (Nachahmung f)
Lötrohr n
Lötpistole f
Lötzange f
Lötlampe f
Lötkolben m
löten
Sot
Lötzinn n
Bleilot n
Lot n
Hebel m
Terrakotta f
Schieferton m
Palette f
Schlägel m
Palisade f
Brennstoff m
Pd Palladium
Palmette
Denkmalpflege f
Denkmalamt n
Bautastein m
Panzerscheibe f
Paneel(e) n
Giesstrommel f; Trommelpfane f
Kranpfanne f
fahrbare Giessphane f
Handpfanne f
Stopfenpfanne f
74
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
pánev sifonová
pánev sklopná
pánev strusková
panna
panny moudré a pošetilé
panorama
papež
papežský
papežský ád
paprsek
paprsek(sky)
paprsky x, rentgenové paprsky
parapet, poprsní ze
parciální tlak
parkán (prostor mezi vn jší a vnit ní okružní
hradbou)
pás
pás kulový
pás skla
pás sv tla
pasivace (snížení korozní rychlosti pasiva ní vrstvou)
pasivace (vyvolání pasivity kovového povrchu nebo
elektrolyticky vylou eného kovového povlaku)
pasiva ní potenciál (korozní potenciál p i n mž
hodnota korozního proudu dosahuje vrcholu a nad
nímž je oblast potenciál , v níž je kov v pasivním
stavu)
Siphonpfanne f
Kipppfane f
Schlackenpfanne f
Jungfrau f
kluge und törichte Jungfrauen
Rundbild(er) n
Papst m
päpstlich
päpstlicher Orden m
Strall m
Strahl(en) f
x-Strahlen f
Brüstung f
Teildruck m
Zwinger m
pasiva ní proud (korozní proud p i pasiva ním
potenciálu)
pasiva ní vrstva
pasiva ní vrstva (slabá, p ilnavá ochranná vrstva
vytvo ená na povrchu kovu b hem reakce kovu s
prost edím)
Passivierungsstrom m
pasivátor (chemická látka zp sobující pasivaci)
pasivní stav, pasivita (stav kovu vzniklý pasivací)
pasivní stav, pasivita (stav kovu, p i n mž je jeho
reakce v daném prost edí zpomalena; pasivita souvisí
s p edpokladem ušlechtilejšího potenciálu než je jeho
obvyklý potenciál)
Passivator
passiver Zustand m
Passivität m
páskový ornament (barokní)
pásová pila
pásové broušení
pásové lití
pásový kyp písku
pásový odlu ova železa
pásový tryska
pasta
pastelka
pastý ské hry
pašiový cyklus (k ížová cesta, 14 zastavení p íb hu
uk ižování)
pašiový sloup
pate ní klenák (první kámen oblouku)
paternosterová sušárna
páte
Bandelwerk n
Bandsäge f
Bandschleifen n
Bandgiessen n
Bandschleuder m
Bandabscheider m
Band-Strahlmaschine f
Paste(n) f
Buntstift m
Hirtenchau f
Passionszyklus m
Band n
Kugelzone f
Glasband n
Streiflicht n
Passivierung f
Passivieren n
Passivierungspotential n
Passivschicht f
Passivierungsschicht f
Passionssäule, Martersäule f
Anfänger m
Paternoster-Trockenofen m
Wirbelsäule f
75
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
patinování (chemická povrchová úprava ke zm
barvy povrchu m di i slitin m di /pop .
elektrolyticky vylou ených povlak m di nebo slitin
di)
patka sloupu nebo pilí e
patka, výstupek
patní ek
patrová kaple
pat it, p íslušet, náležet
pauzovací papír
páv (nesmrtelný) symb. vzk íšení t la
pavilon (vršek broušeného kamenu)
pec
pec bubnová
pec elektrická
pec elektrická iduk ní žlábkovaná
pec elektrická induk ní
pec elektrická induk ní kelímková
pec elektrická oblouková
pec elektrická odporová
pec induk ní
pec kelímková
pec pálací
pec rota ní
pec Simens-Martinova
pec sklopná
pec udržovací
pec vakuová
pece / pomocná za ízení
pe
s razítkem
pe , pe etítko
pe , pe etítko
pe etní prsten
pe etní vosk
pe ovat
chovadlo
chování
chování písku
chovat
pelikán (krmí mlá ata masem ze své hrudi - symbol
ob tavé lásky)
pemza
na z um lé hmoty
nová pryž (guma)
nové místo
pergamen
peritektická p em na
perla
perla barokní (nepravidelného tvaru)
perla ínská (s dvojím vrtáním)
perle
perli ka
perlík
perlit
perlitický
Bräunen n
Basis f
Lappen m
Köder m
Doppelkapelle f
zukommen
Pauspapier(e) n
Pfau
Pavillon m
Ofen m
Trommelofen m
Elektroofen m
Induktionsrinnenofen m
elektrischer Induktionsofen m
Induktionstiegelofen m
elektrischer Lichtbogenofen m
elektrischer Widerstandsofen m
Induktionsofen m
Tiegelofen m
Flammofen m
Drehofen m
Siemens-Martin-Ofen m
Kippofen m
Warmhalteofen m
Vakuumofen m
Ofen m pl / Hilfsausrüstung f
Stempelsiegel n
Petschaft f
Siegel n
Siegelring m
Siegellack m
plägen
Stampfer m
Stampfen n; Stauchen n
Stampfen n des Formsandes
stampfen
Pelikan
Bimsstein m, Bims m
Kunststoffschaum m
Schaumgummi m
Schaumstelle f
Pergament(e) n
peritektische Umwandlung f
Perle f
Barockperle f (unregelmässig geformt)
Chineperle f (p.mit 2 Bohrkanälen)
Perlmutter f
Perlchen n
Vorschlaghammer m; Zuschlaghammer m
Perlit m
perlitisch
76
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
perlovec, antický ornament
pero hodinové
perokresba
pérový há ek, karabinka
stní klín
petrolej
pevná látka
pevná noha (u kontrapostu)
pevné palivo
pevn sev íti
pevnost
pevnost v ohybu
pevnost v tahu
pevnost v tlaku
pevnost ve st ihu
pevnost za sucha
pevnost za syrova
pevnostní hodnota
pieta
pietní
pigment (prakticky nerozpustná, pevná a jemn
rozd lená barevná látka)
píchání pr duch
pila
pilí
pilí k ížení
pílí k ížový
pilí volný
pilka rámová
pilka zlatnická
pilník
pilník na st žejky
pilník t íhranný
pilovat
pilový list
pilový odlu ova strusky
písek
písek sléva ský
pískomet
písková forma
pískovat
pískovec
písmo
písmo, grafika
píst
plamen
plasti nost
plastika kovová
pláš pece
platební podmínka
platina
platina
platina (Platinum - 78)
platina odhazovací
Astragal
Uhrfeder f
Federzeichnung f
Federhaken m (Karabinier)
Kembeil m
Petroleum n, Petrol n
Feststoff m
Standbein n
fester Brennstoff m
kneifen
Festigkeit f
Biegefestigkeit f
Zugfestigkeit f
Druckfestigkeit f
Scherfestigkeit f
Trockenstandfestigkeit f
Grünstandfestigkeit f
Festigkeitswert m
Pietat f
pietätvoll
Pigment n
Luftstechen n
Säge f
Pfeiler m
Vierungspfeiler m
Kreuzpfeiler m
Freipfeiler m
Handbogensäge f
Juweliersäge f
Feile f
Scharnierfeile f
Dreheckfeile f
feilen; seegen
Sägeblatt n
Zackenlauf m
Sand m
Formsand m
Schleuderformmaschine f
Sandform f
sandstrahlen
Sandstein m
Schrift f
Schriftzeichen n
Kolben m
Flamme f
Bildsamkeit f
Metallplastik f
Ofenmantel m
Zahlungsbedingung f
Platinmetall n, Platine f
Pt Platin
Platin n / Pt
Platine, abschlag- f, Stehplatine f
77
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
platina surová
platina zatahovací
platinová ryzost (950/000)
platinování
platinový kov
platinový prsten s diamanty
platinový etízek
platinrhodium
platit hotov
platit za co, být považován
plátno
plátování kovem (nanášení kovového povlaku na jiný
kov mechanickými postupy)
plavená k ída
plávková ocel
plech jemný
plech, žes
plesniv t
pletená tapiserie (nást nný koberec)
plíce
pln ná kolona
pln ní
plnivo, plnidlo
plný
plochá škrabka
plocha, povrch kovu
plochý
plochý n. široký seká ; ploché dláto
plochý pilník
ploský klín bez nosu
ploška, faceta výbrusu
plošná hmotnost povlaku (hmotnost anodického
oxidového povlaku na jednotku plochy oxidovaného
povrchu)
plošné cít ní
plošné rytí
plošný
plst ný kotou
plutonium
plynatost
plynné palivo
plynný, v podob plynu
plynot sný
plynová chromatografie
plynování (viditelný vznik plyn na elektrodách p i
elektrolýze)
plynový kahan
plynulé lití
plynulé lití trub
pneumatická doprava
pneumatická p chova ka
pneumatická regenerace vratného písku
pneumatická vana
pneumatické išt ní tryskáním písku
Platinrohmetall n, Rohplatinmetall n
Platine, kulier- f
Platinfeingehalt m (950/000)
Platinabscheidung f, Platinierung f, Verplatinung f
Platinmetall n
Platindiamantring m
Platinkette f
Platinrhodium n
bar zahlen
gelten
Leinwand (Wände) f
Plattieren n
Schlämmkreide f
Flußstahl m
Feinblech n
Blech(e) n
schimmeln
gewirkter Wandteppich m
Lungen f
Füllkörperkolonne f
Einfüllung f
Füllstoff f
voll
Flachschaber m
Metallfläche f
flach
Flachmeißel m
Flachfeile f
Flachkeil m
Fläche f
Schichtgewicht n
Flächenfühlen n
Flachgravieren n
flächenheft
Filzscheibe f
Pu Plutonium
Gaszahl f
gasförmiger Brennstoff m
gasförmig
gasdicht
Gaschromatographie f
Gasen n
Gasbrenner m
Strangguss m
Rohrstrangguss m
pneumatische Förderung f
Druckluftstampfer m
pneumatische Altsandregeneration f
Pneumatische Wanne
Druckluftstrahlen n
78
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
pneumatické vytla ování
pneumatický tryska
pneumatický tryska
pocínování
pocínovat
po áte ní teplota
po et
po et otá ek
po et závit
po íta ová tomografie
po ítadlo
podbroušení
poddajný
poddajný, tvo itelný
podélný
podíl
podklad (materiál, na který se bezprost edn nanáší
podklad)
podklad(y)
podklad, základní vrstva
podkladový kov, podkladový materiál, na n mž se
vylu ují nebo vytvá ejí povlaky)
podková ské železo
podkovovitý, maurský oblouk
podléhati
podloubí
podložit
podmalba
podmínka
podmínky dodání
podmínky chladnutí
podnálitková vložka
podn t
podnos
podoba, tvar, postava
podobizna, portrét
podp ra
podp rka jádra
podreziv t
podstata
podstavec
podstavec (pro sochu)
podstavec pod kelímek
podvojná l (dv soli, které spole
krystalizují ve
stechiometrických pom rech, ale ve vodném roztoku
mikropóry) vytvá ejí ionty reagující jako jednotlivé
soli)
pneumatisches Ausleeren n
Druckluftstrahlange f
Druckluftstrahleinrichtung f
Verzinnen n
verzinnen
Anfangstemperatur f
Anzahl f
Drehzahl f ; Umlaufzahl f
Windungszahl f
Computertomographie f
Zähler m
Hinterschliff m
geschmeidig
bildsam
länglich; longitudinal
Anteil(e) m
Substrat n
pohán cí ústrojí
pohár
pohár s vypuklinami
pohár, kádinka
pohlcování vlhkosti
pohlcování, absorbce
pohled
Treibwerk n
Pokal m
Buckelpokal m
Becher m
Feuchtigkeitsaufnahme f
Absorption f
Ansicht f
Unterlage(n) f, Untergrund m
Grundschicht f
Grundmetall n, Grundmaterial n
Hufstabeisen n
Hufeisenbogen m
unterliegen
Laubengang m
unterlegen
Untermalung f
Bedingung f
Ablieferungs - bedingung f
Abkühlungsbedingung f
Trennkern m
Anlass m
Serviertablett f
Gestalt f
Bildnis n
Auflager n
Kernstütze f
unterrosten
Wesen n
Postament(e) n; Untersatz m
Piedestal m
Tiegeluntersatz m
Doppelsalz n
79
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
pohled shora
pohled ze strany, bokorys
pohled, hledisko
pohrabá
poh ební štít
pohyb
pochromovaný
pochva kordu
pojednávat
pojistka jehlice
pojistný há ek
pojišt ní
pojiva obsahující vysychající oleje
pojivo
pojivo na sušení
pojivo tvrdnoucí za studena
pojivost
pojivost
pojízdné p edpecí
pojízdný pískomet
poklad
pokládat obklad
pokles
pokovování modulovaným proudem
pokovování modulovaným proudem (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se katodová
hustota proudu periodicky m ní)
Draufsicht f
Seitenansicht f
Sicht f
Schürer m
Totenschild m
Bewegung f
verchromt
Degenscheide f
behandeln
Nadelsicherung f
Sicherheitshäkchen n
Versicherung f
Trockenölhaltige Bindemittel n
Bindemittel n
Trockenbinder m
Erstarrungsbinder m
Bindefähigkeit f
Bindekraft f
fahrbarer Vorherd m
fahrbarer Slinger m
Schatz m
fliesenlegen
Absinken n
modullierter Strom m
Abscheidung f mit moduliertem Strom m
pokovování modulovaným proudem (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se katodová
hustota proudu periodicky m ní)
Metallabscheidung mit moduliertem Strom f, m
pokrývání
pokyn, odkaz
polarizace elektrody (zm na elektrodového
potenciálu)
polariza ní k ivka; k ivka potenciál/ proudová hustota
(diagram závisloslosti mezi elektrodovým
potenciálem a proudovou hustotou)
abdeckung
Hinweis m
Elektrodenpolarisation f
polariza ní mikroskop
pole nosníku, panel, tra , dráh
politura
polodrahokam (nepoužívá se !)
polohrubý pilník
polokulovitý
polomastný písek
polonium
polosloup
pološtít (budovy)
polotrvalá forma
polovina
polovina kovové formy
polyesterová prysky ice
polyetylen
polygonové síto
polysacharid
polystyren
Polarisationsmikroskop n
Bahn(en) f
Politur(en) f
Halbedelstein m
Bastardfeile f; Vorfeile f
halbkugelförmig
mittelfetter Formsand m
Po Polonium
Halbsäule f
Knickgiebel m
Halbdauerform f
Hälfte f
Kokillenhälfte f
Esterharz(e) n
Polyethylen n
Drehsiebmaschine f
Polysacharid n
Polystyrol n
Stromdichte-Potential Kurve f
80
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
polyuretan
pomalovaná medaile z doby 1750-66
pom dit, m dit
pom r(y)
pomeran ová ra (povrchová úprava p ipomínající
strukturou pomeran ovou k ru)
pomeran ová k ra (vzhled povrchu)
pomník
pomocí
pomoci, pomáhati
pomocná anoda (p ídavná anoda používaná p i
elektrolytickém vylu ování, aby se dosáhlo
požadovaného rozložení tlouš ky povlaku)
Polyurethan n
Battersea f
verkupfern
Verhältnis(se) n
Orangenschaleneffekt m
pomocná elektroda (dopl ková anoda nebo katoda
používaná p i elektrolýze k získání rovnom rného
rozd lení proudu)
pomocná filtra ní hmota
pomocná filtra ní hmota (inertní nerozpustná hmota
s více nebo mén jemným zrn ním, která se používá
jako filtra ní hmota nebo jako pomoc p i filtraci, aby
se zabránilo p ílišnému zahušt ní filtra ních kolá )
Hilfselektrode f
pomocná katoda /stínící katoda
pomocná katoda, stínící katoda (p ídavná katoda
používaná p i elektrolytickém vylu ování umíst ná
tak, aby svád la ást proudu z pokovovaného
edm tu, který by jinak byl vystaven p íliš vysoké
hustot proudu)
Räuberkathode f, Hilfskathode f
Hilfskathode f, Räuberkathode f
pomocné látky
pomožení
pom cka, pomocný prost edek
poniklovaný
ponorové išt ní ( išt ní ponorem /obvykle do
alkalického roztoku/ bez použití elektrického proudu)
pono it
pono it, potopit
popel
popílek
popis
popisovat
popraskání (vznik jemných trhlinek v anodickém
oxidovém povlaku vyvolaný vnit ním nap tím, které
je dosledkem mechanických deformací nebo
tepelných vliv )
Hilfstoffe m pl
Treiben n
Hilfsmittel n
vernickelt
Tauchreinigung f
popraskání, trhlina, skok
poprášení formy
poprášení formy
pop edí
poptávka
pór (malý kanál uprost ed každé oxidové bu ky
vytvo ený pr chodem elektrického proudu)
poran ní
porazit nep ítele
porcelán
porcelánová lodi ka
Sprung m
Einpudern der Form
Einsäuben der Form
Vordergrund m
Anfrage f
Pore f
Apfelsinenhaut f
Denkmal n
mittels
helfen
Hilfsanode f
Filterhilfsmittel n
Filterhilfe f
eintauchen
tauchen
Asche f
Flugasche f
Beschreibung f
beschreiben
Hartanodisation f
Verletzungen f
schlagen
Porzellan n
Porzellanschiffchen n
81
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
porcelánový kelímek
porésní
porezní vápenec
pórovina (s olov nou glazurou)
pórovitost
portál (ústupkový)
portrét
po adí
poselství
poselstvo, poselství, delegace
posílení, zesílení
poskytovat, dodávat
poslední
poslední nát r
posoudit
postava
postavit
postní sukno
postranní k ídlo
postranní, bo ní
post íb ený
postup odlévání do kovových forem
postup proud ní
postup p i barvení, barvení
postup p i barvení, zp sob barvení
postup p i žíhání
postup, proces, metoda, zp sob
postupn
posunout
posuvné m ítko
poškodit
poškození
poškození, zkáza kovu
poškozený
poškozování železa
poškrábat
poškrábat
poštovní sm rovací íslo
potaš
potenciál bodové koroze (nejnižší hodnota korozního
potenciálu, p i níž je v daném korozním prost edí
možná iniciace bodové koroze na pasivním povrchu)
potenciodynamická zkouška (elektrochemická
zkouška, p i níž se elektrodový potenciál plynule
ní p edem stanovenou rychlostí)
Porzellantiegel mit Deckel
porös
Schaumstein m
Steingut n
Porosität f
Portal n, (Absatzportal)
Porträt n
Reihenfolge f
Botschaft f
Abordnung f, Botschaft f
Verstärkung f
liefern
letzt
letzter Auftrag m
beurteilen
Statur f
aufstellen
Fastentuch n
Seitenflügel m
seitllich
versilbert
Kokillengliessverfahren n
Strömungsvorgang m
Farbeprozeß m
Färbeverfahren n
Glühverfahren n
Verfahren n
stufenweise
verschieben
Schieblehre f
beeinträchtigen
Schaden m
verderben von Metall n
beschädigt
Eisenbeschädigung f
abkratzen
ritzen
Postleitzahl f
Pottasche f
Lochkorrosionspotential n
potenciodynamická zkouška s konstantní krokovou
zm nou potenciálu (p i které doba trvání a p ír stek
nebo úbytek potenciálu jsou v každém kroku shodné)
potenciodynamická zkouška s krokovou zm nou
potenciálu (elektrochemická zkouška, ve které se
elektrodový potenciál m ní po p edem stanovených
asových krocích)
potentiostatischer Treppenversuch m
potentiodynamischer Versuch m
potentiostatischer Stufenversuch m
82
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
potenciostatická zkouška (elektrochemická zkouška,
i níž je elektrodový potenciál udržován na
konstantní hodnot )
potentiostatischer Halteversuch m
pot ebovat
potvrzovat
pouzdernické kladívko
pouzdro
pouzdro hodinové perle ové
pouze
použít
použít, aplikovat
použitelný
použití
použití, aplikace
použití, používání
používat
používat
používat
povaha, jakost
pov trnost, po así, zv trání
povinný
povlak
povrch
povrch lomu, ulomená plocha
povrch odpa ovací plochy
povrch skla
povrch zrna
povrch železa
povrchová staženina
povrchová úprava
povrchová úprava (úprava m nící vlastnosti povrchu)
povrchové aktivní inidlo /tenzid
povrchov aktivní inidlo /tenzid (látka, která i ve
velmi malých koncentracích výrazn ovliv uje
povrchové nap tí, nebo nap tí na rozhraní fází)
benötigen
bestätigen
Gehäusehammer m
Etui n
Perlmutteruhrgehause n
allein
benutzen
anwenden f
verwendbar
Gebrauch m
Anwendung(en) f
Verzehr m
aufwenden
brauchen
gebrauchen
Beschaffenheit f
Witterung f
obligatorisch
Überzug n
Außenfläche f; Oberfläche(n) f
Bruchfläche f
Verdampfungsoberfläche f
Glasoberfläche f
Kornoberfläche
Eisenoberfläche f
Aussenlunker m; offener Lunker m
Finish n
Oberflächenbehandlung f
Substanz, oberflächenaktive- f
oberflächenaktive Substanz f
povrchové nap tí
povrchové úpravy jako ochrana p ed korozí bronzu
Oberflächenspannung f
oberflächige Aufbereiten (Zubereiten) (als) Schutz
vor der gesamten Korrosion von Bronze f
Hintergrund m
Verzinken n
elektrolytische Verzinkung f
Goldleder f
pozadí
pozinkování
pozinkování elektrolytické
pozlacená, post íb ená nebo pomalovaná k že,
s vyraženým nebo vytla eným vzorem; v renesanci
pozlacené tapety i aloun ní
pozlacení
pozlacený
pozorný
pozorovací okénko
pozorovat
pozorovat, považovat
požadavek
požadavek
práce figurální
práce filigránová
Vergoldung f
vergoldet
aufmerksam
Schauloch n
beobachten
betrachten
Anforderung f
Förderung f
Figurenwerk n
Filigranarbeit n
83
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
práce na strojích
práce ražená
pracovna
pracovní deska, st l, ponk
pracovní doba
pracovní postup
prahová hodnota
prach
prach, prášek
pramen (?)
praný
praporec (vále ný)
praporový h eb
praseodym
praskání (popraskání)
prasklina
pravá empora (má vybudované plné patro)
pravd podobnost koroze (kvalitativní nebo
kvantitativní vyjád ení o ekávaného korozního
projevu v ur eném korozním systému)
Maschinenarbeit f
Prägearbeit f
Arbeitsraum m
Werkbrett n
Arbeitszeit f
Arbeitsvorgang m
Schwellenwert(e) m
Staub m
Pulver n
Band n
Pranger m; Schadpfahl, rak. Pranger m
Fahne f (kriegerisch)
Fahnennagel m
Pr Praseodym
Rißbildung f
Kaltriss m; Kluft f
echte Empore f
Korrosionswahrscheinlichkeit f
pravidelnost (zrnitosti)
pravidlo
pravost
pravoúhlý
pravý, autentický
prezentovat, nabízet, vystavovat
primární rozd lení proudu
primární rozd lení proudu (rozd lení proudu na
povrchu elektrody, které lze o ekávat na základ
samotných geometrických úvah, s ohledem na možné
rozdíly potenciálu v elektrod vznikající, nap .
v tenkých drátech nebo tenkých kovových povlacích
na nevodivém podkladu)
Regelmä igkeit f (der Körnung)
Regel f
Echtheit f
rektangulär
echt
Präsentation f
Stromverteilung, primäre- f
primäre Stromverteilung f
prkno, deska, tabule
probíhat
proces koroze
proces odd lování, separace
proces vým ny látkové
proces, kterým se sádrové otisky stávají
nerozpustitelnými
proces, pochod
procesí
prod rav t
prodloužení
prodloužit
produkt št pení
prodyšnost
profil
profil závitu
prohnutí, pr hyb
prohoz lunku
prolomený, rozeklaný (štít)
promethium
prominout
Brett(er) n
verlaufen
Rostbildungsprozess, Korrosionsprozess n
Trennvorgang m
Stoffwechselvorgang m
Enkaustieren n
Prozess m
Prozession f
durchlöchern
Verlängerung f
verlängern
Spaltprodukt n
Gasdurchlässigkeit f
Profil n
Gewindeprofil n
Durchbiegen n
Zchützenschlag m
gesprengt (Giebel) m
Pm Promethium
erlassen
84
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
promítací plocha
promýva ka plynu
pronikat
proniknout
proporcionální
propor ní systém
propustnost infra erveného zá ení
pro íznout
prosakovat, vsakovat, cr et
prosazení, jednotkový výkon, použití, nasazení, vklad
prosebník (v dlouhém od vu, se zdvižema rukama
jako zt lesn ní modlitby)
prostorný
prostorové sloupoví s více díly hruškovitého tvaru
prost edek
prost edky pro podklad
prost edky pro um lé patinování
prostupné inidlo
protáhnout, protahovat
protahovací deska se stíracím h ebenem
protahova ka drátu
protahování, prodloužení
protaktinium
protéci
protékat
protich dný, opa ný
protikladný, opa ný
protikorozní ochrana (úprava korozního systému
vedoucí ke snížení korozního poškození)
protilátka
protiproudá destilace
protitlakové lití do kovových forem
proto
proud kapaliny
proud, tok
proudit
proudová hustota (proud na jednotku plochy
elektrody)
proudová sušárna
proudová ú innost (obvykle v procentech vyjád ený
podíl proudu, ú inný p i pr hu daného d je)
provád ní
provád ní, realizace
provád t montáž
provazcový vlys (románský)
provazec
provazec (u konopného lana)
provést
provozní korozní zkouška (korozní zkouška
v podmínkách provozu)
provozní životnost (s ohledem na korozi) - doba, po
kterou korozní systém spl uje požadavky na
provozuschopnost)
Bildfläche f
Gaswaschflasche f
durchdringen
eindringen
anteilig
Proportionslehre
Infrarotdurchlässigkeit f
durchschneiden
sickern
Einsatz m
Orans, Orant
provozující živnost
gewerbetätig
räumlich
Baluster n
Mittel n
Grundierungsmittel f
künstliche Patinierrungsmittel n
Einbettmittel n
durchziehen
Abstreifplatte f
Drahtziehmaschine f
Verstreckung f
Pa Protaktinium
Hindurchströmen
durchfließen
entgegengesetzt
entgegengesetzt
Korrosionsschutz m
Antikörper m
Gegenstromdestillation f
Gegendruck-Kokillenguss m
deshalb
Flussigkeitsstrom m
Fluss m
strömen
Stromdichte f
kontinuierlich arbeitender Trockner m
Stromausbeute f
Durchführung f
Durchführen n
montieren
Taufries m
gedrehtes Tau n
Litze f
ausführen, betreiben
Betriebsversuch m
Nutzungsdauer f
85
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
provozuschopnost s ohledem na korozi
prsten
prsten biskupský, pastý ský
prsten briliantový
prsten diamantový
prsten hádkový
prsten papežský, pe etní
prsten p átelský
prsten etízkový
prsten s drahokamem
prsten s dutou obrou kou
prsten se znakem
prsten smute ní
prstencová krypta (p lkruhová)
prstencový vtok
prstenec
prstenový kámen
pr h
pr h pohybu
pr žná sušárna
pr žné tryskání
pr žný mísi
pr žný tryska
pr bojník, d rova
pr bojník, proražení
pr elí s patrovým len ním
prudce ochladit
pr duch, výfuk
pr hledný
pr hledný papír
pr chod, prostup
pr
r
pr mysl diamantový
pr mysl drahokam
pr mysl drahých kov
pr mysl hodiná ský
pr razné nap tí (nejvyšší elektrický potenciál mezi
sondou na povrchu oxidu a hliníkovým podkladem do
vzniku jiskry ur uje se za vymezených podmínek)
Funktionsfähigkeit f
Ring m (Finger f)
Bischöfsring m
Brillantring m
Diamantring m
Schlangenring m
Fischerring m
Freundschaftring m
Kettenring m
Edelsteinring m
Scharnierring m
Wappenring m
Trauerring m
Ringkrypta f
Ringeinguss m
Wirtel, Schaftring m
Ringstein m
Verlauf m
Bewegungsvorgang m
Tunneltrockenofen m
Durchlaufstrahlen n
Durchlaufmischer m
Durchlaufstrahlanlage f
Locheisen n
Durchschlag m
Stapelfassade f
abschrecken
Luftkanal m
durchscheinend
Transparentpapier n
Durchgang m
Durchmesser n
Diamantindustrie f
Edelsteinindustrie f
Edelmetallindustrie f
Uhrenindustrie f
Durchschlagspannung f
pr svitný
pr to ný výkon
pr tok
pr tok
pruty (úzké svislé kamenné prvky, lenící vertikáln
gotická okna)
pr zkum kovových soch
pružina záme ková k náhrdelníku
pružná podložka
pružný
prvek, element
prvky
první nát r
prvotisk
prysky ice
durchsichtig
Durchsatzleistung f
Durchfluß m
Durchströmen n
Stabwerk n
Erkundung der metallischen Statuen f
Kollierschnepper
Federscheibe f
elastisch
Element n
Elemente
erster Anstrich(e) m
Wiegendruck(e) m
Harz n
86
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
prysky ice
prysky ice melaminová
prysky ná sm s
pryžové razítko
ádelnictví, p ádelna
ebrousit
ebroušení
ebyte ný
ebytek
ebytek, nadbytek
ebytek, zbytek
edb žný návrh
edeh ívat, p edeh át
edení vlny, p ádelna vlny
edivo, p íze
edlít
edloha, model, jíma (destila ní)
edm t
edm t náboženský
edm t pro št stí
edm t um lecký
edm t upomínkový
edm t zhotovovaný jednotliv
edpecí
edpecí kuplovny
edplatit
edpoklad
edpokládat
edp ádací stroj
edp ádání
edsí
edslitina
edstavu zt les ující plastika
edsunutý díl valu pevnosti vytvá ející hv zdicovitý
dorys pevnosti
edvést
ehled
ehrazení
eh átí
eh átí, p eh ívání
echlazení
echod(y)
eklad
eklad nadedve ní
eklad, nadpraží (horní vodorovný ukon ující prvek)
ekližka
ekro ení
ekro it, p estoupit co
ekrýt, etáhnout
elom
eložený
eložit, p ekládat
emalba(y)
emalovat
Harz(e) n
Melaminharz n
harzgebundener Formstoff m
Gummistempel m
Spinnerei f
umschleifen
Neuschliff m
Überschüssig
Überschuß m
Überschuss m
Überrest m
Vorentwurf m
vorerhitzen
Wollspinnerei f
Gespinst n
vorgießen
Vorlage(n) f
Gegenstand m; Objekt n
religiöser Artikel m
Glückbringer m (Maskote f)
Kunstgegenstand m
Andenken (Artikel) s
Einzelanfertigung f
Vorherd m
Kupolofen-Vorherd m
abonnieren
Voraussetzung f
voraussetzen
Vorspinnmaschine f
Vorspinnen n
Vorzimmer n
Vorlegierung f
Ahnenfigur f
Bastion f
vorführen
Übersicht
Dämmung f
Überhitzung f
Überhitzen n
Unterkühlung f
Übergang(e) m
Überzetzung f
Türsturz
Sturz m
Sperrholz n
Überschreitung f
überschreiten
überziehen
Wendepunkt m
versetzt
versetzen
Übermalung(en) f
übermalen
87
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
emístit, p em nit
enos látek
enos, ší ení tepla
enosný oltá
epracování
erušení et zce
erušení souvislosti
erušit
erušované pokovování (zp sob elektrolytického
pokovování, p i n mž se proud asto p erušuje nebo
periodicky snižuje)
umsetzen
Stoffübertragung f
Wärmeüberträgung f
Portaile
Umarbeitung f
Kettenbruch m
Unterbrechung f des Zusammenhanges
unterbrechen
Abscheidung f mit Impulsstrom m
ezat
esazení
esívání
esn
esné lití na vytavitelný model
estat
est íb ení
esycení
esycený kyslíkem
esýpací hodiny
etavenina
etavenina
etlakový nálitek
etvo itelný, formovatelný
evést, p evád t
evor
evýšená (klenba)
ezka náramková
ibližn
íbor stolní
ka
ná lo
ný ez, pr ez
ný trám
idat, p imísit
ídavný materiál
ídavný, pomocný
ihrádkový, polí kový smalt
íjem, p ijetí, p edpoklad
ijetí
ijímací zkouška
ijít v úvahu
ijmout, spot ebovat
ijmout, spot ebovat, absorbovat
íklad
ilba, p ilbice
ilitá zkušební ty
ilnavost
ilnavost (podíl síly p sobící na povrch která je
nutná k odd lení povlaku od jeho podkladu, a plochy
tohoto povrchu)
überschneiden
Versetzen n
Sieben n
genau
Wachsausschmelzverfahren n
aufhören
Wiederversilberung f
Übersättigung f
sauerstoffübersättigt
Stundenglas, Sanduhr n
Umschmelzlegierung f
Umschmelzlegierung f
Drucksteiger m
verformbar
Überführen
Prior m
gebust, busig (Gewölbe)
Armbandschnale f
angenähert
Tafelbesteck n
Quersprosse(n) f
Querhaus n
Querschnitt m
Querbalken m
zufügen, zugeben
Zusatzwerkstoff m
zusätzlich
Verschlagemail n, kleines Gestell n
Annahme f
Aufnahme f
Aufnahmeprüfung f
in Betracht kommen
aufnehmen
aufnehmen
Beispiel n
Helm m
angegossenes Probestück n
Haftvermögen n
Haftfestigkeit f
ilnavost, adheze
íložník
Haftung f
Reißschiene f
88
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
ím s, p ísada, dodatek
ímý
ímý záv r chóru
ípadová studie: oprava a konzervace olov né sochy.
Zusatz m
direkt; gestreckt
Chorschluß, gerader,flacher, platter
Fallstudie: (f) Reparierung (f) und Konser-vierung (f)
einweas bleiernes Stand-bildes (n)
Defektfälle und Reparierensverfahren
angebrannter Sand m
Stromschiene f
ípady poruch a metody oprav
ipe enina
ípojnice (tuhý p ívod proudu, nap . k anodovým
nebo katodovým ty ím)
ípora tvrtsloup, polosloup nebo t tvrt sloup
edstupuje p ed nosný pilí /ze / a p echází do
žeber)
íprava o iš ování povrchu
íprava povrchu
íprava povrchu p ed malbu, nát r
ípravek
ípravný
ipsat
írazní proužek
írodní barva(y)
irodní forma
írodní kámen
írodní písek
írodní prysky ice
irozené nadání
íruba
íru ní ná adí
ísada
ísada (do roztoku)
ísada (látka p idávaná, obvykle v malém množství,
s cílem zm nit vlastnosti roztoku nebo vlastnosti
povlaku, který se z n j vylu uje)
Dienst
Vorbereitung zur Reinigung der Oberfläche
Vorbereitung der Oberfläche f
Vorbereitung der Oberfläche von Malerei, Anstrich m
Vorrichtung f
vorbereitend
zuschreiben
Gewebeverband m
Naturfarbe(n) f
Naturform f
Naturstein(e) m
Natursand m
Naturharz n
Naturanlage f
Flansch m
Brettwerkzeug n
Zusatz m
Zusatzstoff m
Additiv
ísada, p ídavná látka
íslušenství
íslušenství dílny
isp t
ístroj k lešt ní
ístroj k rytí
ístroj na m rení tepelné vodivosti
ístroj na stanovení odplavitelných látek
ístroj na tvo ení o ek
ístroj na zkoušení formovatelnosti
ístroj na zkoušení ot ruvzdornosti
ístroj na zkoušení pevnosti
ístroj na zkoušení prodyšnosti
ístroj rytecký te kovací
ístroj rytecký zmenšovací
ístroje na zkoušení formov. sm sí
isušená forma
itéci, itékati
ív šek
ízemí
ízniv ovlivnit
psací písmo
psí zub (ornament anglické gotiky)
Zusatzstoff m
Zubehör n
Werkstattzubehör m
beitragen
Pliestapparat m
Graveurapparat m
Warmeleitfähigkeitsmessgerät n
Gerät n zur Schlämmanalyse
Maschenbildungsapparat m
Formbarkeitsprüfgerät n
Abriebfestigkeitsprüfgerät n
Festigkeitsprüfgerät n
Gasdurchlässigkeitsprüfgerät n
Gravierpunktierapparat m
Gravierreduziermaschine f
Formstoffprüfgeräte n pl
oberflächlich getrocknete Form f
zufließen
Anhängsel n
Erdgeschoss, EG r
begünstigen
Schreibschrift f
Hundszahn m
89
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
pta í perspektiva
da
dní (zemní) koroze
dní koroze (koroze kov uložených v zemi)
pufr /tlumivý roztok (látka, která v roztoku brání
zm nám pH)
puchý , bublina
puchý ování (viditelné vypouklé vady na povrchu,
vzniklé místní ztrátou soudržnosti pod povrchem)
puchý ovitý, bublinatý
pukat, praskat, skákat
lkruhová hlava
lkruhová škrabka
lkruhový pilník
lkruhový záv r chóru
pulsní pokovování
pulsní pokovování / p erušované pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se proud asto
erušuje nebo periodicky snižuje)
Vogelperspektive f
Dachboden m
Bodenkorrosion f
Erdbodenkorrosion f
Puffer m
pulzní pokovování /p erušované pokovování
puncování, kontrola akanování
sobení
sobení kyselé deš ové vody na povrchy
sobení pov trnostních vliv
sobení sil
sobící látka
sobit
sobit na
st
vab, p vabný
vod
vod zinkové sochy
pyrit (kyz železnatý)
pyromorfit (olov ná ruda) fosfore nan olovnatý
pyrop, eský granát (krvav rudý)
Pulse Plating n
Punzierung (Stempelung)
Angriff m
Wirkung des Sauerregenswassers auf e Oberflächen
Bewitterung f
Kraftwirkung f
Einwirkungsmittel n
einwirken
einwirken auf
Fasten pl.
Reiz m, reizend (Anmut f, anmutig)
Herkunft f; Provenienz(en) f
Ursprung der zinkenen Statue f
Pyrit m (Schwefelkies m)
Buntbleierzn (Pyromorphit) m
Pyrop (karminroter Granat m)
Blase(n) f
Blasenbildung f
blasig
springen
Halbrundkopf m
Halbrundschaber m
Halbrundfeile f
Chorschluß m
Metallabscheidung, unterbrochene- f
Impulsstrom, Abscheidung mit- m, f
Q
Quattrocento (um ní 15. stol. v Itálii)
Quattrocento
R
radiální n. zrcadlový ez (u d eva)
radiální ez
radiouhlíková metoda
radium
radius, polom r
radnice ( ecká a helenistická antika)
radon
rafinace ropy
rafinace, kupelace
rajské eky
rajský dv r
rak
Spiegelschnitt m
Radialschnitt(e) m
Radiocarbonmethode f
Ra Radium
Radius (Radien) m
Buleuterion
Rn Radon
Erdölraffination f
Abtreiben n
Paradiesflüsse m
Paradies
Krebs m
90
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
rákosí
rákosové pero
rám tkalcovského stavu
rám, rámec
ramena p né lodi (transeptu)
rameno svícnu
raný st edov k
rastrovací elektronová mikroskopie
rastrovací elektronový mikroskop
rašple
razi mincí
razidlo na kov
razidlo, lisovací stroj
razit
razník, kolek, razítko
rázová vrubová zkouška (ohybem)
rázová zkouška
ražba
reakce
reak ní prostor
reak ní trubice
reaktivace (depasivace zp sobená poklesem
elektrodového potenciálu)
reaktivace /anodického oxidového povlaku/ (úprava
anodického oxidového povlaku kyselinami ke zvýšení
jeho absorp ní schopnosti pro barviva)
reaktiva ní potenciál (korozní potenciál pod jehož
hodnotou dochází k reaktivaci)
redukce (proces, p i kterém reagující složka p ijímá
jeden nebo více elektron )
reduk ní (dezoxida ní) prost edek
reduk ní inidlo (látka, která vyvolává redukci
dodáním elektron )
referen ní elektroda
reflexní mikroskopie
regenerace vratného písku
regenerace vratného písku za mokra
regenerace vratného písku za sucha
regenera ní za ízení
regenerovaný písek
regenerovat, obnovit
reklama
reliéf
relief nízký
relief polovi ní, poloreliéf
relief štítový (antický chrám)
relief vysoký
reliéfní lešt ní
reliéfní um ní plastické
relikviá
relikviá s relikvií pocházející z Kristova k íže
relikviá sk ový
relikviá sk ový
relikviá ový hrob
Schilf n
Rohrfeder(n) f
Webstuhlgestell n
Rahmen m
Kreuzarme
Leuchterarm m
Frühmittelalter n
Rasterelektronenmikroskopie (REM) f
Rasterelektronenmikroskopie für
Raspel f
Münzer m
Markenbehälter m
Stanze f
prägen
Stempel m
Kerbschlagprüfung f
Schlagversuch m
Prägung f
Reaktion f
Reaktionsraum m
Reaktionsrohr n
Reaktivierung f
Reaktivieren n
Reaktivierungspotential n
Reduktion f
Desoxydationnsmittel n
Reduktionsmittel n
Bezugselektrode f
Reflexionsmikroskopie f
Altsandaufbereitung f
Nassregenerierung f
Trockenregenerierung f
Regenerierungsanlage f
regenerierter Sand m
regenerieren
Werbung f
Relief n
Flachrelief n
Halbrelief n
Giebel-Relief n
Hochrelief n
reliefbossieren
Reliefkunst f
Reliquiar
Staurothek
Reliquienschrank m
Reliquenschrank m
Sepulcrum
91
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
relikvie
renesance
renovace
rentgen. difraktogram (ohyb paprsk )
rentgeno-fluorescen ní analyza
rentgenofluorescen ní spektroskopie
rentgenové paprsky
rentgenový rastrovací snímek
rentgenový snímek
rentgenový spektrograf
rentgenový spektrometr
reprezenta ní v ž
reprodukce, opakování
requiem - mše za zem elé
restaura ní práce
restaurování
restaurování
restaurování obrazu
retabulum /retábl (oltá ní nástavec, zadní st na
zdobená malbami nebo soškami /v gotice rozší ena na
ídlový oltá )
Reliquie f
Renaissance f
Renovierung f
Röntgendiffraktogramm n
Röntgen-Fluoureszenz-Analyse(n) f
Röntgenfluoreszenzspektroskopie f
Röntgenstrahlen m
Röntgenrasterbild(er) n
Röntgenaufnahme(n) f
Röntgenspektrograph m
Röntgenspektrometer m
Repräsentationsturm m
Wiedergabe f
Requiem n
Restaurierungsarbeiten f
Restaurierung f
Wiederherstellung, Erneuerung
Gemälderestaurierung f
Retable
retrochór (ochoz za hlavním oltá em velkého
anglického gotic. chrámu)
retušovat
reversní modelová deska
reverzibilní, snímatelný
reverzní elektrolýza (elektrolýza s periodickým
epólováním proudu)
rez (viditelné korozní produkty skládající se p evážn
z hydratovaných oxid železa)
rezav t
rezavý
reziv ní
rhenium
rhodium
ricinový olej
rituál - kniha modliteb
rizalit, p edsazená ást pr elí
ro ník
rodové sestavy (spole enství)
rodový hrad (obývá n kolik rodov sp ízn ných
rodin)
roh
rokoko
románské období
románský
roseta
rostlinné barvivo
rostlinný olej
rota ní bubnový tryska
rota ní erpadlo
rota ní kolona
rota ní rheometrie
routa (r že) – diamantový výbrus
Retrochor m
retuschieren
Reversiermodellplatte f
abnehmbar
elektrolytisches Umpolverfahren n
Rost m
rosten
rostig
Rostvorgang m
Re Rhenium
Rh Rhodium
Rizinusöl n
Ritual n
Risalit m
Jahrgang m
Geschlechtzusammen n
Ganerbenburg f
Ecke f
Rokoko n
Romanik f
romanisch
Rosette f
Pflanzenfarbstoff(e) m
Pflanzenöl(e) n
Drehtrommel-Strahlputzmaschine f
Rotationspumpe f
Rotationskolonne f
Rotationsrheometrie f
Rose f (Diam. Schliff)
92
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
routa holandská (24 plošek)
routový vlys, románský ornament
rovina
rovina ezu
rovné ost ní (kolmý ez do zdi)
rovnom rná koroze
rovnom rný
rovnováha
rovnovážný diagram
rovnovážný diagram
rozbitá forma
rozbité jádro
rozbor barev
rozbrušovací kotou , ezací brusný kotou
rozbrušova ka
rozd lit
rozd lit, d lit
rozd lovací pom r
rozebírání formy
rozebírání jaderníku
rozemlít
rozemlít (na prášek)
rozevírací formovací rám
rozklad
rozklad sv tla
rozklad, rozpušt ní
rozli ný, r zný
rozlišování kujného železa od litiny
rozlišovat
rozložení grafitu
rozložit, rozpad
rozložit, rozpadnout, zpuch et, zetlít
rozložit, rozprost ít
rozložit, rozprost ít
rozmanitost, pestrost
rozmanitý
rozm r
rozmezí ochranného potenciálu (rozmezí korozních
potenciál , v n mž se dosáhne p ijatelné korozní
odolnosti pro vymezený ú el)
rozmezí proud lesklého elektrolytického pokovování
(rozmezí hustot proudu, v n mž pokovovací roztok
i daných pracovních podmínkách vytvá í lesklý
povlak)
rozmíchaný epoxid (epoxid. malta)
rozmnožovat
roznýtovat, p inýtovat
rozpad
rozpadavost
rozpadnout se
rozp rný klín
rozp tí, pí , chvilka
rozpínání, expanze
rozplynout, zmizet
rozpon, sv tlost, vzdálenost op r oblouku
holandische Rose f (Diamantschliff m)
Routenfries m
Ebene f
Schnittebene(n) f
Leibung
gleichmäßige korrosion
gleichförmig
Gleichgewicht n
Gleichgewichtsschaubild n
Zustandsschaubild n
abgebrochenes Formteil n
abgebrochener Kern m
Analyse der Farben f
Trennscheibe f
Trennschleifmaschine f
verteilen
unterteilen
Metallverteilung f
eine Form f öffnen
Auseinandernehmen n des Kernkastens
zerdrücken
vermahlen (zu Pulver)
Abschlagformkasten m
Zersetzung f
Spektralverteilung f
Auflösung f
verschieden
Unterscheidung des Schmideeisen vom Gußeisen
unterscheiden
Graphitanordung f
verfallen
verfaulen
ausbreiten
ausbreiten
Abwechslung f
verschiedenartig
Maß n , Ausmaß
Schutzpotentialbereich m
Glanzbereich m
Epoxidharzmörtel m
vervielfältigen
aufnieten
Zerfall m
Zerfallbarkeit f
zerfallen
Zwischenkeil m
Spanne f
Expansion f
zerrinnen
Spannweite f
93
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
rozpor
rozpoušt dlo
rozpoušt t, edit
rozprášit na kapky
rozprašování, rozst ikování
rozprašovat
rozptyl sv tla, spektrum rentgenového
rozpustit, rozvázat (uzel)
rozpustné leptané soli
rozpustnost
rozpustnost v tekutém stavu
rozpustnost v tuhém stavu
rozpustný
rozpustný v lihu
rozpustný v oleji
rozpušt ný hydroxid draselný (louh draselný)
rozrušování, koroze kov , záb r vrtáku
rozsah, obor, okruh, dosah
rozší ený, obvyklý
rozšt pení
roztahování, pr tah, protažení
roztavení
roztavený, ztavený
roztažení objemu
roztažení, rozší ení, rozsah
roztažitelnost, rozpínavost (u plyn ), tažnost (u kov )
roztok na odstran ní rezatého povrchu
roztok(y)
rozvád cí kanál, odlu ova strusky
rozv tvený
rozv tvený vtok
rozvol ovadlo, rozvol ovací stroj
rtu (Hydrargyrum - 80)
rtu ná, rtu natá s l
rtu ová hu
rtu ové výpary, rtu ová pára
rtu ový
rubidium
rubín - drahý kámen
rubínový klenot
ru
tepaný
ru
vyráb ný papír
ru
vyráb ný papír
ru ní
ru ní bruska
ru ní formování
ru ní práce
ru ní íprava
ru ní tisk
ruda
rukoje
rukoje k rydlu
rukopisy a obrazy na které se používala zlatá tinktura
rum lka
Widerspruch m
Lösemittel n; Lösungsmittel n
lösen
versprühen (in Tropfen)
Versprühen n
sprühen
EDX-Spektrum n
auflösen
lösbare freiätzende Salze n
Löslichkeit f
Löslichkeit im flüssigen Zustand
Löslichkeit im festen Zustand
löslich
alkohollöslich
löslich in Öl
Kalilauge f
Angriff m
Bereich (e) m
gängig
Aufspaltung f
Dehnung f
Aufschmelzen n; Zusammenschmelzen n
geschmolzen
Volumenausdehnung f
Ausdehnung f
Dehnbarkeit f
Lösungen auf beseitig rostige Oberfläche f
Lösung(en) f
Schaumfänger m
verästelt
Fingereinlauf m
Ballenbrecher m
Quecksilber m / Hg
Quecksilbersalz n
Quecksilberhütte f
Qecksilberdampf m
quecksilbern, QuecksilberRb Rubidium
Rubin m
Rubinjuwel m
handgeschlagen
Büttenpapier n
Handpapier n
manual
Handschleifmaschine f
Handformerei f
Handarbeit f
manuelle Vorbereitung f
Handdruck m
Erz(e) n
Griff m
Stichelheft n
Chrysographie f
Zinnober m
94
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
rum lka antimonová
st (litiny)
ruthenium
znorodé
že – stup ovitý diamant. výbrus
ženec
ženín
ženín – odr da k emene
žicovité rozložení grafitu
ži ka
žové rhodské d evo
ryba – symbol Krista
rybí (vyzinový) klíh
rybí m chý , ornament irsko anglosaský
ryby
rycí jehla
rydlo
rýhovat, žlábkovat
rychletvrdnoucí sm s
rychlost
rychlost chladnutí
rychlost ochlazování
rychlost r stu
rychlost tuhnutí
rychlý
rýsovací prkno
rýsovadlo
rýsovat, trhat, popraskat
rýt, gravírovat
rytec
rytec drahokam
rytec plošného rytí
rytecká jehla
ryte ka
rytí drahokam , rytina v drahokamu
rytí na plocho (damaskování)
rytí písma
rýti, škrábati
rytina
rytina pe etní
rytina písma
rytina, vryp, píchnutí, bodnutí
rytí ská hra, turnaj
rytí ský ád
rytí stvo
rýtko kosé
rýtko kulaté
rýtko špi até
rýtko usazovací
rýtko, rydlo
rytmické pole (st ídání pilí a sloup )
rýtová, rezedová žlu
rytý
ryzí ( istý p írodní) kov
Antimonzinnober n
Wachsen n (des Gusseisens)
Ru Ruthenium
Vielfältig
Brabanter Rose f
Rosenkranz m
Rosenquarz m
Rosaquarz m
Rosettengraphit m
Röschen f
Rosenholz n
Fisch m
Fischleim(e) m
Fischblase f
Fisch m
Radiernadel f
Ritzgriffel m
kehlen
schnellhärtende Formsandmischung f
Geschwindigkeit f
Abkühlungsgeschwindigkeit f
Abkühlungsgeschwindigkeit f
Wachstumsgeschwindigkeit f
Erstarrungsgeschwindigkeit f
rasch
Reißbrett n
Reißzeug n
reißen
gravieren
Graveur m; Stecher m
Edelsteingraveur m
Flachstichgraveur m
Graviernadel f
Graveurin f
Edelsteingravur f
Flachstechen n
Schriftgravieren n
einritzen
Gravüre f
Siegelgravur f
Schriftgravur f
Stich(e) m
ritterlich es Spiel n, Turnier n
Ritterorden m
Ritterschaft f
Grabstichel m
Kugelstichel m
Spitzstichel m
Justierstichel m
Stichel m
rhythmische Travée
Luteolin n; Waugelb n
graviert
gediegen (rein vorkommendes Edelmetall)
95
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
ryzí st íbro
ryzost
ryzost – nejvyšší u kovu
ryzost (druhá mezinárodní-st íbro 835/000)
ryzost zákonitá
ádek
ádek o ek
ádová hv zda
ecké topení odspodu (horkým vzduchem pod
podlahou)
edidlo
edina
editel
editel muzea
editelna
ehole
eholník
emeslník
emeslo
emeslo um lecké
et z benátský (z dukátového zlata)
et z kuli kový
et z lor onový
et z ozdobný
et z ádový
et z, etízek, náhrdelník
etízek hráškový
etízek na krk
etízek náramkový
etízek pojistný k náhrdelníku
ez
ezání brusným kotou em, rozbrušování
ezání diamantu
ezání drahokam
ezání závit
ezat pilou
ezat, vy ezáva
ezba do slonoviny
ezbá
ezbá ství
ímsa
ímsa fasádní
ímsa hlavní, korunní
ímsa kordonová (mezi podlažími)
ímsa parapetní (probíhá pod okny a lomí se kolem
op rných pilí )
ímsa soklová
ímský ád
ímský vodovod (oblouk. mosty)
Feinsilber n
Feingehalt m; Feinheit f
Erster Feingehalt m
Zweiter Feingehalt m
gesetzlicher Feingehalt m
Zeile f, Linie f
Maschenreihe f
Ordensstern m
Hypokausten
Vedünnungsmittel n
Porosität f; Schwammigkeit f
Direktor m
Museumsdirektor m
Direktionskanzlei f
Ordensregel f
Ordensbruder m
Handwerker m
Handwerk n
Kunsthandwerk n
Venezianische Kette f
Kugelkette f
Lorgnettenkette f
Schmuckkette f
Ordenskette f
Kette f
Erbskette f
Halskette f
Armbandkettchen n
Kolliersicherheitskettchen n
Schnitt(e) m
Trennschleifen n
Diamantsägen n
Edelsteinsägen n
Gewindeschneiden n
sägen
schnitzen
Schnitzerei an Elfenbein n
Bildschnitzer m (Holzschnitzer m)
Holzschnitzerei(n) f
Sims n, m; Gesims n
Bandgesims
Hauptgesims n
Gurtgesims n
Kappgesims n
Sockelgesims
römische Ordnung f
Aquädukt n
S
s nízkým obsahem uhlíku
sádra
kohlenstoffarm
Gips m
96
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
sádrový model
sádrový odlitek
safénová povrchová úprava
safénová povrchová úprava 1/(pololesklá povrchová
úprava s jemnou sm rovou texturou /vytvo ená
znými zp soby). 2/ (jemn matná povrchová úprava
bez sm rové textury /vytvo ená r znými zp soby)
Gipsmodell n
Gipsabguss m
Seidenglanz m, Santinfinish n
Satinfinish n, Satinveredlung f
safír – odr da korundu
safír ametystový (fialový korund)
safír indigový (tmavomodrý)
safír leuko (bílý, irý)
safír purpurový, rudý
safír s hv zdou (s. asterický)
safírov modrý
safírový šperk
saflorový pigment
samarium
samolepící
samotvrdnoucí sm s
samovolný korozní potenciál (korozní potenciál
v nep ítomnosti /vn jšího výsledného elektrického
proudu ve sm ru k povrchu kovu i od n j)
Saphir m
Amethystsaphir m (viol. Korund)
Indigosaphir m
weisser Saphir m (Leuko-)
Purpursaphir m
Sternsaphir m
Saphirblau
Saphirschmuck m
Safflor m (pigment)
Sm Samarium
selbstklebend
selbsthärtende Formsandmischung f
Freies Korrosionspotential n
samovolný korozní proud (korozní proud p i
samovolném korozním potenciálu)
sandarak
sanktusník (štíhlá v ži ka na h ebeni st echy, n kdy
nahrazovala v ž nad k ížením hlavní a p né lodi)
santalové d evo
saze
sb ra strusky
itatelný, aditivní
sdružené lití
sdružené odst edivé lití
sdružené okno
secese (v N mecku)
sedimenta ní p ístroj
sedlová st echa
segmentový štít (budovy)
segregace
seká ek
seká ek rytecký
sekat
sekat, št pit, štípat
sekyra
selektivní koroze (koroze slitiny, p i níž její složky
korodují v pom rech, které se liší od jejich pom ru ve
slitin
selen
semimikrostativ
semimokrokapátko
senzibilizace (elektrolytické pokovování nevodivých
podklad /adsorbce reduk ního inidla na povrchu
podkladu)
freier Korrosionsstrom r
separátor tryskacího prost edku
Strahlmittel-Separator m
Sandarak m
Dachreiter m
Sandelholz n
Russ m
Schlackensammler m
additiv
Verbundguss m
Verbudschleuderguss m
gekuppeltes Fenster n
Jugendstil m
Sedimentationsgerät n
Satteldach n
Segmentgiebel m
Seigerung f
Aushauer s
Graviermeissel m
hauen
spalten
Axt f
selektive Korrosion f
Se Selen
Halbmikro-Stativ n
Halbmikrotropfer m
Sensibilisierung f
97
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
serie, ada
sériová výroba
sériový
sesazení hodin
sesazování st žejek
sestavení, montáž
sestavit, uspo ádat
sesychání (d eva)
sešroubovat, p išroubovat
setrva ka kotvová
sfinga
shodovat se
shrnout, shrnovat
shrnování formovací sm si
schod
schodišt
schodišt to ité
schodišt venkovní
schodišt v etenové
schodiš ová ást
schodiš ová v ž
schodiš ové odpo ívadlo, podesta
schodiš ové rameno
schodnice (vymezení u zdí a u ela schod )
schopnost
schopnost pohlcování tepla
schopný letování
schopný vysrážení
schránka
siena pálená
siena p írodní
síla proudu
siln zašpin ný
silný
silueta
síra
sirník
sirouhlík
sirovodík
sí
sítko na perly
síto
sí ový rozbor
situace v roce 1850
sjednání smlouvy
skandium
skeletová konstrukce
skelné vlákno(a)
skica, nákres
sklad (na sklad )
skládaná práce 1/ (plošná výpl z kolmých, na sebe
sn p iléhajících záhyb , vy ezaných ze d eva
/hlan na gotickém nábytku a panelech/) 2/ (kamenná
drapérie jako soklový dekor, pozdní gotika a
renesance)
Reihe(n) f
Serienherstellung f
serienmässig
Uhrenzusammensetzung f
Scharnieren n (zusammenfügen)
Zusammenstellung f
zusammenstellen
Schwinden n
verschrauben
Kompensationspendelunruhe
Sphinx f
überinstrimmen
zusammenfassen
Abstreichen n des Formsandes
Stufe f
Treppe f; Treppenaufgang n
Treppe-Wendel f; Wendeltreppe f
Freitreppe f
Spindeltreppe f
Treppenarm m
Wendelstein m
Treppenabsatz m
Treppenlauf m
Treppenwange f
Fähigkeit f
Wärmeaufnahmevermögen n
lötfähig
fällbar
Kasten m, Kassette f; Kleinbetrieb m
Gebranntes Siena n
Natürliches Siena f
Stromstärke f
sehr verschmutzt
stark
Schattenriss m
Schwefel m
Sulfid n
Schwefelkohlenstoff m
Schwefelwasserstoff m
Netz n
Perlensieb n
Siebmaschine f
Siebanalyse f
Situation in Jahr n 1850
Vertragsabschluss m
Sc Skandium
Skelettbau m
Glasfaser(n) f
Skizze f
Lager n (am Lager)
Faltwerk n
98
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
skládání
skládání formy
skládat se, sestávat (z n eho)
skladování, uložení
skladovat
skladovatelnost
sklapka (spona) ušní
sklá
sklá ský brusi
sklen ná koule
sklen ná mozaika
sklen ná ty
sklen ná ty inka
sklen ný ter ík (kruhová nazelenalá sklen ná tabulka
zasazená do olov ného rámu, uprost ed zesílená;
v 15.-16. století b žný zp sob zasklívání oken)
sklí idlo, upínací hlava pro vrták
sklípková klenba
sklo avanturinové
sklo facetované
sklo ke vzniku staženin
sklo olovnaté
sklo opálové (mlé né)
sklo optické
sklo ploché tabulové
sklo zv tšovací
sklolaminátová deska
sklon ke vzniku trhlin
sklopné p edpecí
sklovina
sklovitý, skelný
sko epinová forma
sko epinová sm s
sko epinová st echa
sko epinové jádro
skriptum
skrýt, zachovat
sk
sk na hodiny
sk ob tní
sk s pot ebami ke zkoušení zlata
sk výkladní klenotnická
sk ka na klenoty
sk ka na pracovní ná adí
sk ka na prsteny
sk ipcový stav, sk ipcový tkací stroj
skupenství, skupenský stav
skupina st eleckého cechu v zobrazení holandského
malí ství
skvrna(y)
slánka
sláva
slavný
slepá arkáda
Zusammensetzung f
Formzusammensetzen n
sich zusammensetzen (aus etwas)
Lagerung f
lagern
Lagerungsfähigkeit f
Ohrklips m (-klemme)
Glasmacher m
Glasschleifer m
Glaskugel f
Glasmozaik f
Glasstange f
Glasstab m
Butzenscheibe f
Bohrfutter n
Zellengewölbe n
Avanturinglass n
Facettenglas n
Lunkerneigung f
Bleiglas n
Milchglas n
Optisches Glas n
Planglas n
Vergrösserungsglas n (Lupe)
Epoxidglasfaserplatte f
Rissneigung f
Kippvorherd m
Glasfluss m
glasartig
Maskenform f
Maskenformstoff m
Schalendach n
Maskenkern m
Lehrbrief m
bergen
Schrank m
Uhrkasten m
Opferkasten m
Goldprobierkasten m
Juweliershaufenster n
Schmuckdose f
Arbeitskasten m
Ringkästchen n
Greiferwebstuhl m
Aggregatzustand m
Doelenstück n
Fleck(en) m
Salzfaß m
Ruhm m
ruhmreiche
Blendarkade f
99
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
slepá kružba
sléva
sleva soch
slévárenské surové železo
slévárenské vlastnosti
slévárenský koks
slévárna
slévatelnost
slévatelný, odlévatelný
slezová barva
slída
slitina
slitina drahých kov
slitina m di
slitina niklu
slitina olova
slitina pro lití do kovových forem
slitina slévárenská
slitina zinku
slitina železa
slitinová n. legovaná ocel
slitinový prvek
sliznice
sloh barokní
sloh byzantský
sloh egyptský
sloh etruský
sloh gotický
sloh klasický
sloh korintský
sloh ímský
slonovina
slou enina olova
slou enina rtuti
sloup
sloupková struktura
sloupová patka
sloupová ze
složení formy
složit (zkoušku)
složit jší klenební obrazce
složka slitiny
slyšitelný
slza
slza (tvar)
slza-pandlok (tvar výbrusu)
smá edlo
smá edlo, smá ecí prost edek (látka snižující
povrchové nap tí kapaliny, ímž zp sobuje její snazší
rozprost ení na povrchu pevné látky)
Blendmaßwerk n
Gießer m
Bildgießer m
Gießersiroheisen n
Giessereieigenschaften f pl
Giessereikoks m
Gießerei f
Vergiessbarkeit f
gießbar
Malvenfarbe f
Glimmer m
Legierung f
Edelmetall-Legierung f
Kupferlegierung f
Nickellegierung f
Bleilegierung f
Kokillengusslegierung f
Gusslegierung f
Zinklegierung f
Eisen-Kohlenstofflegierung f
legierter Stahl
Legierungsbestandteil m
Schleimhaut f
Barockstil m
byzantinischer Stil m
ägyptischer Stil m
Etruskischer Stil m
gotischer Stil m
klassischer Stil m
korinthischer Stil m
römischer Stil m
Elfenbein n
Bleiverbindung f
Quecksilberverbindung f
Säule(n) f
stengeliges Gefüge n
Säulenfuss m
Pilaster n
Zulegen n der Form
ablegen (die Prüfung)
figuriertes Gewölbe n
Legierungsbestandteil m
hörbar
Träne f
Tropfen m (Form f)
Binarkis (Markasit)
Benetzungsmittel n
Netzmittel n
smá ení, smá ivost
smá eti
smalt krycí
smalt pr svitný
Benetzung f
benetzen
Deckemaille f
Transparentemaille f
100
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
smalt pr svitný na st íb e
smalt základní
smalt, email
smaltér, emailér
smaltovací pec
smaltování
smaltování, emailování
smaltování, zp sob
smaltovaný
smaragd – syt zelený beryl
smaragd kolumbijský
smaragdová jehlice
smaragdový
sm r
sm r otá ení
sm r proud ní
sm r štípatelnosti
sm s plyn , plynná sm s
sm sí
sm sitelnost
sm šovací pánev
smetky kovu
smirkový papír
smíšené ízení (omezení korozní rychlosti sou asným
sobením dvou nebo více ídících initel )
smolinec, uranová ruda
smotaný, rozcuchaný
smrk
smršt ní v tekutém stavu
smršt ní v tuhém stavu
smrštit se
smrš ování
smrš ování v tekutém stavu
smrš ování v tuhém stavu
smrš ování, smršt ní
smrtelný
smš ování b hem tuhnutí
smy cový nástroj
smy ka z drátu
smy ka z drátu
smy kový tvar
smysl otá ení
snímací formovací rám
snímací roztok (roztok používaný k odstran ní
povlaku z podkladového kovu nebo mezivrstvy)
snímání /anodického oxidového povlaku/ (odstran ní
anodického oxidového povlaku z povrchu kovu
roztoky chemických inidel
snímat, ohmatat
snímkování infra erveným zá ením
snížení kyselosti
snížení náklad
snížení teploty
snížení teploty
Silberschmelz m (durohs. Email)
Grundemaille f
Email n, Farbschmelz m
Emailleur m
Emaillierofen m
Emaillierung f
Emaillieren n
Emailverfahren n
emailliert
Smaragd m (grüner Beryll)
Kolumbiasmaragd m
Smaragdnadel f
smaragden
Richtung f
Drehrichtungf
Strömungsrichtung f
Spaltrichtung f
Gasgemisch n
Formstoffprüfung f
Mischbarkeit f
Mischerpfanne f
Gekrätz n (Metallabfall m)
Schmirgelpapier n
Mischkontrolle f
Uranpechblende f
Wirr
Fichte f
Schwindung f im flüssigen Zustand
Schwindung f im festen Zustand
schrumpfen
Schrumpfung f
Schwindung f im flüssigen Zustand
Schwindung f im festen Zustand
Schwindung f
tödlich
Erstarrungsschrumpfung f
Streichinstrument n
Drahtbügel m
Drahtschleife f
Schleifenform f
Drehsinn m
Abstreifkasten m
Entmetallisieren n
Entanodisieren n, Enteloxieren n
abtasten
Infrarotaufnahme(n) f
Entsäuerung f
Senkung der Unkosten f
Temperaturabnahme f
Temperaturerniedrigung f
101
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
snížit, snižovatr
snubní prsten
snýtovat
soda
sodík
sodík (Natrium - 11)
socha
socha
socha ský projev
socha ství
socha ství
sokl
sokolí oko
solidus
solitér diamantový (jeden velikostí vynikající kámen)
solitér, jednotlivý velký briliant
sorbit
soška
soška
sou asné úpravy
sou ástka
sou ástka hodin
soukolí hodin, hnací ústrojí, p evod
soupis, adresá
souprava drát ných há
souprava rýtek
souprava, v ta
sou adnicová modelová deska
sousední, vedlejší, hrani ní
soustava krystalografická
soustava nití
soustruh na kovy
soustruh na kovy
soustruh na nekovy
soustruh nato ení pérovníku
soustruh revolverový
soustruh rovinný (lícní)
soustruh šroubový, závitový
soustruh universální
soustruh vytla ovací
soustruhovat
soustružení
soustružnický n ž
soustružník
soustružník jantaru
soustružník r ženc
soust ednický trn, upínací trn
sout ž
souvislost
spájená plocha
spájitelný
erniedrigen
Trauring m
vernieten
Soda f
Na Natrium
Natrium m / Na
Statue f
Bildhauer m
Skulpturkundgebung f
Bildhauerkunst f
Skulptur f
Sockel m
Falkenauge n
Soliduslinie f
Diamantsolitär (Einzelstein m)
Solitär
Sorbit m
Bildsäulchen (Figürchen n)
Statuette f
gleichzeitige Appreturen f
Bestandteil m
Uhrenbestandteil m
Getriebe (d. Uhr) n
Adre buch n
Drahthäkchengarnitur f
Stichelsatz m
Satz m
Koordinatel-Modellplatte f
angrenzend
Kristallsystem n
Fadensystem n
Drehbank f
Drehmaschine f
Drechselbank f
Federhausdeckel m
Revolverdrehbank f
Plandrehbank f
Gewindebohrerdrehbank f
Universaldrehbank f
Drückbank f
drechseln
Drehen n
Drehstahl m
Dreher m
Bernsteindreher m
Rosenkranzdrechsler
Drehdorn m
Wettbewerb m
Zusammenhang m
Lotfläche f
lötbar
102
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
spálení (neúmyslné odstran ní autokatalytického
povlaku z nevodivého podkladu p i následném
elektrolytickém pokovování v d sledku použití p íliš
velkého proudu nebo špatné kontaktní plochy)
Verbrennen n
spálení 1/ (místní napadení hliníkového podkladu
zp sobené elektrickým pr ra zem v pr hu anodické
oxidace) 2/ (vznik m kkého práškovitého povrchu na
oxidovém povlaku zp sobený místním p eh átím)
Brennstelle f
spálený povlak
spálený povlak (drsný nevhodný povlak vzniklý p i
íliš vys. hustot proudu)
spaliny
spalitelnost
spalovací lžíce
spalovací pásmo
spalování
spára
spára, št rbina
speciální sklo
specifický
spékání, slinování
spékaný chrom
spékati, slinouti, aglomerovat
spektrometr
spektroskopie
spektrum (hranolem rozložené slune ní sv tlo)
spektrum infra erveného zá ení
spínací šperk
spinadlo brože
spínání rám
spinel
spirála
spirálovitý
spláchnout
splátka
splétat
spo ívat
spodek brilantového výbrusu
spodek formy
spodní vtok
spojení, p ipojení
spojení, vazba, chemic. slou enina
spojit
spojit se, slou it
spojit se, slou it se
spojit, slou it
spojka, svorka
spojování vláken
spole ný
spole ný
spolehlivost použití olova v praxi
spona do vlas
spona, há ek, ozdoba od vu, agrafa
spona, p ezka
verbrannter Überzug m
Überzug, verbrannter- m
Abgase n pl
Verbrennbarkeit f
Verbrennungslöffel m
Verbrennugszone f
Verbrennung f
Lötfuge f
Fuge f
Spezialglas n
spezifisch
Sinterung f
Chrom, gesintertes n
sintern
Spektralapparat m
Spektroskopie
Spektrum n
Infrarotspektrum n
Sicherheitsschmuck m
Broschierung f (Broschenzubehör m)
Verklammern n der Formkasten
Spinell (Miner.)
Spirale f
spiralförming
spülen
Abzahlung f
zusammenflechten
beruhen
Külasse (Unterteil v. gechl.)
Formunterteil n
unten liegender Anschnitt m
Anschluß m
Verbindung f
fügen
verbinden sich
Vereinigen sich
verbinden
Kupplung f
Zusammenführen von Fasern n
gemeinsam
gemeinschaftlich
Zuverlässlicchkeit des Bleigebrauches in Praxis
Haarspange f
Agraffe f
Spange f
103
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
spongioza; grafitace (selektivní koroze šedé litiny, p i
níž áste
korodují kovové složky a zbývá grafit)
sponka na opasku
sponka etízku
sponka etízku na krk
sponka šatní
spot ebi
spot ebitel, zákazník
spravovati
sprchový vtok, deš ový vtok
sp ádací proces
sp ádání esané p íze
sp ádání hedvábí
sp ádání mykané p íze
sp adatelný
spustit, popoušt t (ocel)
sraženina
srážet, vysrážet
srovnání, porovnání
srovnatelný, porovnatelný
srovnávací pravítko
stabilita
stabilizovat
stabilní pískomet
stahova ka strusky
stálost na sv tle (schopnost barevného povrchu
odolávat dlouhodobému vlivu sv tla /bez p sobení
atmosférických initel /)
Spongiose selektive
stálost, trvalost
stálost, trvanlivost (s ohledem na korozi)
stálý, stabilní
stanovení bodu zpékání
stanovení navlhavosti
stanovení obsahu plynu
stanovení obsahu vody
stanovení odplavitelných látek
stanovení ot ruvzdornost
stanovení problému
stanovení vlhkosti
stanovení žáruvzdornosti
stanovišt tkalce
stárnutí
starov k
starožitnosti
starožitný
starý
state ný
statický pr
r
státní znak
stav
stav, od n hož se za íná
stavební hu
stav jící šroub, p ítužný šroub
stav t, budovat
Beständigkeit f
Dauerhaftigkeit f
stabil, standfest
Sinterpunktbestimmung f
Feuchtigkeitsaufnahmebestimmung f
Gaszahlbestimmung f
Wassergehaltsbestimmung f
Schlämmanalyse f
Abriebfestigkeitsbestimmung f
Festellung (f) des Problems n
Feuchtigkeitsbestimmung f
Feuerfestigkeitsbestimmung f
Weberstand m
Altern n
Altertum n
Antiquitäten (Kunstwerke) pl. (f)
antik (altertümlich)
archaisch
tapfer
Mittel, statistisches
staatliches Sinnbild n
Zustand m
Ansatzpunkt m
Bauhütte f
Druckschraube f
aufbauen
Gürtelhaken m
Kettenverschluß m
Halskettenschlösschen n
Kleidbefestiger (Clip), Spange f
Verbraucher m
Abnehmer m
verfugung
Bleistift-Anschnitt m
Spinnverfahren n
Kammgarnverfahren n
Seidenspinnerei f
Streichgarnverfahren n
spinnfähig
anlassen
Niederschlag m
fällen
Vergleich m
vergleichbar
Abstreicheisen n
Stabilität f
stabilisieren
stationärer Slinger m
Schlackenlöffel m
Lichtechteit f
104
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
stavitel, architekt
stavitelství
staženina
steadit
st hování iont , pohyb jont
stejnojmenný
stejnom rnost (/vzhled/ stav, kdy všechny vizuální
charakteristiky povlaku na celé ploše funk ního
povrchu, sou ástí s povlakem v rámci jedné dávky
nebo mezi jednotlivými dávkami stejné v rámci
odchylek odpovídajících druhu povlaku nebo
povrchové úpravy)
Baumeister m
Baukunst f, Bauwesen n
Lunker m
Steadit m
Ionenwanderung(en) f
gleichnamig
Gleichmäßigkeit f
stejnom rný
stékat dol , zur et dol
st na nálevky
st na potrubí
stereomikroskop
sterilizování
st rka, špachtle
st žejka hodinového pouzdra
st žejka pérová
stín
stínící elektroda
stínítko
stínování
stínování (mechanické odstra ování materiálu
z vybraných ástí vybarveného povrchu kovu tak, aby
vznikla pozvolná zm na barevného efektu)
gleichbleibend
herabrieseln
Trichterwand f
Rohrwand f
Stereomikroskop(e) m
Sterilisieren n
Spachtel m
Gehäusescharnier n
Federscharnier n
Schatten m
Abschirmelektrode f
Auffangfäche f; Schirm m
Schattierung f
Durchkratzen n; Schattieren n
stínový obraz (p i roentgenování)
stírání diamantu (p ed broušením)
stírání ru ní (diamantu)
stla ený vzduch
stla itelný
sto it, skroutit
stojan na lupu
stojan na zkumavky
stojan na zkumavky, stativ
stojan, stativ
stojan, stator, pilí
stojanový svícen
stola
stolní svícen
stolový tryska
stonek
stopové prvky
stoupající
stoupat, vystoupit, vystupovat
strj na protitlakové lití
strkat, vrážet
stroj bicí
stroj bicí hodinový
stroj budící
stroj akanovací (úpravní stolice mincovní)
stroj íslovací
Schattenbild n
Diamantreibung f
Handreibung f (v. Diamant m)
Druckluft f
kompressibel
verdrehen
Lupenhalter m
Reagenzglasgestell n
Reagenzglasständer m
Stativ n
Ständer m
Ständeleuchter m
Tischler m
Tischleuchter m
Tischstrahlmaschine f
Stengel m
Spurenelemente n
aufsteigend
ansteigen
Gegendruck-Kokillengiessmaschine f
stoßen
Schlagwerk n
Stundenschlagwerk n
Weckerwerk n
Adjustagemaschine f (Eichm.)
Nummeriermaschine f
105
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
stroj formovací
stroj gilošovací
stroj hodin
stroj hodiná ský
stroj hodinový kalendá ní
stroj hodinový kole kový
stroj hrací
stroj k navíjení per
stroj kalendá ní, datový
stroj kole kový – chodu hodin
stroj kotvový
stroj kovací
stroj kulatící
stroj na broušení vnit ku
stroj na broušení vrták
stroj na broušení, lapidování
stroj na išt ní odlitk
stroj na išt ní odlitk
stroj na foukání sko epinových jader
stroj na hlazení ep
stroj na lešt ní plechu (žesti)
stroj na lití do kovových forem
stroj na lití do kovových forem pod nízkým tlakem
stroj na lití pod tlakem
stroj na lití pod tlakem s teplou komorou
stroj na lití pod tlakem se tudenou komorou
stroj na odlévání housek
stroj na odlévání ingot
stroj na od ezávání vtok
stroj na opracování drátu
stroj na ozubená kola
stroj na p esné nástroje
stroj na rovinné a vnit ní broušení
stroj na rovnání plechu (žesti)
stroj na stá ení spirálových per
stroj na šperky
stroj na výrobu per, pružin
stroj na výrobu sko epinových forem
stroj na vyrovnávání
stroj na vytloukání jader
stroj pérový (hodinový)
stroj pro ezávací
stroj pro ezávací
stroje na úpravu formovacích sm sí
strojní formování
strom života
strome kové lití
strome ky (rozv tvené nebo nepravidelné výr stky
vzniklé p i elektrolytickém vylu ování na katod ,
zejména na hranách a na jiných místech s vysokou
hustotou proudu)
Formmaschine f
Guillochierenmaschine f
Werk n (d. Uhr f)
Maschinezur Urenhestellung f
Kalenderwerk n
Uhrräderwerk n
Spielwerk n (Musik-)
Federwindemaschine f
Datumwerk n s. Kalender-.
Gangräderwerk n
Ankerwerk n (der Uhr)
Schmiedemaschine f
Rundiermaschine f
Innenschleifmaschine f
Bohrerschleifmaschine f
Feinschleifmaschine f
Gussputzmaschine f
Putzmaschine f
Masken-Kernblasmaschine f
Zapfenrollierstuhl m
Blechpoliermaschine f
Kokillengiessmaschine f
Niederdruck-Kokillengiessmaschine f
Druckgiessmaschine f
Warmkammer-Druckgiessmaschine f
Kaltkammer-Druckgiessmaschine f
Masselgiessmaschine f
Blockgiessmaschine f
Eingussschneider m
Drahtbearbeitungsmaschine f
Zahnradwerk n
Präzisionswerkzeugmaschine f
Plan und Innen-Schleifmaschine f
Blechplaniermaschine f
Drahtfedernwindemaschine f
Schmuckwarenmaschine f
Federherstellungsmaschine f
Maskenformmaschine f
Ausbeulmaschine f
Entkerner m
Federmotor m (Uhrtriebwerk n)
Laubsägenmaschine f
Lochrektifikationsmaschine f
Sandaufbereitungsmaschinen f
Maschinenformerei f
Lebensbaum m
Stapelguss m
Baum m
stroncium
strop
stropní trám
Sr Strontium
Decke(n) f
Deckenbalken m
106
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
struktura
struktura anodického oxidového povlaku (je obvykle
hexagonální s centrálním pórem; rozhraní mezi
povrchem kovu a pórovitou vrstvou oxidu tvo í tenká
bariérová vrstva)
Gefüge n; Struktur f
Struktur der anodisch erzeugten Oxidschicht f
struktura kovu
struktura, složení (kovu)
strukturní analýz pomocí rentgenových paprsk
struna do hodin
struskovák
struskovák, odlu ova strusky
struskovitost
struskový otvor
struskový vm stek
st ásací formovací stroj
st ásací formovací stroj s dolisováním
st ásací vytloukací rošt
st ásání
st ední lo
st edofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
st edofrekven ní induk ní pec
st edov k
st edov ký chórový ochoz
st echa
st echa prejzová (korýtko + hák)
st elec
st elná zbra
st epy
st ešní cihla ve form ležícího S, užívaná od roku
1550
st evo
st íbrná konvi ka
st íbrná miska
st íbrná obrube
st íbrná práce
st íbrná p ezka
st íbrná ryzost 925/000 (835/000)
st íbrná slitina
st íbrná vložka
st íbrné pouzdro hodinkové
st íbrnické um ní
st íbrnický lník
st íbrník, sk ka na st íbro
st íbrný íselník
st íbrný džbán
st íbrný filigrán
st íbrný knoflík
st íbrný plech
st íbrný pohár
st íbrný prut
st íbrný p edm t
st íbrný p íbor
st íbrný rám
st íbrný soubor (souprava)
st íbrný v nec
Metallgefüse n; Metallstruktur f
Gefüge n (Metallstruktur f)
Röntgenstrukturanalyse(n) f
Hausuhrsaite f
Schlackenlauf m
Schlackenfag m
Schlackenstelle f
Schlackenabstich m
Schlackeneinschiuss m
Kernrüttelformmaschine f
Rüttel-Press-Formmaschine f
Ausleerrüttler m
Rütteln n
Mittelschiff n
Mittelfrequenz-Induktionstiegelofen m
Mittelfrequenz-Induktionssofen m
Mittelalter n
Deambulatorium n
Dach n
Priependach n
Schütze m
Schusswafe f
Scherben f
Flügelziegel f
Darm m
Silberkanne f
Silberschale f
Silberfassung f
Silberarbeit f
Silberschnale f
Silberfeingehalt m
Silberlegierung f
Silbereinlage f
Silberuhrgehäuse n
Silberschmiedekunst f
Silberarbeiter m
Silber(glas)schrank m (Vitrine f)
Silberzifferblatt n
Silberkrug m
Silberdrahtarbeit f
Silberknopf m
Silberblech n
Silberpokal m
Silberbarren m
Silbersachen f
Silberbesteck n
Silberrahmen m
Silberservice
Silberkranz m
107
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
st íbro
st íbro (Argentum - 47)
st íbro amalgamové
st íbro anodové
st íbro lístkové
st íbro mincové
st íbro mincovní
st íbro nielované
st íbro nové, pakfong
st íbro obsahující zlato
st íbro oxidované
st íbro rodinné
st íbro rybí (napodobení perel)
st íbro staré
st íbro zlomkové
st íb ení
st íb ení elektrolytické
st íb ení galvanické
st íb ení lesklé
st íb ení potíráním
st íb ení z kyanidové lázn
st íb itý lesk
st ka
st ídání vrstev (r znobarevých kamenných vrstev /
vrstev z pravidelných a nepravidelných kamen )
st ídavé namáhání
st ídavý proud
st iha ka drátu
st íhat, krájet
st íkací pistole
st íkaná omítka
st íkat
studené zbran
student bohosloví
st l na išt ní odlitk
st l pracovní
st l s odsáváním
st l s odsáváním
stupe
stupe mletí
stupe nasycení s.
stupe ochrany (procentuální snížení korozního
poškození dosažené ochranou proti korozi)
stupe vývoje
stup ovec (výbrus)
stup ovitý chór
stup ovitý obloukový most se žlabem na vodu ve
vrchní ásti
stup ovitý štít (budovy)
stvrzenka
sty ná (dotyková) kružnice
sty ný bod
styk, dotyk
styl, sloh
Ag Silber
Silber n /Ag
Amalgamsilber n, Merkursilber n
Anodensilber n
Blattsilber n
Münzsilber n
Münzsilber n
Silbertula (Niello)
Neusilber n, Alpaka n, Packfong n
Güldisch Silber n
Oxidiertes Silber n (Altsilber.)
Familiensilber n
Fischsilber n (zur Perlennachahmg.)
Altsilber n
Bruchsilber n
Siberung f; Silberabscheidung f, Versilbern n
elektrolytische Versilberung f
galvanische Versilberung f
Glanzversilberung f
Anreibewersilberung f
Zyanidversilberung f
Silberglanz m
Spritzflasche f
Schichtenwechsel
Wechselspannung f
Wechselstrom m
Drahtschneidemaschine f
schneiden
Spritzpistole(n) f
Spritzputz m
spritzen
kalte Waffen f
Klerikale m
Putztisch m
Werkbank f
Saugtisch(e) m
Niederdrucktisch(e) m
Altgrad m; Grad(e) m
Mahlgrad m
Sättigungsgrad m
Schutzgrad m
Entwicklungsstufe f
Treppenschliff m
Chor, Staffel m
Aquädukt n
Treppengiebel m
Quittung f
Berührungskreis m
Berührungspunkt m
Berührung f
Stil(e) m
108
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
sukno, vln ná látka
l drahých kov
l na st íb ení
l na zlacení
l žíravá
sulfitový výluh
superponovaný st ídavý proud (druh proudu p i
elektrolýze, p i které se na stejnosm rný proud vkládá
st ídavý)
Tuch (Tücher) n
Edelmetallsalz n
Versilberungssalz n
Vergoldungssalz n
Ätzsalz n
Sulfitablauge f
überlagerter Wechselstrom m
surová nafta
surové železo
surové železo slévárenské
surovina
surový
surový hliník
surový kámen
surový odlitek
su ík olovnatý
su ík železitý
su ík, su ík olovnatý
suspenze
sušárna forem
sušárna jader
sušárna písku
sušená forma
sušené jádro
sušení
sušení jádra
sušení písku
sušení pomocí infra erveného zá ení
sušení vymraženin
sušící komora, sušárna
sušící podložka
sušící trubice
sušit
svah
svar na tupo, tupý tvar
svar, sva ování
svarový šev, svar
svá ka
svá ková ocel
svá ková pec
sva ovací ty inka
sva ování kujného železa
sva ování na tupo
sva ování plamenem
sva ování tlakem
sva ovat
svatostánek
svatozá
svazek sv telných paprsk
svazkový pilí
sv cená voda
sv it
Erdöl n
Roheisen n
Giessereiroheisen n
Rohmaterial n; Rohstoff m
roh
Rohaluminium n
Rohstein m
unbearbeiteter Guss m
Bleimennige f
Eisenmennige f
Mennige f, Bleimennige f
Suspension f
Formtrockenofen m
Kerntrockenofen m
Sandtrockenofen m
trockene Form f
getrockneter Kern m
Trocknung f
einen Kern trocken
Sandtrocknung f
Infrarottrocknung f
Gefriertrocknen n
Trockenkammer f
Kerntrockenplatte f
Trockenrohr n
trocknen
Hang m
Stumpnaht f
Schweißung f
Schweißnaht f
Schweißmaschine f
Schweißstahl m
Schweißofen m
Schweißstab m
s Schweißen des Schmiedeeisens n
Stumpfschweißung f
Gasschmelzschweißen n
Preßschweißen n
schweißen
Sakramentshaus n
Heiligenschein m
Lichtstrahlenbündel n
Bündelpfeiler m
Wieihwasse s
zeugen
109
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
sv rá ek rytecký
sv rák
sv rák
sv rák p ímob žný
sv rák ru ní
sv rka
sv rka
sv rka zasazova ská
sv télkování, vyza ování
sv telná mikroskopie
sv tlá obruba
sv tle modrá barva (z franc. nebe)
sv tlost
sv tlý
sv tlý lom
sv tský
svícen
svícen (korunový svícen)
svícen ramenný
svícen stolní
svícen velikono ní
svinibrodská zele
svorka ke spájení
svorka, sv rka
symbol
symbol Kristovy ob ti, Beránek Boží
symetrický
symetrie
synagoga (synagoga symbol Starého zákona
/zaslepeného Židovstva, žen vypadávají z rukou
desky zákona ecclesia, symbol Nového zákona
/napln ní proroctví/ žena vít zka s korunou, k ížem a
kalichem)
Gravierkluppe f
Schraubstock m
Schraubstock m
Parallelschraubstock m
Feilkloben m (Hand-)
Klammer f
Stativklemme f
Fasserkloben m
Fluoreszenz f
Lichtmikroskopie f
heller Rand m
Ciel m
Helligkeit f
hell
heller Bruch m
wetlich, profan
Kerzenhalter m
Leuchter m (Kronleuchter m)
Armleuchter m
Tafelleuchter m
Teneberleuchter m
Schweinfurtergrün n
Lötklammer f
Klemme f
Sinnbild n
Agnus Dei n
symmetrisch
Symmetrie f
Ecclesia und Synagoge
syntetická litina
syntetická prysky ice
syntetická sm s písku
syntetický kámen
syntézní plyn
sypati
sypátko, sypání, rozptyl
sypná hustota
syrová forma
syrové jádro
syrský architráv (trojdílný, st ední ást je prohnutá do
loblouku – archivolty)
systém trvalého drážkového spojování plech
syntetisches Gusseisen n
Kunstharz n
syntetischer Sand m
synthetischer Stein m
Synthesegas n
streuen
Streuung f
Schüttdichte f
grüne Form f; Nassgussform f
grüner Kern m
syrischer Architrav
s System dauernen Falzes von der Verbindung des
Blechs
systematische Ordnung f
Schablone(n) f
Schablonenformen n
Safran m
Safrangelb n
Schachbrettfries m
Schachbrettfries m
systematický ád
šablona
šablonování
šafrán
šafránová žlu
šachovnicový vlys (románs. ornament)
šachovnicový vlys (románský)
110
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
šachta pece
šachta u pece; jáma; d l
šachtová pec
šálek
šamot
šamotová mou ka
šamotová sm s
šedá litina
šedá místa
šedá stupnice (mezinárodní stupnice r zn intenzivn
šed zbarvených povrch , používaná k posuzování
barvy)
Ofenschacht m
Schacht m
Schachtofen m
Schale f
Schamotte f
Schamottemehl n
Schamottenformstoff m
Grauguss m; Gusseisen n mit Lamellengraphit m
Graphitflecken f pl
Grauskala f
šedý
šelak
šelaková politura
šestere ný
šestihran – výbrus
šestnáctihran – výbrus
šikmá plocha
šikmé ost ní (šikmý ez do zdi)
šikmé ezání kovu nebo d eva
šikmý, kosý
šindelová st echa
široká, pásu podobná spára v omítce zdi
ší ení
ší ka zrání
škapulí (mnišská medaile)
škodlivé látky
škola hodiná ská
škrábanec, škrábnutí, škrabka
škrábání, rytí
škrabat
škrabka
škrabka
škraloup, krusta
škrob
škrob, síla
šk dce(i)
šlichta, b ka
šnekový mísi
šn rova ka
ra na krk
ra perel (perlový náhrdelník)
špachtle se lži kou
špalek ražební
špalkové n žky
šperk
šperk achátový
šperk do uší
šperk do vlas
šperk filigránový
šperk náboženský, upomínkové p edm ty
šperk náramkový
šperk perlový
grau
Schellack(e) m
Schellackpolitur f
sechseckig
Sechskant-Schliff m
Sechzehnkante f (Schliff m)
Schräglage f
Gewände pl.
gehren
schräg
Schindeldach n
Bandfuge f
Ausbreitung f
Breite der Reifung f
Skapuliermedaille f
Schadstoff(e) m
Uhrmacherschule f
Kratzer m
Radierung f
schaben
Kratze f ; Schabe f
Schaber m
Verkrustung f
Stärke f
Stärke(n) f
Schädling(e) m
Schlichte f
Schneckenmischer m
Sparhälfte f
Halsschnur f (Halskette f)
Perlenschnur f
Spatellöffel m
Stanzblock m
Stockschere f
Schmuckstück n
Achatschmuck m
Ohrschmuck m
Haarschmuck m
Filigranschmuck m
Devotionalien pl. (Schmuck m)
Armbandschmuck m
Perlenschmuck m
111
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
šperk polosmaltovaný
šperk s drahokamy
šperk smute ní
šperk starožitný
šperk svatební
šperk šatový
šperk ú esový
šperk um lecký
šperk ve erní
šperk, ozdoba
šperkový kámen
šperky
špetka
špi ka
špi ka jantarová
šrafovat
šrot
šroub
šroub se ty hrannou hlavou
šroub(y), vrtule
šroubovák
šroubovat
šroubovité proud ní
šroubovitý
štafírování (pozlacování kamenných a d ev ných
plastik /p ed malbou se d evo potáhlo podkladem ze
sádry nebo k ídy, p íp. plátnem, v n kterých
ípadech je pomalováno olejovou barvou – b žn
rozší ené do konce baroka)
Halbemailschmuck m
Edelsteinschmuck m
Trauerschmuck m
antiker Schmuck m
Brautschmuck m
Kleidschmuck m
Kopfschmuck m (Frisur-)
künstlerischer Schmuck m
Abendkleidschmuck m
Schmuck m
Schmuckstein m
Schmucksachen f
Prise f
Spitze(n) f
Bernsteinspitze f
schraffieren
Schrott m
Schraube f
Vierkantschraube f
Schraube(n) f
Schraubenzieher m
schrauben
Drallströmung f
schraubenförmig
Faßmalerei f
št pení atomového jádra
št pina, t íska
št pný, štípatelný
št rbina, mezera, spára
št rbinová koroze (místní koroze, která souvisí s
úzkými št rbinami nebo mezerami mezi kovovým a
jiným povrchem a která probíhá podél nich nebo
v jejich bezprost edním okolí)
Atomkernspaltung f
Span m
spaltbar
Spalt m
Spaltkorrosion f
št rbinový vtok
št tec, št te ek
št te ek na borax
št tina
štír
štít (domu, stavby)
štítonoši
štítové reliéfy antických chrám
što ek
štuka
šupina
šupinový (vlo kový) grafit
šupinový vlys (románský ornament)
šupinový vlys, románský ornament
Schlitzanschnitt m
Pinsel m
Boraxpinsel m
Borste(n) f
Skorpion m
Giebel m
Schildhalter m
Giebelrelief n
Druckstock m
Stuck m
Schuppe f
Flockengraphit m
Schuppenfries m
Schuppenfries m
T
112
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
tabat rka
tabat rka
tabernakel - sk ka pro hostie
tabulka (štítek) s erbem
tabulkový výbrus
tabulkový výbrus
táflování (d ev né obložení strop a st n, v severní
Evrop v 15. až 18. st., asto s bohatou ezbá skou
výzdobou)
Tabakdose f
Tabatiere f , Tabakdose f
Tabernakel, Ädikula
Wappenscheibe f
schlifft Tafal
Tafel schlifft
Täfelwerk n
táflování, d ev né obložení strop a st n i s bohatou
ezbá skou výzdobou v sev. Evrop 15.-18. stol.
tah št tce
tampón, chomá ek vaty
tamponové elektrolytické lešt ní
tamponové elektrolytické lešt ní
tamponové elektrolytické lešt ní (zvláštní zp sob
elektrolytického lešt ní, p i n mž je elektrolyt
obsažen ve št tci (kartá i) nebo tamponu spojeném
s katodou)
Boiserie f
tamponové elektrolytické pokovování
tangenciální ez
tantal
tapeta
tapiserie
tapiserie, nást nný koberec
tát, rozpoušt t se
tauzování, taušování
tavení
tavení
tavenina
tavenina cínu
tavící pásmo
tavící pec
tavící pec
tavící p ísada, tavivo
tavírna
tavit, rozpoušt t co
tavit, rozpustit
tavit, roztavit
tavitelnost
tavitelnost
tavitelný
tavivo
tavivo
tavné sva ování
tažení
tažení, tah
tažení, vytahování
tažné železo
tažnost
tažnost
teatron (stup ovité ady sedadel v antickém divadle)
téci
te ení
Tamponverfahren n
Tangentialschnitt m
Ta Tantal
Tapete(n) f
Tapisserie f
Wandteppich m
schmelzen
Tauschierung f
Schmelzen n
Schmelzen n
Schmelze f
Zinnschmelze f
Schmelzzone f
Schmelzofen m
Schmelzofen m
Schmelzzusatz m
Schmelzerei f
schmelzen
schmelzen
verschmolzen
Schmelzbarkeit f
Schmelzbarkeit f
schmelzbar
Flussmittel n
Schlackenbildner m
Schmelzschweißen n
Ziehen n
Zug m
Ziehen n
Zieheisen n
Bruchdehnung f
Bruchdehnung f
Theatron
flie en
Kriechen n
Pinselstrich(e) m
Tupfer m
elektrolytisch Tamponpolieren n
Tamponpolierren,elektrolytisches- n
elektrolytisches Polieren n
113
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
te kovací stroj
te kovat, puntí kovat
technecium
techniky oprav
techniky oprav za studena - lití
Punktiermaschine f
tüpfeln
Tc Technetium
Techniken der Ausbesserung f
Techniken des Reparierens in kaltem Zustand Abgießen n
technologische Eigenschaften f pl
technologische Prüfungen f pl
flüchtige Bestandteile m pl
flüchtig
Tektonik
technologické vlastnosti
technologické zkoušky
kavé látky
kavý
tektonika (v da o um leckém vyjád ení principu
nesoucích a nesených stavebních dílech)
tekuté palivo
tekutost
tekutost
tekutý
tekutý kov
tellur
lová barva
temperovaná litina
temperovaná litina s bílým jádrem
temperovaná litina s erným jádrem
temperové barvy
temperový uhlík
tenkost nný (trubka)
tenký
tenký základní povlak /láze k vylu ování tenkého
základního povlaku/ vylu ování tenkého základního
povlaku
flüssiger Brennstoff m
Fliessfähigkeit f
Fliessvermögen n
flüssig
flüssiges Metall n
Te Tellur
Inkarnat(e) n
Temperguss m
weisser Temperguss m
schwarzer Temperguss m
Temperafarben f
Temperkohle f
dünnwandig
dünn
Vordecken n
tepaná (plastická) práce
tepání kovu
tepání plechu
tepaný kov
tepaný ze st íbra
tepat
tepat, pohán t
tepelná regenerace vratného písku
tepelná roztažnost
tepelná vodivost
tepelné vlastnosti
tepelné zkoušky
tepelný ráz
tepelný, thermický
teplo tání
teplota
teplota
teplota m knutí
teplota p em ny
teplota spékání
teplota tání
teplota varu
teplota, žár
teplotní interval
teplý
Treibarbeit f
Metalltreib
Hämmern n des Bleches n
geschlagenes Metall n
silbergetrieben
trieben
treiben
thermische Altsandregeneration f
Wärmeausdehnung f
Wärmeleitfähigkeit f
Thermische Eigenschaften f pl
thermische Prüfungen f pl
Wärmeshock m
thermisch
Schmelzwärme f
Temperatur f
Temperatur f
Erweichungsbereich m
Umwandlungstemperatur f
Sintertemperatur f
Schmelzwärme f
Siedetemperatur f
Wärme f
Temperaturintervall n
warm
114
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
terbium
ter ový vlys (románský ornament)
ter ový vlys (románský)
ter ový vlys, románský ornament
termoplast
termoset
terpentýn
terpentýnová prysky ice
tesaný kámen
tesa
sn ní
sný, hustý, nepropustný
test na odlupování
tiva
textilní nit
textilní vložka
žba, získávání
žit
žký kov
thallium
thorium
thulium
tinktura
tisk
tiskárna
tisknout
titan
tiziánová erve
tkací stroj na stuhy
tkalcovský paprsek
tkalcovský stav
tkalcovství, tkalcovna
tkaná tapiserie (nást nný koberec)
tkanina, tkanivo
tkanivo kovové
tkát st íbrem
tkát, p íst
tlak páry
tlak plynu
tlouš ka
tlouš ka
tlumení
tlumit, zahradit, p ehradit, zadržovat
tlustý
tlustý plech
tmavomodrý
tmel
tmel na perly
tmel rytecký
tmel zasazova ský
tmelit
to ité schodišt
tolerance barvy (povolená odchylka)
toluol, toluen
Tb Terbium
Scheibenfries f
Scheibenfries m
Scheihenfries m
Thermoplast m
Thermoset n
Terpentin n
Terpentinharz n
Haustein m
Zimmermann m
Dichtung f
dicht
Schältest m
Segment n
Textilfaden m
Stoffeinlage f
Gewinnung f
fördern
Schwermetall n
Tl Thallium
Th Thorium
Tm Thulium
Tinktur f
Druck m
Druckerei f
drücken
Ti Titan
Tizianrot n
Bandwebstuhl m
Webeblatt n
Webstuhl m
Weberei f
gewebber Wandteppich m
Gewebe n
Metallgewebe n
Silber spinnen
spinnen
Dampfdruck m
Gasdruck m
Dicke f
Dichtunngsscheibe f
Dämpfungsvermögen n
dämmen
dick
Grobblech n
dunkelblau
Kitt m
Perlenkitt m
Graveurzement m
Fasserkitt m
kitten
Schneckentreppe f
Farbtoleranz f
Methylbenzol n
115
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
tón, hlína
topas - drahý kámen
topas brazilský
topení, topeništ
topol
tradi ní pokrývání st ech m dí
trám, nosník
transkrystalický lom
transpasiva ní potenciál (korozní potenciál, nad nímž
je kov v transpasivním stavu)
transpasiva ní potenciál; potenciál transpasivace
(korozní potenciál, nad nímž je kov v transpasivním
stavu)
Ton m
Topas m (Min.)
Brasiltopas m
Feuerung f
Pappel f
traditionelle Bedeckung des Kupferndaches n
Balken m
intrakristalliner Bruch m
Durchbruchspontential n
trhlina
trhlina, roztržení (úzké porušení celistvosti povlaku
s náhodnou délkou)
triangl
tribuna jeptišek (zpravidla v záp. ásti)
trihydrát oxidu hlinitého (vytvá í se obvykle
ut ováním p i p íliš nízké teplot , pod 80 °C)
trn (klín) korunkového kola
trofej
trojfázový st ídavý proud
trojhranná škrabka
trojhranný pilník
trojice nejsv jší (B h Otec, Syn a Duch svatý)
trojlalok
trojlist
trojlistová dispozice
trojlistový chór
trojplamének
trojplošník (výbrus)
trojrameno (prvek gotické kružby)
trojrozm rný
trojúhelník, trojhranný výbrus
trojúhelníkový štít (budovy)
trojzubec
troostit
trpasli í galerie
trpitel (bolestný Kristus)
trubice nálevky
trubkový nýt
truhlá
tr n milosti (Nejsv jší Trojice)
trvalá forma
trvalý, stálý
trvání, doba p ijetí
trvanlivost
trvanlivý
tryskací kabina
tryskací pistole
tryskací prost edek
tryskací stroj
tryska
Warmriss m
Riß m
Transpassivierungspotential n
Tondreieck m
Nonnenchor
Bayerit n
Kronenradkern m
Trophäe f
Drehstrom m
Dreikantschaber m
Dreikantenfeile f
Dreieinigkeit f
Dreipaß m
Dreiblatt n
Dreikonchenanlage f
Chor, dreikonchen
Dreischneuß m
Dreiflächner m
Dreischenkel m
dreidimensional
Dreieck n (Form, Schliff)
Dreiecksgiebel m
Donnerkeil m
Trostit m
Zwerggalerie f
Erbärmdebild n
Trichterrohr n
Rohrniet m
Schreiner m
Gnadenstuhl m
Dauerform f
beständig
Aufnahmedauer f
Haltbarkeit f
haltbar
Schleuderstrahl-Putzhaus n
Strahlmittelpistole f
Strahlmittel n
Strahlputzmaschine f
Strahlputzanlage f
116
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
tryska k išt ní odlitk s pískovými obaly
tryska písku
tryskání
tryskání drtí
tryskání drtí
tryskání drtí (abrazivní tryskání malými
ostrohrannými ásticemi nepravidelného tvaru z oceli
nebo litiny)
tryskání sekaným drátem (tryskání krátkými
ásticemi drátu z železných nebo neželezných kov )
tryskání sekaným drátem (tryskání krátkými
ásticemi z železných nebo neželezných kov )
tryskání sklen n. kuli kami, balotin.
tryskání sklen nými kuli kami
tryskání sklen nými kuli kami (balotinou)
tryskání za mokra
tryskání za mokra
tryskání za mokra (tryskání kapalným nebo
kašovitým médiem obsahujícím abrazivo používané
k išt ní citlivých díl s p esnými rozm rovými
tolerancemi a ke zlepšení únavové pevnosti tvrzených
díl )
tryskání, otryskávání
tryskati, otryskávati
asadlové síto
asadlové síto
áse k náušnici
askavá rtu
ecí miska s tlou kem
ecí odpor
ení
elistní sklí idlo
tvrte ní obloun
tvrte ní sloup
íd ný šrot
ínožka, trojnožka
íselná use
íslová cihla (lehká, má dutiny z imísené
koželužské t ísloviny /na klenby/)
íslovina
ít, strouhat
pyt
pytit se
pytit se, blýskat se
tštiva
tudorský oblouk
tuhnutí
tuhnutí
tuhost
tuhý
tuhý roztok
tuk(y)
tupoúhlý
tupý
turecká erve
Auspackstrahlanlage f
Sandstrahlgebläse n
Strahlen n
Strahlen mit Schrot n, m(n)
Strahlen mit Stahlkorn n, m
Schrotstrahlen n, Stahlkornstrahlen n
Strahlen mit Drahtkorn n, m
Drahtkornstrahlen n
Glasperlstrahlen n
Strahlen mit Kugeln n, f
Strahlen mit Perlen n, f
Dampfstrahlen n
Schlamstrahlen n
Naßstrahlen n
Abstrahlen n
abstrahlen
Rüttelsiebmaschine f
Vibrationssiebmaschine f
Ohrtropfen
Quecksilber, Knall- n
Reibschale mit pistill
Reibwiderstand m
Reibung f
Dreibackenfutter n
Dreiviertelstab m
Dreiviertelsäule f
sortierter Schrott m
Dreifuß m
lohgares Leder
Lohstein m
Gerbstoff m
reiben
Schiller m (Farbenspiel)
schillern m
flimmern
Sehne f
Tudorbogen m
Erstarrung f
Erstarrung f
Zähigkeit f
Starr
feste Lösung f
Fett(e) n
Stumpfwinklig
stumpf
Türkischrot n
117
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
turmalin
turmalin chromový
turmalín sibi ský
turnajový štít
tuš, tušová barva
tvar grafitu
tvar st echy
tvar zrna
tvar zrna
tvárná litina feritická
tvárná litina perlitická
tvárnost (schopnost kovu nebo kovového povlaku
odolat plastické deformaci bez porušení)
tvárnost, plasti nost
tvarová sušící podložka
tvarování, ur ování tvaru
tvarování, vytvá ení
tvarovaný, roztažitelný
tvarové seká e
tvary železa
tvorba krystal
tvorba polí
tvorba šupin
tvorba trhlinek
tvorba trhlinek
tvo ení krystal
tvo ení smy ek
tvo ení trhlin
tvo ení t ísky
tvo it
tvrdá pájka
tvrdokov, tvrdý kov
tvrdom r
tvrdost
tvrdost normy
tvrdost p i broušení
tvrzená litina
tv í schopnost, kreativita
ty kyvadlová
ty na zátku
ty na zátku
ty z pe etního vosku
ty , násada, rukoje
ty inka pájky
ty it se
tyg í oko – odr da k emene
tympanon
tyrkis – drahý kámen
tyrkis egyptský
tyrkis iránský
Turmalin (Min.)
Chromturmalin
sibirischer Turmalin
Tartsche m
Tusche f, Tuschfarbe(n) f
Graphitform f
Dachforme f
Kornform f
Korngestalt f
ferritisches Gusseisen n mit Kugelgraphit
perlitisches Gusseisen n mit Kugelgraphit m
Duktilität f
Bildsamkeit f
Kerntrockenschale f
Formgebung f
Gestaltung f
dehnbar
Formmeißel m
Gestalten pl. von Eisen n
Kristallbildung f
Jochbildung f
Schuppenbildung f
Rissbildung f
Rissbildung f
Kristallbildung f
Schleifenbildung f
Warmrissbildung f
Spanbildung f
unstalsen
Hartlot n; Strenglot n
Hartmetall n
Härteprüfgerät n
Härte f
Formhärte f
Schleifhärte f
Hartguss m
Kreativität f
Pendelstange f
Stopfenstange f
Stopfenverschluss m
Siegellackstange f
Schaft m
Lötstab m
ragen
Tigrauge n
Bogenfeld n
Türkis m (Min.)
ägyptischer Türkis m
iranischer Türkis m
U
úb r, odebrání, úbytek
Abnahme f
118
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
úb žník (v perspektiv )
ubrat, odebrat
ubývání materiálu
elný
událost
úder, rána
udílení cen
udržování olov ných soch
udržovat v rovnováze
úhel dopadu
uhel ke spájení
úhel lomu
úhel odrazu
úhel otá ení
úhel, úhelník
uhlík
uhlíková ocel
uchaze
ucházet, unikat, vyprchat (t kavá l.)
uchopit, zasazovat
uchovat
uchovat
uchovat, uložit, ukládat
ukazovat
ukládat, hromadit
úkos
úkos, zkosená hrana
ukout, tepat
uložený, zapušt ný
uložit, uskladnit
ultrafialové paprsky
ultrafialový
ultramarin
ultrazvuk
ultrazvuková láze
ultrazvukové dláto
ultrazvukový p ístroj
umbra hn dá
um lá hmota
um lá prysky ice
um lé patinování
um lecká emesla
um lecká sbírka
um leckopr myslová škola
um lecký ková
um lecký pr mysl
um lecký sleva
um lecký záme ník
um lecky zpracovaná nádoba na vodu, umyvadlo
um lý
um lý kámen
um lý kámen
um ní
um ní babylonsko asyrské
Fluchtpunkt m
abnehmen
Materialabtrag m
zweckentsprechend
Ereignis n
Schlag m
Preisvergabe f
Erhaltung der bleiernen Statuen f
Im Gleichgewicht halten
Einfallswinkel m
Lötkohle f
Brechungswinkel m
Ausfallswinkel m
Drehwinkel m
Winkel m
Kohlenstoff m
Kohlenstoffstahl m
Bewerber m
entweichen
fassen
aufbewahren
erhalten
aufbewahren
zeigen
speichern
Schmiege
Fase(n) f
hämmen
eingebettet
ablagern
UV-Strahl(en) m
Ultraviolett
Ultramarin n
Ultraschall m
Ultraschallbad n
Ultraschallmeißel f
Ultraschallgerät n
Umbra f, Umber m
Kunststoff(e) m
Kunstharz(e) n
künstliche Patinieren n
Kunsthandwerk n
Kunstsammlung f
Kunstgewerbeschule f
Kunstschmied m
Kunstgewerbe n
Kunstgießer m
Kunstschlosser m
Bassin n
künstlich
Kunststein m
Steinguss, Kunststein m
Kunst f
Babylonisch-assyrische Kunst f
119
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
um ní ínské
um ní fénické
um ní helenistické
um ní hodiná ské
um ní indické
um ní islámské
um ní japonské
um ní koptské
um ní k es anské
um ní p vodní
um ní románské
um ní rytecké (glyptika)
um ní ezbá ské
um ní sv tské
um ní syrské
um ní vlámské
úm rný
únava
únava
únava litiny
únosný
upevn ní
upevnit
upínací, sv rací šroub
uplatn ní, platnost
úpln , zcela
uplynout
upnutí
upomínkový p edm t
úponka
upozornit koho na
úprava a ošet ování poškozené zinkové sochy
Chinesische Kunst f
phönizische Kunst f
hellenistische Kunst f
Uhrmacherkunst f
indische Kunst f
islamische Kunst f
japanische Kunst f
koptische Kunst (ägypt.)
christliche Kunst f
primitive Kunst f
romanische Kunst f
Gravierkunst f
Schnitzkunst f
profane Kunst f
syrische Kunst f
flamische Kunst f
Verhältnisgleich
Ermüdung f
Müdigkeit f
Müdigkeit vom Gußeisen n
Tragbar
Befestigung f
befestigen
Klemmschraube f
Geltung f
absolut
vergehen
Aufspannen n
Erinnerungsgegenstand m
Ranke f
aufmerksam machen jdn. auf
Aufbereitung und Pflege der beschädigten Zinkstatue
f
Formstoffaufbereitungsverfahren n
Anreichern n
aufbereiten
U Uran
bestimmen
festetellen
bestimmt
beschleunigen
Beschleuniger m
Punzierungsamt n
Probieramt n
Ansatz m
abschroten
gerichtete Erstarrung f
erfolgreich
Gewichtsersparnis f
ordnen
Aufhören n
Zeigerwerk n
Organismus m
Metall, edles- n
úprava formovacích sm sí
úprava, obohacování
upravovat
uran
ur it
ur it, stanovit
ur itý
urychlit
urychlova
ad puncovní
ad zkušební
usazenina
useknout (seká em)
usm rn né tuhnutí
úsp šný
úspora na váze
uspo ádat, se adit
ustání
ústrojí ru kové
ústrojí, organismus
ušlechtilý kov
120
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
ušlechtilý kov (kov s vysokým, kladným
elektrodovým potenciálem standartní vodíkové
elektrody)
edles Metall n
ušní lal ek
utažení
út cha
ut sn ní solemi niklu (postup ut ování používající
roztok soli niklu, nej ast ji octanu nikelnatého)
ut ování anodických oxidových povlak
ut ování anodických oxidových povlak
ut ování anodických oxidových povlak
ut ování anodických oxidových povlak (úprava
povlak po anodické oxidaci kdy se absorpcí,
chemickou raeakcí nebo jiným mechanismem zvyšuje
odolnost anodického oxidového povlaku proti
zne iš ování a korozi, stálost barev, nebo jsou
dosaženy jiné požadované vlastnosti)
Ohrläppchen n
Anziehen n
Trost m
Metallsalzverdichtung f
ut ování chromátového konverzního povlaku
ut ování chromátového konverzního povlaku
(nanesení organických ut ovacích prost edk anebo
ut ovacích prost edk nevytvá ejících film na
konverzní povlak)
Versiegelung von Chromatierüberzügen
Chromatierüberzug m, Versiegelung von f
ut ování párou (ut ování anodického povlaku
nasycenou nebo nenasycenou vodní párou)
ut ování v dichromanech (ut ování v roztocích
dichromanu, nej ast ji draselného nebo sodného ke
zvýšení odolnosti proti korozi)
Dampf-Verdichten n
ut ování v chromanech
útková cívka
útková nit
útkové t leso
utopit
U-trubice
utvá et, zp sobit, vytvo it
UV spektroskopie
uvést, udávat
uvoln ní, odevzdání
uvoln ní, povolení
uvolnit se, povolit
uvolnit, odlou it
uvol ování modelu
uvol ování modelu
uzáv r pružinový
uzáv rka náušnicová
uzavírat
uzav ení
uzav ený nálitek
uzav ený nálitek
uzav ít
uzavšení obchodu, transakce
uzlík
užít, upot ebit
užité um ní
užité um ní
Chromat-Verdichtung f
Schußspule f
Schußfaden m
Schußgarnträger m
ertrinken
U-Rohr n
gestaltenn
UV-Spektroscopie f
angeben
Abgabe f
Auflockerung f
lösen sich
ablösen
Losklopfen n des Modelles
Losschlagen n des Modelles
Schnepperverschluß m
Brisur (Ohrringhaken) m
beschließen
Absperrung f
blinder Speiser m
Massel f
abdrehen
Abwicklung f
Noppe f
verwenden
angewandte Kunst f
angewandte Kunst f
anodischer Oxidüberzug m, Verdichten von- n
Oxidüberzug, anodischer-, Verdichten vonVerdichten anodischer Oxidüberzüge n, m
Nachverdichten n
Dichromatverdichttung f
121
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
užité um ní
užite ná výška šachty
užití pilník
užití, použití
Gebrauchkunst f
nutzbare Schachthöhe f des Kupolofen
Gebrauch m von Feilen f
Verwendung f
V
v chladu prostupující inidlo
v porovnání s
vada materiálu
vada povrchu
vada tvarová
vady odlitk
váha
váha na diamanty
váha p esná, jemná
váha, hmotnost, závaží
váhy
váhy analytické
váhy hydrostatické (stanov. hustoty)
váhy karátové
váhy na zlato
váhy p esné
vaje ná tempera
vakuové lití
vakuové tlakové lití
válce na prsteny
válcovací za ízení
válcovaná mosaz
válcování olov ného plechu
válcovaný
válcovitý
válcovna drátu
válec
válec, vále ek
vále ek
vále ek leštící
vále ek na m ení prsten
vále ek náramkový
vále kový vlys (románský, normanský vlys)
valit se, proudit ím
vanad
váno ní jesli ky
vápenec
vápenec
vápenná barva na b lení, bíle natírat
vápenná omítka, b lící nát r-nást ik
vápník
vápno (hašené vápno)
vápno na bílení
varhanní prospekt (pohledová elní strana
architektury nástroje)
varhany
vata k išt ní
Kalteinbettungsmittel n
Im Vergleich zu
Werkstofffehler m
Oberflächenfehler m
Abweichung der Gestalt f
Gussfehler m pl
Waage f
Diamantwaage f
Feinwaage f (s. Präzisions-)
Gewicht n
Waage f
Analysenwaage f
hydrostatische Waage f
Karatwaage f
Goldwaage f
Präzisionswaage f
Eitempera(s) f
Vakuumguss m
Vakuumdruckguss m
Ringwalze f
Walzerinrichtung f
Walzmessing n
s Walzen des bleiernen Blechs n
gewalzt
zylindrisch
Drahtwelzwerk n
Standzylinder m
Walze(n) f
Zylinder m (Walze f)
Polierrolle f
Ringstock m
Armanddohle
Rollenfries m
durchströmen
V Vanadin
Kripplein n
Kalkspat m (Kalkstein, Kalzit)
Kalkstein m
Tünche f , tünchen
Kalktünche f
Ca Kalzium
Kalk m (Löschkalk m)
Schlämme f
Orgelprospekt m
Orgel f
Putzwatte f
122
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
vázaná tapiserie (nást nný koberec)
vázaný
vázaný systém ( tvercové schéma)
vázaný uhlík
vázat
vazba, spojení
vazebná síla
vazkost, vizkozita
vážit
elí vosk
vdechovat, vdechnout
ve vod rozpustné saze používané k nahn dlému
stínování kreseb
ve zdi upevn né um lecky zpracované m íže ve tvaru
podobném kose
né sv tlo
vedení d kazu
vedle sebe
vedlejší apsida
vedlejší prvky (v erbu – znaky ú adu)
vedlejší, sousední místnost
domost, odborná znalost
vejcovec (dekor. motiv vej itého tvaru), lišta
s vejcovcem (na fasád )
vejcovec (dekor. motiv vej itého tvaru), lišta
s vejcovcem (na fasád )
jí
velikono ní pašije (o utrpení Krista)
velikost
velikost grafitu
velikost st edního zrna
velikost zrna
velkok íž (nejvyšší t ída ádu)
velkoplošný
velmi studená, lehce nazelenalá, intenzivní modrá
barva
velmistr ádu (církevního)
ncová ímsa
nec
nec kaplí
nec myrtový
nec vav ínový
nování
veronská hn
veronská zele
veronská žlu
vertikální tlakový licí stroj se studenou komorou
ve ej, sloup nej ast ji d ev ný
šák
šák (stojací)
trat
trné posunutí
trovod, vedení proudu vzduchu
tší p edsí v kostele, atrium
geknüpfter Wandteppich m
gebunden
gebundenes System n
gebundener Kohlenstoff m
binden
Bindung f
Bindungskraft f
Zähflüssigkeit f (Wiskosität f)
wiegen
Bienenwachs n
einatmen
Bister n
Fensterkorb m
ewiges Licht n
Beweisführung f
nebenlinander
Nebenapside f
Nebenstücke n
Nachbarraum m
Fachkenntnis f
Eierstab m
Eierstab m
Fächer m
Passion f
Größe f
Graphitgrö e f
Mittelkorngrö e f
Korngrö e f
Grosskreuz n
großflächig
Eisvogelblau n
Hochmeister m
Kranzgesims n
Kranzm
Kapellenkranz m
Myrthenkranz m
Lorbeerkranz m
Widmung f
Veroneserbraun n
Veronesergrün n
Veroneser Gelb n
vertikale Kaltkammer-Druckgiessmaschine
Pfoster m
Anhänger m
Schragen m
belüften
windige Schiebung f
Windleitung f
Galieläa f
123
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
tvoví (gotický motiv ze sukovitých v tví bez listí)
ž
ž a cimbu í
ž nad k ížením (st ed. a p né lodi)
vhloubenina
vhodný
vibrace
vibra ní koroze (d j se spole ným p sobením koroze
a vibra ního skluzu mezi dv ma sty nými povrchy)
vibra ní síto
vibra ní stroj na vytloukání jader
vibra ní vytloukací rošt
vibra ní vytloukání
vibra ní vytloukání
vícenásobná destilace
víceramenný lustr
vícesložkový systém
vícestup ový
víceú elové svítidlo
vícevrstvý povlak
ví ko (r žek, kování)
viditelná oblast
viditelný, odkrytý
vidlice na ru ní pánev
vidlice na ru ní pánev
vidli ka kotvová
víko kalichu
viký
vinutá linie, ozd bka
violeta kobaltová
virtuální, neskute ný
ví ivá rozeta
ví ivý proud (vysokofrekven ní indukovaný proud
užívaný k m ení tlouš ky nevodivých povlak na
nemagnetických podkladových kovech, nap .
anodických oxidových povlak na hliníku)
Astwerk n
Turm m
Turm und Zinne f
Vierungsturm m
Gravur f
geeignet
Vibration f
Reibkorrosion f
VIS reflexní spektrum
viskozimetr
viskozita
viskozita, vazkost
visutý svorník
vítám vás
vít zný oblouk
vítr, proud vzduchu
vítr, proud vzduchu
vitrina
vizitka
vláknina
vláknitá deska
vlákno d eva, d evní vlákno
vlákno, vlas
vlasové trhliny
vlast
vlastnost(i) kov
VIS-Reflexionsspektrum n
Viskosimeter n
Viskosität f
Viskosität f
Abhängling m
ich heiße sie willkommen
Triumphbogen m
Gebläseluft f
Gebläsewind m
Vitrine f
Visitenkarte f
Fasermasse f
Faserplatte(n) f
Holzfaser f
Faser f
Haarrisse pl.
Heimat
Eigenschaft(en) von Metallen n
Schwingsiebmaschine f
Vibrationsentkerner m
Ausschlagrüttler m
Ausleeren n durch Rüttein
Ausleeren n durch Vibration
Mehrfachdestillation f
Lichtkrone f
Mehrkomponentensystem(e) n
Mehrstufig
Mehrzweckleuchte f
Mehrschichtenüberzug m
Kappe f (Ecke f, Beschlag m)
sichtbare(r) Bereich(e) m
sichtbar
Pfannenausguss m
Tragschere f
Ankergabel f
Kelchdeckel m
Dachgaube f, Dachfenster n
Störkel m
Kobaltviolett n
virtuell
Wirbelrosette f
Wirbelstrom m
124
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
vlastnost, jakost, kvalita
vlastnosti a funk ní charakteristika zinku
vlastnosti a chátrání olova
vlastnosti a použití litiny, kujného železa a oceli
Eigenschaft m, (Beschaffenh eit f)
Eigenschaft und Funktionelcharakteristik von Zink n
Eigenschaft und Hinfälling von Blei n
Eigenschaft und Benützung des Gu-ßeisen, des
Schmiedeeisens und des Stahles (m)
Formstoffeigenschaften f pl und
Eigenschaften der Metalle und Legierungen
Eigenschaften von Metallersatzteilen (n) bei
Bedecken
Befeuchten n
Feuchtigkeitsmessgerät n
Feuchtigkeitsgehalt m
Wassergehalt m
feuchtigkeit f, Feuchte f
Luftfeuchtigkeit f
feucht
Wanddickeneinfluss m
Winddickenempfindlichkeit f
Wirkung f
Einfluss m
Tuchstuhl m
Wollstoff m
Wellenlänge(n) f
Wellenlinie f
Wellenband n
Wellenband n
eingelegt
Einlage(n) f
Ankersteinfutter n
Ankereinsatz m
Fries m
Zangenfries m
Zackenfries m
Kegelfries m
Blattfries m
Rundbogenfries m
Rundbogenfries m
Kreuzbogenfries m
Kreuzbogenfries m
Sägezahnfries m
Taufries m
Schnabelkopffries m
vlastnosti a zkoušení formovacích
vlastnosti kov a slitin
vlastnosti náhradního kovu p i pokrývání
vlh ení
vlhkom r
vlhkost
vlhkost
vlhkost
vlhkost vzduchu
vlhký
vliv tlouš ky st ny
vliv tlouš ky st ny
vliv, p sobení, ú inek
vlivy
vlna ský stav
vln ná látka
vlnová délka
vlnovka
vlnovka ( ímský meandr. ornament)
vlnovka, ímský meandrový ornam.
vložený, vykládaný
vložka
vložka kamenná
vložka kotvová
vlys
vlys kleš ový
vlys klikatkový
vlys kuželový
vlys listový
vlys oblou kový
vlys oblou kový (románs.-gotický)
vlys oblou kový obkro ný
vlys oblou kový obkro ný (islámsko-normanský)
vlys pilovitý (románsko-normanský ornament)
vlys provazcový (románský ornam.)
vlys s hlavami se zobákem (anglickonormandský
ornament)
vlys s pilovým ezem (románsko-normandský
ornament)
vlys ve tvaru cimbu í
vm stek
vm stek
vnášení útku
vn jší chladítko
vn jší obal, slupka
vnímání
vnit ek
vnit ní chladítko
Spitzzahnfries m
Zinnenfries m
Einschluss m
Einschluss m
Eintragenn des Schußfadens
Abschreckplatte f
Außenschale f
Wahrnehmung f
Innere n
Kühlkörper m
125
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
vnit ní strana
vnit ní t ení
vnit ní vada
vnos
vnos (kapalina vnášená do lázn p edm ty, které se
do ní umís ují)
vodík
vodík (hydrogen)
vodíková ehkost (d j, který zp sobuje snížení
houževnatosti nebo tažnosti kovu v d sled. absorbce
vodíku) /vzniká p i elektrolytickém pokovvání,
katodickém išt ní nebo mo ení a projevuje se
zpožd ným praskáním, k ehkým lomem nebo
snížením tvárnosti/
Innenseite f
innere Reibung f
Innen-Gussfehler m
Lösung, eingeschleppte f
Einschleppen n
vodivost
vodivostní s l (s l p idávaná k elektrolytu pro
zvýšení jeho konduktivity)
vodná
vodnatý
vodní pára
vodní sklo
vodní sklo sodné
vodní tryska
vodní um lecké dílo (s kaskádami, vodotrysky,…)
vodný, vodnatý
vodorovný
vodot sný
vodotisk
vodováha (libela)
vodové barvy na suché st
vodoznak
volba (výb r) náhradního materiálu
volba istících metod
volná noha (u kontrapostu)
volný
volské oko /kruhové nebo oválné okno (barokní
architektura)
voluta, lánek se spirálovitým zakon ením v
architektu e
volutový ornament
vosk modelovací
vosk, voskovat
vosková malba
voskový model
voskový papír
V-proces, vakuové formování
vratný materiál
vratný písek
vratný písek
vratný, reverzibilní
vrchlík kulový
vrchní fermežový nát r
vrchní profilová lišta na ímse
vrchol, temeno
Leitfähigkeit f
Leitsalz m
H Wasserstoff
Wasserstoff m
Wasserstoffversprödung f
Wassermann m
wassrig
Wasserdampf m
Wasserglas n
Natriumwasserglas n
Nassputzeinrichtung f
Wasserkunst f
wässerig
waagerecht
wasserdicht
Wasserdruck m
Wasserwaage f
Al secco-Malerei
Wasserzeichen n
Wahl des Ersatzwerkstoffes m
Wahl der Reinigungsmethoden f
Spielbein n
locker
Ochsenauge n
Volute f
Schweifwerk n
Modellierwachs n
Wachs(e) n
Wachsmalerei f
Wachsmodell n
Wachspapier n
Vakuumformverfahren n
Rücklaufmaterial n
Altsand m
Altsand m
umkehrbar
Kugelkappe f
Schlussfirnis(se) m
Cimaise f
Scheitel m
126
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
vrcholové sv tlo
vrstva d eva
vrstva chromu
vrstva kovu
vrstva(y)
vrstva(y) barvy
vrstva, sm na
vrstvené sklo
vršek formy
vrtací dláto
vrtací v eteno
vrta ka
vrta ka stolní
vrta ka svislá
vrták diamantový
vrták, závitník, nebozez
vrtání kamene
vrtání, otvor, vnit ní pr
r
vrtat
vrubo ez (ornamentální d evo ezba jako zapušt ný
reliéf)
vrubová houževnatost
vrýt
ení
eteník
eteno
etenový lis
ít
vsázecí otvor
vsázecí otvor
vsázecí plošina
vsázecí plošina
vsázecí za ízení
vsazení hodin. stroje do pouzdra
vsazení, zapušt ní
vsazený n. drážkový klín
vsázeti do pece, zavážeti pec
vsázka do pece
vstoupit, vstupovat
vst ebávat, pohlcovat
vst elova ka na jádra
vst elování jader
vstupovat
vsunout, vpravit
všude
vtok
vtoková jamka
vtoková jamka
vtoková soustava
vtoková soustava
vtokový rám
vtokový rám
le
Lichter, Glanzpunkt(e) m
Holzlage f
Chromschicht f (Auflage f)
Metallschicht f
Schicht f
Farbschicht(en) f
Schicht f
Überfangglas n
Formoberteil n
Meißelbohrer m
Bohrspindel f
Bohrmaschine f
Tischbohrmaschine f
Senkrechtbohrmashine f
Diamantbohrer m (Werkz.)
Bohrer m
Steinbohrung f
Bohrung f
bohren
Keilschnitt, kerbschnitt m
Kerbschlagzählgkeit f
eingravieren
Brodeln n
Spindelstock m
Spindel f
Spindelpresse f
sieden
Beschickungsöffnung f
Einsatzöffnung f
Beschickungsbühne f
Gichtbühne f
Beschickungsangle f
Werkeinsetzet (in Gehäuse)
Einbau n
Einlegekeil m
beschicken
Ofeneinsatz m
eintreten
roserbieren
Kernschiessmaschine f
Kernschie en n
eingehen
einbringen
allenthalben
Einguss m
Eingussmulde f
Giesstümpel m
Anschnittsystem n
Giesssystem n
Eingusskasten m
Trichterkasten m
Spiel n
Duft m
127
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
z na pánev
vybarvování /anodická oxidace/ (vytvá ení barvy
ponorem neut sn ného povlaku do roztoku barviva)
/nezam ovat s barvením kov !/
Pfannenwagen m
Einfärben (beim Anodisieren) n
výb r ochranného nát rového systému
vybledlý
vyboulení
výbrus amsterodamský
výbrus drahokam
výbrus drakový
výbrus epoletový (p ti plochý stup ovec)
výbrus facetovaný, ploškovaný
výbrus lodi kový (naveta)
výbrus mírn
kovitý
výbrus motýlkovitý
výbrus osmiplošný
výbrus zrcadlový
výbrus, zábrus
vy in ný (k že)
výfuk
výhe
výhe
vyhloubení, d lek
vyhloubený
vyhloubit
vyhodnocení a ekací doba
vyhodnocení olov né sochy
výh evnost
výchozí materiál
výchozí stav
vychýlit (paprsky), odvád t
vyjad ovat
vykládání (inkrustace) kameny
vykládání do d eva
vykládání intarsie
vykládaný
výklenek, nika
vyklepávání
vyklepávat
výklopné lití
vykovat
vykovat
výkovek
výkres
výkv t (po ut sn ní, korozní výkv t)
výkv t /po ut sn ní/ (m kká povrchová vrstva
vzniklá na povrchu anodicky oxidovaného hliníku p i
ut ování; obvykle ji lze snadno odstranit otíráním)
vykvétání (pozvolný vznik skvrn a vad na povrchu
elektrolyticky vylou ených povlak i jinak
upraveném povrchu
Wahlfilter für das Shutz Lackiersystem n
verblasst
Treibstelle f
Amsterdamer Shäff m
Edelsteinpapier (s. Edelsteinumschlag)
Drachenschliff m
Epaulettenschliff m
Facettenschliff m
Navette (Schliffchenschliff m)
Mugeliger Schliff m (s. Cabachon)
Scherenschliff m
Achsenkant (Schliff) m
Spiegelschliff m
Schliff m
gegerbt
Entlüftung f
Esse f
Feueresse f
Vertiefung(en) f
ausgehöhlt
vertiefern
Auswertung und Wartezeit f
Wertschäzung des bleiernen Standbildes n
Heizwert m
Ausgangsstoff m
Ausgangszustand m
ablenken
ausdrüchen
Inkrustation (Steinüberzug, Auslegung)
Dekupierarbeit f
Marketerie(n) f
ausgelegt (verziert)
Nische(n) f
Ausschlagen n
ausschlaen
Kippgiessen n
aushämmern
ausschmieden
Schmiedestück n
Zeichnung f
Belagbildung f
Verdichtungsbelag m
vylévací lití
výlitek (ve slévárn )
Sturzguss m
Ausguss m (in Gießerei f )
Ausblühen n
128
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
vylu ovací rozmezí (rozmezí hustot proudu v mž
lze získat vyhovující povlak)
vylu ovací rozmezí (rozmezí hustot proudu, v mž
lze získat vyhovující povlak)
vylu ování
vylu ování grafitu
vým na iont
vým na iont , ionexem/ vratný proces vzájemné
vým ny iont mezi pevnou látkou a kapalinou bez
podstatných strukturních zm n pevné látky)
Abscheidungsbereich m
vymražení sublimací
vymýt, vymývat
vynaložená práce
výnos
výnos (kapalina vynášená z lázn p edm ty, které se
z ní vyjímají)
výnos (kapalina vynášená z lázn p edm ty, které se
z ní vyjímají)
vypá it, otev ít
vypalovací pec
vypalovací technika
vypalovat, ho et
výparník, odparka, odparník
výpary
vypa ení
vypa ovací inhibitor koroze (ve form par)
vypa ovací teplota
výpl
výpl ová sm s
výpl ová sm s
vypnout, odpojit
výpo et
výpo et pevnosti
výpo et vsázky
výpotek
vypouklý
vypouklý, konvexní, vznešený
vyproš ování
vypružení, odpérování, odpružení
vypudit, desorbovat, vyrazit
vypuklina, vyboulení, vyklenutí
vyráb t
vyráb t, upravit
vyráb t, zhotovovat
výraz
výroba
výroba
výroba
výroba forem
výroba jader
výroba kujného železa nep ímou metodou
gefriergetrocknet
auswaschen
Arbeitsaufwand m
Lösung, ausgeschleppte- f
ausgeschleppte Lösung f, Ausschleppen n
Metallabscheidungsbereich m
Scheiden f
Graphitausscheidung f
Ionenaustausch m
Ionenaustausch m
eingeschleppte Lösung f
aufbrechen
Brennofen m
Brandtechnik(en) f
brennen
Verdampfer m
Dämpfe f, pl.
Verdampfung f
Dampfphaseninhibitor m
Verdampfungswärme f
Füllung f
Füllsand m
Hinterfüllsand m
abschalten
Berechnung f
Festigkeitsrechnung f
Gattierungsberechnung f
Ausschwitzung f
konvex
erhaben
Bergung f
Abfederung f
austreiben st.
Ausbuchtung(en) f
erzeugen
herstellen
fabrizieren (herstellen)
Ausdruck m
Erzeugung f
Fabrikation f
Herstellung f
Herstellung f der Formen
Herstellung f der Kerne
Herstellung des Schmiedeeises mit indirekte Methode
f
Erzeugung des Modells (n); des Musters n
Kunsterzeugnis n
výroba model , vzor
výroba um lecká
129
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
výrobce klenot
výrobek
vyrobit
vyrobit edem
výronek
výronek
vyrovnání
vyrovnání, vy ízení
vyrovnat
vyrovnat, vy ídit
vyrovnávací schopnost (schopnost pokovovacího
elektrolytu vytvá et povlak s hladším povrchem, než
je povrch podkladu)
Juwelenfabrikant m
Erzeugnis n
produzieren
vorfertigen
Blattrippe f
Formriss m
Ausgleich m
Ausrichtung f
abschlichten
ausrichten
Einebnung f
výr stek (okrouhlý útvar vzniklý na katod p i
elektrolytickém pokovování)
vy ezávaný, proškrábaný
vysázený perlami
vysekávat
vysívadlo
výskyt
výskyt a nalezišt olovnatých rud
vyskytovat se
vysoce vizkózní, vazký, hustý
vysoká pec
vysoké vakuum
vysokofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
vysokofrekven ní induk ní pec (bez jádra)
vysokofrekven ní vlny
vysokopecní koks
vysokopecní koks
vysokopevnostní litina
vysokotlaká kapalinová chromatografie
vysokovodivá m
vysoký (kolosální) ád -Palladio
vysoký lesk
vysoušedlo
vysrážet, vypadávat
výstava
výstava um lecká
výstavba
vystavení olova pov trnostním vliv m
Knospe f
eingeritzt
Perlen besetzt (gefasst m. P.)
aushauen
Siebgerät n
Vorkommen n
Vorkommen und r Fundort der Bleierzes n
vorkommen
zähflüssig
Hochofen m
Hochwakuum n
Hochfrequenz-Induktionstiegelofen m
Hochfrequenz-Induktionsofen m
Hochfrequenzwelle(n) f
Hochofenkoks m
Hüttenkoks m
hochfestes Gusseisen n
Flüssigkeits-Hochdruck-Chromatographie f
Leitfähigkeitskupfer n
Kolossalordnung f
Hochglanz m
Trockenmittel n
ausfallen
Ausstellung f
Kunstausstelung f
Aufbau(en) m (n)
Gefahr f beim Aussetzen des Bleis von
Witterungseinfluß m
Ausstellungsraum m
Aussteller m
Spritzen f
Kragband n
výstavišt , výstavní sí
vystavovatel
vyst ihování
vystupující pruh z fasády, p edevším v obloukových
otvoroch
vystužení, armatura
vysušit
vysušit vlhkost
vyšet ení, zjišt ní
vyšet it, zjistit
výška
výška tónu
Armatur f
abknistern (erhitzen)
Entfeuchtungsgerät(e) n
Ermittlung f
ermitteln
Höhe f
Tonhöhe f
130
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
výška, vzep tí oblouku (od paty k záv ru)
vyškrabat, vymazat, leptat
vytá ení tvaru
výtažek, esence
vytepávat, cizelovat
výtisk, otisk
vytla ování stla eným vzduchem
vytloukací rošt
vytloukací teplota
vytloukání
vytloukání (kokily)
vytloukání formy
vytloukání jader
vytloukání jader
vytloukání za tepla
vytloukat
vytloukat (formu)
vytloukat kokilu
výtvarné um ní
vytvá ení konverzních povlak (chemické nebo
elektrochemické vytvá ení povlak , které jsou
slou eninou povrchového kovu)
Stich(Pfeil-)höhe
radieren
Fassondraht m
Essenz(en) f
ziselieren
Abdruck m
Ausleeren n mit einer Druckluftvorrichtung
Ausleerrost m
Ausleertemperatur f
Auspacken n
Auslearen n (der Kokille)
Auslearen n (der Form)
Entkernen n
Kernausleeren n (aus dem Gussstück)
Heissausleeren n
auspacken
ausleeren (Forme aussleren)
ausleeren (Kokille ausleeren)
bildende Kunst f
Umwandlungsverfahren n
vytvá et
využití
využití odpadu
využívat
vyválení skla, válcování
vyva it, sva it
vyvážené rozd lení váhy t la na nohy (kontrapost,
esovité gotické zak ivení postavy)
výv sní štít
výv va
vývoj a výroba železa
vývoj dolování m di
bilden
Ausnützung f
Abfallverwertung f
ausnutzen
auswalzen n
abkochen
Ponderation
Schild n
Hochvakuumluftpumpe f
Entwicklung und Herstellungt von Eisen n
Entwicklung (f) des von r Bergbaubetriebes (m) you
Kupfer n
Exporteur m (Ausfuhragent m)
Bohrstahl m
Abstrahlung f
Infrarotstrahlung f
ausstrahlen
Auskleidung f
Futter n
Zustellung f
ausprobieren
auszeichnen sich durch
Bedeutung f
Armierung f
Kerneisen n
abholen
Seltenheit f
Entferny
Abstand m
Ausbildung f
ausbilden, bilden sich
vývozce, exportér
vyvrtávací n ž
vyza ování
vyza ování infra erveného zá ení
vyza ovat
vyzdívka pece
vyzdívka pece
vyzdívka pece
vyzkoušet
vyzna ovat se ím
význam
výztuha
výztuha
vyzvednout
vzácnost
vzdálenost
vzdálenost, mezera, podíl
vzd lání, výcvik, provedení
vzd lávat, vyškolit, tvo it
131
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
vzdorující vysokým teplotám a tlak m
vzduch, ovzduší
vzduchot sný
vzduchové brousící techniky
vzdušný
vzestup
vznik
vznikat jako vedlejší produkt
vzniknout, vznikat
vzniknout, vznikat
vzor
vzor granátového jablka používaný na t žké hedvábí
nebo sametové šaty
vzor na pletení
vzor, vzorek
vzorec
vzorek
vzorek
vzorek
vzorek kovu
vzorkova
vzorkovnice (odb r pomocí pístu)
vzorovaná hedvábná látka
vzorové tkalcovství
vzp ra
vzr stající m rou
vzr stat
vzr stat, p ibývat
vztah
vztahovat se na
vztlak
druckfeuerbeständig
Luft f
luftdicht
Luftschlifftechniken f
luftförmig
Anstieg m
entstehen n
anfallen
entstehen
Entstehen
Vorbild n
Granatapfelmuster n
Strickmuster n
Muster n
Formel f
Muster n
Probe f
Probe(n) f
Metallprobe f
Probenahmegerät n
Kolbenprober m
Brokat m
Gebildeweberei f
Stütze f
zunehmend
anwachsen
zunehmen
Beziehung f
beziehen sich auf etw
Auftrieb m
W
Widmannstättenova struktura
wolfram
Widmannstättensches Gefüge n
W Wolfram
X
xenon
x-krát, nes ísln krát
x-násobný, n kolikanásobný
xylen
xylograf, d evorytec
Xe Xenon
x-mal
x-fach
Xylol n
Xylograf m
Y
ytterbium
yttrium
z dob renesance známý hn dý pigment
z franz. plakat
zábradlí
zabrousit
zabývati se ím
Yb Ytterbium
Y Yttrium
Asphalt m
Affiche f
Geländer n
einschleifen (kalibrieren)
beschäftigen sich mit stw.
132
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
zadrobenina
zádum ivost, trudnomyslnost
zahájení, otev ení
zahalení v um lou mlhu, zamlžení
záhlaví dopisu
záhn da
zahnutí
zahradní pavilon
zahrnovat, obsahovat
zachycení
zakalený, kalný, mlhavý, smutný
zakalit
zakázat
zakázková práce
zákazník
základ, podklad
zakládání jader
zakládat si na n em
zakladatel
základní
základní barvy, které není možno získat smícháním
zných barev
základní initele koroze
základní deska
základní kov slitiny
základní kovová hmota, matrice
základní nát rová vrstva
základní údržba
základnice (nejv tší ploška, faceta výbrusu)
zákon
zákon puncovní
zak ivený, ohnutý
zakulacení
zakulatit
zalitá vložka
zálitek, (šev, h bet výlitku)
zalomený (štít)
záložka, záhyb, vráska
zálup
zálup
zálup
záme nická dílna
záme nictví
zámek (pojistné za ízení)
zam stnanec
zam stnavatel
zamo ení hmyzem
zamo ení rtutí
zamo ení, napadení
zamo it, napadnout
zámotek, kokon
zamrznout
zápach po ho kých mandlích
zapalova
Sandstelle f
Trübsinn m
Eröffnung f
Vernebelung f
Briefkopf m
Rauchquarz m
Kurve f
Gartenpavillon m
umfassen
Erfassung f
trüb
stählen
untersagen
Bestellarbeit f
Kunde m
Grund (Gründe) m
Kerneiniegen n
beruhen auf etw.
Stifter m
grundiert
Grundfarben pl.
Grunde faktor m von der Korrosion
Bodenplatte f
Grundmetall n
Grundmasse f
Grundierung(en) f
Grundinstandhaltung f
Hauptfacette f
Gesetz n
Punzierungsgesetz n
gekrümmt
Abrundung f (Arrondissage)
abrunden
Einlagestück n
Gussnaht f
verkröpft (Giebel m)
Falte(n) f
feste Schülpe f
Narbe f
Rattenschwanz m
Schlosserwerkstatt f
Schlosserhandwerk n
Schloß n
Angestellter m
Arbeitgeber m
Insektenbefall m
Quecksilberkontamination f
Befall m
befallen
Kokon m
einfrieren o,b.o
Bittermandelgeruch m
Feuerzeug n
133
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
zapalova plynu
zape enina
zape et ní
zape etina
zape etit
zapichovati
zapíná ek, há ek k zapínání
záplata, hrouda
zaplyn ní
zaply ovací prost edek
zaplynovat
zápustka
zarámovaný
zarámovat
zárodek, po átek
záru ní oprava a konzervace
Gaszünder m
Vererzung f
Versiegelung f
Sandkruste f
versiegeln
einstechen
Knopfhaken m
Scholle f
Begasung f
Begasungsmittel n
begasen
Gesenk n
gerahmt
einrahmen
Keim m
Haftungsausbesserung f (-reparatur) und
Konzervierung f
Garantie f (Gewähr f)
Anschnitt m
Nagelkerbe m (b. Uhrgehäuse n)
Einkerbung f
Einstreichfeile f
lenchtende Erinnerung
strahlen
galvanische Einrichtung f
Sandkühleinrichtung f
Wibelschichtkühleinrichtung f
Druckgiessangle f
mechanische Regenerierungsanlage f
Nassregenerierungsanlage f
pneumatische Regenerierungsanlage f
Trockenregenerierungsanlage f
Thermische Regenerierungsanlage f
Schleuderstrahlanlage f
Sandaufbereitungsanlage f
Fassung f
Silbergefasst n
eingefasst n
Fasser m
Uhrsteinsetzer m
Edelsteinfassen n
Fassen (v. Edelst.) n
Schmucksteinfassen n
einfassen (in Gold n)
Versand m
Übersendung f
Vorrat m
Reservoir n
Sandbehälter m
Sandsilo m
Stehenbleiben
Schiebetür f
Kulieren n
Kulierenwirkerei f
záruka
zá ez
zá ez (pro nehet k otvírání pouzdra)
zá ez, vrub
za ezávací pilník, zá ezní ek
zá ící vzpomínka
zá it
za ízení galvanické
za ízení na chlazení písku
za ízení na chlazení písku fluidizací
za ízení na liti pod tlakem
za ízení na mechanickou regeneraci
za ízení na mokrou regeneraci
za ízení na pneumatickou regeneraci
za ízení na suchou regeneraci
za ízení na tepelnou regeneraci
za ízení na tryskání broky
za ízení na úpravu sm sí
zasazení, obruba
zasazeno ve st íb e
zasazený
zasazova drahokam
zasazova hodinových kamen
zasazování drahokam
zasazování drahokam
zasazování drahých kamen do šperku
zasazovat (do zlata)
zásilka, expedice
zaslání, zásilka
zásoba
zásobárna, nádrž
zásobník písku
zásobník písku
zastavení se hodin
zasunovací dve e
zatahování
zátažné stávkové pletení
134
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
zátažný stávek
zateklina
zátiší
zatížení
zatížení formy
zátka
zátka
zatmelit
zato ení
zatvrdlina
zavád cí kolík
zavád cí pouzdro
zavalenina, studený spoj
závaží
závaží
závaží hodin
závaží karátové
závaží šiškové
zavedení olova na st echách
záv r
záv r náramkový
záv re ná zkouška
záv re ný klenák (poslední kámen
záv s
záv s (náhrdelníku)
záv s (rám pro upevn ní p edm a p ívod proudu
i elektrolytickém pokovování a jiných obdobných
procesech)
Kulierstuhl m
Gussgrat m
Stilleben n
Belastung f
Formbelastung f
Stopfen m
Stopfen m
verhitten
gerolite
harte Stelle f
Führungsstift m
Führungsbüchse f
Kaltschweiss m
Belastungsgewicht n
Beschwerungsgewicht n
Uhrgewicht n
Karatgewicht n
Tannenzapfengewicht n
Einführung von Blei auf dem Schutzdach n
Verschluss m
Armbandschnapper m
Abschlußprüfung f
Schlußstein n
Hänger (s. Anhänger) m
Anhänger (Schmuck) m
Galvanisiergestell n
záv s (za ízení k uchycení díl pro chemické nebo
elektrochemické úpravy; pro anodickou oxidaci
mohou být záv sy zhotoveny z hliníku nebo titanu);
podstava, podstavec
Gestell n
zav sit
záv sná lampa
záv sný motor
záv sný tryska
záv sové pokovování (elektrolytické pokovování, p i
mž pokovované p edm ty jsou na katod upevn ny
nezávisle na sob )
anhängen
Hängelampe f
Hängemotor m
Hängebahn-Strahlange f
Gestellartikelgalvanisierung f
zav šená fasáda
zav šená st echa
závislost
závislý
závit
závit
závit šroubu
závit v etene
závitnice, posuvné m ítko
závitník
závitová elist (kruhová)
závla ka
závoj, opar
závora, zástr ka
zav ít, zamknout
Curtain wall m
Hängedach n
Abhängigkeit f
abhängig
Gewinde n
Windung f
Schraubengewinde f
Spindelgewinde n
Schneidkluppe f
Gewindebohrer m
Gewindeschneidiesen n
Splint m
Schleier m
Riegel m
sperren
135
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
zazdívání železných díl
záznam ceny zlata
zbarvení t íslovinou
zbarvení, vybarvení
zbarvení, zabarvení
zbarvení, zm na barvy
zbarvený
zborcení
zborcení, hození odlitku
zboží achátové
zbran ukládané do hrobu (poh ební)
zbrojnice
zbytek
zbývat, z stat
zdánlivý
zdarma
zdivo
zdivo hrázd né
zdivo hrubé ádkové
zdivo kvádrové
zdivo kyklopské
zdivo lomové
zdivo na maltu
zdivo na sucho
zdivo režné
zdivo z lomového kamene
zdivo z tesaného kamene
zdobení kolem oken
zdobit
zdobit
zdroj proudu
zdroj sv tla
zdroj zvuku
zdroj(e), pramen
zdroj, pramen
zdviha (páka v hodinách)
zdvojit
ze spodu vid né
ze pláš ová
zelená hlinka
zelený kámen
zemní plyn
zemská k ra
zemský povrch
zesílené, siln jší
zesílení, vypuklina, vyboulení
zesílení, zhušt ní, zhoustnutí
zesílit
zesít ní, vytvo ení sí ové struktury
zév
zhotovení zkušebního vzorku
zhotovení, výroba
zhotovený
zhuš ování koroze
Einmauern (n) des eisernen Teiles
Goldnotierung f (Börsenpreis m)
Gerbstoffverfärbung(en) f
Farbgebung f
Färbung f
Verfärbung f
gefärbt
Verzug m
Werfen n
Achatwaren pl.
Funeral Waffen f
Waffenhaus m
Rückstand m
übrig, bleiben
scheinbar
kostenlos
Mauerwerk n
Fachwerk n, Zigelfachwerk n
hammerrechtes Schichtmauerwerk n
Quadermauerwerk n
Zyklopenmauerwerk n
Bruchsteinmauerwerk n
Mörtelmauerwerk n
Trockenmauerwerk n
Ziegelrohbau m
Bruchsteinmauerwerk n
Hausteinmauerwerk n
Fensterschmuck m
verziehren
zieren
Stromquelle f
Lichtquelle(n) f
Tonquelle f
Quellen(n) f
Quelle f
Ausheber (s. Abheber) m
doppeln
Froschperspektive f
Mantelmauer f
Grünerde f
Grünstein(e) m
Erdgas n
Erdkruste f
Erdoberfläche f
verstärkt
Wulst m
Verdickung f
verstärken
Vernetzung f
Entzunotting
Probeherstellung f
Anfertigen n
gefertigt
Verdickung der Rostbildung f
136
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
zhuš ování písku
zinek
zinek
zinek (Zincum - 30)
zinek a jeho druhy
zinek a jeho vylu ování (obecn )
zinek elektrolytický
zinek jemný
zinek na pozinkování
zinek práškový
zinek p etavený
zinek p etavený
zinek tvrdý
zinek v katod
zinková b loba
zinková b loba
zinková zele
zinková žlu
zinkování
zinkování kyselé
zinkování lesklé
zinkování z kyanidové lázn
zinkové st echy v Itálii
zinkové tašky
zirkonium
zirkonový písek
získat, dobývat, t žit
zjednodušit
zjemnit
zjišt ní
zkapaln ní, zkapal ování
zkapalnit
zkosená hrana
zkosený, zešikmený
zkosit hrany, ohranit
zkosit, zešikmit
zkouše ka, zkušební za ízení
zkoušení formovacích sm sí
zkoušení kov a slitin
zkoušený, ten kdo je zkoušen
zkoušet
zkouška
zkouška
zkouška absorbce barviva (zkouška schopnosti
anodického oxidového povlaku absorbovat za
vymezených podmínek barviva)
zkouška absorbce barviva (zkouška schopnosti
anodického oxidového povlaku absorbovat za
vymezených podmínek barviva; používá se zejména
pro zjiš ování jakosti ut sn ní)
Verdichtung f des Formsandes m
Sn Zinn
Zn Zink
Zink n / Zn
Zinkarten f, Zinkformen f
Zinkabscheidung f
elektrolytisches Zink, Elektrolytzink n
Feinzink n
Verzinkereizink n
Pulverzink n, Zinkstaub m
Remeltedzink n
Umschmelzzink n
Hartzink n
Katodenzink n
Zinkoxidweiß n
Zinkweiß n
Zinkgrün n
Zinkgelb n
Verzinkung f
saure Verzinkung f
Glanzverzinkung f
zyanidische Verzinkung f
Zinkenschutzdächer in Italien
Zinkdachziegel m
Zr Zirkonium
Zirkonsand m
gewinnen
simplifizieren
verfeinern
Feststellung f
Verflüssigen n
verflüssigen
Schrägkante(n) f
abgeschrägt
abkanten
abschrägen
Prüfgerät n
Formstoffprüfung f
Prüfen der Metalle und Legierungen
Prüfling(e) m
prüfen
Probe f
Probe f
Anfärbeversuch m
zkouška CASS (zrychlená korozní zkouška v mlze
roztoku obsahujícího kyselinu octovou, chlorid
natý a chlorid sodný)
CASS-Test m (Copper accelerated Acetic acid Salt
Spray test)
Farbtest m
137
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
zkouška FACT (korozní zkouška, p i níž se ve
speciální cele na oxidový povlak vkládá stejnom rné
nap tí)
FACT-Test m (Ford Anodized Aluminium Corrosion
Test)
zkouška formovatelnosti
zkouška impedance (m ení zdánlivého odporu
/impedance/ oxidového povlaku p ímo anodickou
oxidací ve vhodných elektrolytech, obvykle na bázi
organických kyselin)
Formbarkeitsprüfung f
Impendanz-Messung f
zkouška krutem
zkouška m ení zdánlivé vodivosti oxidového
povlaku st ídavým proudem
zkouška na únavu p i kmitavém nap tí
zkouška pádem
zkouška pevnosti
zkouška pevnosti v ohybu
zkouška pevnosti v tahu
zkouška pevnosti v tlaku
zkouška pevnosti ve st ihu
zkouška pevnosti za syrova
zkouška prodyšnosti
zkouška solnou mlhou / zkouška NSS
zkouška solnou mlhou; zkouška NSS (zrychlená
korozní zkouška v mlze roztoku, který obsahuje 5%
/hmot./ chloridu sodného)
zkouška tekutosti
zkouška tlouš ky tvrzené vrstvy (litiny)
zkouška tvdosti podle Rockwela
zkouška tvrdosti
zkouška tvrdosti formy
zkouška tvrdosti podle Brinella
zkouška tvrdosti podle Vickerse
zkouška v ohybu
zkouška v tlaku
zkouška ve st ihu
zkouška vytvrzení
zkouška zabíhavosti
zkouška zp chovatelnosti
zkouška železa
zkrácení
zkroucení, zkreslení, deformace
zk ížení
zk ížit (zuby u pily)
zkuj ování
zkumavka
zkumavka s postranní trubicí
zkušební blok
zkušební doba
zkušební kus
zkušební p ístroj
zkušební sm s
zkušební t leso (vzorek)
zkušební ty
zkušenost
zkvašení
Verdrehversuch m
Alterung (der anodischen Schicht) f
Dauer (schwing) versuch m
Shatter Test m
Festigkeitsprüfung f
Biegefestigkeitsprüfung f
Zukfestigkeitsprüfung f
Druckfestigkeitsprüfung f
Scherfestigkeitsprüfung f
Grünstandfestigkeitsbestimmung f
Gasdurchlässigkeitsprüfung f
Salzsprühtest m
NSS-Test m, /Neutral Salt Spray test/
Flie fähigeitsprobe f
Abschreckprobe f
Rockwellhärteprüfung f
Härteprüfung f
Formhärteprüfung f
Brinellhärteprüfung f
Vickershärteprüfung f
Biegeversuch m
Druckversuch m
Schwerversuch m
Aushärtungsuntersuchung f
Probe f für das Giessvermögen
Verdichtbarkeitsprüfung f
Prüfung des Eisen n
Verkürzung f
Verzzerung f
Verschränkung(en) f
verschränken
Frischen n
Probierglas n
Reagenz mit Seitenrohr
Probeblock m
Probereit f
Probestück n
Prüfgerät n
Probemischung f
Prüfkörper m
Probestab m
Erfahrung f
Vergärung f
138
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
zlacení
zlacení ervené
zlacení elektrolytické
zlacení galvanické
zlacení kyanidové
zlacení plátkové (lístkov. latem)
zlatá bronz
zlatá medaile (pam tní mince)
zlatá obruba
zlatá práce
zlatá slitina
zlatá tinktura
zlatá vrstva
zlaté ná iní
zlaté okuje (k pozlacov. za studena)
zlaté vykládání
zlatící láze
zlati
zlatnice
zlatnická práce
zlatnická prodejna
zlatnická škola
zlatnické zkušební hv zdicové jehly
zlatnický mistr
zlatnický emeslník
zlatnictví
zlatnictví – nauka
zlatnictví (obor), zlatnické um ní
zlatnictví (živnost)
zlatník / zlati
zlato
zlato – úpravna
zlato (Aurum - 79)
zlato amalgam
zlato ametystové (fialov sm šované)
zlato bílé
zlato bílé
zlato ervené (slité s dí)
zlato klenotnické
zlato lešt né
zlato lístkové
zlato lístkové
zlato matné
zlato mincovní
zlato ryzí
zlato válcované
zlato zelené
zlato zlomkové
zlato žluté
zlatonosná žíla
zlatonosné pole
zlatotepec
zlatotepecká k ži ka
zlatý beryl
Goldabscheidung f, Vergoldung f
Rotvergoldung f
elektrolytische Vergoldung f
galvanische Vergoldung f
zyanidische Vergoldung f
Blattverzierung f
Goldmuschel f
Goldmedaille f
Goldfassung f
Goldarbeit f
Goldlegierung f
Goldtinktur f
Goldschicht f
Goldgerät n
Goldzunder m
Goldeinlage f
Goldbad n
Vergolder m
Goldschmiedin f
Goldschmiedearbeit f
Goldschmiedeladen m
Goldschmiedeschule f
Goldprobierstern m
Goldschmiedemeister m
Goldschmiedehandwerker m
Goldarbeitergewerbe n
Goldschmiedekunde f
Goldschmiedekunst f
Goldschmiedegewerbe n
Goldschmied m /Vergolder m
Au Gold
Goldaufbereitung f
Gold n /Au
Goldamalgam n / Quickgold n
Amethystgold n (viol. Goldleg.)
Weisgold n
Weißgold n
Rotgold n (mit Kupfer leg. rötl. G.)
Juwelliergold n
Poliergold n
Blattgold n
Blattvergoldung f
Mattgold n
Münzgold n
Feingold n
gewalztes Gold n (Walzgolddublee)
Grüngold n
Bruchgold n
Gelbgold n
Goldader f
Goldfeld n
Goldschläger m
Goldschlägerhäutchen n
Goldberyll m
139
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
zlatý drát
zlatý filigrán
zlatý náramek
zlatý odpad
zlatý prsten
zlatý prut
zlatý et z
zlatý etízek na krk
zlatý ez
zlepšení
zlomková litina
zmatek, neklid
zm knout
zm na modifikace
zm na nap tí (systému režimu)
zm na objemu
zm na tvaru
zm na tvaru, pžetvo ení
zm na(y)
zm nit, upravit
zmenšení
zmenšit
zmeškat
zmetek
zmetkovat (odlitek)
zmetkovitost
zmije /k es . symbol/ pod Kristovýma nohama jako
symbol h ích
zmírnit
zna ka karátová
zna ka puncovní
zna ka ryzosti
zna ka, punz
zna kovací razidlo
zna
znak (odznak) panovnický
znak rodinný
znalec drahokam
znalec erb , heraldik
znalec, expert
znamení zv rokruhu
znaménko krásy
známka jádra
známka obchodní
známka záru ní
zne istit
zne istit
zne išt ní
zne išt ní
zne išt ní rtutí
zne išt ní životního prost edí
zneškodnit
znetvo it
zni it
Golddraht m
Golddrahtarbeit f
Goldarmband n
Goldabfäll f
Goldring m
Goldstange f
Goldkette f
Goldhalskette f
goldener Schnitt m
Verbesserung f
Gussbruch m
Trubel m
erweichen
Änderung(en) f
Änderung f (von Systemspannung f)
Volumveränderung n
Formveränderung f
Formänderung f
Veränderung(en) f
abändern
Verriengerung f
verkleinern
versäumern
Ausschuss m
auschiessen
Ausschussquote f
Aspis
lindern
Karatstempel m
Punzierungszeichen n
Feingehaltsstempel m
Punze f
Bezeichnungspräge f
beträchtlich
Hoheitszeichen n
Familiensilberwappen n
Edelsteinkenner m
Wappenkundler m
Sachverständiger m
Tierkreiszeichen n
Schönheitsfleck m
Kernmarke f
Handelsmark f
Garantiezeichen n
geschädigt
verschmutzen
verschmutzt
Verschmutzung f
Quecksilberbelastung f
Umweltverschmutzung f
unschädlich gemacht
verunstalten
zerstören
140
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
znovu zhotovit, rekonstruovat
znovupatinování
znovupatinování
zobák, velký nos
zobák, velký nos
zodpov dný
zóna sejití (skloviny)
zooforos (figuráln zdobený vlys anticko-iónského a
korintského ádu)
zp chovatelnost
zpevn ní, zpev ování
zpevnit, zpev ovat
zpev ování kuli kováním (kuli kování k vyvolání
tlakových nap tí v povrchu, zvýšení tvrdosti nebo
k vyvolání dekorativních efekt )
wiederherstellen
Wiederpatinieren n
des wiederes Patinieren n
Schnabel m
Schnabel m
Verantwortlich
Abstehzone f
Zophoros
zply ování, gazifikace
zpov dní tajemství
zpov dnice
zpracování taveniny
zpracování, opracování
zp sob usazení
zp sob zobrazení motivu, zrcadlov opakovaného
zp sob, druh, povaha
zp sobit
zp sobit co, dosáhnout eho
zp sobit, mít za následek
zrcadlení
zrcadlení
zrcadlit
zrcadlo
zrcadlová klenba
zrcadlovina
zreziv t
zrn ní
zrn ní, granulace
zrnit
zrnitost
zrnitý grafit
zrnkovadlo
zrnkovadlo (fion)
zrno
zrno, muška na pušce
zrušení šlechtictví
zrychlená korozní zkouška (korozní zkouška
uskute ná za náro jších podmínek, která
poskytuje výsledky za kratší dobu než v provozu)
Vergasen n
Beichtgeheimnis n
Beichtstuhl m
Schmelzbehandlung f
Verarbeitung f
Fassungsart f
Gegenstellung f
Art f
verursachen
bewirken
zur Folge haben
Spiegelbild(er) n
Spigelung f
spiegeln
Spiegel m
Spiegewölbe n
Spiegeleisen n
verrosten
Korngröße f
Granulierung f, Kornung f
granulieren
Körnung f
Kugelgraphit m
Fyon
Korneisen
Korn m
Korn n
Abschaffung des Adelstandes m
Korrosionsbelastung f
zrychlená korozní zkouška (korozní zkouška
uskute ná za náro jších podmínek, která
poskytuje výsledky za kratší dobu než v provozu)
zrychlený
ed ná kyselina solná
ed ný
ed ný klíh napoušt cí
edit
Korrosionsversuch unter verstärkter
Korrosionsbelastung f
Verdichtbarkeit f
Verfestigung f
verfestigen
Kugelstrahlen n
beschleunigt
verdünnte Salzsäure f
verdünnten
Leimtränke f
verdünnen
141
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
eteln , jasn
et zení, vytvo ení et zce
ztekucená sm s
ztekucená sm s
ztekucovadlo
ztmavit
ztráta lesku
ztráta lesku, zmatn ní, náb h
ztráta stálosti a poruchy pevnosti upevn ní
deutlich
Verkettung f
Filessand m
fiüssige selbsterstarrende Formsandmischung f
Verflüssigungsmittel n
nachdunkeln
Glanzverlust m
Anlaufen n
Verlust der Stabilität und Defektes der
Bruchfestigkeit f
Glühverlust m
Verlohren
Verlustfaktor m
ztráta žíháním
ztratit se
ztrátový initel (pom r odporové a kapacitní složky
impedance)
ztráty p i absorpci
ztuhlý
ztužení, vyztužení
ztvrdit kováním
ztvrzovací p ísada
zub
zubatá obruba na fasád
zubo ez (vlys iónského, korintského a ímského
sloupového ádu, imitující záhlaví trám archaik.
ev né stavby)
Absorptionsverlust m
erstarrt
Versteifung f
hartschlagen (v. Metall)
Härter m
Zahn m
Zahnfries m
Zahnschnitt m
zušlecht ní, zušlech ování
zušlech ování (oceli)
zušlech ování textilu
zúžení
zúžení
zužovat
zv tralý
zv tšení
zv tšení
zv tšova prsten
zviditelnit, odkrýt
zví ecí vlys
zví etníkový kámen
zvlh ova
zvon
zvone ek
zvon ní (hodin)
zvon ní, cinkání
zvonice
zvonit
zvonková hra
zvonová lišta, ornament
zvracení
zvuk
zvýšení
zvýšení
zvýšení tlaku
zvyšovat, stup ovat
žádat
žádat
Veredlung f
Vergütung f
Textilveredlung f
Einschnüren n
Verengung f
verjüngen
verwittert
Erweiterung f
Vergrösserung f
Ringvergrößerer m
sichtbar machen
Tierfries m
Tierkreisstein m
Befeuchtungsgerät(e) n
Glocke f
Klingel f
Glockengeläut n (v. Uhr)
Geklingel n
Glockenturm m
läuten, klingeln
Glockenspiel n
Glockenleiste f
Erbrechen f
Klang m
Erhöhung f
Steigerung(en) f
Druckzunahme f
steigern
ersuchen
verlangen
142
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
žádost (na požádání)
žádost o p ijetí
žádoucí
žaltá (150 starozákonních žalm )
žárová hlava
žárové pokovování ponorem (proces zhotovování
kovového povlaku pono ením p edm tu do lázn
roztaveného kovu)
žárov pozlacen
žárové st íkání
žárové st íkání (vytvá ení povlaku vrhánim
roztaveného nebo teplem zm eného materiálu
z pistole na libovolné podklad)
Ersuchen n (auf Ersuchen)
Aufnahmeauftrag m
erforderlich
Psalter m
Glühkopf m
Schmelztauchüberzug m
žárové st íkání kovu (nanášení kovu žárovým
st íkáním)
žárové zinkování
žárové zlacení
žárovka
žárupevný
žáruvzdorná litina
žáruvzdornost
žáruvzdorný
žáruvzdorný
žáruvzdorný, ohnivzdorný
žebro
žebrová k ížová klenba
žebrovat
žebrový mísi
železárna
železná pilina
železná ruda
železo
železo (Ferrum - 26)
železo horké, surové
železo kujné
železo surové, bílé
železo svá kové
železo šedé surové
železo tažené (p i tažení drátu)
želvovina
želvovina
ženská podoba Atlase
ženská strana = severní strana, kde ve st edov ku
sedávaly v kostele ženy
ženská strana = severní strana, kde ve st edov ku
sedávaly ženy
žezlo
žhavit, žíhat
žíhání
žíhání k odstran ní vnit ního pnutí
žíhání k vytvo ení hrubého zrna
žíhání kone né
žíhání popoušt cí
žíhání, žhavení, žhnutí
Metallspritzen n
feuervergoldet
thermisches Spritzen n
Spitzen, thermisches- n
Feuerverzinnung f
Feuervergoldung(en) f
Glühbirne f
hitzebesändig
hitzebeständiges Gusseisen n
Feuarfestigkeit f
feuerfest
Hitzbeständig
feuerbeständig
Rippe f
Rippenkreuzgewölbe n
rippen
Rippenmischer m
Eisenhütte f, Eisenwerk n
Eisenfeilspn m, späne pl.
Eisenerz n
Fe Eisen
Eisen n /Fe
heiß erblasenes Roheisen n
Schmiedeeisen n
weißes Roheisen, Weißroheisen n
Schweißeisen n
graues Roheisen n
Zieheisen n, Zieheisenplatte f
Schildpatt n
Schildpatt n
Herme f
Karyatide f
Frauenseite f
Zepter m (Kronstab m)
glühen (Metall)
Glühen n, Glühung f
Entspannungsglühen n
Grobkornglühen n, Hochglühen n
Endglühung f
Anlaßglühen n
Glühen n
143
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - N MECKÝ
žíhat, žhavit, žhnout
žíhavý plamen
žíla
žilkování
žír, požer (u d eva - napadení)
žíravý, leptavý
živec
živec alkalický
živnost, emeslo, pr mysl
živnostenský list
živnostník
životní prost edí
životnost sm sí
životopis
živý
žlábek
žlábek pro vypoušt ní litiny
žlábek pro vypoušt ní strusky
žlábek, rýha
žloutek
žlu sírová
žlu titanová
žula
glühen
Stichflamme f
Ader f
Maserung(en) f
Frass m
ätzend
Feldspat m
Alkalifeldspat m
Gewerbe n
Gewerbeschein m
Gewerbetreibende m
Umwelt f
Lebensdauer f der Sandmischungen
Lebenslauf m
lebhafte
Rinne f
Abstichrinne f
Schlackenabstichrinne f
Rille f
Eigelb n
Schwefelgelb n
Titangelb n
Granit m
144
Download

PROFESNÍ SLOVNÍK ČESKO