P NOVÉ SKLO REFAGLASS
1 * 0<
*
,
1
* ,
6
!
!
=
= ,
!
2
!
!
5
!
!
!
, ,* 6 . 7 . 7 89
&'( )
*
* , - , !
+* , - , !
0 /
0 1
. /
0 1
+ -- !! 22
3, ,
0.
4 , 1
, 1
"
! "# $ %"
:; *
-
- 0
) &'( )
!
,
! 0 7 0
-
,
=
Prohlášení o vlastnostech kameniva z pěnového
skla REFAGLASS
Číslo prohlášení:
32_63 - 01-06-2014
Název výrobku:
Štěrk z pěnového skla - zrnitost 32 až 63 mm
Výrobce:
RECIFA a.s., U Nikolajky č.p.382, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 630 79 950
Použití materiálu:
Certifikován podle EN 13 055 - 1 a podle EN 13 055 – 2.
Štěrk z pěnového skla REFAGLASS je pórovité umělé kamenivo anorganického původu (recyklát ze skleněných
střepů) s použitím do betonu, malty a injektážní malty v pozemních stavbách, silnicích a inženýrských stavbách.
Dále je určené pro násypy hydraulicky stmelené a nestmelené, směsi pro pozemní komunikace a ostatní
3
inženýrské stavby, se sypnou objemovou hmotností ne větší než 1200 kg/m . Štěrk REFAGLASS je určený jako
lehký tepelně izolační násyp do základových konstrukcí novostaveb i rekonstrukcí, do podlahových, stropních i
střešních konstrukcí staveb. Dále je vhodný jako tepelně izolační obsyp bazénů a podklad sportovních ploch nebo
tepelná izolace teras. Rovněž je určen pro modelaci terénu, izolaci potrubí a teplovodů. Dále je určen jako
přísada do malt, omítek, lehčených a mezerovitých betonů.
Vlastnosti - technické údaje:
Vlastnost
Hodnota
Jednotka
Norma
mm
EN 933-1
Barva
Šedá
Zrnitost
32 - 63
Tvar zrn
Kamenivo nepravidelného tvaru, oblé i ostrohranné zrno
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva
137,1
kg/m3
EN 1097-3
Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ (sypané)
0,079
W/(m.K)
EN 12667
Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ (stlačení 1:1,3)
0,086
W/(m.K)
EN 12667
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování
3,8
% hm
EN 13 055-1 příl. C
Třída hořlavosti stavebního materiálu
A1
Odolnost proti rozpadu
14,5
%
EN 13 055-1 příl. B
Napětí v tlaku (při stlačení 1:1,3) při 10% deformaci
441,67
kN
EN 826
Napětí v tlaku (při stlačení 1:1,4) při 10% deformaci
513,89
kN
EN 826
Napětí v tlaku (při stlačení 1:1,5) při 10% deformaci
605,56
kN
EN 826
Odolnost proti drcení
0,73
N/mm2
EN 13 055-1
Nasákavost
21,1
obj. %
EN 1097-6
Vzlínavost
32,5
mm
EN 1097-10
Trvanlivost - alkalicko-křemičitá reakce
NPD
Znalost základní suroviny - emise radioaktivity
Složky/obsah (chemické vlastnosti), stanovení kovů,
polyaromatických uhlovodíků, organických chemických
sloučenin, stanovení PCB, výrobní suroviny
EN 13 501-1
226
Ra vyhovuje Vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhlášky
č. 499/2005 Sb.: I = 0,15
Vyhovuje –
inertní
stavební látka
Doporučení pro aplikaci: Doporučené způsoby aplikace jsou popsány v propagačních materiálech.
V případě nejasností kontaktujte technický servis – www.refaglass.cz.
V Příbrami
1.6.2014
Jméno,
funkce
Č. 1516 – CPR – 13 – 0417
Ing. V. Šenbauer,
Podpis
is
Technická podpora prodeje
Poznámka: Uvedené hodnoty odpovídají současným testům. Změny vyhrazeny.
800 12 13 13
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204807
Korespondenční adresa
Sídlo
Na Flusárně 168
261 01 Příbram
U Nikolajky 382/30
150 00 Praha 5
IČ: 291 55 576
DIČ: CZ 291 55 576
+420 318 474 771
+420 318 635 162
[email protected]
www.refaglass.cz
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Vlastnosti
TEPELNÁ IZOLACE
Vnitřní stavba se skládá z malých uzavřených buněk,
které pevně drží u sebe. Díky této struktuře dokonale
zabraňuje prostupnosti chladného, či teplého vzduchu.
Pěnové sklo REFAGLASS® má mnoho
vynikajících vlastností, které
umožňují široké využití materiálu
ve stavebnictví.
V plném rozsahu nahrazuje zažité
materiály jako je polystyren, skelná
a minerální vata nebo keramzit.
Díky svým vlastnostem se pěnové
sklo stává materiálem, který
umožňuje jednodušší a především
levnější řešení.
PEVNOST V TLAKU

Díky velkému množství skleněných můstků je zaručena
vysoká pevnost v tlaku. V zabudovaném stavu se pěnové
sklo vzájemně propojí a tím dosáhne tvarové stability.
MRAZUVZDORNOST, NENASÁKAVOST
A NÍZKÁ VZLÍNAVOST
Uzavřené buňky zajišťují nulovou vnitřní nasákavost
zrna, mrazuvzdornost a nízkou vzlínavost. Je to
vynikající materiál do drenážních vrstev.
NÍZKÁ OBJEMOVÁ HMOTNOST
Objemová hmotnost je jen 150-170 kg/m3. Je to 1/10
až 1/20 váhy kamenného štěrku. Dodává se volně
sypaný nebo v balení BIG BAG různé velikosti.
RECYKLOVATELNOST/ NÁSOBNÉ VYUŽITÍ
Vyrobeno z recyklovaného skla a dá se kdykoli
opakovaně použít nebo recyklovat.
ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍM VLIVŮM
Nepřijímá ani nevylučuje žádné škodlivé látky nebo
pachy. Je odolné vůči chemickým i mechanickým vlivům
(povětrnostní podmínky, organické i anorganické
chemikálie, hmyz, hlodavci apod.)
NEHOŘLAVOST
třída A
Je nehořlavé, je zařazeno do třídy hořlavosti stavebního
materiálu A1 dle ustanovení EN 13 055-1. Bod měknutí
zrna (teplotní odolnost) je 700°C.
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
Pěnové sklo je zdravotně nezávadné.
TRVANLIVOST
Nepodléhá zkáze, je odolné vůči stárnutí a je možné jej
opakovaně použít.
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
01
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Technické údaje
VLASTNOSTI
SPECIFIKACE
barva
šedá
hmotnost volně sypaného kameniva
150-170 kg/m
zrnitost
32-63 mm
součinitel tepelné vodivosti
0,078 W/mK
vnitřní nasákavost zrna
0 obj. %
koeficient zhutnění
1 - 1,3
únosnost po zhutnění
650 - 1011 kPa
sedání při tlakovém napětí 500 kPa
2-7 mm
sedání při tlakovém napětí 250 kPa
1-3 mm
mrazuvzdornost
ano
nízká vzlínavost
ano
inertní stavební látka
ano
recyklovatelnost
100 %
třída hořlavosti
A1 - nehořlavé
tvorba kapek a dýmu
Vyhovuje TZÚS
bod tavení zrna - tepelná odolnost
700 °C
zvuková pohltivost vrstvy
0,65 MH
3
zvuková pohltivost clony (pro gabiony) 7 dB
součinitel prostupu tepla U
0,48 W/m2K
pro 16 cm zhutněnou vrstvu
součinitel prostupu tepla U
0,30 W/m2K
pro 26 cm zhutněnou vrstvu
součinitel prostupu tepla U
0,22 W/m2K
pro 35 cm zhutněnou vrstvu
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
02
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Tepelná izolace
Pěnové sklo
, Pěnové sklo je tepelně izolační materiál vyrobený ze
separovaného skelného odpadu. Má výborné vlastnosti
k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Pěnové sklo
REFAGLASS® zároveň splňuje požadavky norem
EN 13 055-1 a EN 13 055-2. Tyto normy garantují
správný postup výroby a požadovanou kvalitu materiálu.
, Výrobní technologie spočívá ve zpracování podsítného
z odpadových střepů z obalového skla, mezistupněm
výroby je skleněná moučka a konečným výrobkem právě
pěnové sklo. Při výrobě se používají chemická činidla,
která nepředstavují žádnou ekologickou zátěž
pro životní prostředí.
, Výrobou pěnového skla REFAGLASS® se zabývá
společnost RECIFA, a.s. jako jedna z mála v Evropě se
řadí mezi výrobce, kteří maximálně využívají potenciál
odpadového skleněného střepu jako výrobní suroviny.
V České republice je společnost RECIFA, a.s. jediným
českým výrobcem tohoto materiálu.
, Pěnové sklo REFAGLASS® bylo oceněno zlatou cenou
České Stavební Akademie pro své vynikající ekologické,
ekonomické a technické vlastnosti.
, certifikát
CE č.:1516-CPR-13-0417
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
03
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Využití
Pozemní stavby
, tepelná izolace základových desek
, tepelně izolační a drenážní obsypy staveb
, tepelně izolační násypy na stropech a střechách
, plošná izolace vyhřívaných, či ochlazovaných ploch
(fotbalová hřiště, hokejová hřiště, sportoviště, bazény
apod.)
, komunikace a chodníky
Přestavby
, tepelná izolace na stropech a klenbách
, rekonstrukce historických objektů podlah na terénu
i stropů a střech
, vhodnější náhrada škváry a keramzitu
Střešní systémy
, lehká tepelná izolace
, zelené střechy
, pojížděné střechy
, pochozí střechy
Inženýrské stavby
, konstrukce mostních pilířů - lehký násypový materiál
, stabilizace a odlehčení povrchů
, speciální stavby, letiště - tepelně izolační odlehčený
materiál
Dopravní stavby
, silniční a železniční stavitelství - lehký násyp i v méně
únosných zeminách
, mrazuvzdorné a drenážní násypy
, odlehčení násypových vrstev
, tepelná izolace potrubí - mrazuvzdorné krytí
, komunikace a chodníky s vyhříváním
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
04
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Práce s materiálem
PŘÍPRAVA POVRCHU
, výkop stavební jámy jednoduchého tvaru, položení
drenáže, úprava základové spáry
POLOŽENÍ GEOTEXTILIE
, položení geotextilie (od150 g/m2) s přesahem
přes okraj výkopu
ZASYPÁNÍ ŠTĚRKEM
, pěnové sklo se dováží volně ložené,
nebo v balení BIG BAG
ROZPROSTŘENÍ ŠTĚRKU
, dovezený štěrk z pěnového skla REFAGLASS® se
rozprostře na ploše hráběmi nebo nakladačem
ZHUTNĚNÍ ŠTĚRKU
, lehkou vibrační deskou o váze 80 - 120 kg hutnit vrstvu
do 20 cm
, těžší vibrační deskou 300 kg, hutnit vrstvu max. 25cm
, těžší technikou 500 kg hutnit vrstvu do 35cm
TIP: hutnění se provádí po vrstvách
pro lepší zhutnitelnost ploch
POLOŽENÍ DĚLÍCÍ VRSTVY
, na zhutněnou plochu se položí geotextilie
(od 150g/m2) pro zabránění zatečení betonu
®
do tepelné izolace REFAGLASS
STAVBA BEDNĚNÍ
, na připravenou plochu se provede bednění a následná
betonáž základů
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
05
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Pozemní stavby
Zakládání na základových deskách
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Ukázka realizace
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, nízká hmotnost, rychlá a snadná manipulace, doprava
a ukládání štěrku z pěnového skla
, při zakládání na základové desce s použitím štěrku
z pěnového skla není potřeba budovat tak hluboký
základ, jako při použití klasického kameniva, což
znamená méně práce a nižší náklady na stavební
techniku a objem výkopů
, štěrk z pěnového skla je možné použít jako náhradu
tepelné izolace v podlahách, dále jako náhradu
extrudovaného polystyrenu a kamenného štěrku
v konstrukcích základových desek
, pěnové sklo funguje nejen jako tepelná izolace, ale má
současně funkci drenážní - odvádí vodu z prostoru
pod základy
, v okrajové části stavby dochází i k odvětrání radonu
z podloží
Příklady použití
Konstrukce podlahy na základové betonové desce a tepelně izolačním násypu
®
štěrku z pěnového skla REFAGLASS
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
06
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Pozemní stavby
Zakládání na základových pasech
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Ukázka realizace
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, nízká hmotnost, rychlá a snadná manipulace, doprava
a ukládání štěrku z pěnového skla REFAGLASS®
, při zakládání na základových pasech je možné použít
štěrk z pěnového skla REFAGLASS® jako náhradu tepelné
izolace (např. extrudovaného polystyrenu) v podlahách
a také násypu kamenného štěrku pod podkladními
betony
, pěnové sklo REFAGLASS® se používá i na obsypy okolo
domů, kde funguje násyp nejen jako tepelná izolace,
ale má současně funkci drenážní - odvádí vodu
z prostoru pod základy
, velmi vhodné je použití štěrku z pěnového skla
REFAGLASS® i při rekonstrukcích starých podlah
- provedení nové vnitřní izolace podlah
, štěrk REFAGLASS® má velmi malou vzlínavost
a nasákavost, nenapadají jej plísně ani hlodavci
Příklady použití
Vnější zateplení
- tepelně izolační
a drenážní obsyp
z pěnového skla
®
REFAGLASS
Konstrukce podlahy
na podkladním betonu
a tepelně izolačním
násypu štěrku
z pěnového skla
REFAGLASS®
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
08
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Pozemní stavby
Rekonstrukce podlah a izolace
vnějších stěn
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Ukázka realizace
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, při rekonstrukcích starých podlah je možné použít štěrk
z pěnového skla REFAGLASS® jako náhradu násypu škváry
nebo kamenného štěrku pod dřevěné podlahy, nebo
pod podkladní betony podlah
, štěrk REFAGLASS® má velmi malou vzlínavost
a nasákavost, nenapadají jej plísně ani hlodavci
Příklady použití
Vnější zateplení
- tepelně izolační
a drenážní obsyp
z pěnového skla
®
REFAGLASS
Konstrukce podlahy
na podkladním betonu
a tepelně izolačním
násypu štěrku
z pěnového skla
®
REFAGLASS
, rychlá a snadná manipulace, doprava a ukládání štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
, pěnové sklo REFAGLASS® se používá i na obsypy okolo
domů, kde funguje násyp nejen jako tepelná izolace,
ale má současně funkci drenážní - odvádí vodu
z prostoru okolo domu
, v případě, že by se obsyp do otevřeného výkopu
prováděl obtížně, je možné štěrk uložit jako rovnaninu
z naplněných děrovaných pytlů na požadovanou výšku
Vnější zateplení
- tepelně izolační
obklad stěn
ze štěrku
v pytlích
Konstrukce podlahy
na dřevěných trámech
a tepelně izolačním
násypu štěrku z pěnového
skla REFAGLASS®
, použitím štěrku z pěnového skla REFAGLASS®
při rekonstrukcích se nahradí nopové drenážní folie
i tepelná izolace např. z extrudovaného polystyrenu
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
09
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Pozemní stavby
Izolace vodorovných povrchů
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nepromrzající a tepelně izolační násyp
Příklady použití
Konstrukce
ze zámkové dlažby na násypu štěrku
®
z pěnového skla REFAGLASS

Vysoká únosnost v tlaku
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
VÝHODY
, rychlá a snadná manipulace, doprava a ukládání štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® zajistí homogenní
podklad pro základové konstrukce staveb
, po zhutněném násypu z pěnového skla je možné
přejíždět technikou bez propadů hutněných povrchů
Konstrukce
se zatravněným povrchem
na násypu štěrku
®
z pěnového skla REFAGLASS
, pěnové sklo REFAGLASS® má využití i jako tepelně
izolační materiál v problémových místech, kde hrozí
promrzání, které způsobuje deformace a trhliny
, štěrk REFAGLASS® má velmi malou vzlínavost
a nasákavost
, nepodléhá vnějším vlivům, nenapadají jej plísně ani
hlodavci
Konstrukce
s betonovým nebo asfaltovým
povrchem na násypu štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
10
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Pozemní stavby
Tepelná izolace kleneb a stropů
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Příklady použití
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Lehký a tepelně
izolační násyp
na strop:
, dřevěné trámové
(i povalové) násyp
se provádí shora
i mezi trámy
Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, násyp vyrovná nerovnosti stropu pro realizaci pochozí
vrstvy z betonu, či z dřevěných desek. Stabilizuje
nadložní vrstvu kleneb
, vrstva štěrku REFAGLASS® je odolná proti nasákání
, násyp REFAGLASS® má velmi nízkou sypnou objemovou
hmotnost 150 - 170 kg/m3
, násyp je odolný vůči hlodavcům a plísním
, je vynikající náhradou za škváru nebo keramzit,
, dlenby - tepelně
izolační, lehký,
nenasákavý
a vyrovnávací násyp
z pěnového skla
REFAGLASS®
štěrk REFAGLASS® má nižší objemovou hmotnost a není
náchylný k nasáknutí vodou a nemění tedy svůj objem
, klenby do ocelových nebo jiných nosníků lehký
nenasákavý a vyrovnávací násyp z pěnového skla
REFAGLASS®
, betonové nebo filigránové stropy - lehký tepelně
izolační násyp různých zrnitostí
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
11
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Pozemní stavby
Tepelná izolace bazénů, jímek,
sportovních a jiných ploch s výhřevem
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Ukázka realizace
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, pěnové sklo REFAGLASS® nahrazuje kombinaci klasických
materiálů, jako je polystyren s kamenným štěrkem
a pískem
, třída hořlavosti A1 (nehořlavé) zaručuje, že materiál
může být zabudován i v konstrukcích s požadavkem
na požární odolnost (např. nádrží)
Příklady použití
Tepelně izolační a akumulační podsyp
®
ze štěrku z pěnového skla REFAGLASS
s topným roštem.
Chodník,
komunikace
Zatravněné plochy,
např.: hřiště
, násyp je po uložení stabilní - nemění svůj objem, proto
nehrozí deformace nádrží nebo bazénů ani při vypuštění
nebo při opětovném napuštění
, tepelně izolační obsyp bazénů sníží tepelné ztráty
o 20-40% a pomůže zvýšit teplotu o 5-6°C
, násyp REFAGLASS® má velmi nízkou objemovou
hmotnost a velkou únosnost v tlaku
, pěnové sklo REFAGLASS® je vhodným tepelným
izolantem pro vyhřívané plochy. Udržuje teplo ve
vyhřívaných plochách, na hřištích zároveň funguje jako
drenáž
Tepelně izolační a akumulační obsyp
®
ze štěrku z pěnového skla REFAGLASS
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
12
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Dopravní stavby
Ukázka realizace
Stabilizace terénu
a zakládání mostů
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, vhodný pro zásyp mostních opěr, dokonale zamezí
sedání mezi mostní opěrou a silničním tělesem
, zpevňuje svahy u komunikací, zásypy nad tunely a
přejezdy nad komunikacemi
, pěnové sklo nenasákne vodou a nenamrzá
, díky velké třecí síle zabraňuje sesuvům
, nízká objemová hmotnost pěnového skla REFAGLASS®
vyřeší stabilizaci míst s nízkou únosností
, široké uplatnění má při stabilizaci svahů, odlehčených
zásypů mostních konstrukcí, pilířů a pilotového
zakládání
Příklady použití
Zásyp mostních podpěr nebo násyp na svahy
®
ze štěrku z pěnového skla REFAGLASS
, zamezí sedání
, nenasákavý materiál Konstrukce mostu
, zabraňuje sesuvům
s opěrnou zdí
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
13
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Střešní systémy
Ukázka realizace
Zelené střechy, terasy,
terénní úpravy
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, pěnové sklo REFAGLASS® tepelně izoluje zelené střechy
a terasy a současně funguje jako drenáž. Přebytečná
srážková voda nepřitěžuje konstrukci střechy
, pěnové sklo REFAGLASS® umožňuje neomezené tvarování
terénu i pro technicky náročné záměry
, díky velké třecí síle zabraňuje sesuvům
, materiál je nenasákavý a na rozdíl od jiných násypů
nemění svůj objem
, nahrazuje klasické materiály jako je polystyren,
minerální vata apod
, třída hořlavosti A1 (nehořlavé) zaručuje, že materiál
může být zabudován i v konstrukcích s požadavkem
na požární odolnost
, násyp REFAGLASS® má velmi nízkou objemovou
hmotnost a je odolný hlodavcům a plísním
Příklady použití
Konstrukce zatravněné střechy
s tepelnou izolací ze štěrku
®
z pěnového skla REFAGLASS
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
14
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Dopravní stavby
Ukázka realizace
Podzemní prostory - garáže,
tunely, sklípky
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, na upraveném povrchu z pěnového skla REFAGLASS je
možné díky jeho vysoké únosnosti vybudovat např.
pojezdovou plochu
, pěnové sklo REFAGLASS® umožňuje dokonalé zaizolování
podzemních prostor
, materiál je nenasákavý a na rozdíl od jiných násypů
nemění svůj objem ani při opakovaném nasáknutí
, pěnové sklo je ekologický materiál, který nevypouští
žádné škodlivé látky a neohrožuje nás ani životní
prostředí
, třída hořlavosti A1 (nehořlavé) zaručuje, že materiál
může být zabudován i v konstrukcích s požadavkem
na požární odolnost
, násyp REFAGLASS® má velmi nízkou objemovou
hmotnost a je odolný vůči hlodavcům
a plísním
Příklady použití
Konstrukce
s betonovým nebo asfaltovým
povrchem na násypu štěrku
®
z pěnového skla REFAGLASS
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
15
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Infrastruktura
Tepelná izolace potrubí
a teplovodů
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Ukázka realizace
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, pěnové sklo REFAGLASS® slouží jako ochrana
před mrazem i přehřátím podzemních vedení potrubí
nebo podzemních komor
, při použití štěrku REFAGLASS® se dosahuje výrazně
nižších nákladů na výstavbu i v obtížném terénu
Příklady použití
Protimrazová zábrana vrstvou štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
Chodník, komunikace
Zatravněná plocha
, pěnové sklo nepoškozuje vnější stěny potrubí,
při hutnění se tvarově přizpůsobí
, pěnovým sklem se velmi snadno nahradí kombinace
polystyrenu a betonu při izolaci potrubí v kritických
místech, kde není možné uložení pod hranicí zámrazu
, při opravách potrubí je možné pěnové sklo REFAGLASS®
vyjmout ze stavebního prostoru a po opravě znovu
instalovat jako izolační prvek
Tepelně izolační a ochranný násyp např.
na dálkovém teplovodu, vodovodní přípojky
®
na štěrku z pěnového skla REFAGLASS
Chodník, komunikace
Zatravněná plocha
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
16
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Rodinné domy
Ukázka realizace
Tepelná izolace domu
od sklepa až po střechu
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Tepelná izolace
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

třída A
Vysoká únosnost v tlaku
Nehořlavost
Zdravotní nezávadnost
VÝHODY
, pěnové sklo REFAGLASS® lze využít pro tepelnou izolaci
celého domu - základů, podlah, stěn, stropů a střech
, pro tepelnou izolaci stěn lze s úspěchem použít desky
z pěnového skla
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® má současně
drenážní funkci - odvádí vodu ze základů
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® je možné použít jako
náhradu tepelné izolace v podlahách, dále jako náhradu
extrudovaného polystyrenu a kamenného štěrku
v konstrukcích základových desek
Příklady použití
, při rekonstrukcích starých podlah je možné použít štěrk
z pěnového skla REFAGLASS® jako náhradu násypu škváry
nebo kamenného štěrku pod dřevěné podlahy, nebo
pod podkladní betony podlah
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® je vhodné řešení
pro zelené střechy, terasy a příjezdové cesty
, díky nízké hmotnosti je manipulace, doprava a ukládání
®
štěrku z pěnového skla REFAGLASS rychlá a snadná
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® umožňuje neomezené
tvarování terénu i pro technicky náročné záměry
při ztvárnění zahrady
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
17
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Zahrada
Ukázka realizace
Tepelná izolace a terénní úpravy
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Tepelná izolace
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál
Zdravotní nezávadnost
VÝHODY
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® umožňuje neomezené
tvarování terénu i pro technicky náročné záměry
při ztvárnění zahrady
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® je možné využít jako
drenážní vrstvu v pěstebném souvrství a pro vylehčení
těžkých půd
, využití jako mulčovací vrstva, která se neztrácí a drenáž
pro pokojové květiny
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® je vhodné řešení
pro zelené střechy, terasy a příjezdové cesty
, obsyp z pěnového skla REFAGLASS® chrání choulostivé
rostliny před mrazem
, díky nízké hmotnosti je manipulace, doprava a ukládání
štěrku z pěnového skla REFAGLASS® rychlá a snadná
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
18
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Bazény
Ukázka realizace
Tepelná izolace a obsyp bazénu
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Tepelná izolace
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
Zdravotní nezávadnost
VÝHODY
, pěnové sklo REFAGLASS® nahrazuje kombinaci klasických
materiálů, jako je polystyren s kamenným štěrkem
a pískem
, násyp je po uložení stabilní - nemění svůj objem, proto
nehrozí deformace nádrží nebo bazénů ani při vypuštění
nebo při opětovném napuštění
, tepelně izolační obsyp bazénů sníží tepelné ztráty
o 20-40% a pomůže zvýšit teplotu o 5-6°C
, násyp REFAGLASS® má velmi nízkou objemovou
hmotnost, nezatěžuje tlakem stěny bazénu
Příklady použití
Tepelně izolační a akumulační obsyp
®
ze štěrku z pěnového skla REFAGLASS
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
19
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
Silnice
Ukázka realizace
Stabilizace terénu, terénní úpravy
a odvodnění svahů
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
VÝHODY
, vhodný pro zásyp mostních opěr, dokonale zamezí
sedání mezi mostní opěrou a silničním tělesem
, pěnové sklo nenasákne vodou a nenamrzá, nezvětšuje
svůj objem
, díky velké třecí síle zabraňuje sesuvům
, nízká objemová hmotnost pěnového skla REFAGLASS®
vyřeší stabilizaci míst s nízkou únosností
, široké uplatnění má při stabilizaci svahů, odlehčených
zásypů mostních konstrukcí, pilířů a pilotového
zakládání
, štěrk z pěnového skla je vhodné využít do drenážních
vrstem silničních konstrukcí a pro odvodnění svahů
Příklady použití
Zásyp mostních podpěr nebo násyp na svahy
®
ze štěrku z pěnového skla REFAGLASS
, zamezí sedání
, nenasákavý materiál
Konstrukce mostu
, zabraňuje sesuvům
s opěrnou zdí
Ukázka realizace
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
20
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
POZEMNÍ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VYHŘÍVANÉ PLOCHY
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Ukázka realizace
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
DOPORUČENÁ SKLADBA 1
, asfaltový beton ABH tl. 40 mm
, obalované kamenivo frakce 4-8 mm tl. 60 mm
, štěrkodrť frakce 0-63 mm tl. 150 mm
hutněné min. Edef2 = 100 MPa
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® frakce 0-63mm
tl. 200 mm hutněné min. Edef2 = 70 MPa
, geotextilie
, zemní pláň upravená a zhutněná min. Edef2 = 45 MPa
(skladba je pouze doporučením, nutno zohlednit místní podmínky)
HUTNĚNÍ
, lehkou vibrační deskou o váze 80 – 120 kg,
hutnit vrstvu do 20 cm
, těžší technikou 500 kg, hutnit vrstvu max. 35 cm
Příklady použití
Konstrukce
s betonovým nebo asfaltovým
povrchem na násypu štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
VÝHODY
, rychlá a snadná manipulace, doprava a ukládání štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
, pěnové sklo REFAGLASS® má využití i jako tepelně
izolační materiál v problémových místech, kde hrozí
promrzání, které způsobuje deformace a trhliny
, štěrk REFAGLASS® má velmi malou vzlínavost
a nasákavost
, nepodléhá vnějším vlivům, nenapadají jej plísně
ani hlodavci
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
21
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
POZEMNÍ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VYHŘÍVANÉ PLOCHY
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Ukázka realizace
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
DOPORUČENÁ SKLADBA 2
, cementobetonový kryt tl. 210 mm
, obalované kamenivo frakce 4-8 mm tl. 60 mm
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® tl. 150 mm hutněné
min. Edef2 = 80 MPa
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® 200 mm hutněné
min. Edef2 = 60 MPa
, geotextilie
, zemní pláň upravená a zhutněná min. Edef2 = 45 MPa
(skladba je pouze doporučením, nutno zohlednit místní podmínky)
HUTNĚNÍ
, lehkou vibrační deskou o váze 80 – 120 kg,
hutnit vrstvu do 20 cm
, těžší technikou 500 kg, hutnit vrstvu max. 35 cm
Příklady použití
Konstrukce
s betonovým nebo asfaltovým
povrchem na násypu štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
VÝHODY
, rychlá a snadná manipulace, doprava a ukládání štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
, pěnové sklo REFAGLASS® má využití i jako tepelně
izolační materiál v problémových místech, kde hrozí
promrzání, které způsobuje deformace a trhliny
, štěrk REFAGLASS® má velmi malou vzlínavost
a nasákavost
, nepodléhá vnějším vlivům, nenapadají jej plísně
ani hlodavci
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
22
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
POZEMNÍ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VYHŘÍVANÉ PLOCHY
VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
Nízká objemová hmotnost štěrku z pěnového skla
Ukázka realizace
Odolnost vůči vnějším vlivům
Nenasákavý materiál

Vysoká únosnost v tlaku
KOMUNIKACE ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
, zámková dlažba tl. 60 - 80 mm
, kladecí vrstva – drcené kamenivo frakce 4-8 mm tl. 40 mm
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® tl. 150 mm hutněné
min. Edef2 = 90 MPa
Příklady použití
Konstrukce
ze zámkové dlažby na násypu štěrku
®
z pěnového skla REFAGLASS
, štěrkodrť tl. 200 mm hutněné min. Edef2 = 60 MPa
, zemní pláň upravená a zhutněná min. Edef2 = 45 MPa
CHODNÍKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
, zámková dlažba tl. 60 - 80 mm
, kladecí vrstva – drcené kamenivo frakce 4-8 mm tl. 40 mm
, event. vložit topný kabel
, štěrk z pěnového skla REFAGLASS® tl. 150 mm hutněné
min. Edef2 = 50 MPa
, zemní pláň upravená a zhutněná min. Edef2 = 30 MPa
(skladby jsou pouze doporučené, nutno zohlednit místní podmínky)
Hutnění
, lehkou vibrační deskou
o váze 80 – 120 kg,
hutnit vrstvu do 20 cm
, těžší technikou 500 kg,
hutnit vrstvu max. 35 cm
VÝHODY
, rychlá a snadná manipulace, doprava a ukládání štěrku
z pěnového skla REFAGLASS®
, pěnové sklo REFAGLASS® má využití i jako tepelně izolační
materiál v problémových místech, kde hrozí promrzání,
které způsobuje deformace a trhliny
, štěrk REFAGLASS® má velmi malou vzlínavost a nasákavost
, nepodléhá vnějším vlivům, nenapadají jej plísně
ani hlodavci
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
23
Štěrk z pěnového skla
®
REFAGLASS
LEHKÉ A MEZEROVITÉ BETONY
Ukázka realizace
Štěrk z pěnového skla REFAGLASS® se také používá jako
kamenivo pro výrobu lehkých tepelně izolačních betonů
pro vyrovnávací potěry.
Dodáváme zrnitosti 0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 16 mm.
Pro mezerovité betony se často využívá kamenivo
zrnitosti 4 - 16 mm.
Mezerovitý beton (MCB): Je směs vyrobená z kameniva
z pěnového skla REFAGLASS® (např. zrnitost 4 - 16 mm),
cementu, vody a případně přísad s velkým objemem mezer
„prodyšný beton“.
Takto stmelené směsi jsou velmi lehké a mají výborné
tepelně izolační vlastnosti.
Pevnosti od C5 XO,
ρ ≤ od 300 kg/m3
λ = 0.11 W/mK
Na 1m3 štěrku REFAGLASS® 4-16 mm 150-200 kg cementu.
Lehčený beton (LB): Je směs vyrobená z kameniva
z pěnového skla REFAGLASS®, těženého hutného kameniva,
cementu, vody a případně přísad. Tyto betony jsou velmi
lehké při vyšší pevnosti a mají výborné tepelně izolační
vlastnosti.
Lehčený a tepelně izolační beton ze štěrku REFAGLASS®
se velmi snadno aplikuje i na nerovný podklad jako např.
stávající stropy, klenby, nerovné stávající podlahy apod.
Betony je možné vyrábět přímo na staveništi,
nebo v betonárkách. Konzistence betonů jsou uvažovány
v kategorii S3 i pro čerpatelné betony.
Příklady receptur:
Beton C-/7,5 X0, od 300 kg/m3
Beton C8/10 X0
Betony LC 8/9, 1240 kg/m3
Betony LC 12/13, 1770 kg/m3
(při realizaci je nutno zohlednit místní podmínky, výrobce štěrku
REFAGLASS® neručí za kvalitu betonu po zpracování ) Betony nejsou
určeny pro stmelené aplikace pozemních komunikací podle TKP 18
Doporučené typové skladby na vyžádání
na www.refaglass.cz
Pěnové sklo REFAGLASS®
je ekologický a znovu 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál.
Surovina z českého skla + jediný výrobce v ČR = pěnové sklo REFAGLASS®
www.refaglass.cz
12.03.2014
24
Download

PĚNOVÉ SKLO REFAGLASS - IZOMAT Praha s. r. o.