Nakladatelství FORUM s.r.o.
Na Březince 1513/14
150 00 Praha 5
Tel.: +420 251 115 576
Fax: +420 251 512 422
[email protected]
www.forum-media.cz
Statutární zástupce jako zaměstnanec společnosti?
Novela obchodního zákoníku umožňuje i tento pracovněprávní vztah!
Vážená paní, vážený pane,
v prvním čtvrtletí se projevily značné změny v řízení soukromých společností způsobené novým zákonem o trestní
odpovědnosti firem a také novelou obchodního zákoníku z 1. ledna 2012. Podle ní lze nově vykonávat činnosti
spadající pod tzv. obchodní vedení společnosti nejen v obchodněprávním vztahu, ale – v určitém rozsahu – také
ve vztahu pracovněprávním.
Jedině za předpokladu, že jste správně informováni o existujících možnostech a rizicích a máte k dispozici návody,
jak vzniklé situace řešit, můžete minimalizovat osobní riziko. Renomovaná právní kancelář Vás seznámí s aktuálními
stanovisky a výklady, které zaručí, že Vámi zvolený postup je v souladu s platnou legislativou a Vy jste jištěni proti
případným pochybením.
Osobní odpovědnost a rizika
statutárních zástupců a ředitelů
Vznik odpovědnosti – Existence rizik – Preventivní opatření –
Správné postupy v krizové situaci
Hotová řešení pro generální ředitele, jednatele, členy představenstev a dozorčích rad
Publikace Vám přinese:
• pravidla pro uzavírání pracovních smluv statutárních zástupců/generálních ředitelů, včetně dohod o konkurenční
doložce, stejně jako tzv. manažerských smluv,
• nejnovější výklady k rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, které vydal k tzv. souběhu funkcí,
• analýzy oblastí, kde vznikají rizika – zákaz konkurenčního jednání, porušení pravidel hospodářské soutěže,
účetnictví a daně, BOZP, ekologická rizika,
• průvodce zavedením preventivních opatření ve společnosti – předávání pověření, plných mocí, zastupování, ad.,
• komentáře trestněprávních odpovědností za vybrané hospodářské a majetkové trestné činy.
Minimalizujte svá osobní rizika raději dříve než později. Vyplňte laskavě objednávkový formulář –
objednejte si publikaci ještě dnes!
Více informací naleznete v příloze, kde uvádíme rámcový obsah publikace s CD-ROMem.
S pozdravem za Nakladatelství FORUM
Mgr. Eva Bláhová
Odborná redaktorka
P.S. Nečekejte, až nastane krizová situace a Vy budete mít obavy
o svoji dosavadní bezúhonnost a vlastní majetek.
Snižte na minimum riziko, že Vás taková situace potká a ohrozí!
Číslo produktu 1118, A5 formát (cca 1000 stran + CD-ROM). Cena
činí 2 990 Kč bez DPH (neobsahuje poštovné a balné). Faktura
s 14denní splatností Vám bude zaslána společně s produktem
na základě závazné objednávky. Produkt je pravidelně aktualizován,
aby byl vždy v souladu s legislativním vývojem a novými poznatky
v této oblasti; cena a objem aktualizace závisí na závažnosti
a rozsahu doplňku. Aktualizace bude pravidelně zasílána, pokud
neobdržíme Vaše písemné zrušení aktualizačního servisu.
Osobní odpovědnost a rizika
statutárních zástupců a ředitelů
Ano, objednávám publikaci v počtu
Název organizace / společnosti
Jméno a příjmení
Vaše pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Fax
IČ
DIČ
Ulice
č.p.
ks
PSČ
Město
Dodací adresa (pokud se liší od fakturační)
Přijaté objednávky mi potvrďte:
e-mailem
poštou
Počet zaměstnanců:
1–10
11–20
21–50
51–100
více než 100
Vyplněný formulář zašlete poštou na naši adresu nebo faxem na číslo 251 512 422 nebo 251 510 507
Část I – Vznik odpovědností
v různých typech společností
1. Akciová společnost – akcionáři, představenstvo,
dozorčí rada, generální ředitel
Povinnosti a odpovědnost členů představenstva k a.s., valné hromadě, dozorčí radě•Povinnosti a odpovědnost členů
dozorčí rady (různé modely)•Vymezení odpovědnosti generálního ředitele, vč. kumulace s funkcí statutárního zástupce
2. Společnost s r.o. – společník, jednatel, ředitel
Vznik, výkon a zánik funkce jednatele, vedení společnosti,
odpovědnost jednatele vůči společníkům, valné hromadě,
správci konkurzní podstaty, likvidátorovi•Vymezení odpovědnosti ředitele vč. kumulace s funkcí statutárního zástupce•Souběh výkonu funkcí
3. Další typy společností
Komanditní společnost – komanditisti a komplementáři, ručení za závazky společnosti•Veřejná obchodní společnost
– společník či společníci, ručení do výše celého jejich majetku•Družstvo – představenstvo, odpovědnosti předsedy
družstva, ručení a závazky v družstevnictví
4. Zákaz konkurenčního jednání
Společná ustanovení a odlišnosti pro členy představenstev,
dozorčích rad, generální ředitele a další TOP manažery•Zákaz konkurence dle ObchZ.
bezpečnost • Odpovědnost v oblasti ekologie: výrobní procesy, odpadové hospodářství, průmyslové havárie • Závazky vyplývající z uplatňování Zákona o ochraně osobních
údajů • Právní aspekty ochrany IT
7. Ochrana spotřebitele
Ověřené sdělení – jak se vyhnout nepravdivému tvrzení
v reklamě•Obchodní podmínky – povinně zveřejněné
informace•Změny v právech spotřebitelů a společností –
reklamace•Česká obchodní inspekce – kontrola
8. Odpovědnost za dodržování zásad hospodářské
soutěže
Porušení zákona na ochranu hospodářské soutěže•Porušování patentů, ochranných známek, značek, autorských práv
a licencí•Porušení obchodního tajemství•Nekalá soutěž
9. Insolvenční zákon
Odpovědnost statutárních zástupců a ředitelů při likvidaci
společnosti, v konkurzním a vyjednávacím řízení•Insolvenční soud – účastníci řízení za společnost•Odpovědnost a ručení za společnost v době krize podniku•Vymáhání pohledávek ze strany věřitelů
Část III – Minimalizace rizik
ve všech typech společností
10. Minimalizace rizik a zavádění preventivních opatření
Analýza podnikatelských rizik•Obchodní smlouvy – zvyšování odpovědnosti dodavatelů•Pojištění
11. Krizové situace – řešení
Tipy a rady pro řešení krizové situace: Komunikace a spolupráce s kontrolními orgány•Vyšetřování•Typy soudních
sporů•Člen statutárního orgánu a ředitel jako svědek či obžalovaný•Obhajoba osobních zájmů a zájmů společnosti
•Mimosoudní vyrovnání
Část II – Kritické oblasti vzniku rizik
ve všech typech společností
5. Trestněprávní odpovědnost za vybrané hospodářské
a majetkové trestné činy
Trestněprávní odpovědnost firem•Porušování povinností při
správě cizího majetku•Trestněprávní odpovědnost při krácení a neplacení daní•Odpovědnost za chyby v účetních závěrkách a daňových přiznáních, za dluhy společnosti, neplacení pojistného za zaměstnance
+ Referenční CD-ROM s platnou a vždy aktuální legisla6. Bezpečnost podnikových procesů
tivu, která definuje odpovědnosti a rizika při správě a říBOZP – náhrady při škodách na životě a zdraví • Požární zení soukromých společností.
www.forum-media.cz
401/12
Download

Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů