I.
Základní parametry AKCENTA úvěrů
Výše úvěru
:
300.000 Kč až 50.000.000 Kč
Úroková sazba
:
7,9 % až 16,1 % p.a.
Max. výše úvěru
:
do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita / kvalitní
investiční záměr)
do 55 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (LTV) akceptujeme doložení příjmů i formou
čestného prohlášení
u účelových úvěrů může být čerpáno až 20 % jeho výše bez doložení účelu
Splatnost
:
od 1 do 30 let
Způsob splácení
:
anuitní, individuální, odklad splátek jistiny
Rezerva
:
dle bonity klienta (rezerva se skládá z výše splátky úvěru a poplatku za správu úvěru)
na účtu klienta ve výši od 1 splátky (může být odpuštěna) a 1 poplatku do výše 3
splátek a 3 poplatků
Čerpání
:
jednorázové na běžný účet klienta, účelové čerpání formou platebních příkazů pod
kontrolou ASUDu,… možnost rezervace zdrojů a příslibů
Poplatky
:
celkové poplatky ASUDu se standardně pohybují v rozmezí 1,3 – 3 % z výše úvěru
(min. z 1 mil Kč), bližší informace k inkasu poplatků je uvedeno v popisu procesu níže
Zajištění úvěru
:
nemovitost na území České a Slovenské republiky (v jakékoli kombinaci) a notářský
zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu
II.
Úvěry pro fyzické osoby
Účelový úvěr pro občany
Typické účely úvěru:
-
Koupě, výstavba, přestavba či změny stavby nemovitostí
-
Koupě bytů, nebytových prostor, komerčních budov, či pozemků
-
Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí (do roka od realizace)
-
Konsolidace / refinancování účelových půjček na bydlení
Parametry úvěru:
-
Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
-
Úroková sazba od 7,9 % p.a.
-
Zajištěné nemovitostí, do výše 75 % hodnoty zajištění
-
Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
-
Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
-
Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
-
Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Verze 1/2015
Stránka 2
Žadatelé:
-
Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
Účelový úvěr pro občany bez dokládání příjmů
Typické účely úvěru:
-
Koupě, výstavba, přestavba či změny stavby nemovitostí
-
Koupě bytů, nebytových prostor, komerčních budov, či pozemků
-
Investice
-
Konsolidace / refinancování účelových půjček na bydlení
Parametry úvěru:
-
Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
-
Úroková sazba od 8,5 % p.a.
-
Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
-
Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění
-
Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
-
Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
-
Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatelé:
-
Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
Neúčelový úvěr pro občany (Americká hypotéka)
U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován.
Parametry:
-
Výše úvěru 1.880.000 Kč – 50.000.000 Kč
-
Úroková sazba od 8,9 % p.a.
-
Zajištěné nemovitostí až do výše 65 % hodnoty zajištění
-
Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
-
Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
-
Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatelé:
-
Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
Verze 1/2015
Stránka 3
III.
Úvěry pro podnikatele
Účelový úvěr pro podnikatele
Typické účely úvěru:
-
Provozní potřeby
-
Investice, rozvoj podnikání
-
Koupě, výstavba, přestavba či změna stavby nemovitostí
-
Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí max. do 1 roku realizace
-
Start podnikatelské činnosti
-
Konsolidace a refinancování závazků (odstranění tlaku na splacení finančních závazků a snížení
stávajících měsíčních splátek)
Parametry úvěru:
-
Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
-
Úroková sazba od 7,9 % p.a.
-
Zajištěné nemovitostí do výše 75 % hodnoty zajištění
-
Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
-
Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
-
Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
-
Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatel:
-
Právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatelé
-
Cizinci
Účelový úvěr pro podnikatele bez dokládání příjmů
Typické účely úvěru:
-
Provozní potřeby
-
Investice, rozvoj podnikání
-
Koupě, výstavba, přestavba či změna stavby nemovitostí
-
Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí max. do 1 roku realizace
-
Start podnikatelské činnosti
-
Konsolidace a refinancování závazků (odstranění tlaku na splacení finančních závazků a snížení
stávajících měsíčních splátek)
Parametry úvěru:
-
Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
Verze 1/2015
Stránka 4
-
Úroková sazba od 8,5 % p.a.
-
Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění
-
Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
-
Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
-
Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
-
Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatel:
-
Právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatelé
-
Cizinci
Neúčelový úvěr pro podnikatele
U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován.
Parametry úvěru:
-
Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
-
Úroková sazba od 8,9 % p.a.
-
Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění
-
Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
-
Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
-
Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatel:
IV.
-
Právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatelé
-
Cizinci
Dále úvěrujeme
Můžeme tolerovat
krátkou nebo nulovou historii;
přechod mezi zaměstnáními a podnikáním;
pro banky „nevhodný" obor podnikání nebo účel úvěru (stavebnictví / developeři, autodoprava,
restaurační a ubytovací služby, …) ;
optimalizované daňové přiznání;
pro banku nedostatečné dosavadní hospodářské výsledky;
zdroj splácení: % z dosavadního obratu, u FOP akceptace budoucích příjmů u projektů či startu
podnikání;
příjmy z pronájmu lze akceptovat až do výše 85% tržního nájmu;
problémové zadlužení a závazky (banky i nebankovní společnosti, soukromí věřitelé);
Verze 1/2015
Stránka 5
zápisy v registrech dlužníků;
dluhy vůči finančnímu úřadu, správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně apod., které budou
řešeny úvěrem od ASUD;
odstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemovitosti
výjimečně možno akceptovat zástavní právo na druhém zástavním místě – vždy jako formu
dozajištění úvěru nikoli hlavní zajištění
Netolerujeme nebo nefinancujeme
klienty, kterým na nemovitosti k zajištění „visí“ exekuce (nutné předem vyplatit a uvolnit, specifický
postup vyplacení exekuce třetí osobou před čerpáním úvěru – nutno konzultovat se zaměstnanci
ASUD!)
retailové konsolidace předlužených FO s „predátory“ na listu vlastnictví, kteří neakceptují návrh
ASUDu na vznik zástavního práva před čerpáním úvěru
developerské projekty v začátcích (u developerských projektů není jisté, zda budou finalizovány)
FVE (fotovoltaické elektrárny), u kterých jsou zdrojem splátek výnosy z FVE bez jištění jinou
nemovitostí
projekty zajištěné jednoúčelovými nebo naddimenzovanými nemovitostmi
Poskytování spotřebitelských úvěrů definovaných zákonem č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, je řešeno
SAMOSTATNOU METODIKOU
V.
Postup vyřízení žádosti o úvěr
1. Prvotní posouzení
Následující podklady pošlete na email [email protected] nebo dodejte poštou či osobně. Všechny přílohy
zaslané elektronicky musí mít název odpovídající obsahu dokumentu.
1) žádost o úvěr, všechny ostatní údaje akceptujeme i na aktuálních formulářích jiných bank a institucí do
stáří 30 dnů;
2) kopii (sken) občanského průkazu žadatele (u právnických osob jednatele/vlastníka + výpis z OR nebo
výpis z živnostenského rejstříku) se souhlasným a podepsaným prohlášením poskytovatele údajů pro
ASUD;
3) popis nemovitostí k zajištění (dle návodu v příloze č.1 a 2 dle typu nemovitosti), list vlastnictví, snímek
z katastrální mapy, fotodokumentaci (dle návodu v příloze č.1 a 2) nebo i starší expertní odhad ceny
nemovitosti);
4) popis požadovaného úvěru, účelu úvěru, souvisejících okolností (např. podnikatelský záměr
či příležitost, u konsolidace důvody finančních problémů…),
5) doklady o příjmu klienta:
Verze 1/2015
Stránka 6
a) FO potvrzení o příjmu za poslední kalendářní rok, nebo u FOP Přiznání k dani z příjmu fyzických
osob se všemi přílohami (případně obojí). Kontinuální přechod mezi zaměstnáními, příp. podnikáním
akceptujeme;
b) u PO a u FOP s podvojným účetnictvím (Účetní závěrku, Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu) v plném,
nezkráceném rozsahu, za poslední dvě účetní období + za uzavřené období aktuálního roku (např. za
1. čtvrtletí či pololetí aktuálního roku), daňová přiznání včetně finančních výkazů s razítkem podání na
finanční úřad, a dále podnikatelský záměr/business plán včetně projekcí finančních výkazů (rozvahy,
výsledovky atd.);
6) začínající podnikatelé či podnikatelé přecházející z FOP na PO, kteří nemají tak dlouhou historii, dodají
individuálně, co mohou, často podnikatelský záměr/business plán včetně projekcí finančních výkazů
(rozvahy, výsledovky atd. .
2. Indikativní nabídka
-
žadateli je předložena indikativní nabídka na základě posouzení podkladů doložených pro prvotní
posouzení žádosti o úvěr;
-
souhlasí-li s parametry úvěru, hradí klient Členský vklad a Poplatek za žádost o úvěr, uzavírá členství
na základě ASUDem vyhotovené Přihlášky za člena a identifikace dlužníka (resp. všech případných
spoludlužníků) – platba poplatků dle instrukcí přílohy č. 4
3. Vznik členství žadatele v družstvu
Družstvo může poskytovat své služby (úvěry) pouze jeho členům. Podáním Přihlášky za
člena pro žadatele o úvěr nevznikají žádné povinnosti ani závazky. Vznikem členství (tj.
potvrzením Přihlášky za člena ze strany ASUDu) vznikají žadateli-klientovi standardní
práva a povinnosti vyplývající ze Stanov družstva. Členský vklad činí 1 Kč s tím, že člen
družstva ručí do výše dvojnásobku svého vkladu, tj. 2 Kč.
i
-
Proces přijetí žadatele/spolužadatele za člena může probíhat paralelně s přípravou materiálů a jejich
posuzováním, musí však být zpracováno před předložením zpracovaného úvěrového návrhu ke
schválení do Úvěrové komise.
-
Postup přijetí za člena včetně úhrady členské vkladu Vám sdělí pracovník útvaru obchod, který žádost
zpracovává.
-
Zájemce o členství musí splnit následující podmínky, aby došlo ke vzniku členství:
-
o
podá písemnou přihlášku za člena družstva,
o
zaplatí členský vklad (1 Kč) – platba dle instrukcí Přílohy č.4 .
Při podpisu přihlášky za člena musí být provedena identifikace klienta dle zákona č. 253/2008 Sb, která
může být provedena pouze zaměstnancem ASUD nebo osobou, která má s ASUD uzavřenou smlouvu
na identifikaci klientů a pravidelně absolvuje školení AML (identifikaci lze provést i na úřadě
s rozšířenou působností nebo i notáře)
Verze 1/2015
Stránka 7
-
Za člena družstva může být přijata fyzická osoba občan - identifikátorem je RČ osoby nebo právnická
osoba - identifikátorem je IČO
4. Poplatek za posouzení žádosti o úvěr
-
individuální dle indikativní nabídky,
-
poplatek kryje náklady spojené s posouzením žádosti, ocenění nemovitosti, příp. dohlídky na místě
pracovníka ASUD, Vybíráme jej standardně až po pozitivním prvotním posouzení, předložení
indikativní nabídky a po souhlasu žadatele s nabízenými parametry úvěru.
5. Další posouzení
-
dokumenty dosud dodané v elektronické podobě pro prvotní posouzení vyžadujeme písemně v
originále;
-
všechny dokumenty a komentáře, které jsou vyhotoveny žadatelem (všechny s výjimkou úředních
písemností), musí být opatřeny datem zpracování a podpisem žadatele;
-
všechny následující podklady jsou zpracovány útvarem úvěrových obchodů. Složku úvěrové žádosti je
nutné doplnit o:
-
Informace k žadateli/spolužadateli/ručiteli
1) sken nebo kopie dvou dokladů totožnosti - občanského průkazu, řidičského průkazu, pasu, …, u
cizinců - povolení k trvalému pobytu na území ČR, pas a doklad o trvalém/přechodném pobytu,
platného řidičského oprávnění apod., na kopii je nutný souhlas žadatele s pořízením kopie dokladů
(z předloženého dokladu musí být patrné bydliště);
Doklady totožnosti předloží žadatel v originálu k nahlédnutí/ověření při prvním osobním jednání
s pracovníky útvaru úvěrových obchodů;
2) výpis z Registrů dlužníků z bankovního (CBCB, www.cbcb.cz) a nebankovního registru (CNCB,
www.cncb.cz) (SOLUS na vyžádání, a to především v případě konsolidací), u právnických osob
CRÚ (http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/) od ČNB a nebankovního
registru (CNCB, www.cncb.cz);
3) v případě ručení za úvěr třetí osobou souhlas ručitele a jeho doklad totožnosti dle bodu 1);
4) pokud mají manželé rozdělené/zúžené SJM, pak Notářský zápis o jeho zúžení či rozdělení;
5) potvrzení o bezdlužnosti (event. o stavu účtu) u FÚ, ČSSZ, ZP u podnikatelů a firem;
-
Informace k účelu a zdrojům na splácení úvěru
6) doložení účelu financování z úvěru, je-li účelové;
7) cash-flow, tj. přehled příjmů a výdajů u podnikatelského záměru – disponibilní příjem projektu je
stanoven jako průměrný měsíční zisk v prvních šesti měsících od plánovaného okamžiku
generování výnosů z projektu, nejpozději po uplynutí doby, po kterou je možné klientům odložit
splátku se zohledněním stávajících placených závazků. Bonita je prokázaná, pokud disponibilní
příjem je minimálně ve výše měsíční splátky. (disponibilní zdroje > 0);
Verze 1/2015
Stránka 8
-
Informace k nemovitosti
8) nabývací titul k nemovitosti, např. Kupní smlouva k nemovitostem, které jsou předmětem zajištění;
9) doložení práv třetích osob, pokud je jimi nemovitost zatížena (např. věcná břemena, nájemní
smlouvy atd.);
10) pojistná smlouva k nemovitostem příp. movitostem, které budou předmětem zajištění a doklad
o zaplacení, možno doložit i dodatečně až po schválení úvěru;
11) jiné dokumenty vyžádané ASUDem:
Všechny podklady jsou následně zpracovány útvarem úvěrových obchodů, v průběhu posuzování si může
útvar úvěrových obchodů vyžádat další doplňující informace, dokumenty, smlouvy, osobní návštěvu (tzv.
dohlídku) nemovitosti určené k zástavě, osobní návštěvu firmy (provozu) podnikatele (v podstatě cokoliv,
co uzná za vhodné pro posouzení případu);
Pokud všechny podklady nevylučují možnost poskytnout úvěr, zpracuje útvar úvěrových obchodů
tzv. Úvěrový návrh.
6. Úvěrový návrh, schvalování
-
zpracovává pracovník ASUD – standardně „kopíruje“ dříve zaslanou indikativní nabídku;
-
úvěrový návrh schvaluje Úvěrová komise, která se schází dle potřeby (obvykle však 2x týdně);
-
pokud Úvěrová komise úvěr schválí, útvar úvěrových obchodů zasílá klientovi přesnou Specifikaci
úvěru (nabídku), ve které jsou uvedeny všechny schválené parametry a podmínky úvěru spolu
s odkládacími podmínkami čerpání.
7. Specifikace úvěru, smluvní dokumentace, čerpání
-
pokud žadatel předloženou Specifikaci úvěru přijme, útvar úvěrových obchodů nechá vypracovat
úvěrovou smluvní dokumentaci;
-
poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace, který je uveden ve Specifikaci úvěru je po dohodě
možno uhradit až z čerpaného úvěru;
-
vypracování úvěrové dokumentace ASUDem;
-
podpis rámcové smlouvy žadatelem/klientem s ASUDem, zavedení běžného účtu u ASUDu, podpis
souvisejících dokumentů;
-
podpis smluvní dokumentace klientem, a to buď na centrále ASUDu v Hradci Králové nebo na
obchodním místě v Praze, Bratislavě či Košicích;
-
splnění odkládacích podmínek čerpání – ve smlouvě o úvěru je stanoveno, jaké podmínky musí klient
splnit, aby mohl prostředky načerpat, např. dodání některých dokumentů, vyplacení závazků, atd.;
-
načerpání úvěru na běžný účet klienta vedeného ASUDem a následně jeho účelové poukázání na jiné
účty v souladu se Smlouvou o úvěru;
-
podpis notářského zápisu v Hradci Králové nebo v Praze
Verze 1/2015
Stránka 9
-
mezi podpisem smluvní úvěrové dokumentace, resp. podáním zástavní smlouvy na příslušný katastr
nemovitostí a podpisem notářského zápisu musí uplynout nejméně 1 den (plomba vkladu zástavního
práva v katastru nemovitostí);
-
za čerpání úvěru klient hradí poplatek v individuální výši dle složitosti případu (uveden v dříve zaslané
indikativní nabídce a následně ve Specifikaci podmínek).
8. Poplatky jiným subjektům
-
výpisy z registrů CBCB (www.cbcb.cz), CNCB (www.cncb.cz), CRÚ u ČNB;
-
notářský zápis;
-
ostatní úřední pořízení, např. poplatky za ověřování listin, katastr nemovitostí apod.
VI.
Obecná pravidla stanovení hodnoty nemovitostí nabízených do zástavy
-
Úvěry do 1,5 mil Kč
o
-
Odhad u standardních nemovitostí není nutné objednávat a je proveden interní odhad ceny
nemovitosti
Úvěry nad 1,5 mil Kč
o
Klient vlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců
Pokud odhad odpovídá standardům tržního ocenění nemovitosti je daný odhad
předložen k supervizi a není nutné zpracovávat nový odhad
o
Klient nevlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců
Klienta navštíví odhadce vybraný a objednaný ASUDem, který provede tržní odhad
ceny nemovitosti. Odhad hradí ASUD.
Náklady spojené s oceněním nemovitost jsou součástí poplatku za posouzení žádosti o úvěr.
VII.
Další Informace
9. Komunikace při řešení úvěrového případu
-
útvar úvěrových obchodů komunikuje s obchodním zástupcem/zprostředkovatelem, pokud obchodní
zástupce/zprostředkovatel nepožádá o přímou komunikaci ASUDu se žadatelem;
-
za útvar úvěrových obchodů komunikuje zpravidla jen jeden úvěrový specialista po celou dobu trvání
úvěrového případu (mimořádné situace řeší Obchodní ředitel ASUDu);
-
pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nespolupracuje kvalitně, útvar úvěrových obchodů mu
oznámí důvod nespokojenosti a sdělí, že pokud nenastane okamžitá náprava, úvěrový analytik přejde
na přímé jednání s žadatelem;
-
k přímému jednání úvěrového specialisty s žadatelem dochází vždy nejpozději od okamžiku schválení
úvěrového obchodu Úvěrovou komisí, pokud tak již není učiněno při dohlídce u žadatele či na
nemovitosti k zajištění, nebo při založení rámcové smlouvy ASUDu;
Verze 1/2015
Stránka 10
-
k přímé komunikaci úvěrového specialisty s žadatelem může dojít i v případě kvalitní práce obchodního
zástupce/zprostředkovatele, a to z důvodů, kdy tato přímá komunikace s žadatelem je důležitá pro
dokreslení celého případu, o této komunikaci je vždy obchodní zástupce/zprostředkovatel obeznámen
předem, a je informován (např. zasíláním emailové komunikace v kopii) i o jejím průběhu, pokud s tím
žadatel souhlasí;
-
obchodní zástupce/zprostředkovatel je útvarem úvěrových obchodů informován o všech fázích
zpracování úvěru – přijetí žádosti, úspěchu v prvotním posouzení, zpracování Úvěrového návrhu,
schválení úvěru, čerpání úvěru.
Verze 1/2015
Stránka 11
Příloha č.1: POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ RD/REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
jméno majitele
adresa nemovitosti
Číslo/a LV + čísla parcel
datum nabytí / pořízení
rok, kdy byl dům postaven
přibližné datum poslední
rekonstrukce/modernizace
dispozice RD (kolik jakých místností
ideálně s rozměry)
počet podlaží a bytů (samostatné
vchody?)
obytná podlahová plocha v m2
užitná plocha v m2
stav + rozsah poslední rekonstrukce
výčet příslušenství (garáž, bazén,
vedlejší stavby atd.)
celková velikost pozemku přináležícího
k RD +
velikost stavebního pozemku
napojení na inž. Sítě (vypsat na které)
způsob vytápění + druh paliva
Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM
K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad:
•
Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší
•
V případě focení proti oknům vždy použít blesk
V případě rodinných domků, chat, chalup apod. požadujeme vyfotit:
•
Celkový pohled na nemovitost z venku (ze všech stran)
•
Pohled na nemovitost i s okolním pozemkem (nebo alespoň jeho bezprostřední část přiléhající k budově + vedlejší budovy)
•
Jednotlivé místnosti interiéru nebo vnitřku budovy (minimálně 1 fotku z každé místnosti – včetně kuchyně, soc. zařízení, sklep,
garáže, atd.)
•
Nafotit minimálně 15 fotografií, podle rozsahu daného objektu.
(přenos velkých fotek – úschovna nebo více mailů – nekomprimovat do nižší kvality!)
…………………………………………………..
Podpis žadatele
Verze 1/2015
Stránka 12
Příloha č.2: POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ BYTŮ
jméno majitele
adresa + číslo bytu
Číslo/a LV + čísla parcel
datum nabytí / pořízení
dispozice bytu (kolik místností např.
3+kk, 4 + 1 apod.)
podlahová plocha bytu v m2 (ideálně m2
jednotlivých místností)
typ budovy
panelová / cihlová / jiná (druh)
umístění bytu v domě (patro)
existence výtahu
ANO/NE
zda patří k bytu balkon, lodžie, sklep,
garáž, garážové stání apod. (ideálně
uvést velikost)
celkový stav domu (ideálně stáří + byl-li
revitalizován - kdy)
stav bytu + rozsah poslední rekonstrukce
přibližné datum poslední
rekonstrukce/modernizace bytu
způsob vytápění + druh paliva
Patří k bytu pozemek mimo dům
(zahrada, atd.) – druh / rozměr
Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM
K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad:
•
Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší
•
V případě focení proti oknům vždy použít blesk
V případě bytů požadujeme vyfotit:
•
Celkový pohled na bytový dům z venku (pokud možno alespoň ze 2 stran )
•
Pohled na bytový dům i s okolím
•
Pohled na vnitřek bytového domu, kde se byt nachází
•
Jednotlivé místnosti interiéru, větší místnosti ze dvou stran (včetně soc. zařízení a kuchyně)
•
Nafotit minimálně 10 fotografií, podle rozsahu daného objektu.
•
(přenos velkých fotek – úschovna nebo více mailů – nekomprimovat do nižší kvality!)
…………………………………………………..
Podpis žadatele
Verze 1/2015
Stránka 13
Příloha č. 3
POŽADOVANÉ DOKLADY
I. předselekce
Druh žadatele
FOO FOP
Žádost o úvěr
*
*
Kopie OP
*
*
živnostenský list
*
*
*
Daňové přiznání včetně všech příloh
*
*
Rozvaha + výsledovka v plnému rozsahu
*
*
Prohlášení k příjmu
*
*
*
List vlastnictví
*
*
*
Foto nemovitosti
*
*
*
Odhad – pokud je k dispozici
*
*
*
Popis nemovitosti
*
*
*
Informace k účelu - příběh/ podnikatelský plán
*
*
*
po odsouhlasení nabídky klientem II. kolo
FOO FOP
Kopie druhého dokladu totožnosti
*
*
Výpis z registru CBCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP)
*
*
*
*
Výpis z registru CRÚ - za právnickou osobu
Výpis z registru CNCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP)
datum doložení
*
Obchodní rejstřík
Potvrzení příjmu
PO
PO
*
Výpis z registru CNCB - za právnickou osobu
*
Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za podnikatele
*
Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za právnickou osobu
*
Nabývací titul
*
*
*
Pojistná smlouva
*
*
*
Doklad o platbě pojistného
*
*
*
Doklady k účelu
*
*
*
•
Výpis z Centrálního registru úvěrů (CRÚ), žádost na - http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/cru_vypis.html
•
Výpis z registru CBCB, žádost na - http://www.cbcb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html
•
Výpis z registru CNCB, žádost na - http://www.cncb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html
Verze 1/2015
Stránka 14
Příloha č. 4
INFORMACE PRO PLATBY POPLATKŮ
ČLENSKÝ VKLAD
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
Členský vklad – „jméno klienta“
Poplatek za ŽÁDOST O ÚVĚR
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
žádost o úvěr – „jméno klienta“
Poplatek za ZPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ DOKUMENTACE
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
zpracování úvěrové dokumentace – „jméno klienta“
Poplatek za ČERPÁNÍ ÚVĚRU
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
čerpání úvěru – „jméno klienta“
Verze 1/2015
Stránka 15
Download

Úvěrová metodika - AKCENTA CZ, a.s.