Automatické přečerpávací zařízení na
znečištěnou vodu
Ama-Drainer-Box
Návod k obsluze/montáži
Impressum
Návod k obsluze/montáži Ama-Drainer-Box
Originální návod k obsluze
Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat,
upravovat ani poskytovat třetím osobám.
Obecně platí: technické změny vyhrazeny.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 10.02.2014
Obsah
Obsah
Slovník pojmů .......................................................................................5
1
Všeobecně .............................................................................................6
1.1
Základní informace ........................................................................................... 6
1.2
Montáž nezkompletovaných strojů ................................................................. 6
1.3
Cílová skupina ................................................................................................... 6
1.4
Související dokumentace .................................................................................. 6
1.5
Symbolika .......................................................................................................... 6
2
Bezpečnost ............................................................................................7
2.1
Označení výstražných informací ...................................................................... 7
2.2
Všeobecně ......................................................................................................... 7
2.3
Kvalifikace a školení osob ................................................................................ 7
2.4
Následky a nebezpečí při nedodržení návodu ................................................ 8
2.5
Bezpečná práce ................................................................................................. 8
2.6
Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / obsluhu ....................................... 8
2.7
Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly a montážní práce ..................... 8
2.8
Nepovolené způsoby provozu ......................................................................... 9
2.9
Používání v souladu s určením ......................................................................... 9
3
Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace .......................................10
3.1
Kontrola stavu při dodávce ............................................................................ 10
3.2
Přeprava .......................................................................................................... 10
3.3
Skladování/konzervace ................................................................................... 10
3.4
Zaslání zpět ..................................................................................................... 10
3.5
Likvidace .......................................................................................................... 11
4
Popis ....................................................................................................12
4.1
Všeobecný popis ............................................................................................. 12
4.2
Název ............................................................................................................... 12
4.3
Typový štítek ................................................................................................... 12
4.4
Konstrukční uspořádání ................................................................................. 12
4.5
Konstrukce a funkce ....................................................................................... 13
4.6
Čerpaná média ...............................................................................................14
4.7
Rozsah dodávky .............................................................................................. 14
4.8
Rozměry a údaje o hmotnosti ........................................................................ 16
5
Instalace/montáž .................................................................................17
5.1
Bezpečnostní předpisy .................................................................................... 17
5.2
Kontrola před zahájením instalace ................................................................ 17
5.3
Instalace přečerpávacího zařízení .................................................................. 18
5.4
Instalace nadúrovňového zařízení ................................................................. 27
5.5
Instalace ponorného čerpadla (čerpadel) ..................................................... 31
Ama-Drainer-Box
3 od 64
Obsah
5.6
Montáž krycí desky / víka ............................................................................... 40
5.7
Odvzdušnění a zavzdušnění s filtrem s aktivním uhlím (příslušenství) ...... 41
6
Uvedení do provozu / odstavení z provozu ......................................43
6.1
Uvedení do provozu ....................................................................................... 43
6.2
Odstavení z provozu/konzervace/uskladnění ............................................... 43
6.3
Opětovné uvedení do provozu ...................................................................... 44
7
Ošetřování / údržba ............................................................................45
7.1
Bezpečnostní předpisy .................................................................................... 45
7.2
Ošetřování/kontrola ....................................................................................... 45
7.3
Vyprázdnění a čištění ..................................................................................... 46
7.4
Doporučená disponibilita náhradních dílů ................................................... 46
8
Poruchy: Příčiny a odstranění .............................................................47
9
Související dokumentace ....................................................................48
9.1
Výkres celkového uspořádání se seznamem samostatných dílů .................. 48
9.2
Rozměry .......................................................................................................... 54
9.3
Příklad montáže .............................................................................................. 58
10
ES prohlášení o shodě ........................................................................60
11
Potvrzení o nezávadnosti ...................................................................61
Seznam hesel ......................................................................................62
4 od 64
Ama-Drainer-Box
Slovník pojmů
Slovník pojmů
Bílá vana
Vodotěsná stavba z betonu. Uzavřená vana je
vyrobena z betonu nepropouštějícího vodu.
zcela ponořená. Krátkodobě mohou být
použita ve vynořeném stavu, dokud není
dosaženo minimální hladiny čerpaného média.
Potvrzení o nezávadnosti
Dešťová voda
Voda z přirozených srážek, která není
znečištěna používáním.
Domovní splašková voda
Odpadní voda bez obsahu fekálií (šedá voda)
z umyvadel, sprch, van, praček atd.
EN 12050-2
Evropská norma pro zařízení na přečerpávání
odpadní vody, která likvidují odpadní vodu
obsahující fekálie přitékající pod úrovní
zpětného vzdutí do budov a na pozemky.
Stanovuje všeobecné požadavky a zásady
konstrukce a zkoušení.
Jmenovitá světlost DN
Veličina (světlá šířka), která se používá jako
znak dílů, které k sobě lícují, např. trubek,
trubkových spojení a tvarovek.
Nadúrovňový box
Automatické přečerpávací zařízení na
znečištěnou vodu k instalaci do jedné roviny
s podlahou.
Očekávané hodnoty hlučnosti
Očekávané hlukové emise, uváděné jako
hladina akustického tlaku LPA v dB(A).
Odpadní voda
Voda, která se změní používáním, např.
domovní znečištěná voda.
Potvrzení o nezávadnosti je prohlášení
zákazníka v případě odeslání zpět výrobci, že
výrobek byl řádně vyprázdněn, takže jeho díly,
které přichází do kontaktu s čerpaným médiem,
již nepředstavují žádné ohrožení životního
prostředí a zdraví.
Přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu
Zařízení ke shromažďování a automatickému
čerpání odpadní vody bez obsahu fekálií nad
úroveň zpětného vzdutí.
Přívodní potrubí
Odvodňovací trubka, která přivádí odpadní
vodu z odvodňovacích předmětů
k přečerpávacímu zařízení.
Sběrná nádrž
Součást přečerpávacího zařízení na znečištěnou
vodu, ve kterém je dočasně uložena vzniklá
odpadní voda a následně automaticky
odčerpávána.
Smyčka zpětného vzdutí
Část výtlačného potrubí zařízení na
přečerpávání odpadních vod nad úrovní
zpětného vzdutí.
Zařízení se dvěma čerpadly
Přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu se
druhým čerpacím zařízením se stejnou
výkonností, které se, je-li třeba, zapíná
samočinně.
Znečištěná voda
Podúrovňový box
Automatické přečerpávací zařízení na
znečištěnou vodu k podúrovňové instalaci do
základových nebo sklepních desek.
Ponorné motorové čerpadlo
Ponorná motorová čerpadla jsou zaplavitelné,
nesamonasávací monoblokové agregáty. Za
normálních okolností se čerpadla provozují
Ama-Drainer-Box
Odpadní voda bez obsahu fekálií, (šedá voda)
z umyvadel, sprch, van, praček, atd.
Zpětná armatura
Část přečerpávacího zařízení splaškové vody,
která zabraňuje zpětnému toku splaškové vody
z výtlačného potrubí do přečerpávacího
zařízení.
5 od 64
1 Všeobecně
1 Všeobecně
1.1 Základní informace
Tento návod k obsluze je součástí konstrukčních řad a provedení uvedených na titulní
straně. Návod k obsluze popisuje správné a bezpečné užívání zařízení ve všech
provozních fázích.
Na typovém štítku je uvedena konstrukční řada a velikost, nejdůležitější provozní
data a číslo zakázky. Výrobní a sériové číslo jednoznačně popisuje přečerpávací
zařízení a slouží jako identifikační údaj při všech dalších obchodních operacích.
Kvůli zachování záručních nároků je v případě poškození nutné neodkladně
informovat nejbližší servisní středisko společnosti KSB.
Očekávané hodnoty hlučnosti.
1.2 Montáž nezkompletovaných strojů
Při montáži KSB nezkompletovaných strojů je třeba se řídit příslušnými podkapitolami
o ošetřování/údržbě.
1.3 Cílová skupina
Cílovou skupinou tohoto návodu k obsluze je odborný personál s technickou
kvalifikací.
1.4 Související dokumentace
Tabulka 1: Přehled související dokumentace
Dokument
Dodací dokumentace
Obsah
Návody k obsluze a další dokumentace
k příslušenství a integrovaným součástem stroje,
Návod k obsluze ponorného motorového čerpadla
Návod k obsluze spínače u zařízení se dvěma
čerpadly
1.5 Symbolika
Tabulka 2: Používané symboly
Symbol
✓
⊳
⇨
⇨
1.
Význam
Podmínka provedení operace podle návodu
Výzva k provedení úkonu u bezpečnostních pokynů
Výsledek operace
Křížové odkazy
Návod k provedení operace o více krocích
2.
Upozornění
uvádí doporučení a důležité pokyny pro zacházení s výrobkem
6 od 64
Ama-Drainer-Box
2 Bezpečnost
2 Bezpečnost
!
NEBEZPEČÍ
Všechna upozornění uvedená v této kapitole se týkají nebezpečí s vysokým stupněm
rizika.
2.1 Označení výstražných informací
Tabulka 3: Značení výstražných informací
Symbol
!
!
Vysvětlivka
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ
Toto signální slovo označuje nebezpečí s vysokým stupněm rizika,
které může přivodit smrt nebo těžké zranění, pokud se mu
nezabrání.
VÝSTRAHA VÝSTRAHA
Toto signální slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika,
které může přivodit smrt nebo těžké zranění, pokud se mu
nezabrání.
POZOR
POZOR
Toto signální slovo označuje nebezpečí, jehož nerespektování může
způsobit ohrožení stroje a jeho funkčnosti.
Nebezpečný prostor
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem nebezpečí,
které může přivodit smrt nebo zranění.
Nebezpečné elektrické napětí
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem nebezpečí
elektrického napětí a informuje o ochraně před elektrickým
napětím.
Poškození stroje
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem POZOR
nebezpečí pro stroj a jeho funkčnost.
2.2 Všeobecně
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny pro instalaci, provoz a údržbu,
jejichž dodržování zaručuje bezpečné zacházení s přečerpávacím zařízením a
zabraňuje poranění osob a hmotným škodám.
Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny ve všech kapitolách.
Návod k obsluze si příslušný odborný personál/provozovatel musí přečíst před
montáží a uvedením zařízení do provozu a zcela mu porozumět.
Obsah návodu k obsluze musí být pro odborný personál neustále k dispozici v místě
používání.
Pokyny umístěné přímo u přečerpávacího zařízení se musí respektovat a udržovat ve
zcela čitelném stavu. To platí zvláště pro:
▪ šipku označující směr otáčení
▪ označení přípojek
▪ typový štítek
Za dodržení místních předpisů neuvedených v návodu k obsluze odpovídá
provozovatel.
2.3 Kvalifikace a školení osob
Personál musí mít pro montáž, obsluhu, údržbu a kontrolu příslušnou kvalifikaci.
Provozovatel musí při montáži, obsluze, údržbě a kontrolách zařízení pro personál
přesně stanovit oblast odpovědnosti, kompetence a kontroly.
Chybějící znalosti personálu je třeba doplnit školeními a zaučením, které budou
provádět dostatečně kvalifikovaní pracovníci. V případě potřeby může školení
provést provozovatel na základě pověření výrobce/dodavatele.
Ama-Drainer-Box
7 od 64
2 Bezpečnost
Školení pro práci s přečerpávacím zařízením provádějte pouze pod dozorem
odborného technického personálu.
2.4 Následky a nebezpečí při nedodržení návodu
▪ Nedodržení tohoto návodu k obsluze má za následek ztrátu nároků na záruku a
náhradu škody.
▪ Nedodržení návodu může přivodit například následující rizika:
– ohrožení osob působením elektrických, teplotních, mechanických a
chemických vlivů nebo výbuchem,
– selhání důležitých funkcí výrobku,
– selhání předepsaných metod ošetřování a údržby,
– ohrožení životního prostředí průsakem nebezpečných látek.
2.5 Bezpečná práce
Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu a použití k určenému
účelu platí následující bezpečnostní předpisy:
▪ Předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, bezpečnostní a provozní
předpisy,
▪ Předpisy o ochraně proti výbuchu,
▪ Bezpečnostní předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami,
▪ Platné normy a zákony.
2.6 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / obsluhu
▪ Upevněte konstrukční ochranu proti dotyku na horkých, studených a pohyblivých
součástech a zkontrolujte její funkčnost.
▪ Neodstraňujte ochranu proti dotyku během provozu čerpadla.
▪ Poskytněte personálu ochranné vybavení a zajistěte používání tohoto vybavení.
▪ Průsaky (např. z hřídelového těsnění) nebezpečných médií (např. výbušných,
toxických, horkých) se musí odvádět tak, aby nedocházelo k jakémukoliv
ohrožení osob a životního prostředí. Při tom je třeba dodržovat platné zákonné
předpisy.
▪ Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti k tomu viz předpisy
platné v dané zemi a předpisy místních dodavatelů energie).
2.7 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly a montážní práce
▪ Přestavby nebo změny na přečerpávacím zařízení jsou přípustné pouze se
souhlasem výrobce.
▪ Používejte výhradě originální díly nebo díly schválené výrobcem. Použití jiných
dílů může vést ke ztrátě záruky za následky, které z toho plynou.
▪ Provozovatel je povinen zajistit provádění veškerých údržbářských prací, kontroly
a montáže autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl
dostatečně informován podrobným studiem návodu k obsluze.
▪ Práce na přečerpávacím zařízení provádějte pouze při jeho klidovém stavu.
▪ Těleso čerpadla musí získat teplotu okolí.
▪ Těleso čerpadla musí být bez tlaku a vypuštěné.
▪ Je bezpodmínečně nutné dodržet postup odstavení přečerpávacího zařízení
z provozu, který je popsán v návodu k obsluze.
▪ Dekontaminujte přečerpávací zařízení, která čerpají média škodící zdraví.
▪ Bezprostředně po skončení prací opět upevněte, resp. uveďte do funkčního stavu
bezpečnostní a ochranná zařízení. Před opětovným uvedením do provozu
dodržte uvedené kroky pro uvedení do provozu. (⇨ Kapitola 6.1 Strana 43)
8 od 64
Ama-Drainer-Box
2 Bezpečnost
▪ Nepovolané osoby (např. děti) se nesmí zdržovat v blízkosti přečerpávacího
zařízení.
2.8 Nepovolené způsoby provozu
Mezní hodnoty, uváděné v technické dokumentaci, se musí zásadně dodržovat.
Provozní bezpečnost dodaného přečerpávacího zařízení je zaručena jenom při
používaní v souladu s jeho určením.
2.9 Používání v souladu s určením
Přečerpávací zařízení se smí používat pouze v takových oblastech, které jsou popsány
v související dokumentaci.
▪ Přečerpávací zařízení provozujte pouze v technicky nezávadném stavu.
▪ Přečerpávací zařízení neprovozujte v částečně smontovaném stavu.
▪ Přečerpávací zařízení smí čerpat pouze ta média, která jsou popsána
v dokumentaci k příslušnému typu zařízení.
▪ Přečerpávací zařízení nikdy neprovozujte bez čerpaných médií.
▪ Respektujte údaje v dokumentaci o minimálním průtoku (zabránění poškození
přehřátím, poškození ložisek, ...).
▪ Respektujte údaje v dokumentaci o maximálním průtoku (zabránění přehřátí,
poškození mechanické ucpávky, kavitačnímu poškození, poškození ložisek, ...).
▪ Nepřiškrcujte průtok přečerpávacím zařízením na sací straně (zabránění
kavitačnímu poškození).
▪ Jiné způsoby provozování, pokud nejsou uvedeny v dokumentaci, konzultujte
s výrobcem.
Zabránění předvídatelnému nesprávnému použití
▪ Nikdy nepřekračujte přípustné hodnoty tlaku, teploty atd., které jsou uvedeny
v dokumentaci.
▪ Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny a pracovními postupy popsanými v tomto
návodu k obsluze.
Ama-Drainer-Box
9 od 64
3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace
3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace
3.1 Kontrola stavu při dodávce
1.
Při převzetí zboží překontrolujte každou obalovou jednotku, zda není
poškozená.
2.
Při škodě během přepravy přesně stanovte rozsah přepravy, zdokumentujte a
obratem písemně oznamte KSB popř. dodavatelské obchodní organizaci a
pojišťovně.
3.2 Přeprava
NEBEZPEČÍ
Pád přečerpávacího zařízení na znečištěnou vodu z palety
Nebezpečí úrazu padajícím přečerpávacím zařízením na znečištěnou vodu!
▷ Přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu přepravujte pouze ve vodorovné
poloze.
▷ Respektujte údaj o hmotnosti a těžiště.
▷ Čerpadlo nikdy nezavěšujte za elektrické přípojné vedení.
▷ Přečerpávacím zařízením na znečištěnou vodu nenarážejte a nenechejte ho
spadnout.
3.3 Skladování/konzervace
Pokud má uvedení do provozu proběhnout až po delší době od dodání,
doporučujeme při uskladnění přečerpávacího zařízení na znečištěnou vodu
následující opatření:
POZOR
Poškození při uskladnění působením mrazu, vlhkosti, nečistot, UV záření nebo
škůdců
Koroze/znečištění přečerpávacího zařízení na znečištěnou vodu!
▷ Při skladování zabezpečte přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu proti
mrazu, neskladujte je pod širým nebem.
POZOR
Vlhké, znečištěné nebo poškozené otvory a připojovací místa
Netěsnost nebo poškození přečerpávacího zařízení na znečištěnou vodu!
▷ Uzavřené otvory přečerpávacího zařízení na znečištěnou vodu uvolněte teprve
během instalace.
Přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu skladujte v suché, chráněné místnosti
pokud možno při konstantní vlhkosti vzduchu.
3.4 Zaslání zpět
10 od 64
1.
Přečerpávací zařízení řádně vypusťte.
2.
Přečerpávací zařízení důkladně propláchněte a vyčistěte, zvláště v případě
škodlivých, výbušných, horkých nebo jiných rizikových čerpaných médií.
3.
Pokud byla čerpána média, jejichž zbytky spolu se vzdušnou vlhkostí způsobují
poškození korozí nebo při kontaktu s kyslíkem vzplanou, musí se agregát také
neutralizovat a vysušit profouknutím inertním plynem bez obsahu vody.
4.
K přečerpávacímu zařízení musí být vždy přiloženo kompletně vyplněné
potvrzení o nezávadnosti. (⇨ Kapitola 11 Strana 61)
Je bezpodmínečně nutné uvádět provedená bezpečnostní a dekontaminační
opatření.
Ama-Drainer-Box
3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace
UPOZORNĚNÍ
V případě potřeby lze potvrzení o nezávadnosti stáhnout z této internetové adresy:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination
3.5 Likvidace
VÝSTRAHA
Zdraví škodlivá a/nebo horká čerpaná média, pomocné a provozní látky
Ohrožení osob a životního prostředí!
▷ Zachyťte a zlikvidujte proplachovací médium, jakož případné zbytkové médium.
▷ V případě potřeby noste ochranný oděv a ochrannou masku.
▷ Dodržujte zákonná ustanovení o likvidaci zdraví škodlivých médií.
1.
Demontujte přečerpávací zařízení.
Při demontáži jímejte tuky a maziva.
2.
Třiďte materiály čerpadla, např. podle skupin:
– kovy,
– plasty,
– elektronický šrot,
– tuky a tekutá maziva.
3.
Likvidaci provádějte podle místních předpisů, popř. materiály odevzdejte
k řízené likvidaci.
Ama-Drainer-Box
11 od 64
4 Popis
4 Popis
4.1 Všeobecný popis
▪ Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu
Přečerpávací zařízení (čerpací stanice) pro beztlakovou akumulaci a automatické
přečerpávání odpadních vod z domácností bez obsahu fekálií, dešťové vody nad
úrovní zpětného vzdutí.
4.2 Název
Příklad: Ama-Drainer-Box Z2 U 301
Tabulka 4: Vysvětlení označení
Zkratka
Ama-Drainer-Box
Z
2
U
301
Význam
Konstrukční řada
Zařízení se dvěma čerpadly
bez údaje je zařízení s jedním čerpadlem
Celkový objem nádrže 200 litrů
1 = 100 litrů
Podúrovňová montáž
B = nadúrovňová instalace
Číselný kód pro čerpadlo
např. 301 = Ama-Drainer N 301
4.3 Typový štítek
3
4
1
2
5
EN 12 050-2
FO001998
Made by KSB
Obr. 1: Typový štítek (příklad)
1
3
5
Konstrukční řada, konstrukční
velikost
Notifikovaný orgán / Rok zavedení
Rok výroby / kalendářní týden
2
Zásady konstrukce a zkoušek
4
Číslo prohlášení o vlastnostech
4.4 Konstrukční uspořádání
Konstrukce
Podúrovňový box U
▪ Sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu, k montáži do základových nebo sklepních
desek.
Kryt s nivelačním prodloužením, krycí deska s podlahovou výpustí a sifonem.
▪ Zařízení s jedním nebo se dvěma čerpadly
▪ Obsah nádrže 100, příp. 200 litrů
▪ Podle EN 12050-2
Nadúrovňový box B
▪ Sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu, k instalaci do jedné roviny s podlahou.
Kryt s pachotěsným víkem.
12 od 64
Ama-Drainer-Box
4 Popis
▪ Zařízení s jedním nebo se dvěma čerpadly
▪ Obsah nádrže 100, příp. 200 litrů
▪ Podle EN 12050-2
Druh instalace
▪ Stacionární instalace
Přípojky
Box 1 U a box 1 B pro zařízení s jedním čerpadlem
▪ Strana přívodu: DN 50 / DN 70 / DN 100
▪ Výtlačný výstup: DN 40 / G 1 1/2
Box Z2 U a box Z2 B pro zařízení se dvěma čerpadly
▪ Strana přívodu: DN 50 / DN 70 / DN 100 / DN 150
▪ Výtlačný výstup: DN 50 / G 2
Pohon
▪ Jednofázový střídavý motor
▪ Trojfázový motor
▪ Se zabudovaným teplotním spínačem
Tvar oběžného kola
▪ Otevřené vícelopatkové kolo, s průchodností nečistot 10/11 mm
▪ Oběžné kolo s volným průchodem, s průchodností nečistot 35 mm
4.5 Konstrukce a funkce
4
1
2
5
3
1
Obr. 2: Průřez
1
3
5
Sběrná nádrž
Plovák
Ponorné čerpadlo
2
4
Přípojka na straně přívodu
Přípojka na výtlačné straně
Provedení
Přečerpávací zařízení se skládá z odolné sběrné nádrže (1) s integrovaným ponorným
motorovým čerpadlem (5), přípojkou na straně přívodu (2) a přípojkou na výtlačné
straně (4).
Funkce
Čerpané médium přitéká do přečerpávacího zařízení přípojkou na straně přívodu (2)
a shromažďuje se v pachotěsné a vodotěsné plastové nádrži (1). Při určité výšce
hladiny zareaguje plovák (3) a automaticky zapne ponorné motorové čerpadlo (5).
Čerpané médium je pak odváděno přípojkou na výtlačné straně (4) přes úroveň
zpětného vzdutí do veřejné splaškové kanalizace.
Ama-Drainer-Box
13 od 64
4 Popis
4.6 Čerpaná média
VÝSTRAHA
Čerpání nepovolených čerpaných médií
Ohrožení osob a životního prostředí!
▷ Do veřejné kanalizační sítě vypouštějte pouze povolená čerpaná média.
▷ Ověřte vhodnost materiálů čerpadla a zařízení.
POZOR
Nevhodná čerpaná média
Poškození čerpadla!
▷ Nikdy nepoužívejte k čerpání korozivní, hořlavé a výbušné kapaliny.
▷ Nikdy nečerpejte odpadní vodu z toalet a pisoárů.
▷ Nikdy nepoužívejte v potravinářství.
Normální provedení
Vhodné pro čerpání chemicky neutrální, mírně a znečištěné vody, jakož i k čerpání
mycí vody.
Provedení C pro agresivní vodu
Vhodná čerpaná média viz výše, kromě nich rovněž:
▪ mořská voda, příp. voda s obsahem soli
▪ voda z plaveckých bazénů a brakická voda
▪ agresivní splašková voda
Provedení R pro vodu s obsahem oleje / olejové emulze
Vhodná čerpaná média viz výše, kromě nich rovněž:
▪ Olejové emulze a řezné oleje
▪ splašková voda s obsahem oleje
4.7 Rozsah dodávky
Program sériové výroby obsahuje kompletní přečerpávací zařízení na znečištěnou
vodu připravené k připojení (v určitém čísle materiálu).
Ve volitelném programu se sestavují jednotlivé komponenty přečerpávacího zařízení
na znečištěnou vodu.
V programu sériové výroby i ve volitelném programu se přečerpávací zařízení dodává
v obalech, aby jej bylo možné smontovat na místě.
Přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Ama-Drainer-Box vyhovují požadavkům
EN 12050-2.
Podúrovňový box 1 U – zařízení s jedním čerpadlem
Sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu, 100 litrů, k montáži do základových nebo
sklepních desek.
Kryt s nivelačním prodloužením, krycí deska s podlahovou výpustí a sifonem.
Dodávka probíhá ve třech jednotkách:
14 od 64
1.
Nádrž s prodloužením a krycí deska, třída K3.
2.
Automaticky spínající ponorné motorové čerpadlo na znečištěnou vodu
s kabelem o délce 5 m nebo 10 m (podle velikosti čerpadla) a vidlicí s ochranným
kontaktem, příp. vidlicí CEE (u trojfázového provedení).
3.
Připojovací sada s kompletní montážní soupravou a zpětnou klapkou (u typů
Ama-Drainer N 301, N 302 a N 303 je zpětná klapka integrována).
Ama-Drainer-Box
4 Popis
Podúrovňový box Z2 U – zařízení se dvěma čerpadly
Sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu, 200 litrů, k montáži do základových nebo
sklepních desek.
Kryt s nivelačním prodloužením, krycí deska s podlahovou výpustí a sifonem.
Dodávka probíhá ve čtyřech jednotkách:
1.
Nádrž s prodloužením a krycí deska, třída K3.
2.
Dvě ponorná motorová čerpadla na znečištěnou vodu s kabelem o délce 10 m a
vidlicí s ochranným kontaktem, příp. volným koncem kabelu u trojfázového
provedení.
3.
Připojovací sada s kompletní montážní soupravou, zpětnou klapkou (u typů AmaDrainer N 301, N 302 a N 303 je zpětná klapka integrována) a se dvěma
plovákovými spínači s kabelem o délce 10 m.
4.
Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly LevelControl Basic 2 s automatickým
střídáním, zapínáním ve špičce a přepínáním na zálohu.
Nadúrovňový box 1 B – zařízení s jedním čerpadlem
Sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu, 100 litrů, k instalaci do jedné roviny
s podlahou.
Kryt s pachotěsným víkem a upínacím kroužkem.
Dodávka probíhá ve třech jednotkách:
1.
Nádrž s víkem a upínacím kroužkem.
2.
Automaticky spínající ponorné motorové čerpadlo na znečištěnou vodu
s kabelem o délce 5 m nebo 10 m (podle velikosti čerpadla) a vidlicí s ochranným
kontaktem, příp. vidlicí CEE (u trojfázového provedení).
3.
Připojovací sada s kompletní montážní soupravou a zpětnou klapkou (u typů
Ama-Drainer N 301, N 302 a N 303 je zpětná klapka integrována).
Nadúrovňový box Z2 B – zařízení se dvěma čerpadly
Sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu, 200 litrů, k instalaci do jedné roviny
s podlahou.
Kryt s pachotěsným šroubovacím víkem.
Dodávka probíhá ve čtyřech jednotkách:
1.
Nádrž s víkem.
2.
Dvě ponorná motorová čerpadla na znečištěnou vodu s kabelem o délce 10 m a
vidlicí s ochranným kontaktem, příp. volným koncem kabelu (u trojfázového
provedení).
3.
Připojovací sada s kompletní montážní soupravou, zpětnou klapkou (u typů AmaDrainer N 301, N 302 a N 303 je zpětná klapka integrována) a se dvěma
plovákovými spínači s kabelem o délce 10 m.
Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly LevelControl Basic 2 s automatickým
střídáním, zapínáním ve špičce a přepínáním na zálohu.
Příslušenství
4.
Podle provedení mohou být k dodávce přiloženy následující díly:
Potrubní adaptér k připojení přívodních a odvzdušňovacích potrubí různých vnějších
průměrů.
Hrdlové uzavírací šoupátko CuZn
Hrdlový kulový kohout 1.4408
Těsnicí příruba k napojení zákaznického izolačního pásu (pouze podúrovňový box)
Límec k zajištění proti vztlaku vzlínající spodní vody (pouze podúrovňový box)
Mezikus na vyrovnání výšky H = 300 mm (pouze podúrovňový box Z2 U)
Odvzdušňovač a zavzdušňovač s filtrem s aktivním uhlím
Ama-Drainer-Box
15 od 64
4 Popis
UPOZORNĚNÍ
Zamezení škodám díky alarmovému spínači nezávislému na síti nebo stop ventilu
pračky.
Absencí síťového napětí nebo kvůli vadnému ponornému motorovému čerpadlu
hrozí riziko zaplavení.
Alarmový spínač AS 0, AS 2, AS 4 nebo AS 5 varuje ve spojení s alarmovým
kontaktním čidlem před nepřípustně vysokou hladinou vody ve sběrné nádrži.
Stop ventil pračky KSB spustí alarm a vypne pračku dříve, než sběrná nádrž přeteče.
4.8 Rozměry a údaje o hmotnosti
Údaje o rozměrech naleznete v tabulce rozměrů přečerpávacího zařízení. (⇨ Kapitola
9.2 Strana 54)
Tabulka 5: Hmotnost přečerpávacího zařízení (program sériové výroby) v kg
Celková
hmotnost
Hmotnost
sběrné nádrže
16 od 64
Zařízení s jedním čerpadlem
Zařízení se dvěma čerpadly
Podúrovňový
box 1 U
Nadúrovňový
box 1 B
Podúrovňový
box Z2 U
Nadúrovňový
box Z2 B
[kg]
21,2 až 30,9
[kg]
14,2 až 23,9
[kg]
53,4 až 69,6
[kg]
46,9 až 65,3
15,7
8,7
31,3
29,9
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
5 Instalace/montáž
UPOZORNĚNÍ
Všechna přečerpávací zařízení se dodávají v balení. Následující kapitoly popisují,
jaké podmínky musejí být splněny, aby mohl být obsah jednotlivých balení řádně a
bez ohrožení bezpečnosti a zdraví osob smontován do kompletního přečerpávacího
zařízení na znečištěnou vodu.
5.1 Bezpečnostní předpisy
NEBEZPEČÍ
Přívod proudu není přerušen.
Ohrožení života!
▷ Odpojte síťovou zástrčku a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí.
NEBEZPEČÍ
Práce na elektrické přípojce prováděné nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Elektrické připojení nechte provést pouze kvalifikovaného elektrikáře.
▷ Dodržujte předpisy IEC 60364 (DIN VDE 0100).
NEBEZPEČÍ
Nedostačující elektrické zařízení
Ohrožení života!
▷ Elektrické zařízení musí být v souladu s požadavky na instalaci VDE 100 (tzn.
zásuvky s uzemňovacími svorkami).
▷ Elektrická síť musí být opatřena proudovým chráničem na max. 30 mA.
▷ Elektrické připojení nechte provést pouze kvalifikovaného elektrikáře.
NEBEZPEČÍ
Nesprávné použití
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Prodlužovací kabel musí kvalitou odpovídat dodanému kabelu čerpadla.
▷ Elektrické přípojky a přístroje nevystavujte vlhkosti.
5.2 Kontrola před zahájením instalace
Před instalací zkontrolujte následující body:
▪ Přečerpávací zařízení je připojeno k elektrické síti v souladu s údaji na typovém
štítku.
▪ Čerpané médium patří mezi povolená čerpaná média.
▪ Jsou dodrženy výše uvedené bezpečnostní předpisy.
▪ Místo instalace je zabezpečené proti mrazu.
UPOZORNĚNÍ
Pro montáž a instalaci je třeba dodržovat EN 12056 „Gravitační odvodňovací
zařízení uvnitř budov“.
Ama-Drainer-Box
17 od 64
5 Instalace/montáž
UPOZORNĚNÍ
Přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu by se měla větrat a odvzdušňovat
střechou, pokud jsou pachotěsně uzavřena.
UPOZORNĚNÍ
Navíc je třeba zohlednit návody k obsluze dalších komponent tohoto
přečerpávacího zařízení.
Pokud jsou instalovány přepravní pojistky, musí se před montáží odstranit.
UPOZORNĚNÍ
Přečerpávací zařízení by se neměla provozovat v blízkosti obývacích místností a
ložnic.
5.3 Instalace přečerpávacího zařízení
5.3.1
Montáž podúrovňového boxu
Sběrná nádrž se zabuduje do základových nebo podlahových desek. Místo instalace
musí být zabezpečené proti mrazu. Podúrovňový box není pojezdný. Krycí deska
odpovídá třídě zatížení K3 (EN 1253-1).
Jako předlohu použijte následující obrázek.
1
2
3
8
4
10
11
9
5
6
7
Obr. 3: Příklad montáže
1
3
5
7
9
11
Podlahová krytina
Tepelná izolace
Zásyp trubek
Úložná vrstva
Výškově nastavitelné prodloužení
Límec (příslušenství)
2
4
6
8
10
Potěr
Beton
Postranní zásyp
Krycí deska
Těsnicí příruba (příslušenství)
POZOR
Vztlak vzlínající spodní vody
Proniknutí vody!
▷ Dodržujte speciální opatření proti vztlaku vzlínající vody. (⇨ Kapitola 5.3.6 Strana
26)
UPOZORNĚNÍ
Ochrana proti vlhkosti ve vlhkých prostorech. (⇨ Kapitola 5.3.4 Strana 24)
18 od 64
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
UPOZORNĚNÍ
Pro box Z2 U pro zařízení se dvěma čerpadly je k dispozici mezikus na vyrovnání
výšky (příslušenství) pro hlubší montáž (H = 300 mm). (⇨ Kapitola 9.2.3 Strana 56)
1.
Vyhlubte výkop. Výkop musí být během výstavby suchý.
2.
Na dno jámy uložte vodorovně cca 200 mm silnou úložnou vrstvu a ztužte ji.
3.
Sundejte krycí desku 68-3 s prodloužením 13-21 ze sběrné nádrže 591.
4.
Vyjměte díly z nádrže a bezpečně je uložte.
5.
Nasaďte stavební kryt (poklop) 185 k ochraně sběrné nádrže.
6.
Uložte sběrnou nádrž do výkopu, vyrovnejte a zasypte.
5.3.2
Připojení potrubí k podúrovňovému boxu
POZOR
Pnutí potrubí
Nepřípustné zatížení sběrné nádrže!
▷ Připojte potrubí bez pnutí, na sběrnou nádrž nesmí působit žádné síly ani
momenty.
Potrubí položte do nezámrzné hloubky.
Přípojky
▪ Tíha potrubí je vyrovnána uchycením na místě.
▪ Všechna hrdla nádrže jsou zavřená.
5.3.2.1
A
A
Přívodní a odvzdušňovací potrubí
▪ Zvolená hrdla přívodního a odvzdušňovacího potrubí otevřete vyříznutím pilkou
nebo úhlovou bruskou a zbavte otřepu (▼A).
▪ Připojte přívodní a odvzdušňovací potrubí běžně prodávanými spojkami,
např. hrdlem PVC-KG nebo SML.
1
2
Obr. 4: Otevření hrdla
3
4
Obr. 5: Připojení potrubí
1
3
Stavební kryt (poklop) 185
Odvzdušňovací potrubí
2
4
Přívodní potrubí
Volitelně nouzové vyprázdnění
Odvzdušňovací potrubí lze používat současně jako kabelovou trubku pro přípojku
čerpadla a ovládací kabely.
Alternativně jsou k dispozici volná přípojná hrdla DN 50 / DN 70 / DN 100 pro
samostatnou prázdnou trubku.
Box 1 U
Pomocná přípojka – kabelová průchodka PG 36 pro kabelovou trubku Ø 24 mm.
Ama-Drainer-Box
19 od 64
5 Instalace/montáž
UPOZORNĚNÍ
Lze použít pouze pro Ama-Drainer ... SE (s pohonem na jednofázový střídavý
proud).
1.
Pomocnou přípojku (přípojku 4) vyvrtejte vrtákem o Ø 48 mm. (⇨ Kapitola 9.2.1
Strana 54)
2.
Otvor zbavte otřepů.
3.
Do otvoru vložte kabelovou průchodku 826 s těsnicím kroužkem a zevnitř ji
upevněte maticí.
POZOR
Vedení je příliš zahnuté
Zatažení protahovacího drátu je ztížené nebo nemožné!
▷ Položte potrubí s max. 30° oblouky.
5.3.2.2
Připojení výtlačného potrubí
POZOR
Nesprávně namontované výtlačné potrubí
Vznik netěsných míst!
▷ Veďte výtlačné potrubí nahoru nad úrovní zpětného vzdutí a teprve potom do
odpadního kanálu.
▷ Nepřipojujte výtlačné potrubí k odpadnímu vedení znečištěné vody.
▷ Nepřipojujte k výtlačnému potrubí žádná další odvodňovací vedení.
UPOZORNĚNÍ
Na ochranu proti eventuálnímu zpětnému vzdutí ze sběrného kanálu se výtlačné
potrubí musí vytvořit jako „trubková smyčka“, jejíž spodní okraj se musí nacházet
nad určenou místní úrovní zpětného vzdutí (např. nad úrovní silnice).
UPOZORNĚNÍ
Všechna přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu jsou vybavena zpětnou
armaturou.
UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme namontovat uzavírací šoupátko do výtlačného potrubí v blízkosti
zařízení.
Po dokončení montáže výtlačného potrubí proveďte tlakovou zkoušku.
Výtlačné potrubí instalujte jako mírně stoupající.
Výtlačné potrubí u zařízení s jedním čerpadlem 1 U - DN 40
Výtlačná trubka 710.01 nabízí dvě různé možnosti připojení:
▪ Vnější závit G 1 1/2
nebo odříznutím závitu
▪ Lepené hrdlo, vnější Ø 50 mm
✓ Násuvné hrdlo 720.04 je namontováno ze závodu.
1.
20 od 64
Namontujte výtlačnou trubku 710.01.
Potřebujete-li delší výtlačné potrubí, můžete ho slepit, závit v místě Ⓐ na
výtlačné trubce oddělte pilkou nebo úhlovou bruskou, konec trubky zbavte
otřepů.
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
2.
Výtlačnou trubku zvenku zasuňte do násuvného hrdla. Před nasazením konec
trubky dostatečně namažte kluzným prostředkem.
3.
Výtlačnou trubku vyrovnejte a bezpodmínečně dodržte montážní rozměr.
4.
Připojte výtlačné potrubí v místě instalace.
90
720.04
1
710.01
60
Ⓐ
Obr. 6: Montáž výtlačného potrubí u zařízení s jedním čerpadlem, nastavení
montážního rozměru, uvedené rozměry v mm
1
Směr montáže
POZOR
Výtlačná trubka není vyrovnána, montážní rozměr není dodržen
Nebezpečí prasknutí pnutím na přípojkách!
Ponorné motorové čerpadlo nelze namontovat do sběrné nádrže!
▷ Dodržte vyrovnání výtlačné trubky a montážní rozměr.
Výtlačné potrubí u zařízení se dvěma čerpadly Z2 U - DN 50
Tvarovka Y 715 nabízí dvě různé možnosti připojení:
▪ Vnější závit G 2
nebo odříznutím závitu
▪ Lepené hrdlo, vnější Ø 63 mm
✓ Profilové těsnění 410.01 je namontováno ze závodu.
1.
Namontujte tvarovku 715.
Potřebujete-li delší výtlačné potrubí, můžete ho slepit, závit v místě Ⓐ na
tvarovce oddělte pilkou nebo úhlovou bruskou, konec trubky zbavte otřepů.
2.
Tvarovku zevnitř zasuňte do profilového těsnění. Před nasazením konec trubky
dostatečně namažte kluzným prostředkem.
3.
Tvarovku horizontálně vyrovnejte a bezpodmínečně dodržte montážní rozměr.
4.
Připojte výtlačné potrubí v místě instalace.
Ama-Drainer-Box
21 od 64
5 Instalace/montáž
80
50
1
Ⓐ
715
410.01
591
Obr. 7: Montáž tvarovky Y u zařízení se dvěma čerpadly, nastavení montážního
rozměru, uvedené rozměry v mm
1
Směr montáže
POZOR
Tvarovka není vyrovnána, montážní rozměr není dodržen
Nebezpečí prasknutí pnutím na přípojkách!
Ponorné motorové čerpadlo nelze namontovat do sběrné nádrže!
▷ Dodržte vyrovnání tvarovky a montážní rozměr.
5.3.3
Zasypání sběrné nádrže
✓ Přípojky jsou provedeny.
✓ Sběrná nádrž je vyrovnána a zasypána.
1.
Uložení a zasypání potrubí je odborně provedeno.
2.
Proveďte postranní zásyp sběrné nádrže, použijte výplňový písek.
UPOZORNĚNÍ
Volné prostory přímo na obrysech nádrže pečlivě zhutněte.
Nesypte přímo k nádrži kameny, štěrk ani hrubý písek.
Nádrž stále kontrolujte z hlediska deformací a jiných náznaků nerovnoměrného
zatížení a instalačních vad.
22 od 64
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
Obr. 8: Zasypání sběrné nádrže
Zabetonujte sběrnou nádrž do podlahové desky v jedné rovině s horní hranou.
UPOZORNĚNÍ
Po obvodu krku nádrže v oblasti stavebního krytu 185 nechejte dostatek místa
k nasazení profilového těsnění 410.02.
Obr. 9: Zabetonování sběrné nádrže
UPOZORNĚNÍ
Během betonování zajistěte sběrnou nádrž proti posunu.
Před vytvořením skladby podlahy (tepelná izolace, potěr, podlahová krytina) nasaďte
výškově nastavitelné prodloužení 13-21 a profilové těsnění 410.02 (těsnicí břity musí
ukazovat směrem dovnitř) a přizpůsobte na předpokládanou výšku podlahy. Konec
prodloužení namažte dostatečně kluzným prostředkem a nasaďte.
Ama-Drainer-Box
23 od 64
5 Instalace/montáž
13-21
13-21
410.02
410.02
591
591
Ama-Drainer-Box 1 U
Ama-Drainer-Box Z2 U
Obr. 10: Montáž prodloužení 13-21
13-21 Prodloužení
410.02 Profilové těsnění
591
Sběrná nádrž, resp.
mezikus na vyrovnání výšky (příslušenství, pouze u Ama-Drainer-Box Z2 U)
Teleskopické prodloužení šachty umožní flexibilní přizpůsobení výšky na podlahu.
UPOZORNĚNÍ
Do prodloužení vložte krycí desku 68-3, abyste zabránili znečištění vnitřku nádrže.
Obr. 11: Zabudovaný podúrovňový box (příklad)
5.3.4
Montáž těsnicí příruby
DF 400 ad DF 630
Izolace proti vlhkosti, např polymerovými izolačními pásy, pro vlhká místa bez
vzlínající vody.
Těsnicí příruba DF 400
24 od 64
1.
Nasaďte těsnicí přírubu 3 s O-kroužkem 7 na krk nádrže 8 a vyrovnejte.
2.
Těsnicí příruba se zabetonuje do jedné roviny s horní hranou podlahové desky 4.
Volný prostor pod těsnicí přírubou pečlivě zasypte.
3.
Izolační pás 2 rozmotejte, vyřízněte v místě okraje nádrže a položte.
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
4.
Těsnicí přírubu a izolační pás přilepte trvale elastickou připojovací lepicí a těsnicí
hmotou.
1
2
5
6
3
7
4
8
Obr. 12: Montáž s těsnicí přírubou DF 400
1
3
5
7
Tepelná izolace
Těsnicí příruba
Profilové těsnění
O-kroužek
2
4
6
8
Izolační pás
Podlahová deska
Prodloužení
Sběrná nádrž
Těsnicí příruba DF 630
1.
Jednostranně lepící těsnicí šňůru 5 nalepte mimo závitové vložky kolem dokola
na nádrž nebo na mezikus na vyrovnání výšky 7 do jedné roviny. Přečnívající
těsnicí šňůru zkraťte.
2.
Nasaďte těsnicí přírubu 4 a upevněte do kříže přiloženými šrouby / podložkami 2.
3.
Těsnicí příruba se zabetonuje do jedné roviny s horní hranou podlahové desky 9.
Volný prostor pod těsnicí přírubou pečlivě zasypte.
4.
Izolační pás 3 rozmotejte, vyřízněte v místě okraje nádrže a položte.
5.
Těsnicí přírubu a izolační pás přilepte trvale elastickou připojovací lepicí a těsnicí
hmotou.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obr. 13: Montáž s těsnicí přírubou DF 630
1
3
5
7
9
Tepelná izolace
Izolační pás
Těsnicí šňůra
Nádrž nebo mezikus na vyrovnání
výšky
Podlahová deska
Ama-Drainer-Box
2
4
6
8
Šroub / podložka (12)
Těsnicí příruba
Profilové těsnění
Prodloužení
25 od 64
5 Instalace/montáž
5.3.5
Montáž mezikusu na vyrovnání výšky nebo límce s mezikusem na vyrovnání
výšky
Příslušenství pro Box Z2 U
1
2
3
6
7
4
5
UG1322144_ZD2_F02
Obr. 14: Montáž mezikusu na vyrovnání výšky
1
3
5
7
Prodloužení 13-21
Mezikus na vyrovnání výšky
(příslušenství)1)
Sběrná nádrž 591
Podložka (12) 550.01
2
4
Profilové těsnění 410.02
O-kroužek 421.01
6
Šroub (12) 900.01
5.3.6
Montáž límce MK 400 a MK 630 (příslušenství)
Utěsnění proti vztlaku vzlínající vody
Box 1 U
Pro montáž jsou potřeba speciální opatření. Vytvořte základovou desku z betonu
nepropouštějícího vodu (bílá vana).
Prostup bílé vany skrze sběrnou nádrž utěsněte límcem.
Box 2 ZU
Montáž límce MK 630 navíc vyžaduje mezikus na vyrovnání výšky (H = 300 mm).
Mezikus na vyrovnání výšky je obsažen v příslušenství MK 630.
UPOZORNĚNÍ
Opatření k tlakotěsnému provedení potrubí skrze základovou desku je třeba provést
ze strany stavby.
UPOZORNĚNÍ
U vzlínající spodní vody >3 m musí mít bílá vana v místě přečerpávacího zařízení
hermeticky uzavřený podklad z betonu nepropouštějícího vodu. Je třeba provést
bednění.
Montáž
✓ Hladký a čistý povrch bez pórů.
✓ Překrytí betonu min. 50 mm.
✓ Použití betonu nepropouštějícího vodu.
1)
1.
Límec 2 nasaďte rukou.
2.
Umístěte límec doprostřed podlahové desky 1.
3.
Utáhněte napínací pásy 3.
Přípustné je použití pouze jednoho mezikusu na vyrovnání výšky
26 od 64
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
1
2
3
4
Obr. 15: Montáž límce
1
3
Podlahová deska
Napínací pás
2
4
Límec
Sběrná nádrž (Box 1 U) příp.
Mezikus na vyrovnání výšky
(Box Z2 U)
5.4 Instalace nadúrovňového zařízení
5.4.1
Instalace nadúrovňového boxu
1.
Box 1 B
Otevřete upínací kroužek 515 a sundejte společně s víkem 160.
Box Z2 B
Povolte 12 šroubů s plochou hlavou 900.01 a sundejte víko 160 s Okroužkem 412.01.
2.
Vyjměte díly z nádrže 591 a bezpečně je uložte.
3.
Nalepte podložky 592 na dno nádrže.
UPOZORNĚNÍ
Dostatečná zvuková izolace tělesa je zaručena díky umístění přečerpávacího
zařízení na tlumičích.
4.
Nádrž postavte na zem a vyrovnejte pomocí vodováhy.
5.
Nádrž připevněte na dno pomocí dodané ponorné pojistky, aby byla
zabezpečena proti vztlaku.
1
2
3
1
2
3
Instalace sběrné nádrže Box 1
1
3
Sběrná nádrž 591
Upevňovací sada 99-31
Ama-Drainer-Box
Instalace sběrné nádrže Box Z2 B
2
Sada podložek 99-32
27 od 64
5 Instalace/montáž
5.4.2
Připojení potrubí k nadúrovňovému boxu
POZOR
Pnutí potrubí
Nepřípustné zatížení sběrné nádrže!
▷ Připojte potrubí bez pnutí, na sběrnou nádrž nesmí působit žádné síly ani
momenty.
Potrubí položte do nezámrzné hloubky.
Přípojky
▪ Tíha potrubí je vyrovnána uchycením na místě.
▪ Všechna hrdla nádrže jsou zavřená.
5.4.2.1
A
A
Přívodní a odvzdušňovací potrubí
▪ Zvolená hrdla přívodního a odvzdušňovacího potrubí otevřete vyříznutím pilkou
nebo úhlovou bruskou a zbavte otřepu (▼A).
▪ Připojte přívodní a odvzdušňovací potrubí běžně prodávanými spojkami,
např. hrdlem PVC-KG nebo SML.
Obr. 16: Otevření hrdla
UPOZORNĚNÍ
Sběrné nádrže jsou vybaveny kabelovými průchodkami pro kabely k připojení
čerpadla a ovládacích vedení.
Přípojky (⇨ Kapitola 5.5.1.3 Strana 34) (⇨ Kapitola 5.5.2.3 Strana 39)
Volitelně lze odvzdušňovací potrubí nebo volné připojovací hrdlo se samostatnou
prázdnou trubkou použít jako kabelovou chráničku.
5.4.2.2
Připojení výtlačného potrubí
POZOR
Nesprávně namontované výtlačné potrubí
Vznik netěsných míst a zaplavení místa instalace!
▷ Veďte výtlačné potrubí nahoru nad úrovní zpětného vzdutí a teprve potom do
odpadního kanálu.
▷ Nepřipojujte výtlačné potrubí k odpadnímu vedení znečištěné vody.
▷ Nepřipojujte k výtlačnému potrubí žádná další odvodňovací vedení.
UPOZORNĚNÍ
Na ochranu proti eventuálnímu zpětnému vzdutí ze sběrného kanálu se výtlačné
potrubí musí vytvořit jako „trubková smyčka“, jejíž spodní okraj se musí nacházet
nad určenou místní úrovní zpětného vzdutí (např. nad úrovní silnice).
UPOZORNĚNÍ
Všechna přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu jsou vybavena zpětnou
armaturou.
UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme namontovat uzavírací šoupátko do výtlačného potrubí v blízkosti
zařízení.
Po dokončení montáže výtlačného potrubí proveďte tlakovou zkoušku.
28 od 64
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
Výtlačné potrubí
Zařízení s jedním
čerpadlem 1 B
DN 40
Volitelně vertikálně Y nebo horizontálně, pravé X nebo levé Z, včetně elastického
hadicového spojení a hadicových spon.
✓ Výtlačné potrubí 700 je předmontováno ze závodu.
1.
Výtlačné potrubí uveďte do požadované polohy (X, Y, Z).
2.
Připojte výtlačné potrubí (vnější Ø trubky 50 mm) s hadicí 719.02 a hadicovými
sponami 733.11.
Y
2
3
1
min. 10
max. 20
3
X
Z
Obr. 17: Připojení výtlačného potrubí, uvedené rozměry v mm
1
3
Zařízení se dvěma čerpadly
Z2 B
DN 50
Výtlačné potrubí domovní sítě
Hadicová spona 733.11
2
4
Hadice 719.02
Výtlačné potrubí 700
Horizontálně, včetně elastického hadicového spojení a hadicových spon.
✓ Profilové těsnění 410.01 je namontováno ze závodu.
1.
Závit na tvarovce 715 v místě Ⓐ oddělte pilkou nebo úhlovou bruskou (viz obr.),
konec trubky zbavte otřepů.
2.
Tvarovku zevnitř zasuňte do profilového těsnění. Před nasazením konec trubky
dostatečně namažte kluzným prostředkem.
3.
Tvarovku horizontálně vyrovnejte a bezpodmínečně dodržte rozměr X.
4.
Připojte tvarovku (vnější Ø trubky 63 mm) s hadicí 719.02 a hadicovými
sponami 733.01 na výtlačné potrubí.
Ama-Drainer-Box
29 od 64
5 Instalace/montáž
80
50
1
Ⓐ
715
410.01
591
Obr. 18: Připojení výtlačného potrubí, nastavení montážního rozměru, uvedené
rozměry v mm
1
Směr montáže
POZOR
Tvarovka není vyrovnána, montážní rozměr není dodržen
Nebezpečí prasknutí pnutím na přípojkách!
Ponorné motorové čerpadlo nelze namontovat do sběrné nádrže!
▷ Dodržte vyrovnání tvarovky a montážní rozměr.
30 od 64
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
5.5 Instalace ponorného čerpadla (čerpadel)
5.5.1
5.5.1.1
Zařízení s jedním čerpadlem
Zařízení s jedním čerpadlem - montáž připojení výtlačné trubky
Ama-Drainer N 301 SE, N 302 SE, N 303 SE
719.01
719.01
Hadice
720.01
Hadicová průchodka
733.12
Hadicová spona
733.02
Hadicová spona
733.12
733.02
720.01
u Ama-Drainer N 302 SE, N 303 SE
Zkraťte hadici 719.01 o 38 mm
38
Ama-Drainer N 358 SE/NE
733.12
719.01
733.12
03-40
747
03-40
719.01
720.03
731.02
733.12
74-4
747
Těleso klapky
Hadice
Dvojitý nátrubek redukční
Fitinkové šroubení
Hadicová spona (2)
Plovák
Zpětná klapka
74-4
720.03
731.02
UPOZORNĚNÍ
Plovák 74-4 čerpadla vyměňte za plovák obsažený v připojovací sadě (z příslušenství
40991680).
Ama-Drainer 4../10 SE, SD
733.12
719.01
719.01
720.02
720.03
733.12
854
Hadice
Hadicová průchodka s přesuvnou maticí
Dvojitý nátrubek redukční
Hadicová spona (2)
Zpětná armatura
733.12
720.02
854
720.03
Ama-Drainer-Box
31 od 64
5 Instalace/montáž
Ama-Drainer 4../35 SE, SD
733.12
719.01
13-16
03-40
719.01
720.03
733.12
747
Ochranný plášť
Těleso klapky
Hadice
Dvojitý nátrubek redukční
Hadicová spona (2)
Zpětná klapka
733.12
03-40
747
720.03
13-16
UPOZORNĚNÍ
K připojení výtlačné trubky se musí trvale odstranit na ponorném čerpadle ochranný
plášť 13-16.
Ama-Drainer 5../10 K SE, SD
719.01
720.02
733.12
733.12
854
719.01
Hadice
Hadicová průchodka s přesuvnou maticí
Hadicová spona (2)
Zpětná armatura
733.12
720.02
854
5.5.1.2
Zařízení s jedním čerpadlem - montáž plovákového spínače
Ama-Drainer N 301 SE, N 302 SE, N 303 SE a N 358 SE/NE
Nasuňte plovák, našroubujte rýhovanou matici a zlehka ji utáhněte rukou.
Obr. 19: Úrovně hladin pro zapnutí/vypnutí
Tabulka 6: Mezní hodnoty poloh plováku
32 od 64
Konstrukční řada
b min
b max
Ama-Drainer N 301 SE
Ama-Drainer N 302 SE
Ama-Drainer N 303 SE
Ama-Drainer N 358 SE/NE
[mm]
~ 70
~ 110
~ 110
~ 165
[mm]
~ 295
~ 315
~ 315
~ 395
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
Obr. 20: Nastavení regulace spínání
1.
Zafixujte šroubovákem šroub na plováku.
Nezašroubujte šroub.
2.
Zatlačte plovák nahoru nebo dolů a tím nastavte požadovaný bod zapnutí.
3.
Sejměte šroubovák.
4.
Pro kontrolu bodu zapnutí pohněte plovákem nahoru a dolů. Při každém
zvednutí musí být v bodu zapnutí slyšet sepnutí kontaktu (cvaknutí).
Ama-Drainer 4../10 SE, SD a 4../35 SE, SD
Ama-Drainer 5../10 K SE, SD
Namontujte držák a plovákový spínač.
1.
Povolte kloboučkovou matici 920 a podložku 550 na čerpadle 81-53, viz nákres.
576
920
550
732
81-53
81-45
Obr. 21: Montáž držáku
2.
Sundejte rukojeť 576.
3.
Vyjměte držák 732 z připojovací sady.
4.
Nasaďte držák a rukojeť na rozpěrné čepy a utáhněte kloboučkové matice.
5.
Upevněte kabel plovákového spínače 81-45 do spony 81-39.
vzdálenost viz nákres.
Ama-Drainer-Box
33 od 64
5 Instalace/montáž
732
81-39
81-45
Obr. 22: Montáž plovákového spínače
732
81-39
L
81-45
Obr. 23: Vzdálenost L = 180 mm
5.5.1.3
Zařízení s jedním čerpadlem - montáž čerpadla
✓ Přípojka výtlačné trubky je namontována.
✓ Plovákový spínač je namontován.
1.
Postavte čerpadlo do sběrné nádrže.
2.
Vytvořte hadicové spojení s výtlačným výstupem.
3.
Vyrovnejte čerpadlo.
4.
Nasuňte jištění proti přetočení 710.00 do protilehlých vodicích drážek a nasaďte
na rukojeť čerpadla.
5.
Čerpadlo a jištění proti přetočení zaaretujte oběma kabelovými pásky 81-73.
6.
Nainstalujte elektrická přípojná vedení.
Ama-Drainer N 301 SE, N 302 SE, N 303 SE a N 358 SE/NE
34 od 64
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
s integrovaným magnetickým plovákovým spínačem
5m připojovací kabel motoru N 301 až N 303 SE
10m připojovací kabel motoru N 358 SE/NE a provedení C
s vidlicí s ochranným kontaktem
Ama-Drainer 4../10 SE, 4.../35 SE, 5../10 K SE
10m připojovací kabel motoru (s plovákovým spínačem připojeným přímo
k motoru)
s vidlicí s ochranným kontaktem
Ama-Drainer 4../10 SD, 4.../35 SD, 5../10 K SD
10m připojovací kabel motoru
10 m připojovací kabel pro plovákový spínač
s motorovým jističem Hyper-CEE
Podúrovňový box
1.
Odstraňte ochranný kontakt (nový ochranný kontakt není součástí dodávky),
resp. motorový jistič Hyper-CEE.
2.
Elektrický připojovací kabel od čerpadla a případně od plovákového spínače
protáhněte k elektrické přípojce odvzdušňovacím potrubím nebo samostatnou
prázdnou trubkou (chráničkou) pomocí protahovacího drátu.
Nadúrovňový box
Vidlici s ochranným kontaktem protáhněte otvorem kabelové průchodky. Odstraňte
vidlici CEE u trojfázového provedení.
B
A
1
1
C
1
2
Obr. 24: Kabelová zátka
Kabelová zátka A
Pro Ama-Drainer N 301 SE, N 302 SE, N 303 SE
1 Kabelová průchodka pro připojovací kabel motoru
Kabelová zátka B
Pro Ama-Drainer N 301 SE/NE, N 302 SE/NE, N 303 SE/NE, provedení C,
Ama-Drainer N 358 SE/NE, Ama-Drainer 4../10 SE, 4../35 SE, 5../10 K SE
1 Kabelová průchodka pro připojovací kabel motoru
Kabelová zátka C
Pro Ama-Drainer 4../10 SD, 4../35 SD, 5../10 K SD
1 Kabelová průchodka pro připojovací kabel motoru
2 Kabelová průchodka pro plovákový spínač
UPOZORNĚNÍ
Pro zajištění těsnosti kabelové průchodky musíte nopky kabelové zátky opatrně
trochu otevřít pomocí napichovacího šídla. Neotevírejte nožem.
NEBEZPEČÍ
Práce na elektrické přípojce prováděné nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Nový ochranný kontakt, resp. motorový jistič Hyper-CEE nechejte připojit pouze
elektrikářem.
Ama-Drainer-Box
35 od 64
5 Instalace/montáž
UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, aby ve sběrné nádrži zůstal dostatečně dlouhý kabel, aby při
provádění údržby bylo možné bezpečně vytáhnout čerpadlo.
5.5.2
5.5.2.1
Zařízení se dvěma čerpadly
Zařízení se dvěma čerpadly - montáž připojení výtlačné trubky
Ama-Drainer N 301 SE/NE, N 302 SE/NE, N 303 SE/NE
412.02
700
715
O-kroužek (2)
Výtlačné potrubí (2)
Tvarovka Y
715
412.02
700
UPOZORNĚNÍ
Namontujte aretační kotouč pro plovák.
Ama-Drainer N 358 SE/NE
411
700
715
720
715
731.02
747
411
700
747
720
731.02
UPOZORNĚNÍ
Namontujte aretační kotouč pro plovák.
36 od 64
Ama-Drainer-Box
Těsnicí kroužek (2)
Výtlačné potrubí (2)
Tvarovka Y
Dvojitý nátrubek
redukční (2)
Fitinkové šroubení (2)
Zpětná klapka
5 Instalace/montáž
Ama-Drainer 4../10 NE, ND
700
715
854
Výtlačné potrubí (2)
Tvarovka Y
Zpětná armatura (2)
13-16
411
700
715
720
Ochranný plášť (2)
Těsnicí kroužek (2)
Výtlačné potrubí (2)
Tvarovka Y
Dvojitý nátrubek
redukční (2)
Zpětná klapka (2)
715
854
700
Ama-Drainer 4../35 NE, ND
715
747
411
700
747
720
13-16
UPOZORNĚNÍ
K připojení výtlačné trubky se musí trvale odstranit na ponorném čerpadle ochranný
plášť 13-16.
Ama-Drainer 5../10 K NE, ND
715
411
700
715
854
Těsnicí kroužek (2)
Výtlačné potrubí (2)
Tvarovka Y
Zpětná armatura (2)
854
700
411
Ama-Drainer-Box
37 od 64
5 Instalace/montáž
Ama-Drainer 5../11 ND
700
715
854
Výtlačné potrubí (2)
Tvarovka Y
Zpětná armatura (2)
715
854
700
5.5.2.2
Zařízení se dvěma čerpadly - montáž plovákového spínače
Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly LevelControl Basic 2 s automatickým střídáním,
zapínáním ve špičce a přepínáním na zálohu
Dva plovákové spínače pro zapínání / vypínání čerpadla
Tři plovákové spínače pro zapínání / vypínání čerpadla a alarm vysoké hladiny
1.
Držák 2 namontujte doprostřed na traverzu 1.
2.
Kabel pro plovákový spínač 3, 4, 5 upevněte do spon 6. Rozměry viz nákres.
Plovákový spínač (základní zatížení 4 a špičkové zatížení 5) namontujte ve směru
stěny nádrže tak, aby se sepnuly při ponoření do kapaliny.
Alarm plovákového spínače 3 namontujte směrem ke středu nádrže, mezi obě
čerpadla.
1
2
230
A
110
3
4
5
60
6
Obr. 25: Montáž plovákového spínače, uvedené rozměry v mm
A
2
4
6
3.
38 od 64
volně pohyblivý plovákový spínač u 1
všech plováků 180 mm
Uchycení
3
Základní zatížení Zap
5
Čerpadla Vyp
Příchytka
Nosník
Alarm (volitelně)
Špičkové zatížení Zap
Předmontovaný držák s plovákovými spínači nasaďte přes upínací spony 733.04
na tvarovku 715. (⇨ Kapitola 9.1.2 Strana 51) Pozor na stabilitu.
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
UPOZORNĚNÍ
Dejte pozor na to, aby se plovákové spínače mohly volně pohybovat, proveďte
kontrolu funkce.
5.5.2.3
Zařízení se dvěma čerpadly - montáž čerpadla
✓ Přípojka výtlačné trubky je namontována.
✓ Plovákové spínače jsou namontovány.
1.
Odstraňte ochranný kontakt (230 V 1~) (nový ochranný kontakt není součástí
dodávky).
2.
Čerpadla s předmontovaným výtlačným potrubím postavte do sběrné nádrže.
3.
Čerpadla vyrovnejte.
4.
Vytvořte hadicové spojení s tvarovkou.
5.
Nainstalujte elektrická přípojná vedení.
Podúrovňový box
✓ Vidlice s ochranným kontaktem (230 V 1~) je odstraněna.
1.
Elektrické připojovací kabely od čerpadel a od plovákových spínačů protáhněte
k elektrické přípojce odvzdušňovacím potrubím nebo samostatnou prázdnou
trubkou (chráničkou) pomocí protahovacího drátu.
Nadúrovňový box
✓ Vidlice s ochranným kontaktem (230 V 1~) je odstraněna.
1.
Elektrické připojovací kabely čerpadel protáhněte kabelovou zátkou 916.
1
1
Obr. 26: Kabelová zátka
1
1
Kabelové průchodky pro připojovací kabely motoru
UPOZORNĚNÍ
Pro zajištění těsnosti kabelové průchodky musíte nopky kabelové zátky opatrně
trochu otevřít pomocí napichovacího šídla. Neotevírejte nožem.
2.
Elektrické připojovací kabely plovákových spínačů vyveďte skrz kabelové
šroubovací průchodky 731 (sada šroubení, obsahuje 5 šroubení M 20 - Ø
otvoru 20 mm) z připojovacího pole nádrže.
NEBEZPEČÍ
Práce na elektrické přípojce prováděné nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Nový ochranný kontakt nechejte připojit pouze elektrikářem.
UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, aby ve sběrné nádrži zůstal dostatečně dlouhý kabel, aby při
provádění údržby bylo možné bezpečně vytáhnout čerpadlo.
Ama-Drainer-Box
39 od 64
5 Instalace/montáž
5.6 Montáž krycí desky / víka
Pro montáž použijte jako předlohu následující obrázek.
Podúrovňový box 1 U pro zařízení s jedním čerpadlem a zařízení se dvěma
čerpadly Z2 U
914
550
68-3
90-1
139
400
13-21
Obr. 27: Montáž krycí desky
13-21
400
68-3
914
Prodloužení
Ploché těsnění
Krycí deska
Šroub s válcovou hlavou (4)
139
550
90-1
Sifon
Podložka (4)
Uzávěr
UPOZORNĚNÍ
Zátka 90-1 obsažená v dodávce podúrovňového boxu nabízí možnost pachotěsně
uzavřít krycí desku 68-3 namísto sifonu 139.
40 od 64
Ama-Drainer-Box
5 Instalace/montáž
Nadúrovňový box 1 B pro zařízení s jedním čerpadlem
160
515
591
Obr. 28: Montáž víka
160
591
Víko s těsněním
Nádrž
515
Upínací kroužek
Nadúrovňový box Z2 B pro zařízení se dvěma čerpadly
900.01
550.01
160
412.01
591
Obr. 29: Montáž víka
160
550.01
900.01
Víko
Podložka (12)
Šroub (12)
412.01
591
O-kroužek
Nádrž
Šrouby 900.01 utáhněte do kříže.
5.7 Odvzdušnění a zavzdušnění s filtrem s aktivním uhlím (příslušenství)
Není-li možná instalace odvzdušňovacího potrubí přes střechu, např. při sanaci
starších staveb nebo kvůli stavebně technické situaci, lze použít odvzdušňovač a
zavzdušňovač s filtrační vložkou z impregnovaného aktivního uhlí.
Před instalací musí být splněny následující body:
▪ Odvzdušňovač a zavzdušňovač vždy instalujte výš než je nejvyšší odvodňovaný
předmět.
Ama-Drainer-Box
41 od 64
5 Instalace/montáž
▪ Odvzdušňovač a zavzdušňovač neinstalujte v prostorech s vysokými hygienickými
nároky.
▪ Odvzdušňovač a zavzdušňovač instalujte tak, aby byly kdykoliv přístupné
(výměna filtru).
▪ Zajistěte dostatečný přívod vzduchu.
UPOZORNĚNÍ
Filtrační vložku vyměňujte nejpozději za dva roky - v případě zápachu i dříve (č. mat.
01315572).
42 od 64
Ama-Drainer-Box
6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu
6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu
6.1 Uvedení do provozu
6.1.1
Podmínka pro uvedení do provozu
Před uvedením přečerpávacího zařízení do provozu musí být zajištěny následující
body:
▪ Agregát je elektricky zapojen podle předpisů.
▪ Jsou dodrženy bezpečnostní předpisy.
▪ Provozní napětí je zkontrolováno.
▪ Příslušné předpisy VDE, příp. předpisy dané země jsou splněny.
▪ Kontrola funkce je provedena.
▪ U všech přípojek a potrubí je zkontrolována těsnost a v případě potřeby jsou
znovu utěsněny.
▪ Řiďte se návodem k obsluze ponorného motorového čerpadla a příp. spínače.
6.1.2
Zapnutí/vypnutí
Čerpadlo/čerpací agregát musí být elektricky zapojen podle předpisů.
Je-li dosaženo určité hladiny, řízení zapíná a vypíná čerpadlo automaticky.
6.1.3
Omezení provozního rozsahu zařízení
Tabulka 7: Omezení provozního rozsahu zařízení
Ukazatel
Ama-Drainer-Box
Průtok
Dopravní výška
Teplota čerpaného média
Zařízení s jedním
Zařízení se dvěma čerpadly
čerpadlem
Max. 35 m3/h
Max. 46 m3/h
Max. 21 m
Max. 24 m
až 40 °C v nepřetržitém provozu
až 90 °C (maximálně 3 minuty)
≤ 10 mm, 11 příp. 35 mm
<70 dB(A)
Max. Zrnitost
Hladina hluku
6.2 Odstavení z provozu/konzervace/uskladnění
6.2.1
Opatření při odstavení z provozu
VÝSTRAHA
Neúmyslné zapnutí přečerpávacího zařízení na znečištěnou vodu
Nebezpečí poranění pohyblivými konstrukčními díly!
▷ Práce na přečerpávacím zařízení na znečištěnou vodu provádějte pouze při
odpojených elektrických přípojkách.
▷ Zajistěte přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu proti neúmyslnému
zapnutí.
Ama-Drainer-Box
43 od 64
6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu
VÝSTRAHA
Čerpaná média škodící zdraví, pomocné a provozní látky
Ohrožení osob a životního prostředí!
▷ Přečerpávací zařízení, která čerpají zdraví škodlivá média, se musejí
dekontaminovat.
V případě potřeby noste ochranný oděv a ochrannou masku.
▷ Dodržujte zákonná ustanovení o likvidaci zdraví škodlivých médií.
1.
Přečerpávací zařízení odpojte od elektrického napájení a zajistěte proti zapnutí.
2.
Přečerpávací zařízení řádně demontujte.
3.
Přečerpávací zařízení řádně propláchněte.
4.
Přečerpávací zařízení nechejte okapat.
Nejsou nutná žádná speciální konzervační opatření.
6.3 Opětovné uvedení do provozu
Při opětovném uvádění do provozu dodržte body pro uvedení do provozu (⇨ Kapitola
6.1 Strana 43) a omezení provozního rozsahu čerpadla .
Před opětovným uvedením přečerpávacího zařízení do provozu také proveďte
opatření stanovená pro ošetřování/údržbu. (⇨ Kapitola 7 Strana 45)
44 od 64
Ama-Drainer-Box
7 Ošetřování / údržba
7 Ošetřování / údržba
7.1 Bezpečnostní předpisy
NEBEZPEČÍ
Přívod proudu není přerušen.
Ohrožení života!
▷ Odpojte síťovou zástrčku, popř. odpojte elektrická vedení a zajistěte proti
neúmyslnému zapnutí.
NEBEZPEČÍ
Práce na přečerpávacím zařízení na využívání dešťové vody prováděné
nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Přestavby a demontáže dílů zařízení smí provádět pouze autorizovaný personál.
VÝSTRAHA
Špatná stabilita
Přiskřípnutí rukou a nohou!
▷ Při montáži / demontáži zajistěte čerpadlo / čerpací agregát / části čerpadla
proti naklánění a převržení.
7.2 Ošetřování/kontrola
NEBEZPEČÍ
Ucpaný odvzdušňovací otvor
Nashromážděné plyny!
Nebezpečí výbuchu!
▷ Pravidelně kontrolujte odvzdušňovací potrubí. Průchod nesmí být nikdy ucpaný.
UPOZORNĚNÍ
Vytvořením plánu údržby lze s minimálními náklady na údržbu předejít nákladným
opravám a dosáhnout bezporuchového a spolehlivého fungování zařízení.
UPOZORNĚNÍ
Pro provádění pravidelných kontrolních a údržbářských prací doporučujeme uzavřít
smlouvu o údržbě, kterou společnost KSB nabízí.
Provozní bezpečnost se zvýší, když se bude pravidelně kontrolovat bezvadná funkce
přečerpávacího zařízení.
Je třeba zkontrolovat vnitřní prostor přečerpávacího zařízení, hlavně v oblasti
plovákového spínače, zda tam nejsou usazeniny a v případě potřeby vyčistit.
Společnost KSB doporučuje pravidelnou údržbu podle následujícího plánu:
▪ Jednou za 1/4 roku u přečerpávacího zařízení v průmyslových provozech
▪ Jednou za 1/2 roku u přečerpávacího zařízení v domech pro více rodin
▪ 1x ročně u přečerpávacího zařízení v rodinných domech
Ama-Drainer-Box
45 od 64
7 Ošetřování / údržba
7.3 Vyprázdnění a čištění
VÝSTRAHA
Zdraví škodlivá a/nebo horká čerpaná média, pomocné a provozní látky
Ohrožení osob a životního prostředí!
▷ Zachyťte a zlikvidujte proplachovací médium, jakož případné zbytkové médium.
▷ V případě potřeby noste ochranný oděv a ochrannou masku.
▷ Dodržujte zákonná ustanovení o likvidaci zdraví škodlivých médií.
1.
2.
Čerpané médium, které se nachází ve výtlačném potrubí, se vrátí zpět do
nádrže.
Vyjměte čerpací agregát z nádrže.
⇨ Čerpací agregát se při vyjmutí z čerpaného média vyprázdní automaticky.
3.
V případě čerpání škodlivých, horkých nebo jinak rizikových čerpaných médií
přečerpávací zařízení propláchněte.
Před přepravou do servisu přečerpávací zařízení důkladně propláchněte a
vyčistěte.
7.4 Doporučená disponibilita náhradních dílů
Skladování rezervních dílů není nutné!
46 od 64
Ama-Drainer-Box
8 Poruchy: Příčiny a odstranění
8 Poruchy: Příčiny a odstranění
VÝSTRAHA
Nesprávné postupy při odstraňování poruch
Nebezpečí zranění!
▷ Při veškerých postupech při odstraňování poruch dodržujte příslušné pokyny
v tomto návodu k obsluze, příp. v dokumentaci výrobce příslušenství.
UPOZORNĚNÍ
Před prováděním prací uvnitř čerpadla během záruční doby bezpodmínečně
požádejte o konzultaci. Náš zákaznický servis vám je k dispozici. Opačné jednání
vede ke ztrátě jakýchkoliv nároků na náhradu škody.
Pokud se vyskytnou problémy, které nejsou popsány v této tabulce, je nutná
konzultace se zákaznickým servisem KSB.
A
Čerpadlo nečerpá
B
Dopravované objemové množství příliš malé
C
Spotřeba proudu/příkon příliš velké
D
Dopravní výška příliš malá
E
Čerpadlo běží neklidně a hlučně
A B C D E Možná příčina
✘
✘ Čerpadlo běží v nepřípustném provozním
rozmezí (částečné zatížení / přetížení)
✘ ✘
Vstup čerpadla je ucpán usazeninami
✘
✘ ✘ Přívodní potrubí nebo oběžné kolo jsou
ucpané
✘
✘ Nečistoty / vlákna v bočních prostorech
oběžného kola; těžký chod rotoru
✘ ✘ ✘ ✘ Opotřebení vnitřních dílů
✘ ✘
✘
Poškozené stoupací potrubí (trubka a těsnění)
✘
✘ ✘ Nesprávný směr otáčení (u 3~)
✘ ✘
Čerpadlo je zanesené pískem, nádrž
znečištěna, příliš malý přítok
✘
Teplotní čidlo pro kontrolu vinutí vypnulo
kvůli příliš vysoké teplotě vinutí (při 1~)
✘
✘
✘
2)
✘
✘
Usazeniny ve sběrné nádrži
Zábrana zpětného toku neuzavírá těsně
Vadná vidlice CE / nesprávné připojení
v rozvaděči
Vadný plovákový spínač, nečistota nebo
chuchvalce blokují těleso plováku
Odstranění2)
Zkontrolujte provozní data čerpadla.
Vyčistěte vstup, díly čerpadla a zpětný ventil.
Odstraňte usazeniny v čerpadle a/nebo v potrubí.
Zkontrolujte, zda se oběžné kolo lehce otáčí, popř.
hydrauliku vyčistěte.
Opotřebené díly vyměňte za nové.
Vyměňte vadné stoupací trubky. Vyměňte těsnění.
Zkontrolujte elektrické připojení.
Vyčistěte vstup, lapač písku, části čerpadla a
zábranu zpětného toku, vyprázdněte a vyčistěte
nádrž.
Po vychladnutí se motor opět automaticky zapne.
Zkontrolujte přečerpávací zařízení, pokud víckrát
vypne.
Vyčistěte sběrnou nádrž, v případě usazenin tuku
namontujte odlučovač tuků.
Vyčistěte zábranu zpětného toku.
Zkontrolujte vidlici CE / elektrické připojení, viz
návod k obsluze čerpadla nebo spínače.
Zkontrolujte plovákový spínač, vyčistěte těleso
plováku.
Před prací na konstrukčních dílech pod tlakem zbavte čerpadlo tlaku a před zásahem nechte vychladnout. Přerušte
napájení a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí.
Ama-Drainer-Box
47 od 64
9 Související dokumentace
9 Související dokumentace
9.1 Výkres celkového uspořádání se seznamem samostatných dílů
9.1.1
Zařízení s jedním čerpadlem - podúrovňový box 1 U / nadúrovňový box 1 B
Podúrovňový box 1 U
410.02
(826)
(914)
(550)
591
(68-3)
68-3
90-1
139
400
720.04
710.01
13-21
Nadúrovňový box 1 B
160
515
591
916
719.02
733.11
733.11
720.04
(901)
99-3.1
(733.03)
(90-3)
700
99-3.2
48 od 64
Ama-Drainer-Box
9 Související dokumentace
719.01
(81-73)
733.12
(81-73)
733.02
720.01
710.2
733.12
719.01
710.2
733.12
03-40
[747]
747
74-4
655
720.03
731.02
Ama-Drainer N 301 - N 303
719.01
(81-73)
719.01
(81-73)
Ama-Drainer N 358
719.01
710.2
733.12
710.2
(81-73)
710.2
733.12
733.12
733.12
733.12
733.12
720.02
720.02
03-40
854
732
747
732
732
81-39
732
854
81-39
720.03
720.03
[81-45]
[81-45]
655
[81-45]
655
655
Ama-Drainer 4../10
Ama-Drainer 4..SD/35
Ama-Drainer 5../10 K
Tabulka 8: Seznam jednotlivých dílů
Č. dílu
Obsahuje:
03-40
13-21
139
160
400
410.02
515
591
655
68-3
139
400
550
68-3
90-1
914
700
710.01
710.02
Označení dílu
Konstrukční celek tělesa klapky
Prodloužení
Sifon
Víko s těsněním
Ploché těsnění
Profilové těsnění
Upínací kroužek
Sběrná nádrž
Čerpadlo
Krycí deska
Sifon
Ploché těsnění
Podložka
Krycí deska
Zátka
Šroub s vnitřním šestihranem
Výtlačné potrubí
Výtlačná trubka
Jištění proti přetočení
Ama-Drainer-Box
Počet
Podúrovňový box 1 Nadúrovňový box 1
U
B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(4)
1
(4)
1
1
1
1
1
49 od 64
9 Související dokumentace
Č. dílu
Obsahuje:
719.01
719.02
720.01
720.02
720.03
720.04
731.02
732
732
81-39
733.11
733.12
733.02
74-4
747
81-73
81-45
826
854
90-1
916
916.1
916.2
916.3
99-3.1
733.03
90-3
901
99-3.2
Označení dílu
Podúrovňový box 1 Nadúrovňový box 1
U
B
Hadice
1
1
Hadice
1
Hadicová průchodka
1
1
Hadicová průchodka s přesuvnou maticí
1
1
Dvojitý nátrubek redukční
1
1
Násuvné hrdlo
1
1
Fitinkové šroubení
1
1
Uchycení
1
1
Uchycení
(1)
(1)
Spona
(1)
(1)
Hadicová spona
2
Hadicová spona
1/2
1/2
Hadicová spona
1
1
Plovák
1
1
Zpětná klapka
[1] / 1
[1] / 1
Kabelová spona
(2)
(2)
Plovákový spínač
[1]
[1]
Kabelová zátka
(1)
Zpětná armatura
1
1
Zátka
1
Náhradní kabelová zátka
1
Kabelová zátka A
(1)
Kabelová zátka B
(1)
Kabelová zátka C
(1)
Upevňovací sada
1
Trubková spona
(2)
Hmoždinka
(4)
Šroub se šestihrannou hlavou
(4)
Sada podložek
1
( ) Jako náhradní díl se jednotlivě nedodává
[ ] Viz katalog náhradních dílů Ama-Drainer
50 od 64
Počet
Ama-Drainer-Box
9 Související dokumentace
9.1.2
Zařízení se dvěma čerpadly - podúrovňový box Z2 U / nadúrovňový box Z2 B
Podúrovňový box Z2 U
715
81-45.01/.02
(57-3)
(914.02)
(733.04)
(732)
(81-39)
(900.02)
(920)
732
81-45.03
(914.01)
(550.01)
68-3
(68-3)
90-1
139
400
13-21
591
410.01
410.02
Nadúrovňový box Z2 B
(900.01)
(550.01)
160
(160)
412.01
(57-3)
(914.02)
(733.04)
(732)
(81-39)
(900.02)
(920)
715
81-45.01/.02
732
81-45.03
719.02
410.01
591
731
916
733.01
(901)
(550.02)
(90-3)
99-3.1
99-3.2
Ama-Drainer-Box
51 od 64
9 Související dokumentace
715
715
715
715
715
715
715
411
412.02
700
(412.02)
412.02
(412.02)
700
700
655
[747]
700
(411)
655
854
700
700
700
655
655
854
700
655
[747]
655
715
655
747
720
747
731.02
655
720
731.02
Ama-Drainer N 301 SE/NE
Ama-Drainer N 302 SE/NE,
N 303 SE/NE
Ama-Drainer N 358 SE/NE
Ama-Drainer 4.. /10 NE/ND
715
715
715
(411)
854
700
854
700
655
700
411
747
655
655
720
Ama-Drainer 4../35 NE/ND
Ama-Drainer 5../10 K NE/ND Ama-Drainer 5../11 ND
Tabulka 9: Seznam jednotlivých dílů
Č. dílu
Obsahuje:
13-21
139
160
160
412
550.01
900.01
400
410.01
410.02
411
412.01
412.02
591
655
68-3
139
400
550.01
68-3
90-1
914.01
700
715
719.02
52 od 64
Označení dílu
Prodloužení
Sifon
Víko
Víko
O-kroužek
Podložka
Šroub
Ploché těsnění
Profilové těsnění
Profilové těsnění
Těsnicí kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Sběrná nádrž
Čerpadlo
Krycí deska
Sifon
Ploché těsnění
Podložka
Krycí deska
Zátka
Šroub s vnitřním šestihranem
Výtlačné potrubí
Tvarovka Y
Hadice
Ama-Drainer-Box
Počet
Podúrovňový box
Z2 U
1
1
1
1
1
(2)
(2)
1
2
1
1
1
(4)
1
1
(4)
2
1
-
Nadúrovňový box
Z2 B
1
1
(12)
(12)
1
(2)
1
(2)
1
2
2
1
1
9 Související dokumentace
Č. dílu
Obsahuje:
720
731.01
734
731.02
732
57-3
732
733.04
81-39
900.02
914.02
920
733.01
747
81-45
81-45.01
81-45.02
81-45.03
854
90-1
916
99-3.1
550.02
90-3
901
99-32
Označení dílu
Dvojitý nátrubek redukční
Sada šroubení
Kabelové šroubení
Fitinkové šroubení
Uchycení
Nosník
Uchycení
Upínací spona
Spona
Šroub s čočkovou hlavou
Šroub s válcovou hlavou
Šestihranná matice
Hadicová spona
Zpětná klapka
Plovákový spínač, 10 m
Základní zatížení Zap
Špičkové zatížení Zap
Alarmové hlášení
Zpětná armatura
Zátka
Kabelová zátka
Upevňovací sada
Podložka
Hmoždinka
Šroub se šestihrannou hlavou
Sada podložek
Počet
Podúrovňový box
Z2 U
2
2
1
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
[2] / 2
1
1
Nadstandardní
vybavení
2
1
-
Nadúrovňový box
Z2 B
2
1
(5)
2
1
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
2
[2] / 2
1
1
Nadstandardní
vybavení
2
1
1
(2)
(2)
(2)
1
( ) Jako náhradní díl se jednotlivě nedodává
[ ] Viz katalog náhradních dílů Ama-Drainer
Ama-Drainer-Box
53 od 64
9 Související dokumentace
9.2 Rozměry
Podúrovňový box 1 U pro zařízení s jedním čerpadlem
9.2.1
Přípojky
Rozměry
6
⃞420
4
1
2
40
355
380
2
835
1
ET
min. 910
max. 1110
158
3
5
320
160
240
480
5
G 1 1/2 / Ø 50
700
ET = hloubka ponoru
Tabulka 10: Přípojky
Ama-Drainer-Box 1 U
Přívod
Přípojná hrdla
Výtlačný výstup
Odvzdušnění
Pomocné přípojky
Kabelová průchodka
Připojení
1
2
3
1+2
1+2
4
Nouzové vypuštění
5
Podlahová výpusť
6
54 od 64
Popis
horizontální
2x DN 50/DN 70 odstupňované, protilehlé, vnější Ø 50/78 mm
2x DN 70/DN 100 odstupňované, protilehlé, vnější Ø 78/110 mm
horizontální DN 40
připojovací závit G 1 1/2, volitelně hladký konec trubky (lepené hrdlo),
vnější Ø 50 mm
volitelně volné přípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100
volitelně volné přípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100 nebo odvzdušnění
Kabelové šroubení PG 36 pro kabelovou trubku s vnitřním Ø 24 mm
(pouze pro jednofázový střídavý proud)
horizontální
2x DN 40 protilehlé, vnější Ø 49 mm
DN 50
Ama-Drainer-Box
9 Související dokumentace
9.2.2
Nadúrovňový box 1 B pro zařízení s jedním čerpadlem
Přípojky
Rozměry
Y
4
3
1
2
2
485
355
40
Z
380
X
Ø 50
650
815
1
3
3
5
5
465
325
245
165
485
940
700
Tabulka 11: Přípojky
Ama-Drainer-Box 1 B
Přívod
Přípojná hrdla
Výtlačný výstup
Odvzdušnění
Pomocné přípojky
Kabelová průchodka
Nouzové vypuštění
Připojení
1
2
3
1+2
4
5
Popis
horizontální
2x DN 50/DN 70 odstupňované, protilehlé, vnější Ø 50/78 mm
2x DN 70/DN 100 odstupňované, protilehlé, vnější Ø 78/110 mm
vertikální ve směru osy Y, volitelně horizontální pravý X nebo levý Z
rovnoběžný
DN 40, elastické hadicové spojení, vnitřní Ø hadice 50 mm
volitelně volné přípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100
Kabelové zátky A, B nebo C, podle Ø kabelu
horizontální
2x DN 40 protilehlé, vnější Ø 49 mm
Ama-Drainer-Box
55 od 64
9 Související dokumentace
Podúrovňový box Z2 U pro zařízení se dvěma čerpadly
9.2.3
Přípojky
Rozměry
Standard
6
s mezikusem na
vyrovnávání výšky
⃞590
6
40
40
2
710
G 2 / Ø63
3
590
1200
900
530
590
4
530
4
ET
min. 970
max. 1170
900
1
2
ET
min. 1270
max. 1470
⃞590
5
5
265
405
810
Tabulka 12: Přípojky
Ama-Drainer-Box Z2 U
Přívod
Přípojná hrdla
Výtlačný výstup
Připojení
1
2
3
4
Odvzdušnění
Pomocné přípojky
Kabelová průchodka
Nouzové vypuštění
1-3
Podlahová výpusť
6
56 od 64
1-3
5
Popis
horizontální
1x DN 100/DN 150 odstupňované, vnější Ø 110/159 mm
2x DN 50/DN 70 odstupňované, protilehlé, vnější Ø 58/78 mm
1x DN 70/DN 100 odstupňované, vnější Ø 78/110 mm
horizontální DN 50
připojovací závit G 2, volitelně hladký konec trubky (lepené hrdlo),
vnější Ø 63 mm
volitelně volné přípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100/DN 150
volitelně volné přípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100/DN 150
horizontální
2x DN 40 protilehlé, vnější Ø 49 mm
DN 50
Ama-Drainer-Box
9 Související dokumentace
9.2.4
Nadúrovňový box Z2 B pro zařízení se dvěma čerpadly
Přípojky
Rozměry
4
1
40
530
590
935
2
710
G 2 / Ø63
7
890
4
6
5
2
3
265
405
810
7
Tabulka 13: Přípojky
Ama-Drainer-Box Z2 B
Přívod
Přípojná hrdla
Výtlačný výstup
Připojení
1
2
3
4
Odvzdušnění
Pomocné přípojky
Kabelová průchodka
Připojovací pole
1-3
Nouzové vypuštění
7
5
6
Popis
horizontální
1x DN 100/DN 150 odstupňované, vnější Ø 110/159 mm
2x DN 50/DN 70 odstupňované, protilehlé, vnější Ø 58/78 mm
1x DN 70/DN 100 odstupňované, vnější Ø 78/110 mm
horizontální DN 50
včetně elastického hadicového spojení, vnitřní Ø hadice 63 mm
volitelně volné přípojné hrdlo DN 50/DN 70/DN 100/DN 150
Kabelové zátky pro 2 připojovací kabely motoru
pro kabelová šroubení plovákového spínače 5 x M20 (vytvořte otvor
Ø 20 mm)
horizontální
2x DN 40 protilehlé, vnější Ø 49 mm
Ama-Drainer-Box
57 od 64
9 Související dokumentace
9.3 Příklad montáže
9.3.1
Podúrovňový box 1 U
8
7
6
5
4
3
1
2
1
Přítok
2
3
5
7
Límec
Výtlačné potrubí
Úroveň zpětného vzdutí
4
6
8
9.3.2
Přečerpávací zařízení na znečištěnou
vodu
Těsnicí příruba
Uzavírací šoupátko
Odvzdušňovací potrubí
Nadúrovňový box 1 B
5
6
4
3
1
2
58 od 64
1
Přítok
2
3
5
Výtlačné potrubí
Úroveň zpětného vzdutí
4
6
Ama-Drainer-Box
Přečerpávací zařízení na znečištěnou
vodu
Uzavírací šoupátko
Odvzdušňovací potrubí
9 Související dokumentace
9.3.3
Podúrovňový box Z2 U
8
9
7
6
5
4
3
2
1
1
Přítok
2
3
5
7
9
Límec
Podlahová výpusť
Uzavírací šoupátko
Odvzdušňovací potrubí
4
6
8
9.3.4
Přečerpávací zařízení na znečištěnou
vodu
Těsnicí příruba
Výtlačné potrubí
Úroveň zpětného vzdutí
Nadúrovňový box Z2 B
6
5
4
3
2
1
1
Přítok
2
3
5
Výtlačné potrubí
Úroveň zpětného vzdutí
4
6
Ama-Drainer-Box
Přečerpávací zařízení na znečištěnou
vodu
Uzavírací šoupátko
Odvzdušňovací potrubí
59 od 64
10 ES prohlášení o shodě
10 ES prohlášení o shodě
Výrobce:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)
Tímto výrobce prohlašuje, že výrobek:
Ama-Drainer-Box
▪ vyhovuje všem ustanovením následujících směrnic v aktuálně platné verzi:
– Směrnice 89/106/EHS „Stavební výrobky“
▪ Použité harmonizované normy
– EN 12050-2
Certifikováno zkušebnou TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)
ES prohlášení o shodě bylo vystaveno:
Frankenthal 01.03.2011
Thomas Heng
Vedoucí vývoje ponorných čerpadel
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
60 od 64
Ama-Drainer-Box
11 Potvrzení o nezávadnosti
11 Potvrzení o nezávadnosti
Typ:
Číslo zakázky/
Položkové číslo zakázky3):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Datum dodání:
................................................................................................................................
Oblast použití:
................................................................................................................................
Čerpané médium3):
................................................................................................................................
Zakroužkujte správnou variantu3):
⃞
radioaktivní
⃞
výbušné
⃞
leptavé
⃞
toxické
⃞
zdraví škodlivé
⃞
biologicky nebezpečné
⃞
mírně vznětlivé
⃞
neškodné
Důvod vrácení3):
................................................................................................................................
Poznámky:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Výrobek/příslušenství byl před zasláním/zpřístupněním pečlivě vypuštěn a zvenčí a zevnitř vyčištěn.
Tímto prohlašujeme, že tento výrobek neobsahuje nebezpečné chemikálie, biologické a radioaktivní látky.
U čerpadel bez hřídelového těsnění byl rotor demontován z čerpadla kvůli vyčištění.
⃞
⃞
Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou při další manipulaci nutná.
Jsou nutná následující bezpečnostní opatření, která se týkají proplachovacích médií, zbytků kapalin a
likvidace:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Potvrzujeme, že výše uvedené údaje jsou správné a úplné a zásilka vyhovuje zákonným ustanovením.
....................................................................
Místo, datum a podpis
3)
.......................................................
Adresa
.......................................................
Firemní razítko
Povinná pole
Ama-Drainer-Box
61 od 64
Seznam hesel
Seznam hesel
B
S
Bezpečnost 7
Související dokumentace 6
L
Ť
Likvidace 11
Tvar oběžného kola 13
Ň
Ů
Nezkompletované stroje 6
Uvedení do provozu 43
Uvědoměle bezpečná práce 8
Ó
Oblasti použití 9
Odstavení z provozu 44
Opětovné uvedení do provozu 44
Z
P
Potvrzení o nezávadnosti 61
Používání v souladu s určením 9
62 od 64
V
Vypnutí 43
Ama-Drainer-Box
Zapnutí 43
Zaslání zpět 10
2336.81/03-CS
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
Download

Ama-Drainer-Box (NOVINKA)