TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
ÚSTAV PRE PRÁVNE OTÁZKY NÁBOŽENSKEJ SLOBODY
Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných
subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností
medzinárodná vedecká konferencia
5. november 2012
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Kollárova 10,
zasadacia miestnosť Collegium Novum, 2. poschodie
10.00 – 10.15
Otvorenie
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.,
dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
10.15 – 10.30
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (rektor TU Trnava)
K subjektivite a právnemu postaveniu cirkví a náboženských
spoločností v štátoch Európskej únie vo svetle Lisabonskej zmluvy
10.30 – 10.45
JUDr. Vojtech Vladár, PhD. (PF TU Trnava)
Právna subjektivita Cirkvi podľa tzv. "Milánskeho ediktu"
10.45 - 11.00
Jonathon Tichy, MA, J.D. (Prince, Yeates & Geldzahler, Salt Lake City),
prof. Elizabeth Clark, J.D. (Brigham Young University, Provo),
Náboženské organizácie – právna subjektivita a výhody od štátu v USA
11.00 – 11.15
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D. (PF TU Trnava)
Uznávání církví a náboženských společností státem – porovnání
právního stavu v České a Slovenské republice
11.15 – 11.30
doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr (PF TU Trnava)
Problematika právní subjektivity charit a diakonií v České republice neboli
spor o pojetí povahy a poslání církví a náboženských společností
11.30 – 11.45
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (PF UP Olomouc)
Rozpor nauky církve s veřejným pořádkem jako důvod odmítnutí církve
státem
11.45 - 12.00
Mgr. Jakub Kříž, Ph.D. (CEVRO Institut Praha )
Registrace církví a náboženských společností v České republice ve světle
judikatury Evropského soudu pro lidská práva
12. 00 – 13. 30 Obed
 korešpondenčná adresa
PRÁVNICKÁ FAKULTA TU
Hornopotočná 23
918 43 TRNAVA - SK
 telefón
internet
+ 421 33 5939 601
+ 421 905 587784
fax + 421 33 5513 021
http://iuridica.truni.sk/
e-mail [email protected]
IČO 31825249
IČ DPH SK 2021177202
2
13. 30 – 13. 45 Ass.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Wieshaider (Rechtswissenschaftliche
Fakultät, Universität Wien)
Judikatura Evropského Soudu pro lidská práva ohledně právního postavení
náboženských společností
13. 45 – 14. 00 Ľubomír Martin Ondrášek, M.Div., Th.M., (University of Chicago),
PaedDr. Noema Brádňanská Ondrášek, PhD. (Acta Sanctorum, Inc.,
Chicago) Registrácia cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska
14. 00 – 14. 15 JCDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD. (KU Ružomberok)
Právna subjektivita cirkví a náboženských spoločností z hľadiska ich
finančného zabezpečenia
14. 15 – 14. 30 JUDr. Róbert Gyuri (Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice)
Registrácia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike
(podmienky a subjektivita)
14. 30 – 14. 45 JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. (PF TU Trnava)
Nadobúdanie právnej subjektivity spolkov a združení - a cirkvi a
náboženské spoločnosti
14. 45 – 15. 00 PaedDr. Marián Cipár (Trnavský samosprávny kraj)
Právna subjektivita cirkví a náboženských spoločností ako predpoklad
spolupráce s regionálnou samosprávou
15. 00 – 15. 15 JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty (Levant Consuting Bratislava)
Komunita moslimov v Slovenskej republike - úsilie o nadobudnutie právnej
subjektivity
15. 15 – 15. 30 Mgr. Veronika Kalyniv (PF TU Trnava)
Problémy registrácie cirkví a náboženských spoločností v Čechách, na
Slovensku a v Rakúsku
15. 30 – 15. 45 ThDr. Martin Šabo, PhD. (PF TU Trnava)
Registrácia a financovanie cirkví a náboženských spoločností v SR
15. 45 – 16.00 ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. (PF TU Trnava)
Odmietnutie registrácie Ateistickej cirkvi neveriacich a registrácia Cirkvi
Ježiša Krista Svätých neskorších dní a Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej
republike
16. 00 – 16.30 Záverečná diskusia, ukončenie
Download

Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných