Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Č.j.:HSKV-1579-5/2011 - EKO
Karlovy Vary 16.6.2011
Počet listů: 3
Přílohy: 1 / 4
Záznam o výběru vhodného dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu
Název veřejné zakázky malého rozsahu : Dodávka pracovních stejnokrojů PS II
Zadavatel : ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Finanční objem:
max. 840.000, -- Kč vč.DPH
Odůvodnění zakázky:
V rámci realizace výše uvedené investiční akce se jedná o pořízení 168 ks kompletů
pracovních stejnokrojů PS II k zabezpečení vybavení příslušníků HZS Karlovarského kraje
výstrojními součástky.
Způsob provedení průzkumu trhu :
V souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, bylo
rozhodnuto o přímém zadání veřejné zakázky transparentním a nediskriminačním postupem
za cenu obvyklou v místě plnění.
Průzkum trhu v místě plnění byl proveden písemným oslovením tří vybraných dodavatelů.
Způsob výběru :
Výběr vhodného dodavatele byl proveden na základě vyhodnocení 1 písemné nabídky
obdržené od tří oslovených dodavatelů. Při výběru vhodného dodavatele byla posuzována
následující kritéria :
• Kritérium č.1 – Nabídková cena ……………………( váha kritéria 100 % )
Výsledek výběru:
1. Požární bezpečnost s.r.o. ……….. ……………………..……….…… nabídka nedodána
Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
2. VOCHOC, s.r.o.…………………………………………………………….669.514,00 Kč
Plzeňská 297, 330 22 Zbůch
3. Výzbrojna požární ochrany, a.s. ………………………………..……nabídka nedodána
Ohradní 1166/26, 145 13 Praha 4
Rozbor nabídek :
1. Požární bezpečnost s.r.o.
- oslovený dodavatel nabídku nezaslal
2. VOCHOC, s.r.o.
- cena nepřevyšuje předpokládaný objem finančních prostředků – nejnižší nabídková cena
- kvalita předloženého vzorku – vyhovuje požadavkům zadavatele
3. Výzbrojna požární ochrany, a.s.
- oslovený dodavatel nabídku nezaslal
K zajištění odborného výběru byli přizváni mjr.Ing. Tomáš Doleček – vedoucí
oddělení PSM, Světlana Borčová – investiční referent oddělení PSM, plk.Ing. Roman
Krumphanzl – ředitel odboru IZS a služeb.
Komise na základě odborného posouzení předložené nabídky, z důvodu výhodné
nabídkové ceny, termínu dodání a požadované kvality předloženého vzorku navrhla zadat
veřejnou zakázku malého rozsahu dodavateli :
VOCHOC, s.r.o.
Plzeňská 297
330 22 Zbůch
Záznam o výběru vhodného dodavatele zpracoval :
Ing.Peter Domian – tel.č.: 950 370 332, fax : 950 370 102
……………………
Doporučující komise :
mjr.Ing. Tomáš Doleček
…………………………….
podpis
Světlana Borčová
…………………………….
podpis
plk.Ing. Roman Krumphanzl
…………………………….
podpis
Schvaluji: plk. Ing. Václav Klemák
ředitel HZS Karlovarského kraje
…………………………….
podpis
Download

Záznam - HZS Karlovarského kraje