Finanční úřad v Třinci
Náměstí Svobody 1141
73963 TŘINEC
Čj.:
101581/10/364910804157
Vyřizuje:
Lukoszová Dana
Telefon:
558 382 317
linka:
317
Fax:
558 382 347
č. dveří: 220
Pracoviště: Vyměřovací oddělení
V Třinci
dne
Elektronicky podepsáno
21. 12. 2010
Ing. Marian Kozok
vedoucí vyměřovacího
oddělení
DIČ: CZ5807020912
Karel Kniezek
SMILOVICE 13
739 55 SMILOVICE U TŘINCE
D O R U Č E N Í
V E Ř E J N O U
V Y H L Á Š K O U
podle § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Protože se adresát níže uvedených písemností nezdržuje v místě svého
bydliště (sídla), Finanční úřad v Třinci v souladu s ustanovením
§ 3 a § 6 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů a § 4 a § 19 odst. 2 zákona, touto vyhláškou
oznamuje následující:
výše uvedený daňový subjekt má u Finančního úřadu v Třinci, na oddělení
vyměřovacím (správce daně: Lukoszová Dana, Mgr.,
kancelář č. 220, 1. poschodí), uloženy tyto písemnosti:
1. Písemnost pod čj. 95682/10/364910804157 ze dne 23.11.2010.
Písemnost je možno vyzvednout v úřední dny (pondělí a středa) v době
od 8.00 do 17.00 hodin. Tato veřejná vyhláška se vyvěsí po dobu 15 dnů.
Podle § 19 odst. 2 zákona se poslední den této lhůty považuje za den
doručení se všemi zákonnými účinky.
L. S.
_______________________________________
Ing. Marian Kozok
vedoucí vyměřovacího oddělení
Čj.: 101581/10/364910804157
Strana:
2
Potvrzujeme, že tato veřejná vyhláška byla řádně vyvěšena na úřední
desce Obecního úřadu (Městského úřadu) _________________________________
ve dnech od ____________________________ do ___________________________.
Jméno a příjmení odpovědného pracovníka orgánu obce: __________________.
Datum:
_______________________
Podpis: _______________________
Razítko:
Download

Finanční úřad v Třinci V Třinci Náměstí Svobody 1141