OSOBNÍ INFORMACE
Jméno
Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.
Adresa
Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika
+420 604 948 496
[email protected]
Telefon
E-mail
Národnost
Datum narození
Česká
18. 06. 1984
VZDĚLÁNÍ
• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
• Získaný titul
• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
• Získaný titul
• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
• Získaný titul
2008 – 2011
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická – Doktorské studium Obor Podniková ekonomika
a management
Ph.D.
2006 – 2008
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická – Magisterské studium Obor Podniková ekonomika
a management
Ing.
2003 – 2006
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická – Bakalářské studium Obor Podniková ekonomika
a management
Bc.
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Hlavní pracovní náplň a
odpovědnost
• Dosažená pozice
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
od 01. 09. 2011 – dosud
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická
Odborný asistent
Odborný asistent katedry financí a účetnictví
od 01. 09. 2011 – dosud
Diakonie ČCE
Projektová manažerka, PR
tvorba strategie, tiskové oddělení, komunikace strategie, Public
Relations
od 04. 11. 2010 – dosud
M&M stream s.r.o.
Specialistka pro oblast CSR
poradenství při integraci CSR do strategie firmy, realizace eventů,
vzdělávání v oblasti CSR, zapojení zaměstnanců do společensky
odpovědných aktivit, tvorba zpráv o CSR, zpracování etických kodexů,
realizace sociálních kampaní, sociální teambuilding
2009 – dosud
NaZemi – společnost pro fair trade
Realizace sociálních kampaní a koordinátorka projektů: boje za lidská
práva, zlepšení pracovních podmínek v rozvojových zemích, fair trade
a podpora globálního vzdělávání
Konzultant pro CSR
od 01. 04. 2009 – 31.08.2011
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická – Katedra marketingu, obchodu a služeb
Asistent
od 01. 08. 2008 – 31. 03. 2009
Rochovská – účetní kancelář s. r. o.
Ekonomický manažer
reporting, audit, vyhodnocování hospodaření firem, zpracování
finančních analýz, průzkum trhu, práce s klienty
01. 09. 2007– 31. 7. 2008
JUDr. Václav Zeman – advokát, Sedláčkova 11, 301 00, Plzeň
právní výpomoc – obchodní právo
Koncipient v advokátní kanceláři
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
20. 09. 2004 – 20. 03. 2007
Ing. Jana Velíšková, Losiná 45, 332 04, Nezvěstice
činnost účetních poradců
zpracování daňové evidence a podvojného účetnictví
DALŠÍ ZDĚLÁVÁNÍ A KURZY
• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
• Získaný titul
• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
5. 2. 2010
Centrum ProEquality a Progetto Donna
Princip rovného zacházení jako nedílná součást CSR strategie
Interaktivní seminář sloužící ke srovnání české a italské praxe v oblasti
zodpovědného podnikání
26. 6. 2009
Certifikační orgán CSQ-CERT
CNT – CENTIA QUALITY s.r.o. PLZEŇ
Manažer společenské odpovědnosti M-CSR
13. 5. 2009 – 19. 6. 2009
Certifikovaný kurz manažera společenské odpovědnosti firem
Česká společnost pro jakost, o. s.
ODBORNÉ STÁŽE
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
2009 – dosud
Erasmus - mobilita učitelů – Lectures on Corporate Social
Responsibility
Dánsko – Roskilde Universitet
Nizozemí – Fontys Internationale Hogeschool Economics
Portugalsko - Instituto Universitário Dom Afonso III
PROFESNÍ AKTIVITY
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
2011
Člověk v tísni, o.p.s.
Jeden svět na školách – zpracování textů pro metodickou příručku
s problematikou CSR – „Stop child labour“ a „Povídej i ty“
12. 4. 2011
1. konference o odpovědnosti ve firemních dodavatelských řetězcích
Americké centrum – Praha
Účastník panelu a vystoupení na téma „Mapování sociálních dopadů
společenské odpovědnosti – Creating Shared Value“
4. 11. 2010
Úřad vlády České republiky
Debata o rozsahu porušování lidských práv v operacích nadnárodních
firem v rozvojových zemích a dopadu na českou ekonomiku
Zástupce pro CSR
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
MATEŘSKÝ JAZYK
26. 10. 2010
Fórum občana
Informační kancelář Evropského parlamentu
Účastník debat s europoslanci
Zástupce pro lidská práva a CSR
7. 5. 2010 - 14. 5. 2010
XXII. Conference of Social Firms Europe - CEFEC "Social Firms A New Dimension of Enterprise"
Workshop Corporate Social Responsibility: The concept of CSR and
Fair Trade in business practices
ČESKÝ JAZYK
OSTATNÍ JAZYKY
ANGLICKÝ JAZYK
• Čtení
• Psaní
• Mluvený projev
VÝBORNĚ
VÝBORNĚ
VÝBORNĚ
NĚMECKÝ JAZYK
• Čtení
• Psaní
• Mluvený projev
VÝBORNĚ
VÝBORNĚ
VÝBORNĚ
FRANCOUZSKÝ JAZYK
• Čtení
• Psaní
• Mluvený projev
SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
ZÁKLADY
ZÁKLADY
ZÁKLADY
VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ V OBLASTI SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM, ETIKY
V PODNIKÁNÍ, LIDSKÝCH PRÁV A ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY
GARANT PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM NA ZČU V PLZNI
AUTORKA KNIHY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM – ETICKÉ
PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST V PRAXI
AUTORKA WEBU: WWW.SPOLECENSKAODPOVEDNOSTFIREM.CZ
VEDENÍ SEMINÁŘŮ A PŘEDNÁŠEK JAKO ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE MARKETINGU,
OBCHODU A SLUŽEB NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI A STŘEDOČESKÉM
VYSOKOŠKOLSKÉM INSTITUTU V KLADNĚ SE ZAMĚŘENÍM NA SPOLEČENSKOU
ODPOVĚDNOST FIREM, SOCIÁLNÍ MARKETING, MARKETINGOVÉ APLIKACE,
LOGISTIKU A FINANCE
INOVACE MARKETINGOVÝCH PŘEDMĚTŮ KATEDRY MARKETINGU, OBCHODU A SUŽEB
SPOLUPRÁCE NA VYTVOŘENÍ MARKETINGOVÉHO HANDBOOKU FEK ZČU V PLZNI
PRODUKČNÍ HUDEBNÍHO FESTIVALU LETIŠTĚ KARLOVY VARY 2002
ORGANIZOVÁNÍ A PRODUKCE FAIR TRADE PROJEKTŮ
ČLEN ČESKÉ MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI O. S.
ČLEN AMNESTY INTERNATIONAL CZ
ČLEN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO JAKOST, O. S.
ČLEN FAIRTRADE TOWNS – MEZINÁRODNÍ KAMPAŇ FAIRTRADOVÝCH MĚST
SYMPATIZANT EPS, EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A LIDSKÝCH PRÁV: MORÁLNÍ PODPORA ČINNOSTI EPS
SPOLEČNOST PRO FAIR TRADE – SPOLUPRÁCE PŘI TVORBĚ GLOBÁLNÍCH TÉMAT
MONOGRAFICKÁ
PUBLIKACE
ČLÁNKY Z ČASOPISŮ
ODBORNÉ TEXTY DO
PŘÍRUČKY (AUTORSKÉ
DÍLO)
STATĚ VE SBORNÍKU
VŠ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
OSTATNÍ
KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem - etické podnikání a sociální
odpovědnost v praxi. Kanina: O.P.S., 2010, s. 193, ISBN 978-80-87269-12-1.
KULDOVÁ, L., KRÁLOVÁ, L. Perspektivy Fair Trade výrobků očima českých
spotřebitelů. Marketing a komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2009,
s. 21-23. ISSN 1211-5622.
KULDOVÁ, L. Jeden svět na školách. Zpracování teoretických textů pro metodickou
příručku s problematikou CSR – „Stop child labour“ a „Povídej i ty“, Praha: Člověk
v tísni, o.p.s., 2011
KULDOVÁ, L., KRÁLOVÁ, L. Fair Trade očima českých a německých studentů. In
Nové trendy podnikové praxe a nauka o podnikovém hospodářství v přeshraničním
srovnání., 2011
KULDOVÁ, L. Integrace CSR do stávajících systémů řízení organizace na základě
modelu Balanced Scorecard. In PEFnet 2010 Evropská vědecká konference
posluchačů doktorského studia. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, ISBN 97880-7375-450-1.
KULDOVÁ, L. Sociální marketing jako efektivní nástroj společenské odpovědnosti
firem. Mekon 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
2009, ISBN 978-80-248-2013-2.
KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem - povinnost nebo nástroj zvyšující
konkurenceschopnost? CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita
Tomáše Bati, 2009, ISBN 978-80-7318-812-2.
KULDOVÁ, L. Vliv globální ekonomické krize, kritika a predikce budoucího vývoje
CSR. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.
Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2010, ISBN 978-80-7318-922-8.
KULDOVÁ, L. Káva jako nejčastěji nakupovaná Fair Trade komodita a problematika
volatility jejích cen na světových trzích. MendelNet PEF 2009 Evropská vědecká
konference posluchačů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně - Provozně ekonomická fakulta, 2009, ISBN 978-80-7375-351-1.
KULDOVÁ, L. Antimonopolní politika jako posel pokroku nebo neoprávněný zásah
státu. In Think Together 2009. Praha: České zemědělská univerzita, 2009, s. 1-6. ISBN
978-80-213-1906-6.
KULDOVÁ, L. Problémy v chování nadnárodních společností. MendelNET PEF
2008. Brno: B4U Publishing, 2008, ISBN 978-80-87222-03-4.
KULDOVÁ, L., KRÁLOVÁ, L. Ověřování fungování principů Fair Trade v praxi.
Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci, 2009, s. 166. ISBN 978-80-87273-02-9.
KULDOVÁ, L. Vliv společenské odpovědnosti firem na zvýšení jejich
konkurenceschopnosti v globalizovaném trhu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011,
doktorská disertační práce, 195 s.
KULDOVÁ, L. The concept of CSR and Fair Trade in business practices, XXII.
CEFEC CONFERENCE Social Firms - A New Dimension of Enterprise. Praha, 2009
VÝZKUMNÉ PROJEKTY
2011 - DIVERSITY MANAGEMENT, COMPARISON, THE BEST PRACTICES OF
VISEGRAD COUNTRIES (spoluřešitel)
2009 – PODPORA PODNIKÁNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE (spoluřešitel)
2009 – APLIKACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM V PODNIKOVÉ
PRAXI V ČR (řešitel)
TECHNICKÉ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
UMĚLECKÉ SCHOPNOSTI
MS OFFICE
Znalost účetních programů ÚČTO, STEREO, MONEY, POHODA
Aktivní znalost ekonomického softwaru AMADEUS a ALBERTINA
Tanec, hudba, moderní umění
A DOVEDNOSTI
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ sk. B
Download

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.