Jednofázové statické
elektroměry
AM 150
Elektroměry řady AM150 jsou moderní, elektronická, plně
programovatelná měřidla určená pro použití v systémech AMM
pro monitorování a kontrolu spotřeby elektrické energie.
Vyhovují požadavkům pro dálkový přenos dat a vyčítání
rozličných typů údajů. Elektroměry jsou schváleny podle MID,
WELMEC 7.2 a jsou určeny pro fakturační měření.
Měřící systém
Elektroměry série AM150 jsou:
●● jednofázové statické
●● jedno- až čtyř-tarifní
●● měřící činnou energii ve třídě A nebo B
●● vyhovující ČSN EN 50470-1 a 50470-3
●● navržené pro přímé připojení
Jádrem měřící části je mikroprocesor MSP430, který provádí všechny
hlavní výpočty a operace. Převádí analogové signály ze senzoru proudu a
napětí na digitální, vypočítává elektrické i jiné veličiny, vyhodnocuje tarifní
vstupy, komunikuje lokálně přes optorozhraní, generuje IR a S0 impulzy.
Definované hodnoty zobrazuje a ukládá do paměti. Komunikuje s centrálou,
datakoncentrátorem, podřízenými měřicími přístroji a zákaznickým displejem
prostřednictvím komunikačního modulu.
Galvanické oddělení proudového a napěťového obvodu je zajištěno proudovým
měřicím transformátorem. Měřící systém umožňuje měření při přítomnosti
harmonických složek v měřícím obvodu (proud a napětí) v celém měřícím
rozsahu elektroměru. Negativní dopad stejnosměrných složek je eliminován v
každé měřící periodě. Kalibrace měřícího systému se provádí programovými
prostředky; měřící systém neobsahuje žádné mechanické nastavovací části.
Komunikace s okolím (podružné přístroje a centrála) může probíhat
prostřednictvím jednoho výměnného komunikačního modulu. Modul je
využit, jak pro přenos naměřených dat do zákaznického displeje a případně
pro vyčítání dat z až 8 podřízených měřících přístrojů (vodoměry, plynoměr,
měřič tepla,..), tak pro komunikaci s nadřízeným komunikačním uzlem –
datakoncentrátorem či přímo centrálou. Modul obsahuje také zálohovací baterii.
Rozsah měření proudu – přímé měření
Elektroměry série AM150 měří v rozsahu od náběhového proudu až do
Imax s dostatečnou rezervou při dodržení standardu (stejnosměrné složky
a harmonické složky). V rozsahu od 80A do 100A elektroměr měří s
předepsanou přesností, jen pokud stejnosměrné složky proudu nepřekročí 60A.
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
Blokové schéma
Zobrazení měřených veličin
Displej měřidla může zobrazovat široké spektrum hodnot v rozličných
módech. Módy jsou normální, bateriový a servisní. Bateriový mód je
při výpadku napájecího napětí, elektroměr po stisku tlačítka zobrazuje
jen omezené množství údajů. Do servisního módu se elektroměr
Č.
Název módu
přepne speciálním povelem. V ostatních případech je elektroměr
v normálním módu. V každém z těchto modů je možné definovat
data a zobrazovací sekvenci a to jak pro automatickou rotaci, tak
pro ovládání tlačítky. Pomocí stisku tlačítek je pak možné listovat v
seznamu zobrazovaných údajů nahoru a dolu.
Aktivace módu
Deaktivace módu
poznámka
Displej nesvítí
Běžný zákaznický mód zobrazování, údaje
pro fakturaci
M0
Nic
odpojení napájení
Stisk tlačítka do módu 5, zapojení napájení
do módu 2
M1
Normální manuál
Po připojení napájecího napětí a nebo z
módu 1 po stisku tlačítka
Timeoutem do módu 2, povelem do módu
4, odpojením napájení a stiskem tlačítka
do módu 5
M2
Normální autorotace
Automaticky po připojení napájecího napětí
nebo z módu 1 po timeoutu
Stiskem tlačítka do módu 1, povelem do
módu 4, odpojením napájení a stiskem
tlačítka do módu 5
M3
Servisní manuál
Povelem a stiskem tlačítka
Výpadkem napájení do módu 2, po timeoutu
Informace pro servisního technika, údaje
do módu 4, odpojením napájení a stiskem
pro analýzu
tlačítka do módu 5
M4
Servisní autorotace
Automaticky povelem nebo z módu 3 po
timeoutu
Výpadkem napájení do módu 2, stiskem
tlačítka do módu 3, odpojením napájení a
stiskem tlačítka do módu 5
M5
bateriový
Výpadkem napájecího napětí a stiskem
tlačítka
Obnovení napájení do módu 2Po timeoutu
displej zhasne a jde opět rozsvítit až po
definované době
Pod pojmem timeout se rozumí doba, kdy nebylo stisknuto žádné z obou tlačítek
V módu 1 až 4 svítí podsvit LCD
Následující stavový diagram ukazuje možné přechody mezi jednotlivými módy displeje.
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
Úsporný mód, nejnutnější údaje
Stavový diagram módů displeje
Symboly na LCD displeji
Odkaz
symbol
svítí
nesvítí
bliká
Poznámka
-P
+P
+Q
-Q
činná dodávka
činný odběr
jalový odběr
jalová dodávka
1
Převládající směry toku
energií (činná a jalová)
2
Blíží se doba výměny baterie
10%
Baterie OK
Baterii nutno okamžitě vyměnit méně než 5%
Stav baterie:100 až 10%
3
Přítomná fáze, správné
pořadí
Nepřítomné napětí fáze
Nesprávné pořadí fází nebo
ve fázi je činná dodávka
Indikace přítomnosti a sledu
fázových napětí, indikace
dodávky proudu
4
kWh, VA, h, V, A, W, …
5
T1 a T4
Aktivní tarif
6
Velikost odebíraného výkonuViz popis bargrafu
7
Aktivní, zapnuto omezení
8
Odpojeno trvale, není možné
tlačítkem připojit
Symboly jednotek pro zobrazovaný OBIS kód
Indikace právě aktivního
tarifu
nic
Při dodávce
Orientační činný výkon
Neaktivní, omezení vypnuto
Limiter odpojil odpojovač,
tlačítkem lze opět připojit
Limiter – omezovač proudu
a výkonu
připojeno
Odpojeno, ale připraveno k
opětovnému připojení
Odpojovač obvodu za
elektroměrem
Univerzální symbol
Popis na štítku pod displejem
9 a 14
10 a 11
Relé sepnuto, propojeno
A2 a A3
Relé rozepnuto,propojeno
A2 a A1
12
Nějaká důležitá událost –
alarm
Vše OK
Pozor – důležitá událost
Něco se stalo???
Událost/alarm – magnet,
tampering
13
Zalogováno, komunikace
probíhala v rámci timeout
Nezalogováno, timeout na
komunikaci
Chyba při komunikaci
Elektroměr má připojení k
centrále/datakoncentrátoru
15
Hodnota
OBIS kód, výška 5mm
16
Hodnota
Hodnota veličiny zobrazované OBIS kódem, výška 9mm
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
Stav přepínacího kontaktu
relé
Popis bargrafu
Bargraf slouží pro orientační zjištění velikosti odebíraného výkonu.
segment symbol
1
Jednotlivé segmenty bargrafu jsou konfigurovatelné, proto je v tabulce
uveden jen příklad. Hodnoty proudu jsou závislé na účiníku.
Výkon 1F
Rozběhový proud 0,01A, elektroměr začíná měřit
1a2
25W cca 0,1A
1 až 3
100W cca 0,4A
1 až 4
250W cca 1A
1 až 5
1 kW cca 4,3A
1 až 6
5kW cca 22A
1 až 6
Celý bargraf bliká
Displej zobrazuje naměřené hodnoty, jednotku zobrazované veličiny (např. kWh, kW,
V, A, h a další). Nižší 7-segmenty vlevo indikují OBIS kódy, vyšší 7-segmenty vpravo
ukazují vlastní hodnotu registru, bargraf indikuje orientačně velikost odebíraného či
dodávaného činného výkonu. V případě dodávky energie bargraf bliká. Symbol baterie ukazuje stav napětí zálohovací baterie. Symbol baterie svítí, pokud se blíží doba
15kWh cca 65A
výměny baterie a bliká při nutnosti vyměnit baterii. Baterie je umístěna v komunikačním modulu a je možné ji vyměnit bez zásahu do měřící části elektroměru. Ostatní
znaky jsou použity pro zobrazení pomocných (vysvětlujících) dat, např. aktuální tarif,
stav relé, odpojovače, limiteru,… Konkrétní použití symbolů ▼je na popisku štítku
elektroměru.
Příklady zobrazení na displeji
1.řádek
2.řádek
3.řádek
indikace odběru +P, aktuální tarif T1
registr 1.8.2 (odběr v tarifu T2) 1358,4kWh
zalogováno(spojení s nadřízeným uzlem), relé R1 sepnuto, bargraf indikuje odběr
1. řádek bez odběru, aktuální tarif T1
2. řádek registr 0.9.2 (aktuální datum) 10.4.2009
3. řádek relé R1 a R2 sepnuto
1. řádek indikace odběru +P, aktuální tarif T2
2. řádek registr 22.8.0 (odběr ve fázi L1) 19864,3kWh
3. řádek zalogováno(spojení s nadřízeným uzlem), limiter aktivní, bargraf indikuje
rozběhový proud
1. řádek indikace dodávky -P, aktuální tarif T3
2. řádek registr 34.7 (okamžitý výkon v L1) -1,679kW (dodávka)
3. řádek zalogováno, alarm, relé R1 a R2 sepnuto, limiter aktivní, bargraf bliká
(dodávka)
1. řádek bez odběru, vybitá baterie, aktuální tarif T2
2. řádek registr 0.9.1 (aktuální čas) 20:19:33
3. řádek relé R2 sepnuto, odpojovač odpojen
1. řádek bez odběru, aktuální tarif T4
2. řádek registr 32.7 (okamžité napětí v L1) 236,8V
3. řádek odpojovač odpojen a připraven k nahození (bliká)
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
1. řádek indikace odběru +P, aktuální tarif T3
2. řádek registr 31.7 (okamžitý proud v L1) 50,738A
3. řádek alarm, R1 a R2 sepnuto, plný bargraf
1. řádek bez odběru, aktuální tarif T4
2. řádek registr C.50 (provozní čas elektroměru) 28539hod: 16min
3. řádek zalogováno, limiter odpojil odpojovač, připraveno k opětovnému připojení
(obojí bliká)
Přepínání tarifů:
obsahuje zálohovací baterii pro provoz elektroměru při výpadku
napájecího napětí. Baterii lze jednoduše vyměnit bez zásahu do
měřící části elektroměru po otevření krytu modulu elektroměru a krytu
modulu.
Modul komunikuje po GSM/GPRS, PLC, Ethernet, RS485, MBus a
RF (Coronis 868 MHz) rozhraní. Komunikační moduly obsahují LED
diody, které indikují stavy modulů. Moduly k elektroměrům AM150
mají označení xxM150. Např: BTM150, PLM150, GSM150, RSM150
a další. Bližší informace o modulech jsou v jednotlivých technických
specifikacích k jednotlivým modulům.
V případě dodávky elektroměrů bez modulů, nahrazených pouze
záslepkami (krabičky modulů bez elektroniky) nebude v elektroměru
reálný čas. V elektroměru proto nebudou aktivovány (nebudou
funkční) funkce související s reálným časem (vnitřní interní hodiny,
záznamníky). Tyto funkce budou aktivovány až po vložení řádného
bateriového nebo komunikačního modulu elektroměru.
Elektroměry řady AM150 jsou vybaveny schopností přepínání až 4
tarifů.
Přepínání tarifů se provádí budˇ plánovaně nebo přímo.
Plánovaně prostřednictvím tabulky časového spínání (spínací
hodiny - scheduler). Přímo pomocí externích tarifních vstupů nebo
prostřednictvím komunikace - povelem z centrály. Priorita spínání
je definována v konfiguraci elektroměru. Indikace aktivního tarifu je
zobrazena na displeji LCD symboly T1 až T4.
Kalibrační dioda
Elektroměr je vybaven testovací (kalibrační) LED diodou (zpravidla
červenou nebo IR). Frekvence blikání diody je přímo úměrná
odebírané energii. Konstanta diody je programovatelná při výrobě.
Typicky je konstanta nastavena na 10.000 imp/kWh a je vyznačena na
štítku elektroměru.
Impulsní výstup S0
Na pomocné svorky elektroměru č. 20 a 21 je vyveden impulsní
výstup S0. Výstup je zapojen jako otevřený kolektor. Je nutné tedy
připojit externí napájecí napětí. Viz schéma zapojení svorkovnice.
Frekvence spínání tohoto výstupu je úměrná odebírané energii.
Konstanta je programovatelná při výrobě. Typicky je konstanta
nastavena na 100imp/kWh a šíře impulzu na 40ms. Tyto údaje jsou
vyznačeny na štítku.
Optický výstup
Optorozhraní odpovídá ČSN EN 62056 mód C a umožňuje přímé
lokální vyčtení elektroměru. Vyčtení je provedeno pomocí optohlavy
umístěné na přesné místo elektroměru (vpravo od displeje nad
tlačítky). Elektrický vstup/výstup optohlavy je připojen na port RS232
nebo USB počítače nebo konektor mobilního zařízení (PDA).
Elektroměr může být prostřednictvím tohoto rozhraní konfigurován
podle toho, jaké jsou nastaveny úrovně přístupu.
Komunikační rychlost je konfigurovatelná, počáteční rychlost je typicky
nastavena dle normy na 300Bd. Po navázání komunikace je možno
rychlost komunikace zvýšit až na 9600Bd (dle použité optosondy).
Podobně jako u displeje je možné definovat dva módy pro odečet
– servisní a normální. Do servisního módu se elektroměr přepne
speciálním povelem. V ostatních případech a po výpadku je
elektroměr nastaven v normálním módu. V obou módech je možné
definovat vyčítaná data, formát a jejich sekvenci.
Tlačítka elektroměru
Přihlašování elektroměru k centrále
Elektroměr osazený komunikačním modulem po zapnutí na síť
automaticky vyšle přihlašovací zprávu do komunikační centrály.
Pokud komunikační centrála potvrdí přijetí, je elektroměr nalogován. V
opačném případě se elektroměr pokouší o nalogování opět po nějaké
době. Stav komunikace je indikován na komunikačních modulech.
Stav nalogování se zobrazuje na displeji elektroměru. Po úspěšném
nalogování může elektroměr provádět povely přijímané z centrály a
odesílat požadovaná data.
Připojení zákaznického displeje
Inteligentní vzdálený displej (pracovní označení CID) se používá
pro komunikaci s elektroměrem a pro zobrazení dat na uživateli
definovaném místě. Komunikace CIDu a elektroměru je bezdrátová
nebo PLC. CID může být napájen baterií nebo akumulátorů a po
připojení síťového adaptéru se může dobíjet. Na zákaznickém displeji
je možné zobrazit profil všech podřízených měřidel (vodoměrů,
plynoměru, měřiče tepla,…) a mnoho dalších informací.
Nadřízený systém komunikuje s uživatelem prostřednictvím posílání
textových zpráv na jeho CID, čímž ho informuje např. o stavu kreditu
a dalších organizačních a provozních otázkách (plánované výpadky,
upozornění, výstrahy,…). Bližší informace jsou v technické specifikaci
k CID displeji.
Registry elektroměru
Obě tlačítka (horní a dolní) slouží pro manuální rotaci údajů na displeji
elektroměru. Delším stiskem obou tlačítek současně (více jak 5s)
nebo externím tlačítkem připojeným mezi fázi (svorka L) a svorka C
na pomocné svorkovnici je možné připojovat a odpojovat odpojovač
elektroměru a tím i všechny obvody za elektroměrem. Poslední
tlačítko je pod krytem elektroměru přístupné při otevření krytu modulu.
Toto tlačítko slouží k servisním účelům.
Kompletní přehled registrů záleží na FW elektroměru. Základem jsou
energetické registry rozdělené podle směru energie, fází, tarifů a
sumační registry. Jsou zde registry TOU (time of use) a registry maxim
Pmax nebo Imax. Další pomocné registry ukazují okamžité efektivní
hodnoty napětí, proudu, činného výkonu a účiníku. Elektroměr
také zahrnuje speciální registry pro podřízená měřidla připojená na
elektroměr (měřiče vody, plynu a tepla). Detaily nastavení tvoří část
zákaznického listu.
Volitelné komunikační moduly
Obvod zálohovaného reálného času
Elektroměry řady AM150 mají slot pro instalaci jednoho
komunikačního modulu. Funkcí modulu je řídit komunikaci v systému
AMM, přenášet data z/do elektroměru, komunikovat se zákaznickým
displejem CID, podružnými měřícími přístroji (vodoměry, plynoměr,
měřič tepla,…) a komunikovat s centrálou. Kromě toho modul
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
V elektroměru jsou SW realizovány hodiny reálného času a data.
Tyto hodiny lze nastavit lokálně přes optorozhraní či dálkově
prostřednictvím komunikačního modulu. Přesnost hodin je definována
normou. Hodiny jsou zálohovány pro případ výpadku napájení baterií
s dlouhou životností. Baterie je uložena v komunikačním modulu a
lze ji vyměnit bez zásahu do měřící části elektroměru. Stav baterie
se ukazuje na displeji. Hodiny jsou využívány dalšími funkcionalitami
elektroměru: Schedule, záznamníku událostí, historie registrů, profily,
…
Spínací hodiny (scheduler)
Reálný čas je využíván kalendářem (schedulerem) pro řízení spínání
až 4 tarifů. Podle těchto tarifů mohou být ovládána také až dvě
pomocná relé, která mohou spínat další spotřebiče (elektrický ohřívač
vody, elektrické přímotopné panely,…) v závislosti na tarifu. Tato
funkcionalita může nahradit stávající systém HDO. Přepínání tarifů a
pomocných relé může, ale nemusí být, na sobě navzájem nezávislé.
Stavy relé jsou indikovány na displeji. Počet záznamů v scheduleru
je omezen pamětí elektroměru (nastaveno na 255 řádků). Detaily
nastavení spínacích hodin tvoří část zákaznického listu.
Přesnost reálného času odpovídá normě ČSN EN 62054-21 a doba
zálohy (kapacita a životnost baterie) je minimálně 15let.
Historie registrů
Scheduler se používá i pro zaznamenání některých hodnot registrů v předem
definovaném čase. Příkladem může být zaznamenání energetických registrů ke konci
fakturačního období (např. poslední den v měsíci v čase 23:59:59). Počet záznamů
v paměti je omezen velikostí použité paměti.(zpravidla nastaveno na 15 měsíčních
hodnot). Detaily nastavení tvoří část zákaznického listu.
Profily registrů (load profile)
Je možné nastavit periodické ukládání (dle reálného času
elektroměru) až 8 různých registrů. Výběr těchto registrů se provádí
konfigurací elektroměru. Počet uložených hodnot je závislý na
konfiguraci. Typické použití je nastavení 15min profilu registru činné
energie 1.8.0. Počet záznamů je omezen podle velikosti použité
paměti (zpravidla nastaveno 1000 záznamů ≈ cca 3měsíce á15min).
Elektroměr může prostřednictvím některých komunikačních modulů
získávat data z podružných zařízení, jakými mohou být vodoměry,
plynoměry, měřiče tepla,… Z takto získaných dat, může elektroměr
vytvářet profily spotřeb těchto zařízení. Podobně jako ostatní data,
pak může tyto profily poskytnout centrále. Detaily nastavení tvoří část
zákaznického listu.
Záznamník událostí
Manipulace s elektroměrem nebo překročení nějakého limitu je
zaznamenáno s časovou značkou do záznamníku událostí. Časová
Popis čelního panelu elektroměru
značka je odvozena od reálného času elektroměru.
Záznamník sleduje typicky tyto události:
●● přítomnost silného ss mg pole – při přiložení/oddálení silného
pemanentního magnetu
●● otevření krytu svorkovnice
●● otevření krytu modulu a elektroměru
●● výpadky a poklesy napětí pod/nad definovanou mez
●● monitorování průměrné hodnoty proudu v mezích
●● přepnutí tarifu s výjimkou plánovaného přepnutí (scheduler)
●● přepnutí relé s výjimkou plánovaného přepnutí (scheduler)
●● přepnutí odpojovače – zákazníkem/tlačítky nebo omezovačem/
limiterem
●● nulování maxim proudu a výkonu přes optorozhraní nebo dálkově
Kapacita záznamníku je daná velikosti použité paměti (nastaveno na
10 posledních událostí od každého typu). Detaily nastavení tvoří část
zákaznického listu.
Poplašná hlášení (Alarmy)
Poplašná hlášení mohou být volitelně přiřazena definovaným
událostem; jsou vždy zaznamenána do elektroměru a vyslána do
centrály. Typicky jsou to hlášení o napadení elektroměru (otevření
krytu elektroměru, svorkovnice nebo modulu). Elektroměr, který
vyslal alarm, musí dostat od centrály potvrzení o přijetí alarmu,
jinak po určité době tento alarm zopakuje. Tato funkcionalita dělá z
elektroměru aktivní komponentu AMM systému. Detaily nastavení
tvoří část zákaznického listu.
Limiter
Limiter je elektronicky řízený omezovač/jistič. V případě, že limiter
odpojil zařízení (z libovolného důvodu), je možné se opětovně připojit
pomocí tlačítek na elektroměru, externího tlačítka či vzdáleného
displeje. Stav odpojovače je indikován na displeji.
Limiter může pracovat ve dvou režimech. V režimu jistič hlídá, zda
není překročena limitní hodnota fázového proudu po definovanou
dobu. V případě překročení proudu na delší než definovanou dobu
jsou obvody za elektroměrem limiterem odpojeny. Ve druhém režimu
se hlídá plovoucí průměrná odebíraná energie za definovaný čas
(obdoba 1/4hodinového maxima). V případě překročení dochází
opět k odpojení. Limiter může mít až 2x8 (8x proud, 8x výkon)
přednastavených hodnot pro omezení. Aktivní je však vždy jen jeden
limit (resp. jeden limit pro fázový proud a jeden pro celkový výkon).
Detaily nastavení tvoří část zákaznického listu.
Schéma zapojení svorkovnice
R1
R2
A3
A2
T1-4
L1
L
N
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
15
5
2
1
B3
B2
A1
3
4
6
B1
S0
33
21
-
13
20
+
Rozměrový výkres svorkovnice
Rozměrový výkres
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
Technická data
Základní údaje
Třída přesnosti
Konstanta elektroměru (testovací LED výstup)
Připojení
Nominální napětí Un
Rozsah provozního napětí
Vlastní spotřeba každého napěťového obvodu (bez vloženého modulu)
Vlastní spotřeba proudového obvodu
Nominální frekvence
Provozní frekvence
Referenční proud IREF
Maximální proud Imax trvalý
Startovací proud Ist
Minimální proud IMIN
Přechodový proud Itr
Maximální měřící rozsah
Výstupy
Testovací IR výstup
Pulsní výstup SO
●●připojení výstupu
●●počet impulzů
●●šířka impulzů
●●napájecí napětí jmenovité
●●napájecí napětí maximální
●●proud
●●maximální délka vedení
Parametry výstupního relé:
Počet výstupních relé
Spínací schopnost 1 relé, trvalá
Max. suma proudů 2 relé
El. životnost výstupních (v max. zátěži)
Mechanická životnost výstupních relé
Parametry odpojovače:
Max. vypínací proud
El. životnost relé (v max. zátěži)
Mechanická životnost relé
Reálný čas elektroměru
Přesnost
Doba zálohy
Typ baterie
Kapacita baterie
Jmenovité napětí baterie
třída A nebo B podle ČSN EN 50470-1, 50470-3
programovatelný, obvykle 10 000 imp/1 kWh
přímé dvouvodičové
230V
0,75 Un až 1,15 Un
max. 1,5 W, max. 5 VA cap.
max. 0,01 VA
50 Hz
45 až 55 Hz
5A
možno v celých násobcích IREF: od 40 A do 80 A
menší než 15 mA
0,25 A
0,5 A
15 mA až 125 A
programovatelný, obvykle 10 000 imp./ 1 kWh
třída A dle ČSN EN 62053-31
přímé, dvouvodičové, výstup typu otevřený kolektor
programovatelný od 0,15 do 10 000 imp./1 kWh
programově nastavitelná, obvykle 40 ms
24 Vss
30 Vss
5 až 15 mAss
1000 m
2
IC trvalá 8 A, cos φ = 1
Itotál 16 A, cos φ = 1
min. 2 x 105 cyklů Z/V
min. 1 x 106 cyklů Z/V
IC trvale 100 A, cos φ = 1
min. 5 x 103 cyklů Z/V
min. 1 x 106 cyklů Z/V
dle ČSN EN 62054-21
min. 15let
Li-SOCl2
min. 1200mAh
3,6V
Vliv prostředí
Teplotní rozsah
●●provozní
●●rozšířený provozní
●●skladovací
Krytí
Odolnost proti napěťovým impulzům
Impulzní napětí
Tvar impuIzu
Elektromagnetická kompatibilita
Elektrostatické výboje
Zkušební napětí
Počet výbojů
Vysokofrekvenční elektromagnetické pole
●●stupeň náročnosti 3, vertikální i horizontální polarizace
●●kmitočtové pásmo
●●Intenzita elektrického pole
Rychlé přechodové jevy (skupiny impulzů )
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
-25°C až + 55°C
-40°C až + 70°C
-35°C až + 75°C
IP 51 podle ČSN EN 60529
6 kV
1,2 μs/ 50 μs
podle ČSN EN 61000-4-2
8 kV
10
podle ČSN EN 61000-4-3
80 MHz až 2 GHz
30 V/m
podle ČSN EN 61000-4-4
●●Trvání skupiny impulzů
●●Perioda skupiny impulzů
●●trvání zkoušky
●●Zkušební napětí
Potlačení rádiového rušení
●●Špičkový průběh rušivého napětí v pásmu
●●Špičkový průběh intenzity elmagnetického pole v pásmu
●●Odolnost proti rušení šířeným po vedení dle ČSN EN 61000-4-6
Váha a rozměry
Hmotnost – bez vloženého modulu
Šířka
Výška
Hloubka
Uchycení dle rozměrového náčrtu (šířka x výška)
●●Rozměry pouzdra
●●Pracovní poloha
Připojení proudových a nulového vodiče
Průměr svorek
Maximální průřez vodiče
Minimální průřez vodiče
Připojovací šrouby
Tvar a průměr hlavy
Křížový zářez
Třída pevnosti
Kroutící moment
Připojení ostatních vodičů
Průměr svorek
Maximální průřez vodiče
Minimální průřez vodiče
Připojovací šrouby
Tvar a průměr hlavy
Drážka
Třída pevnosti
Kroutící moment
15 ms
300 ms
60 s
4 kV
podle ČSN EN 55022
0,15 ÷ 30 MHz
30 ÷2000 MHz
0,15 ÷ 80 MHz
cca 1,7 kg
130 mm
216 mm
81,5 mm
105 x 154 mm
odpovídá standardu DIN 43857
vertikální
7,2 mm
35 mm2
4 mm2
M6 x 12
CH (válcová hlava) / 6,5 mm
Type SL-PZ(kombinovaný-Pozidrive, velikostdle ISO-4757
5,8
5,6 (M6) Nm
3,2 mm
6 mm²
0,75 mm2
M3 x 6
PN (půlkulová hlava ) / 5,3 mm
SL-PZ ( kombinovaná – průběžná/Pozidrive), velikost 1 podle ISO – 4757
5,8
0,72 Nm
Ostatní technické parametry jsou v souladu s EN 62052-11, ČSN EN 62053-21 a MID směrnicí (ČSN EN 50 470-1 a ČSN EN 50 470-3)
a upravené plochy, což je nutné před zahájením instalace
zkontrolovat.
Konstrukce elektroměru odpovídá tradičnímu osvědčenému pojetí
●● Instalace se uskutečňují podle připojovacích podmínek uživatele.
a je navržena tak, aby odolávala náročným provozním podmínkám,
2. Provádění instalace
umožňovala snadnou manipulaci a měla zvýšenou odolnost proti
neoprávněným odběrům. Konstrukční řešení umožňuje jednoduchou
K instalaci je nezbytné použít:
instalaci. Montáž se provádí pomocí tří šroubů na tzv. kříž. Rozteč je
elektroměr se správným označením, se správně vyplněným
možné nastavit vysunutím oka na dva rozměry 155 mm (DIN 43857)
štítkem a s předepsanými plombami;
a 175 mm. Soubor plombovacích míst zaručuje bezpečnou kontrolu
●● připojovací schéma elektroměru
neoprávněného zásahu na různá zakrytá místa elektroměru. Pouzdro
●● předepsaný spojovací materiál pro upevnění elektroměrů ( šrouby,
i svorkovnice elektroměru svými rozměry odpovídají standardu DIN
...)
43857. Kryt umožňuje skládání elektroměrů na sebe při skladování.
●● plomby a plombovací kleště pro zaplombování krycí destičky a
Displej AM150 je umístěn v horní polovině přístroje, nesymetricky
krytu svorkovnice
ve svislé ose. Elektroměry mohou být vybaveny vyměnitelným
●● předepsané, nepoškozené nářadí
komunikačním modulem. Tento modul lze vyměnit bez zásahu do
●● indikační nebo měřicí přístroj s bzučákem
měřící části elektroměru. Moduly jsou mechanicky i galvanicky (kromě
3. Připojení vodičů
síťového napájení) odděleny od elektroniky samotného elektroměru.
Popisy modulů jsou v samostatných technických specifikacích.
●● Změřit, zda jsou přívodní vodiče bez napětí
●● Odizolovat potřebnou délku přívodních vodičů
●● Zastrčit vodiče do odpovídajících svorek svorkovnice, utáhnout
svorkovnicové šrouby momentem 3 až 5 Nm
Instalace
Mají-li vodiče malý průřez, je nutné dbát na jejich správné umístění
Montáž se provádí pomocí tří šroubů na tzv. kříž.
ve svorkovnici. Správné umístění je takové, aby byl vodič umístěn ve
Soubor plombovacích míst zaručuje bezpečnou kontrolu
žlábku svorkovnice. K ověření, že je vodič správně k pásku přitisknut
neoprávněného zásahu na různá zakrytá místa elektroměru.
se doporučuje použít zkušební měřicí přístroj.
Konstrukce elektroměru
1. Oprávnění pro instalace
Pro instalace elektroměru je nutné zabezpečit následující požadavky:
●● Instalace smějí provádět osoby znalé nebo s vyšší kvalifikací, které
byly náležitě vyškoleny
●● Instalace je možné provádět pouze k tomu účelu připravené
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
4. Kontrola instalace
Po instalaci zkontrolovat:
●● Zda identifikační číslo odpovídá předepsanému umístění elektroměru
●● Zda je spojen můstek mezi napěťovou a proudovou svorkou v horní části svorkovnice
●● Dokonalé dotažení šroubů svorkovnice
●● Zda je ve správném pořadí připojen vstupní a výstupní vodič
●● Zda je správně připojen nulový vodič – nesprávné připojení může vést ke zničení elektroměru
●● Funkci elektroměru, zda svítí příslušné LED diody nebo zda jsou zobrazovány odpovídající znaky na displeji (není chybové hlášení)
●● Správnost přepínání a označování sazeb
Po úspěšné kontrole namontovat kryt svorkovnice a zaplombovat jej.
5. Utahovací momenty šroubů
Připojení proudových vodičů
M 6 x 12
3 až 5,6 Nm
minimální průřez vodiče 4 mm2
Ostatní připojovací svorky
M3x6
0,7 Nm
Minimální průřez vodiče 1,5 mm2
Plombovací šrouby krytů
M4
0,5Nm
průměr otvoru pro plombu 3 mm
6. Co dělat, když něco nefunguje
- v přívodních vodičích není napětí
Displej se nerozsvítil
- jsou rozpojeny derivační propojky
- elektroměr je určen pro jiné napětí
Bliká symbol E a je zobrazena hodnota napětí 310 V
- na fázi vzniklo přepětí, např. 280 V a vyšší měřeno proti N
Blikají postupně L1, L2, L3
- nesprávné pořadí fází (prohoďte libovolné 2 fáze)
Bargraf bliká
- nesprávné připojení – záměna pořadí L a N
- zákazník má zdroj energie (dodávka)
- není připojena hlavice k PC, PDA, …
- nevhodně nastavený sériový port na PC, PDA, …
Elektroměr nekomunikuje s výčtovým zařízením (PDA,PC…..)
- nesprávně nastavená startovací rychlost
- nesprávně zvolená adresa elektroměru
- SW nepodporuje tento typ zařízení
- špatně zapojené svorky 20, 21
Nevysílá impulsy S0
- nevhodně zvolené napětí a proud
- komunikační linka je delší než 1 000 m
- nepřipojený komunikační modul
- nepřipojený komunikační kabel
Elektroměr nekomunikuje s centrálou
- slabý signál pro komunikaci
- neznámý elektroměr pro centrálu
- nesprávná (nebo žádná) AMM adresa elektroměru
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
Typové značení elektroměru
AM 150. D . # # - # # . # # - # # . # # #
bez odpojovače
0
s odpojovačem, max. proud
odpojovače = Imax. elektroměru
1
druh komunikačního modulu
interní komunikační modul
I
vyměnitelný komunikační modul
E
interní i vyměnitelný modul
C
bez komunikačního modulu
N
verze FW
00-99
modifikace HW
00-99
typ interního modulu
M0-M9
bez interního modulu
M0
bez externího ovládání tarifů
0
vnitřní propojení tarifů na L
1
vnitřní propojení tarifů je
vyvedeno na svorku 15
4
vnitřní propojení tarifů na N
5
bez externího přepínání tarifů
X
přepínání tarifů - česká logika
C
přepínání tarifů - evropská logika
E
přepínání tarifů - zákaznická logika
Z
jednotarif
1
dvoutarif
třítarif
2
3
čtyřtarif
jednotarif bez SO
dvoutarif bez SO
třítarif bez SO
čtyřtarif bez SO
4
5
6
7
8
Požadavky na údržbu
1. Péče a údržba
Elektroměr je bezúdržbový výrobek se stanovenou minimální provozní
životností 15 let.
Pro případné čištění vnějšího povrchu od prachu a jiných nečistit
výrobce nedoporučuje užití organických rozpouštědel, agresivních
chemikálií, abrasivních čistících prostředků. Dodržujte předepsané
skladovací teploty, jejich nedodržení může zkrátit životnost
elektronických součástí. Chraňte elektroměr před mokrem a
vlhkem. Srážky, vlhkost a tekutiny obsahující minerály, které
způsobují korozi elektrických obvodů. Pokud elektroměr navlhne,
nepokládejte elektroměr a ani jej nesušte položením na zdroj
tepla nebo do nich (např. mikrovlnná trouba, klasická trouba nebo
radiátor). Elektroměr se může přehřát a některé jeho části explodují.
Nevystavujte elektroměr nadměrnému teplu, může dojít k deformaci
krytů. Elektroměr neuchovávejte v chladných prostorách. Zvlášť s
následným opětovným ohřevem (na nominální provozní teplotu)
vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické
součástky, nebo dojít ke snížení izolačních vlastností elektroměru.
2. Servis
obchodní značka:
SMART ENERGY
ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821
541 01 Trutnov
Česká republika
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
Tel.: +420 499 907 111
Fax: +420 499 907 497
E-mail: [email protected]
http:// www.zpa.cz
3. Popis povelů pro přepnutí elektroměru do servisního módu
Tento povel slouží pro přepnutí elektroměru do servisního módu,
který umožňuje zkrátit dobu ověření elektroměru. V tomto módu
elektroměr zobrazuje načítanou energii v rozsahu čtyři celá čísla
a až čtyři za desetinnou čárkou. Povel pro přepnutí elektroměru
do servisního módu je zaslán prostřednictvím ověřovací stanice
přes optickou hlavici IR zkonstruované podle ČSN EN 62056-21 k
jednotlivým elektroměrům. Tento mód je ukončen automaticky po
odpojení elektroměru od elektrické sítě.
PC → ELM / ?Adresa zařazení ! CR LF
PC ← ELM / ZPA4AM350.v70_004CR LFP
PC → ELM ACK 0 Z 1CR LF
PC ← ELM SOH P 0 STX (Data) ETX BCC
PC → ELM SOH P 1 STX (Heslo) ETX BCC
PC ← ELM ACK
PC → ELM SOH E2 STX 0101() ETX BCC
PC ← ELM ACK
PC → ELM SOH B 0 ETX BCC
PC ← ELM ACK
300 Bd
Z Bd
Přeprava elektroměru, likvidace obalů, montáž
Pro přepravu musí být elektroměr zabaleny buď v originálním balení, v jakém byl dodáváván výrobcem nebo v takovém balení, které nemůže
zapříčinit poškození v důsledku manipulace nebo přepravy
Způsob a likvidace nefunkčního výrobku a obalového materiálu:
Výrobky na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, případně
jejich recyklací a nepoužitelné výrobky pak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech.
ZPA Smart Energy v souladu s ustanovením §37k, odst.1. zákon a 185/2001 Sb. (ve znění podle pozdějších změn a doplňků) zajišťuje
oddělený sběr elektropřístrojů. Podmínky pro předání vyřazeného elektropřístrojů k oddělenému sběru upravuje Kupní smlouva. Pokud není ve
smlouvě uvedeno jinak, sběrným místem je ZPA Smart Energy
Výrobek: neobsahuje radioaktivní, karcinogenní ani jinak zdraví a životní prostředí poškozující materiály, všechny použité plasty jsou
recyklovatelné.
Obalové materiály:speciální obalové krabice jsou recyklovatelné, upotřebené krabice předat organizacím, které je využijí jako zdroj druhotných
surovin nebo energií.
Upozornění výrobce:
Výrobek je schopen bezpečného provozu. Výrobce vydal Prohlášení o shodě dle § 13 zák. 22/97 sb.
I přes tuto skutečnost však výrobce upozorňuje na riziko možného nebezpečí vyplývajícího z nesprávné manipulace nebo nesprávného použití
výrobku:
●●Montáž a údržbu musí provádět osoba znalá s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, která seznámí provozovatele s podmínkami bezpečného
provozu.
●●Výrobek nesmí být užíván k jiným účelům než je vyroben.
●●Výrobek nesmí být svévolně upraven oproti typovému provedení.
●●Výrobek nesmí být provozován na jiné napětí, proud a kmitočet, než byl vyroben nebo odborně upraven.
●●Výrobek musí být umístěn a zajištěn tak, aby byla znesnadněna, případně znemožněna manipulace osobám bez elektrotechnické kvalifikace,
zejména dětem.
●●Před každým novým uvedením do provozu např. po opravě, údržbě apod. musí být obnoveno v plném rozsahu krytí a všechna opatření pro
zajištění bezpečnosti a provedena revize revizním technikem.
●●Při provozu je třeba dbát na to, aby v prostoru, kde je výrobek instalován, nevzniklo nebezpečí požáru nebo výbuchu při vzniku plynů, výparů
hořlavých kapalin a výskytu hořlavého prachu.
●●Každá manipulace s výrobkem osobou znalou, mimo měření izolovanými hroty měřícího přístroje, musí být prováděna bez napětí.
●●Výrobek nesmí být provozován v podmínkách a prostředí, které nezaručují bezpečný provoz (např. umístění na hořlavém podkladu, kryt z
hořlavého materiálu, nedokonalé krytí proti vniknutí cizích těles případně proti vodě nebo jiným kapalinám).
●●Výrobek nesmí být provozován v prostorech s větším chvěním a otřesy, než uvádí technická specifikace.
Jestliže uživatel nebude respektovat některé ze shora uvedených upozornění a jestliže v příčinné souvislosti s tímto nedodržením vznikne
závada, odpovědnost výrobce za vadu nevzniká.
ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika
Tel.: +420 499 907 111, fax: +420 499 907 497
E-mail: [email protected], http.: //www.zpa.cz
Technická specifikace č.: C - 7 • 27 • 05, duben 2011
Download

Technická specifikace AM 150