JUDr. PhDr. VERONIKA BÍLKOVÁ, PhD., E.MA
Born on 19th September 1975 in Teplice, Czechoslovakia/Née le 19
septembre 1975 à Teplice, Tchécoslovaquie
Citizen of the Czech Republic/Citoyenne de la République Tchèque
Studies:
2001 MA in Law, Law Faculty of the
Charles University in Prague
2003 MA in Political Science and
French
Philology,
Philosophical
Faculty of the Charles University in
Prague
2004 European Master (E.MA) in
Human Rights and Democratisation
2004 PhDr. in Political Science,
Philosophical Faculty of the Charles
University in Prague
2006 Ph.D. Degree in International
Law, Law Faculty of the Charles
University in Prague
2007 JUDr. in Law, Law Faculty of the
Charles University in Prague
2008 Diploma in Human Rights Law,
European University Institute in
Florence
2010 Diploma in International Law
Candidate, University of Cambridge
Etudes:
2001 Maître en droit, Faculté de Droit
de l’Université Charles de Prague
2003 Maître en sciences politiques et
en philologie française, Faculté des
Lettres de l’Université Charles de
Prague
2004 Master européen (E.MA) en
droits de l'homme et démocratisation
2004 PhDr. en sciences politiques,
Faculté des Lettres de l’Université
Charles de Prague
2006 Ph.D. en droit international,
Faculté de Droit de l’Université
Charles de Prague
2007 JUDr. en droit, Faculté de Droit
de l’Université Charles de Prague
2008 Diplôme en droits de l’homme,
Institut universitaire européen à
Florence
2010 Candidat au le Diplôme en droit
international, Université de Cambridge
Professional Life:
2001 Ministry of Defence of the Czech
Republic (Department of international
law)
2004-2006 Assistant of the Czech
member in the EU Network of Experts
on Fundamental Rights
2005 Internship at the International
Commission of Jurists, Geneva
(Counter-Terrorism
and
Human
Rights)
2006-2007 Lecturer at the University
of
Public
Administration
and
International Relations in Prague
2007-2009
Lecturer
at
the
Metropolitan University in Prague
2009 Invited Lecturer at the Université
Paris II – Panthéon Assas
Since 2001 Research fellow at the
Institute of International Relations in
Prague
Since 2006 Lecturer at the Law
Faculty of the Charles University in
Prague (Department of International
Law)
Since 2007 Chair of the Editorial
Board of the Journal Mezinárodní
politika (International Politics)
Since 2010 Member of the Venice
Commission of the Council of Europe
Vie professionnelle:
2001 Ministère de la défense de la
République Tchèque (Départment du
droit international)
2004-2006 Assistante du member
tchèque
du
Réseau
européen
d'experts indépendants en droits
fondamentaux
2005 Stage à la Commission
international des jurists à Genève (La
lutte contre le terrorisme et les droits
de l’homme)
2006-2007 Enseignante à l’Université
de l’Administration publique et des
relations internationals à Prague
2007-2009 Enseignante à l’Université
Métropolitaine de Prague
2009 Professeur invité à l’Université
Paris II – Panthéon Assas
1
Depuis 2001 Chercheur à l’Institut des
Relations Internationales à Prague
Depuis 2006 Enseignante à la Faculté
de droit de l’Unversité Charles de
Prague
(Département
de
droit
international)
Depuis 2007 Président du Conseil
editorial du journal Mezinárodní
politika (Politique internationale)
Depuis
2010
Membre
de
la
Commission de Venise du Conseil de
l’Europe
Areas of Interest: Theory of
International Law, Use of Force in
International Relations, International
Hmumanitarian Law, Human Rights,
International Criminal Law, United
Nations, Czech Foreign Policy
Sphères d’intérêt: la théorie du droit
international, l’emploi de la force dans
les relations internationales, le droit
international humanitaire, les droits de
l’homme, le droit internional pénal, les
Nations Unies, la politique étrangère
de la République Tchèque
Membership: Czech Society of
International Law, European Society of
International Law, French Society of
International Law, International Law
Association
Membre: Société tchèque pour le droit
international, Société européenne de
droit international, Société française
pour le droit international, Association
du droit international
Languages: Czech, English, French,
Russian
Langues: Tchèque, Anglais, Français,
Russe
Papers at International Conferences/Présentations aux conférences
internationales:
 Terrorism and War, Conference on the Challenges of the 21st Century and the
role of international law, Havana (Cuba), 2002.
 L’Etat déstructuré et le droit international humanitaire, Conference on the Role of
the State in the 21st Century, Bern (Switzerland), 2003.
 La protection des biens culturels dans le cadre des conflits armés noninternationaux, ESIL Forum, Geneva (Switzerland), 2005.
 Eco-terrorism and Other Forms of Single Issue Terrorism, Conference on Legal
Aspects of the Counter-Terrorism, Prague (Czech Republic), 2005.
 International Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism,
Conference on the Financing of Terrorism, Prague (Czech Republic), 2005.
 Comprehensive Convention on International Terrorism, Conference on Terrorism
and the Law, Prague (Czech Republic), 2006.
 Armed Opposition Groups, Seminar on Non-State Actors in International Law,
Leuven (Belgium), 2009.
 Individual Rights to Reparations under IHL, Conference at the 60th Anniversary of
the Geneva Conventions, Katowice (Poland), 2009.
 Extraterritorial Jurisdiction and Human Rights Bodies, Priv-War conference, Riga
(Latvia), 2010.
 Friends or Enemies? R2P and International Law, Conference The Responsibility
to Protect: From Principle to Practice, Linköping (Sweden), 2010.
Selected Books and Book Chapters/Livres et chapitres des livres choisis:
 Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu.
C. H. Beck, Praha, 2003 (CZ, + P. Šturma, J. Nováková).
 Eco-Terrorism and Other Forms of Single Issue Terrorism in the Contemporary
World, in H. Ch. Scheu (ed.), Právní aspekty boje proti terorismu, Information
Centre for the Questions of the Fight Against Terrorism, Praha, 2005 (EN).
2









Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v meziárodním humanitárním právu,
Ediční oddělení PF UK, Praha, 2007 (CZ).
Belligerent Reprisals in International Humanitarian Law – Too Little or Too Much
Humanity? In Conducción de hostilidades y Derecho Internacional Humanitario A
propósito del Centenario de las Convenciones de La Haya de 1907. Colección
“Estudios de Derecho Internacional”, nº 9,
Pontificia Universidad
Javeriana/Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá/Medelín, 2007 (EN).
Targeted Anti-Terrorist Sanctions and Their Implications for International Law
Normative and Institutional Coherency, in A. Constantinides, N. Zaikos (eds),
The Diversity of International Law. Essays In Honour of Professor Kalliopi K.
Koufa. Martinus Nijhoff Publishers 2009 (EN, + P. Šturma)
Odpovědnost za ochranu: nova naděje, nebo stare pokrytectví? Ediční oddělení
PF UK, Praha, 2010 (CZ).
Mezinárodní humanitární právo. C. H. Beck, Praha, 2010 (CZ, + J. Ondřej, P.
Šturma)
Multilaterální rozměr české zahraniční politiky, in J. Kořán a kol., Česká
zahraniční politika v roce 2007/2008/2009, ÚMV, Praha, 2008/2009/2010 (CZ).
Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky, in J. Kořán a kol., Česká
zahraniční politika v roce 2007/2008/2009, ÚMV, Praha, 2008/2009/2010 (CZ).
The multilateral dimension of the Czech foreign policy, in J. Kořán a kol., Czech
Foreign Policy in 2007-2009, ÚMV, Praha, 2010 (EN, + Šárka Matějková).
The Human Rights Dimension of the Czech foreign policy, in J. Kořán a kol.,
Czech Foreign Policy in 2007-2009, ÚMV, Praha, 2010 (EN, + Šárka Matějková).
Selected Articles/Articles choisis:
 Klasifikace ozbrojených konfliktů 90-ých let, Mezinárodní politika, 7/2001 (CZ).
 Boj proti terorismu a mezinárodní právo, Mezinárodní politika, 1/2002 (CZ).
 Islám a terorismus na Blízkém východě, Mezinárodní vztahy, 3/2002 (CZ).
 Mezinárodní trestní soud – nový nástroj mezinárodní spravedlnosti, Bezpečnostní
témata, 2/2002 (CZ).
 Vybrané právní otázky prevence a represe chemického terorismu, Trestněprávní
revue, 5/2005 (CZ).
 Jaderný a radiologický terorismus a mezinárodněprávní ochrana, Mezinárodní
vztahy, 4/2005 (CZ).
 Lední medvědi a jejich ochrana ve vnitrostátním a mezinárodním právu, České
právo životního prostředí, 6/2006 (CZ).
 Spravedlnost nebo msta? Ohlédnutí za procesem se Saddámem Husajnem,
Právní rozhledy, 14/2007 (CZ).
 Victims of War and Their Right to Reparation for Violations of International
Humanitarian Law, Miskolc Journal of International Law, 4/2007 (EN).
 Ochrana lidských práv za ozbrojeného konfliktu – přístup Evropského soudu pro
lidská práva, Právník, 1/2008 (CZ).
 Ve jménu boje proti terorismu? Mimořádná předávání a ochrana lidských práv,
Trestněprávní revue, 1/2008 (CZ).
 Private Military and Security Companies and/as Unlawful Combatants, EUI
Working Paper, 12/2009 (EN).
 The Responsibility to Protect – New Beginning or Final End for Humanitarian
Intervention?, Czech Yearbook of International Law, 1/2010 (EN).
 Treat Them as They Deserve!? Three Approaches to Armed Opposition Groups
under Current International Law, Human Rights and International Legal
Discourse, 4/2010 (EN).
3
Download

CURRICULUM VITAE - Česká společnost pro mezinárodní právo