HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ
PŘÍRUČKA
MOBILNÍ VÍŘIVÁ VANA
LUXURY 130, LUXURY 150, RELAX 130, MOUNTINE 120
Vážený zákazníku,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT.
Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás
naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si
všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat.
Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o.
Obrázek je orientační
1
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
1. Důležité bezpečnostní informace
a) Vířivá vana by měla být napájena el. proudem přes proudový chránič,
s předepsanou citlivostí unikajícího el. proudu nepřesahující 30mA.
b) El. rozvody by měly být v souladu s danými předpisy. Uzemněná zařízení
musí být trvale připojena k upevněné elektroinstalaci.
c) V případě poškození hlavního el. kabelu musí dojít k jeho výměně – a to bud´
výrobcem, servisním pracovníkem, popř. elektrikářem. Poškozený hlavní el.
kabel by měl být ihned vyměněn.
d) Volně přístupné části elektroinstalace nesmí být v dosahu osoby koupající se
ve vaně, vyjma těch, které jsou napájeny el. proudem s napětím nižším než
12 V.
e) Pro snížená rizika zásahu el. proudem nepoužívejte prodlužovací kabel,
vířivku umístěte v dosahu el. zásuvky.
f) Části obsahující elektrické komponenty musí být umístěny tak, aby nemohly
spadnout do vířivky, vyjma ovládací zařízení.
g) Nepoužívejte vířivou vanu během deště, aby nedošlo k možnému zásahu el.
proudem.
h) Nikdy nepoužívejte vířivku, pokud nefunguje sací zařízení, nebo úplně chybí.
Nikdy nenahrazujte sací zařízení zařízením s nižší kapacitou průtoku, než je
uvedena na originálním sacím zařízení.
i) V rámci snížení rizika zranění, nedovolte dětem používání vířivky bez dozoru
dospělé osoby.
j) Voda děti přitahuje, proto pokud vířivka není používána, vždy ji zakrývejte
bezpečnostním krytem / který je uzamčený /.
k) Před použitím funkce perličkové lázně vždy otevřete kryt vířivky.
l) Vířivku nezapínejte, pokud se v ní nachází zmrzlá voda.
m) Riziko zásahu el. proudem – nikdy neobsluhujte žádné el. zařízení během
pobytu ve vířivce, nebo pokud je vaše tělo mokré. Nikdy neumist´ujte el.
zařízení – jako je lampa, rádio, telefon nebo televizi v dosahu menším než
1,5m od vířivky.
n) Držte své domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti od vířivky, aby nedošlo
k jejímu poškození.
o) Riziko zásahu el. proudem – vířivou vanu instalujte v minimální vzdálenosti
2,5m od všech kovových ploch. Jako alternativa, vířivka by měla být umístěna
ve vzdálenosti přinejmenším 2,5 m od jakékoliv kovové plochy, jestliže je
trvale propojena pevným svazkem měděných drátů v kabelu / s minimálním
rozměrem 8,4 mm² /, který je připojen ke kontrolní skříňce v agregátu.
Nařízení je dáno normou ČSN 332000-4-41 ed. 2
p) RIZIKO MOŽNÉHO UTOPENÍ. Děti musí být náležitě poučeny a varovány
před neodborným používáním zařízení, aby nedošlo k nechtěnému úrazu.
Ujistěte se, že vaše děti nemají možnost používat SPA ve vaší nepřítomnosti.
q) Těhotné ženy by měly omezit pobyt ve vířivce maximálně na 10 minut, aby
nedošlo k poškození plodu.
r) Požití alkoholu, omamných látek nebo léků před nebo během pobytu ve
vířivce může způsobit ztrátu vědomí, nebo utopení se.
s) Osoby s nadváhou nebo s rizikem infarktu, nízkým nebo vysokým krevním
tlakem, s problémy s oběhovým systémem nebo diabetes, by měly možnost
koupání ve vířivce konzultovat se svým lékařem.
2
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
t) Osoby užívající léky, které způsobují ospalost, by tuto skutečnost měli
konzultovat se svým lékařem. Také ostatní léky mohou způsobit problémy se
srdečním rytmem nebo změny krevního tlaku.
u) Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla překročit 40 °C. Teplota vody mezi 38
– 40 °C je považována za bezpečnou pro zdravého dospělého jedince. Nižší
teplota vody je doporučena na prodloužení doby pobytu ve vířivce / maximálně
pak 10 minut /, a také pro menší děti. Jelikož vysoká teplota vody může
způsobit možný potrat během prvních měsíců těhotenství, těhotné ženy by
tudíž měli používat SPA pouze při maximální teplotě do 38°C.
v) V důsledku snížení rizika zranění, nikdy nepouštějte do vířivky vodu s teplotou
vyšší než 40 C°.
w) Požití alkoholu, omamných látek nebo léků může neblaze zvýšit riziko
postižení fatální hypertermií ve vířivce. Hypertermie vzniká, když vnitřní
teplota těla dosáhne vyšší hodnoty / o několik stupňů / než je normální teplota
těla – tzn. nad 38 °C. Hlavními symptomy hypertermie jsou závratě, ztráta
vědomí, ospalost, letargie a nárůst vnitřní teploty těla. Za následky
hypertermie můžeme považovat:
i. neuvědomování si bezprostředního rizika
ii. neschopnost vnímat vzrůstající teplotu
iii. neschopnost včas vylézt z vířivky
iv. fyzickou neschopnost opustit vířivku
v. poškození plodu u těhotných žen
vi. možnost ztráty vědomí s rizikem utopení se.
x) Prodloužení doby ponoření se do vody, která má vyšší teplotu, než je tělesná,
může přivodit vážné zdravotní potíže. Pokud pocítíte ospalost či slabost, ihned
vířivku opust´te.
UPOZORNĚNÍ :
1. Vířivka vždy musí být naplněna vodou, pokud jsou její čerpadla v chodu. Vířivka
musí být umístěna na podkladě, který bez problému unese její zatížení. Teplota
vody ve vířivce by neměla nikdy klesnout pod 4 C°. Nikdy nenalévejte vodu do
čistících chemikálií ve vířivce, naopak - čistící chemikálie sypejte do vody ve
vířivce. Vyhnete se tak nečekaným reakcím, jako je třeba nepříjemná chemická
sprška.
2. V důsledku vyhnutí se rizika neúmyslného vypnutí teplotního regulátoru, toto
zařízení nesmí být napájeno el. proudem prostřednictvím externího přepínače,
jako je např. časovač, nebo připojeno k el. okruhu, který se pravidelně zapíná a
vypíná.
3. Toto zařízení by neměli používat osoby se sníženými fyzickými, mentálními
schopnostmi, nebo se sníženou citlivostí ke změně vnější teploty (děti
nevyjímaje), pokud tyto osoby nejsou během pobytu ve vířivce pod dozorem
kompetentní osoby.
4. Děti by měly být během pobytu ve vířivce pod kontrolou dospělé osoby, aby se
zamezilo neodborné manipulaci se zařízením.
5. Teplota vody ve vířivce by neměla nikdy klesnout pod 4 C°.
3
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Uschovejte si tyto informace
SPECIFIKACE
Název
Vnější barva
Vnitřní barva
Maximální
kapacita osob
Objem vody
Vnější průměr
Vnitřní průměr
Výška
Počet vzduch.
trysek
Ovládací panel
Elektrické
napětí
Výhřev
Blower
Délka el.kabelu
Filtrace
Filtrační
mechanismus
LUXURY 130
Tmavý antracit
Stříbrný mat
LUXURY 150
Tmavý antracit
Stříbrný mat
RELAX 130
Purpurová
Tyrkysová
MOUNTINE 120
Námořní modř
Stříbrný mat
4 osoby
6 osob
4 osoby
3 osoby
800l
1.85m
1.40m
0.65m
1000l
2.08m
1.60m/63”
0.65m
800l
1.85m
1.40m
0.65m
800l
2.20*1.30m
1.80*0.9m
0.65m
130ks
130ks
130ks
130ks
Integrovaný na lemu vířivky
220-240V, 50Hz
1800W/1.36HP
600W
3.5m
AC12V,50Hz 30W,1880L
Kartušový filtr s krycí textílií
Vulkanizovaná
Vnější ochranná
kůže vyztužená
vrstva
tkaninou
Vulkanizovaná
kůže vyztužená
tkaninou
Materiál těla
vířivé vany
0.60mm/24 kalibr
K80 stálé PVC
0.60mm/24 kalibr
K80 stálé PVC
Vrchní kryt se
zipem
Vulkanizovaná
kůže s ALU
termofólií
Vulkanizovaná
kůže s ALU
termofólií
Vnější ochranný
kryt
Rozměry balení 53 * 43.5 * 73cm
Hmotnost
31/27Kg
Balení/Vířivky
x
x
0.60mm/24 kalibr
K80 stálý polyester
laminovaný PVC
fólií
Stálý polyester
laminovaný PVC s
ALU termofólií
0.60mm/24 kalibr
K80 stálý polyester
laminovaný PVC
fólií
Stálý polyester
laminovaný PVC s
ALU termofólií
Ochranná textilní tkanina
53 * 43.5 * 77cm
53 * 43.5 * 73cm
53 * 43.5 * 77cm
33/29Kg
31/27Kg
33/29Kg
4
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Návod na instalaci
A. Ujistěte se, že níže uvedené komponenty nechybí:
a. Vířivá vana
b. PU kryt s fólií a zipem
d. Filtrační nádoba
e. Kryt filtrační nádoby
c. Nafukovací hadice
f. Gumový špunt
g. Korekční náplast
B. Požadavky na umístění:
1. Podlaha pod vířivou vanou musí unést předpokládanou zátěž.
2. Musí být zajištěn adekvátní drenážní systém pro odtok přes okraj se
přelévající vody.
Důležité upozornění: Z důvodu kombinace váhy vody, vířivky a uživatelů, je
nesmírně důležité, aby samotná vířivá vana byla umístěna na hladké, pevné a rovné
ploše, která je schopná poskytovat stabilní a trvalou podporu. Pokud je vířivá vana
umístěna na nevhodné ploše, v důsledku čehož dojde k samotnému poškození
vířivky, pak na takový druh závady nelze uplatňovat požadavek na reklamaci.
Je odpovědností majitele vířivky, aby zajistil její umístění na řádné a výrobcem
doporučené ploše.
A) Vnitřní instalace:
Níže jsou vyjmenovány specifické požadavky pro vnitřní instalaci vířivé vany.
1. Podlaha pod vířivkou musí unést její zátěž. Podlaha nesmí být kluzká, její
5
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
povrch musí být rovný.
2. Pro vnitřní instalaci vířivky je důležitá řádná drenáž. V případě výstavby nové
místnosti pro umístění vířivé vany doporučujeme zároveň vybudovat i řádnou
drenáž.
3. Vlhkost je přirozenou součástí prostředí kolem vířivky. V navržené lokaci
umístění vířivky je proto nutné stanovit účinek vlhkosti vzduchu na kousku
papíru nebo dřeva, atd. Pro snížení vlhkosti v inkriminované oblasti je potřeba
provádět časté větrání. Architekt by měl rozhodnout, jestli je třeba zajistit více
klimatizace v místnosti, kde bude vířivá vana umístěna.
POZNÁMKA: Neumist´ujte vířivku na koberec nebo na materiály, které mohou být
nadměrnou vlhkostí poškozeny.
B) Venkovní instalace :
1. Nezáleží na tom, kam vířivku umístíte, je však důležité, aby byla umístěna na
pevném podkladu. Pokud instalujete vířivku venku, ujistěte se, že se pod ní
nebo v jejím okolí nenachází žádné ostré předměty, které by ji mohly poškodit.
Zároveň plocha pod vířivkou by měla být rovná, aby její umístění bylo stabilní.
2. Během napouštění, vypouštění nebo provozu vířivky může dojít k vylití vody.
Proto by měla být vířivka nainstalována poblíž odtokového kanálku.
3. Neumožněte dlouhodobé vystavení povrchu vířivky vlivu slunečních paprsků.
C) Montáž
1. Vybalte vířivku z krabice, rozložte ji i kryt. Ujistěte se, že jsou uloženy
správnou stranou nahoru. Viz nákresy níže.
6
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
2. Otevřete
vzduchový
uzávěr vířivky. Našroubujte na
něj nafukovací hadici.
2
3. Otevřete vzduchový
ventil. Připojte druhý konec
nafukovací
hadice
k vzduchovému ventilu.
3
4. Napumpujte vzduch do tělesa vířivky
stisknutím tlačítka “BUBBLE”.
4
4
7
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Poté, co je vířivka zcela naplněna vzduchem, stisknutím tlačítka “BUBBLE” vypnete
funkci nafukování.
Upozornění1: Nepřeplňte vířivku vzduchem.
Upozornění2: Pokud chcete dofouknout již vodou naplněnou vířivku, musíte nejdříve
stisknout tlačítko “BUBBLE” na dobu 2-3 minut a poté pokračovat
podle kroků 2-5.
5. Odstraňte nafukovací hadici a pevně zašroubujte ventil.
6. Odstraňte nafukovací hadici ze vzduchového uzávěru a pevně utáhněte
uzávěr.
7. Našroubujte / v protisměru / filtrační nádobu na vodní přívod na stěně vířivky.
8. Vířivku naplňte pomocí zahradní hadice vodou. A to až po naznačenou úroveň
hladiny vody na vnitřní stěně vířivky.
9. Umístěte PU kryt na vířivku a zapněte zip.
7
8
9
8
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
UVEDENÍ DO PROVOZU
A. Ujistěte se, že voda ve vířivce dosahuje přesně na natištěnou linii vodní hladiny na
vnitřní straně vířivky. Nikdy nenechávejte běžet vířivku naprázdno, na případná
poškození se nevztahuje garance.
B. Kontrolní panel
Tlačítko FILTER - Zap/Vyp tlačítko pro filtrační systém.
Stisknutím tohoto tlačítka se spustí filtrační čerpadlo a zároveň se rozsvítí červená
kontrolka. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se pumpa vypne spolu s ní se vypne
i červená kontrolka.
Po nepřetržitém 168 hodinovém provozu filtrační pumpy se na displeji objeví
označení ‘FC’ spolu se zvukovým upozorněním. V tuto chvíli se zapne i červená
kontrolka, tlačítko filtračního systému je zapnuté, ale filtrační čerpadlo nepracuje.
Kontrolka klávesnice pro systém vyhřívání nesvítí a systém nahřívání nepracuje.
Pouze opětovným stisknutím tlačítka ‘FILTER’ se vypne kontrolka klávesnice pro
filtrační systém. V tuto chvíli zmizí na displeji označení ‘FC’ a zároveň se vypne
varovný signál. Na displeji se objeví aktuální teplota vody. Všechna tlačítka se
navrátí do normálního pracovního režimu.
‘FC’ a varovný tón mají připomenout uživateli vyčištění nebo výměnu filtračních
elementů.
Tlačítko BUBBLE - Zap/Vyp tlačítko pro perličkový systém.
Stisknutím tohoto tlačítka se spustí provzdušňovací pumpa a zároveň se zapne
červená kontrolka. Opětovným stisknutím tlačítka BUBBLE se perličkový systém
vypne a červená kontrolka přestane svítit. Perličkový systém se automaticky vypne
9
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
po 20 minutách nepřetržitého provozu. Pokud budete požadovat další
provzdušňování, musíte počkat deset minut a poté opět stisknout tlačítko BUBBLE.
Během doby, kdy je perličkový systém v provozním režimu 15 minut můžete tento
systém vypnout, nebo opět zapnout. Po uplynutí doby 15 minut provozu perličkového
systému, může být tento režim ukončen, ale ne opět spuštěn. K opětovnému
spuštění perličkového systému může dojít až po 10 minutách. Po uplynutí doby 20
minut provozu perličkového systému a jeho ukončení, je možné tento systém opět
spustit až za 10 minut.
Tlačítko HEATER - Zap/Vyp tlačítko pro ohřívací systém.
Stisknutím tohoto tlačítka se spustí ohřívání vody a zároveň se
rozsvítí červená kontrolka. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
se ohřívač vypne a spolu s ním zhasne i červená kontrolka.
Stisknutím tlačítka ‘HEATER’, ohřívací systém začne pracovat a
rozsvítí se červená kontrolka. Ve stejný okamžik se rozsvítí červená kontrolka tlačítka
FILTER a zapne se filtrační pumpa. Toto je dáno výrobním nastavením.
Po dosažení přednastavené teploty vody se automaticky vypne systém nahřívání
vody, ale nevypne se červená kontrolka tlačítka HEATER. Filtrační pumpa přestane
pracovat a červená kontrolka tlačítka HEATER se vypne. Když teplota vody klesne 2
stupně pod přednastavenou teplotu, vyhřívací systém se automaticky zapne a
zároveň se zapne i filtrační pumpa. Zapne se červená kontrolka tlačítka Filter.
Tlačítko TEMPERATURE – Tlačítko pro nastavení teploty. Po
stisknutí tohoto tlačítka začnou na displeji blikat číslice, pomocí
tlačítek můžete nastavit požadovanou teplotu vody. Po ukončení
nastavení požadované teploty, opět stiskněte tlačítko
TEMPERATURE pro potvrzení. Přednastavená teplota vody je
40°C, přičemž vy můžete nastavit teplotu mezi 20-42°C.
------ Tlačítko pro zvýšení teploty
------ Tlačítko pro snížení teploty
10
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Kontrolní panel je vyroben z přírodně nezávadného PU materiálu, který je měkký a
příjemný. Povrch vířivé vany je omyvatelný.
Kontrolní panel je pochromovaný, a vyhovuje požadovaným standardům.
Povrchový film je připevněn na kontrolní panel vodou nerozpustným lepidlem.
Tělo vířivé vany:
1.
2.
Napuštění vzduchu do těla vířivky: tlak vzduchu v těle vířivky je třeba kontrolovat
pohmatem i vizuálně během nafukovacího procesu. Nesmí dojít k poškození
přetlakováním! Vířivku nafoukněte pouze neúplně, tak aby sama stála, tlak vody
případnou nedofouklost vykompenzuje. Po napuštění vodou případně můžete
vířivku dofouknout dle potřeby.
Napouštění vody do tanku vířivky: voda by měla být napuštěna o 2 cm výše nad
doporučenou linii. Pokud bude vodní hladina níže, nemusí se spustit nahřívání.
Pokud bude hladina vody výše, během užívání vířivky může dojít k jejímu
přetékání přes okraj.
11
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
3.
Péče o vodu ve vířivé vaně:
3.1 Voda v tanku vířivky by měla být pravidelně filtrována v pevně stanovený čas.
Nedoporučujeme permanentní filtraci vody.
3.2 Voda v tělese vířivky by měla být pravidelně chemicky ošetřována. Vyjma užití
chemických prostředků obsahujících ionty kalcia se tyto nesmí používat. Pokud
se pro čištění vody použijí chemické prostředky s obsahem iontů kalcia, s velkou
pravděpodobností se na stěnách vodního tanku a vnitřních stěnách potrubí
ohřevného systému vytvoří vrstva usazeniny. Vodní kámen pak může poškodit
elektrické komponenty uvnitř kontrolní skříňky a dále může mít nepříznivý vliv na
životnost kontrolní skříňky.
3.3 Po nepřetržitém 168 hodinovém provozu filtračního systému, se tento systém
automaticky vypne a spustí se varovný signál, aby připomněl uživateli nutnost
vyčištění nebo výměny filtračního tělesa.
4. Zazimování vířivky
Vypust´te veškerou vodu z vodního tanku a vytřete zbylé vodní kapky z tělesa tanku.
Poté nechte vířivku na 24 hodin řádně vyschnout, vypust´te z ní vzduch a složte ji.
Pokud budete tento proces provádět v zimě, vířivku složte uvnitř domu, protože
venkovní teplota v zimě je nízká a materiál, z kterého je vířivka vyrobena by mohl
ztuhnout. Skládání vířivky za těchto podmínek by mohlo způsobit praskliny v jejím
materiálu. Uložte složenou vířivku do krabice a tu pak umístěte na stinné místo,
přímé sluneční světlo má nepříznivý vliv na materiál vířivky.
ÚDRŽBA
A. Údržba vody
1. Filtrační nádobu pravidelně vyčistěte po 72- 120 hodinách nepřetržitého
provozu. Filtrační nádoba by měla být vyměněna jednou za měsíc – záleží na
vytíženosti vířivky.
2. Po několika dnech používání, vyměňte vodu ve vířivce, nebo ji vyčistěte pomocí
chemických prostředků. Všechny vířivky požadují použití chemických
ošetřovacích prostředků na vodu. Výběr vhodných chemických prostředků
konzultujte s vaším dodavatelem. Věnujte prosím pozornost informacím,
uvedeným na čisticích prostředcích . Na poškození způsobené špatným
použitím chemických prostředků a špatnou údržbou vody se nevztahuje záruka
zboží.
a. Pro údržbu vyváženého vodního prostředí ve vaší vířivce doporučujeme
rozmezí PH mezi 7.2 a 7.8, celková zásaditost 80 - 120ppm a chloridace
3 - 5ppm. Doporučujeme vám nákup testovací sady chemického prostředí
vody a jeho použití nejméně jednou týdně. Nízké PH poškodí vířivku a
čerpadlo. Na škody, vzniklé v důsledku výše uvedeného se nevztahuje
záruka zboží.
12
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
b. Péče o čistotu vody ve vířivce spočívá na jejím uživateli, je tudíž vhodné
pravidelně a periodicky (denně, pokud je třeba) vodu chemicky ošetřit.
Chemické čisticí prostředky zničí případné bakterie a viry ve vodě, v níž
se mohou během jejího používání objevit.
B. Vyčištění filtrační nádoby
1. Nejprve se ujistěte, že vířivka je odpojena od zdroje el. proudu.
2. Vyšroubujte pohybem v protisměru hodinových ručiček filtrační nádobu.
3. Odstraňte kryt filtrační nádoby. Viz obr. 2,3.
2.
3.
13
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
4. Filtrační nádobu můžete
vymýt vodou ze zahradní hadice
a znovu ji použít. Pokud filtrační
nádoba bude i po umytí dále
znečištěna,
měla
by
být
vyměněna.
4
5. Na filtrační nádobu umístěte její
kryt a umístěte ji nazpět do
vodního
přítoku,
a
to
našroubováním
po
směru
hodinových ručiček.
5
14
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
C. Drenáž
1. Nejprve se ujistěte, že vířivka je odpojena od zdroje el. proudu / zásuvka
kabelu není v zásuvce /.
2. Vložte gumovou zástrčku do výtokového otvoru ve vnitřní straně vířivky.
3. Otevřete odtokový kanálek na vnější straně vířivky. Našroubujte do
odtokového kanálku jednu část nafukovací hadice.
4. Vyjměte gumový špunt z odtokového kanálku ve vnitřní straně vířivky a nechte
vodu odtéct.
5. Po vypuštění vody z tanku vířivky stiskněte tlačítko funkce BUBBLE a to na
dobu 2-3 minut, tím se odstraní voda ze vzduchového potrubí.
6. Po ukončení drenáže odstraňte nafukovací hadici a pevně utáhněte uzávěr.
D. Vyčištění vířivky
Zbytky čisticích prostředků se mohou postupně usazovat na povrchu vířivky a
narušovat jeho povrch. Použité sanitární prostředky se postupně nakumulují ve vodě.
Pro vyčištění vířivky použijte mýdlovou vodu a potom vysušte. Poznámka:
nepoužívejte kartáče s tvrdými štětinami nebo abrasivní prostředky.
15
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
OPRAVA A USKLADNĚNÍ
1. Oprava vířivky
Pokud je vířivka protržená nebo proražená, k její opravě použijte přiloženou záplatu.
Vysušte poškozenou oblast. Aplikujte přiložené lepidlo na záplatu a tu pak přitiskněte
na poškozené místo. Vyhlad´te záplatu tak, aby se odstranily vzduchové bubliny.
Takto se většinou podaří nenápadným způsobem odstranit závadu.
2. Uskladnění vířivky
Ujistěte se, že všechna voda z vířivky je vysušena. Toto je podstatné pro prodloužení
životnosti vaší vířivky. Doporučujeme vám použít vysavač, který je schopný odsát
vodu z potrubního systému vířivky. Odstraňte filtrační nádobu.
Doporučujeme uskladnění vířivky v originálním balení na suchém a teplém
místě.
Pozn.: Plastické materiály se po vystavení teplotám pod 0 C° stávají křehké a
lámavé. Vystavení vířivky mrazu může způsobit její nevratná poškození, na
která se nevztahuje záruka na zboží.
IDENTIFIKACE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
V tabulce uvádíme tipy problémů, které se mohou při provozu vířivky vyskytnout,
abychom vám tímto pomohli diagnostikovat a popř. vyřešit vzniklé problémy.
PROBLÉM
MOŽNÉ PŘÍČINY
Systém
- Vzduchová pumpa je příliš
provzdušňování horká
nefunguje
- Možná porucha v rozvodné
skříňce
- Je nastavena příliš nízká
teplota vody
Zanešená filtrační nádoba
Nefunguje
ohřevný systém - Špatná úroveň vodní hladiny
- Nepracuje ohřevné těleso
- Zanešená filtrační nádoba
Filtrační systém
- Možná porucha v rozvodné
nefunguje
skříňce
16
ŘEŠENÍ
- Vypněte vzduchové čerpadlo.
Poté, co se ochladí, připojte
vanu opět ke zdroji el. energie a
stiskněte tlačítko BUBBLE.
- Zavolejte servis, pokud pumpa i
nadále nefunguje.
- Nastavte vyšší teplotu (20-42°C).
- Vyčistěte/vyměňte včas filtrační
nádobu
- Doplňte vodu na požadovanou
úroveň.
- Volejte servis.
- Vyčistěte/vyměňte včas filtrační
nádobu
- Volejte servis, pokud filtrační
systém i nadále nefunguje.
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
- Napětí el. proudu nebo - Zajistěte profesionálního
frekvence není kompatibilní
elektrikáře pro kontrolu napětí
s nastavením vířivky
el. proudu.
Únik vody
vířivky
z - Vířivka je protržena nebo
proražená
- Nedostatečná doba filtrace
Voda
zakalená
je - Špinavá filtrační nádoba
- Špatná údržba vody
- Použijte přiloženou opravnou
náplast
- Prodlužte dobu filtrace
- Vyčistěte/vyměňte filtrační
nádobu
- Následujte pokyny výrobce
čistících chem. prostředků
Bezpečnostní zóny pro el. rozvody
Upozornění: Bezpečnostní zóny připojení el. rozvodů k vířivce jsou různě veliké.
Viz nákres níže:
Pozn.: Naměřené rozměry jednotlivých zón jsou limitovány stěnami i jednotlivými
sekcemi vířivky.
BEZPEČNOST & USTANOVENÍ
17
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
1. Specializovaný elektrikář by měl ve spolupráci s vaším dodavatelem el.
energie propojit všechnu kabeláž s vířivkou v Zónách 0, 1 a 2 prostřednictvím
ochranných vodičů.
2. Měření ochrany lokací bez el. rozvodů a na ni volně uložená kabeláž není
povolena.
3. Elektrické komponenty by měly mít přinejmenším následující stupně ochrany:
Rozvodné skříňky by neměly být umístěny v zónách 0 a 1, vyjma zóny 1, kde
je povolen okruh s nízkým el. napětím.
a. v zóně 0: IPX8
b. v zóně 1: IPX5
4. V zónách 0 a 1 by neměl být umístěn žádný přepínač nebo různé el.
komponenty.
5. Transformátor musí být umístěn mimo zónu 1.
Závazky kupujícího
Zákazník musí mít uvedeno na faktuře, účtence nebo dokladu o instalaci přesné
datum prodeje vířivky. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží / které bylo
poškozeno zákazníkem / k/od výrobce či autorizovaného servisu si zákazník hradí
sám. To zahrnuje i náklady za přepravu náhradních dílů od výrobce. Všechny
náklady spojené s případnou reinstalací či dodáním nových dílů si zákazník hradí
sám / pokud došlo k poškození zboží nevhodným zacházením ze strany zákazníka /.
V takovém případě po vás bude dodavatel žádat úhradu nákladů spojených
s případnou opravou. Prací výrobce je také testování a oprava poškozených výrobků
či jejich součástek, na které se nevztahuje specifikovaná záruční doba.
Omezení a výjimky záruky
Neuznání reklamace
Záruka se na výrobek nevztahuje, pokud byl upraven, špatně používán, nebo byl
opraven neautorizovanou osobou, nebo není nainstalován dle instrukcí stanovených
výrobcem. K dalším možným poškozením, na která se nevztahuje záruka, patří
provozování vířivky bez vody nebo nesprávná úroveň vodní hladiny, použití
prodlužovacího kabelu, nesprávná chemická údržba, zapuštění vířivky pod úroveň
terénu, poškození způsobená ledem nebo zamrznutím, příliš nízké nebo vysoké
napětí sítě. Tato záruka vám poskytuje specifická práva. Dané specifikace se mohou
měnit bez upozornění.
Správné nakládání s výrobkem
Tato značka indikuje, že s tímto produktem by se nemělo nakládat jako
s ostatním domácím odpadem, a to v rámci předpisů Evropské unie. Jako
18
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
prevence proti poškozování přírodního prostředí a lidského zdraví by měl být tento
výrobek recyklován. Pro recyklaci tohoto produktu použijte prosím stanovený sběrný
systém, nebo se přímo obrat´te na vašeho prodejce.
Závěrečné upozornění
19
HANSCRAFT, s.r.o.
Klivarova 363
149 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Bezpečná a ekologická likvidace vířivé vany
Filtrace je vyrobena z plastů, které lze recyklovat. Po ukončení životnosti přístroje prosím
zajistěte bezpečnou a ekologickou likvidaci a pomozte tímto zlepšit životní prostředí.
Servis a reklamace
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění závady se
prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo distributora.
Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami Vašeho
prodejce nebo distributora.
Váš prodejce: …………………………………………………………………………………………
Kontakt na prodejce: …………………………………………………………………………………
Datum prodeje: ……………………………………………………………………………………….
Vážený zákazníku,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT.
Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás
naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si
všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat.
Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o.
20
Download

Návod - Vířivé vany-Spa