Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i.
Výroþní zpráva
2013
Praha
þerven 2014
Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - RuzynČ
Tel.: +420 233 022 111; +420 233 022 307
Fax: +420 233 312 507
e-mail: [email protected]
http://www.vuzt.cz
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Výroþní zpráva Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. za rok 2013 je zpracována na
základČ ustanovení § 30 odst. 1 zákona þ. 341/2005 Sb. o veĜejných výzkumných institucích a
obsahuje údaje dle § 30 odst. 4 písm. a) až g) uvedeného zákona a další skuteþnosti
požadované zvláštním právním pĜedpisem (§ 21 zákona þ. 563/1991 Sb. o úþetnictví, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ).
2
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
OBSAH
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Základní údaje o instituci ............................................................................................... 5
Složení orgánĤ veĜejné výzkumné instituce .................................................................. 5
ěeditel VÚZT, v.v.i........................................................................................................ 5
Rada instituce VÚZT, v.v.i. ........................................................................................... 5
Dozorþí rada instituce VÚZT, v.v.i. ............................................................................... 5
ýinnost orgánĤ Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v roce 2013 .......... 6
ýinnost Rady instituce ................................................................................................... 6
ýinnost Dozorþí rady ..................................................................................................... 8
ýinnost odborné a oponentní rady ............................................................................... 10
ýinnost Pracovní vČdecké skupiny pro oblast zemČdČlské techniky, energetiky a
staveb (SZTES) ............................................................................................................ 11
4
Organizace veĜejné výzkumné instituce ...................................................................... 12
4.1
Organizaþní schéma ..................................................................................................... 12
4.2
Vedení ústavu ............................................................................................................... 15
5
Základní personální údaje instituce ............................................................................ 16
5.1
Struktura zamČstnancĤ instituce ................................................................................... 16
5.2
Personální obsazení podle organizaþní struktury ......................................................... 17
5.2.1 Personální obsazení jednotlivých odborĤ od 1.1. do 27.3. 2013 ................................. 17
5.2.2 Personální obsazení výzkumných týmĤ od 27.3. 2013 ................................................. 18
6
Informace o zmČnách zĜizovací listiny ........................................................................ 18
7
ZamČĜení þinnosti instituce a její výsledky ................................................................. 18
7.1
Hlavní þinnost .............................................................................................................. 18
7.2
PĜehled Ĝešených projektĤ a výzkumného zámČru VÚZT, v.v.i. v roce 2013 ............. 19
7.3
Dosažené výsledky ....................................................................................................... 22
7.3.1. Hlavní dosažené výsledky projektĤ NAZV MZe ........................................................... 22
7.3.2 Hlavní dosažené výsledky projektĤ Technologické agentury (TA ýR) ........................ 26
7.3.3 Hlavní dosažené výsledky projektĤ MV ýR - Bezpeþnostní výzkum ............................ 29
7.3.4 Hlavní dosažené výsledky výzkumného zámČru MZe ................................................... 30
7.3.5 Celkový pĜehled výsledkĤ Ĝešení projektĤ a výzkumného zámČru................................ 31
7.3.6 Hlavní výsledky projektĤ a výzkumného zámČru .......................................................... 32
7.4
Spolupráce se zahraniþím ............................................................................................. 34
7.4.1 ýlenství v mezinárodních organizacích ....................................................................... 34
7.4.2 Mezinárodní projekty ................................................................................................... 35
7.4.3 Zahraniþní spolupráce, konference, dohody o spolupráci ........................................... 35
7.4.4 Zahraniþní pracovní cesty ............................................................................................ 36
7.4.5 Mezinárodní semináĜe a konference a workshopy ....................................................... 39
7.1.6 Úþast VÚZT, v.v.i. na výstavách .................................................................................. 39
7.5
Další þinnost ................................................................................................................. 41
7.5.1 Zakázky pro MZe .......................................................................................................... 41
7.5.2 Inovaþní vouchery ........................................................................................................ 41
7.5.3 Pedagogická þinnost .................................................................................................... 42
7.5.4 Vydavatelská þinnost .................................................................................................... 42
7.5.5 ýlenství a úþast v komisích a radách ........................................................................... 43
7.6
Jiná þinnost ................................................................................................................... 45
7.6.1 Zakázky jiné þinnosti .................................................................................................... 45
8
Roþní úþetní závČrka VÚZT, v.v.i. ke dni 31.12.2013 ................................................ 46
8.1
Informace k roþní úþetní závČrce ................................................................................. 46
8.1.1 Informace o uskuteþnČných finanþních kontrolách ve VÚZT, v.v.i. v roce 2013 ......... 46
3
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
8.1.2 Stav fondĤ VÚZT, v.v.i. ke dni 31. 12. 2013 ................................................................. 47
8.1.3 VypoĜádání VÚZT, v.v.i. se státním rozpoþtem za rok 2013 ........................................ 47
8.1.4 Výsledek hospodaĜení VÚZT, v.v.i. v roce 2013 .......................................................... 48
8.2
Roþní úþetní závČrka VÚZT, v.v.i. v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 ................... 49
9
Minulý vývoj spoleþnosti .............................................................................................. 65
10 Skuteþnosti, které nastaly po 1. 1. 2014 ....................................................................... 65
11 PĜedpokládaný vývoj þinnosti instituce....................................................................... 68
11.1 Koncepce þinnosti do roku 2015 .................................................................................. 68
12 Zpráva nezávislého auditora ........................................................................................ 72
13 Stanovisko dozorþí rady VÚZT, v.v.i. ......................................................................... 75
14 Informace o opatĜeních k odstranČní nedostatkĤ v hospodaĜení ............................. 76
15 Schválení výroþní zprávy radou instituce ................................................................... 77
PĜílohy: .................................................................................................................................... 78
PĜíloha þ. 1....................................................................................................................................
Výsledky Ĝešení projektĤ a výzkumného zámČru za rok 2012 þlenČné podle Metodiky
hodnocení Rady pro VaVaI ...................................................................................................... 79
PĜíloha þ. 2....................................................................................................................................
SmČrnice ý. 2/2014 Ochrana duševního vlastnictví, transferu a komercionalizace výsledkĤ
výzkumu ve Výzkumném ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i.................................................. 90
4
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
1
Základní údaje o instituci
Název instituce:
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i.
Sídlo instituce:
Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – RuzynČ
Iý:
00027031
DIý:
CZ00027031
Právní forma:
VeĜejná výzkumná instituce
ZĜizovatel:
Ministerstvo zemČdČlství ýeské republiky
ZĜizovací listina:
ý.j. 22972/2006-11000 ze dne 23.6.2006 s úþinností od 1.1.2007
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. (dále jen VÚZT, v.v.i.) byl zĜízen podle
zákona þ. 341/2005 Sb. o veĜejných výzkumných institucích Ministerstvem zemČdČlství
ýeské republiky s úþinností od 1. ledna 2007 (ZĜizovací listina VÚZT, v.v.i. þj. 22972/2006 –
11000 ze dne 23.6.2006).
VÚZT, v.v.i. se ve své þinnosti Ĝídí ĜádnČ schválenými vnitĜními pĜedpisy specifikovanými v
§ 20 zákona þ. 341/2005 Sb.
2
Složení orgánĤ veĜejné výzkumné instituce
(zákon 341/2005 Sb., þást pátá § 16, odst. 1)
Orgány Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. (dále jen VÚZT, v.v.i.) jsou:
2.1 ěeditel VÚZT, v.v.i.
Ing. Marek SvČtlík, Ph.D.
2.2 Rada instituce VÚZT, v.v.i.
má 5 þlenĤ a pracovala ve složení:
Ing. Petr Plíva, CSc., VÚZT, v.v.i., pĜedseda RI
Ing. Antonín Machálek, CSc., VÚZT, v.v.i., místopĜedseda RI
Ing. Michaela BudĖáková, MZe, þlen RI,
Ing. Milan Herout, VÚZT, v.v.i., þlen RI,
Ing. Radek Chmelík, Hájek, a.s.
2.3 Dozorþí rada instituce VÚZT, v.v.i.
má 5 þlenĤ a pracovala ve složení:
doc. Ing. Milan Podsedníþek, CSc., Ministerstvo zemČdČlství ýR, pĜedseda dozorþí
rady
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc., VÚZT, v.v.i., místopĜedseda DR,
5
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
doc. Ing. Vlastimil Altman, Ph.D. ýeská zemČdČlská univerzita v Praze, þlen DR,
Ing. Kamil Bílek, Ministerstvo zemČdČlství ýR, þlen DR,
Ing. JiĜí Souþek, Ph.D., VÚZT, v.v.i., þlen DR.
3
ýinnost orgánĤ Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v roce
2013
3.1 ýinnost Rady instituce
PoĜadové Datum
þíslo
konání
zasedání
1/2013
11. 3. 2013
PĜítomný
Hlavní body jednání
zástupce DR
VÚZT,v.v.i.
-byli pĜedstaveni noví námČstci VÚZT, v. v. i. –
doc.Ing.
Ing. Voláková a Ing. Chalupa
Milan
Podsedníþek, -konstatování opravy v zápisu ze 4. zasedání
CSc.
– -formou per rollam byly odsouhlaseny návrhy
pĜedseda DR projektĤ do soutČže OMEGA a EFEKT
-Ĝeditel
seznámil
RI
s návrhem
nového
Organizaþního Ĝádu VÚZT, v. v. i.
-Ing. BudĖáková upozornila na nejasnosti
v platnosti SmČrnice þ.1/2013 – nutnost novelizace
-Ing. SvČtlík seznámil pĜítomné s návrhem na zmČnu
Pravidel pro hospodaĜení s fondy – kladen dĤraz na
projednání s odborovou organizací
-seznámení RI s pĜedbČžnými výsledky hospodaĜení
v roce 2012, pohledávky po lhĤtČ splatnosti pĜedány
k právnímu Ĝešení
-projednána možnost využití pozemku v ěepích
-seznámení RI s þinností externího pracovníka Ing.
Stanislava Schmidta
-Ĝeditel seznámil RI s dĤvody rozdílného jmenování
námČstkĤ, Ĝešena rozpornost s kolektivní smlouvou
- RI byla seznámena formou prezentace o
dosažených hospodáĜských výsledcích za roky 20072012
-RI pĜedložena novela smČrnice k uplatĖování
vnitĜního kontrolního systému þ. 1/2013 platná od
30. 1. 2013 (upozornČno na nedostateþnou definici
pojmu „ pĜíkazce operace“ – potlaþení principu
„ pravomoc – odpovČdnost“ )
-RI pĜedloženy informace k založení dceĜiné firmy
typu Spin-Off, schválení návrhu RI s dĤrazem na
pĜedložení podnikatelského zámČru
-Ĝeditel poukázal na nevyhovující stávající Kariérní
Ĝád-zohlednČní nové Metodiky hodnocení výsledkĤ
VO
-vznesena pĜipomínka na malou þetnost porad,
doporuþení Ĝediteli zlepšit komunikaci mezi
vedením a odpovČdnými pracovníky VÚZT, v. v. i.
6
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
2/2013
11. 5. 2013 Ing.
3/2013
-byly projednány výsledky hospodaĜení a þinnosti
ústavu za první þtvrtletí roku 2013, RI požaduje
zdĤvodnit nárĤst þerpání služeb a složení ostatních
nákladĤ
-bylo projednáno využití pozemku v ěepích a
ZliþínČ
-RI projednala dopisy týkající se výpovČdí, které
obdržela od ZO VÚZT
-RI upozorĖuje Ĝeditele na manažerské selhání ve
vČci ukonþení pracovního pomČru nČkterých
zamČstnancĤ a požaduje vyjasnČní celé záležitosti
písemnČ
-RI vznesla výhrady ke zpĤsobu obsazení funkce
námČstek pro výzkum a doporuþuje na tuto funkci
vypsat Ĝádné výbČrové Ĝízení
-RI projednala zpĤsob zavádČní nové odsouhlasené
organizaþní struktury ústavu do praxe
-RI projednala zpĤsob Ĝízení instituce Ĝeditelem Ing.
SvČtlíkem a vyslovila k tomu urþité výhrady
21. 6. 2013 doc.
Ing. - þlenové RI pĜedložili návrh doplnČní SmČrnice þ.4
(podpisová tabulka)
Antonín
-pĜedseda RI požadoval doĜešení úvazku Zuzany
Jelínek,
Funkové
CSc.,
místopĜedseda -RI schvaluje výroþní zprávu za rok 2012 a
doporuþuje ji k odeslání na MŠMT
DR
-RI byla pĜedložena informace o využití pozemku
v ěepích, RI doporuþuje v þinnosti pokraþovat
-RI byl pĜedložen návrh nájemní smlouvy a
redislokace pronajímaných objektĤ
-RI byly pĜedloženy informace o návrhu
podnikatelského zámČru dceĜiné Spin - Off
spoleþnosti
-byla Ĝešena otázka návrhu pracovního Ĝádu VÚZT,
v. v. i.
-RI byl pĜedložen návrh zmČny pravidel pro
hospodaĜení s fondy
- RI byla pĜedána informace o výbČrovém Ĝízení na
pozici pracovníka laboratoĜe
16. 7. 2013 doc.
Ing. -Ĝeditel pĜednesl své stanovisko RI, vyjádĜené
JiĜí -RI schválila návrh obou projektĤ do soutČže Centra
Souþek,Ph.D, kompetence a IEE
þlen DR
4/2013
5/2013
Antonín
v zápise z 6. jednání ze dne 17. 5. 2013
MimoĜádné Jelínek,
-byly projednány výtky ze strany RI vĤþi Ĝediteli ve
zasedání
CSc.,
smyslu
možného manažerského selhání
RI
místopĜedseda
DR
26. 11. 2013 doc.Ing.
-RI instituce obdržela výsledek kontroly ohlednČ
hospodaĜení finanþních prostĜedkĤ urþenými na VZ
Milan
a rozvoj
7
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Podsedníþek, -RI byly pĜedloženy další informace ohlednČ využití
CSc.
– pozemku v ěepích
pĜedseda DR -byl projednán podnikatelský projekt Spin - Off
spoleþnosti, RI doporuþuje realizovat þinnost
v rámci další a jiné þinnosti
-RI byly pĜedloženy pĜipomínky a upĜesnČní
k pracovnímu Ĝádu ze strany zamČstnancĤ
VÚZT, v. v. i.
- Ĝeditel pĜedložil RI návrh na spolupráci s firmou
EY – v rámci interního auditu zjednodušit chod
firmy
-Ĝešena problematika smlouvy a Adirne Telco, s.r.o.
-Ĝešena zpráva o þinnosti PJK Consulting, s.r.o.
-Ĝešeny smČry dalšího rozvoje VÚZT, v. v. i.
-projednání Jednacího Ĝádu a statutu VČdecké rady
VÚZT, v. v. i.
-projednána zmČna v RAV – institucionalizace
- projednána možnost kontaktního místa
VÚZT, v. v. i. ve ZlínČ
-RI pĜedloženy informace Ĝeditele instituce
o þinnosti VÚZT, v. v. i .
Podrobné informace k jednáním RI jsou uloženy v sekretariátu Ĝeditele.
3.2 ýinnost Dozorþí rady
PoĜadové Datum
Druh zasedání, pĜizváni Hlavní body jednání
þíslo
konání
zasedání
1/2013
29. 3. 2013
Ing. Petr Plíva, CSc., DR VÚZT, v. v. i. projednala informaci
místopĜedseda RI
Ing. Bílka o právním výkladu k zákonu
þ. 341/2005 Sb. o poskytování
Mgr. VojtČch Smejkal, informací osobám, které jsou ve
ekonomický
námČstek smluvním vztahu s MZe.
VÚZT, v. v. i.
DR
projednala
informace
k
Ing.
Marek
SvČtlík, hospodaĜení ústavu k 31. 12. 2012.
Ph.D., Ĝeditel
Mgr.
Smejkal
objasnil
zpĤsob
VÚZT, v. v. i.
nakládání s výzkumným majetkem. DR
žádné
nedostatky
Ing. Pavlína Voláková, neshledala
Ph.D., námČstkynČ pro v hospodaĜení ústavu
výzkum
DR schválila „ Zprávu o þinnosti DR
Ing. Vladimír Chalupa, VÚZT, v. v. i. za rok 2012“.
nový
ekonomický
Ing. SvČtlík oznámil, že nájemní
námČstek
smlouva s VÚRV, v. v. i. byla
prodloužena do konce roku 2013.
8
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Ing. SvČtlík podal informaci o pozemku
v kat. území Zliþín a o založení dceĜiné
spoleþnosti VÚZT, v. v. i. typu SpinOff. DR doporuþila pokraþovat
v pĜípravČ spoleþnosti.
2/2013
Byl pĜedstaven nový Organizaþní Ĝád
VÚZT v. v. i. DR vzala informace na
vČdomí.
21. 6. 2013 Ing. Petr Plíva, CSc., DR projednala návrh Výroþní zprávy
pĜedseda RI
VÚZT, v. v. i. za rok 2012. K výroþní
zprávČ nebyly vzneseny žádné
Ing. Marek SvČtlík, pĜipomínky a DR se ztotožnila
s výrokem auditora.
Ph.D., Ĝeditel
VÚZT, v. v. i.
DR projednala zprávu ekonomického
Ing. Vladimír Chalupa, námČstka o hospodaĜení ústavu, o
Ĝešení pohledávek a o využití pozemkĤ
ekonomický námČstek
ve ZliþínČ. ZohlednČní pĜipomínek Ing.
Bílka a doc. Podsedníþka.
Ing. SvČtlík oznámil, že návrh nájemní
smlouvy na rok 2014 je pĜipraven a její
znČní bude þlenĤm DR rozesláno.
3/2013
1. 10. 2013 Ing. Petr Plíva, CSc., Ing SvČtlík informoval DR o nájemní
smlouvČ s VÚRV a návrh nájemní
pĜedseda RI
smlouvy byl þlenĤm DR pĜedložen. DR
Ing. Marek SvČtlík, nemá k jejímu znČní pĜipomínky.
Ph.D., Ĝeditel
DR byla podána informace o stavu
VÚZT, v. v. i.
hospodaĜení VÚZT k 30. 6. 2013.
Ing. Vladimír Chalupa, DR vzala tuto informaci na vČdomí.
ekonomický námČstek
Doc. Podsedníþek podal informaci o
kontrole, která byla provedena na
Ing. Antonín Machálek, základČ požadavku RI.
CSc., místopĜedseda RI
DR byla podána informace
VÚZT, v. v. i.
o probíhajícím projektu „ Zahrada
ěepy“ a dceĜiné spoleþnosti VÚZT, v.
v. i a návrh obsazení orgánĤ dceĜiné
spoleþnosti. DR vzala tuto informaci na
vČdomí.
4/2013
4. 12. 2013 Ing. Petr Plíva, CSc., DR byla informována o hospodaĜení
pĜedseda RI
VÚZT v. v. i. za tĜetí þtvrtletí r. 2013, o
zmČnČ plánu investic na r. 2013 a plánu
9
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Ing. Marek
Ph.D., Ĝeditel
VÚZT, v. v. i.
SvČtlík, investic na r. 2014. DR vzala informaci
na vČdomí.
DR byl pĜedložen návrh rozpoþtu na r.
Ing. Vladimír Chalupa, 2014. DR vyslovila s návrhem souhlas.
ekonomický námČstek
DR vyslovila souhlas s podepsáním
nájemní smlouvy s VÚRV v. v. i. od
1.1.2014 na dobu neurþitou.
DR projednala projekt „Zahrada ěepy“
a mČla k nČmu vČcné pĜipomínky.
Teprve po jejich odstranČní DR zaujme
k projektu stanovisko.
Ing. SvČtlík podal informace ke
kontrole výzkumného zámČru. Nebyla
nalezena žádná závažná pochybení.
PodrobnČjší popisy þinnosti DR VÚZT, v. v. i. jsou uvedeny v zápisech ze zasedání a uloženy
u pĜedsedy DR VÚZT, v. v. i. a v sekretariátu Ĝeditele VÚZT, v. v. i. Zápisy z jednání DR
VÚZT, v. v. i. byly pravidelnČ zasílány odboru zakladatelské þinnosti Mze, odboru výzkumu
a vývoje Mze a dle rozdČlovníku v souladu s ustanovením Jednacího Ĝádu DR VÚZT, v. v. i.
Zpráva o þinnosti DR VÚZT, v. v. i. za rok 2013 byla schválena na zasedání DR VÚZT, v. v.
i. dne 14.3.2014.
Všechna þtyĜi zasedání DR VÚZT, v. v. i v roce 2013 se konala v místČ sídla VÚZT, v. v. i.,
Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – RuzynČ.
3.3 ýinnost odborné a oponentní rady
Odborná a oponentní rada ústavu je poradním orgánem Ĝeditele VÚZT, v.v.i. a jejími þleny
jsou uznávaní odborníci z Ĝad vČdcĤ, pedagogĤ, pracovníkĤ státní správy a zemČdČlské praxe.
ýlenové odborné a oponentní rady:
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., ýZU Praha
Doc. Ing. Josef Hofman, DrSc., ýVUT Praha
Mgr. Jan Lipavský, CSc., VÚRV, v.v.i
Ing. Antonín Machálek, CSc., VÚZT, v.v.i.
Ing.Marek SvČtlík, Ph.D. zde
Ing. Otakar Syrový, CSc., zde
Ing. Petr Zajíþek, Ph.D., MZe
Odborná a oponentní rada instituce byla v roce 2013 Ĝeditelem svolána 1x. Zasedání se
uskuteþnilo ve dnech 23. – 24.1.2013 a na programu bylo oponentní projednávání
periodických a závČreþných zpráv projektĤ a výzkumného zámČru.
10
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
3.4 ýinnost Pracovní vČdecké skupiny pro oblast zemČdČlské techniky,
energetiky a staveb (SZTES)
V souladu s ustanovením opatĜení þ. 06 Koncepce zemČdČlského aplikovaného výzkumu a
vývoje do roku 2015, schválené usnesením vlády ýR þ. 113 ze dne 26. ledna 2009, byla pĜi
VÚZT, v.v.i. ustavena Pracovní vČdecká skupina pro oblast zemČdČlské techniky, energetiky
a staveb (SZTES).
ýlenové pracovní skupiny:
1.
Ing. JiĜí Zelenka, ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
2.
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., ÚZEI Praha
3.
doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.,VÚŽV, v.v.i. Praha
4.
Ing. Dušan Benža, CSc., AZet Brno
5.
prof. Ing. František Bauer, CSc., MU Brno
6.
prof. Dr. Ing. František Kumhála, CSc., ýZU TF Praha
7.
prof. Ing. VojtČch Dynybyl, Ph.D., ýVUT FS Praha
8.
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., ýZU TF Praha
9.
Mgr. Jan Lipavský, CSc.,VÚRV, v.v.i.
10.
Ing. František Valíþek, ZD Rosovice
11.
Ing. Marek SvČtlík, Ph.D., VUZT, v.v.i.
12.
Ing. Michaela BudĖáková, MZe
13.
prof. Ing. Josef HĤla, CSc., VÚZT, v.v.i.
14.
Ing. ZdenČk Pastorek, CSc., prof. h. c., VÚZT, v.v.i.
15.
Ing. Petr Jeviþ, CSc., prof. h. c., VÚZT, v.v.i.
16.
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc., JþU ZF ýeské BudČjovice
17.
Ing. Otakar Syrový, CSc., VÚZT, v.v.i.
18.
Ing. Petr Plíva, CSc., VÚZT, v.v.i.
19.
Ing. Antonín Machálek, CSc., VÚZT, v.v.i.
20.
Ing. ZdenČk Abrham, CSc., VÚZT, v.v.i.
21.
doc. Ing. JiĜí Vegricht, CSc., VÚZT, v.v.i.
22.
Ing. Jaroslav Kára, CSc., VÚZT, v.v.i.
V roce 2013 byla odborná skupina SZTES svolána 1x .
Na podzimním zasedání ze dne 9.10.2013
11
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
–
–
–
–
4
bylo projednáno ustavení a statut 7 þlenné VČdecké rady VÚZT, v.v.i.
byl prezentován pĜehled úþasti VÚZT, v.v.i. ve veĜejných soutČžích VaVaI
byla podána informace o Metodice hodnocení výsledkĤ VO
byly projednány smČry dalšího rozvoje VÚZT, v.v.i. na období do roku 2020
Organizace veĜejné výzkumné instituce
4.1 Organizaþní schéma
12
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
13
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Organizaþní schéma (platné od 28. 3. 2013)
ZĂĚĂ
ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ
^ĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚ
jƐĞŬ ƉƌŽ ǀljnjŬƵŵ ĂƌŽnjǀŽũ
*(*poþet Ĝešitelských týmĤ je vyhlášen vnitĜním pĜedpisem)
\ĞĚŝƚĞů
ŬŽŶŽŵŝĐŬljƷƐĞŬ
WƌĂĐŽǀŶş ƚljŵ ƉƌŽ ƌŽnjǀŽũ ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ Ă ƌĞƌĂůŝnjĂĐŝǀljƐůĞĚŬƽǀljnjŬƵŵƵ
\ĞƓŝƚĞůƐŬljƚljŵ
\ĞƓŝƚĞůƐŬljƚljŵ
\ĞƓŝƚĞůƐŬljƚljŵ
14 \ĞƓŝƚĞůƐŬljƚljŵΎ
ŽnjŽƌēşƌĂĚĂ
ŬŽŶŽŵŝĐŬljƌĞĨĞƌĄƚ
ZĞĨĞƌĄƚƉƌŽǀŽnjƵĂƐůƵǎĞď
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
4.2 Vedení ústavu
ěeditel:
Ing. Marek SvČtlík, Ph.D.
e-mail: [email protected]
Tel.: +420 233 022 274 nebo 307
NámČstek pro výzkum: Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. (do 31.7.2013)
Ing. Antonín Machálek, CSc. od 1.8.2013
Tel.: +420 233 022 268 nebo 372
e-mail: [email protected]
Ekonomický námČstek: Mgr. VojtČch Smejkal (do 3.3.2013)
Ing. Vladimír Chalupa (od 4.3.2013)
Tel.: +420 233 022 233,
e-mail: [email protected]
Odborné útvary pracovaly v níže uvedené struktuĜe výzkumných odborĤ do 27.3.2013
Odbor technologických systémĤ pro produkþní zemČdČlství
Vedoucí odboru:
doc. Ing. JiĜí Vegricht, CSc.
Tel.:+ 420 233 022 281
e-mail: [email protected]
Odbor energetiky a logistiky technologických systémĤ a využití biomasy k nepotravináĜským
úþelĤm
Vedoucí odboru:
Ing. Jaroslav Kára, CSc.
Tel.: +420 233 022 334
e-mail: [email protected]
Odbor ekonomiky zemČdČlských technologických systémĤ
Vedoucí odboru:
Ing. ZdenČk Abrham, CSc.
Tel.: +420 233 022 399
e-mail: [email protected]
Odbor ekologie zemČdČlských technologických systémĤ
Vedoucí odboru:
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.
Tel.: +420 233 022 398
e-mail: [email protected]
Odbor vnČjších a vnitĜních služeb
Vedoucí odboru:
Mgr. VojtČch Smejkal
Tel.: +420 233 022 490
e-mail: [email protected]
OddČlení informatiky
Vedoucí oddČlení:
Ing. Antonín Machálek, CSc.
Tel.: +420 233 022 372
e-mail: [email protected]
Od 28.3.2013 vstoupila v platnost nová organizaþní struktura
15
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
5 Základní personální údaje instituce
5.1 Struktura zamČstnancĤ instituce
Struktura zamČstnancĤ instituce k 31.12.2013
Poþet zamČstnancĤ celkem
z toho
výzkumní pracovníci
techniþtí pracovníci
Ĝemeslníci a pomoc. pracovníci
Poþet zamČstnancĤ celkem
z toho
výzkumní pracovníci s titulem profesor
výzkumní pracovníci s titulem docent
výzkumní pracovníci s vČdeckou
kvalifikací
výzkumní pracovníci se vzdČláním
vysokoškolským
pracovníci se vzdČláním
vysokoškolským
pracovníci se vzdČláním stĜedoškolským
s maturitou celkem
pracovníci se vzdČláním ostatním celkem
fyzických
osob
49
33
12
4
pĜepoþtených
pracovníkĤ
47
31,5
12
3,5
fyzických
osob
celkem
49
2
2
vČková
struktura
prĤm.vČk
66
70
pĜepoþet
pracovníkĤ
celkem
47
1,5
2
16
52
15,5
13
48
12,5
2
50
2
10
4
60
58
10
3,5
Kvalifikaþní a vČková struktura
Výzkumní pracovníci
s titulem profesor
s titulem docent
s vČdeckou kvalifikací
se vzdČl. vysokoškolským
2 ve vČku 61-70 let,
1 ve vČku 61-70 let; 1 ve vČku 71-80;
7 ve vČku 31-40 let; 3 ve vČku 51-60; 5 ve vČku 61-70;
1 ve vČku 71-80 let,
2 ve vČku 21-30 let; 3 ve vČku 31-40 let;
2 ve vČku 41-50 let; 5 ve vČku 51-60; 1 ve vČku 61-70.
16
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
5.2 Personální obsazení podle organizaþní struktury
5.2.1 Personální obsazení jednotlivých odborĤ od 1.1. do 27.3. 2013
Odbor technologických systémĤ pro produkþní zemČdČlství
Vedoucí odboru:
doc. Ing. JiĜí Vegricht, CSc.
Administrativa:
Libuše Pastorková
Pracovníci odboru:
Ing. P. Ambrož, CSc.
Ing. J. Bradna, Ph.D.
prof. Ing. J. HĤla, CSc.
Ing. P. KovaĜíþek, CSc.
Ing. M. Kroulík, Ph.D.
Ing. A. Machálek, CSc.
Ing. V. Mayer, CSc.
Ing. J. Šimon
Ing. D. Vejchar
M. Vlášková
Odbor energetiky a logistiky technologických
k nepotravináĜským úþelĤm
Vedoucí odboru:
Ing. Jaroslav Kára, CSc.
Administrativa:
Pavla MČkotová
Pracovníci odboru:
Ing. D. Andert, CSc.
Ing. I. Gerndtová
Ing. I. Hanzlíková
Ing. Petr Hutla, CSc.
Ing. P. Jeviþ, CSc., prof. h.c.
Ing. K. Kubín, Ph.D.
Ing. R. Pražan, Ph.D.
Ing. J. Souþek, Ph.D.
Ing. Z. Šedivá
systémĤ
Odbor ekonomiky zemČdČlských technologických systémĤ
Vedoucí odboru :
Ing. ZdenČk Abrham, CSc.
Administrativa:
Bc. M. Herout
Pracovníci odboru:
Ing. O. Mužík, Ph.D.
Ing. J. Richter
V. Scheufler
Odbor ekologie zemČdČlských technologických systémĤ
Vedoucí odboru:
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.
Administrativa:
Ing. Romana Mašátová
Pracovníci odboru:
Z. ýejka
V. BedĜich
Ing. M. ýešpiva
Ing. M. DČdina, Ph.D.
Z. Funková
Ing. B. Petráþková
Ing. P. Plíva, CSc.
Ing. A. Roy
D. Tomanová
Ing. P. Zabloudilová
17
a
využití
biomasy
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Odbor vnČjších a vnitĜních služeb
Vedoucí odboru:
Mgr. VojtČch Smejkal, od 4.3.2013 Ing. Vladimír Chalupa
Pracovníci odboru:
L. Funková
H. Kuthanová
L. Pospíšil
Z. PĜindová
J. Veselý
M. VáĖová
OddČlení informatiky:
Vedoucí oddČlení:
Ing. Antonín Machálek, CSc.
Pracovníci oddČlení:
Ing. J. Bradna
J. Hejnicová
A. Nováková
Ing. T. Šturc
Sekretariát Ĝeditele
Administrativa:
Blanka Stehlíková, Ing. Romana Mašátová (od 28.3.2013)
Pracovníci sekretariátu: Ing. A. Machálek, CSc.(do 27.3.2013)
Ing. Pavlína Voláková
5.2.2 Personální obsazení výzkumných týmĤ od 27.3. 2013
Výzkumné týmy jsou vytváĜeny operativnČ k Ĝešení výzkumných projektĤ z veĜejných
soutČží VaVaI vyhlašovaných poskytovateli veĜejných prostĜedkĤ na VaVaI a vČcných etap
Výzkumného zámČru MZE0002703102. Jedná se o pružné týmy, jejichž složení se mĤže
v prĤbČhu roku podle potĜeby mČnit. Jsou v nich zapojeni všichni výzkumní a vývojový
pracovníci.
6
Informace o zmČnách zĜizovací listiny
Ke zmČnČ zĜizovací listiny Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v roce 2013
nedošlo.
7
ZamČĜení þinnosti instituce a její výsledky
7.1 Hlavní þinnost
PĜedmČtem hlavní þinnosti je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemČdČlská
technika, technologie, energetika a výstavba a v hraniþních vČdních oborech živé a neživé
pĜírody k tČmto oborĤm se vázajících, zejména ve vČdách zemČdČlských, technických,
ekonomických a ekologických, zamČĜený na Ĝešení problémĤ zemČdČlství, venkova a
komunální sféry, vþetnČ:
-
úþasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje
vČdecké, odborné a pedagogické spolupráce
ovČĜování a pĜenosu výsledkĤ výzkumu a vývoje do praxe, poradenské þinnosti a
zavádČní
nových technologií
18
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
- expertní þinnosti v oblasti technické a technologické právní ochrany
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. Ĝešil v roce 2013 následující typy výzkumných
úkolĤ financovaných z prostĜedkĤ zadavatelĤ projektĤ:
- výzkumné projekty MZe (celkem 8 projektĤ, z toho u 3 projektĤ je VÚZT, v.v.i.,
pĜíjemcem-koordinátorem, u 5 projektĤ pĜíjemcem)
- výzkumný projekt MV ýR (1 projekt, ve kterém je VÚZT, v.v.i. koordinátorem)
- výzkumné projekty TA ýR (celkem 9 projektĤ, z toho u 4 je VUZT koordinátorem, u
5 projektĤ pĜíjemcem)
- výzkumný zámČr MZe (celkem 1 výzkumný zámČr)
7.2 PĜehled Ĝešených projektĤ a výzkumného zámČru VÚZT, v.v.i. v roce
2013
Výzkumné projekty Ministerstva zemČdČlství ýR – NAZV
Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemČdČlství (MZe)
Identifikaþní Název projektu
kód
QI101A184
QI101C246
QI111B107
QI91C199
QI92A143
QJ1210263
QJ1210375
QJ 330214
Technologie pČstování brambor - nové
postupy šetrné k životnímu prostĜedí.
(Koordinátor: VÚB, s.r.o. Havl. Brod)
Využití fytomasy z trvalých travních porostĤ a
z údržby krajiny.
(Koordinátor: VÚZT, v. v. i.)
Výzkum získávání a využití biologicky
aktivních látek (BAL) ze semen vinných
hroznĤ
pro
zlepšení
metabolismu
hospodáĜských zvíĜat jako podklad pro návrh
nejlepší dostupné techniky (BAT).
(Koordinátor: VÚRV, v. v. i.)
Optimalizace
technologie
faremního
vermikompostování.
(Koordinátor: ýZU Praha)
Výzkum vhodných odrĤd a nového zpĤsobu
zpracování olejného lnu (Linum usitatissimum
L.) pro nepotravináĜské a energetické využití.
(Koordinátor: Agritec Plant Research s.r.o.)
Agronomická opatĜení ke snížení vodní eroze
na orné pĤdČ s využitím zapravení organické
hmoty.
(Koordinátor: VÚZT, v. v. i.)
Výzkum systému chovu dojnic z hlediska
optimalizace mikroklimatu a energetickoekonomické nároþnosti.
(Koordinátor: VÚZT, v. v. i.)
Snížení rizika degradace pĤd, snížení erozního
úþinku a snížení ohrožení životního prostĜedí
zvýšením podílu statkových hnojiv v pĤdČ
(Koordinátor VÚRV, v.v.i.)
19
OdpovČdný
Ĝešitel
Doba Ĝešení
od
do
Ing. Václav
Mayer, CSc.
1.1. 31.12.
2010 2014
Ing. David
Andert, CSc.
1.1. 31.12.
2010 2014
Ing. Martin
DČdina, Ph.D.
1.1. 31.12.
2011 2014
Ing. Petr Plíva,
CSc.
1.6. 31.12.
2009 2013
Ing. JiĜí Souþek, 1.6. 31.12.
Ph.D.
2009 2013
Ing. Pavel
KovaĜíþek,
CSc.
1.4. 31.12.
2012 2016
doc. Ing.
Antonín
Jelínek, CSc.
1.4. 31.1.
2012 2016
Doc. Ing. JiĜí
Vegricht, CSc.
1.1. 12.12.
2013 2016
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Projekty od jiných resortĤ
Poskytovatel: TAO - Technologická agentura ýeské republiky (TA ýR)
Identifikaþní
Název projektu
OdpovČdný
kód
Ĝešitel
Vývoj nové technologie a strojního
vybavení pro velkoformátové topné brikety Ing. David
TA01020275
ze zemČdČlské fytomasy.
Andert, CSc.
(Koordinátor: VÚZT, v. v. i.)
Proces velmi rychlého termického rozkladu
Ing. Petr Hutla,
TA01021213
biomasy.
CSc.
(Koordinátor: VÚZT, v. v. i.)
PĤdoochranné technologie, energeticky
úsporné skladování, využití hlíz a natČ
brambor s ohledem na snížení závislosti na Ing. Václav
TA02020123
fosilních palivech a ochranu životního Mayer, CSc.
prostĜedí.
(Koordinátor: VÚB HavlíþkĤv Brod, s.r.o.)
Eliminace nČkterých plynných škodlivin
Ing. Petr Hutla,
TA02020601
jejich spalováním na žhaveném drátu.
CSc.
(Koordinátor: ILD cz. s.r.o.)
Expertní systém pro podporu rozhodování o
použití pesticidĤ pro zlepšení ekonomiky Ing. ZdenČk
TD010056
produkce a kvality životního prostĜedí.
Abrham, CSc.
(Koordinátor: VÚRV, v. v. i.)
Expertní systém pro hodnocení technologie
Ing. David
TD010153
a ekonomiky produkce a využití biopaliv.
Andert, CSc.
(Koordinátor: VÚZT, v. v. i.)
Výzkum a vývoj environmentálnČ šetrných
technologií
a
zaĜízení
pro
chov
Ing. Antonín
hospodáĜských zvíĜat vedoucích ke zvýšení
TA03021245
Machálek,
kvality jejich životního prostĜedí a výživy
CSc.
(Koordinátor Agromont Vimperk, spol.s
r.o.)
Využití elektromotorĤ na zemČdČlských
Ing. Karel
TA03010138
strojích (Koordinátor BEDNAR FMT
Kubín, Ph.D.
s.r.o.)
20
Doba Ĝešení
od
do
1.1. 31.12.
2011 2014
1.1. 31.12
2011 2013
1.1. 31.12.
2012 2015
1.1. 31.12.
2012 2015
1.1. 31.12.
2012 2013
1.1. 31.12.
2012 2013
1.1. 31.12.
2013 2015
1.1. 31.12.
2013 2015
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Poskytovatel: MVO - Ministerstvo vnitra (MV)
Identifikaþní
Název projektu
OdpovČdný
Ĝešitel
Ing.
ZdenČk
Pastorek, CSc.,
prof. h. c.
do 30.6.2012.
Ing.
Otakar
Syrový, CSc.
od 1.7.2012
Doba Ĝešení
od
do
1.10. 31.12.
2010 2014
OdpovČdný
Ĝešitel
Ing.
ZdenČk
Pastorek, CSc.,
prof. h. c.
do 30.6.2012
Ing.
Marek
SvČtlík, Ph.D.
od 1.7.2012
Doba Ĝešení
od
do
1.1. 31.12.
2009 2013
kód
VG20102014020 Stanovení minimální potĜeby energie pro
zajištČní základních funkcí zemČdČlství
v krizových situacích a analýza možností
jejího zajištČní z vlastních energetických
zdrojĤ.
(Koordinátor: VÚZT, v.v.i.)
Výzkumný zámČr
Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemČdČlství (MZe)
Identifikaþní kód Název zámČru
MZE0002703102 Výzkum
efektivního
využití
technologických systémĤ pro setrvalé
hospodaĜení a využívání pĜírodních
zdrojĤ ve specifických podmínkách
þeského zemČdČlství.
V roce 2013 bylo ukonþeno Ĝešení 2 projektĤ NAZV, výzkumného zámČru MZE a 3 projektĤ
TAýR. Oponentura závČreþných zpráv a hodnocení komisemi poskytovatelĤ byly kladné.
Bylo konstatováno, že cíle byly splnČny. U zbývajících projektĤ byly oponovány periodické
zprávy a komise poskytovatelĤ u všech projektĤ doporuþila pokraþovat v jejich Ĝešení.
RovnČž byla oponována periodická zpráva výzkumného zámČru s kladným výsledkem.
Operaþní program Praha Adaptibilita
Poskytovatel: Magistrát hl. mČsta Praha
VÚZT, v.v.i. je zapojen od 1.10.2013 do Operaþního programu Praha Adaptibilita
(CZ.2.17/1.1.00/360045), prioritní osy 17.1 (Podpora znalostní ekonomiky), þíslo výzvy 6
v projektu o názvu „Komplexní program vzdČlávání zamČstnancĤ VÚZT, v. v. i.“
Cílem projektu je další profesní vzdČlávání zamČstnancĤ VÚZT, v. v. i., a to v oblasti
obecných dovedností (Soft Skills), jazykové vzdČlání (Anglický jazyk), informaþní technika,
odborné vzdČlávání se zamČĜením na nepotravináĜské využití zemČdČlské pĤdy a na poznatky
zemČdČlského aplikovaného výzkumu v EvropČ.
Projekt je urþen pro pracovníky ohrožené na trhu práce, tedy vČkové kategorie 50 a více let.
21
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Identifikaþní kód
Název projektu
OdpovČdný
Ĝešitel
Doba
Ĝešení
od
do
CZ.2.17/1.1.00/360 Komplexní
program
vzdČlávání Ing.
Marek 1.10. 30.9.
zamČstnancĤ VÚZT, v. v. i.
SvČtlík, Ph.D.
2013 2014
7.3 Dosažené výsledky
7.3.1. Hlavní dosažené výsledky projektĤ NAZV MZe
PROJEKT QI101A184 - TECHNOLOGIE PċSTOVÁNÍ BRAMBOR NOVÉ POSTUPY ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTěEDÍ
V tomto projektu bylo v r.2013 pracováno na aktivitách tĜí dílþích cílĤ.
PĜi Ĝešení první plánované aktivity v roce 2013 bylo postupováno podle þasového plánu
aktivity a schválené metodiky. Nebylo naplánováno ukonþení výstupu tohoto dílþího cíle
projektu. Z hlíz vyprodukovaných na základČ pĜesných polních pokusĤ, byly vybrány
reprezentativní vzorky, které byly testovány na vnitĜní kvalitu vyhodnocením barevných
vnitĜních zmČn pĜi stanoveném stupni mechanického zatížení. ZjišĢovala se tzv. odolnost vĤþi
mechanickému poškození, mající za následek „šednutí dužniny“ hlíz. Zatížení probíhalo na
simulátoru poškození zkonstruovaném ve Výzkumném ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i..
Byly otestovány vzorky hlíz ze sedmi variant hnojení, dvou odrĤd, Janet a Magda. Výsledky
hodnocení jsou zpracovány v protokolech z mČĜení a uvedeny v redakþnČ upravené zprávČ.
PĜi plnČní druhé aktivity bylo ovČĜováno technické Ĝešení prvkĤ pro pĜesnou aplikaci
kapalných pĜípravkĤ a hnojiv v laboratorních mČĜeních . OvČĜována byla Ĝídící jednotka a
zpožćovací elektronický modul pro dávkování pĜípravkĤ, optické i pohybové senzory pro
Ĝízení prĤtokĤ. Výsledky technického Ĝešení a mČĜení v laboratorních a polních podmínkách
jsou uvedeny v protokolech z mČĜení a z ovČĜování pĜesnosti aplikace funkþním vzorkem
aplikátoru v polních pokusech. Byl udČlČn užitný vzor CZ 24877 o názvu: ZaĜízení pro
aplikaci ochranného roztoku.
V rámci plnČní poslední aktivity byly sledovány z rĤzných informaþních zdrojĤ nové metody
mČĜení a kvantifikace škodlivých látek pĜi pČstování brambor i pĜi jejich zpracování v
potravinovém ĜetČzci. Bylo pokraþováno v pracích z oblasti problematiky škodlivých látek a
þinitelĤ a metod mČĜení i kvantifikace pĜi pČstování, sklizni, skladování, posklizĖové a tržní
úpravČ brambor. Popisovány byly další negativní þinitele pĜi produkci brambor jako je
napĜ.eroze pĤdy, smývání a únik dusiþnanĤ do pĤdy a vod pĜi pČstování brambor, potravinové
bezpeþnosti výrobkĤ z brambor, maximální hladiny reziduí, nejþastČji detekované látky apod.
Výsledky z Ĝešení aktivity jsou uvedeny a byly publikovány v jednom vČdeckém tisku.
PROJEKT QI101C246 - VYUŽITÍ FYTOMASY
TRAVNÍCH POROSTģ A Z ÚDRŽBY KRAJINY
Z
TRVALÝCH
Rok 2013 byl þtvrtým rokem Ĝešení projektu. Práce probíhaly podle schválené metodiky. Na
pokusných parcelkách s dvČmi variantami hnojení bylo provedeno pČt sklizní a sklizená
22
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
hmota byla laboratornČ analyzována. Ze sklizené hmoty byly vyrábČny komposty. Dále byly
sledovány charakteristické obsahy urþující produkci bioplynu, respektive spalovací vlastnosti
v prĤbČhu vegetaþního období. Pro srovnání byly rovnČž ze sklizených trav vyrábČny
laboratorní komposty a urþovány stupnČ mineralizování organické hmoty a teploty tavení
popela.
PROJEKT QI111B107 - VÝZKUM ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽITÍ
BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK (BAL) ZE SEMEN VINNÝCH
HROZNģ PRO ZLEPŠENÍ METABOLISMU HOSPODÁěSKÝCH ZVÍěAT
JAKO PODKLAD PRO NÁVRH NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY (BAT)
V roce 2013 pokraþovalo Ĝešení projektu ovČĜováním procesu separace vinných jader a jejich
následným lisováním na jednošnekovém olejáĜském lisu. Cílem bylo zpĜesnČní výsledkĤ
dosažených v uplynulých letech Ĝešení tak, aby tyto výsledky byly pĜizpĤsobeny praktickému
využití ve vinaĜské praxi.
Ve spolupráci Ĝešitelského kolektivu VÚZT, VÚRV a MZLU byla zpracována a publikována
certifikovaná metodika „Separace semen révy vinné z matolin“. Tato metodika je urþena
vinaĜským subjektĤm, zabývajících se možnostmi separace semen révy vinné z matoliny za
úþelem jejich dalšího využití. Metodika popisuje problematiku separace semen z matolin a její
možná technická Ĝešení, poskytuje základní informace o vlastnostech matoliny, výtČžnosti a
vlastnostech semen u nejþastČji pČstovaných odrĤd. Naznaþuje možná Ĝešení stacionárních i
mobilních þástí linek pro získávání semen z þerstvČ lisované matoliny s využitím výsledkĤ
návrhu a ovČĜování vibraþního separátoru. Uvádí bilanþní, výkonnostní a ekonomické aspekty
návrhu a realizace tČchto technologických linek pro stĜední i velká vinaĜství
Dále byla v roce 2013 ve spolupráci Ĝešitelského kolektivu VÚZT, VÚRV a ýZU Praha
zpracována certifikovaná metodika „Lisování oleje z vinných jader“. Tato metodika navazuje
na metodiku zabývající se separací jader révy vinné. Certifikovaná metodika zamČĜená na
lisování oleje poskytuje praktický náhled a technologické postupy, které musí být uplatnČny
tak, aby pĜi produkci vinného oleje byl zachován maximální obsah biologicky aktivních látek.
Vinná jádra, jež jsou nedílnou souþástí matolin po lisování vinných hroznĤ pĜi výrobČ vína,
jsou zdrojem velmi cenných biologicky aktivních látek, vhodných mimo jiné pro lidskou
spotĜebu a výživu hospodáĜských zvíĜat.
PROJEKT QI91C199 - OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE FAREMNÍHO
VERMIKOMPOSTOVÁNÍ
Projekt byl v roce 2013 doĜešen a vyhodnocen v „ZávČreþné zprávČ 2013“. Byla provedena
inventarizace dosažených výsledkĤ, které potvrdily dosažení vytyþeného cíle.
Mezi nejvýznamnČjší výsledky projektu lze zaĜadit zejména:
- navržení vhodného zastoupení jednotlivých druhĤ zpracovávaného bioodpadu s ohledem na
maximální rĤst a reprodukþní schopnost žížal a kvalitu vermikompostu; bylo zjištČno, že mezi
velice vhodné materiály k vermikompostování patĜí napĜ. jableþné výlisky, matolina,
kuchyĖský bioodpad a papír;
-ovČĜení pozitivního vlivu pĜedkompostování (termofilní fáze rozkladu) na
vermikompostování; zaĜazení fáze pĜedkompostování mČlo pozitivní vliv na efektivitu
následného vermikompostování;
- navržení technických opatĜení, vedoucích ke zlepšení efektivity vermikompostování ve
venkovních podmínkách – nejproblematiþtČjší veliþinou pĜi venkovním vermikompostování v
našich podmínkách je nízká teplota v zimních mČsících, proto byla ovČĜována možnost využití
unikajícího tepla z pĜedkompostování do procesu vermikompostování;
- navržení a odzkoušení úþinného vermireaktoru pro získání kvalitního vermikompostu;
23
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
- ovČĜení aplikace vermikompostĤ s rĤzným surovinovým složením a technologií produkce
vzhledem ke kvalitativním parametrĤm pĤdy a pČstovaných plodin; v nádobovém pokusu se
senážním ovsem i v polním pokusu s kukuĜicí bylo prokázáno zlepšení agrochemických
parametrĤ pĤdy a výnosových i kvalitativních parametrĤ rostlin.
Výsledky dosažené pĜi Ĝešení projektu byly publikovány v þeských a zahraniþních odborných
þasopisech a dále uplatnČny pĜi tvorbČ certifikované metodiky „Vermikompostování
bioodpadĤ“. Lze pĜedpokládat, že na tuto publikaþní þinnost naváže uveĜejnČní dalšího
þlánku, resp. þlánkĤ, ve kterých budou Ĝešitelé schopni uveĜejnit prozatím nepublikované
výsledky.
UzavĜení licenþní smlouvy na technické Ĝešení zaĜízení „Dvoumodulový vermireaktor“ s
nČkterým z potencionálních výrobcĤ je podmínČno pĜidČlením patentu. PĜihláška patentu byla
podána dne 15. 12. 2011 s poĜadovým þíslem PV 2011-833.
PROJEKT QI92A143 - VÝZKUM VHODNÝCH ODRģD A NOVÉHO
ZPģSOBU ZPRACOVÁNÍ OLEJNÉHO LNU (LINUM USITATISSIMUM L.)
PRO NEPOTRAVINÁěSKÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
V roce 2013 byly stanoveny energetické a exploataþní parametry technologických operací
využívaných pĜi pČstování, sklizni a zpracování olejného lnu. Data byla využita pro
zhodnocení energetické efektivnosti produkce.
Pro sklizeĖ stonku byly zvoleny alternativy s lisováním do válcových balíkĤ, do velkých
hranolových balíkĤ a do malých hranolových balíkĤ.
PĜi hodnocení jednotlivých alternativ Ĝešitelé hodnotili kompletní technologický postup od
pĜípravy pĤdy až po sklizeĖ.
Z výsledkĤ vyplývá, že pro všechny odrĤdy vychází jako nejnákladnČjší alternativa pĜi
lisování slámy do malých hranolových balíkĤ. To je dáno nízkou výkonností lisovacího
zaĜízení a vyšším podílem ruþní manipulace. PĜi porovnání technologií lisování do válcových
balíkĤ a velkých hranolových balíkĤ vycházejí mírnČ nižší mČrné náklady ve prospČch balíkĤ
válcových. V praxi ale platí, že volbu technologie je vhodné podĜídit dostupnosti techniky a
požadavkĤm pĜípadného odbČratele.
I pĜes nižší celkový výnos hmoty vykazují alternativy skliznČ pomocí sklízecí mlátiþky nižší
mČrné náklady oproti alternativám s využitím trhaþe. To odpovídá i souþasnému trendu s
prvoplánovým pČstováním olejného lnu k produkci semene
PROJEKT QJ1210263 - AGRONOMICKÁ OPATěENÍ KE SNÍŽENÍ
VODNÍ EROZE NA ORNÉ PģDċ S VYUŽITÍM ZAPRAVENÍ ORGANICKÉ
HMOTY
Práce na Ĝešení plánovaných aktivit se v roce 2013 uskuteþnily podle stanoveného þasového
harmonogramu a v souladu s metodikou a potĜebami nutnými k dosažení stanovených dílþích
cílĤ. Podrobné postupy prací pro jednotlivé aktivity v roce 2013 a dílþí výsledky jsou Ĝešiteli
popsány a zpracovány. V druhém roce Ĝešení projektu 2013 nebylo plánováno ukonþení
žádných dílþích cílĤ. Na pokusech vedených na vybraných stanovištích se uskuteþnila
všechna metodikou plánovaná mČĜení. NamČĜená data byla elektronicky zaznamenána v
„Excelu“ do databáze výsledkĤ a uložena u ĜešitelĤ.
Po prvním roce hnojení kompostem se neprojevil vliv na fyzikální vlastnosti pĤdy. Povrchový
odtok vody a odnos zeminy pĜi dešĢových srážkách jak v prĤbČhu vegetace, tak i po sklizni
pĜi simulovaném zadešĢování byly na kontrolách bez zapraveného kompostu vyšší. Výsledky
rozborĤ chemických parametrĤ pĤdy na vybraných lokalitách po aplikaci kompostu ukázaly,
24
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
že došlo ke zlepšení pomČru C : N, lepšímu využití dusíku a k nárĤstu obsahu živin v pĤdČ (P,
Mg, Ca, K).
Ze získaných výsledkĤ je patrný pozitivní vliv zapravení kompostu, zvláštČ vyšší dávky, jak
na fyzikální, tak na chemické vlastnosti pĤdy. Zapravená organická hmota ve formČ kompostu
zlepšila retenþní schopnost pĤdy, její provzdušnČnost, obsah pĤdního humusu, snížilo se
zhutnČní a objemová hmotnost pĤdy. VýraznČ byly aplikací kompostu ovlivnČny biologické
parametry pĤdy a obsah pĤdní organické hmoty. Ve frakþním složení humusových látek došlo
k rĤstu obsahu fulvokyselin a mladých huminových kyselin. VýraznČ vzrostl obsah ve vodČ
rozpuštČného uhlíku, mikrobiální biomasy i bazální respirace pĤdy - výraznČji u kambizemí
než u þernozemí.
PROJEKT QJ1210375 - VÝZKUM SYSTÉMU CHOVU DOJNIC Z
HLEDISKA OPTIMALIZACE MIKROKLIMATU A ENERGETICKOEKONOMICKÉ NÁROýNOSTI
Projekt Ĝeší otázku návrhu optimalizací vybraných variantních provedení technických
a technologických systémĤ používaných ve stávajících produkþních stájích pro dojnice
podílejících se na tvorbČ stájového prostĜedí v nejvČtší míĜe. Navržená optimalizaþní opatĜení
by mČla v koneþném dĤsledku pĜedstavovat pro chovatele zlepšení rentability chovu dojnic
pĜi zachování nebo zlepšení kvality stájového prostĜedí.
Ve druhém roce Ĝešení projektu pokraþovala provozní mČĜení zvolených parametrĤ kvality
stájového prostĜedí ve všech experimentálních stájích pĜi variantním provedení vybraných
technických a technologických systémĤ. ZároveĖ bylo zahájeno sledování vybraných
fyzikálních veliþin a parametrĤ ovlivĖujících kvalitu stájového prostĜedí z dlouhodobého
hlediska. Byly pĜipraveny 3D modely experimentálních stájí, které budou dále využívány pĜi
návrzích jednotlivých optimalizaþních opatĜení. Pokraþovalo sledování spotĜeby energií
vybraných technických a technologických systémĤ a analýza systémĤ osvČtlení ve
sledovaných stájích.
Z dosud provedených analýz systémĤ osvČtlení ve vybraných stájových objektech bylo mj.
zjištČno, že vlivem obsluhy dochází k opakovanému pozdnímu vypínání osvČtlení v ranních a
nČkdy i dopoledních hodinách. Doby svitu nekorespondují s mČnící se délkou dne a zĜejmČ
odpovídají spíše þasĤm, kdy ve stáji probíhají jednotlivé technologické operace. V dalším
období Ĝešení projektu proto budou navrženy a þásteþnČ i v provozu ovČĜeny opatĜení, která
by zjištČné technické a technologické nedostatky eliminovala.
PROJEKT QJ330214 - SNÍŽENÍ RIZIKA DEGRADACE PģD, SNÍŽENÍ
EROZNÍHO ÚýINKU A SNÍŽENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
ZVÝŠENÍM PODÍLU STATKOVÝCH HNOJIV V PģDċ
Byla provedena analýza technologických systémĤ ustájení a skladování statkových hnojiv z
hlediska podmínek pro vznik a produkci hnojĤvky pĜi uskladĖování chlévské mrvy a hnoje.
Byly založeny experimenty zamČĜené na produkci hnojĤvky v závislosti na množství
podestýlky vztažené na dobytþí jednotku a den. Bylo sledováno množství a dynamika
vyluþovaní hnojĤvky ze skladovaného hnoje, v závislosti na množství podestýlky a dobČ
skladování
Ve spolupráci se ZD MoĜina byly v experimentální stáji vytvoĜeny vzorky hnoje s rĤzným
podílem podestýlky, vzorky byly naskladnČny do speciálních kontejnerĤ a prĤbČžnČ byl
zjišĢován vývoj jejich hmotnosti a produkce hnojĤvky v závislosti dobČ skladování a
množství podestýlky založené v pĜepoþtu na DJ.
25
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Byly provedena technická analýza možností Ĝešení zaĜízení pro pĜidávání a míchání rĤzných
druhĤ podestýlek do chlévské mrvy vyskladĖované ze stáje pro chov skotu. Návrh byl
projednán s STS Olbramovice - potenciálním výrobcem zaĜízení. V roce 2013 byla
zpracována technická studie možných technických Ĝešení a byly zahájeny práce spojené
s výrobou funkþního modelu v STS Olbramovice. Na Ĝešení byl udČlen ÚĜadem
prĤmyslového vlastnictví dne 19.09.2013 Užitný vzor þ.25881. ěešení bylo také pĜihlášeno
k patentové ochranČ (PV 2013-521 ze dne 02.07.2013).
Byla provedena analýza produkce odpadních vod pocházející z chovĤ hospodáĜských zvíĜat,
dílþí výsledky byly projednány s MZe ýR a MŽP a následnČ promítnuty do vyhlášky
þ.377/2013 Sb. o skladování a zpĤsobu využívání hnojiv, která od 1. ledna 2014 nahradila
pĤvodní vyhlášku þ. 274/1998 Sb.
Byly zahájeny práce zamČĜené na vliv odpadních vod vznikajících na farmách pro chov
hospodáĜských zvíĜat na kvalitu statkových hnojiv pĜi jejich spoleþném skladování, zejména z
hlediska potĜebné skladovací kapacity, složení, hnojivého úþinku a vlivu na pĤdní prostĜedí.
Na základČ tČchto prací bylo navrženo laboratorní zaĜízení pro mČĜení intenzity a dynamiky
prĤniku tČchto látek do pĤdního prostĜedí a vyroben funkþní model tohoto zaĜízení a zahájeno
jeho ovČĜování a potĜebné úpravy.
7.3.2 Hlavní dosažené výsledky projektĤ Technologické agentury (TA ýR)
PROJEKT TA01020275 - VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE A SROJNÍHO
VYBAVENÍ PRO VELKOFORMÁTOVÉ TOPNÉ BRIKETY ZE
ZEMċDċLSKÉ FYTOMASY
V roce 2013 pokraþovaly provozní zkoušky lisu a jeho konstrukþní úpravy. PĜi
zkušebním provozu se vyrobilo omezené množství briket o mČrné hmotnosti pohybující se
kolem 615 kg.m-3. Bylo tedy realizováno provozní ovČĜování lisování briket do lisovacího
ústrojí rozdČleného pĜíþkami do 4 komor o rozmČru 140 x 150 mm. Dále byla ovČĜována
varianta se dvČma lisovacími komorami o výšce 140 mm. PĜi prĤĜezu briket 140 x 350 mm
byla požadovaná hustota nad 600 kg/m3 dosahována jen nestabilnČ. K vyhodnocení spalných
zkoušek ve zplyĖovacích topeništích je možno konstatovat, že všechna paliva splnila emisní
limity. Spalování slamČných briket nahrazovalo spalování polen.
PROJEKT TA01021213 - PROCES VELMI RYCHLÉHO TERMICKÉHO
ROZKLADU BIOMASY
Projekt byl Ĝešen od r. 2011 a v roce 2013 úspČšnČ ukonþen. Byla vyvinuta technologie velmi
rychlého termického rozkladu biomasy s využitím nového technického principu, který je
patentovČ chránČn. Jedná se o ablativní zplyĖovací reaktor, v nČmž je doba zdržení materiálu
nČkolik sekund. SouþasnČ byla vyĜešena ovČĜená technologie procesu a optimalizovány jeho
parametry, tj. teplota uvnitĜ reaktoru a na teplosmČnných plochách, velikost þástic vstupního
materiálu a vliv zeolitových katalyzátorĤ. NáslednČ byla navržena konstrukce reaktoru
s pĜímým ohĜevem uhlíkovými segmenty a vytvoĜena projektová dokumentace výrobní linky.
PROJEKT
TA02020123
PģDOOCHRANNÁ
TECHNOLOGIE,
ENERGETICKY ÚSPORNÉ SKLADOVÁNÍ, VYUŽITÍ HLÍZ A NATċ
BRAMBOR S OHLEDEM NA SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTI NA FOSILNÍCH
PALIVECH A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
26
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Pro splnČní dílþího cíle „OvČĜení funkþního vzorku hrázkovacího adapteru za sazeþ
v technologii s odkamenČním, technické a konstrukþní úpravy“ byl vypracován koncepþní
návrh, zpracována konstrukþní a výrobní výkresová dokumentace, vyroben funkþní vzorek
dĤlkovacího/hrázkovacího adaptéru za dvouĜádkový sázeþ brambor Reekie pĜi technologii
odkamenČní pĤdy pĜi sázení brambor. Byla provedena mČĜení profilĤ hrĤbkĤ a dĤlkĤ
adaptérem vytvoĜených protierozních zásahĤ do pĤdy na polním pokusu. Byla provedena
a vyhodnocena pĤdní strukturní mČĜení a analýza pĤdy z odebraných pĤdních vzorkĤ na
pokusných a kontrolních plochách.
Pro splnČní dílþího cíle Ĝešeném VÚZT v.v.i. : „Odzkoušení drtiþe mytých hlíz a
stanovení dávky brambor ve vsádce pĜi produkci bioplynu“ bylo v roce 2013 provedeno
vyhodnocení laboratorních mČĜení drcených brambor ve vsádce. Výsledky mČĜení funkce
drtiþe, velikostní rozbory zpracovaného materiálu byly provedeny pracovníky VÚZT, v.v.i.
Ve spolupráci s pracovníky Senagro a.s. byly provedeny konstrukþní úpravy na funkþním
vzorku lopatového drtiþe odpadních hlíz na manipulátoru Manitou, byla zmČna Ĝemenového
pĜevodu za ĜetČzový pohon a vyrobeny ochranné a usmČrĖovací kryty lopaty. MČĜení drcení
se uskuteþnila po sklizni, naskladnČní a vytĜídČní odpadních brambor ze skliznČ.
Mechanickým drcením vzorkĤ brambor se významnČ snížily jeho velikostní þástice. Vzorky
celých brambor vykazovaly velikostní rozložení s nejvyšším podílem (80,2 %) nad prĤmČr
50 mm. Vzorky drcených brambor drtiþem vykazovaly všechny frakce pod prĤmČr 50 mm.
Drcení bramborových hlíz lopatovým drtiþem se ukázalo jako efektivní úprava tohoto
odpadního materiálu, urþeného pro dávku do bioplynového fermentoru ke zlepšení
fermentaþního procesu.
PROJEKT TA02020601 - ELIMINACE NċKTERÝCH PLYNNÝCH
ŠKODLIVIN JEJICH SPALOVÁNÍM NA ŽHAVENÉM DRÁTU
V r. 2013 byly provádČny spalovací zkoušky chemických látek na laboratorním zaĜízení
s cílem získat informace o jejich rozložitelnosti. Pro identifikaci byl použit plynový
chromatograf s hmotnostnČ-spektrometrickým detektorem (GC-MSD). Byly ovČĜovány
konstrukþní principy spalovacích mĜížek s kanthalovým drátem, které jsou napájeny malým
napČtím.
Dále byly zkoušeny spalovací mĜížky s pĜíþným propletením. Na základČ výsledkĤ
byla navržena varianta spalovacích mĜížek s napájením 230 V. Tato mĜížka je navinuta na
dvou keramických válcích a umístČna ve vzduchovém kanále z tepelnČ odolného materiálu.
PĜed spalovacím modulem je umístČn vzduchový kanál pro pĜedehĜev vzduchu. Napájení
spalovacích mĜížek je Ĝešeno regulovaným napČtím pro dosažení konstantní teploty
žhaveného drátu.
PROJEKT TD010056 - EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PODPORU
ROZHODOVÁNÍ O POUŽITÍ PESTICIDģ PRO ZLEPŠENÍ EKONOMIKY
PRODUKCE A KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
Cílem Ĝešení projektu je vytvoĜení expertního systému pro rozhodování o použití pesticidĤ
proti škodlivým organismĤm na základČ ekonomických a environmentálních predátorĤ.
Souþasná zemČdČlská výroba se z dĤvodĤ ekonomiky a konkurenceschopnosti produkce bez
pesticidĤ neobjede. ZároveĖ je však tĜeba zvažovat i náklady spojené s aplikací pesticidĤ a
jejich negativní dopady na životní prostĜedí a kvalitu potravin.
Expertní systém podporuje rozhodování o ochranČ polních plodin vĤþi škodlivým
organismĤm na základČ ekonomických prahĤ škodlivosti. Ekonomický práh škodlivosti
27
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
odpovídá takovému stupni výskytu škodlivého organismu, kdy zisk ze zachránČné þásti
produkce uhradí náklady na ochranná opatĜení.
Expertní systém pĜedstavuje softwarovou webovou aplikaci urþenou pro pracovníky
zemČdČlské praxe pro podporu rozhodování v tČchto hlavních oblastech:
-
jaký zvolit prostĜedek na ochranu proti výskytu škodlivého organismu
-
je výskyt škodlivého organismu tak významný, že je aplikace prostĜedku na ochranu
oprávnČná a ekonomicky zdĤvodnČná
-
jaké budou náklady a jaké budou ekonomické pĜínosy aplikace.
Po vyplnČní zadávacího formuláĜe je vytvoĜena základní výstupní relace pro podporu
operativního rozhodování o realizaci postĜiku. Výsledek výpoþtu je srozumitelnČ
interpretován: PostĜik se vyplatí/ postĜik se nevyplatí a dále je doplnČn o vyhodnocení
nákladĤ a zisku.
Využívání expertního systému usnadĖuje práci Ĝídícím pracovníkĤm v zemČdČlském podniku
pĜi rozhodování o ochranČ plodin na základČ objektivnČ zpracovaných a vyhodnocených
podkladĤ a lze oþekávat významné ekonomické pĜínosy. Dokladování záznamĤ zcela
odpovídá požadavkĤm pro naplĖování zásady þ. 3 integrované ochrany rostlin dle vyhlášky
205/2012 Sb. Program lze objednat na www.agroeps.cz nebo na www.aginfo.cz.
Projekt TD010153 - EXPERTNÍ SYSTÉM PRO HODNOCENÍ
TECHNOLOGIE A EKONOMIKY PRODUKCE A VYUŽITÍ BIOPALIV
S ohledem na limitující zdroje dĜevní hmoty je tĜeba orientovat se ve venkovském
prostoru pĜedevším na zemČdČlskou biomasu. Biomasa pĜedstavuje velmi významný
alternativní zdroj energie.
Rozhodnutí o diversifikaci podnikatelského subjektu do oblasti energetického využití
biomasy je velmi významné. Jedná se zpravidla o investice v Ĝádu desítek milionĤ s pomČrnČ
dlouhou dobou návratnosti. V souþasných podmínkách zemČdČlských podnikĤ má
management pro toto rozhodování naprostý nedostatek objektivních podkladĤ, rozhodování je
þasto subjektivní a špatné rozhodnutí mĤže na dlouhou dobu výraznČ zhoršit ekonomickou
situaci a stabilitu zemČdČlského podniku.
Pro podporu rozhodování v této oblasti byl vytvoĜen expertní systém. ES je þlenČn do 3
hlavních þinností podle druhu výrobního zámČru v oblasti produkce a výroby biopaliv:
-
pČstování energetických plodin - výsledným produktem je fytomasa pro další
zpracování nebo tržní realizaci v systému energetického využití
-
výroba tuhých tvarovaných biopaliv – výsledným produktem jsou brikety nebo pelety
-
produkce bioplynu - výsledným produktem je bioplyn a jeho kombinované využití pro
výrobu elektrické energie a tepla, pĜípadnČ úprava bioplynu na biometan
Výsledky jsou uživatelské praxi nabídnuty ve formČ volnČ pĜístupného internetového
expertního systému. Expertní systém je Ĝešen formou databázového modelovacího programu.
Uživatel má možnost namodelovat si svĤj podnikatelský zámČr, vybrat z databáze vhodné
doporuþené technologické systémy pro jeho realizaci, vyhodnotit provozní a investiþní
náklady a dále ekonomické pĜínosy zámČru, návratnost investice a energetickou efektivnost
produktu. PĜedstavený expertní systém by mČl významnČ zvýšit kvalitu rozhodování a snížit
riziko špatných investiþních zámČrĤ. ZároveĖ vytváĜí podmínky pro zlepšení ekonomické
stability podniku a pĜispívá k rozvoji venkova.
28
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Program je od konce roku 2013 volnČ využitelný na internetových stránkách Ĝešitele
projektu WWW.VUZT.CZ .
PROJEKT TA03021245 - VÝZKUM A VÝVOJ ENVIRONMENTÁLNċ
ŠETRNÝCH
TECHNOLOGIÍ
A
ZAěÍZENÍ
PRO
CHOV
HOSPODÁěSKÝCH ZVÍěAT VEDOUCÍCH KE ZVÝŠENÍ KVALITY
JEJICH ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ A VÝŽIVY
V prvním roce Ĝešení projektu byly zjišĢovány chemické a biologické vlastnosti srážkové
vody na zhotoveném funkþním vzorku zaĜízení pro úpravu srážkové vody, kde byly
vyhodnocovány zmČny po úpravČ pomocí pískového filtru a aplikaci UV záĜení. Byly
provádČny i rozbory srážkové vody na farmČ s podzemním zásobníkem o objemu 190 m3.
Dále byla sledována spotĜeba vody na omývání dojicího stání na dojírnČ. Další využití
srážkové vody bylo ovČĜováno pĜi aplikaci na stĜešní plášĢ stáje dojnic pro ochlazování
vnitĜního prostoru stáje pĜi extrémních letních teplotách, kdy hrozí zvíĜatĤm pĜehĜátí a tepelný
stres. Hledisko vzniku tepelného stresu bylo pomocí TH indexu posuzováno u nČkolika typĤ
stájí pro skot. Získané poznatky byly publikovány v odborném periodiku.
PROJEKT
TA03010138
ZEMċDċLSKÝCH STROJÍCH
VYUŽITÍ
ELEKTROMOTORģ
NA
Rok 2013 byl prvním rokem Ĝešení projektu. V první þásti roku se pracovníci VÚZT zabývali
pĜedevším možnostmi mČĜení energetické nároþnosti stávajících mulþovaþĤ pohánČných
vývodovým hĜídelem. Na základČ zjištČných poznatkĤ a konzultací s dalšími partnery v
projektu byla sestavena metodika mČĜení energetické nároþnosti stávajícího mulþovaþe pĜi
práci v polních podmínkách. V souladu s touto metodikou byla pĜipravena mČĜicí souprava
pro výše uvedené mČĜení. Vlastní mČĜení energetické nároþnosti mulþovaþe probČhlo v
þervenci na vybraném pozemku poblíž mČsta Žamberk (jetelotravní porost). Hlavním cílem
mČĜení bylo stanovit pĜíkon odebíraný z vývodového hĜídele traktoru pĜi mulþování
jetelotravního porostu. ZjištČné hodnoty tvoĜily základní podklady pro návrh Ĝešení
mulþovaþe s elektrickým pohonem. MČĜení energetických ukazatelĤ mulþovaþe MZ6000
prokázalo vysokou energetickou nároþnost mulþování, kdy k pohonu mulþovaþe je potĜeba
dodat výkon o velikosti až 25 kW na jeden metr pracovního zábČru. Zkoušený typ mulþovaþe
vykazoval také znaþnou energetickou nároþnost pĜi chodu naprázdno (až 30 kW), z toho
dĤvodu bylo v listopadu provedeno další experimentálního mČĜení. Cílem tohoto mČĜení bylo
ovČĜit energetické ztráty mulþovaþe pĜi chodu naprázdno a stanovit, které þásti mechanismu
mulþovaþe se nejvýznamnČji podílí na tČchto ztrátách. Na konci roku byly všechny získané
výsledky výzkumu souhrnnČ zpracovány do periodické zprávy.
7.3.3 Hlavní dosažené výsledky projektĤ MV ýR - Bezpeþnostní výzkum
PROJEKT VG20102014020 - STANOVENÍ MINIMÁLNÍ POTěEBY
ENERGIE PRO ZAJIŠTċNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ZEMċDċLSTVÍ
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH A ANALÝZA MOŽNOSTÍ JEJÍHO
ZAJIŠTċNÍ Z VLASTNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJģ
ěešení projektu v roce 2013 bylo zamČĜeno na výzkum operací s nízkou energetickou
nároþností a na technologické systémy výroby zemČdČlských produktĤ v krizové situaci.Na
29
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
základČ získaných poznatkĤ byla stanovena spotĜeba energií v krizové situaci pro zabezpeþení
nezbytného množství potravin, pro výrobu produktĤ využitých k výrobČ energií z vlastních
energetických zdrojĤ resortu, pro údržbu produkþnČ nevyužitých pozemkĤ a uchování
produkþnČ nevyužitých hospodáĜských zvíĜat. Dále bylo stanoveno množství vyrobené
energie z obnovitelných s druhotných energetických zdrojĤ resortu v krizové situaci.
7.3.4 Hlavní dosažené výsledky výzkumného zámČru MZe
VÝZKUMNÝ ZÁMċR MZE0002703102 - VÝZKUM EFEKTIVNÍHO
VYUŽITÍ
TECHNOLOGICKÝCH
SYSTÉMģ
PRO
SETRVALÉ
HOSPODAěENÍ
A
VYUŽÍVÁNÍ
PěÍRODNÍCH
ZDROJģ
VE
SPECIFICKÝCH PODMÍNKÁCH ýESKÉHO ZEMċDċLSTVÍ
Rok 2013 byl závČreþným rokem Ĝešení výzkumného zámČru. V souladu s naplánovanými
dílþími cíli Ĝešení výzkumného zámČru a metodikou Ĝešení jednotlivých vČcných a þasových
etap byly provádČny výzkumné práce, jejichž obecným cílem bylo v daných oborech
zemČdČlské výroby najít cesty efektivního využití technologických systémĤ pro setrvalé
hospodaĜení a využívání pĜírodních zdrojĤ. Výzkumný zámČr byl rozdČlen do 13 vČcných
etap, které odpovídají jeho dílþím cílĤm. Výsledky Ĝešení tČchto etap umožnily dosáhnout
cílĤ, které jsou uvedeny ve schváleném návrhu VZ dle Rozhodnutí MZe þ. VZ0609 ve znČní
pozdČjších zmČn.
.
V prĤbČhu Ĝešení VZ byly získány nové poznatky v oblastech technologických systémĤ pro
výrobu hlavních produktĤ rostlinné a živoþišné výroby, zpracování a konverze biomasy,
využití zbytkové biomasy, produkce a efektivnosti využití biopaliv, optimalizace složení
fytopaliv, ochrany životního prostĜedí v agrárním sektoru a snížení negativního pĤsobení
zemČdČlské a potravináĜské výroby. Nové poznatky byly získány také v oblasti ochrany
ovzduší a povrchových vod, efektivnosti využití mobilních energetických prostĜedkĤ a snížení
jejich nepĜíznivého pĤsobení na zemČdČlskou pĤdu, její rostlinný pokryv a životní prostĜedí.
V rámci Ĝešení VZ byly získány tyto hlavní výsledky:
- byla prokázána uskuteþnitelnost systému Ĝízených pĜejezdĤ v trvalých kolejových
stopách pĜi základním modulu pracovního zábČru strojĤ 6 m a zjištČn pĜínos Ĝízených
pĜejezdĤ pro ochranu pĤdy pĜed nadmČrným zhutĖováním, pro dosažení dobré kvality
zpracování pĤdy a k vytvoĜení lepších podmínek pro pĜíjem vody pĤdou,
- byla vyhodnocena propustnost pĤdy pro vodu a schopnost pĤdy zadržovat vodu pĜi
intenzívních dešĢových srážkách pĜi rĤzném stupni zhutnČní pĤd, pĜi rĤzném režimu
nakládání s rostlinnými zbytky v pČstitelských technologiích a pĤsobení strojĤ na pĤdu
a na rostlinné zbytky pĜi zpracování pĤdy,
- byly ovČĜeny metody mČĜení a zjišĢování zdrojĤ poškození plodin na technologických
linkách laboratornČ bylo na 8 variantách typĤ stĜešních panelĤ ovČĜeno možné snížení
prostupu sluneþní energie pĜes plášĢ stĜechy tepla do stáje až o 80 %.
- vyvinutý systém „on line“ mČĜení provozní zálohy výkonnosti vývČv umožní vþas
odhalit poruchy pneumatického systému dojicích zaĜízení a eliminovat negativní vliv
na zdravotní stav dojnic a kvalitu produkce,
- byly ovČĜeny metody simulace reálných stavĤ produkce bioplynu na bioplynových
stanicích v laboratorních podmínkách vhodné pro optimalizaci provozu tČchto stanic,
30
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
-
-
-
-
-
-
-
byla ovČĜena možnost zpracování zbytkové biomasy pomocí rychlé pyrolýzy a
porovnány fyzikálnČchemické parametry biooleje z pšeniþné slámy a dĜevČné
suroviny,
zpracování technických norem pro motorová paliva ýSN 65 6513, ýSN 65 6508, ýSN
65 6516,
certifikovaná metodika k termolýznímu zpracování zbytkové biomasy separovaných
plastových a celulózových podílĤ tuhého komunálního odpadu pro energetické a
surovinové využití,
byly získány nové poznatky použití ozonu pro eliminaci amoniaku ve stájovém
prostĜedí,
byl sestaven model pro výpoþet parametrĤ logistického ĜetČzce pro zadanou lokalitu a
parametry spotĜebitele,
byla ovČĜena technologie kompostování biologicky rozložitelného odpadu
obohaceného 5 % popele zvyšující obsah živin,
byly vytvoĜeny expertní systémy pro:
• výpoþet provozních nákladĤ strojĤ,
• provozních nákladĤ souprav,
• technologie a ekonomiku plodin,
• racionální hnojení dusíkem,
• modelování a hodnocení výrobního zámČru v rostlinné výrobČ,
byly stanoveny mČrné výrobní emise amoniaku, mČrné výrobní emise oxidu dusného a
mČrné výrobní emise oxidu uhliþitého pro chov brojlerového králíka, bažanta
obecného a kachny divoké,
byla vypracována metodika pro objektivní porovnání emisních zátČží pĜi rĤzných
variantách zapravení statkových hnojiv vþetnČ návrhu inovovaných odbČrových
komor,
byl zpracován návrh Ĝešení úpravy parametrĤ odpadních vod na vody závlahové,
byly navrženy a ovČĜovány dva nové typy kompostérĤ (modulový, bubnový) s lepšími
užitnými vlastnostmi,
byla vypracována certifikovaná metodika: „Metodika pĜípravy tvarovaných a
smČsných fytopaliv
byl vytvoĜen soubor empirických algoritmĤ pro výpoþet energetických veliþin
potĜebných k výpoþtu jednotkové spotĜeby energie ve vybraných pracovních,
dopravních a manipulaþních operacích,
bylo navrženo a vyrobeno zaĜízení pro mČĜení sil na tĜíbodovém závČsu traktoru
Periodická zpráva a závČreþná zpráva výzkumného zámČru byly schváleny oponenty i
odbornou a oponentní radou.
7.3.5
Celkový pĜehled výsledkĤ Ĝešení projektĤ a výzkumného zámČru.
Celkový pĜehled hlavních výsledkĤ dosažených v roce 2013 je uveden v následující tabulce.
Podrobný seznam a citace výstupĤ jsou v pĜíloze 1. V rámci Ĝešení výzkumného zámČru je v
RIV-u registrováno 213 výsledkĤ (2009 – 2012) a za rok 2013 bude do RIV doplnČno dalších
68 výsledkĤ. Velmi cenČné jsou nové metodické postupy, napĜ. pro zlepšení péþe o pĤdu a
doporuþení pro zvýšení schopnosti pĤdy zadržovat vodu pĜi využívání výkonné zemČdČlské
techniky.
31
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Celkový poþet
výstupĤ
Druh výsledku
I. Kategorie – Publikaþní výsledky
Jimp ýlánek v impaktovaném periodiku
Jsc
ýlánek v recenzovaném þasopise (databáze SCOPUS)
ýlánek v þeském recenzovaném þasopise (seznam neimpaktovaných
Jrec
recenzovaných periodik vydávaných v ýR – www.výzkum.cz)
B
Kniha
C
Kapitola v odborné knize
D
ýlánek ve sborníku
II. Kategorie – Výsledky aplikovaného výzkumu
P
Patent
Z
OvČĜená technologie
Fužit Užitný vzor Fprum PrĤmyslový vzor
Gfunk Funkþní vzorek
Hleg Výsledky promítnuté do právních pĜedpisĤ a norem
N
UplatnČná certifikovaná metodika
R
Software
III. kategorie – Ostatní výsledky
M
UspoĜádaná (zorganizovaná) konference
W
UspoĜádaný (zorganizovaný) workshop
1
1
33
1
3
13
1
2
3
2
4
2
4
2
2
5
7.3.6 Hlavní výsledky projektĤ a výzkumného zámČru
(AutoĜi z jiných organizací jsou oznaþeni hvČzdiþkou*)
Patenty
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. ZaĜízení pro mČĜení sil.
PĤvodce: PODPċRA, Václav, SYROVÝ, Otakar a František VOTÍPKA. Int.Cl.G 01 L 1/00,
G 01 L 5/13, G 01 L 5/00, A 01 B 59/04. ýeská republika. Patent, CZ 304215. UdČlen:
27.11.2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1279361&lan=cs
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304215.pdf
OvČĜené technologie
PLÍVA, P., HANý, A.:Technologie vermikompostování ve funkþním vzorku
dvoumodulového vermireaktoru. OvČĜená technologie, VÚZT Praha a ýZU v Praze, 2013.
HUTLA P. Znalost optimálních parametrĤ technologie velmi rychlého termického rozkladu
biomasy., OvČĜená technologie, VÚZT Praha , 2013
Užitné vzory
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Kompost s pĜídavkem popele.
PĤvodce: SOUýEK, JiĜí. Int.Cl.C 05 F 9/04, B 09 B 3/00. ýeská republika. Užitný vzor, CZ
25020. Zapsán: 7.3.2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1850172&lan=cs
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025020.pdf
32
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Krmný vĤz. PĤvodci:
PRAŽAN, Radek, PODPċRA*, Václav, KUBÍN, Karel, a Ilona GERNDTOVÁ. Int.Cl. B 60
P 9/00, B 60 P 5/00, A 01 F 25/16, A 01 K 5/00. ýeská republika. Užitný vzor, CZ 25573.
Zapsán: 20.6.2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1979942&lan=cs
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025573.pdf
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. ZaĜízení pro aplikaci
ochranného roztoku. PĤvodci: VEJCHAR, Daniel, KUBÍN, Karel a Václav MAYER. Int.Cl.
A 01 C 1/00, A 01 C 9/00. ýeská republika. Užitný vzor, CZ 24877. Zapsán: 28. 1. 2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1914394&lan=cs
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024877.pdf
VÚZT, v.v.i., PRAHA, ATEA PRAHA, s.r.o. ZaĜízení pro rovnomČrný rozptyl prachových
þástic. PĤvodci vynálezu: Václav BEJLEK*, Petr HUTLA. Int. B656 65/28. ýeská republika.
Patentový spis 304 262.27.12.2013
Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1895633&lan=cs
PrĤmyslové vzory
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Generátor zvuku. PĤvodce:
ýEŠPIVA, Miroslav. LOC(8)Cl/14-03. ýeská republika. PrĤmyslový vzor CZ 35732. Zapsán
6.9.2013.
Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1740898&lan=cs
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Dvoukomorový kompostér.
PĤvodci: PLÍVA, Petr a Aleš HANý*. LOC(8)Cl/09-03. ýeská republika. PrĤmyslový vzor
CZ 35674. Zapsán 2.7.2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1704652&lan=cs
Funkþní vzorky
ýESKÁ ZEMċDELSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Modifikovaný dvoumodulový
vermireaktor. Funkþní vzorek, 2013. PĤvodci: PLÍVA Petr, HANý* Aleš. Lokalizace
výsledku: Praha – firma Eurest.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. SENAGRO A.S.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁěSKÝ HAVLÍýKģV BROD, S.R.O. Hrázkovaþ –
dĤlkovaþ za dvouĜádkový sázeþ brambor Reekie. PĤvodci: MAYER, Václav, Josef DOVOL*
a Josef VACEK*. Funkþní vzorek, 2013. Lokalizace výsledku: Výzkumný ústav
bramboráĜský HavlíþkĤv Brod, s.r.o., stĜedisko Valeþov.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. SENAGRO A.S. Lopatkový
drtiþ odpadních brambor na manipulátoru Manitou. PĤvodci: VEJCHAR, Daniel, Václav
MAYER a Josef DOVOL*. Funkþní vzorek, 2013. Lokalizace výsledku: bioplynová stanice,
SENAGRO a.s., Senožaty.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMEDċLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.., PRAHA. Laboratorní zaĜízení
pro sbČr a úpravu dešĢové vody. 2013. PĤvodci: MACHÁLEK, A., ŠIMON, J. VEGRICHT,
J., BRADNA, J. Lokalizace výsledku. VÚZT, v.v.i.
33
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Výsledek promítnutý do právních pĜedpisĤ a norem
JEVIý, Petr. ýSN 65 6508 Motorová paliva – SmČsné motorové nafty obsahující
methylestery mastných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody zkoušení
[ýSN 65 6508 Automotive fuels – Diesel fuel blends containing Fatty acid methyl esters
(FAME) – Requirements and test methods]. Praha: ÚĜad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví, únor 2013. 12 s.
JEVIý, Petr. ýSN 65 6516 Motorová paliva - ěepkový olej pro spalovací motory na rostlinné
oleje – Technické požadavky a metody zkoušení. [ýSN 65 6516 Automotive fuels - Fuel from
rapeseed oil for vegetable oil compatible combustion engines – Requirements and test
methods]. Praha: ÚĜad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben
2013. 16 s.
UplatnČné certifikované metodiky
HUTLA, P., BÍMA*, V., MIýÍN*, R., ýEŠPIVA, M.: Modelová Ĝešení osvČtlovacích soustav
ve vybraných zemČdČlských objektech. Certifikovaná metodika. Praha, VUZT 2013. ISBN
978-80-86884-72-1 [v tisku]
ANDERT, David, ABRHAM, ZdenČk, GERNDTOVÁ. Ilona. Metodika pĜípravy
tvarovaných a smČsných fytopaliv“ Vydavatel: Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i.,
Praha 2013. ISBN: 978-80-86884-73-8
KUMHÁLA* F., GUTU* D., HģLA J., CHYBA* J., KOVAěÍýEK P., KROULÍK* M.,
KVÍZ* Z., MAŠEK* J., VLÁŠKOVÁ M.: Technologie Ĝízení pĜejezdĤ po pozemcích.
UplatnČná certifikovaná metodika. Praha, ýZU v Praze, 2013, 42 s.
ISBN 978-80-213-2425-1
HANý*, A., PLÍVA, P.: Vermikompostování bioodpadĤ. UplatnČná certifikovaná metodika,
Praha, ýZU v Praze, 2013, 35 s., ISBN 978-80-213-2422-0
Software
ABRHAM, Z., RICHTER, J., MUŽÍK O., HEROUT, M. SCHEUFLER, V.,: Modelování a
ekonomika výrobního zámČru v RV
ABRHAM, Z.: Expertní systém pro rozhodování o ochranČ rostlin podle ekonomických prahĤ
škodlivosti
7.4 Spolupráce se zahraniþím
7.4.1
ýlenství v mezinárodních organizacích
Zástupci VÚZT, v.v.i. jsou þleny tČchto organizací:
European Association for Potato Research (EAPR),
ESSC (European Society for Soil Conservation),
ISTRO (International Soil and Tillage Research Organisation).
VÚZT,v.v.i. je aktivním þlenem sdružení ENGAGE (sdružení evropských institutĤ
zemČdČlské techniky). Toto sdružení je zaþlenČno do EurAgEngu jako regionální asociace
zemČdČlských inženýrĤ pro Evropu v rámci CIGR. Ústav je i nadále þlenem sdružení institutĤ
zemČdČlské techniky stĜední a východní Evropy (CEEAgEng).
Zástupce ústavu (Ing. M. DČdina, Ph.D.) je þlenem dvou pracovních skupin: Technical
Working Group for Intensive Livestock Farming (zabezpeþení IPPC) – þeský zástupce za
resort zemČdČlství pod gescí MŽP ýR; Technical Working Group for Ammonia Abatement in
the frame of UNC (zajištČní aplikace a principu Götöborgského protokolu - CLTRPzabezpeþení IPPC) – þeský zástupce za MZe ýR pod gescí MŽP ýR.
34
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
7.4.2 Mezinárodní projekty
V roce 2013 VÚZT, v.v.i. nebyl zapojen do mezinárodních projektĤ.
7.4.3 Zahraniþní spolupráce, konference, dohody o spolupráci
Dohody o spolupráci
Dohody o spolupráci jsou uzavĜeny se dvČmi slovenskými partnery:
• Mechanizaþná fakulta SPU Nitra
Obsahem spolupráce je spoleþné mČĜení chovu ovcí s cílem posoudit technické
parametry stájí a chovatelské podmínky ve vybraném zemČdČlském družstvu, mČĜení
vzduchotechnických parametrĤ stáje chovu prasat a posouzení technických možností stájí
chovu ovcí pro mČĜení emisí. Byla instalována mČĜicí aparatura pro dlouhodobé sledování
mikroklimatických parametrĤ ve stájích pro chov prasat a zahájen sbČr údajĤ.
Agrovaria Export-import, spol. s. r.o., Štúrovo
pĜímá spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, a to pĜi zpracování biologicky
rozložitelných odpadĤ a pĜi snižování emisí zátČže amoniakem a skleníkovými plyny
v resortu zemČdČlství.
Obsahem spolupráce je:
- zajištČní experimentĤ pĜi separaci kejdy prasat a skotu,
- zajištČní experimentĤ pĜi dávkování biotechnologických pĜípravkĤ pĜi kompostování
BRO do tekutých hnojiv nebo napájecí vody,
- poĜádání spoleþných odborných semináĜĤ s problematikou vztahu zemČdČlství
a životního prostĜedí.
Pro spoleþné experimenty zapĤjþuje AGROVARIA spol. s r.o. vlastní technologické celky,
VÚZT, v.v.i. Praha mČĜící techniku; výsledky jsou spoleþnČ prezentovány. Výsledkem
spolupráce po provozních zkušenostech se separátorem byla realizovaná konstrukþní úprava
separátoru.
•
Dohody o vČdecko-technické spolupráci
Dohoda o pĜímé vČdecko-technické spolupráci mezi VIESCH Moskva (The All –
Russian Research Institute for Electrification of Agriculture) a VÚZT, v.v.i. Praha v oblasti
zemČdČlské energetiky.
Smlouva mezi VÚZT, v.v.i. Praha a Ústavem ekobiotechnologie a bioenergie
Ukrajinské zemČdČlské univerzity Kyjev (Educational and Research Technical Institute,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev).
Dohoda o vČdecko-technické spolupráci je uzavĜena se Severozápadním výzkumným
ústavem mechanizace a elektrifikace zemČdČlství (SZNIIMESH) v PetrohradČ.
Mnohostranná spolupráce.
Spolupráce v návaznosti na Ĝešení projektu ALTENER XVII/4.1030/Z/99-386:
Biodiesel Courier International – A Union-Wide News Network:
Mr. Werner Körbitz, chairman of the Austrian Biofuels Institute (ABI), Vienna, Austria –
editor
Mr. Dieter Bockey, assistant director of Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen
(UFOP), initially Bonn, later-on Berlin, Germany
35
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Mr. Peter Clery, chairman of the British Association for Biofuels and Oils (BABFO),
Spalding, United Kingdom
Mr. Petr Jevic, task leader Biodiesel, Research Institute for Agricultural Engineering, p.r.i.
(VÚZT, v.v.i.), Prague, Czech Republic
Všechny dohody o spolupráci byly schváleny Radou instituce.
7.4.4 Zahraniþní pracovní cesty
Termín
Stát
20.22.1.2013
NČmecko
25.2.2013
Belgie
25. – 28.2.
Francie
2013
26.2.1.3.2013
Rakousko
18. - 20.3.
Slovensko
2013
19. - 21.3.
Rakousko
2013
20. - 21.3.
Slovensko
2013
24. - 26.4.
Dánsko
2013
Akce
Aktivní úþast na konferenci „Kraftstoffe der
Zukunft 2013 Berlín, prezentace „Czech national
imlementation of EU biofuels policy“, jednání
s UFOP
a
producenty
biopaliv
a
technologického zaĜízení pro jejich výrobu se
zĜetelem na udržitelnou produkci biopaliv, jejich
certifikaci a faktory ILUC
Náplní cesty bylo jednání þlenĤ TWG IRPP
k otázce referenþních technologií pro chovy
drĤbeže a prasat v rámci revize BREF. Dále se
jednalo o hodnotách emisních faktorĤ a o
vyjasnČní situace ohlednČ volby metody
hodnocení BAT.
Úþast na 75. mezinárodním veletrhu zemČdČlské
techniky a chovatelství SIMA 2013
Získání informací a kontaktĤ pro další Ĝešení
projektĤ, týkajících se energetického využití
biomasy
Úþast na konferenci, pĜednáška, poster, pĜíprava
projektu, mezinárodní spolupráce
Poþet
úþastníkĤ
Dny
2
3
1
1
1
4
4
4
4
3
Úþast
na
semináĜi
„Pflanzenbauliche
Verwertung
von
Gärrückständen
aus
Biogasanlagen“,
jedná
se
o
aktuální
problematiku týkající se optimalizace použití 1
zbytkĤ po fermentaci
Úþast na veletrhu “Agrokomplex“ Nitra,
1
pracovní jednání.
Aktivní úþast na jednání mezinárodní expertní
skupiny pro omezování emisí dusíku (Expert
panel on the Mitigation of Agricultural Nitrogen
– EPMAN) v rámci Task Force on Reactive
Nitrogen (TFRN) – pracovní skupina pro
1
reaktivní dusík. Každoroþní aktivní úþast na
jednání od roku 2008 vyplývá z pozice Ing.
DČdiny jako místopĜedsedy EPMAN a spoþívá
v organizaþním zajištČní prĤbČhu mítinku,
pĜípravy a vedení agendy, koordinace þinností
36
3
2
3
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
14. - 17.5.
NČmecko
2013
27. - 30.5.
Slovensko
2013
28.5. 2013
NČmecko
10.11.6.2013
NČmecko
14.6. 2013
Polsko
19. - 21.6.
NČmecko
2013
25.26.6.2013
Polsko
23.7.2013
NČmecko
17.-18.9.
2013
NČmecko
s ostatními skupinami v rámci TFRN, pĜíprava
podkladĤ pro TFRN, schvalování zápisĤ
z jednání skupiny EPMAN atd.
Úþast na Plenary Meeting CA-RES
Dvoudenní semináĜ firmy HBP mČĜicí technika
– zamČĜení na nové trendy, aplikace a použití
snímaþĤ síly a kroutícího momentu, stanovení
úþinnosti elektromotoru, justáž mČĜicího ĜetČzce.
Snímaþ Z6+mČĜicí ústĜedna MGC+, impuls síly
– snímaþ U10M + mČĜicí zesilovaþ MX410.
ZjišĢování vlastní frekvence s MX 840A a U10,
U2, S9M. Vlastnosti dolnopropustního filtru
ústĜedny MX840A.
VýmČna zkušeností se zakládáním a využitím
porostĤ energetických trav, odbČr vzorkĤ.
Úþast na semináĜi 3. Projekttag Bioenergie,
Berlín. Jedná se o aktuální problematiku
prosazování energetické koncepce SRN,
snižování zátČže životního prostĜedí, pČstování
energetických plodin, zvyšování efektivity pĜi
produkci energie.
Úþast na zemČdČlské výstavČ OPOLAGRA
Kamien Slaski, jedná se o aktuální problematiku
stavu použití zemČdČlské techniky.
Úþast
na
konferenci
„7.
Rostocker
Bioenergieforum“. Jedná se o aktuální
problematiku
využití
biomasy,
zajištČní
podkladĤ pro Ĝešení funkþních úkolĤ +
prezentace posteru.
Úþast na mezinárodní konferenci stĜedo a
východoevropských
výzkumných
ústavĤ
zemČdČlské techniky (8th International Research
and Development Conference of Central and
Eastern European Institutes of Agricultural
Engineering), úþast na plenárním zasedání
Ĝídícího výboru stĜedo a východoevropských
výzkumných ústavĤ zemČdČlské techniky, jehož
je VÚZT, v.v.i. zakládajícím þlenem, plnČní
úkolĤ
dvoustranné
spolupráce
v oblasti
zpracování
zemČdČlské
produkce
a
standardizace, prezentace vybraných výsledkĤ
výzkumu ve VÚZT, v.v.i. v letech 2011 - 2012
Úþast na odborném semináĜi a pĜedvádČcí akci
firmy Hirschauer recycling GmbH – zaĜízení na
zpracování biologického odpadu Green Screener
Jde o odborný semináĜ, jehož se VÚZT, v.v.i.
zúþastĖuje již po šestnácté. Jsou zde získávány
informace jak z pĜednášek, sborníku, tak
osobním jednáním s úþastníky. Aktivní úþast na
37
1
4
2
4
2
1
2
2
3
1
2
3
4
2
1
1
2
2
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
10. - 11.10.
2013
Slovensko
21. - 23.10.
NČmecko
2013
22. - 24.10.
Polsko
2013
4. - 8.11.
2013
Ukrajina
11. – 14.11.
NČmecko
2013
12. – 13.11.
NČmecko
2013
13. – 15.11.
NČmecko
2013
19.11. Malta
22.11.2013
19. Internationalen Fachtagung v Drážćanech,
SRN, prezentace „Production of biofuels –
Domestic Experiences“ a zajištČní podkladĤ pro
úkoly þ. 2303, 2304 a 2305.
Jednání se spoleþností Agrovaria, návrh
separaþního zaĜízení pro þištČní vod, pĜevoz
strojního zaĜízení na analýzu opotĜebení.
Úþast
na
semináĜi
„4.
Symposium
Energiepflanzen“ Berlín. Jedná se o aktuální
problematiku prosazování energetické koncepce
SRN, snižování zátČže životního prostĜedí,
pČstování energetických roslin a zvyšování
diverzity
EAPR, Post-Harvest Section (Evropská asociace
pro výzkum brambor, Sekce skladování).
Získání nových poznatkĤ, projednání spolupráce
s pracovníky
výzkumných
pracovišĢ
a
specializovaných firem z oblasti výzkumu
skladování brambor, z oblasti nových projektĤ
vČdy a poradenství. VýmČna informací o
Ĝešených výzkumných projektech z oblasti
technologií skladování brambor s pracovníky
výzkumných pracovišĢ Polska, SRN, Holandska
a dalších zemí EU (IBMER, PIMR, ATRB
Potsdam,
KTBL
Dethlingen
aj.)
a
specializovaných
firem
z oblasti
technologických systémĤ. Prezentace výsledkĤ
výzkumné þinnosti VÚZT, v.v.i. formou posteru.
Aktivní úþast na mezinárodní vČdecké
konferenci
„Earth
bioresources
and
environmental biosafety: Challenges and
opportunities“ konané v rámci 115. výroþí
NULES of Ukraine, Kiev, plnČní dvoustranné
spolupráce
NávštČva
veletrhu
zemČdČlské
techniky
Agritechnica.
NávštČva
veletrhu
zemČdČlské
techniky
Agritechnica.
Úþast a jednání na „AGRITECHNICA 2013“
vþ. expertní pomoci firmČ Farmet, a.s. v rámci
dohody o výzkumnČ vývojové a technické
spolupráci z 1.7.2007
Úþast na 1st CA-RES II Plenary Meeting – dle
uzavĜené smlouvy s Ministerstvem prĤmyslu a
obchodu þ. 32010/0001/12
38
3
2
1
2
2
3
4
5
7
4
4
3
2
3
1
4
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
7.4.5 Mezinárodní semináĜe, konference a workshopy
Dne 28.6.2013 se konal pod patronací VÚZT, v.v.i. mezinárodní semináĜ Potravinová
sobČstaþnost a udržitelná výroba smČsných a biogenních pohonných hmot - Stav a rozvoj do
roku 2020 na „Národní výstavČ hospodáĜských zvíĜat a zemČdČlské techniky“
Místo konání: Brno – výstavištČ, Veletrhy Brno. Poþet úþastníkĤ 51.
Na semináĜi byly prezentovány podmínky rozvoje zemČdČlství ýeské republiky po roce 2013
a využití biomasy v energetickém mixu se zĜetelem na obnovitelné zdroje energie v odvČtví
dopravy a biopaliva. V návaznosti na hodnocení globálního trhu s biopalivy se uvádí
tuzemská bilance motorových paliv a biopaliv.
V rámci podpory MPO (Efekt) byl 26. záĜí 2013 uspoĜádán na MendelovČ universitČ v BrnČ,
Zahradnické fakultČ v Lednici, semináĜ „Obnovitelné zdroje energie“, na kterém byly 18
pĜednášejícími prezentovány zkušenosti a nové poznatky v oblasti energetického využití
fytomasy.
V rámci podpory MPO (Efekt) byl uspoĜádán 28.11.2013 ve VÚZT, v.v.i. semináĜ na téma
„Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie“, na kterém
byly 15 pĜednášejícími prezentovány zkušenosti, nové poznatky a legislativní aspekty v
oblasti využití biomasy pro energetické a prĤmyslové úþely.
7.4.6
Úþast VÚZT, v.v.i. na výstavách
VÚZT, v.v.i. se zúþastnil výstavy Naše pole v Naboþanech ve dnech 11. – 12. þervna
2013s vlastním stánkem a prezentací þinnostií ústavu.
VÚZT, v.v.i. se zúþastnil výstavy ZemČ Živitelka 2013 ve dnech 29. 8. - 3. 9. 2013 na
spoleþném stánku veĜejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemČdČlství.
VÚZT, v.v.i. se zúþastnil výstavy Den ZemČdČlce Kámen 2013 ve dnech 10. – 12. 9.2013
s vlastním stánkem, prezentací ústavu a demonstrací mČĜení výkonĤ traktorĤ.
PrĤbČh plnČní realizace Koncepce zemČdČlského aplikovaného výzkumu a vývoje do
roku 2015 ve VÚZT, v.v.i.
opatĜení þ. 02
Podpora úþasti þeských
Ĝešitelských týmĤ
v mezinárodních projektech
rámcových programĤ EU
plnČní:
VÚZT, v.v.i. se v roce 2013 nepodílel na Ĝešení
mezinárodních projektĤ
plnČní:
opatĜení þ. 05
Podpora synergie v oblastech poþet diplomantĤ: 1
vzdČlávání, výzkumu a inovací
poþet studentĤ doktorandského studijního programu: 4
poþet pedagogických pracovníkĤ: 3
VÚZT, v.v.i. spolupracuje s ýZU Praha, MENDELU Brno a JU v ýeských BudČjovicích.
Rozsáhlá je podpora diplomantĤ a bakaláĜĤ – studentĤ všech uvedených univerzit, úþast
pracovníkĤ ústavu ve vČdeckých radách a oborových radách.
opatĜení þ. 06
plnČní:
39
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
VytvoĜení
skupiny
pracovní
vČdecké Ve VÚZT, v.v.i. byla 8.10.2009 ustavena 22 þlenná
Pracovní vČdecká skupina pro oblast zemČdČlské
techniky, energetiky a staveb (SZTES)
její þlenové:
Ing. ZdenČk Abrham, CSc., VÚZT, v.v.i.
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., ýZU TF Praha
prof. Ing. František Bauer, CSc., MU Brno
Ing. Dušan Benža, CSc., AZet Brno
Ing. Michaela BudĖáková, MZe
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., ÚZEI Praha
prof. Ing. VojtČch Dynybyl, Ph.D., ýVUT FS Praha
prof. Ing. Josef HĤla, CSc., VÚZT, v.v.i.
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc., JU ZF ýeské
BudČjovice
Ing. Petr Jeviþ, CSc., prof. h. c., VÚZT, v.v.i.
Ing. Jaroslav Kára, CSc., VÚZT, v.v.i.
doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.,VÚŽV, v.v.i. Praha
prof. Dr. Ing. František Kumhála, CSc., ýZU TF Praha
Mgr. Jan Lipavský, CSc.,VÚRV, v.v.i.
Ing. Antonín Machálek, CSc., VÚZT, v.v.i.
Ing. ZdenČk Pastorek, CSc., prof. h. c., ýZU TF Praha
Ing. Petr Plíva, CSc., VÚZT, v.v.i.
Ing. Marek SvČtlík, Ph.D., VUZT, v.v.i.
Ing. Otakar Syrový, CSc., VÚZT, v.v.i.
Ing. František Valíþek, CSc., ZD Rosovice
doc. Ing. JiĜí Vegricht, CSc., VÚZT, v.v.i.
Ing. JiĜí Zelenka, ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
V roce 2013 byla odborná skupina SZTES svolána 1x .
Na podzimním zasedání ze dne 9.10.2013
–
bylo projednáno ustavení a statut 7 þlenné VČdecké rady VÚZT, v.v.i.
–
byl prezentován pĜehled úþasti VÚZT, v.v.i. ve veĜejných výzkumných soutČžích
–
byla podána informace o Metodice hodnocení výsledkĤ VO
–
byly projednány smČry dalšího rozvoje VÚZT, v.v.i. na období do roku 2020
plnČní:
opatĜení þ. 07
Zavedení
funkþního
systém Na 15. zasedání Rady instituce VÚZT, v.v.i. dne
ochrany duševního vlastnictví, 18.12.2009 byla schválena „SmČrnice k ochranČ
transferu a komercionalizace duševního vlastnictví VÚZT, v.v.i. Informace o pĜijetí
výsledkĤ v souladu s novelou smČrnice byla zaslána Ĝediteli odboru výzkumu a
zákona þ. 130/2002 Sb.
vývoje MZe dne 29.12.2009.
Text smČrnice je od 1.1.2010 je zveĜejnČn na intranetu VÚZT, v.v.i.
opatĜení þ. 08
Spolupráce
s GA
ýR
ministerstvem vnitra ýR
plnČní:
a V GA ýR ústav neĜešil v roce 2013 žádný projekt.
Na MV ýR byl Ĝešen 1 výzkumný projekt:
VG20102014020 - Stanovení minimální potĜeby
40
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
energie pro zajištČní základních funkcí zemČdČlství v
krizových situacích a analýza možností jejího zajištČní
z vlastních energetických zdrojĤ resortu
Doba Ĝešení: 2010 – 2014
Výše podpory pro VÚZT, v.v.i.:
2010 – 583 tis. Kþ
2011 – 2 044 tis. Kþ
2012 – 2 034 tis. Kþ
2013 – 1 930 tis. Kþ
2014 – 1 872 tis. Kþ
plnČní:
opatĜení þ. 26
Zapojení institucí do projektĤ OP VÚZT, v.v.i. nebyl v roce 2013 zapojen do žádného z
VaV pro inovace, OP vzdČlávání uvedených typĤ projektĤ.
pro konkurenceschopnost a OP
podnikání a inovace
7.5 Další þinnost
Další þinnost je provádČna na základČ požadavkĤ pĜíslušných organizaþních složek státu nebo
územních samosprávných celkĤ ve veĜejném zájmu a podporovaná z veĜejných prostĜedkĤ.
7.5.1 Zakázky pro MZe
A/9/13 ŠetĜení v zemČdČlských podnicích 2013 a návazné vyhodnocení uložišĢ tuhých
statkových hnojiv.
A/10/13 ZajištČní monitoringu a hodnocení 3. Akþního programu podle požadavkĤ smČrnice
Rady 91/676/EHS v roce 2013, podpora zemČdČlské veĜejnosti v rámci implementace 3.
Akþního programu a zpracování zprávy pro EK.
A/13/13 ZajištČní podkladĤ roku 2013 potĜebných pro vyhodnocení aktuálního stavu
implementace nitrátové smČrnice ve vazbČ na finanþní nároþnost realizace dílþích podmínek
ze zemČdČlské veĜejnosti a definovat potĜebu finanþních prostĜedkĤ pro následující období po
roce 2014.
7.5.2 Inovaþní vouchery
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. vysoutČžil v roce 2013 dva inovaþní vouchery
Hlavního mČsta Prahy.
¾ DOT/66/01/001148/2013 „Vývoj standartizovaného peletovaného paliva na bázi
sojové slámy“. ěešitelský tým vyvine standartizované peletované palivo na bázi
sojové slámy. Na základČ spalovacích zkoušek bude stanoven vhodný druh peletových
kotlĤ. Dále bude vyvinuto standartizované briketové palivo urþené ke spalování ve
zplyĖovacích kotlích. Budou provedeny spalovací zkoušky.
¾ DOT/66/01/001179/2013 „Vývoj biopaliv pro použití v kotli s rotaþním hoĜákem 150
kW.“ ěešitelský tým vyvine agropalivo se zaruþenými palivo-energetickými
41
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
vlastnostmi a biopalivo na bázi reziduí z palmy olejné. V rámci Ĝešení budou navrženy
a provedeny úpravy hoĜáku a jeho následné úspČšné ovČĜení pro vyvinutá biopaliva.
7.5.3 Pedagogická þinnost
prof. Ing. J. HĤla, CSc.: ýZU – TF Praha
Ing. J. Kára, CSc.: ýZU – TF Praha
doc. Ing. A. Jelínek, CSc.: JU v ýeských BudČjovicích,
Technické a technologické poradenství
Poradenství je dĤležitá souþást þinností VÚZT, v.v.i. daná zĜizovací listinou a nezbytná pro
komunikaci výzkumných pracovníkĤ s velice poþetnou skupinou uživatelĤ z Ĝad zemČdČlské a
komunální praxe, státní správy a poradenských firem, zpracovatelských podnikĤ, Ĝídících
pracovníkĤ. Poradenství se zde uskuteþĖuje nČkolika zpĤsoby:
a) internetové poradenské a expertní systémy
Hlavní internetová stránka VÚZT, v.v.i. je na adrese http://www.vuzt.cz
b) poradenství v rámci environmentálního vzdČlávání, výchova a osvČta (EVVO)
Na základČ pĜipomínek odborné a zemČdČlské praxe byly dopracovány podklady pro
novelizaci NaĜízení vlády þ. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojĤ zneþišĢování ovzduší, k zákonu þ. 86/2002 Sb. o
ochranČ ovzduší, za þást zemČdČlství.
Poradenská þinnost VÚZT byla stejnČ tak jako v pĜedchozím roce zamČĜena na Ĝešení
poradenství v oblasti zavádČní technologie Ĝízeného mikrobiálního kompostování na malých
hromadách vycházející ze smČrnice Rady 99/31/EC o skládkování odpadĤ. Tato smČrnice
ukládá þlenským státĤm povinnost snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadĤ (BRKO) ukládaných na skládky. Cílem bylo pĜiblížit producentĤm zbytkové biomasy
dostupnou techniku a technologii kompostování, minimalizující negativní zatížení životního
prostĜedí.
Pracovníci VÚZT, v.v.i. zajišĢovali lektorskou þinnost na kurzech „Systémy sbČru a
zpracování odpadu a biologické zpracování bioodpadĤ.“
7.5.4
Vydavatelská þinnost
Knihy:
Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Praha:
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. 2013. 60 s. ISBN: 978-80-86884-75-2
Metodiky:
ABRAHAM, ZdenČk, David ANDERT, OldĜich MUŽÍK, Petr HUTLA a Milan, HEROUT.
Modelování a ekonomické hodnocení investiþních zámČrĤ v oblasti energetického využití
biomasy. UplatnČná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemČdČlské techniky,
v.v.i., 2013. 45 s. ISBN 978-80-86884-70-7.
HUTLA, P., V. BÍMA, R. MIýÍN a M. ýEŠPIVA. Modelová Ĝešení osvČtlovacích soustav ve
vybraných zemČdČlských objektech. Certifikovaná metodika. Praha: VUZT, 2013. 35 s. ISBN
978-80-86884-72-1
42
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
ANDERT, David, ZdenČk ABRHAM a Ilona GERNDTOVÁ. Metodika pĜípravy tvarovaných
a smČsných fytopaliv. UplatnČná certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemČdČlské
techniky,
v.v.i.,
2013.
24
s.
ISBN
978-80-86884-73-8
ZABLOUDILOVÁ, Petra a kol. Stanovení koncentrací amoniaku v chovech skotu. UplatnČná
certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. 20131. ISBN
978-80-86884-76-9.
DċDINA, Martin, OndĜej SKALA, Jaromír LACHMAN, Alena HEJTMÁNKOVÁ. Lisování
oleje z vinných jader.[Pressing of grape seed oil]. UplatnČná certifikovaná metodika. Praha:
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i., 2013. 16 s. ISBN 978-80-86884-77-6.
Sborník:
Obnovitelné zdroje energie – zkušenosti a rizika spojená s energetickým využitím fytomasy.
Sborník Lednice 2013. Praha: Výzkumný ústav zemČdČlské techniky,v.v. i. 2013. 113 s.
ISBN 978-80-86884-71-4
ŠEDIVÁ, ZdeĖka a Petr JEVIý (Ed.). Potravinová sobČstaþnost a udržitelná výroba
smČsných a biogenních pohonných hmot - Stav a rozvoj do roku 2020. [Food Self Sufficiency
and Sustainable Production of Blended and Biogenic Fuels - Present State and Development
up to 2020]: sborník pĜednášek a odborných prací k mezinárodnímu semináĜi, konanému
28.6.2013 jako odborná doprovodná akce „Národní výstavy hospodáĜských zvíĜat a
zemČdČlské techniky“. Praha: VÚZT, 2013. 140 s. ISBN 978-80-86884-74-5.
7.5.5
ýlenství a úþast v komisích a radách
Jméno
pracovníka
Z. Abrham
ýlenství
Komise pro akreditaci poradcĤ MZe ýR, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Sektorová rada pro zemČdČlství NÚOV Praha - MZe, þlen
D. Andert
M. DČdina
P. Hutla
J. HĤla
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
CZ - BIOM, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, editor
Oponent v agenturách TAýR, NAZV, ýZU a MPO
Technical Working Group for Intensive Livestock Farming - Evropská
pracovní skupina pro intenzivní chovy hospodáĜských zvíĜat z hlediska
zabezpeþení smČrnice Rady 96/61/EC (IPPC), þlen – zástupce ýR
Technical Working Group for Ammonia Abatement in the frame of UNC,
þlen - zástupce ýR
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
CZ - BIOM, þlen
VČdecká rada odboru agroekologie VÚRV, v.v.i., þlen
Oborová rada doktorandského studijního programu „Energetika“ pĜi TF ýZU
Praha, þlen
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
Spoleþná vČdecká rada Výzkumného ústavu pícnináĜského, s.r.o. Troubsko a
Oseva PRO, þlen
ISTRO (International Soil and Tillage Research Organization), þlen
VČdecká rada TF ýZU Praha, þlen
Komise protierozní ochrany pĤdy vČdecké rady Výzkumného ústavu
meliorací a ochrany pĤdy, v.v.i.
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Oborová rada studijního oboru „Technika a mechanizace zemČdČlství“ TF
43
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
A. Jelínek
P. Jeviþ
J. Kára
P. KovaĜíþek
A. Machálek
V. Mayer
L. Pastorková
P. Plíva
ýZU, þlen
Redakþní rada vČdeckého þasopisu SAB, þlen
Oborová rada studijního oboru „Vlastnosti a zpracování zem. materiálĤ a
produktĤ“ TF ýZU, þlen
Oborová rada – obecná zootechnika ZF JU v ýeských BudČjovicích, þlen
Meziresortní komise pro omezení emisí plynĤ pĜi MŽP, þlen
Zkušební komise pro státní zkoušky MZLU Brno- FZZA Lednice, þlen
Zkušební komise pro státní zkoušky TF ýZU Praha, þlen
Komise pro životní prostĜedí ýAZV, þlen
Programová rada NPV MZe ýR – TP3 Konkurenceschopnost, þlen
Komise pro akreditaþní zkoušky poradcĤ, þlen
VČdecká rada MZLU Brno-FZZA Lednice, þlen
Technická pracovní skupina pro intenzivní chovy hospodáĜských zvíĜat –
kateg. 6.6 k zákonu 76/2002 Sb., MZe – výkonný tajemník
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Dozorþí rada VÚZT, v.v.i. – místopĜedseda
Sdružení pro výrobu bionafty Praha, výkonný Ĝeditel
Redakþní rada vČd. þasopisu Research in Agricultural Engineering, þlen
Technická normalizaþní komise TNK 138 „Tuhá biopaliva a tuhá alternativní
paliva“ ÚNMZ, þlen
Technická normalizaþní komise TNK 118 „Ropa a ropné výrobky“, ÚNMZ,
þlen
Technická normalizaþní komise TNK 139 „Biomasa pro energetické využití“
ÚNMZ, pĜedseda
Odborný posuzovatel ýeského institutu pro akreditaci
þlen výstavního výboru veletrhĤ Techagro - Silva Regina - Animal Vetex –
Biomasa
ýAZV - odbor ZTEV, pĜedseda
ýAZV, þlen pĜedsednictva
Redakþní rada þasopisu „Alternativní energie“, þlen
CZ – BIOM (þeská spoleþnost pro biomasu), þlen
Hodnotitelská komise NAZV, þlen
Oborová rada doktorandského studijního programu „Energetika“ pĜi TF ýZU
Praha, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
VČdecká rada odboru výživy rostlin VÚRV, v.v.i., þlen
Komise pro udČlování Grand Prix TECHAGRO, þlen
Rada instituce VÚZT, v.v.i. - místopĜedseda
Tajemník VČdecké rady VÚZT, v.v.i.
ýAZV – odbor ZTEV, þlen
Oborová rada doktorandského studijního programu „ZemČdČlské inženýrství“
TF ýZU Praha, þlen
Rada podprogramu I TAýR – þlen
Oponent v agenturách TAýR a NAZV
ýAZV – odbor ZTEV, þlen
EAPR (European Association for Potato Research), þlen
NAZV – oponent projektĤ
ýeská spoleþnost pro technickou normalizaci, þlen
Rada VÚZT, v.v.i. – pĜedseda
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
þlen redakþní rady odborného þasopisu "Komunální technika“
registrovaný oponent v agenturách TAýR, NAZV
þlen výstavního výboru veletrhĤ Techagro - Silva Regina - Animal Vetex –
Biomasa
44
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
J. Souþek
M. SvČtlík
O. Syrový
J. Vegricht
Dozorþí rada VÚZT, v.v.i. – þlen
Redakþní rada þasopisu Komunální technika, þlen
EU komise CAFE (þistota ovzduší), þlen - zástupce za ýR
Oponentní rada Agritec, s.r.o., þlen
Redakþní rada þasopisu Energie 21, þlen
Redakþní rada þasopisu Mechanizace zemČdČlství, þlen
Concerted action supporting the transposition and implementation of directive
2009/28/EC, þlen
Komise pro udČlování Grand Prix TECHAGRO, þlen
ýAZV - odbor ZTEV, þlen výboru
Redakþní rada þasopisu Mechanizace zemČdČlství, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Rada ýAZV, þlen
ýAZV - odbor ZTEV, þlen
Redakþní rada þasopisu Mechanizace zemČdČlství, þlen
Hodnotitelská komise pĜi mezinárodní zemČdČlské výstavČ ZemČ živitelka pro
udČlování ocenČní „Zlatý klas“, þlen
Klub zemČdČlských novináĜĤ a publicistĤ, þlen
Spoleþný regionální operaþní program (SROP) pro PlzeĖský kraj, expert
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
Shota Rustaveli National Science Foundation, Georgia - international Peer
Reviewer
Pracovní skupina Nitrátové smČrnice, þlen
Redakþní rada on-line þasopisu VÚZT, v.v.i. AgriTech Science, þlen
VČdecká rada VÚZT, v.v.i., þlen
7.6 Jiná þinnost
Jiná þinnost je þinnost hospodáĜská, provádČná za úþelem dosažení zisku za podmínek
stanovených § 21 odst. 3 zákona þ. 341/2005 Sb. a na základČ živnostenských oprávnČní nebo
jiných podnikatelských oprávnČní a nesmí být vČtší než 40 % roþních finanþních výnosĤ
z hlavní þinnosti.
7.6.1 Zakázky jiné þinnosti
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v. v. i. Ĝešil v roce 2013 celkem 114 zakázek jiné
þinnosti, tj. þinnosti provádČné za úþelem dosažení zisku. Jedná se o chemické a
mikrobiologické rozbory provádČné prĤbČžnČ pro cizí fyzické i právnické osoby, autorizované
mČĜení emisí amoniaku v zemČdČlských objektech, mČĜení traktorĤ, studie, standardní vnČjší
služby VÚZT, v. v. i., technické expertizy strojĤ a další zakázky.
Výnosy jiné þinnosti za rok 2013 byly 1,6 mil. Kþ, hospodáĜský výsledek pĜed zdanČním þinil
619 tis. Kþ.
45
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
8
Roþní úþetní závČrka VÚZT, v.v.i. ke dni 31.12.2013
8.1 Informace k roþní úþetní závČrce
8.1.1 Informace o uskuteþnČných finanþních kontrolách ve VÚZT, v.v.i. v roce 2013
KomentáĜ ke zprávČ o výsledcích finanþních kontrol za rok 2013
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v. v. i. nemá zĜízen útvar interního auditu a proto
pĜedkládáme zprávu o výsledcích finanþních kontrol v našem ústavu za rok 2013 ve
zkráceném rozsahu.
V roce 2013 byly u nás uskuteþnČny tyto kontroly:
1. Ministerstvo vnitra ýeské republiky provedlo vČcnou a finanþní kontrolu úþelového
využívání finanþních prostĜedkĤ na základČ Smlouvy o poskytnutí úþelové podpory na
Ĝešení programového projektu výzkumu a vývoje inovací s názvem „Stanovení minimální
potĜeby energie pro zajištČní základních funkcí zemČdČlství v krizových situacích a
analýza možností jejího zajištČní z vlastních energetických zdrojĤ resortu“. Kontrolou
nebylo zjištČno žádné porušení Smlouvy ani právních pĜedpisĤ a nebyla uložena
žádná nápravná opatĜení
2. Ministerstvo zemČdČlství ýeské republiky provedlo kontrolu þerpání a využití
institucionární podpory u výzkumného zámČru evid. þ. MZE00020703102 s názvem
„Výzkum efektivního využití technologických systémĤ pro setrvalé hospodaĜení a
využívání pĜírodních zdrojĤ ve specifických podmínkách þeského zemČdČlství“. Kontrola
konstatovala, že þerpání prostĜedkĤ je provádČno v souladu s rozhodnutím o
poskytnutí podpory, že þerpání je rovnomČrné a že finanþní prostĜedky byly použity
úþelnČ, efektivnČ a hospodárnČ a tudíž nebyla uložena žádná nápravná opatĜení.
3. Technologická agentura ýeské republiky provedla vČcnou a finanþní kontrolu
v souvislosti s realizací projektu „Proces velmi rychlého termického rozkladu biomasy“ z
programu ALFA (þíslo projektu TA01021213. Kontrolou nebyly zjištČny žádné
nedostatky a tudíž ani nebyla uložena žádná nápravná opatĜení.
46
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
8.1.2 Stav fondĤ VÚZT, v.v.i. ke dni 31. 12. 2013
V souladu se zákonem þ. 341/2005 Sb. a s vnitĜním pĜedpisem Pravidla pro hospodaĜení s
fondy vede VÚZT, v.v.i. tyto fondy /v tis. Kþ/:
Název fondu
Stav k
1. 1. 2013
322
Sociální fond
Fond úþelovČ urþených 721
prostĜedkĤ
1 658
Rezervní fond
Fond
reprodukce 555
majetku
Celkem fondy
3 256
Použito
PĜidČleno
193
721
227
1 324
Stav k 31. 12.
2013
356
1 324
0
710
111
715
1 769
560
1624
2 377
4 009
Sociální fond
- pĜídČl i použití výše uvedených finanþních prostĜedkĤ je v souladu s platnými právními
pĜedpisy a s platnou kolektivní smlouvou. V posledním þtvrtletí roku 2013 byl navýšen
pĜíspČvek do fondu na 2% na základČ kladného stanoviska všech poskytovatelĤ veĜejných
zdrojĤ, se kterými organizace spolupracuje.
Fond úþelovČ urþených prostĜedkĤ /FÚUP/
- pĜidČleno: 1324 tis. Kþ pĜevod finanþních prostĜedkĤ do FÚUP z roku 2013 do roku 2014
(týká se pĜíspČvku na rozvoj a výzkumných projektĤ),
- použito: 721 tis. Kþ pĜevedených do FÚUP z roku 2012 do roku 2013 (týká se
výzkumného zámČru a výzkumných projektĤ).
PĜevod finanþních prostĜedkĤ do FÚUP byl realizován v souladu s pĜíslušným ustanovením
zákona þ. 341/2005 Sb.
Rezervní fond
– pĜidČleno: 111 tis. Kþ (výsledek hospodaĜení za rok 2012),
– použito: 0 tis. Kþ
Fond reprodukce majetku
- pĜidČleno: 715 tis. Kþ z odpisĤ.
- použito: 606 tis. Kþ Roentgenový analyzátor tČžkých kovĤ XL3t 950, 109 tis. Kþ.
automatický titrátor TitroLine 6000-M2/20 – vše v souladu se schváleným plánem investic
na rok 2013.
8.1.3
VypoĜádání VÚZT, v.v.i. se státním rozpoþtem za rok 2013
Všechny dotace, které nám byly poskytnuty v roce 2013 na Ĝešení výzkumného zámČru a
výzkumných projektĤ, jsme použili v roce 2013 v plné výši.
47
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
8.1.4
Výsledek hospodaĜení VÚZT, v.v.i. v roce 2013
• Hlavní þinnost /v tis. Kþ/
Ukazatel
Náklady
Výnosy
Skuteþnost
k 31. 12. 2013
38 042
37 735
HospodáĜský výsledek k 31. 12. 2013 pĜed zdanČním: ztráta 307 tis. Kþ.
ZdĤvodnČní dosaženého hospodáĜského výsledku: pro Ĝešení výzkumných projektĤ jsme
zabezpeþili plánovanou naši finanþní spoluúþast v roce 2013 ve výši celkem 771 tis. Kþ –
z pĜíspČvku na rozvoj organizace, dále ze zisku z další a z jiné þinnosti a z daru úþelovČ
urþeného (65 tis. Kþ). Úhrada dosažené ztráty z hlavní þinnosti je kryta - v souladu se
Zákonem þ. 341/2005 Sb. – realizovaným ziskem z další a z jiné þinnosti (viz níže).
• Další þinnost /v tis. Kþ/
Ukazatel
Náklady
Výnosy
Skuteþnost
k 31. 12. 2013
1 387
1 675
HospodáĜský výsledek k 31. 12. 2013 pĜed zdanČním: zisk 288 tis. Kþ.
Plánovaný hospodáĜský výsledek za rok 2013 ve výši 25 tis. Kþ byl pĜekroþen o 263 tis.
Kþ..
• Jiná þinnost /v tis. Kþ/
Ukazatel
Náklady
Výnosy
Skuteþnost
k 31. 12. 2013
981
1 600
HospodáĜský výsledek k 31. 12. 2013 pĜed zdanČním: zisk 619 tis. Kþ.
Plánovaný hospodáĜský výsledek za rok 2013 ve výši 25 tis. Kþ byl pĜekroþen o 594 tis.
Kþ.
• VÚZT, v.v.i. celkem /v tis. Kþ/
Ukazatel
Náklady
Výnosy
Skuteþnost
k 31. 12. 2013
40 410
41 010
Rozpoþet roku
2013
35 984
36 034
48
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
HospodáĜský výsledek za rok 2013 pĜed zdanČním: zisk 600 tis. Kþ.
(Plánovaný hospodáĜský výsledek za rok 2013: zisk 50 tis. Kþ.)
Schválený rozpoþet na rok 2013 byl pĜekroþen ve výnosech cca o 4 976 tis. Kþ. DĤvodem
jsou novČ pĜijaté výzkumné projekty a zvýšené výnosy v jiné i další þinnosti.
8.2 Roþní úþetní závČrka VÚZT, v.v.i. v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013
49
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
50
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
51
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
52
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
53
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
54
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
55
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
56
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
57
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
58
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
59
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
60
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
61
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
62
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
63
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
64
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
9
Minulý vývoj spoleþnosti
Obsah þinností Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v minulých letech vycházel
ze zpracované koncepce v následujících okruzích :
ýinnost pro zĜizovatele a instituce státní správy:
• analytické, koncepþní a prognostické práce spojené s vytváĜením a uplatĖováním
technické politiky resortu, s podporou rozvoje technologického a technického zabezpeþení
zemČdČlské výroby, vypracováním podkladĤ pro legislativní opatĜení;
• expertní þinnost v oblasti zemČdČlských technologií, techniky a výstavby, využívání
obnovitelných a netradiþních zdrojĤ energie, snižování nepĜíznivého pĤsobení techniky
a technologií na pĤdu a životní prostĜedí;
• poradenská a konzultaþní þinnost zabezpeþující uplatnČní výsledkĤ výzkumných prací
v zemČdČlské praxi;
• pĜíprava popĜ. posuzování norem v oboru a jejich kompatibility s normami EU.
VČdeckovýzkumná þinnost:
Rozvoj vČdního oboru zemČdČlské technologie, technika a energetika se zamČĜením na:
• výzkum perspektivních technologických systémĤ pro rostlinnou a živoþišnou výrobu,
vhodných do pĜírodních a ekonomických podmínek ýeské republiky (oblasti s pĜíznivými
a ménČ pĜíznivými podmínkami - LFA);
• zvýšení úþinnosti technických, materiálových, energetických a personálních vstupĤ do
zemČdČlské výroby;
• efektivní využití obnovitelných a netradiþních zdrojĤ energie;
• využití biomasy k nepotravináĜským úþelĤm;
• snižování nepĜíznivého pĤsobení zemČdČlských technologií a techniky na pĤdu, pracovní
prostĜedí, životní prostĜedí a ekologický systém krajiny, rozvoj eco-tech systémĤ;
• snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát ve výrobním procesu;
• finalizaci produktĤ v zemČdČlské prvovýrobČ;
• stanovení exploataþních, energetických a ekonomických parametrĤ nových strojĤ a
zaĜízení pĜicházejících do þeského zemČdČlství a jejich posouzení podle ekologických
hledisek;
• optimální vybavení zemČdČlských podnikĤ rĤzných kategorií technikou;
• biotechnologické zpracování organických odpadĤ ze zemČdČlských farem a sídelních
objektĤ;
• rozvoj informaþních technologií a databází pro zemČdČlské managery;
• optimalizace nákladových položek výrobních systémĤ;
• diagnostické metody a pĜístrojová technika pro výrobní systémy.
10 Skuteþnosti, které nastaly po 1. 1. 2014
Z celkového poþtu 17 výzkumných projektĤ (NAZV 8, TAýR 8, MV 1,) Ĝešených v roce
2013 bylo k 31.12.2013 ukonþeno Ĝešení 5 projektĤ (NAZV 2, TAýR 3). Bylo ukonþeno také
Ĝešení Výzkumného zámČru MZE0002703102.
Od 1. ledna 2014 bylo zahájeno Ĝešení 1 nového projektu TA ýR (TD020220) a Rozhodnutím
þ. RO0614 byla zĜizovatelem poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepþní
rozvoj výzkumné organizace ve výši 20 581 tis. Kþ.
65
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Od 1.1.2014 je tak Ĝešeno v hlavní þinnosti ve VÚZT, v.v.i. 13 výzkumných projektĤ (6
projektĤ NAZV, 6 projektĤ TA ýR a 1 projekt MV) a 24 interních projektĤ Ĝešených v rámci
institucionální podpory na dlouhodobý koncepþní rozvoj výzkumné organizace.
.
Rozpoþet ústavu na rok 2014 schválený Radou instituce VÚZT, v.v.i.(výnosy celkem 35 662
tis. Kþ, náklady celkem 35 638 tis. Kþ) je naplĖován.
Výzkumné projekty zahájené v roce 2014
Projekty Technologické agentury ýR
Identifikaþní
kód
TD020220
Název
OdpovČdný
Ĝešitel
Omezení rizik spojených s používáním pesticidĤ Ing.
ZdenČk
založené na analýze ekonomiky vybraných Abrham, CSc.
komodit a hodnocení vlivu pesticidĤ na životní
prostĜedí
(Koordinátor VÚRV, v.v.i.)
Doba
Ĝešení
1/14 –
12/15
Interní projekty Ĝešené v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepþní rozvoj
výzkumné organizace (k 1.6.2014)
Identifikaþní
Název
kód
ProstĜedky snížení energetické nároþnosti
5101
skladování brambor.
5102
PrĤzkum trhu, podklad pro vývoj drtícího zaĜízení
UplatnČní polních robotĤ v podmínkách þeského
5107
zemČdČlství
Zachování kvality pĜi dlouhodobém skladování
5108
potravináĜských zrnin
FyzikálnČ chemické zpĤsoby úpravy ovzduší
5110
pĜedevším v zemČdČlských objektech.
HospodaĜení na pĤdČ se sníženým rozsahem
5111
zhutĖování pĤdy
OvČĜování, testování a zavádČní nových strojĤ a
5112
technologií pro hospodaĜení na pĤdČ
Modifikace metod pro mČĜení emisní zátČže z
5113
pĤdy po aplikaci statkových hnojiv a stanovení
vzájemné porovnatelnosti jejich výsledkĤ
Výzkum surovinového využití zemČdČlské
5114
biomasy ve stavebnictví
Expertní poradenské systémy pro zemČdČlské
5115
technologie a techniku
5116
Databáze komostáren v ýR
5121
Technologie pro acidifikaci kejdy
5122
Biopraþky vzduchu
66
OdpovČdný Ĝešitel
Ing Václav Mayer, CSc.
Ing. Daniel Vejchar
Ing. JiĜí Souþek, Ph.D.
Ing. JiĜí Bradna, Ph.D.
Ing. Petra Zabloudilová
Prof. Ing. Josef HĤla,
CSc.
Ing Pavel KovaĜíþek, CSc.
Ing. Miroslav ýešpiva
Ing. David Andert, CSc
Ing. ZdenČk Abrham,
CSc.
Ing. Petr Plíva, CSc.
Ing. Martin DČdina, Ph.D.
Ing. Martin DČdina, Ph.D.
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5231
5241
5242
5251
5252
Doc. Ing. JiĜí Vegricht,.
CSc.
Vývoj, realizace a ovČĜení funkþního modelu Doc. Ing. JiĜí Vegricht,.
nového Ĝešení VIB podle užitných vzorĤ VÚZT
CSc.
Výzkum a vývoj metod hodnocení technologie
Ing. Antonín Machálek,
dojení z pohledu eliminace negativního pĤsobení
CSc.
na kvalitu produkce a welfare zvíĜat
Vliv venkovního výbČhu na welfare a užitkovost
Ing. Josef Šimon
dojnic
Analýza stájového prostĜedí z hlediska
prachových
þástic,
pachových
látek
a
Ing. Petra Zabloudilová
mikrobiologické kontaminace v chovech drĤbeže
v aktuálních podmínkách ýeské republiky.
Návrh a ovČĜení bezodpadové technologické linky
Doc.
Ing.
Antonín
pro využití fugátu a digestátu spolu s biologicky
Jelínek,. CSc.
rozložitelnými odpady
Monitorování, dohled a Ĝízení BPS, produkce,
Ing. Jaroslav Kára, CSc.
úprava a využití bioplynu v zemČdČlství
Nové
metody
mČĜení
energetických
a
Ing. Radek Pražan, CSc.
exploataþních parametrĤ u zemČdČlské techniky
Optimalizace využití zemČdČlské techniky pomocí
Ing. Karel Kubín, CSc.
monitorovacího systému
Logistika v zemČdČlské výrobČ z pohledu
Ing. JiĜí Souþek, Ph.D
energetiky, efektivity a vlivu na životní prostĜedí
Vliv bioenergetiky na životní prostĜedí
Ing. JiĜí Souþek, Ph.D
OsvČtlení mléþné žlázy pĜi dojení
Ustavení VČdecké rady VÚZT
V souladu s Organizaþním Ĝádem VÚZT, v.v.i. byla na základČ pĜíkazu Ĝeditele þ.1/2014 ze
dne 6.2.2014 ustavena VČdecká rada VÚZT ve složení:
Ing. Marek SvČtlík, Ph.D. – pĜedseda
Ing. Antonín Machálek, CSc. - tajemník
Ing. ZdenČk Abrham, CSc.
Ing. Martin DČdina, Ph.D.
Ing. Karel Kubín, Ph.D.
Doc. Ing. JiĜí Vegricht, CSc.
Prof. Ing. Josef HĤla, CSc.
VČdecká rada se Ĝídí Statutem s jednacím Ĝádem.
Hodnocení výsledkĤ VÚZT, v.v.i. za rok 2013 podle platné Metodiky pro VaVaI:
Hodnocení výsledkĤ výzkumných organizací v roce 2013 nebylo ještČ Radou pro VaVaI
provededeno. Do Registru informací o výsledcích (RIV) bylo v požadovaném termínu
vloženo celkem 111 výsledkĤ za rok 2013.
67
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
11 PĜedpokládaný vývoj þinnosti instituce
11.1 Koncepce þinnosti do roku 2015
Koncepce þinností Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. (dále jen VÚZT,
v.v.i.) vychází z ustanovení zákona þ. 341/2005 Sb. o veĜejných výzkumných institucích
v posledním znČní a ze ZĜizovací listiny veĜejné výzkumné instituce vydané zĜizovatelem, tj.
Ministerstvem zemČdČlství (v Praze dne 23. 6. 2006 pod þ.j. 22972/2006-11000). Podle této
zĜizovací listiny se þinnost VÚZT, v.v.i. dČlí na þinnost hlavní, další a jinou. Tato koncepce
vychází z Koncepce þinností VÚZT, v.v.i. na období 2008-2012, schválené RI VÚZT, v.v.i.
dne 20. 9. 2007, a je v souladu s Koncepcí zemČdČlského aplikovaného výzkumu a vývoje do
roku 2015 Ministerstva zemČdČlství schválené Usnesením vlády ýR þ.113 ze dne 26 .1. 2009.
Koncepce byla schválena Radou instituce VÚZT, v.v.i. dne 27.11.2009.
PĜedmČtem hlavní þinnosti je základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech
zemČdČlská technika, technologie, energetika a výstavba, a v hraniþních vČdních oborech živé
a neživé pĜírody k tČmto oborĤm se vázajících, zejména ve vČdách zemČdČlských,
technických, ekonomických a ekologických, zamČĜený na Ĝešení problémĤ zemČdČlství,
venkova a komunální sféry, vþetnČ:
-
úþasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
vČdecké, odborné a pedagogické spolupráce,
ovČĜování a pĜenosu výsledkĤ výzkumu a vývoje do praxe, poradenské þinnosti a
zavádČní nových technologií,
expertní þinnosti v oblasti technické a technologické právní ochrany.
Další þinnost navazující na þinnost hlavní tvoĜí:
1. Poradenství v oblasti zemČdČlské výroby
2. Poradenství v oblasti energetiky
3. Testování, mČĜení, analýzy a kontroly
4. PoĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské
þinnosti
5. Vydavatelské a nakladatelské þinnosti
6. Vázání a koneþné zpracování knih a dalších tiskovin
7. Autorizované mČĜení emisí
8. SoudnČ znalecká þinnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemČdČlství –
agrotechnické a zootechnické požadavky na zemČdČlská zaĜízení
Jinou þinnost provádČnou za úþelem zisku tvoĜí:
Živnost Ĝemeslná
1. Opravy pracovních strojĤ.
Živnost volná
1. Poskytování služeb pro zemČdČlství a zahradnictví
2. Vydavatelské a nakladatelské þinnosti
3. Vázání a koneþné zpracování knih a dalších tiskovin
4. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
5. Kopírovací práce
6. Výzkum a vývoj v oblasti pĜírodních a technických vČd
7. Testování, mČĜení, analýzy a kontroly
68
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
8. PoĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské
þinnosti
9. Poradenství v oblasti zemČdČlské výroby
10. Poradenství v oblasti energetiky
ýinnosti, které nejsou živnostmi
1. Pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou
pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišĢující Ĝádný provoz
nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor)
2. Autorizované mČĜení emisí (dle rozhodnutí Ministerstva životního prostĜedí þ.j.
20/740/05/Hl ze dne 23.2.2005)
3. SoudnČ znalecká þinnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemČdČlství –
agrotechnické a zootechnické požadavky na zemČdČlská zaĜízení (dle seznamu
ústavĤ kvalifikovaných pro znaleckou þinnost Ministerstva spravedlnosti þ.j.
68/90-org. ze dne 9.3.1990).
Rozsah a další podmínky provádČní další a jiné þinnosti stanovuje rovnČž zĜizovací
listina. Podle této listiny þl. IX. je Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. právním
nástupcem pĜíspČvkové organizace v minulosti zĜízené Ministerstvem zemČdČlství.
Z právního hlediska se veškerá þinnost VÚZT, v.v.i. Ĝídí právními normami v posledním
platném znČní, které se týkají výzkumu a vývoje a pĜimČĜenČ i ostatními právními normami
(napĜ. zákoníkem práce, obchodním zákoníkem,…).
Stále vČtší dĤraz je kladen v tČchto materiálech na welfare hospodáĜských zvíĜat,
ochranu pĜírodních zdrojĤ a životního prostĜedí, kvalitu a bezpeþnost potravináĜských
surovin, snižování energetické nároþnosti technologických postupĤ, využití obnovitelných
zdrojĤ energie a nepotravináĜských surovin, mimoprodukþních funkcí v krajinČ, snižování
fyzické a psychické nároþnosti obsluhy, uplatĖování robotĤ a automatizaþních prvkĤ,
recyklace a využití odpadĤ, zavádČní nanotechnologií, principĤ mechatroniky, biotiky a
dalších hraniþních vČdních oborĤ v zemČdČlské praxi.
Na základČ výsledkĤ analýzy tuzemských i zahraniþních materiálĤ, týkajících se
výzkumu a vývoje v oblasti zemČdČlské techniky, musí být þinnost VÚZT, v.v.i. v období do
roku 2015 zamČĜena na Ĝešení následujících problémových okruhĤ:
–
–
–
–
–
–
–
–
trvale udržitelné technologické systémy hospodaĜení v krajinČ pod vlivem
mČnících se globálních ekonomických a environmentálních podmínek,
zabezpeþení kvality, bezpeþnosti a zdravotní nezávadnost potravináĜských surovin,
diverzifikaci energetických zdrojĤ a jejich ekonomicky efektivní využití,
ochrana a zajištČní dostupnosti zásob pitné vody pro obyvatelstvo,
ochrana životního prostĜedí,
vytváĜení pĜijatelného pracovního prostĜedí,
uplatnČní Ĝídících a kontrolních systémĤ,
usilovat o technický a technologický pokrok využitím výsledkĤ vlastního
základního výzkumu i výsledkĤ z jiných vČdních oborĤ.
To znamená, že tato koncepce respektuje prioritu následujících problémĤ, jak se tvoĜí
na základČ globalizace vlivĤ technického pokroku i hrozeb katastrof velkých rozmČrĤ.
Personální, materiálové a ekonomické zabezpeþení koncepþních þinností:
Rozvoj VÚZT, v.v.i. po stránce personální:
69
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Za hlavní indikátory úrovnČ personální práce všech vedoucích pracovníkĤ budou
považovány:
– vývoj vČkové struktury a celkového poþtu pracovníkĤ ústavu,
– kvalifikaþní struktura,
– podíl poþtu vČdeckých a výzkumných pracovníkĤ v ústavu,
– vývoj poþtu doktorandĤ,
– podpora odborného rozvoje jednotlivých pracovníkĤ (stáže v zahraniþí, výuka cizích
jazykĤ, presentace na mezinárodních konferencích),
– zachování smíru ve vztahu k odborové organizaci,
– struktura informací na webové stránce a intranetu,
– úroveĖ vztahĤ mezi managementem ústavu, radou instituce, dozorþí radou
a zĜizovatelem,
– hodnocení jednotlivých výzkumných pracovníkĤ podle jejich podílu na celkovém
hodnocení ústavu podle metodiky Rady vlády VaV,
– uplatnČní Etického kodexu VÚZT, v.v.i. a Kariérního Ĝádu VÚZT, v.v.i.
VČtšina tČchto informací bude obsažena ve výroþních zprávách, zveĜejĖovaných na
webových stránkách ústavu i v rejstĜíku MŠMT.
Rozvoj VÚZT, v.v.i. po stránce ekonomické:
–
–
–
–
–
–
–
pĜizpĤsobení se novým požadavkĤm ve smyslu zákona þ. 341/2005 Sb., v posledním
znČní,
prĤbČžné hodnocení þerpání finanþních prostĜedkĤ na projekty a výzkumný zámČr
i jednotlivé zakázky v rámci další nebo jiné þinnosti a jejich dostupnost na intranetu,
vytváĜet prĤbČžnČ tČsnou vazbu mezi finanþním monitoringem, plánem a úþetnictvím,
pravidelné aktualizace (PV), projednávání (DR), schvalování (RI) rozpoþtu na aktuální
rok a stĜednČdobého výhledu,
kvalitu programového vybavení pro podporu Ĝízení ústavu,
centralizaci ústavních útvarĤ v ruzyĖském areálu, vþetnČ získání nových objektĤ do
majetku ústavu,
vytvoĜit reálné nájemní vztahy s VÚRV, v.v.i., odrážející podíl VÚZT, v.v.i. na nutných
úpravách a rekonstrukcích objektĤ, maximálnČ možným zpĤsobem eliminovat dopady
absence nemovitého majetku ve vlastnictví VÚZT, v.v.i.
Rozvoj materiální základny VÚZT, v.v.i.:
–
zamČĜit se na využití poĜízených hmotných pĜedmČtĤ a softwarĤ v minulém období
a jejich racionální inovaci,
– usilovat o zĜízení dalších laboratoĜí jednotlivých výzkumných odborĤ,
– udržet v provozu laboratoĜe, které získaly akreditace a pĜípadnČ rozšíĜit jejich poþet, budeli to úþelné,
– omezit pronajaté skladovací kapacity na nejnutnČjší míru.
Základní úkoly managementu VÚZT, v.v.i. :
- inovace dlouhodobé koncepce hlavní þinnosti VÚZT, v.v.i.,
- návrhy nových projektĤ,
- zlepšení a stabilizace podmínek lokalizace ústavu v ruzyĖském areálu
z dlouhodobého hlediska,
- zlepšení vČkové struktury pracovníkĤ,
- zvýšení atraktivnosti výzkumné práce v ústavu pro mladé vČdecké pracovníky,
70
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
-
-
rozšíĜení spolupráce s tuzemskými i zahraniþními institucemi respektive jejich
sdruženími,
zajistit podíl nestátních zdrojĤ na Ĝešení projektĤ,
propagace výsledkĤ VaV na internetové stránce VÚZT, v.v.i.,
je tĜeba poþítat se stále vČtším tlakem konkurenþních projektĤ, a to
kvalitativním i kvantitativním,
absolutní nutností je pĜizpĤsobení výsledkĤ výzkumu metodice hodnocení
výzkumných institucí ze strany MŠMT respektive Rady vlády ýR pro VaVaI,
pokraþovat v úsilí o Ĝešitelskou spoluúþast na projektech EU,
bude nezbytné dále diversifikovat finanþní zdroje pro þinnost ústavu,
v souladu s Koncepcí zemČdČlského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku
2015 organizovat þinnost Pracovní vČdecké skupiny pro oblast zemČdČlské
techniky, energetiky a staveb,
zavést funkþní systém ochrany duševního vlastnictví, transferu a
komercionalizace výsledkĤ výzkumu,
rozpracovat základní smČry Výzkumu a vývoje pro výše uvedenou oblast do
roku 2020,
podpoĜit zapojení organizace do vybraných projektĤ OP.
V listopadu 2013 byl zpracován Návrh smČrĤ dalšího rozvoje Výzkumného ústavu
zemČdČlské techniky, v.v.i. na období do roku 2020.
71
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
12 Zpráva nezávislého auditora
72
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
73
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
74
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
13 Stanovisko Dozorþí rady VÚZT, v. v. i.
75
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
14 Informace o opatĜeních k odstranČní nedostatkĤ v hospodaĜení
V roce 2013 nebyly dozorþí radou Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. ani jinými
kontrolními orgány zjištČny nedostatky v hospodaĜení instituce. Proto nebyla pĜijata žádná
opatĜení k odstranČní nedostatkĤ.
76
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
15 Schválení výroþní zprávy radou instituce
77
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
PĜílohy:
PĜíloha þ. 1
Výsledky Ĝešení projektĤ a výzkumného zámČru þlenČné podle Metodiky
hodnocení Rady pro VaVaI.
PĜíloha þ. 2
SmČrnice þ. 2/2014 Ochrana duševního vlastnictví, transferu a komercionalizace
výsledkĤ výzkumu ve Výzkumném ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i.
78
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
PĜíloha þ. 1
Výsledky Ĝešení projektĤ a výzkumného zámČru za rok 2013 þlenČné podle
Metodiky hodnocení Rady pro VaVaI
Výsledky Ĝešení projektĤ a výzkumného zámČru za rok 2013 þlenČné podle
Metodiky hodnocení Rady pro VaVaI
I. Kategorie – Publikace
Jimp - þlánek v impaktovaném þasopise
HANý, A., PLÍVA, P., 2013: Vermicomposting technology as a tool for nutrient
recovery from kitchen bio-waste. Journal of Material Cycles and Waste Management,
15: 431-439.
Jsc - þlánek v recenzovaném þasopise (databáze SCOPUS)
SOUýEK, J,: Moulds Occurrence in Woodchips, RAE 2013, þeká v redakci
HUTLA, P., PETRÁýKOVÁ, B., KÁRA, J.: Experimental model of ammonia
elimination by ozone in the air. Res. Agr. Eng., 59 (2013), s. 39-45. ISSN 1212-9151
Jrec - þlánek v þeském recenzovaném þasopise
ABRHAM, Z., ANDERT, D., MUŽÍK, O., HEROUT, M.,: Energetické využití
zemČdČlské biomasy, Komunální technika. þ.5, roþ. VII, 2013, vČdecká pĜíloha,
pĜíspČvek þ 2., ISSN 1802-2391
BRADNA, JiĜí a Jan MALAġÁK. Možnosti dlouhodobého skladování potravináĜských zrnin
ve vČžových zásobnících. AgritechScience [online], 2014 – recenzovaný þlánek, pĜedáno
oponentovi 12/2013, ISSN 802-8942.
GERNDTOVÁ, I.: Analýza dopravy sena a zavadlých pícnin pĜi sklizni sbČracími návČsy.
[Analysis of the transport of hay and wilted grass during harvest by means of loader wagons]
In: Agritech Science,, pĜedáno oponentovi 12/2013, ISSN 802-8942
GUTU D., HģLA J., KUMHÁLA F., KOVAěÍýEK P.: The influence of traffic in
permanent traffic lanes on soil compaction parameters. In.: Trends in Agricultural
Engineering 2013, Prague, CULS Prague, Faculty of Engineering, 2013, p. 186-190.
ISBN 978-80-213-2388-9
HUTLA, Petr, Lukáš VYHLÍDKA a Josef ŠIMON. OsvČtlení stáje pro dojnice. SvČtlo :
þasopis pro svČtlo a osvČtlování, 2013, þ. 6, s. 40 – 43. ISSN 1212-0812.
VEGRICHT, JiĜí a Josef ŠIMON. Systémy podestýlání a emise prachu a hluku ve
stájích pro chov dojnic. Mechanizace zemČdČlství, 2013, þ. 10, s. 42 - 46. ISSN
0373-6776.
79
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
FABIANOVÁ, Mária, Petra ZABLOUDILOVÁ, Josef ŠIMON a Miroslav ýešpiva.
StavebnČ-hygienické ukazatele rekonstruovaných stájí. Náš chov, 2013, þ. 9, s. 62 64. ISSN 0027-8068.
VEGRICHT, JiĜí, Josef ŠIMON a Mária FABIANOVÁ. Mikroklima ustájení telat –
pĜístĜeškové individuální boxy. Náš chov, 2013, þ. 9, s. 54 - 58. ISSN 0027-8068.
(QH92251)
VEGRICHT, JiĜí, Josef ŠIMON a Mária FABIANOVÁ. Mikroklimatické parametry VIB
v letním období. Náš chov, 2013, þ. 7, s. 33 - 36. ISSN 0027-8068.
(QH92251)
ŠIMON, Josef. Automatické dojicí systémy a þeský trh. ZemČdČlec, 2013, þ. 7. s. 1314. ISSN 1211-3816.
VEGRICHT, JiĜí, Josef ŠIMON a Antonín MACHÁLEK. Systémy pro krmení skotu na
výstavČ EuroTier 2012. Náš chov, 2013, roþ. LXXIII, þ. 2, s. 8-11. ISSN 0027-8068.
MACHÁLEK, Antonín, JiĜí VEGRICHT a Josef ŠIMON. Inovace v oblasti dojící
techniky. Náš chov, 2013, roþ. LXXIII, þ. 2, s. 69-70. ISSN 0027-8068.
HUTLA, P., VYHLÍDKO, L., MIýÍN, R.: Možnosti osvČtlení zemČdČlské opravárenské
haly. Agritech Science, 8 (2014), ISSN 1802-8992 [v tisku ]
HUTLA, P., BÍMA, V., ŠIMON, J.: OsvČtlení stájí pro dojnice. SvČtlo, 17. ISSN 12120812
HUTLA, P., VYHLÍDKO, L.., ŠIMON, J.: OsvČtlení stájí pro dojnice. SvČtlo, 16 (2013),
þ. 6, s. 40-43. ISSN 1212-0812
CHAJMA, P., KÁRA J.: Provozní sledování kvality bioplynu v závislosti na použitých
surovinách substrátu. [Operational quality monitoring biogas in relation raw to
substrate]. AgritechScience [online], 2013, roþ. 7, þ. 1, s. 1-10. ISSN 1802-8942.
Dostupné z: http://www.agritech.cz/clanky/2013-1-4.pdf
KOVAěÍýEK P., HģLA J., VLÁŠKOVÁ M.: Vliv zapravení kompostu na pórovitost a
na vlhkost pĤdy. Agritech Science http://www.agritech.cz/, 2013, þ. 2, þlánek 3, s. 1-5.
ISSN 1802-8942
KOVAěÍýEK P., HģLA J., VLÁŠKOVÁ M.: Snížení propustnosti zhutnČlé pĤdy
v jízdních stopách strojĤ. Mechanizace zemČdČlství, 2013, roþ. LXIII, þ. 5 s. 34-36.
ISSN 0373-6776
KOVAěÍýEK P., HģLA J., VLÁŠKOVÁ M.: Vliv zapraveného kompostu na míru
povrchového odtoku vody pĜi simulovaném zadešĢování. Komunální technika, 2013,
roþ. VII, þ. 5, vČdecká pĜíloha, pĜíspČvek 26, 4 s. ISSN 1802-2391.
KOVAěÍýEK P., ABRHAM Z., HģLA J., VLÁŠKOVÁ M.: Hnojení tuhými minerálními
hnojivy, vliv na pĤdu a vodní erozi. Mechanizace zemČdČlství, 2013, roþ. LXIII, þ. 9 s.
60-62. ISSN 0373-6776
KOVAěÍýEK P., HģLA J., VLÁŠKOVÁ M.: Snížení propustnosti zhutnČlé pĤdy
v jízdních stopách strojĤ. Mechanizace zemČdČlství, 2013, roþ. LXIII, þ. 5 s. 34-36.
ISSN 0373-6776
KOVAěÍýEK P., HģLA J., VLÁŠKOVÁ M.: Vliv zapraveného kompostu na míru
povrchového odtoku vody pĜi simulovaném zadešĢování. Komunální technika, 2013,
roþ. VII, þ. 5, vČdecká pĜíloha, pĜíspČvek 26, 4 s. ISSN 1802-2391.
KOVAěÍýEK P., ABRHAM Z., HģLA J., VLÁŠKOVÁ M.: Hnojení tuhými minerálními
hnojivy, vliv na pĤdu a vodní erozi. Mechanizace zemČdČlství, 2013, roþ. LXIII, þ. 9 s.
60-62. ISSN 0373-6776
80
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
KOVAěÍýEK P., HģLA J., VLÁŠKOVÁ M.: Vliv zapravení kompostu na pórovitost a
na vlhkost pĤdy. Agritech Science http://www.agritech.cz/, 2013, þ. 2, þlánek 3, s. 1-5.
ISSN1802-8942
MAYER, Václav.
Technika pro pČstování, sklizeĖ a tržní úpravu brambor.
[Technique for growing, harvest and market adjustment potato.]. Mechanizace
zemČdČlství, 2013, roþ. LXIII, þ. 9, s. 82-85. ISSN 0373-6776,
MAYER, Václav. Technika pro pČstování, sklizeĖ a tržní úpravu brambor.
Mechanizace zemČdČlství. 2013, roþ. 63, þ. 9, s. 82-85. ISSN 0373-6776.
MAYER, V., HģLA, J., KASAL, P., VEJCHAR, D. (2013):Technika pro pČstování,
sklizeĖ, posklizĖové zpracování, skladování a tržní úpravu brambor. In: Brambory:
šlechtČní – pČstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 120-136.
ISBN 978-80-86726-54-0.
MAYER, V., VEJCHAR, D., PASTORKOVÁ, L. (2013): Zdraví škodlivé látky pĜi
produkci brambor a metody jejich mČĜení.(dáno a zaĜazeno do tisku) AgritechScience
[online],
2013,
roþ.
7,
þ.
XX.
ISSN
1802-8942.
Dostupné
z:
http://www.agritech.cz/clanky/2013 þ. XX
SVOBODOVÁ, A., MAYER, V., KASAL, P., VEJCHAR, D. (2013): Vliv rĤzných
zpĤsobĤ aplikace minerálních dusíkatých hnojiv u brambor na vývoj porostu, výnos
hlíz a obsah nitrátĤ v hlízách. Úroda, 61, 2013, þ. 12, vČdecká pĜíloha þasopisu, s.
347-350. ISSN 0139-6013.
HAUSVATER, E., ýEPL, J., DOLEŽAL, P., KASAL, P., MAYER,V.,VOKÁL, B.
(2013): Zásady pČstitelské technologie. In: Brambory: šlechtČní – pČstování – užití –
ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 60-100. ISBN 978-80-86726-54-0.
PLÍVA P.: Kompostování Ekocentrum Vyšehrad – 16/2013. Komunální technika,
2013, roþ. VII, þ. 5, s. 44-46. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: Kompostárna JaromČĜ AGRO CS – 17/2013. Komunální technika, 2013,
roþ. VII, þ. 6, s. 26-27. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: Správná teplota, významný faktor úspČšného kompostování. Odpadové
fórum,
2013,
roþ.
14,
þ.
2,
s.
16-20.
ISSN 1212-7779
PLÍVA P.: Kompostárna Želivec – 22/2013. Komunální technika, 2013, roþ. VII, þ. 11,
s. 20-22. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P., KOVAěÍýEK P., VLÁŠKOVÁ M.: Technologie kompostování zbytkové
biomasy ze zemČdČlské þinnosti . Úroda, 2013, roþ. 61, þ. 12, vČdecká pĜíloha CD
Aktuální poznatky v pČstování, šlechtČní, ochranČ rostlin a zpracování produktĤ, s.
68-75. ISSN 0139-6013.
PLÍVA P.: Kompostárna Humpolec – 23/2013. Komunální technika, 2013, roþ. VII, þ.
12, s. 27-29. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P., KOVAěÍýEK P., VLÁŠKOVÁ M.: Technologie kompostování zbytkové
biomasy ze zemČdČlské þinnosti. Úroda, 2013, roþ. 61, þ. 12, vČdecká pĜíloha (CD)
Aktuální poznatky v pČstování, šlechtČní, ochranČ rostlin a zpracování produktĤ, s.
68-75. ISSN 0139-6013
PLÍVA P.: Kompostárna MČstec Králové – 12/2013. [Composting MČstec Králové –
12/2013]. Komunální technika, 2013, roþ. VII, þ. 1, s. 12-13. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: KompostáreĖ MČstec Králové. [Composting MČstec Králové]. Komunálna
technika, 2013, roþ. V, þ. 1, s. 32-33. ISSN 1337-9011
81
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
PLÍVA P.: Centrální kompostárna Brno, a.s. – 13/2013. Komunální technika, 2013,
roþ. VII, þ. 2, s. 20-22. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: Centrálna kompostáreĖ Brno, a.s.. [Composting MČstec Králové].
Komunálna technika, 2013, roþ. V, þ. 2, s. 32-34. ISSN 1337-9011
PLÍVA P.: Kompostárna Jarošovice – 14/2013. Komunální technika, 2013, roþ. VII, þ.
3, s. 18-20. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: Kompostárna Trhový ŠtČpánov – 15/2013. Komunální technika, 2013,
roþ. VII, þ. 4, s. 16-18. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: KompostáreĖ Trhový ŠtČpánov. Komunálna technika, 2013, roþ. V, þ. 4, s.
34-36. ISSN 1337-9011
PLÍVA P.: Kompostárna Jihlava – Henþov – 18/2013. Komunální technika, 2013,
roþ. VII, þ. 7, s. 24-25. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: Kompostárna Strážnice – 19/2013. Komunální technika, 2013, roþ. VII, þ.
8, s. 18-20. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: Kompostárna Vimperk – 20/2013. Komunální technika, 2013, roþ. VII, þ. 9,
s. 16-18. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P.: KompostáreĖ Vimperk – 20/2013. Komunálna technika, 2013, roþ. V, þ. 9,
s. 30-32. ISSN 1337-9011
PLÍVA P.: Správná teplota, významný faktor úspČšného kompostování. Odpadové
fórum,
2013,
roþ.
14,
þ.
2,
s.
16-20.
ISSN 1212-7779
PLÍVA P.: Kompostárna Žlutice – 21/2013. Komunální technika, 2013, roþ. VII, þ. 10,
s. 18-20. ISSN 1802-2391.
PLÍVA P., KOVAěÍýEK P., VLÁŠKOVÁ M.: Technologie kompostování zbytkové
biomasy ze zemČdČlské þinnosti . Úroda, 2013, roþ. 61, þ. 12, vČdecká pĜíloha CD
Aktuální poznatky v pČstování, šlechtČní, ochranČ rostlin a zpracování produktĤ, s.
68-75.
ISSN 0139-6013.
PRAŽAN, R., KUBÍN, K. GERNDTOVÁ, I., Vliv velikosti styþné plochy pneumatik a
poþtu pĜejezdĤ na utužení pĤdy, Mechanizace zemČdČlství, 2014, roþ. 64, v tisku.
PRAŽAN, R., KUBÍN, K., GERNDTOVÁ, I.,PODPċRA, V., PROKLUZOVÉ
CHARAKTERISTIKY PNEUMATIK PRO SKLÍZECÍ MLÁTIýKY, [] Mechanizace
zemČdČlství, 2013, roþ. 63, þ. 6, str. 58 – 61.
SOUýEK, J., PROCHÁZKA, M., BLAŽEJ, D., TOMANOVÁ, D.. Mechanické
vlastnosti palivových briket z logistického hlediska. [Mechanical qualities of fuel
pellets from a logistical point of view]. Komunální technika, 2013, roþ. 7, þ. 5 –
pĜíloha, s. 94-98. ISSN 1802-2391.
SOUýEK. J. SklizeĖ konopí pro technické využití, Úroda 2013, roþ. 61, þ. 1 s. 46 - 50
(
VEGRICHT,J., ŠIMON,J., Vliv rĤzných technických systémĤ podestýlání na emise
prach a hluku ve stájích pro chov dojnic, Mechanizace zemČdČlství 10-2013,
roþ.LXIII, s.54-58, ISSN 0373-6776, v tisku
ZABLOUDILOVÁ, P., HUTLA, P.: MČĜení rychlosti reakce amoniaku s ozonem ve
vzduchu. Agritech Science, 8 (2014), ISSN 1802-8942 [v tisku ]
82
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
B - kniha
ALTMAN V., BADALÍKOVÁ B., BATRTLOVÁ J., BURG P., HģLA J., JELÍNEK A.,
KOVAěÍýEK P., MIMRA M., PLÍVA P., POSPÍŠILOVÁ L., ROY A., VLÁŠKOVÁ M.,
ZEMÁNEK P.: Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajinČ. Knižní
publikace. ZERA, o.s., NámČšĢ nad Oslavou, 2013, 101 s. ISBN 978-80-87226-26-1
C - kapitola v odborné knize
HAUSVATER, E., ýEPL, J., DOLEŽAL, P., KASAL, P., MAYER, V. a Bohumil
VOKÁL. Zásady pČstitelské technologie. In: VOKÁL, Bohumil et al. Brambory. 1. vyd.
Praha: Profi Press s.r.o., 2013, s. 60-101. ISBN 978-80-86726-54-0.
MAYER, V., J. HģLA, J., KASAL, P. a Daniel VEJCHAR. Technika pro pČstování,
sklizeĖ, posklizĖové zpracování, skladování a tržní úpravu brambor. In: VOKÁL,
Bohumil et al. Brambory. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013, s. 120-136. ISBN
978-80-86726-54-0.
SOUýEK. J.: DĜevo ze sadĤ a vinic jako obnovitelný zdroj energie In: Matáková, B.,
ed. Inovace v rozvoji zahradnických oborĤ. Brno. Mendelova univerzita v BrnČ, 2013.,
s. 118 – 121. ISBN 978-80-7375-711-3
D - þlánek ve sborníku
ýEŠPIVA Miroslav, ZABLOUDILOVÁ Petra: Porovnání úniku plynného amoniaku pĜi
variantních zpĤsobech zapravení fugátu. PĜíspČvek na konferenci: Technika a
technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie, Výzkumný ústav
zemČdČlské techniky, v.v.i., Praha, 28.11.2013, ISBN 978-80-86884-75-2
ýEŠPIVA Miroslav, ZABLOUDILOVÁ Petra: Vliv zpĤsobu zapravení statkových
hnojiv na obsah dusíkatých látek pĜi pČstování energetických plodin. PĜíspČvek na
konferenci: Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje
energie, Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i., Praha, 28.11.2013, ISBN 97880-86884-75-2
ýEŠPIVA Miroslav, ZABLOUDILOVÁ Petra, BORTLOVÁ Klára. Snižování emisí
pachových látek pĜi výrobČ piva. [The odour emission decreasing during the beer
production]. Komunální technika, 2012, roþ. 6, þ. 5, pĜíloha [CD] Nové smČry ve
využití zemČdČlské dopravy a manipulaþní techniky ve vztahu k životnímu prostĜedí.
PĜíspČvek 64. 3 s. ISSN 1802-2391.
GUTU D., HģLA J., KUMHÁLA F., KOVAěÍýEK P.: The influence of traffic in
permanent traffic lanes on soil compaction parameters. In.: Trends in Agricultural
Engineering 2013, Prague, CULS Prague, Faculty of Engineering, 2013, p. 186190.ISBN 978-80-213-2388-9
JEVIý, Petr a ZdeĖka ŠEDIVÁ. Stav a rozvoj biogenních pohonných hmot v ýR do
roku 2020 s ohledem na úsporu a snížení emisí skleníkových plynĤ. [Present State
and Development of Biogenic Fuels in the Czech Republic up to 2020 in Relation to
Saving and Reduction of GHG Emissions]. In: Potravinová sobČstaþnost a udržitelná
83
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
výroba smČsných a biogenních pohonných hmot - Stav a rozvoj do roku 2020:
sborník pĜednášek a odborných prací k mezinárodnímu semináĜi, konanému
28.6.2013 jako odborná doprovodná akce „Národní výstavy hospodáĜských zvíĜat a
zemČdČlské techniky“. Praha: VÚZT, 2013, s. 94-102. ISBN 978-80-86884-74-5.
JEVIý, P., HUTLA, P., ŠEDIVÁ, Z. Kam dál – výroba torefikovaných peletek.
Zpracování tuhé biomasy technologickým procesem karbonizace. In: Obnovitelné
zdroje energie - zkušenosti a rizika spojená s energetickým využitím fytomasy,
Praha: VÚZT, 2013, s. 48-51. ISBN 978-80-86884-71-4.
JEVIý, P., HUTLA, P., ŠEDIVÁ, Z. Politika v oblasti obnovitelných zdrojĤ energie v
ýeské republice a Evropské unii se zĜetelem na biopaliva, nové trendy
v bioenergetice, pĜíklady technologií a zaĜízení ke zplyĖování a karbonizaci
standardizovaných tuhých biopaliv, zbytkové biomasy a spalitelných odpadĤ. In:
Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie.
Praha: VÚZT, 2013, s. 14-20. ISBN 978-80-86884-75-2.
KÁRA, J.: Praktické zkušenosti s úpravou bioplynu na kvalitu zemního plynu s
ohledem na nákladovost, þistotu finálního produktu a problémy se zavádČním do
praxe [Practical experience with biogas to natural gas quality with regard to the cost,
purity of the final product and the problems with putting them into practice]. In
Bioenergie 2013 Biomasa a bioplyn.: sborník pĜednášek a odborných prací vydaný
19. února 2013 jako pĜíloha konference. Praha, b.i.d. services , 2013, s. 1-12. ISBN
978-80-87534-50-2.
KÁRA, J.: Využití digestátu [The use of digestate from biogas plants]. In Lednice,
Obnovitelné zdroje energie, zkušenosti a rizika spojená s energetickým využitím
fytomasy: sborník pĜednášek a odborných prací vydaný 26. záĜí 2013 jako pĜíloha
konference. Praha, VÚZT, v.v.i. , 2013, ISBN: 978-80-86884-71-7
PLÍVA P., KOVAěÍýEK P., VLÁŠKOVÁ M.: Zpracovávání zbytkové travní hmoty. In.:
Ekológia travneho porastu. Zborník vedeckých prác., Centum vyskumu rastlinnej
výroby PišĢany, 2013, s. 182-187. ISBN 978-80-89417-48-3, EAN 9788089417483
ROY., A. Kompostování biomasy na experimentální kompostárnČ VÚZT, v.v.i.
Sborník odborného semináĜe, obnovitelné zdroje energie Lednice 2013 vydal:
Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v. i. ISBN: 978-80-86884-71-7
SOUýEK. J. Analýza energetických parametrĤ dopravních operací pĜi sklizni
kukuĜice pro potĜeby bioplynové stanice In: sborník z odborného semináĜe
Energetické využití biomasy, Lednice, 25.9.2013
SOUýEK. J. Logistika energetické biomasy In: sborník z odborného semináĜe
Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie,,
Praha, 28.11.2013, ISBN: 978-80-86884-75-2
SOUýEK, J., BJELKOVÁ, M., SVċTLÍK, M.: Aspekty využití lnČného stonku pro
výrobu palivových briket. In: sborník z konference. Výsledky výzkumu, vývoje a
inovací pro obnovitelné zdroje energie Konference OZE. Kouty nad Desnou. 17. -19.
4. 2013
II. kategorie – Patenty
P – patent
84
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. ZaĜízení pro mČĜení sil.
PĤvodce: PODPċRA, Václav, SYROVÝ, Otakar a František VOTÍPKA. Int.Cl.G 01 L
1/00, G 01 L 5/13, G 01 L 5/00, A 01 B 59/04. ýeská republika. Patent, CZ 304215.
UdČlen: 27.11.2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1279361&lan=cs
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304215.pdf
III. Kategorie – Aplikované výsledky
Ztech – ovČĜená technologie
Plíva, P., Hanþ, A.:Technologie vermikompostování ve funkþním vzorku
dvoumodulového vermireaktoru. OvČĜená technologie, VÚZT Praha a ýZU v Praze,
2013.
HUTLA P. Znalost optimálních parametrĤ technologie velmi rychlého termického
rozkladu biomasy., OvČĜená technologie, VÚZT Praha , 2013
Fužit - užitný vzor
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Kompost s pĜídavkem
popele. PĤvodce: SOUýEK, JiĜí. Int.Cl.C 05 F 9/04, B 09 B 3/00. ýeská republika.
Užitný vzor, CZ 25020. Zapsán: 7.3.2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1850172&lan=cs
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025020.pdf
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Krmný vĤz. PĤvodci:
PRAŽAN, Radek, PODPċRA, Václav, KUBÍN, Karel, a Ilona GERNDTOVÁ. Int.Cl. B
60 P 9/00, B 60 P 5/00, A 01 F 25/16, A 01 K 5/00. ýeská republika. Užitný vzor, CZ
25573. Zapsán: 20.6.2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1979942&lan=cs
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025573.pdf
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. ZaĜízení pro aplikaci
ochranného roztoku. PĤvodci: VEJCHAR, Daniel, KUBÍN, Karel a Václav MAYER.
Int.Cl. A 01 C 1/00, A 01 C 9/00. ýeská republika. Užitný vzor, CZ 24877. Zapsán:
28. 1. 2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1914394&lan=cs
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024877.pdf
VÚZT, v.v.i., PRAHA, ATEA PRAHA, s.r.o. ZaĜízení pro rovnomČrný rozptyl
prachových þástic. PĤvodci vynálezu: Václav BEJLEK, Petr HUTLA. Int. B656 65/28.
ýeská republika. Patentový spis 304 262.27.12.2013
85
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Dostupné
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1895633&lan=cs
z:
Fprum - prĤmyslový vzor
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Generátor zvuku. PĤvodce:
ýEŠPIVA, Miroslav. LOC(8)Cl/14-03. ýeská republika. PrĤmyslový vzor CZ 35732.
Zapsán 6.9.2013.
Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1740898&lan=cs
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. Dvoukomorový kompostér.
PĤvodci: PLÍVA, Petr a Aleš HANý. LOC(8)Cl/09-03. ýeská republika. PrĤmyslový
vzor CZ 35674. Zapsán 2.7.2013.
Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1704652&lan=cs
Gfunk - funkþní vzorek
ýESKÁ ZEMċDELSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Modifikovaný dvoumodulový vermireaktor.
Funkþní vzorek, 2013. PĤvodci: PLÍVA Petr, HANý Aleš. Lokalizace výsledku: Praha – firma
Eurest.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. SENAGRO A.S.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁěSKÝ HAVLÍýKģV BROD, S.R.O. Hrázkovaþ –
dĤlkovaþ za dvouĜádkový sázeþ brambor Reekie. PĤvodci: MAYER, Václav, Josef DOVOL a
Josef VACEK. Funkþní vzorek, 2013. Lokalizace výsledku: Výzkumný ústav bramboráĜský
HavlíþkĤv Brod, s.r.o., stĜedisko Valeþov.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V. V. I. SENAGRO A.S. Lopatkový
drtiþ odpadních brambor na manipulátoru Manitou. PĤvodci: VEJCHAR, Daniel, Václav
MAYER a Josef DOVOL. Funkþní vzorek, 2013. Lokalizace výsledku: bioplynová stanice,
SENAGRO a.s., Senožaty.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMEDċLSKÉ
TECHNIKY, v.v.i.., PRAHA. Laboratorní
zaĜízení pro sbČr a úpravu dešĢové vody. 2013. PĤvodci: MACHÁLEK, A., ŠIMON, J.
VEGRICHT, J., BRADNA, J. Lokalizace výsledku. VÚZT, v.v.i.
Hleg - výsledky promítnuté do právních pĜedpisĤ a norem
JEVIý, Petr. ýSN 65 6508 Motorová paliva – SmČsné motorové nafty obsahující
methylestery mastných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody zkoušení
[ýSN 65 6508 Automotive fuels – Diesel fuel blends containing Fatty acid methyl
esters (FAME) – Requirements and test methods]. Praha: ÚĜad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, únor 2013. 12 s.
JEVIý, Petr. ýSN 65 6516 Motorová paliva - ěepkový olej pro spalovací motory na
rostlinné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení. [ýSN 65 6516 Automotive
fuels - Fuel from rapeseed oil for vegetable oil compatible combustion engines –
86
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Requirements and test methods]. Praha: ÚĜad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví, duben 2013. 16 s.
N – uplatnČná certifikovaná metodika
HUTLA, P., BÍMA, V., MIýÍN, R., ýEŠPIVA, M.: Modelová Ĝešení osvČtlovacích
soustav ve vybraných zemČdČlských objektech. Certifikovaná metodika. Praha,
VUZT 2013. ISBN 978-80-86884-72-1 [v tisku]
ANDERT, David, ABRHAM, ZdenČk, GERNDTOVÁ. Ilona. Metodika pĜípravy tvarovaných a
smČsných fytopaliv“ Vydavatel: Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i., Praha 2013.
ISBN: 978-80-86884-73-8
KUMHÁLA F., GUTU D., HģLA J., CHYBA J., KOVAěÍýEK P., KROULÍK M., KVÍZ
Z., MAŠEK J., VLÁŠKOVÁ M.: Technologie Ĝízení pĜejezdĤ po pozemcích. UplatnČná
certifikovaná
metodika.
Praha,
ýZU
v Praze,
2013,
42
s.
ISBN 978-80-213-2425-1
HANý, A., PLÍVA, P.: Vermikompostování bioodpadĤ. UplatnČná certifikovaná
metodika, Praha, ýZU v Praze, 2013, 35 s., ISBN 978-80-213-2422-0
R – software
ABRHAM, Z., RICHTER, J., MUŽÍK O., HEROUT, M. SCHEUFLER, V.,: Modelování
a ekonomika výrobního zámČru v RV
ABRHAM, Z.: Expertní systém pro rozhodování o ochranČ rostlin podle
ekonomických prahĤ škodlivosti
IV. kategorie – Ostatní výsledky
M – uspoĜádání konference
PLÍVA P.: SpolupoĜádání konference - Biologicky rozložitelné odpady – Optimalizace
technologie v regionu, IX. roþník, 18.9. – 20.9. 2013. NámČšĢ nad Oslavou.
SpolupoĜádání v rámci grantu NAZV QI91C199 Optimalizace technologie faremního
vermikompostování.
ŠEDIVÁ, ZdeĖka a Petr JEVIý (Ed.). Potravinová sobČstaþnost a udržitelná výroba
smČsných a biogenních pohonných hmot - Stav a rozvoj do roku 2020. [Food Self
Sufficiency and Sustainable Production of Blended and Biogenic Fuels - Present
State and Development up to 2020]: sborník pĜednášek a odborných prací k
mezinárodnímu semináĜi, konanému 28.6.2013 jako odborná doprovodná akce
„Národní výstavy hospodáĜských zvíĜat a zemČdČlské techniky“. Praha: VÚZT, 2013.
ISBN 978-80-86884-74-5. 140 s.
O – ostatní výsledky
AMITAVA, R., SOUýEK, J., PLÍVA, P., HANý, A.: Energetické využití kompostĤ.
Sborník z odborného semináĜe Technika a technologie pro využití biomasy. 2013,
Praha 6 – RuzynČ: 1-6.
87
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
HANý, A., PLÍVA, P., Vermikompostování – perspektivní metoda pro zpracování
bioodpadĤ. Sborník z IX. konference - Biologicky rozložitelné odpady. NámČšĢ nad
Oslavou: 1-11. ISBN: 978-80-87226-29-2.
BRADNA, JiĜí a Jan MALAġÁK. Skladování zachovávající požadovanou kvalitu. FarmáĜ,
2013, roþ. 19, þ. 11, s. 25-27, ISSN 1210-9789.
JEVIý, Petr a ZdeĖka ŠEDIVÁ. Stav a možné dopady pĜijetí návrhu nového
zamČĜení odvČtví výroby biopaliv v EU. In Systém výroby Ĝepky, systém výroby
sluneþnice: sborník referátĤ z 30. vyhodnocovacího semináĜe Hluk 20.-21.11.2013.
1. vyd. Praha: Svaz pČstitelĤ a zpracovatelĤ olejnin, 2013, s. 81-97. ISBN 978-8087065-50-1.
KOTLÁNOVÁ, Alice, Petr JEVIý a ZdeĖka ŠEDIVÁ. ýSN EN 16214-4 Kritéria
udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady,
kritéria, ukazatele a ovČĜovatelé - ýást 4: Metody výpoþtu bilance emisí skleníkových
plynĤ s použitím analýzy životního cyklu. [ýSN EN 16214-4 Sustainability Criteria for
Production of Biofuels and Bioliquids for Energy Applications - Principles, Criteria,
Indicators and Verifiers - Part 4: Calculation Methods of the Greenhouse Gas
Emission Balance Using a Life Cycle Analysis Approach]. Praha: ÚĜad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, srpen 2013. 36 s.
(MZE0002703102)
MACHÁLEK, A., K automatizaci dojení a softwaru v chovu dojnic, Náš Chov, 2013,
roþ.LXXIII, þ.8, s.43-44, ISSN 0027-8068
MACHÁLEK, A., Inovace v oblasti dojicí techniky, Náš Chov, 2013, roþ.LXXIII, þ.2,
s.69-70, ISSN 0027-8068
MACHÁLEK, A., ŠIMON, J.:ZpĤsoby a možnosti ochlazování stájí. ZemČdČlec, 2013, roþ.
21, þ. 45, s. 13-15, ISSN 1211-3816.
MALAġÁK, Jan a JiĜí BRADNA. PosklizĖová úprava v halových skladech. ZemČdČlec, 2013,
roþ. 21, þ. 6, s. 12-17, ISSN 1211-3816.
Poster – European Association for Potato Research, Post-Harvest Section, EAPR
Post-Harvest Section Meeting , October 22-24th, 2013 in Warsaw (Poland).
MAYER, V, VEJCHAR, D: SpotĜeba energie a paliv na skladování brambor v závislosti na
klimatických podmínkách skladovací sezóny. [Consumption energy and fuellings on storage
potato in dependencies on climatic conditions storage season.
Plíva, P.: KompostáreĖ MČstec Králové. [Composting MČstec Králové]. Komunálna
technika, 2013, roþ. IV, þ. 1, s. 32-33. ISSN 1337-9011.
Plíva P.: Centrálna kompostáreĖ Brno, a.s.. [Composting MČstec Králové].
Komunálna technika, 2013, roþ. V, þ. 2, s. 32-34. ISSN 1337-9011
PRAŽAN, R., KUBÍN, K. GERNDTOVÁ, I., Hlavní faktory technogenního zhutnČní
pĤdy. Mechanizace zemČdČlství, 2014, roþ. 64, v tisku.
SOUýEK. J. Energetické využití biomasy, Environmentální aspekty rozvoje regionu
[pĜednáška], TĜebíþ, I2E – Inovaþní, environmentální a energetické centrum, o.s., 16.
kvČtna 2013
SOUýEK. J. Energetické využití odpadĤ ze sadĤ a vinic. Od vzdČlání k praxi
[pĜednáška], Lednice, 8.3.2013
SOUýEK. J. Energetické využití rostlinné biomasy. Partnerské sítČ pro vzdČlávání a
architekturu [pĜednáška], Lednice,22.5.2013
SOUýEK. J. Doprava jako souþást logistiky energetických surovin pĜi produkci
bioplynu
88
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Energetické využití biomasy [pĜednáška], Lednice, 25.9.2013
SOUýEK. J. Logistika energetické biomasy Technika a technologie pro využití
biomasy jako obnovitelného zdroje energie [pĜednáška], Praha, 28.11.2013
SOUCEK J.: ěezaþky - perspektivní stroje v rostlinné výrobČ, ZemČdČlec, 2013,
roþ.21, þ. 10, s. 15-18
SOUýEK, J a kol. Mechanické vlastnosti palivových briket z logistického hlediska.
Energie 21, 2013, roþ.6, þ. 6, s. 12-13, ISSN 1803-0394
ŠIMON, J., Automatické dojicí systémy a þeský trh, ZemČdČlec, 2013, þ.7, s.13-14,
ISSN
SOUýEK, J a kol. Využití zbytkové biomasy na bázi lnu ve formČ palivových briket.
Energie 21, 2013, roþ.6, þ. 6, s. 12-13, ISSN 1803-0394 (NAZV þ. QI92A143)
VEGRICHT,J., ŠIMON,J., MACHÁLEK, A., Systémy pro krmení skotu na výstavČ
EuroTier 2012, Náš Chov, 2013, roþ.LXXIII, þ.2, s.8-11, ISSN 0027-8068
PĜednášky (nepublikované) - Postery
SOUýEK. J. Kombajnová sklizeĖ a energetické využití stonku lnu, SklizeĖ olejného
lnu, Loštice, 22.8.2013
89
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
PĜíloha þ. 2
SmČrnice ý. 2/2014 Ochrana duševního vlastnictví, transferu a
komercionalizace výsledkĤ výzkumu ve Výzkumném ústavu zemČdČlské
techniky, v.v.i.
Tato smČrnice je v souladu s ustanoveními zákona þ. 130/2002 Sb. v posledním znČní.
ýLÁNEK 1
Úþel smČrnice a pojmy
1. Úþelem této smČrnice je ochrana a uplatĖování práv k duševnímu vlastnictví a to
zejména prĤmyslových práv, autorských práv, jakož i dalších práv vztahujících se
k duševní þinnosti ve Výzkumném ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i., dále jen VÚZT,
v.v.i.
2. PĜedmČtem této smČrnice je vymezení pojmu duševní vlastnictví ve VÚZT, v.v.i. a
stanovení práv a povinností souvisejících se vznikem, ohlášením, evidencí, ochranou,
užíváním a komerþním využíváním práv k pĜedmČtĤm duševního vlastnictví.
3. Duševním vlastnictvím se rozumí výsledky þinnosti, které pĤvodce/autor vytvoĜil pĜi
plnČní úkolĤ, plynoucích z jeho pracovního pomČru, nebo jiného obdobného
pracovnČprávního vztahu k VÚZT, v.v.i.
Definice pojmĤ:
• PrĤmyslové vlastnictví: výsledky duševní þinnosti, které jsou nové a
prĤmyslovČ (hospodáĜsky) využitelné. Jde o vynálezy, technická Ĝešení chránČná
užitným vzorem, prĤmyslové vzory, topografie polovodiþových výrobkĤ,
zlepšovací návrhy, ochranné známky.
• Ochrana pĜedmČtĤ prĤmyslového vlastnictví: je realizována zápisem (a
udržováním) patentĤ, užitných vzorĤ, prĤmyslových vzorĤ, ochranných známek,
topografií polovodiþových výrobkĤ do rejstĜíku ÚĜadu prĤmyslového vlastnictví.
• Vynález: technické Ĝešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké þinnosti, je
prĤmyslovČ využitelné a chránitelé patentem nebo užitným vzorem.
• Podnikový vynález: vynález, který pĤvodce vytvoĜil pĜi plnČní úkolĤ
plynoucích z jeho pracovního pomČru nebo jiného obdobného pracovnČprávního
vztahu k VÚZT, v.v.i.
• Patent: ochranný dokument, který se udČluje za úþelem ochrany vynálezĤ.
Majitel patentu má výluþné právo chránČný vynález využívat, poskytovat
souhlas k využívání jiným osobám (napĜ. licencí) a má právo pĜevést patent na
jinou osobu.
• Užitný vzor: forma ochrany pro technická Ĝešení, která jsou nová, pĜesahují
rámec pouhé odborné dovednosti a jsou prĤmyslovČ využitelná. Užitný vzor
pĜedstavuje nižší úroveĖ ochrany než patent.
90
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PrĤmyslový vzor: vzhled výrobku nebo jeho þásti spoþívající zejména ve
znacích linií, obrysĤ, barev, tvaru, struktury nebo materiálĤ výrobku samotného,
nebo jeho zdobení.
Ochranná známka: jakékoliv oznaþení schopné grafického znázornČní, zejména
slova, vþetnČ osobních jmen, barvy, kresby, písmena, þíslice, tvar výrobku nebo
jeho obal, pokud je toto oznaþení zpĤsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné
osoby od výrobkĤ nebo služeb jiné osoby.
Zlepšovací návrh: technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i Ĝešení
problémĤ bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci a životního prostĜedí, s nimiž má
zlepšovatel právo nakládat.
PĤvodce: jakákoliv fyzická osoba v pracovním pomČru nebo jiném obdobném
pracovnČprávním vztahu k VÚZT, v.v.i., která se podílela na vytvoĜení pĜedmČtu
duševního vlastnictví.
Duševní vlastnictví: duševní vlastnictví, které nelze chránit zápisem do urþitého
rejstĜíku a souþasnČ není ani autorským dílem, zahrnuje nezapsaná oznaþení,
obchodní tajemství, dĤvČrné informace, know-how.
Práva autorská: zahrnují práva k dílĤm literárním, jiným umČleckým nebo
vČdeckým.
Autor: fyzická osoba, která dílo vytvoĜila; v pĜípadČ díla souborného jako celku též
fyzická osoba, která je tvĤrþím zpĤsobem vybrala nebo uspoĜádala.
Autorské dílo (dílo): dílo literární, jiné dílo umČlecké a dílo vČdecké, které je
jedineþným výsledkem tvĤrþí þinnosti autora a je vyjádĜeno v jakékoli objektivnČ
vnímatelné podobČ vþetnČ podoby elektronické, trvale nebo doþasnČ, bez ohledu na
jeho rozsah, úþel nebo význam.
ZamČstnanecké dílo: dílo, které autor vytvoĜil ke splnČní svých povinností
vyplývajících z pracovnČprávního vztahu k VÚZT, v.v.i.. Za zamČstnanecké dílo se
považuje i kolektivní dílo, tj. dílo, na jehož tvorbČ se podílí více autorĤ, které je
vytváĜeno z podnČtu a pod vedením VÚZT, v.v.i. a uvádČno na veĜejnost pod jejím
jménem, pĜiþemž pĜíspČvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného
užití.
Know-how: pro úþely této smČrnice je charakterizováno jako souhrn
organizaþních, Ĝídících, ekonomických, podnikatelských, marketingových,
vČdeckých, výzkumných a dalších znalostí a zkušeností, dále skuteþností
vývojové, výrobní, technické nebo obchodní povahy týkající se VÚZT, v.v.i.
(projekty výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje, podnikatelský zámČr,
obchodní nebo výrobní plán, strategie nebo další zámČry; zásady cenové tvorby,
kalkulace cen, rozpoþtování, licenþní politiky ve vČcech práv prĤmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví, zásady jiné smluvní politiky; zásady
bezpeþnostní politiky; pĜihlášky pĜedmČtĤ prĤmyslového vlastnictví vþetnČ
související dokumentace pĜed jejich podáním na pĜíslušný úĜad).
Licenþní smlouvou rozumíme dvoustranný právní úkon, kterým, poskytovatel
opravĖuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z
prĤmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování sjednané úplaty
nebo jiné majetkové hodnoty. Licenþní smlouva nabývá úþinnosti vĤþi tĜetím
osobám zápisem do pĜíslušného státního rejstĜíku.
PracovnČ – právním vztahem se oznaþuje pracovní pomČr, resp. pracovnČ právní
vztah založený pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce þi, dohodou o
pracovní þinnosti.
Obchodní tajemství VÚZT, v.v.i. tvoĜí konkurenþnČ významné, urþitelné,
ocenitelné a v pĜíslušných obchodních kruzích bČžnČ nedostupné skuteþnosti,
91
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
které souvisejí s VÚZT, v.v.i. a u kterých zajišĢuje ve svém zájmu
odpovídajícím zpĤsobem jejich utajení.
ýLÁNEK 2
Povinnosti zamČstnancĤ VÚZT, v.v.i. v oblasti ochrany duševního vlastnictví
1. Každý zamČstnanec VÚZT, v.v.i. je povinen:
a) chránit veškeré duševní vlastnictví zamČstnavatele, jakož i práva s ním spojená,
b) zdržet se jakéhokoliv jednání v rozporu s oprávnČnými zájmy zamČstnavatele ve
vztahu k duševnímu vlastnictví zamČstnavatele,
c) dbát, aby veškeré duševní vlastnictví, které je majetkem zamČstnavatele nebo k
nČmuž má zamČstnavatel licenþní, zástavní nebo jiné právo, bylo využíváno pouze
v oprávnČném zájmu zamČstnavatele,
d) dbát, aby pĜi plnČní povinností vyplývajících z jeho pracovnČprávního vztahu
k VÚZT, v.v.i., ani z jiné þinnosti provádČné pod jménem zamČstnavatele
nedocházelo k porušování práv k duševnímu vlastnictví tĜetích osob.
ýLÁNEK 3
Obchodní tajemství VÚZT, v.v.i.
1. Úprava práv k výsledkĤm duševní þinnosti, která lze charakterizovat jako pĜedmČty
prĤmyslového vlastnictví a která vznikla v rámci projektĤ výzkumu, vývoje nebo
technického rozvoje financovaného z veĜejných prostĜedkĤ, se Ĝídí zákonem
þ.130/2002 Sb., o podpoĜe výzkumu a vývoje, v posledním platném znČní, popĜípadČ
smlouvou uzavĜenou mezi VÚZT, v.v.i. a poskytovatelem finanþních prostĜedkĤ.
2. Osoba urþená jako osoba oprávnČná nakládat s obchodním tajemstvím VÚZT, v.v.i.
je povinna nejprve podepsat prohlášení o ochranČ informací, které je uvedeno
v pĜíloze þ. 1 této smČrnice.
3. ZamČstnanec VÚZT, v.v.i., který se dostal do styku s obchodním tajemstvím VÚZT,
v.v.i., je povinen provést veškerá nezbytná opatĜení k utajení tohoto obchodního
tajemství pĜed jakoukoliv neoprávnČnou osobou.
4. ZamČstnanec je povinen vyvarovat se jednání potenciálnČ ohrožujícího obchodní
tajemství VÚZT, v.v.i., jako napĜíklad:
a) uložení obchodního tajemství v nechránČném tvaru na jakýkoliv nosiþ
informací pĜístupný jiným osobám þi do pamČti poþítaþe pĜipojeného
k telekomunikaþní síti vþetnČ interní sítČ VÚZT, v.v.i. nebo její þásti,
b) ponechání osoby neoprávnČné o samotČ v prostorách zamČstnavatele, kde je
obchodní tajemství umístČno,
c) ponechání vČci, která obsahuje nebo vyjadĜuje obchodní tajemství, na
pracovišti bez náležitého dohledu nebo úschovy,
d) vynesení þi jiné pĜedání obchodního tajemství v listinné þi elektronické podobČ
z pracovištČ bez souhlasu zamČstnavatele,
e) práce s obchodním tajemstvím mimo urþité pracovištČ bez souhlasu
zamČstnavatele,
f) zanechání nosiþe, který zachycuje obchodní tajemství, bez stálého
zamČstnaneckého dozoru v prostorách veĜejnosti pĜístupných, a to vþetnČ
prostoru dopravního prostĜedku, nevyjímaje prostor zavazadlový apod.
5. PĜedmČty, které obsahují skuteþnosti, jež jsou obchodním tajemstvím zamČstnavatele,
je zakázáno jakýmkoliv zpĤsobem kopírovat a rozmnožovat, a to vþetnČ
92
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
6.
7.
8.
9.
rozmnožování a sdČlování elektronického – výjimkou je souhlas statutárního orgánu
VÚZT, v.v.i. a potĜeby k výkonu funkce.
Každá kopie nebo napodobenina pĜedmČtu obchodního tajemství musí být poĜadovČ
þíslována a musí obsahovat údaj o celkovém poþtu kopií nebo napodobenin. VÚZT,
v.v.i. vede evidenci kopií nebo napodobenin, pĜiþemž evidence musí obsahovat též
údaj o tom, komu je pĜíslušnČ þíslovaný pĜedmČt urþen.
ZamČstnanci VÚZT, v.v.i. mají povinnost mlþenlivosti o obchodním tajemství
VÚZT, v.v.i. – výjimkou je zproštČní povinnosti mlþenlivosti ze strany statutárního
orgánu VÚZT, v.v.i. nebo jím povČĜeného zamČstnance.
Výše uvedené platí pro všechny pĜípady, kdy pĤvodce dokumentu jej oznaþí slovy
„obchodní tajemství. Pokud urþitá takto oznaþená skuteþnost pĜestala být obchodním
tajemstvím VÚZT, v.v.i., musí být toto oznaþení zrušeno. Zrušení zveĜejĖuje povČĜený
pracovník sekretariátu Ĝeditele do jednoho mČsíce ode dne rozhodnutí o zrušení.
ěeditel nebo Ĝeditelem povČĜená osoba urþuje osoby oprávnČné ke styku s obchodním
tajemstvím VÚZT, v.v.i. (dle okolností) – seznam tČchto osob vede povČĜený
pracovník sekretariátu Ĝeditele, urþuje pĜípadné oznaþení jako obchodní tajemství.
ýLÁNEK 4
ZamČstnanci a jejich informaþní povinnosti
1. Pokud zamČstnanec VÚZT, v.v.i. vytvoĜí pĜi plnČní úkolĤ vyplývajících z pracovního
pomČru þi jiného odborného pracovnČprávního vztahu k VÚZT, v.v.i. Ĝešení, které by
mohlo být pĜedmČtem práv prĤmyslového vlastnictví, zejména vynálezu,
prĤmyslového vzoru, užitného vzoru, zlepšovacího návrhu (dále „pĤvodce“), je
povinen neprodlenČ ode dne vytvoĜení daného Ĝešení splnit tzv. informaþní povinnost
tím, že pĜedá Komisi pro ochranu duševního vlastnictví písemnČ zpracovanou
nabídku pĜedmČtu práv prĤmyslového vlastnictví, a to též v elektronické podobČ;
nabídka obsahuje sdČlení o vytvoĜení pĜedmČtu práv prĤmyslového vlastnictví, údaje o
pĤvodci, jména spolupĤvodcĤ, popis pĜedmČtu práv a informace o pĜedpokládané
realizaci pĜedmČtu prĤmyslového vlastnictví v ýR a v zahraniþí, zhodnocení pĜínosĤ
z realizace a þasové hledisko.
2. Informaþní povinnost podle odst. 1 platí pĜimČĜenČ i na ekonomicky využitelná díla
jako je know-how a na zvláštní práva poĜizovatele databáze.
3. Pokud budou vČdeckovýzkumné, vývojové a jiné úkoly Ĝešeny spoleþnČ s jiným
subjektem, bude pĜedem (smluvnČ) stanoveno, která ze smluvních stran bude mít
právo na pĜípadnČ vytvoĜené pĜedmČty prĤmyslového vlastnictví, popĜípadČ bude
dojednána výše spoluvlastnických podílĤ stran.
93
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
ýLÁNEK 5
ěízení o nabídkách pĜedmČtĤ prĤmyslového vlastnictví
1. PovČĜený þlen Komise pro ochranu duševního vlastnictví vede Evidenci nabídek
pĜedmČtĤ prĤmyslového vlastnictví (dále jen „Evidence“), do které se pod poĜadovými
þísly bČžného roku zapisují nabídky pĜedmČtĤ prĤmyslového vlastnictví podle ýlánku
4. Evidence mĤže být vedena i v elektronické podobČ, a to zpĤsobem zaruþujícím
dostateþnou ochranu pĜed neoprávnČnými osobami a znemožĖujícím dodateþné
zásahy. Pokud nabídka splĖuje náležitosti uvedené výše v ýlánku 4, bude povČĜenou
osobou obratem zapsána do Evidence – pĤvodci/pĤvodcĤm bude vydáno písemné
potvrzení o pĜevzetí. V pĜípadČ podání nekompletní nabídky bude pĤvodce vyzván
k doplnČní.
2. Na základČ nabídky povČĜený þlen Komise pro ochranu duševního vlastnictví zpracuje
þi zadá zpracování posouzení zpĤsobilosti daného Ĝešení k prĤmyslové právní ochranČ
– lhĤta ke zpracování tohoto posouzení je max. 30 dní ode dne obdržení nabídky;
v pĜípadČ kladného výsledku tento povČĜený pracovník pĜedá nabídku a posouzení
zpĤsobilosti Ĝešení k prĤmyslovČ právní ochranČ Komisi pro ochranu duševního
vlastnictví VÚZT, v.v.i..
3. Komise pro ochranu duševního vlastnictví VÚZT, v.v.i. je minimálnČ tĜíþlenná a její
složení schvaluje Rada instituce VÚZT, v.v.i. PĜedsedou komise je námČstek pro
výzkum a rozvoj. ýlenem komise mĤže být i externí pracovník, který má zkušenosti
v oblasti ochrany prĤmyslových práv.
4. Komise pro ochranu duševního vlastnictví VÚZT, v.v.i. zhodnotí zejména zpĤsobilost
Ĝešení pĜedmČtu prĤmyslového vlastnictví k prĤmyslovČ právní ochranČ a navrhuje
pĤvodcĤm odstranit nedostatky v pĜihlášce pĜedmČtu prĤmyslového vlastnictví.
Komise v souþinnosti s pracovištČm pĤvodce/pĤvodcĤ zhodnotí podíl pĜípadného
pĜekroþení pracovních úkolĤ a povinností pĤvodce/pĤvodcĤ – je též oprávnČna
požadovat po pĤvodci/pĤvodcích další informace nezbytné k posouzení pĜínosu
z možného využití nabízeného Ĝešení. Komise pro ochranu duševního vlastnictví
VÚZT, v.v.i. do 14 dnĤ po obdržení nabídky pĜedmČtĤ prĤmyslového vlastnictví
rozhodne, zda VÚZT, v.v.i. uplatní své právo na pĜíslušný pĜedmČt prĤmyslového
vlastnictví podáním pĜihlášky na ÚĜad prĤmyslového vlastnictví ýR (dále jen „ÚPV“)
nebo utajením þi dále rozhodne o pĜípadném podání pĜihlášky pĜedmČtu práv
prĤmyslového vlastnictví do zahraniþí, nejpozdČji ve lhĤtČ do dvou mČsícĤ ode dne
podání národní pĜihlášky u pĜihlášek patentĤ a užitných vzorĤ a ve lhĤtČ do dvou
mČsícĤ u pĜihlášek prĤmyslových vzorĤ.
5. Komise pro ochranu duševního vlastnictví VÚZT, v.v.i. sdČlí své rozhodnutí ve výše
uvedeném smyslu písemnČ výše zmínČnému povČĜenému þlenu Komise pro ochranu
duševního vlastnictví, který pak o rozhodnutí Komise pro ochranu duševního
vlastnictví VÚZT, v.v.i. do 3 pracovních dnĤ písemnČ vyrozumí pĤvodce a popĜípadČ
zároveĖ pĜíslušné právo vĤþi pĤvodci výslovnČ uplatní; vydání písemného rozhodnutí
Ĝeditele je souþasnČ pokynem pro povČĜeného þlena Komise pro ochranu duševního
vlastnictví k zabezpeþení pĜíslušné prĤmyslovČ právní ochrany.
6. V pĜípadČ uplatnČní práva na pĜedmČt prĤmyslového vlastnictví ze strany VÚZT, v.v.i.
bude s pĤvodcem sepsána smlouva o pĜijetí nabídky pĜedmČtu práva prĤmyslového
vlastnictví a o odmČnČ – za VÚZT, v.v.i. ji s pĤvodcem uzavírá Ĝeditel nebo Ĝeditelem
povČĜená osoba; právo na pĤvodcovství není dotþeno. PĜípravu smlouvy zabezpeþí
povČĜený þlen Komise pro ochranu duševního vlastnictví ve spolupráci s pĤvodcem
94
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
7. Pokud VÚZT, v.v.i. ve lhĤtČ tĜí mČsícĤ od splnČní informaþní povinnosti pĤvodcem
(dle ýlánku þtvrtého) neuplatní vĤþi pĤvodci právo na pĜedmČt prĤmyslového
vlastnictví (s výjimkou zlepšovacího návrhu), pĜechází toto zpČt na pĤvodce.
8. Pokud VÚZT, v.v.i. neuzavĜe smlouvu o pĜijetí nabídky zlepšovacího návrhu a
nestanoví odmČnu za nČj do dvou mČsícĤ, má zlepšovatel právo nakládat se
zlepšovacím návrhem bez omezení.
9. Všichni zúþastnČní, zamČstnavatel i pĤvodce, jsou v prĤbČhu výše popsaného procesu
i po jeho skonþení povinni zachovávat o tomto mlþenlivost. V pĜípadČ podnikového
vynálezu tato povinnost konþí podáním pĜihlášky vynálezu u ÚPV nebo uplynutím
lhĤty, ve které VÚZT, v.v.i. neakceptoval nabídku pĤvodce (mlþenlivostí se v tomto
pĜípadČ rozumí povinnost nepublikovat pĜedmČt vynálezu nebo zákaz jeho
vystavování).
10. ZamČstnanci VÚZT, v.v.i., kteĜí se podílejí na posuzování nabídky, jsou vázáni
povinností mlþenlivosti o skuteþnostech, které tvoĜí obsah nabídky.
11. Zmešká-li VÚZT, v.v.i. lhĤty k uplatnČní práva na produkt prĤmyslové právní
ochrany, je možné tento stav napravit uzavĜením smlouvy mezi VÚZT, v.v.i. a
pĤvodcem pĜedmČtu duševní ochrany.
12. Vznikne-li pĜedmČt duševní ochrany v souvislosti s Ĝešením veĜejné zakázky, je
VÚZT, v.v.i. povinna zabezpeþit právní ochranu a po její udČlení pĜevést vlastnické
právo na poskytovatele veĜejné zakázky. Prokazatelné náklady spojené s právní
ochranou vþetnČ odmČny autorĤm, pokud nejsou souþástí uznaných nákladĤ veĜejné
zakázky, bude VÚZT, v.v.i. uplatĖovat k úhradČ u poskytovatele.
ýLÁNEK 6
PĤvodce a jeho práva a povinnosti
1. V pĜípadČ, že VÚZT, v.v.i. uplatní právo na pĜedmČt prĤmyslového vlastnictví, který
jeho pĤvodce vytvoĜil v pracovním pomČru, jiném obdobném vztahu nebo za hmotné
podpory VÚZT, v.v.i., vzniká pĤvodci právo na pĜimČĜenou odmČnu – výše odmČny,
zpĤsob výplaty a termín výplaty je stanoven vnitĜním mzdovým pĜedpisem VÚZT,
v.v.i.
2. PĤvodce je povinen:
a) spolupracovat s VÚZT, v.v.i. pĜi vypracování popisu pĜedmČtu práv
prĤmyslového vlastnictví, zejména pro úþely jeho pĜihlášení k ochranČ,
b) zachovávat mlþenlivost o informacích týkajících se pĜedmČtu práv
prĤmyslového vlastnictví, jehož je pĤvodcem,
c) od okamžiku pĜedložení do doby nabídky pĜedmČtu prĤmyslového vlastnictví
všechny rukopisy publikací, zpráv, anotace pĜednášek a ostatní sdČlení, jichž je
autorem nebo spoluautorem, a která se týkají pĜíslušného pĜedmČtu
prĤmyslového vlastnictví, pĜedkládat pĜed jejich zveĜejnČním k posouzení
Komisi pro ochranu duševního vlastnictví VÚZT, v.v.i.. Platí, že zveĜejnČní,
stejnČ jako jakákoliv jiná forma zpĜístupnČní takových materiálĤ osobám mimo
VÚZT, v.v.i., jsou možné jen po souhlasu Ĝeditele þi jiné Ĝeditelem povČĜené
osoby – rozhodnutí o možnosti zveĜejnČní sdČlí pĤvodci do 14 dnĤ ode dne,
kdy mu byly pĜedmČtné materiály pĜedloženy k posouzení,
d) aktivnČ vyhledávat možnosti konkrétního využití pĜedmČtu prĤmyslového
vlastnictví,
e) pokud je to tĜeba a je vyzván, poskytovat po celou dobu využívání pĜedmČtu
prĤmyslového vlastnictví veškerou potĜebnou souþinnost.
95
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
ýLÁNEK 7
Práva a povinnosti zamČstnance pĜi skonþení pracovnČprávního vztahu
1. ZamČstnanec, jehož pracovnČprávní vztah k VÚZT, v.v.i. konþí, je povinen
s pĜedstihem min. 60 dnĤ pĜed tímto skonþením odevzdat zamČstnavateli veškeré
doklady, pĜedmČty, nosiþe dat a jiné informace, které se týkají duševního vlastnictví
zamČstnavatele.
2. PĜímý nadĜízený zamČstnance, jehož pracovnČprávní vztah k VÚZT, v.v.i. konþí, je
povinen min. 30 dnĤ pĜed ukonþením pracovního pomČru zamČstnancem urþit
pĜedmČty obchodního tajemství zamČstnavatele, které jsou nebo mohou být známy
odcházejícímu zamČstnanci – odcházející zamČstnanec musí být pouþen též o tom, že
právní ochrana obchodního tajemství zamČstnavatele není skonþením jeho
pracovnČprávního vztahu dotþena. O tČchto skuteþnostech musí být poĜízen písemný
záznam podepsaný odcházejícím zamČstnancem.
3. Práva a povinnosti dle § 9 zák. 527/1990 Sb vyplývající z ochrany prĤmyslového a
duševního vlastnictví, vþetnČ stanovených povinností mlþenlivosti, zĤstávají i po
skonþení pracovního pomČru ve VÚZT, v.v.i. nedotþeny.
ýLÁNEK 8
OdmČĖování pĤvodcĤ
1. PĤvodce, který vytvoĜil v rámci plnČní svých pracovnČprávních úkolĤ plynoucích ze
zamČstnaneckého pomČru þi jiného obdobného vztahu k VÚZT, v.v.i. pĜedmČt
prĤmyslového vlastnictví, na nČjž VÚZT, v.v.i. uplatnil právo, má nárok na
pĜimČĜenou jednorázovou odmČnu. Za vytvoĜení pĜedmČtu prĤmyslového vlastnictví
pĜísluší pĤvodci jednorázová odmČna. O výši odmČny rozhoduje Ĝeditel, tato výše a
splatnost je pak uvedena ve smlouvČ o uplatnČní práv na pĜedmČt prĤmyslového
vlastnictví a odmČnČ za nČj. Splatnost jednorázové odmČny je po udČlení ochrany
pĜedmČtu prĤmyslového vlastnictví, napĜíklad v pĜípadČ vynálezu po udČlení patentu,
u užitného vzoru po jeho zápisu.
2. Pokud VÚZT, v.v.i. uzavĜe licenþní smlouvu, jejímž pĜedmČtem bude poskytnutí
souhlasu k využívání pĜedmČtu práv prĤmyslového vlastnictví vytvoĜeného zpĤsobem
dle ýlánku þtvrtého, odst. 1, platí, že licenþní poplatky získané na základČ takové
smlouvy se rozdČlí následujícím zpĤsobem, procentuálnČ z roþního þistého zisku po
zdanČní:
Kumulativní
zdanČní
þistý
zisk
po PĤvodce vþetnČ všech ZamČstnavatel
spolupĤvodcĤ
(v pĤvodce
podílech na základČ
dohody uzavĜené mezi
nimi;
pokud
se
nedohodnou,
obdrží
každý spolupĤvodce
stejný díl)*
Kumulativní þistý zisk po 40 %
60 %
zdanČní z prvních 100 000 Kþ
Z þástky nad 100 000 Kþ
20 %
* tato þástka obsahuje mzdové a s tím související náklady
96
80 %
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
3. Výše uvedená odmČna se vyplácí vždy nejpozdČji do jednoho mČsíce od uzavĜení
úþetního období
4. OdmČny pĤvodci nebo spolupĤvodci se vyplácí za pĜíjem licenþních poplatkĤ poprvé
od roku, ve kterém nabyla tato smČrnice platnost a byly splnČny všechny podmínky
k tomu stanovené.
5. Pro stanovení procenta odmČn pro pĤvodce a spolupĤvodce podle ýlánku osmého
odst. 2 se pro dosažení limitu 100.000,- Kþ zapoþítává kumulativní þistý zisk po
zdanČní z licenþních poplatkĤ zpČtnČ od termínu uzavĜení smlouvy s nabyvatelem
licence.
6. Sekretariát Ĝeditele vede evidenci uzavĜených licenþních smluv a zajišĢuje splnČní
povinností zápisu uzavĜené licenþní smlouvy do rejstĜíku ÚPV.
7. Pokud budou práva majitele pĜedmČtu prĤmyslového vlastnictví pĜevedena na jiný
subjekt, zajistí VÚZT, v.v.i. smluvnČ závazek nového majitele vypoĜádat odmČnu
pĤvodce þi její zbývající þást – ruþení VÚZT, v.v.i. se nevztahuje na jakékoliv nároky
vzniklé po pĜevedení práva na jiný subjekt.
8. V pĜípadČ, kdy VÚZT, v.v.i. nenalezne do dvou let ode dne udČlení národního patentu
jeho komerþního využití, mĤže se na základČ rozhodnutí statutárního orgánu ukonþit
udržování patentu – v tomto pĜípadČ je VÚZT, v.v.i. povinna danou skuteþnost
oznámit pĤvodci písemnČ minimálnČ ve lhĤtČ tĜí mČsícĤ pĜede dnem ukonþení
udržování patentu; pĤvodce, pokud projeví o udržování patentu zájem, zde má
pĜedkupní právo.
ýLÁNEK 9
Autorské dílo zamČstnanecké
1. ZamČstnanecké autorské dílo je autorské dílo, které autor vytvoĜil ke splnČní svých
povinností
vyplývajících
z pracovnČprávního
þi
služebního
vztahu
k zamČstnavateli – majetková práva k takovémuto zamČstnaneckému autorskému
dílu vykonává ve smyslu zákona o právu autorském svým jménem a na svĤj úþet
zamČstnavatel, který mĤže toto právo výkonu postoupit tĜetí osobČ, ovšem pouze
se svolením autora.
2. Autor zamČstnaneckého autorského díla má vĤþi VÚZT, v.v.i. právo na
jednorázovou odmČnu urþenou obdobnČ jako se urþuje jednorázová odmČna
pĤvodcĤ pĜedmČtĤ prĤmyslového vlastnictví výše v ýlánku osmém. Jestliže se tato
odmČna vyplácená autorovi dostane do zjevného nepomČru k zisku z využití práv
k zamČstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení zisku, má autor
nárok na pĜimČĜenou dodateþnou odmČnu – o nároku autora na tuto dodateþnou
odmČnu a o její výši rozhodne Ĝeditel na základČ pĜíslušného odborného
posouzení.
ýLÁNEK 10
Další ustanovení
1. Porušení povinnosti zamČstnance stanovené touto smČrnicí je porušením pracovní
káznČ, popĜípadČ zvlášĢ hrubým porušením pracovní káznČ, je-li závažným
zpĤsobem ohrožen zájem zamČstnavatele nebo hrozí-li þi vznikla zamČstnavateli
jednáním zamČstnance v rozporu s touto smČrnicí škoda.
97
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
Tato smČrnice ruší smČrnici þ. 4/09
Ve smČrnici jsou zapracovány zmČny vyplývající ze zrušení zákona þ. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku a zmČny organizaþního Ĝádu VÚZT, v.v.i. (pĜíkaz Ĝeditele þ.3/2013).
Tyto zmČny byly schváleny Radou instituce VÚZT, v.v.i. na zasedání dne 28.4.2014 (zápis
þ.j.VÚZT/383/2014).
Tato smČrnice nabývá úþinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 19. 5. 2014
Ing. Marek SvČtlík, Ph.D.
Ĝeditel
PĜílohy:
1. Prohlášení o ochranČ informací
2. Oznámení o vytvoĜení produktu prĤmyslové ochrany
Smlouva o odmČnČ za vytvoĜení produkt
98
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
PĜíloha þ. 1
PROHLÁŠENÍ
O OCHRANċ INFORMACÍ
Pan/paní
bytem
datum narození
tímto závaznČ prohlašuje, že
1. bere na vČdomí, že informace, s nimiž se seznámí v souvislosti
s.........................................................................................................................................
jsou ze strany Výzkumného ústavu zemČdČlské techniky, v.v.i. v Praze - Ruzyni,
Drnovská 507 klasifikovány jako obchodní tajemství.
2. zavazuje se, že bude zachovávat mlþenlivost o všech skuteþnostech, které se dozví
v souvislosti s pĜedmČtem uvedeným v bodČ 1, ani je nepoužije ve svĤj prospČch nebo
prospČch tĜetích osob.
3. zavazuje se, že neumožní žádné tĜetí osobČ seznámit se s tČmito skuteþnosti,
s výjimkou pĜípadĤ vyplývajících z obecnČ závazných pĜedpisĤ.
4. zavazuje se, že si nepoĜídí žádný písemný, zvukový, ani zvukovČ - obrazový záznam
obsahující pĜedmČt obchodního tajemství dle bodu 1.
5. zavazuje se, že uhradí škodu vzniklou porušením tohoto závazku.
6. toto prohlášení vstupuje v platnost a úþinnost dnem podpisu a platí po dobu pČti let od
nabytí úþinnosti tohoto prohlášení.
V Praze - Ruzyni, dne
.............................................................................
podpis
99
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
PĜíloha þ. 2
O Z N Á M E N Í evid. þíslo . . . . . . . . . . . . *
ADRESÁT: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMċDċLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. PRAHA-RUZYNċ
Odesílatel:
VČc: Oznámení o vytvoĜení produktu pro jeho pĜípadné pĜihlášení k prĤmyslovČ právní
ochranČ ze dne . . . . . . . . . . . . . .Podpis odesílatele: . . . . . . . . . . . . .
Na základČ § 9 a 10, respektive § 73 a 74, zákona þ. 527/1990 Sb. o vynálezech a
zlepšovacích návrzích, pĜípadnČ § 21, odst. 2, zákona þ. 478/1992 Sb. o užitných vzorech
nebo § 12 a 13 zákona þ. 207/2000 Sb. o ochranČ prĤmyslových vzorĤ
o z n a m u j i ( e m e ),
že v rámci plnČní pracovních povinností byly získány takové výsledky práce, které by byly
vhodné k pĜípadnému pĜihlášení k prĤmyslovČ právní ochranČ formou:
vynálezu (PV)
užitného vzoru (PUV)
prĤmyslového vzoru (PVz)
zlepšovacího návrhu (ZN)
jiné ( napĜ. prodej licence, know how, utajení, . . . . . . . . . . . . .)
a to v tČchto státech:
ýeská republika
...
Slovenská republika
...
...
...
ěešení se týká:
SpoluĜešitelé:
PĜílohy (poþet stran):
poštou . . . . . . . . . . . osobnČ . . . . . . . .
Potvrzení adresáta o pĜevzetí oznámení:
.....
VYJÁDěENÍ ADRESÁTA K OZNÁMENÍ ( do 3 mČsícĤ od pĜevzetí oznámení u
vynálezu, užitného vzoru, prĤmyslového vzoru a jiné; do 2 mČsícĤ u zlepšovacího návrhu ) :
1. UPLATĕUJEME PRÁVO na podání . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOPORUýUJEME pĜipravit podklady k podání.
2. NEUPLATĕUJEME PRÁVO na podání.
3. JINÉ – UPěESNIT:
4. ZLEPŠOVACÍ NÁVRH:
PěIJÍMÁME - NEPěIJÍMÁME
Oznámení je vyhotoveno ve 2 originálech a to 1x pro adresáta a 1x pro odesílatele.
* ZaškrtnČte, co se hodí
Datum vyjádĜení adresáta:
Podpis adresáta:
100
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
SMLOUVA O ODMċNċ
evidenþní þíslo . . . . . . . . . . . . .*
ZA
VYTVOěENÍ
VYNÁLEZU,
UŽITNÉHO
PRģMYSLOVÉHO VZORU, ZLEPŠOVACÍHO NÁVRHU
VZORU,
na základČ § 9 a 10, respektive § 73 a74, zákona þ. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích
návrzích; pĜípadnČ § 21, odst. 2, zákona þ. 478/1992 Sb. o užitných vzorech; dále § 12 a 13
zákona þ. 207/2000 Sb. o ochranČ prĤmyslových vzorĤ; dále § 17 zákona þ. 151/1997Sb. o
oceĖování majetku a zmČnČného zákonem þ. 121/2000 Sb. a § 39 prov. vyhlášky þ. 540/2002
Sb.
V návaznosti na Oznámení þíslo . . . . . . . . ze dne . . . . . . . . s datem vyjádĜení dne . . . . . . . . .
..
o vytvoĜení produktu vhodného k pĜípadnému pĜihlášení k prĤmyslovČ právní ochranČ
v rámci plnČní úkolu z pracovního, þlenského nebo jiného obdobného pracovnČprávního
vztahu (dále jen „pracovní pomČr“) k zamČstnavateli se uzavírá následující smlouva mezi
organizací
název: Výzkumný ústav zemČdČlské techniky, v.v.i. Praha-RuzynČ
zastoupená: Ing. Markem SvČtlíkem, Ph.D.
Iý: 00027031
adresa sídla:
Drnovská 507
161 01 Praha 6 - RuzynČ
a
panem (paní)
jméno, pĜíjmení, titul pĤvodce:
Rý:
adresa bydlištČ:
Výše uvedená organizace se zavazuje vyplatit vzájemnČ dohodnutou odmČnu
uvedenému pĤvodci za Ĝešení o názvu:
1. JednorázovČ do 30 dnĤ od podpisu smlouvy ve výši . . . . . . . . Kþ (slovy: . . . . . . . . . . . . .
. . . .)
2. SplátkovČ vždy k datu . . . . . . . . . . . þástku ve výši . . . . . . . . Kþ (slovy: . . . . . . . . . . . . .
. . . .)
Poþet splátek:
101
Výroþní zpráva VÚZT, v.v.i. 2013
3. Jinak následovnČ:
OdmČna bude zas(í)lána bankovním pĜevodem na úþet þíslo:
Smlouva je vyhotovena ve 2 originálech a to 1x pro pĤvodce a 1x pro organizaci.
* ZaškrtnČte, co se hodí.
..........................................
.....
Datum a podpis pĤvodce
organizace
.........................................
Datum, razítko a podpis statut. zástup.
102
Download

2013