KOUZLA
Koučování za lepší adherenci
MUDr. Michal Raszka, PhD.
Psychiatrické centrum Praha
19.4.2012
KOUZLA
vzdělávací seminář pro lékaře a sestry
 doc. MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, PhD.
 podpora firmy Janssen-Cilag s.r.o.

ADHERENCE
 KLINICKÉ KOUČOVÁNÍ
 TECHNIKY V KOMUNIKACI

14 seminářů pro sestry; 208 sester
6 seminářů pro lékaře; 57 lékařů
Struktura semináře
• Blok I – Komunikace u duševních onemocnění
• Blok II – Komunikace u psychóz
• Blok III – Komunikace u psychóz: nonadherence
prezentace s videoukázkami
+
trénink s minikauzistikami
Adherence

míra dodržování léčebného režimu

souvisí s efektem terapie
Nonadherence
Nonadherence začíná několik dní od počátku užívání léčby,
její prevalence narůstá v čase.
75%
50%
25%
propuštění
10 dní
12 měsíců
24 měsíců
Schooler NR, J Clin Psychiatry 2006;67(Suppl 5):19-23
Keith SJ a Kane JM, J Clin Psychiatry 2003;64:1308-1315
Weiden PJ. et al., 2004; 55 (8): 886-891
Jak tedy zvýšit adherenci
?
Klinické
koučování
Koučování
• Identifikuje dovednosti a schopnosti
• Odkrývá překážky na cestě k cíli
• Motivuje k jejich překonání
• Posiluje sebedůvěru a samostatné rozhodování
Techniky vyučované na semináři
• otevřené otázky, reflexe, stručnost
• komunikace o bludu a při nedostatku náhledu
• komunikace při nonadherenci
Otázka otevřená a uzavřená
Zavřená
 Kolik je hodin?
 Kde jste se narodil?
 Je vám dobře?
 Užíváte léky?
Otevřená
 Jak jste trávil víkend?
 Jak se vše seběhlo?
 Jak se cítíte?
 Jak užíváte léky?
 Můžete mi říci více o
..?
Reflexe
To je mi líto….
 To chápu…
 Asi vám to nebylo příjemné…

Stručnost
jak
proč
Mluvte v krátkých větách
Pacienti obtížně udržují pozornost
V jedné větě předávejte jednu Pacienti mají obtíže se
informaci
zpracováním více informací
najednou
V jedné otázce se ptejte na
jednu věc
Pacienti mají obtíže se
zpracováním více informací
najednou
Často opakujte
Pacienti mají poruchy paměti
Pacienti s psychózou
• bludy
• chybění náhledu
• bludy
• absence náhledu
• jiný názor

Nepřijímají nemoc

Odmítají léčbu, léky i hospitalizaci
• desorganizace,
• poruchy paměti

Zapomínají užívat léky

Odmítají doporučení týkající se zdravého
životního stylu
• apatie
• snížená motivace
Blud, komunikace o bludu
Přesvědčení:
 Chorobné
 Okolím nesdílené
 Mylné
 Pevné
 Nevývratné
Nevyvracejte
 Jak se cítí? (otevřené
otázky)
 Emočně podporujte
(reflexe)

Chybění náhledu: příznak psychózy

Přesvědčení, že je zdravý, proto se
nepotřebuje léčit
Komunikace při chybění náhledu

Komunikujte klidně

Mluvte pomalu, nízko položeným hlasem

Vlídně trvejte na svém

Při agresivním chování rozhovor neprotahujte
Komunikace při nonadherenci
Jak pacienta získat…
zajímat se o jeho názor
zjistit – informovat – zjistit
Co už ví a co chce vědět
 Dozví se
 Co si o tom myslí

Neradit bez souhlasu

Vím, co by mohlo pomoci. Mohu vám
poradit?
Dát vybrat
Co byste si vybral
 Čemu dáte přednost

NEREZ
PAKO RADÍ NE
• Nevyhrávat
• Paternalismus
• Empatizovat
• Konfrontace
• Reflektovat
• Rady bez souhlasu
• Edukovat
• Direktivita
• Zůstat v klidu
• Neverbální komunikace
• Emoce
Tato prezentace vznikla za finanční podpory firmy
Janssen-Cilag s.r.o.
Download

Zásady komunikace s psychotickým pacientem