PODMÍNKY SMLOUVY,
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
(Zjednodušený daňový doklad - datum konání akce
= datum uskutečnitelného zdanitelného plnění)
třídenní seminář
č. 084
pro závodní lomů, vedoucí kamenolomů
a pískoven (závodní)
Příjmení, jméno, titul: ............................................................
................................................................................................
................................................................................................
Bydliště: ................................................................................
.............................................. PSČ: .....................................
Název a adresa firmy: ............................................................
...............................................................................................
PSČ: ......................................
IČ: ......................................... DIČ: .......................................
Tel.: ....................................... Fax: ................................
Přejete-li si zasílat info o školeních a konferencích na Váš
e-mail, nebo Vaši datovou schránku, pak je zde uveďte:
................................................................................................
Podpis a razítko organizace
Podpis účastníka
Poznámka: Prosíme, vyplňte laskavě také zadní stranu této
přihlášky, včetně čísla účtu plátce, jinak nemůžeme Vaši
přihlášku akceptovat.
Vraťte obratem na adresu MONTANEXu, nebo níže uvedený
e-mail nejpozději do 20. 11. 2014.
MONTANEX a.s.
IČ: 47677180 DIČ: CZ47677180
Tel.: 596 505 511
www.montanex.cz
e-mail: [email protected]
MONTANEX a. s.
vydavatelství, školicí a poradenské středisko,
Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava
www.montanex.cz
Cena semináře:
Účastnický poplatek
Základní cena DPH 21 % CELKEM 4 300,- Kč
903,- Kč
5 203,- Kč
1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického
poplatku zašlete nejpozději 2 dny před datem konání školení
na adresu:
MONTANEX, a. s. IČ: 47677180
školicí středisko
DIČ: CZ47677180
Cihelní 760/35
tel.: 596 505 511
702 00 Ostrava
e-mail: [email protected]
2. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Poplatek
lze výjimečně uhradit na místě při registraci v hotovosti.
Účastníci ze SR platí poplatek v hotovosti v Kč.
3. Platbu poukažte na účet KB - pobočka Ostrava,
č. ú. 253744761/0100, var. symbol 084.
4. Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek
nevracíme.
pořádá
třídenní seminář
č. 084
pro závodní lomů, vedoucí
kamenolomů a pískoven (závodní)
Přednášejí:
Ing. Martin Malíř, ČBÚ v Praze
PhDr. JUDr. Vítěslav Urbanec, Ph.D., ČBÚ v Praze
Ing. Radim Mžyk, ČBÚ v Praze
RNDr. Petr Šponar, ČBÚ v Praze
Ing. Michaela Vachtlová, ČBÚ v Praze
Ing. Igor Mrkvánek, ČBÚ v Praze
Ing. František Ševčík, ČBÚ v Praze
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území kraje plzeňského
a jihočeského
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze
Ing. Miroslav Barbušín, ČBÚ v Praze
Ing. Petr Antoszyk, ČBÚ v Praze
5. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku
dodavatele a závazně objednává účastníka na školení.
6. Na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplaceného účastnického poplatku bude účastníkům vystaven daňový doklad.
Vaše internetové knihkupectví
www.vsechnyknihy.cz
Termín a místo konání:
25. - 27. listopadu 2014
hotel Astra v Tuchlovicích-Srbech (u Kladna)
železniční stanice Kamenné Žehrovice
http://sweb.cz/astrasrby/
PROGRAM SEMINÁŘE
1. den - úterý 25. 11. 2014
10.15 – 11.00
Úvodní slovo
Ing. Martin Malíř, ČBÚ v Praze
11.15 – 12.00
Horní zákon a územní plánování
Ing. Martin Malíř, ČBÚ v Praze
12.00 – 13.00
Oběd
13.00 – 13.45
Báňské předpisy a zásadní změny legislativy v posledním období, vč. zvažovaných úprav při změně
výpočtu úhrad
PhDr. JUDr. Vítěslav Urbanec, Ph.D., ČBÚ v Praze
14.00 – 14.45
Likvidace starých a opuštěných důlních děl - právní
základ, povolování, řešení mimořádných událostí
Ing. Radim Mžyk, ČBÚ v Praze
15.00 – 15:45
Postavení závodního lomu a TVO v lomovém provozu
Ing. František Ševčík, ČBÚ v Praze
16.00 – 17.45
Problematika plynulého přechodu území lomu z režimu
horního práva do režimu stavebního zákona. Monitoring po ukončení hornické činnosti - likvidace lomu
Ing. Michaela Vachtlová, ČBÚ v Praze
18.00 – 22:00
Neformální večeře
2. den - středa 26. 11. 2014
8.30 – 10.00
Mimořádné události a jejich předcházení – I. část
(statistika a rozbor za roky 2012-2014)
Ing. Igor Mrkvánek, ČBÚ v Praze
10.15 – 11.00
Mimořádné události a jejich předcházení – II. část
(vyhledávání rizik)
Ing. Igor Mrkvánek, ČBÚ v Praze
11.15 – 12.00
Nedostatky organizací v žádostech o povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Ing. Miroslav Barbušín, ČBÚ v Praze
12.00 – 13.00
Oběd
13.00 – 13.45
Geologická dokumentace a vykazování zásob
RNDr. Petr Šponar, ČBÚ v Praze
14.00 – 14.45
Posuzování vlivů záměru dobývání nerostů na životní
prostředí - stávající stav a připravované změny
RNDr. Petr Šponar, ČBÚ v Praze
15.00 – 15:45
Vykazování výše těžby a pohybu zásob
RNDr. Petr Šponar, ČBÚ v Praze
16.00 – 16.45
Požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot - nařízení
vlády č. 378/2001 Sb.
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území kraje plzeňského
a jihočeského
18.00 – 22:00
Neformální večeře
3. den - čtvrtek 27. 11. 2014
8.30 – 10.00
Legislativa a provoz mobilních třídících linek
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území kraje plzeňského
a jihočeského
10.15 – 11.00
Činnost na vyhrazených technických zařízeních
- Elektrobáňské a strojní desatero /minimum pro
závodní lomu
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze
11.15 – 12.00
Těžební odpady - nové poznatky z aplikace zákona
č. 157/2009 Sb. a vyhlášky č. 428 a č. 429/2009 Sb.
Ing. Petr Antoszyk, ČBÚ v Praze
12.00 – 13.00
Oběd
CÍL SEMINÁŘE
Rozšířit znalosti profesních pracovníků o zkušenosti
odborníků z celé republiky, upozornit na některá
nová a připravovaná, ale i podceňovaná či opomíjená
ustanovení právních a technických předpisů a poukázat
na důsledky nedodržování bezpečnosti práce a provozu
na základě anonymních mimořádných událostí. U účastníka
se předpokládají odpovídající znalosti - lektoři se nebudou
zabývat všeobecně známými skutečnostmi z oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
„Již v současné době je možno
na e-mail [email protected]
zasílat dotazy k tématům semináře“
POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ
(vyplňuje a potvrzuje organizace - firma)
Potvrzujeme, že jsme dne ......................................................
dali příkaz k úhradě za naše(ho) pracovníky(a):
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
na třídenní seminář 084 - pro závodní lomů, vedoucích
kamenolomů a pískoven (závodní), konaný ve dnech
25. – 27. listopadu 2014 v hotelu Astra v Tuchlovicích–
Srbech (u Kladna).
Účastnický poplatek 5 203,- Kč/os. včetně 21 % DPH
za .......................................osob ...................................... Kč.
Celkem poukázaná částka .......................................................
bude uhrazena z našeho účtu č...............................................
přes peněžní ústav: .................................................................
ve prospěch účtu KB - pobočka Ostrava, ..............................
č. ú. 253744761/0100, var. symbol 084.
DIČ objednavatele: .................................................................
Nahlaste, prosím, noclehy předem;
nocležné si hradí každý účastník sám
nocleh ANO / NE
datum, podpis a razítko účtárny objednavatele
Download

Přihláška - Montanex a.s.