Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí – III. stupeň
Anotace:
Obsah:
Zásady práce průvodce a dodržování postupů při terapii
Kompetence průvodce ve Snoezelen-MSE
Filozofie Snoezelen-MSE v základním pojetí
Praktická ukázka strukturované hodiny
Videoukázka
Účastníci kurzu obdrží pomůcky pro podporu práce ve Snoezelenu.
Časová dotace: 7 vyučovacích hodin
Lektor: Bc. Renáta Filatova, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní certifikací SnoezelenMSE, viceprezidentka ASNOEZ®, členka ISNA-MSE, garant a supervizor konceptu
Snoezelen-MSE pro ČR a SR, členka výkonného výboru Asociace Palma
Cena:


pro účastníky z ČR 1.890,- Kč/1 účastník
pro účastníky ze SR 75,- €/1 účastník
Platbu proveďte, prosím, na základě námi zaslané faktury. Na kurzu bude účastníkům jako doklad o zaplacení
předán originál faktury.
Ceny kurzů jsou uvedeny bez DPH na základě právních předpisů o osvobození od daně z přidané hodnoty
vztahující se na akreditované vzdělávací programy (§ 51 odst. 1 písm. g) zákona o DPH; § 57 odst. 1 písm. d)
zákona o DPH). Účastníkům, na které se osvobození od DPH nevztahuje, bude k ceně bez DPH účtováno DPH ve
výši 21%.
Absolvent kurzu Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí - III. stupeň
(po absolvování všech stupňů Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí je na úrovni absolventa kurzu
Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu)
má možnost navázat na:
„Metodický kurz - Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie“
Impulz k vytvoření tohoto kurzu byl nutnou reakcí na zvýšenou poptávku účastníků našich kurzů o
větší počet strukturovaných Snoezelen hodin, které však nebylo možné z časových důvodů do
náplně kurzů zařadit.
Asociace konceptu Snoezelen ČR – ASNOEZ®, Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava-Hrabová
IČ 22899715
Download

Průvodce ve Snoezelen-MSE prostředí – III. stupeň