Laboratoøe Euromedic
Lékaøské laboratoøe
Oddìlení klinické mikrobiologie a autovakcín
Vážení klienti,
dovoluji si Vás informovat o rozšíøení nabídky mikrobiologických vyšetøení o diagnostiku kolitidy vyvolané
Clostridium difficile – nemoc se oznaèuje jako Clostridium difficile infection (CDI), v praxi také jako
pseudomembranózní kolitida nebo post-antibiotická kolitida.
Pùvodcem nemoci jsou toxigenní kmeny produkující toxin B nebo toxin A a B souèasnì. Poškozením traèníku
klostridiovými toxiny mùže být pacient bezprostøednì ohrožen na životì.
Mikrobiologické vyšetøení stolice cílené na prùkaz Clostridium difficile
je indikováno u akutního prùjmového onemocnìní v následujících situacích:
?
osoba užívající antibiotika (nebo kterým byla antibiotika podávána do 2 týdnù pøed vznikem prùjmu)
?
osoba s poruchou sliznièní imunity v GIT napø. pøi léèbì cytostatiky, ulcerózní kolitidì
?
onemocnìní vzniklé bìhem hospitalizace na oddìlení, kde se onemocnìní vyskytlo v minulosti (spóry C.
difficile pøežívají mìsíce - významný pùvodce nozokomiálních infekcí), nebo se jedná o pacienta s rizikovým
faktorem: celková imobilita, imobilita støeva (stavy po operaci), vìk nad 64 let
Vyšetøení se neprovádí:
?
u dìtí do 2 let, které jsou èasto kolonizovány C. difficile, ale nepùsobí u nich onemocnìní
(nemají ještì vyvinuté receptory, se kterými klostridiové toxiny reagují)
?
u bezpøíznakových osob s formovanou stolicí
ODBÌR VZORKU: 2 - 4 ml tekuté nebo neformované stolice (velikost lískového oøechu) do sterilní nádobky se
šroubovacím uzávìrem. Z rektálního výtìru nelze vyšetøení provést.
TRANSPORT: do 2 hod pøi pokojové teplotì. Nutno neprodlenì zpracovat.
Na žádanku je vhodné uvést informace o klinickém stavu pacienta a údaje o antibiotické terapii (i pøed zaèátkem
potíží).
DIAGNOSTIKA: prùkaz toxinù A + B ve vzorcích stolice spolu s paralelnì probíhající selektivní
kultivací na C. difficile.
Tìšíme se na další spolupráci.
MUDr. Alžbeta Ouertani
vedoucí oddìlení klinické mikrobiologie
Záøí 2012
www.euromedic-cr.cz
VŠE POD JEDNOU STØECHOU
Download

Více v příloze. - oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín