KA
ATALLOG
G SEŠŠÍVA
ACÍ TECH
T HNIK
KY
M
MEZG
GER Hefftsysstem
me G
Gmb
bH
LLEDEN 2012
2
WWW
W.MEZG
GER.CZ
1
OBSA
AH
SYSTÉMY ŠITÍ
O LEPENKÁ
ÁCH A KRABICÍÍCH
VÝHODY ŠIITÍ
STRA
ANA 3
-5
STOJANOV
VÉ SEŠÍVAČKY
DNA KRAB
BIC
STOJANOVÉ ŠŠIČKY
BOKŮ KRABICC A TREJŮ
ST
TRANA 6
RUČNÍ UZA
AVÍRAČE KRABIIC
STRANA 8
RUČNÍ SEŠŠÍVAČKY
RUČNÍ SPONKKOVAČKY
ST
TRANA 9
STOLNÍ SEŠŠÍVAČKY
STTRANA 11
AUTOMATTIZACE
STRANA 16
1
STR
RANA 10
SEŠÍVACÍ HLAV
VY
STRANA 12
2
- 15
PŘÍSLUŠEN
NSTVÍ
– 20
STRANA
S
7
STR
RANA 16
SPONY
STRA
ANA 21
WWW
W.MEZG
GER.CZ
STR
RANA 22
2
O LEPENK
KÁCH
H A KR
RABIC
CÍCH
Zajistit kvaalitní obal pro produkt je klíčo
ové pro bezpeččný transport k zákazníkovi. Nejvyužívanějším
N
m obalem jsou lepenkové
krabice. K
Krabice bývají lepeny hotmelttovými lepidly nebo sešíványy sponkami. Sp
ponky se použíívají hlavně na
a rozměrné
krabice, krabice určené pro těžké prod
dukty, krabice atypických tvaarů nebo krabicce velkoformáttové a všude tam, kde je
použití lep
pení neekonom
mické. Standard
dem pro krabicce jsou vzory FEFCO.
F
V praxi se setkáme s řřadou zákaznických úprav
standardizzovaných vzorů. Některé z nejpoužívanějších sešívaných vzo
orů vzory najdette v příkladech níže.
FEFCO 0201
KLOP
POVÉ KRABICE
FEFCO 0202
KLOPOVÉ KRABIICE
FEFCO 030
06
KRABICE S VÍÍKEM
FEFCO 03
301
KRABICE S VÍKEM
V
FEFCO 0911
NÍ PRVKY A TREEJE
VNITŘN
FEFCO 0436
SKLÁDANÉ OBA
ALY
FEFCO 051
11
ZASOUVACÍ OBALY
O
FEFCO 06
616
PEVNÉ OB
BALY
OKTABIN
PALETO
OVÝ KONTEJNEER - BOX
POS OBA
AL
PALETOVÝ PŘÍKLOP
P
YPY LEPENEK
TY
1,2,3 - vrstvá stroojní lepenka
3V
VVL Třívrstvá vl nitá lepenka
5V
VVL Pětivrstvá vvlnitá lepenka
7V
VVL Sedmivsrsttvá vlnitá lepenka
TLLOUŠŤKA VLNYY
A 4,4-5,2mm, B 33,3 – 3,8mm,
C 2,4 – 3,0mm, D 2,0 – 2,4mm,
E 1,2 – 1,6mm, F 0,8 – 0,9mm
VE
ELIKOST OBALŮ
Ů
L označuje
o
vnitřnní délku v mm
B označuje vnitřnní šířku v mm
H označuje vnitřnní výšku v mm
h přesah odnímaat. víka/dna
o velikost přesahhu klop
WWW
W.MEZG
GER.CZ
SLEPÉ ŠITÍ MEZGER
M
NOVINKA
Nepoškozený produkt
alý vzhled
a dokona
jsou výhod
dy slepého
šití.
Na
horním
obrázku
vidíte
výsledek sle
epého šití.
K produktu neproniká
ani
spo
ona,
ani
kovadlina.
oškozených
Obavy z po
produktů jsou se
slepým šitím
m MEZGER
minulostí !
3
SYSTTÉMY
Y ŠITÍ
SSLEPÉ ŠITÍ
Š
KLA
ASICKÉÉ ŠITÍ
NO
OVINKA MEEZGER
S VÝSUV
VNOU KOVA
ADLINOU
á
Speciální tvar sponyy a účelná
konstrukcee sešívačky dovoluje její
ohnutí bez nutnosti bočního poškození
kartonu
výsuvnými
kovadlinkami.
používá systém
m
Protože teechnologie nep
kovadlinkyy jedná se o velice robustní
technologii.
dvoudílnou
Sešívačka
vysune
kovadlinku tak, že pronikne kartonem.
Úderník vtllačí sponu do materiálu
m
a ta
k
Po
je ohnuta o dvoudílnou kovadlinu.
zasunutí kovadlinky zů
ůstávají dva
otvory veedle spony. Díky výsunu
kovadlinky do kartonu, hrozí riziko
poškození pproduktu ukrytého v krabici.
Pro slepéé šití se po
oužívají sponyy
s výrazným
m tvarováním.
Klasické šittí využívá spon
n ve tvaru U
nebo navvinutých ve svitku (bez
obrázku).
WWW
W.MEZG
GER.CZ
4
SYSTTÉMY
Y ŠITÍ
KLA
ASICKÉÉ ŠITÍ
SPO
ONKOV
VÁNÍ
S PEV
VNOU KOVA
ADLINOU
K PODKLADU
Úderník sešívačky vtlaačí sponu do
materiálu a ta je ohnutaa vytvarovanou
kovadlinko
ou, která spočívá pod
sešívaným
m materiálem.
Úderník vtlaačí sponu skrz materiál
m
do
podkladní vrrstvy například ze dřeva.
on ve tvaru U.
Klasické šití využívá spo
NOVINKA MG MEZGEER U spony
nožkam
mi
umožňují
s přihnutýými
používat jako kovadlinu plochou
ocelovou destičku a většší zahnutí noh
dukt.
do materiáálu chrání prod
Při sponkoování se použžívají spony
s tvarem píssmene U.
WWW
W.MEZG
GER.CZ
5
VÝHO
ODY ŠITÍ
EKOLOG
GICKÉ
Šití je jedinný způsob, jakk ekologicky
zajistit ka rton. Plasty (PP/PVC)
obsažené v llepicích páskácch nebo hotmeltová leppidla jsou v přřírodě těžko
odbouratelnné.
NÍZKÁ C
CENA BALEN
NÍ
Vysoká stabbilita kartonu, kterou
k
dodá
sešívání, u možňuje častto používat
ená levnější
slabší kartoon, což zname
balení. Při důůkladném zajišttění kartonu
sponami můžete častto přestat
páskovat, coož šetří další nákklady a čas.
SILNÝ SPOJ
Díky hloubkkovému spojeníí všech klop
kartonu ddochází k me
echanickému
spolupůsobeení částí, kterému nemůže
lepení lepicí páskou nikdy konkurovat.
k
TVAROV
VÁ STABILITTA
Pevnost sspoje přináší tvarovou
stabilitu kra bic, které pak snášejí větší
esponkované
vertikální zatížení. Se
kartony, lze naložit na paletu do větší
výšky.
KVALITN
NÍ SPOJ ZA VLHKA
A CHLADU
ny problémy
Sešívání odsstraňuje všechn
lepicích pássek (špatná přřilnavost při
malém aplikkačním tlaku naa karton, při
aplikaci ve vvlhkém prostřed
dí a při nízké
teplotě) Výýsledek sešívání je vždy
100%.
OPAKOV
VANÉ POUŽŽITÍ
KARTON
NU
Správně odsstraněná sponkka umožňuje
opětovné ppoužití kartonu při jeho
minimálním poškození.
RYCHLO
OST BALENÍÍ
Aplikace ppomocí sponkkovaček je
jednoduchá rychlá a s minimálním
nárokem na zručnost operáátora.
ZAJIŠTĚĚNÍ PROTI KRÁDEŽI
K
Násilné oteevření kartonu
u nevratně
poškozuje karton, který lze dobře
n
vizuálně zkoontrolovat na neoprávněné
vniknutí. N áklady na ne
epozorované
otevření / uzavření karttonu odradí
každého příl ežitostného zlo
oděje.
WWW
W.MEZG
GER.CZ
6
STOJJANO
OVÉ ŠIČKY BOKŮ KR
RABIC
C
Sešívačky MEZGER jsou ideální pro se
ešívání boků krrabic vyrobenýých z lepenky nebo
n
kartonu. SSešívačky MEZG
GER mají hlavyy pro délky noožiček 12 – 35 mm a mohou
u tak
sešívat až 2 sedmivrstvé
é lepenky. Při změně
z
délky noožiček, v rozsah
hu na který je šička
š
vyrobena, nemusíte přen
nastavovat hlavvu !
Multifunkkční kovadlinkaa umožňuje šitíí bez proniknuttí spony nejnižšší vrstvou nebo
o šití
s přiznano
ou sponou.
Řada SGR
R je určena prro zakázkové výroby
v
krabic díky vysokoryychlostním hlav
vám,
vysokokap
pacitnímu zásob
bníku spon a možnosti
m
široké konfigurace se
ešívačky přesně
ě dle
požadavku
u zákazníka.
Verzi SGR
R je ideální zařřízení pro výro
obu krabic s veelkým formáte
em díky plynulému
nastavení úhlu šití, nasstavitelné rychlosti opakovánní sešívání a volitelnou
v
délkou
ramene ažž 2600 mm.
ST Q 270
ST QE 2700 D
ST L 270
ST QE 2700 P
ST QE 2700 PD
ST LE 270 P
ST LE 270 P 6
ST Q 323
ST Q 323 P
ST Q 523
ST Q 523 P
ST Q 535
ST QE 5355 P
SGR ST N
TYP
SPONY
MG 100
0
MG 100
0
MG 100
0
MG 100
0
MG 100
0
MG 100
0
MG 100
0
MG 323
3
MG 323
3
MG 523
3
MG 523
3
M 535
M 535
Dle šicí
hlavy
ZÁSOBNÍK
K
SPON
2x Ks
2x Ks
90 Ks
90 Ks
80 Ks
80 Ks
80 Ks
80 Ks
až 7500Ks
DÉLKA
NOŽIČEK
8–20mm
8–20mm
8–20mm
8–20mm
8–20mm
8–20mm
8–20mm
12–23mm
12–23mm
15–23 mm
15–23 mm
30–35 mm
30–35 mm
Dle šicí
hlavy
ŠÍŘKA
SPONY
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
Dle šicí
hlavy
POHON
P
Nožní
N
Nožní
N
Nožní
N
Pneumatické
P
Pneumatické
P
Pneumatické
P
Pneumatické
P
Nožní
N
Pneumatické
P
Nožní
N
Pneumaticky
P
Nožní
N
Pneumaticky
P
Pneumaticky
P
POČET
HLAV
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Vol.
ÚHEEL
ŠITÍÍ
0°
0°
90°
0°
0°
90°
90°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°90°
VÝŠKA
ŠITÍ
920mm
920mm
920mm
1350mm
1350mm
1350mm
1350mm
830mm
860mm
830mm
860mm
810mm
1350mm
Vol.
HLOUBKA
HRDLA
345mm
345mm
345mm
350mm
350mm
350mm
600mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
Vol.
POLLOHA ŠITÍ 0°
POLOHA ŠITÍÍ 90°
SKRY
YTÉ ŠITÍ
PŘIZN
NANÉ ŠITÍ
Q verze
L verze
SGR
R ST 1
SG
GR ST 2
WWW
W.MEZG
GER.CZ
7
STOJJANO
OVÉ ŠIČKY DNA
A KRA
ABIC
Sešívačky MEZGER PER
RFECTA jsou ideální pro s ešívání spodních klop krab
bic
vyrobenýcch z lepenky neebo kartonu. PE
ERFECTA Q a PEERFECTA L má univerzální hlavy
pro délky nožiček 12 – 35 mm a můžže tak sešívat až 2 sedmivrsstvé lepenky. Při
P
změně déllky nožiček nem
musíte přenasta
avovat hlavu !
Multifunkkční kovadlinka umožňuje šití bez proniknutí spony nejnižší vrstvou nebo šití
š
s přiznano
ou sponou.
PERFECTA
A L s 90° pozicí hlavy
h
je ideální pro krabice s vvelkou délkou.
Základní vvýbava šiček PEERFECTA L a Q obsahuje
o
nastaavitelný doraz pro pohodlnou
ua
přesnou práci.
Řada PERFFECTA SGR je určena
u
pro zakkázkové výrobyy krabic díky vyysokorychlostníím
hlavám, vvysokokapacitnímu zásobníku spon a možnoosti široké konfiigurace sešívačky
přesně dlee požadavku zákazníka.
Q 323
Q 523
Q 535
PEQ 323
PEQ 523
PEQ 535
L 323
L 323 D
PEL 323
PEL 323 D
SGR N
P 323 SP
TYP
SPONY
MG323
MG523
MG535
MG323
MG523
MG535
MG323
MG323
MG323
MG323
Dle
hlavy
MG323
ÁSOBNÍK
ZÁ
SPON
90 Ks
80 Ks
80 Ks
90 Ks
80 Ks
80 Ks
180 Ks
2x180 Ks
180 Ks
2x180 Ks
do 7500Ks
DÉ
ÉLKA
NO
OŽIČEK
15
5–23mm
15
5–23 mm
30
0–35 mm
15
5–23mm
15
5–23 mm
30
0–35 mm
15
5–23mm
15
5–23mm
15
5–23mm
15
5–23mm
Dle hlavy
4x180 Ks
12
2–23mm
ŠÍŘ
ŘKA
SPO
ONY
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
Dlee
hlavvy
36 mm
POHON
N
ÚHEL ŠITÍ
Nožní
Nožní
Nožní
Pneumaaticky
Pneumaaticky
Pneumaaticky
Nožní
Nožní
Pneumaaticky
Pneumaaticky
Pneumaaticky
POČET
T
HLAV
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
Vol.
0°
0°
0°
0°
0°
0°
90°
90°
90°
90°
0° - 90°
VÝŠKA
ŠITÍ
700 mm
700 mm
700 mm
850 mm
850 mm
850 mm
680 mm
680 mm
850 mm
850 mm
Vol.
VYSAZENÍ
RAMENA
670 mm
670 mm
670 mm
670 mm
670 mm
670 mm
680 mm
680 mm
680 mm
680 mm
Vol.
Pneumaaticky
4
2x90°,2x45°°
Volitelné
Volitelné
POLLOHA ŠITÍ 0°
POLOHA ŠITÍÍ 90°
SKRY
YTÉ ŠITÍ
PŘIZN
NANÉ ŠITÍ
L 323 D / PELL 323 D 90mm rozteč
P 323 SPP
NASTAVITELNÝ DORAZ
SGR PR
ROVEDENÍ
WWW
W.MEZG
GER.CZ
8
RUČN
NÍ UZZAVÍR
RAČEE KRA
ABIC
TOP SP EH
TOP SP P
MEROLOCCK 3
Ruční uzzavírač pro SLEPÉ ŠITÍ.
Superodollná konstrukcee snese hrubé
zacházení.. TOP EH jee ovladatelný
ý
jednou rukou !
Pneumatickký zavírač pro SLEPÉ ŠITÍ.
Superodolnáá konstrukce snese hrubé
zacházení.
Mechanika
zajišťuje
vysokou rycchlost uzavíráníí kartonu.
Pneumatický zavírač s velkokapacitním
zásobníkem spon v roli. Ododolná
konstrukce ssnese hrubé zacházení.
Zařízení má výýsuvnou kovadlinu.
MEPA 118, 22
MEPA 188,22 P
JUMBO
Ruční uzavvírač pro klasiccké šití. Odolná
konstrukcee snese hrub
bé zacházení.
Zařízení M
MEPA má příznivvou cenu.
Pneumatickký zavírač pro klasické šití.
Odolná koonstrukce sn
nese hrubé
zacházení. ZZařízení MEPA má příznivou
cenu.
Pneumatický zavírač pro klasické šití.
určený
pro
nejtěžší
Speciálně
lepenky.
Odolná
sedmivrstvé
házení.
konstrukce snnese hrubé zach
ŠITÍ
TOP B EH
TOP B P
TOP SP EH
H
TOP SP
TOP SP P
MEROLOC
CK 3
MEPA 18
MEPA 22
MEPA 18 P
MEPA 22 P
JUMBO 322
JUMBO 388
SLEPÉ
SLEPÉ
SLEPÉ
SLEPÉ
SLEPÉ
KLASICK
KÉ
KLASICK
KÉ
KLASICK
KÉ
KLASICK
KÉ
KLASICK
KÉ
KLASICK
KÉ
KLASICK
KÉ
TYP
SPONY
TOP B
TOP B
TOP SP
TOP SP
TOP SP
CR 1/34
B 5/8, B3/4
4
B3/4, B7/8
8
B 5/8, B3/4
4
B 3/4, B7/8
8
32/32
32/38
DÉL KA
ONY
SPO
10 - 15 mm
10 - 15 mm
10 - 15 mm
11 – 18 mm
11 – 18 mm
18 m
mm
15 – 18 mm
18 – 22 mm
15 – 18 mm
18 – 22 mm
32 m
mm
38 m
mm
PO
OČET
DRŽADEL
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
ZÁSOBNÍK
SPO
ON
120
0 Ks
120
0 Ks
120
0 Ks
120
0 Ks
120
0 Ks
100
00 Ks
100
0 Ks
100
0 Ks
100
0 Ks
100
0 Ks
100
0 Ks
100
0 Ks
WWW
W.MEZG
GER.CZ
PO
OHON
HMOTNOST
H
Ruuční
Ruuční
Ruuční
Ruuční
Pnneumatický
Pnneumatický
Pnneumatický
Pnneumatický
Pnneumatický
Pnneumatický
Pnneumatický
Pnneumatický
2,30
2 Kg
2,40
2 Kg
2,30
2 Kg
2,40
2 Kg
2,90
2 Kg
2,76
2 Kg
1,74
1 Kg
1,74
1 Kg
1.98
1 Kg
2,16
2 Kg
8,00
8 Kg
8,00
8 Kg
9
RUČN
NÍ SP
PONK
KOVA
AČKY
Sponkován
ní je velice jed
dnoduchý a efe
ektivní způsob připevnění
folií, papíru, kratonu, teextilií, lepenky,, desek, gumoových pásů,
e dřevu. Náš sortiment
atp. k tvrrdým podkladům např. ke
sponkovačček a spon pokrrývá od těžkého
o šití až po lehkké aplikace.
Sponkovaččka BL při použití ocelové podkladové desky umí sešívat
až 2 sedmivrstvé lepenkyy.
Sponkovaccí kladiva A11 a 140 a mecha
anická sponkovaačka RAPID
34 jsou neejlevnějšími pom
mocníky při spo
onkování.
Jsme oficiálním distribu
utorem švédsk
kých sponkovaaček JOSEF
KIHLBERG. Navštivte www.josef-kihllberg.eu pro kompletní
ponkovaček.
katalog sp
BL 323
BL 523
BL 535
N200ZH166
RAPID 34
A11
140
15
H 48
Y PRO SEŠÍVÁNÍÍ
TYP SPONY
(TYP SPONY
Y PRO SPONKO
OVÁNÍ)
MG 315, MG320, MG323 NK
(M 320, M 323)
3
MG 520 2/4
4, MG 523 27
(MG 523 8)
MG530, MG
G535
(M 530, M5
535)
DÉLK
KA
SPO NY
15 – 23 mm
ŠÍÍŘKA
SP
PONY
36
6 mm
ZÁSOBNÍK
SPO
ON
80 Ks
PO
OHON
HMOTNOST
H
Ruuční
3,70
3 Kg
20 – 23 mm
36
6 mm
80 Ks
Ruuční
3,70
3 Kg
30 – 35 mm
36
6 mm
80 Ks
Ruuční
3,70
3 Kg
ZH 16
19 – 45 mm
6 - 114 mm
6 – 110 mm
10 – 14 mm
8 – 115 mm
5- 8 mm
23
3,7 mm
11
1 mm
11
1 mm
11
1 mm
20
0 mm
9,4 mm
150
0 Ks
84 Ks
11 Ks
11 Ks
46 Ks
40 Ks
Pnneumatický
Ruuční
Ruuční
Ruuční
Ruuční
Ruuční
2,05
2 Kg
0,87
0 Kg
0,95
0 Kg
1,08
1 Kg
1,70
1 Kg
1,20
1 Kg
11, 11 NK
11, 11 NK
11, 11 NK
MG 108, 11
10, 111, 112, 11
14, 115
K48
SEŠÍVÁN
NÍ / SPONKOVÁ
ÁNÍ S BL
SPONKOVÁNÍ
S
S TYPEM 15
SPONKOVÁ
ÁNÍ S A11
SPONKOVÁN
NÍ S RAPID 34
SPONKOVÁNÍ S N200ZH16
SPONKOVÁNÍ
S
S N200ZH16
+ VOLITELNÝ PPOGOSTICK
SEŠÍVÁNÍ (N
NAHOŘE)
SPONKOVÁNÍ (DOLE)
SPONKOV
VÁNÍ S H48
WWW
W.MEZG
GER.CZ
10
RUČN
NÍ SEEŠÍVA
AČKY
130/19916 Příklad aplikace při
sešíván
ní víka krabice nebo
n
treje.
130/1916PU
U Reverzní pákka startu pro
práci v atypiické pracovní pozici.
130/1916P
Provedení
standardní poozicí páčky starrtu.
130/19916PUX
Tyyp
s delším
zásobn
níkem spon na 250
2 Ks.
130/2516P Provedení s hlu
ubším hrdlem
pro šití až 2550 mm od okrajjů.
SPOJ ŠIČEK 1130 Ofset nožiček pro
vyšší pevnostt a bezpečnost.
ZANGEE 31 Sešívaačka s úzkou
konstru
ukcí pro stísněn
né prostory.
ZANGE 31//4 Sešívačka určená pro
jištění víček tubusů.
Z200 ZH16 Příklad aplika
ace při
konstrukčním
m šití papírových palet.
SIMPLEEX Výjimečně ergonomická
e
ruční sešívačka.
ELJU Nerezoová sešívačka s možností
funkce sponnkování (sklopnáá kovadlina).
JUWEL Superrlehká sešívačka na
mikrosponkyy.
130/19116
130/19116 P
130/19116 PU
130/19116 PUX
130/25116 P
Z200 ZH16
ZANGE 331
ZANGE 331/4
JUWEL
ELJU
SIMPLEX
XA
SIMPLEX
XB
OUBKA
HLO
HRD
DLA
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
250 mm
240 mm
65 mm
m
65 mm
m
28 mm
m
45 mm
m
35 mm
m
35 mm
m
TYP
SPONY
MG 13
30
MG 13
30
MG 13
30
MG 13
30
MG 13
30
73
73
JUWEL NK
ELJU
53, 53
3 NK
73, 73
3 NK
DÉLLKA
SPO
ONY
10 – 16 mm
10 – 16 mm
10 – 16 mm
10 – 16 mm
10 – 16 mm
19 – 38 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
3,5 mm
5, 66, 7 mm
6, 8 mm
6, 8 mm
ŘKA
ŠÍŘ
SPO
ONY
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
23,,7mm
11 mm
11 mm
7 mm
m
10 mm
10 mm
10 mm
CITA
KAPAC
ZÁSOB
BNÍKU
100
100
100
250
100
neuvádí se
neuvádí se
neuvádí se
neuvádí se
neuvádí se
neuvádí se
neuvádí se
WWW
W.MEZG
GER.CZ
se
ON
POHO
HM
MOTNOST
Ručníí
Pneu matický
Pneu matický
Pneu matický
Pneu matický
Pneu matický
Ručníí
Ručníí
Ručníí
Ručníí
Ručníí
Ručníí
1,5
55 Kg
2,0
05 Kg
2,0
05 Kg
2,2
22 Kg
2,3
31 Kg
3,9
9 Kg
0,4
46 Kg
0,4
48 Kg
0,1
165 Kg
0,3
3 Kg
0,3
36 Kg
0,3
36 Kg
11
PNEU
UMA
ATICKÉ STO
OLNÍ SEŠÍV
VAČK
KY
MEZGER TH 210 nastavitelná rozteč
sponkovaccích hlav, volittelné počítadlo
o,
spouštění pedálem neb
bo automaticky
dotekem, možnost nezávisle vypnou
jednotlivé hlavy, jed
dnotka úpravvy
vzduchu.
MEZGER 130/1916 PFF nastavitelná
á
rozteč spponkovacích hlav,
h
volitelné
é
počítadlo, spouštění ped
dálem, možnostt
nezávisle vypnout hlavyy, integrovaná
á
jednotka úúpravy vzduchu.
MEZGER TTGR modulární průmyslový
systém stoolních sponkova
aček, které si
eho přání a
nakofigurujjute dle Vaše
přesně dle potřeby Vaší aplikace.
a
TGR
je určenno pro vyssokokapacitní
sponkováníí.
ZÁKAZNIC
CKÉ ŘEŠENÍ TH 210
2
Příklad záákaznické úpravy stroje s pětti
sponkovaccími hlavami.
TYPY UZAV
VŘENÍ SPONY U TH210
Mezi uzavvřeným tvarem
m šití (vlevo) a
otevřeným
m tvarem šitíí (vpravo) lze
e
jednoduše přepínat.
ZÁKAZNICKKÉ ŘEŠENÍ TGR
Příklad záákaznické úp
pravy stroje
s třemi spoonkovacími hlavvami MEZGER
C13.
Stolní sešívačky úspěšněě použijete při zajišťování sááčků, sponkování blistrů, jed
dnoduché uzavvírání papírovýých pytlíků,
sešívání sttohů papíru, sešívání dokumentů, atp. Uplatnnění nacházejí i mimo expedicce a to přímo vve výrobě při ko
ompletaci a
sešívání pllastových dílů, hliníkových výliisků s plastem, textilií ke dřevu
u, ocelových síttěk a řadě dalšíc
ích aplikací.
Pneumaticcké provedení zařízení
z
je ideállní pro non-stopp provozy a vyssoké zatížení. So
ortiment hlav ppro stroje TGR najdete
n
na
straně 16 ttohoto katalogu.
TH 210
TGR
130/1916 P
PF
A
HLOUBKA
HRDLA
85 mm
volitelné
190 mm
POČET
HLAV
1 – 5 vol.
volitelné
1 – 5 vol.
TYP
SPONY
66
volitelné
MG 130
ZÁ
ÁSOBNÍK
SPPON
2110Ks/hlavu
až 7500 Ks
1990 Ks
DÉLKA
SP
PONY
6,, 7, 8 mm
dle hlavy
10
0–16mm
WWW
W.MEZG
GER.CZ
ŠÍŘKA
SP
PONY
12
2,8 mm
dle hlavy
13
3 mm
PNEEUMATICKÝ
POH
HON
Anoo
Anoo
Anoo
HMOTNOST
od 5,2 Kg
od 14 Kg
od 6,05 Kg
12
ELEK
KTRICKÉ STTOLN
NÍ SEŠŠÍVAČ
ČKY
RAPID 105E Průmyslo
ové proveden
ní
konstrukcee, oboustran
nné kontaktní
spouštění sponkování,, nastavitelná
á
hloubka šití, dokáže sesp
ponkovat až 50
0
listů 80ggr papíru, naastavitelná síla
a
úzký design 60m
mm bez základyy
sešívání, ú
a
jen
100mm
see
základnou,
bezpečnosstní senzor brání
b
spuštěn
ní
stroje při p
plnění spon, ticchý chod stroje
e,
snadná výýměna sponkovvací hlavy, tichýý
chod, pohodlné předníí plnění spon,
stolní provvedení.
RAPID 1006E Průmyslo
ové provedení
konstrukcee, oboustranné kontaktní
spouštění
sponkování, nastavitelná
á
hloubka šittí, dokáže sesp
ponkovat až 50
0
listů 80grr papíru, nastavitelná síla
a
sešívání, bezpečnostní senzor brání
ění spon, tichý
ý
spuštění sttroje při plně
chod strojee, snadná výmě
ěna sponkovaccí
hlavy, tichhý chod, pohodlné přední
plnění spoon, stolní provedení, sklopná
á
sedlová deeska umožňujjící šití brožur
v šikmé poloze a šití
š
naplocho
o
ve vodorovvné poloze.
RAPID 1066E TWIN RIG - průmyslovéé
provedení konstrukce. Zařízení podobnéé
stroji RAPID
D 106 E, avšakk vybavené pro
o
šití brožur dvěmi hlavam
mi a speciálním
m
m sedlem umožňujícím seřídit
nesklopným
rozteč sponnkování od ca. 60-250mm.
6
TYP ŠITÍ
TYP ŠITÍ
TYP ŠITÍ
Y APLIKACE
PŘÍKLADY
PŘÍKLADY A
APLIKACE
PŘÍKLADY A
APLIKACE
•
•
•
•
•
SSešívání dokum
mentů
V
Vazba brožur
Uzavírání blistrrů
SSešívání materiiálů
SSešívání etiketyy k sáčku
•
•
•
•
•
S ešívání dokume
entů
V
Vazba brožur
U
Uzavírání blistrů
ů
S ešívání materiáálů
S ešívání etikety k sáčku
•
•
VVazba brožur
Seešívání materiá
álů
STANDARDNÍ VÝBAVA
STANDARD
DNÍ VÝBAVA
STANDARD
DNÍ VÝBAVA
1
Sešívačka 105E s hlavou 105
Sešívačka 1106E s hlavou 252
Naklápěcí sstolek 250mm
Pedál s kryttem
2x Sešívačkka 106E s hlavou
u 252
Sedlo
Propojovaccí kablík
Pedál s kryttem
KÉ SPECIFIKACE
TECHNICK
TECHNICKÉÉ SPECIFIKACE
TECHNICKÉÉ SPECIFIKACE
Typ spon: 66/6, 66/7, 66//8
Typ spon: 666/6, 66/7, 66/8
8 s hlavou 252
Typ spon s očkem: 66/6R s hlavou R2
Zásobník: 2210 drátků
Hloubka za sunutí: do 100m
mm
Napájení: 2230V/50Hz
Hmotnost: ca. 4,2 Kg
Kapacita šittí: až 50listů 80 g papíru
Výška: 438 mm
Délka: 250 mm
Šířka: 250 m
mm (vol. 60mm
m)
Typ spon: 666/6, 66/7, 66/8
8 s hlavou 252
Typ spon s očkem: 66/6R s hlavou R2
Zásobník: 2210 drátků
Hloubka zassunutí: do 100m
mm
Napájení: 2230V/50Hz
Hmotnost: ca. 8,6 Kg
Kapacita šittí: až 50listů 80 g papíru
Výška: 438 mm
Délka: 250 mm
Šířka: neuvvádí se (ca. 350 mm)
Zásobník: 210 drátků
0mm
Hloubka zaasunutí: do 100
Napájení: 230V/50Hz
Hmotnost: ca. 3,6 Kg
Kapacita šití: až 50listů 80
0 g papíru
Výška: 2255mm (se základ
dnou 240mm)
Délka: 2500 mm
Šířka: 60 m
mm (se základnou 100mm)
WWW
W.MEZG
GER.CZ
13
STOLLNÍ SEEŠÍVA
AČKY
Y - PŘÍSLUŠŠENSSTVÍ
Sortiment příslušenství pro
p elektrické se
ešívačky RAPID umožní flexibillně reagovat na
a Vaše potřeby při sešívání.
ZÁKLADNA
A PRO NÁSOB
BNÉ ŠITÍ Na
základnu můžete přřipevnit 2
sponkovaččky (volitelně až
a 4) RAPID
105E a reggulovat jejich vzzdálenost.
SEDLO PRO NÁ
ÁSOBNÉ ŠITÍ Na základnu
můžete přip evnit 2 sp
ponkovačky
(volitelně až 4)) RAPID 106E a regulovat
jejich
j
vzdálenoost.
ÚPRAVA
Ú
PRO M
MALÉ PRODUKTY Úprava se
zúženou kovadllinou a bez sed
dla umožnuje
sponkovat mallé produkty díky
d
velkému
prostoru
p
kolem kovadliny.
PROPOJOV
VACÍ KABLÍK 40
0/70 CM
Propojením
m sešívaček RA
APID 105E
nebo 106EE kablíkem dosááhnete
současnéh
ho násobného šití.
š
ÚZKÉ SEDLO 60 MM Úzké
é sedlo je
vhodné pro m alé produkty a tiskoviny.
Dovoluje provoozovat 2 a více
e sešívaček
106E v osové vvzdálenosti min. 60mm.
PEDÁL
P
Ovládejtte sešívačku RAPID
R
105 E
je
ednoduše nohoou a uvolněte si
s tak ruce pro
dobrou
d
manipuulaci s produkttem. Pedál je
k dipozici s kryteem nebo bez krrytu.
NÍ NA STŮL
KONZOLE PRO UCHYCEN
Konzole um
možní upevnit RAPID 105E
na hranu stolu, tak aby byl sešívač
předsazen
n před hranu sto
olu.
STOJAN PRO 105E Praktickýý stojánek
umožňuje prácci všude tam, kde
k uložení
sešívačky na sstůl ztěžuje maanipulaci s
produktem.
HLAVA
H
R2 PRO SPONY S OČKEM K aplikaci
R spony vhodnné pro zavěšen
ní brožury do
šanonu je nutnéé použít sešíva
ací hlavou R2.
Hlavu
H
lze vložit ddo 106 E.
WWW
W.MEZG
GER.CZ
14
KANC
CELÁ
ÁŘSKÉÉ SEŠÍÍVAČKY
RAPID 50025 je kanceláářský sponkova
ač
s velkokap
pacitní kazetou
u na spony a
superploch
hým šitím. Při výměně kazetty
se mění i opotřebitelné
é díly a proto je
j
zařízení beezúdržbové. Výýbava: kontaktní
spouštění sponkování, sponkuje
s
až 25
2
nadná výměn
na
listů 80ggr papíru, sn
sponkovaccí hlavy, tichý chod, pohodln
né
plnění sp
pon, LED ukazovátko poloh
hy
sponkován
ní.
RAPID 50 50 je kancelářřský sponkovačč
s velkokappacitní kazetou
u na spony a
superplochhým šitím.
Při výměně
ě
kazety se mění i opotře
ebitelné díly a
proto je zaařízení bezúdržžbové. Výbava::
kontaktní
spouštění
sponkování,,
nastavitelnná hloubka šittí, sponkuje ažž
50 listů 880gr papíru, sn
nadná výměna
a
sponkovaccí hlavy, tichý chod,
c
pohodlné
é
plnění spoon.
RAPID 50880 je kancelářřský sponkovačč
s velkokapaacitním
kazetovým
m
zásobníkem
m spon a superrplochým šitím.
Při výměěně kazety se mění i
oto je zařízen
ní
opotřebitellné díly a pro
bezúdržbovvé.
Výbava:
kontaktn
ní
spouštění
nastavitelnáá
sponkování,
hloubka šittí, sponkuje ažž 80 listů 80gr
papíru,
ssnadná výměna sponkovaccí
hlavy, tichý chod, pohodlné plnění spon.
VHODNÉ SSPONY
VHODNÉ SSPONY
VHODNÉ SPPONY
Kazeta typ
p 5025 s 1500 Ks
K spon v roli.
Kazeta typp 5050 s 5000Kss spon v roli.
Kazeta typ 55080 s 5000Ks spon
s
v roli.
PŘÍKLADY
Y APLIKACE
PŘÍKLADYY APLIKACE
PŘÍKLADY A
APLIKACE
•
•
•
•
SSešívání dokum
mentů
Uzavírání blistrrů
SSešívání materiiálů
SSešívání etiketyy k sáčku
•
•
•
•
SSešívání dokum
mentů
Uzavírání blistrrů
SSešívání materiálů
SSešívání etiketyy k sáčku
•
•
•
•
Seešívání dokume
entů
Uzzavírání blistrů
Seešívání materiálů
Seešívání etikety k sáčku
Á VÝBAVA
VOLITELNÁ
VOLITELNÁ
Á VÝBAVA
VOLITELNÁ VÝBAVA
-
Pedál, pra covní deska.
Pedál, pracoovní deska.
TECHNICK
KÉ SPECIFIKACE
TECHNICK
KÉ SPECIFIKACE
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Hloubka zaasunutí: 6,5 mm
m
Napájení: 230V/50Hz
Hmotnost: ca. 1,18 Kg
uvádí se
Výška: neu
Délka: neu
uvádí se
Šířka: neuvvádí se
Hloubka zaasunutí: do 50 mm
Napájení: 230V/50Hz
Hmotnost : ca. 2 Kg
Výška: 2099 mm
Délka: 4177 mm
Šířka: 176 mm
Hloubka zassunutí: do 50mm
Napájení: 2330V/50Hz
Hmotnost: cca. 3 Kg
Výška: 209 m
mm
Délka: 417 m
mm
Šířka: 176 m
mm
WWW
W.MEZG
GER.CZ
15
SPON
NKOV
VACÍ HLAV
VY
Řada pneu
umatických spo
onkovacích a sešívacích hlav MEZGER je unikátním řešením na celosvětoovém trhu. Hla
avy vynikají
svou rychlostí, bezúdržb
bovostí nad jakkoukoli dostupnnou konkurenccí. Jednoduchosst integrace doo OEM řešení předurčuje
jejich nasazení v široké škále aplikaci šití. Nasazeníí v NON-STOP provozech je zajištěno specciální podporou
u lokálních
zastoupen
ní MEZGER včetně dodávky spo
on.
Od aplikaccí upevňování, konstrukčního šití,
š uzavírání kkrabic, sešívání materiálů až po
o zajišťování krrabic najdete v sortimentu
vhodné řeešení. Pro konzu
ultace jsou Vám
m osobně k disppozici experti na
n sešívání, kteřří Vám pomohoou navrhnout ekonomické
e
řešení a zaajistí Vám komp
pletní technicko
ou podporu.
ZÁKLADNÍÍ TECHNICKÁ SP
PECIFIKACE
Pohon
Pracovní tlak
Spotřeba vvzduchu
Min. osováá vzdálenost so
ousedních hlav
Průměr váálce
Volitelné p
provedení
Plně pneumatický
p
4 – 6 bar
b
4 – 6,5
5 Nl / 1 cyklus dle
d velikosti přibblížení
111 mm
m pro typy A a B a E, 81mm ppro typy C a D
63mm
m pro typy A a B a E, 50mm proo typy C a D
Levosttranné a pravostranné proveddení, nestandardní délka
vysunutí hlav
z
Senzor indikující posledních ca 125 spon v zásobníku,
senzor pozice spo
ony, senzor nnulové polohyy, senzor
prázdn
ného zásobníku
u
Volitelná eelektronika
TYP A
A/B/C/D
TYP
T E
TYP
T LRS
SPO
ONY V ROLI
Hlava je díky univerzální
konstrukcii vhodná jak prro
sešívání
(s
použitím
kovadlinkyy), tak i prro
sponkován
ní
k podklad
du
(bez použiití kovadlinky).
Hlava pro
o SLEPÉ ŠITÍ je
určena
pro
bezpeččné
uzavírání kartonů poopř.
vrstev
vlnnité
sešívání
lepenky.
Hlava pro klasické šití
pomocí výsuvní kovadlinky
je určena pro bezpe
ečné
ní kartonů popř.
uzavírán
sešívání vrstev vlnité
lepenky..
Sponkovvací a sešívací hlavy
h
MEZGERR
použžívají
velkoka pacitní zásob
bníky
t
spon naavinutých do tvaru
role.
PŘIBLÍŽENÍ
TYP
T SPONY
ŠÍŘKA SPONY
S
DÉLKA NOH
A
ZZÁSOBNÍK
SSPON
44000 Ks
40
0/80 mm
20 mm
B
55000 Ks
40
0/80 mm
C
D
E
LRS
55000 Ks
77500 Ks
55000 Ks
55000 Ks
25
5/80 mm
25
5/80 mm
40
0/80 mm
0 mm
M A – sponkováání
MG
M A – sešíváníí
M B – sponkovvání
MG
M B – sešíváníí
M C – sponkovvání
M D – sponkováání
TOP
T E50 slepé ššití
CR
C 5/34 klasickéé šití
7.5, 11,23 mm
7.5, 9.5,11 mm
21
1 mm
12
2, 17mm
7.5 mm
7.5 mm
14
4,15,16,17,18,119mm
18
8,17,19 mm
TYP
36 mm
13 mm
13 mm
22 / 24 / 26 mm
22 / 24 / 26 mm
WWW
W.MEZG
GER.CZ
HMOT
TNOST
7.3 / 7.7 Kg
7.3 / 7.7 Kg
5.2 / 5.5 Kg
5.2 / 5.5 Kg
7.3 Kg
9.1 Kg
16
AUTO
OMA
ATIZA
ACE MEZG
M
ER
Automaticcká řešení MEZZGER jsou posstavena na sérriově vyráběných hlavách pro
o sponkování a sešívání, kte
eré můžete
prozkoumat v kapitole SP
PONKOVACÍ HLLAVY MEZGER. Kontrolní systé
émy strojů jsou
u realizovány naa platformě PLC Siemens.
ou „šitá“ na mírru zákazníkům a jejich potřebáám. Vlastní výrrobní kapacita, vývojové centrrum a rozsáhlé zkušenosti
Řešení jso
firmy MEZZGER jsou záklaadem funkčních
h a spolehlivýcch řešení. Pro nabídku
n
systém
mu jsou Vám k ddispozici celosvvětově naši
specialistéé a školení lokállní servisní a prodejní zástupcii MEZGER.
MEZGEER B 36
MEZZGER LRS B/6X
B
Automaticcká sešívací stolice urče
ená pro výýrobu
kartonovýých přepravních
h kontejnerů. Stroj
S
fixuje na kklopy
boxu příčn
níky, tak aby se celý obal dal použít jako paletta.
Automatický uzavíračč kartonů s přřekrývajícími se klopami.
Produkkt je po dosažen
ní správné poloohy zastaven a je
j spuštěno
sešíván
ní. Zařízení používá hlavy prro slepé šití. Linka byla
navržena pro uzavírán
ní krabic se střeešními okny.
MEZGEER CO/3 A 20 - 60
MEZZGER LID C13
C 30
Plně auttomatický uzaavírač jumbo tubusů z viinuté
kartonáže. Po zastaven
ní tubusu ve správné polozze je
spuštěn p
portál a hlavy automaticky
a
prrovedou sešití ve 3
místech.
Poloautomatický uzav
vírač tubusů z vvinuté kartonážže určených
pro och
hranu automob
bilových kompoonent. Po zasun
nutí tubusu
do sprrávné polohy se automatickky provedou sešití
s
víčka
k tubussu ve 4 místech.
WWW
W.MEZG
GER.CZ
17
AUTO
OMA
ATIZA
ACE MEZG
M
ER
MEZGEER E24 - 60
6
MEZGER
M
KB
BH 75
Automaticcký stroj pro uzavírání spodních a horníích klop
plných kraabic pomocí sp
pon. Stroj umíí i automatickyy sklopit
horní klop
py krabice a přip
pravit je tak pro
o sponkování.
Auttomatický sponkovač pro zajišštění spodních klop
k prázdné
krabice sponami.
MEZGEER KA 8 x A 20-60 ST
S
MEZGER
M
A2
20 - 42
Automaticcký sponkovač přebalového kartonu tiskovýcch desek
k ochranné dřevěné konstrukci. Horní hlavy jsou llaterálně
posuvné p
pro ekonomickéé provedení zařízení.
Auttomatická linka
a pro zajištění hliníkových prrvků k vnitřním
inte
eriérovným prvkům
p
autom
mobilů. Stroj automatickyy
vyh
hledává pozici pro
p šití, dle zalooženého produkktu.
MEZGEER TRG 2//C 13-26
MEZGER
M
DN
N A 20-35
Automaticcký modul urrčený pro šitíí gumového límce a
hliníkové ffolie při výrobě střešního hřeb
benového pásu..
ou pro sešíváníí
Auttomatický modul s laterálně pposuvnou hlavo
dvo
ou kovových sítí po ukončeníí výrobní dávky ve výrobním
stro
oji na kovové síítě.
WWW
W.MEZG
GER.CZ
18
AUTO
OMA
ATIZA
ACE MEZG
M
ER
MEZGEER ST/4 x B 36-60
MEZG
GER SHA B1
B
Automaticcký modul pro šití
š kartonové navíjecí
n
dutinkyy pro
kabeláž. M
Modul předchysstaný karton za
arovná a provedde 6
spojů na každé straně. Po dokončen
ní vysune hotoovou
dutinku k o
operátorovi.
Automaatický stroj na výrobu trejů.. Na vstupu je založena
paleta s plochými výsseky. Stroj si j e sám odebírá
á, formuje,
zajišťuje
e sponkou a vysouvá
v
na výsstupní dopravn
ník. Vysoká
přesnosst vyrobených trejů je vhodná pro robotické aplikace.
MEZGEER NAIL C13 30/80
MEZG
GER LABEL C13 LR
Automaticcký aplikátor seeparační folie / separačních síttí na
palety. Ap
plikátor odvinuttou folii přispon
nkuje v 9 míste ch a
provádí řeez folie.
Automaatické zařízení pro zajištění eetikety (z papíru, plastu,
hliníkovvého plechu) na dřevěné konnstrukce. V tom
mto případě
se jednáá o značení EUR palet. Do zařřízení lze integrrovat různé
typy etiketovačů a apliikátorů v závisloosti na materiálu etikety a
podklad
dovém materiállu.
W
NOV
VINKA
MEZGEER NET WRAP
Zcela novýý modul pro ovinovací automa
aty na palety, kkterý
dokáže zaajistit ovinovaccí síť pomocí sponky přistřeelení
k podklado
ové paletě.
WWW
W.MEZG
GER.CZ
19
AUTO
OMA
ATIZA
ACE MEZG
M
ER
24
MEZGEER BOX E2
MEZG
GER LABEL E26
Automaticcký
uzavírač
naplně
ěných
karttonů
s automattickými sponkkovacími hlavvami. Stroj pplně
nahrazuje stroje pro lep
pení lepicí páskkou. Tato verzze je
určena pro
o kartony stejnéého formátu.
Automaatické zařízení pro zajištění kartonu s jízdním kolem
sérií sp
pon využívajícíí systém sleppého šití pro maximální
bezpečn
nost sponkovan
ného produktu..
MEZGEER PAL MODUL C13
3
MEZG
GER SHEET DEPAL
Modifikacee výrobníku trejů SHA určený pro integracci do
paletizační linky na skleněné láhve. Oproti tradičnnímu
stroji SHA
A má kontrolovvanou evakuacii treje do výstuupní
zóny ze které si paletizér odebírá jednottlivá víka.
Automaatické zařízení pro zakládán í prázdných kartonů
k
do
stroje SHA. Zařízení se skládá z vstupního a výstupního
dopravn
níku, paletové zdviže a systéému snímání je
ednotlivých
výseků krabic.
ME ŠPIČKO
OVÁ ŘEŠE
ENÍ Z KVALLITNÍCH KOMPONE
K
ENT
STAVÍM
WWW
W.MEZG
GER.CZ
20
PŘÍSLUŠEENTVÍÍ
V sortimen
ntu příslušenstvví najdete vše, co budete potřřebovat pro zaříízení pracoviště
ě sponkování. V praxi bývají prracoviště
dovybavovvaná i dalšími komponentami,
k
, které nabídneeme dle aktuáln
ní potřeby při ře
ešení Vašich pottřeb.
MORI
SB15001500
Balancér B 2/4
Balancér 8 / 10
Spirálová hadice DS 75
Rameno n
na stěnu 2
Rameno n
na stěnu 2,5
Rameno n
na stěnu 3
Rameno se sloupem 3
Rameno n
na stůl 0,7
Zakázkováá výroba ramen
n
WART/EIN
NH
Kompreso
ory
Rozvody
Vytahova
ač spon pro perrfektní vytaženíí spon z krabic.
Podklado
ový plech o form
mátu 1500x150
00 mm tl. 4mm
Nastavite
elná hmotnost nnářadí 2 – 4 Kg Vhodné pro TO
OP SP P, TOP B P, MEROLOCK , MEPA
18 P, MEPA 22 P atp.
Nastavite
elná hmotnost nnářadí 8 – 10 Kg vhodné pro JUMBO 32 a JUM
MBO 38
Délka 7,5
5m v roztaženém
m stavu, vybavena rychlospojkami. Variace ppo dohodě.
Rádius 2m
m, posuvný závvěs, pneumatikaa skrytá v ramenu, otočné.
Rádius 2,5m, posuvný záávěs, pneumatika skrytá v ram
menu, otočné.
Rádius 3m
m, posuvný závvěs, pneumatikaa skrytá v ramenu, otočné.
Rádius 3m
m, posuvný závvěs, pneumatikaa skrytá v ramenu a sloupu, ottočné.
Rádius 0,7m, posuvný záávěs, pneumatika skrytá v ram
menu a sloupu. Sloup s konzolo
ou pro
přišroubo
ování na pracovvní desku, otočné. Výška 1,27 m.
Dle požad
davků vyrobímee jakékoli rame
eno – otočné, lineární, 2D, atp .
Jednotka úpravy vzduchhu – separace kondenzátu, přimazávání, reguulace, manomettr.
Dle aktuá
álního sortimenntu.
Dle aktuá
álního sortimenntu.
WWW
W.MEZG
GER.CZ
21
SPON
NY
Objednací číslo Šířka spony (mm)
Délk
ka nožiček (mm)
Tloušťka dráttu (mm)
11/10 NK
10,8
10
1,25
11/14 NK
10,8
14
1,25
11/6 NK
10,8
6
1,25
11/8 NK
10,8
8
1,25
24/6 NK
12,8
6
0,65
24/8 NK
12,8
8
0,65
26/6 NK
12,8
6
0,5
26/6 SS
12,8
6
0,5
32/32
32
32
2,25
32/38
32
38
2,25
53/6 NK
11,3
6
0,7
53/8 NK
11,3
8
0,7
66/6
12,8
6
0,5
66/7
12,8
7
0,5
66/8
12,8
8
0,5
73/10
11,3
10
1,25
73/12 NK
11,3
12
1,25
73/6 NK
11,3
6
1,25
73/8 NK
11,3
8
1,25
B 3/4
35
18
2,3
B 5/8
35
15
2,3
B 7/8
35
22
2,3
DUO 50/122
12,5
12
1,25
DUO 50/8
12,5
8
1,25
ELJU 5
10,1
5
0,65
JUW EL NK
K
7
4, 5
0,65
M 320
36
20
1,5
M323
36
23
1,5
M 530
36
30
2,4
M 535
36
35
2,4
MG 110
19
10
1,1
MG 112
19
12
1,1
MG 114 STT
19
14
1,1
MG 115
19
15
1,1
MG 118
19
18
1,1
MG 130/100
13
10
1,35
MG 130/122
13
12
1,35
MG 130/166
13
16
1,35
MG 130/166 SS
13
16
1,35
MG 315
36
15
1,5
MG 315 A
34
15
1,5
MG 320
36
20
1,5
MG 320 A
34
20
1,5
MG 323
36
23
1,5
MG 323 NK
K
34
23
1,5
MG 520 2//4
36
20
2,4
MG 523 122
36
23
2,4
MG 523 277
36
23
2,4
MG 523 8
36
23
2,4
MG 530
36
30
2,4
MG 535
36
35
2,4
Spon v krabičce Sponn / roli
5,000
5,000
5,000
5,000
1,000
5,000
1,000
1,000
4,800
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
5,000
4,000
5,000
5,000
2,000
2,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
-
Spon v kartonu
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000
250,000
500,000
500,000
9,600
8,000
500,000
500,000
500,000
100,000
500,000
100,000
100,000
150,000
100,000
20,000
20,000
20,000
75,000
50,000
500,000
100,000
30,000
25,000
14,000
12,000
100,000
100,000
100,000
100,000
70,000
125,000
125,000
100,000
100,000
40,000
40,000
30,000
30,000
32,000
25,000
20,000
16,000
16,000
16,000
14,000
12,000
LEGENDA
A PROVEDENÍ SPON
VK
NK
ST
SS
Poměděné
P
Z
Zinkované
Ocel
N
Nerez
ocel
WWW
W.MEZG
GER.CZ
22
SPON
NY
Objednací číslo Šířka spony (mm)
Délk
ka nožiček (mm)
Tloušťka dráttu (mm)
No.10
9,2
5
0,5
R 3/4
32
18
1,9
R5/8
32
15
1,9
SECO A 16
12,5
16
0,7
SECO B 16
12,8
16
1,25
TOP B 10
36,6
10
2
TOP B 12
36,6
12
2
TOP B 15
36,6
15
2
TOP SP 11
45,5
11
2
TOP SP 18
50
18
2
TOP SP 18C
C
50
18
2
TOP SP 18N
N
50
18
2
ZH 16 19
23,7
19
2,2
ZH 16 25
23,7
25
2,2
ZH 16 30
23,7
30
2,2
ZH 16 38
23,7
38
2,2
ZH 16 45
23,7
445
2,2
CR 1/34
32
18
2
CR 5/34
32
18
2
CR 5/58
32
15
2
M A 35
20
7, 5
1,5
M A 42 5
20
11
1,5
M A 42 SS
20
11
1,5
M A 605
20
20
1,5
M B 78 4
36
21
2
M C 26
13
6, 5
1
M C 26 SS
13
6, 5
1
M C 30
13
8, 5
1
M C 30 SS
13
8, 5
1
M C 36
13
11, 5
1
M C 42
13
14, 5
1
M C 42 SS
13
14, 5
1
M D 26
13
6, 5
0,6
MG A 35 5
20
7, 5
1,5
MG A 35 SSS
20
7, 5
1,5
MG A 42 5
20
11
1,5
MG B 604
36
12
2
MG B 70 4
36
17
2
R1/34
32
18
2,3
R1/58
32
15
2,3
R1/78
32
22
2,3
TOP E 50 4
26
12
2
TOP E 60 4
22/24/26
19/18/1 7
2
Spon v krabičce Sponn / roli
1,000
2,000
2,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,500
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
Spon v kartonu
500,000
20,000
20,000
250,000
125,000
22,000
28,000
28,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
40,000
40,000
40,000
20,000
16,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
120,000
40,000
40,000
40,000
16,000
16,000
24,000
24,000
24,000
16,000
16,000
LEGENDA
A PROVEDENÍ SPON
VK
NK
ST
SS
Poměděné
P
Z
Zinkované
Ocel
N
Nerez
ocel
WWW
W.MEZG
GER.CZ
23
MEZGER Gmb
bH V ČR
Č A SR
Zákazníci MEZG
GER se mohou spolehnout v ppřípadě zakoupe
ení technologií MEZGER na ná sledující službyy:
SERV
VIS U ZÁKAZZNÍKA
NON--STOP PODPORA
SPONKOVAČ
S
ČKY A SPON
NY SKLADEM
M
PŮJČ OVNA TECH
HNIKY
Prodejní a servisní zasttoupení firmy M
MEZGER pro Českou a Slovenskou Republiku zzajišťuje:
KUD
DA PACKAG
GING
Otty Kovala 11
108
CZ – 33441 Dob
břany
[email protected]
ww
ww.mezgerr.cz
Tel.: ++420 603 23
39 953
Fax: ++420 378 77
71 529
ZÁK
KAZNICKÁ LINK
KA NO
ON-STTOP
4 6603 239
2 95
53
+ 420
WWW
W.MEZG
GER.CZ
24
Download

ZDE - MEZGER