Obec Lanžov
Obecní úřad Lanžov
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov
konaného dne 15.4.2013 v Lanžově.
Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Andrle J., Janeček J., Antonín M., Holub
L.
Omluven: 0
Hosté: občané obce Lanžov
Místo konání: Obec Lanžov – kancelář obecního úřadu, Lanžov č. p. 2
Doba konání: 15.4.2013 od 18:00hodin
Navržený program:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Schválení programu
4) Schválení finanční podpory pro mladé hasiče v Dubenci
5) Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s Elektrovin a.s.
6) Schválení návrhu pronájmu prostor prodejny č.p.38 v Lanžově
7) Schválení návrhu pronájmu prostor Kiosku v Kempu Lanžov.
8) Na vědomí- Márnice u hřbitova
Dotace z POV na vodní nádrž v Sedleci
Jednání s Karsitem Dubenec
Dotace Mas Hradecký venkov na Kemp
Ukončení nájemného v č.p.2, garsonka
9) Diskuse : byty v č.p.3
10) Závěr
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Zapisovatelem navržen Lukáš Holub, ověřovateli Kateřina Pavlíčková a Martin Antonín
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Lukáše Holuba, ověřovateli
schvaluje Kateřinu Pavlíčkovou a Martina Antonína.
2. Kontrola usnesení:
- byl vyvěšen záměr na pronájem prostor prodejny v objektu č.p. 38 v Lanžově
- byla podána žádost z MAS Hradecký venkov – následně zrušena pro ponížení částky
příspěvku
3. Schválení programu
Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2.: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
4. Schválení finanční podpory pro mladé hasiče v Dubenci
- obec se bude žádostí SDH Dubenec zabývat po doplnění podkladů: konkretizování
mladých hasičů z Lanžova a specifikace jejich činnosti.
5. Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s Elektrovin a.s.
Smlouva je přílohou zápiu č.1.
Elektroodpad bude shromažďován ve stodole u č.p. 3 v Lanžově, firma Elektrovin a.s. bude
obci platit za odvezené spotřebiče.
Pro 7- Proti 1 (M. Kněžour) – zdržel se: 0
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s Elektrovin a.s. dle přílohy č.1.
6.
Schválení návrhu pronájmu prostor prodejny č.p.38 v Lanžově:
Předloženy byly dvě žádosti: 1) účel podnikání ( Pizzerie)
2)sklad a prodej materiálu v oboru instalatérství
- starostka obce dala hlasovat o záměru pronájmu nebytových prostor bývalé prodejny
č.p. 38 v Lanžově za účelem podnikání (Pizzerie) podanou panem Michalem Machačem.
Obec bude žádat o změnu užívání nebytových prostor na specifikovanou výrobnu.
Smlouvu o pronájmu ZO projedná na příštím zasedání.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4: ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor bývalé prodejny č.p.
38 v Lanžově za účelem podnikání (Pizzerie) podanou panem Michalem Machačem.
Obec bude žádat o změnu užívání nebytových prostor na specifikovanou výrobnu.
Smlouvu o pronájmu ZO projedná na příštím zasedání.
7. Schválení návrhu pronájmu prostor Kiosku v Kempu Lanžov.
Na obecní úřad byly podány 2 nabídky k pronájmu kiosku v areálu STZ Lanžov.
V diskuzi převládl názor, aby byl kiosek pronajat p. Robertu Noskovi. Starostka obce dává
hlasovat o schválení pronájmu p. Robertu Noskovi.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5.: ZO schvaluje pronájem prostor kiosku v STZ LANŽOV p. Robertu
Noskovi.
8. Na vědomí Márnice u hřbitova: LČR – jedná se o církevní majetek, se kterým t.č. nelze nakládat
 Dotace z POV na vodní nádrž v Sedleci: schválena dotace, budou vyzvány 3 firmy
 Jednání s Karsitem Dubenec: řešeno čerpání vody v Sedleci, bývalý kravín
v Miřejově, cesta na Lhotkách, laminát na kravíně v Sedleci.
 Dotace MAS Hradecký venkov na Kemp: obec zrušila žádost o dotaci. V další fázi má
možnost požádat nezisková sdružení obce
 Ukončení nájemného v č.p.2 – garsonka, bude nabídnuto k pronájmu novému nájemci.
 Byty v č.p.3: diskutován rozsah rekonstrukčních prací v bytech. Již nyní se na
obecním úřadě hlásí zájemci pro pronájem bytů. V bytech bude nutno doplnit přípojky
plynu a vody z veřejné vodovodní sítě.
Zasedání Zastupitelstva obce Lanžov starostka obce ukončila ve 20:25h
V obci Lanžov, dne 15.4.2013
.............................................
Alena Skořepová
starostka obce Lanžov
Zapsal:
Lukáš Holub
………………………
Schválili:
Kateřina Pavlíčková
………………………
Martin Antonín
………………………
Download

Obec Lanžov