www.eurovia.cz
VIASPHALT® BT
NÍZKOTEPLOTNÍ LITÝ ASFALT
EUROVIA Services, s. r. o.
Národní 10, 113 19 Praha 1
Telefon: +420 224 952 036
Fax:
+420 224 933 691
E-mail: [email protected]
www.eurovia.cz
Na společné cestě
MAXIMÁLNÍ ZPRACOVATELNOST
A JEDNODUCHOST
Přírodní přísada, dávkovaná spolu s
asfaltem v průběhu míchání, zvyšuje
zpracovatelnost směsi litého asfaltu
a snižuje výrobní teplotu o 60 °C na
teplotu požadovanou při výrobě hutněných asfaltových směsí.
Dobrá zpracovatelnost během pokládky se udržuje až do teplot kolem 160
°C, tj. o 90 °C níže než jsou obvyklé
teploty zpracování běžných litých asfaltů.
Směs se pokládá ručně nebo strojně
(finišerem pro litý asfalt) podle toho, o
jaký typ stavby se jedná.
LEPŠÍ OCHRANA MÍSTNÍCH OBYVATEL A PRACOVNÍKŮ
Snížení teplot eliminuje únik výparů, což zlepšuje pracovní podmínky
pokládkových čet a umožňuje VIASPHALT®BT pokládat i v uzavřených
prostorech (garáže, podzemní podlaží)
bez speciálního ventilačního systému
pro odsávání výparů. To významným
způsobem zlepšuje okamžitý stav
prostředí na staveništi, zvláště pro
místní obyvatele.
INOVACE PRO UDRŽITELNÝ
ROZVOJ MĚST
VIASPHALT®BT obsahuje zvláštní rostlinnou přísadu, která je obnovitelná,
recyklovatelná a neškodná vůči člověku
i životnímu prostředí. Přitom mechanické vlastnosti jsou stejné nebo v některých případech lepší než u běžného
litého asfaltu.
VIASPHALT®BT jev hodné používat
místo běžného litého asfaltu pro:
-
izolace proti vodě
garáže a parkoviště
chodníky
vozovky
PRVNÍ VIASPHALT® BT V ČESKÉ
REPUBLICE
V roce 2012 připravila Centrální
laboratoř EUROVIA Services, s.r.o.
ve spolupráci s Výzkumným střediskem Eurovia ve Francii první směs
VIASPHALT®BT pro výrobu v České
republice. Po provedení všech nezbytných zkoušek se vyrobilo 20 t směsi,
kterou závod 4 – Praha společnosti EUROVIA CS, a.s. úspěšně položil
na rekonstruované tramvajové trati
v Praze.
VIASPHALT® BT je registrovaná
obchodní značka.
Běžný litý asfalt se vyrábí
a pokládá při teplotách
230 °C až 250 °C. Aby snížila
znečištění ovzduší
VIASPHALT®BT je jednou z mnoha
inovací vyvinutých společností Eurovia v rámci jejího trvalého závazku
k ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje.
HLAVNÍ VÝHODY
způsobené výpary, společnost Eurovia vyvinula
VIASPHALT®BT, který se
vyrábí za nižších teplot,
čímž dochází ke značné
HLAVNÍ VLASTNOSTI
- snížení výrobní teploty o 60 °C
- úspora energie o více než 30 %
- emise výparů blížící se 0
POUŽITELNÝ KDEKOLIV
VLASTNOSTI VE VZTAHU
K NORMÁM
úspoře energie
-
omezení tepelného smršťování
zachování zpracovatelnosti
úspory energie při výrobě
prakticky žádné znečištění ovzduší
pro obyvatele v místě staveniště
a pro pokládkové čety
a odstranění úniku
prakticky všech výparů
na staveništi při zachování
požadovaných vlastností
litého asfaltu.
VIASPHALT®BT lze vyrábět, po drobných úpravách zařízení, i v běžných
obalovnách pro asfaltové směsi.
To zkracuje dopravní vzdálenosti mezi
výrobnou a staveništěm. VIASPHALT®BT se převáží ve vyhřívaných přepravnících pro litý asfalt s regulací
teploty a mícháním pro udržování homogenity směsi.
VIASPHALT®BT má zrnitost 0/4 až 0/11
mm a také pojiva stejná jako běžné lité
asfalty - v závislosti na účelu použití.
Směsi VIASPHALT®BT svými vlastnostmi splňují požadavky ČSN EN
13108-6 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 6: Litý asfalt,
ČSN EN 12970 Litý asfalt a asfaltový
mastix pro vodotěsné úpravy – Definice, požadavky a zkušební metody,
ČSN EN 13813 Potěrové materiály
a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky, ČSN 73
6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého
asfaltu – Provádění a kontrola shody.
Jakmile se do směsi VIASPHALT®BT
nadávkuje přísada, síla potřebná
k rozprostření směsi ohřáté na cca
170 °C se sníží a je zajištěna srovnatelná kvalita pokládky jako u běžného
litého asfaltu.
The International Road Federation
(IRF) ocenila v roce 2011 výzkumné
středisko Eurovia ve Francii za vývoj
VIASPHALT®BT cenou Global Road
Achievement Award (GRAA).
Download

VIASPHALT® BT