Kooperační program
Česká republika – Svobodný 2014 - 2020
Informace o stavu programování
Programové území
2 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Hlavní body podpory (1)
Prioritní osy
❙
Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a
jejich řízení
❙
Prioritní osa 2 Zachování a ochrana životního prostředí a podporování
účinného využívání zdrojů
❙
Prioritní osa 3 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné
přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení
❙
Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinnosti veřejné správy
❙
Prioritní osa Technická pomoc
3 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Hlavní body podpory (2)
Prioritní osa 1:
Tematický cíl 5
Opatření
Podpora přizpůsobení se
změně klimatu, předcházení
rizikům a jejich řízení
❙
Koncepční a investiční ochrana proti povodním
❙
Budování a rozvoj společných informačních
systémů a komunikačních platforem
❙
Zlepšení spolupráce, především prostřednictvím
společných cvičení, vzdělávání a zvyšování
kvalifikace, především v oblasti jazykového
vzdělávání, podpora práce s dorostem, práce s
veřejností
❙
Investice do vybavení a výstroje, především
specializované techniky
Investiční priorita b
Podpora investic zaměřených na
řešení konkrétních rizik, zajištění
odolnosti vůči katastrofám a
vývoje systémů krizového řízení
4 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Hlavní body podpory (3-1)
Prioritní osa 2:
Tematický cíl 6
Opatření
Zachování a ochrana
životního prostředí a
podporování účinného
využívání zdrojů
Investiční priorita b
❙
Renaturalizace vodotečí a zlepšení jejich
prostupnosti
❙
Opatření pro zlepšení kvality vod a
minimalizaci imisí škodlivých látek z okolních
ploch
Investice do vodního hospodářství
s cílem plnit požadavky aquis Unie
v oblasti životního prostředí a
řešení potřeb investic,které podle ❙
zjištění členských států přesahují
rámec těchto požadavků
5 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Spolupráce v oblasti přeshraničních těles
podzemní a povrchové vody (plán
managementu a program opatření)
Hlavní body podpory (3-2)
Prioritní osa 2:
Opatření
Tematický cíl 6
❙
Investice do zachování a ochrany, podpory a
rozvoje kulturního a přírodního dědictví a
uměleckých objektů a kulturních projektů
❙
Opatření na podporu kulturní a přírodní
turistiky
❙
Opatření pro rozvoj turisticko-kulturní
infrastruktury
❙
Společný vývoj koncepcí a produktů a
realizace společných marketingových opatření
v cestovním ruchu
❙
Propojování zařízení a vytváření systému pro
společný management
Zachování a ochrana
životního prostředí a
podporování účinného
využívání zdrojů
Investiční priorita c
Zachování, ochrana, propagace a
rozvoj přírodního a kulturního
dědictví.
6 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Hlavní body podpory (3-3)
Prioritní osa 2
Tematický cíl 6
Opatření
Zachování a ochrana
životního prostředí a
podporování efektivního
využívání zdrojů
❙
Investiční priorita d
Ochrana a obnova biologické
rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně
prostřednictvím sítě NATURA
2000 a ekologických infrastruktur
7 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti
ochrany přírody a životního prostředí, péče o
krajinu, ochranu půd a lesů včetně biotopů,
druhové rozmanitosti a sítě NATURA 2000
Hlavní body podpory (4-1)
Prioritní osa 3
Tematický cíl 10
Investice do vzdělávání a
odborné přípravy pro získání
dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury pro
vzdělávání a odbornou
přípravu
Investiční priorita a)iii)
Opatření
❙
Opatření v oblasti raného vzdělávání
❙
Podpora školských projektů a odborné
kvalifikace v oblasti vzdělávání
❙
Podpora opatření přeshraniční odborné
přípravy, vzdělávání a kvalifikace
Investice do vzdělávání,
odborného vzdělávání a odborné
❙
přípravy a školení za účelem
získání dovedností a celoživotního
učení, vypracování a naplňování
společných programů vzdělávání, ❙
odborné přípravy a školení
8 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Opatření k přizpůsobení se trhu práce včetně
opatření pro transfer vzdělávání
Podpora environmentálního vzdělávání a
povědomí
Hlavní body podpory (4-2)
Prioritní osa 3
Tematický cíl 10
Investice do vzdělávání a
odborné přípravy pro získání
dovedností a do
celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury pro
vzdělávání a odbornou
přípravu
9 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Opatření
❙
Opatření v oblasti zlepšování jazykových
schopností a interkulturních dovedností
❙
Kooperační opatření vysokých škol a dalších
vzdělávacích institucí pro transfer know-how
na rozhraní mezi hospodářskou sférou a
společností, budování a rozvoj akademických
kooperačních sítí
❙
Podpora mobility studujících, promujících a
vědců za účelem zahraničního studia
Hlavní body podpory (5)
Prioritní osa 4
Tematický cíl 11
Zvyšování institucionálních
kapacit orgánů veřejné
správy zúčastněných
subjektů a zlepšováním
účinnosti veřejné správy
Investiční priorita a) iv)
Opatření
❙
Spolupráce ve všech oblastech společenského
života
❙
Spolupráce policie
❙
Fond malých projektů
Posilování institucionální kapacity
orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinné veřejné správy
podporou právní a správní spolupráce
a spolupráce mezi občany a institucemi
10 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Alokace prostředků
TZ
Investionsprioritäten
Maßnahmen
TZ 5 Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Riskikoprävention und des
TZ 5b)
Bewältigung von Risiken,
Hochwasserschutz
Sicherstellung Katastrophenschutz,
Katastrophenschutzsysteme
BRK
TZ 6 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz
TZ 6b)
Wasserwirtschaft
Gewässerschutz
TZ 6c)
Kultur- und Naturerbe
Förderung und Entwicklung des Kultur- und
Naturerbes
Entwicklung touristisch-kultureller
Infrastruktur
einschl. damit verbundene
Verkehrsinfrastruktur
TZ 6d)
Biodiversität, Boden, NATURA 2000
Umweltschutz
TZ 10 Investition in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges
Art.7 a) iii) Bildung, Ausbildung und
frühkindliche Bildung
Berufsbildung
Schulische Projekte
Berufliche Aus- und Weiterbildung sowie
Qualifizierung
Bildungstransfer
Umweltbildung
Kooperation im Hochschulbereich
Sprach- und interkulturelle Kompetenz
TZ 11 Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und
Art. 7 a)iv) Verbesserung der institutionellen
KPF
Kapazitäten....
polizeiliche Zusammenarbeit
partnerschaftliche Zusammenarbeit
verfügbares Projektbudget
TH
Technische Hilfe
Gesamt
11 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Gesamt
in Prozent
10
Gesamt
in EUR
15.796.707
43,5
5
32,5
68.715.675
7.898.353
51.339.297
6
17,5
9.478.024
27.644.237
23
36.332.426
94
6
100
148.489.045
9.478.024
157.967.069
Časový harmonogram
❙
Konec května 2014: zahájení SEA – projednání s veřejností
❙
červen 2014: projednání v saském kabinetu
❙
do konce června: informace pro českou vládu
❙
Červen / červenec 2014: informace pro saský Zemský sněm
❙
září 2014: oficiální předložení kooperačního programu Evropské komisi
12 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Děkuji Vám
za Vaši spolupráci a podporu
Kontaktní osoby na Řídícím orgánu:
Antje Steigerová
Uta Jurascheková
Tel.: +49 351 564 2251
E-Mail: [email protected]
Tel.: + 49 351 564 2255
E-Mail: [email protected]
13 | 29. April 2014 | Antje Steiger
Download

zde - Ziel 3