SOUPRAVA TACHOGRAFU TT-62
URČENÍ
Tachograf TT-62 slouží k zaznamenávání průběhu jízdy tramvají, trolejbusů a autobusů (hybrid, elektrobus) provozovaných v městské
i meziměstské hromadné dopravě. Posledních 1500 m jízdy je zaznamenáváno s přesností 0,25 m a slouží pro rozbor nehody vozidla.
Zobrazovací jednotka s připojeným čidlem a elektrickým napájením funguje samostatně jako rychloměr s možností zadávání
průměru kola a převodového poměru. Po doplnění o záznamovou jednotku s paměťovou SD kartou, plní souprava funkci tachografu,
který může s jinými zařízeními komunikovat po sběrnici IBIS, RS-485, CAN, ETHERNET a USB.
SESTAVA
Soupravu rychloměru tvoří:
• čidlo rychlosti s kabelem,
• zobrazovací jednotka s analogovým (ručkovým) ukazatelem rychlosti a grafickým LCD displejem nebo zobrazovací jednotka s digitálním
zobrazením rychlosti a grafickým LCD displejem,
• kabel k propojení čidla se zobrazovací jednotkou.
Soupravu tachografu tvoří:
• čidlo rychlosti,
• jedna nebo více zobrazovacích jednotek,
• záznamová jednotka s paměťovou SD kartou,
• kabely.
Ke každé soupravě je rovněž dodáván návod k obsluze tachografu.
S první dodávkou tachografů je bezplatně dodáváno také programové vybavení (pouze pro jednu licenci) umožňující vyhodnocení záznamů
a nastavování parametrů tachografu.
POPIS
Zo b r a z o v a c í j e d n o t k y jsou kruhové nebo obdélníkové, s analogovým nebo digitálním zobrazením rychlosti. Rozsahy číselníků
analogových zobrazovacích jednotek jsou 80 km/h a 140 km/h. Zobrazovací jednotky umožňují:
• ve spojení s čidlem funkci rychloměru, po připojení záznamové
• zobrazení denního nájezdu km na pomocném displeji s možností
jednotky pak funkci tachografu,
nulování,
• zobrazení okamžité rychlosti vozidla v digitální nebo analogové
• zobrazení
zákazníkem
požadovaných
údajů
(energie
podobě, stupnice s osvětlením,
spotřebovaná, energie rekuperovaná, motohodiny, teplota vody,
teplota salonu, stav paliva, napětí baterie, napětím trakce, atd),
• zobrazení okamžité rychlosti vozidla na pomocném displeji,
• signalizaci překročení hodnot zadaných uživatelem (např.
• zobrazení času na pomocném displeji,
překročení rychlosti),
• kumulované načítání ujetých kilometrů se zobrazením
na pomocném displeji (bez možnosti nulování),
• signalizaci stavu baterií popř. závady dobíjení akumulátorů
vozidla (signalizace AKU),
• regulaci jasu displeje a číselníku,
• diagnostiku připojených signálů na pomocném displeji,
• signalizaci závady v případě poruchy zápisu do paměti
tachografu, vadně zasunuté karty apod., s možností vyvolání
pravděpodobné příčiny závady na pomocném displeji,
Zá z n a m o v á j e d n o t k a umožňuje:
• připojení jedné nebo více zobrazovacích jednotek,
• zápis na SD kartu s kapacitou paměti až do 8GB(16GB),
• záznam 24 až 30 stavových signálů a 6 analogových signálů.
Dále je možno počet zapisovaných signálů rozšířit po CAN,
• krátký záznam stavových signálů a rychlosti v délce 1500 m
dráhy s krokem záznamu 0,25m,
• dlouhý záznam stavových a analogových signálů včetně rychlosti
s volitelnými kroky záznamu 0,25 m a 1 až 10 m,
• změnový záznam v době stání vozidla,
• provádění brzdných zkoušek s krokem 5 cm,
• u trolejbusů a tramvají osazených skříní měření energie záznam
spotřebované popř. rekuperované energie,
• u autobusů záznam stavu paliva,
• zadávání parametrů (aktuální datum a čas, evidenční č. vozu,
průměr kola, převodový poměr, k-faktor, parametry trakce),
• u autobusů zobrazení stavu paliva,
• u trolejbusů a tramvají osazených skříní měření spotřeby
elektrické energie zobrazení trakčního napětí a spotřebované
popř. rekuperované energie na pomocném displeji.
• využití 5 výstupů pro ovládání dalších zařízení vozidla
v závislosti na rychlosti nebo stavu zaznamenávaných signálů
(ABS, retardér, řídicí systémy atd.),
• spolupráci s palubním počítačem informačního systému,
• komunikaci s jinými přístroji vozidla po sběrnici IBIS, RS 485,
CAN, ETHERNET, USB,
• připojení zobrazovací jednotky, signálů a komunikací
prostřednictvím konektorů, signály lze připojit jedním vodičem
(se společnou zemí) nebo dvouvodičově,
• uchování dat při odpojení napájecího napětí tachografu od palubní
sítě,
• indikace stavu karty se signalizací na zobrazovací jednotce,
• indikaci poruchy zápisu.
Č i d l o r y c h l o s t i je indukční, bezkontaktní s jednoduchou montáží na vozidlo. Čidla jsou vyráběna v různých variantách. Po dohodě lze
použít i čidla již namontovaná na vozidle.
K a b e l y – součástí soupravy tachografu pro daný typ vozidla je i sada kabelů. Jedná se zejména o následující kabely:
• kabel k propojení čidla a záznamové jednotky, v případě
• kabely pro připojení k dalším zařízením (palubnímu počítači,
rychloměru k propojení čidla a zobrazovací jednotky,
vozidlové ústředně apod.),
• kabel k propojení záznamové a zobrazovací jednotky,
• rozbočovací jednotka pro kabeláže.
• konektory nebo sdružený kabel k připojení vstupních signálů
a napájecího napětí k záznamové jednotce,
Poznámka: Kabely jsou dodávány v délkách podle požadavku uživatele.
P r o g r a m o v é v y b a v e n í - s první dodávkou tachografů je uživateli bezplatně dodáváno programové vybavení (jedna licence), nezbytné
pro používání tachografu (vyhodnocení záznamu a nastavení parametrů tachografu) včetně návodu k montáži, obsluze a příkladů použití.
Programové vybavení je přehledné, intuitivní a na uživatele klade minimální nároky.
U ž i v a t e l s k ý p r o g r a m umožňuje:
• snadné ovládání s kontextovou nápovědou,
• zobrazení záznamů graficky i tabulkou,
• volbu měřítka zobrazení,
• výběr úseku z celého záznamu,
• listování a vyhledávání vybraných dat ze záznamů,
• vyhledávání pomocí kurzoru,
• tisk záznamů jízdy,
• tisk protokolu o nehodovém ději,
• statistické zpracování parametrů jízdy ze záznamů,
• umožňuje orientaci v záznamu podle čísla řidiče nebo názvu
zastávky.
Vyčítání a vyhodnocování záznamů z SD karty lze provádět na PC nebo notebookem.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozsah rychloměru (standardní dodávky)
Vstupní dvouhodnotové signály
Log 0
Log 1
Vstupní analogové signály
napěťové
proudové
Jmenovité napájecí napětí
Rozsah napájecích napětí
Rozsah pracovních teplot
Doba provozu
Pracovní poloha
0 až 80 km/hod nebo 0 až 140 km/hod
0 až 1 V
16,8 až 60 V
0 až 10 V
0 až 20 mA
24 V ss
16,8 V ss až 36 V ss
-25°C až +85°C
nepřetržitý provoz
libovolná
398-04/11/CZ
Download

SOUPRAVA TACHOGRAFU TT-62