Dřevostavby -­‐ Rozdělení konstrukcí -­‐ Vybraná kri;cká místa [email protected]finsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn -­‐ Elementy nosných rámových konstrukcí -­‐ Tepelné izolace (vlastnos; a skladba) -­‐ Vzduchotěsné vrstvy Konstrukční dílec Produkty Naturdom Tepelné izolace jejichž tepelně technické a mechanické vlastnos; odpovídají jejich předpokládanému použiP v konstrukci. Izolace řady NATURDOM jsou formátované do rozměrů odpovídajících rozměrům běžně používaných rámových konstrukcí. Systém Knauf Insula;on LDS Šíření vlhkos- (ČSN 730540-­‐2) §  Šíření vlhkos; konstrukcí (z kapitoly 6, zkráceno) -­‐ Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Mc, v kg/(m2a), mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. (výpočet podle ČSN 730540 – 4) Mc = 0 -­‐ Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry neohrozí její požadovanou funkci se požaduje Mc ≤ Mc,N Pro jednoplášťovou střechu, kci. se zabudovanými dřevěnými prvky, kci. s vnějším tepelně izolačním systémem nebo vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difúzně málo propustnými vnějšími povrchovými vrstvami, je nižší z hodnot: Mc,N = 0,10 kg/(m2a) nebo 3 % plošné hmotnos; materiálu Pro ostatní stavební kce. je nižší z hodnot: Mc,N = 0,50 kg/(m2a) nebo 5 % plošné hmotnos; materiálu Funkční vrstvy Vnější zateplení Vnější konstrukční deska Dřevěná rámová konstrukce Izolace nosné dřevěné konstrukce Rovina vnitřní vzduchotěsné (parobrzdné) vrstvy Vnitřní konstrukční deska Pohledové opláštění (Případně s instalační předstěnou) Skladby difúzně otevřené a skladby difúzně uzavřené? Nebo lépe: -­‐ Skladby op-malizované z hlediska difúzních toků (a bilance vlhkos-) -­‐ Skladby difúzně uzavřené Difúzně uzavřené skladby Vnější difúzně málo propustné vrstvy -­‐ Například zateplení z EPS (20 ≤ µ ≤ 50) Difúzně uzavřené skladby Vnější difúzně málo propustné vrstvy -­‐ Konstrukční desky s vyšším difúzním odporem -­‐ Například OSB desky (µ≈ 150) Difúzně uzavřené skladby Na vnitřní straně je zpravidla vhodné použít na vytvoření vnitřní vzduchotěsné (parobrzdné) vrstvy materiály s vyšším difúzním odporem (Například Knauf Insula;on LDS 100) Difúzně otevřené skladby Na vnější straně obsahuje difúzně otevřené vrstvy (včetně lepicích a armovacích stěrek a omítek (µ≈ 7)) -­‐ Zateplení z MW (µ ≈ 3,5) (nebo např. z dřevovláknitých desek (µ ≈ 5)) -­‐ Konstrukční deska sádrovlákno (např.: Knauf Vidiwall ) (13 ≤ µ ≤ 20) Difúzně otevřené skladby Větraná vzduchová vrstva pod vnějším obložením (Palubky, Knauf Aquapanel atp.) Vnější, difúzně otevřená větrotěsná zábrana (Například Knauf Insula;on LDS 0,04 -­‐ (sD ≈ 0,04 m)) Nosná konstrukce zateplení vyplněná minerální skelnou vlnou (například Knauf Insula;on Naturoll) (µ≈ 1,5) Difúzně otevřené skladby Na vnitřní straně obsahuje vzduchotěsné vrstvy které vykazují op;mální difúzní odpor dimenzovaný s ohledem na: -­‐ difúzní vlastnos; ostatních vrstev skladby -­‐ konkrétním podmínkám jimž bude konstrukce vystavena -­‐ Například parobrzda Knauf Insula;on LDS 2 Silk (sD ≈ 2 m) Difúzně otevřené skladby Zateplení z dřevovláknitých desek (s difúzně otevřenými stěrkovými a omítkovými hmotami) (µ≈ 5) Vzduchotěsná rovina je vytvořena s pomocí konstrukčních OSB desek (µ≈ 150) Vlhkost v konstrukci Detail uložení stropnic Průběh vzduchotěsné vrstvy okolo stropnic Vlhkost v konstrukci Detail uložení stropnic Vlhkost v konstrukci 60 mm izolace Detail uložení stropnic Vlhkost v konstrukci 100 mm izolace Detail uložení stropnic Vlhkost v konstrukci 150 mm izolace Detail uložení stropnic µ=3,2 Vlhkost v konstrukci 150 mm izolace Detail uložení stropnic Op;malizujeme-­‐li tepelnou vodivost ve skladbě podlahy – zvýšíme teplotu v místě pod parozábranou a tedy snížíme rela;vní vlhkost vzduchu na rozhraní vzduchotěsné vrstvy a tedy riziko kondenzace vlhkos;… (na obrázkách výsledky pro variantu kde jsme se pokusili simulovat vlastnos; prázdné du;ny) Vlhkost v konstrukci Detail podlaha – stěna Často podceňovaný detail Vlhkost v konstrukci Detail podlaha – stěna Často podceňovaný detail Vlhkost v konstrukci Detail podlaha – stěna Teplotní pole Vlhkost v konstrukci Detail podlaha – stěna Rela;vní vlhkos; !!! Fázový posun teplotního kmitu Pro skladbu lehké konstrukce obálky budovy pláště: 200 mm MW v nosné konstrukci + 100 mm Heraklith C Psi = 9 h; U = 0,16 W/m2K 260 mm MW v nosné konstrukci + vnitřní opláštění sádrokartonem Psi = 1,3 h; U = 0,16 W/m2K 600 mm keramické tvárnice (λ=0,094 W/mK) na thermo maltu Psi = 10,2 h; U = 0,16 W/m2K Děkuji za pozornost [email protected]finsula;on.com 
Download

Stáhnout