Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský
tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: [email protected], www: http://www.exekuceliberec.cz,ID DS:
bxhg8w4
Číslo jednací: 131 EX 3231/11-224
Oznámení
o konání dražebního roku
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré
Město, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení
č.j. 29 EXE 10992/2011-18, ze dne 29.9.2011, které vydal Okresní soud Praha-východ, kterým byla nařízena exekuce
k návrhu
oprávněného: Antonín Mrkvička - TEROM, Kladruby 74, 50351, Chlumec nad Cidlinou , IČ 16204735, zast.
Michal Hanzlík Mgr., advokát, Na Hřebenech II. 1718/8, 14000, Praha 4
proti povinnému: VLADIMÍR ČERVENKA, PRAŽSKÁ 268, 25162, MUKAŘOV, r.č.630607/0903, IČ 15070506,
adresa pro doručování Pražská 427, 28163, Kostelec nad Černými lesy
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši .................................................................. 377 979,50 Kč s příslušenstvím
7,000% + repo sazba ČNB ročně úrok z prodlení z částky 377 979,50 Kč od 15.04.2006 do zaplacení
náklady právního zastoupení v exekučním řízení ............................................................... 27 636,00 Kč
jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce, rozhodl
takto:
K prodeji movitých věcí povinného sepsaných na základě exekučního příkazu soudního exekutora číslo 131EX
3231/11-99 se nařizuje dražba a k vykonání dražebního roku vydává se tato:
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
dne 22.8.2012 v 10.00
hod.
v místě: Provozovna povinného „Řeznictví vláček“ na adrese Pražská 427, 28163 Kostelec n.
Černými Lesy
bude provedena
DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ
a to:
Samostatných movitých věcí:
č.
Popis věci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Knihovna dřevěná, prosklená
Stůl kancelářský - dřevěný
Hodiny – pentlovky
Dřevěná skříň
Sedací souprava – zelená kůže (1+2)
Kancelářské křeslo kožené - poškozené
LCD PC Monitor
Vysavač Elektrolux
Obraz lodí na vodě v rámu
Obraz lesa
Obraz osoby – ženy v lese
Obraz – historický přístav
Meč s pochvou (zelenou)
Meč s pochvou (červenou)
Puška – výrobce zbrojovka Brno č. 07367
Rozhodná
Nenižší
podání/ks Kč cena Kč/ks
2 000,6 000,2 000,6 000,2 000,6 000,1 500,4 500,4 000,12 000,100,300,200,600,100,300,100,300,100,300,100,300,100,300,50,150,50,150,150,450,-
počet
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nejnižší podání
celkem
2 000,2 000,2 000,1 500,4 000,100,200,100,100,100,100,100,50,50,150,-
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Kopírka Minolta - nefunkční
TV projekční - SONY
Sedací souprava rohová + 2 křesla (látka)
Sedací souprava rohová + 2 křesla (hnědá
kůže)
Konferenční stolek
Obývací stěna – hnědé dřevo
Kancelářský stůl
Dalekohled s podstavcem
Nastřikovací stroj PI 58/99 M, v.č. 27719
Stahovačka kůží Maja – Skinny v.č. 42100
Řezačka masa Strojírny Choceň 139, v.č. 01
Řezačka masa Alexanderwerk WSL 1301,
v.č. 4404166
Kostkovačka Rühle SR1, v.č. 1799
Klipsovačka na salámy DKF 18/15, v.č.
848820
Konvektomat RETIGO DA 1001/C v.č.
16380109 - nefunkční
Udírna Fessmann T3000, v.č. RZ110 –
nutná demontáž
Udírna Fessmann T2500, v.č. RZ152 –
nutná demontáž
Udírna Fessmann T2500, v.č. RZ199 –
nutná demontáž
Udírna Fessmann T3000, v.č. RZ 213
Udírna Fessmann T3000, bez v.č.
Šokový zamrazovač A10, v.č. 040700215
Šroubový kompresor Orlík ORL 7,5 BX,
v.č. 020
Masírka Max 600, v.č. M06 175.03
Masírka MA-G-3600 PSCH, r.v. 22704028
Vakuový plnící stroj VF 620, v.č. 18008
Udírna bastramat 2000A v.č. 0016 a 0012
Varný kotel K El 809, v.č. 121
Balící stroj Variovac VA 2000, 420.429.02
Vakuovací stroj Turbovac 700 STE, v.č.
20031531
Tepelná smršťovačka Cryovac, v.č.
707H710
Etiketovací váha Bizerba ET240, v.č.
2190204
Varný kotel (bez označení)
Malý kotel KE15
Kompresor ZR90K3E
Ledovník Maja
Paletový vozík
Paletový vozík
Paletový vozík
Vážící paletový vozík KPZ 51E-17
Zvedací paletový vozík
Elektrický vozík Jungheinrich
Centrální vysokotlaké vapovací zařízení
Gapas
Chladící pult
Výhřevna vitrína
Pultový pokladně-váhový systém
Pultový mrazák
100,200,2 000,5 000,-
300,600,6 000,15 000,-
1
1
1
1
100,200,2 000,5 000,-
200,2 000,500,200,7 000,4 000,50,50,-
600,6 000,1 500,600,21.000,12 000,150,150,-
1
1
1
1
1
1
1
1
200,2 000,500,200,7 000,4 000,50,50,-
50,50,-
150,150,-
1
1
50,50,-
50,-
150,-
1
50,-
30 000,-
90 000,-
1
30 000,-
30 000,-
90 000,-
1
30 000,-
30 000,-
90 000,-
1
30 000,-
30 000,30 000,1 000,500,-
90 000,90 000,3 000,1 500,-
1
1
1
1
30 000,30 000,1 000,500,-
50 000,80 000,70.000,500,20 000,1 000,1 000,-
150 000,240 000,210.000,1 500,60 000,3 000,3 000,-
1
1
1
2
1
1
1
50 000,80 000,70.000,1 000,20 000,1 000,1 000,-
100,-
300,-
1
100,-
2 000,-
6 000,-
1
2 000,-
2 000,1 000,1 500,10 000,1 000,1 000,1 000,3 000,2 000,5 000,6 000,-
6 000,3 000,4 500,30 000,3 000,3 000,3 000,9 000,6 000,15 000,18 000,-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 000,1 000,1 500,10 000,1 000,1 000,1 000,3 000,2 000,5 000,6 000,-
3 000,3 000,1 500,1 500,-
6 000,6 000,4 500,4 500,-
1
1
1
1
3 000,3 000,1 500,1 500,-
Dražené věci je možné si prohlédnout 30 minut před začátkem dražby v místě konání dražby.
Složení dražební jistoty se nevyžaduje.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo
zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,
jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Poučení:
Proti tomuto oznámení, není odvolání přípustné.
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání
vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno
vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, exekutor losem, komu má příklep udělit.
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší
možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (dále jen "limit"), ihned zaplatit; neučiní-li
tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená
jistota po skončení dražebního jednání. Platbu je nutné provést na místě v hotovosti.
Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou
do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soud nařídí opětovnou dražbu.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo
souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Dražba se končí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení oprávněných. Povinný, jeho zástupce, manželka
povinného, soudci, exekutor, zaměstnanci soudů a zaměstnanci exekutora nesmějí dražit.
Rozhodnutí se doručuje: oprávněnému (Sp. Zn. oprávněného: 3231/11), povinnému, manželu povinného, orgánu obce,
v jejímž obvodu bude dražba konána a orgánu obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště a uveřejní se způsobem v
místě obvyklým.
V Liberci dne 20.7.2012
Vyřizuje: Mgr. Svoboda
Za správnost vyhotovení:
Stanislav Foršt DiS.
Soudní exekutor
Mgr. Petr Polanský v.r.
Download

Oznámení o konání dražebního roku VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ