VY_42_INOVACE_M.7.00
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních
škol
Matematika
IV/2
7. ročník
SEZNAM
Číslo DŮM
1, 2
3, 4
5, 6
7
8, 9
10, 11
12, 13
14, 15
16
17, 18, 19
20
Anotace
Poměr- co je poměr , popíše poměr, převrácený poměr, užívá poměr ke
kvantitativnímu vyjádření vztahu celek – část, vysvětlí, co znamená převrácený
poměr
Poměr- rozšiřování a krácení poměru, krácení do základního tvaru, navzájem převádí
různá vyjádření vztahu celek – část, upravuje poměr rozšiřováním a krácením
Počítáme s poměry- Úměra? Změna čísla v poměru, dělení čísel v poměru, dělí celek
na části v daném poměru, změní číslo v daném poměru, zvětšení, zmenšení
Postupný poměr - umí zkrátit, rozšířit, rozdělit v poměru, řeší slovní úlohy, vysvětlí,
co znamená postupný poměr, zapíše jej a upraví
Test- pracovní list 1
Měřítko plánu a mapy- pracuje s měřítkem, odhaduje a přepočítává vzdálenosti,
využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu, odvodí měřítko mapy (plánu) ze zadaných
údajů;
Přímá úměrnost- kdy je přímá úměrnost? Závislost na proměnné, tabulky přímé
úměrnosti, seznámení s grafem přímé úměrnosti, používá pojem úměra a vypočítá
neznámý člen úměry
Trojčlenka- postup při řešení úlohy trojčlenkou, vypočítá neznámý člen úměry
Slovní úlohy- slovní úlohy na přímou úměrnost řešené trojčlenkou, řeší aplikační
úlohy s využitím poměru a trojčlenky
Pracovní list 2
Nepřímá úměrnost- kdy je nepřímá úměrnost, závislost, tabulky nepřímé úměrnosti,
ukázka grafu nepřímé úměrnosti,
Slovní úlohy- slovní úlohy na přímou i nepřímou úměrnost řešené trojčlenkou.
Kompletace slovních úloh- přímá i nepřímá úměrnost. Rozhodne, zda zvolit pro řešení
úlohy známý algoritmus, nebo zda řešit úlohu úsudkem, provede odhad výsledku
a ověří správnost svého řešení, rozpozná přímou a nepřímou úměrnost v příkladech
reálného života, určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti z textu úlohy, z tabulky
Pracovní list 3
Systematizace, ověření znalostí
Test- pracovní list 4
Zpracováno na programu SMART NOTEBOOK 10, pracovní listy ve WORDU
VY_42_INOVACE_M.7.00
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních
škol
Matematika
IV/2
7. ročník
SEZNAM
Číslo DŮM
21
22
23
24,25
26,27
28,29
30,31
32,33,34
35.
36.
Anotace
Procento- co to je procento, úvod do počítání s procenty. Prezentace vhodná jako
podpora přímé výuky či k samostudiu. Zavedení pojmu procenta, jakožto další
možnosti vyjádření části celku na základě známých příkladů. Základní pojmy.
Procenta – 1% - Možné postupy při výpočtu počtu procent – přes jedno procento.
Příklady k procvičení.
Procenta s trojčlenkou - možné postupy při výpočtu počtu procent – pomocí
trojčlenky.
Výpočet procentové části - zavedení základních pojmů při výpočtech s procenty.
Příklady k procvičení s tematikou EVVO (ovzduší, voda a vodní zdroje) v učivu
o procentech. Otázkami k daným příkladům je možné otevřít diskusi na téma ochrana
životního prostředí, vodní zdroje Země…
Pracovní list 5
Výpočet základu- zavedení základních pojmů při výpočtech s procenty, příklady k
procvičování
Výpočet počtu %- zavedení základních pojmů při výpočtech s procenty, příklady k
procvičování
Procenta kolem nás- slovní úlohy s % - matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím funkčních vztahů, variabilní materiál pro procvičování výpočtu procent na
příkladech z každodenní praxe,– procenta, slovní úlohy z praxe, přírodopis – evvo,
zeměpis – geografie.
Pracovní list 6 se slovními příklady, slovní úlohy z praxe
Finanční matematika- úroková míra a úrok, úlohy zaměřené na praktickou aplikaci
finanční matematiky i s informacemi pomáhajícími při jejich řešení, finanční
gramotnost – fiktivní rodina a její příjmy a výdaje
Promile- co to je, výpočet, slovní úlohy, užití v praxi
Systematizace, test
Pracovní list 7 - závěrečné opakování procent. Test
Zpracováno na programu SMART NOTEBOOK 10, pracovní listy ve WORDU
VY_42_INOVACE_M.7.00
Download

M 7