Hlavní katalog
Elektroměry
zapouzdřené, modulární, pro montáž
na lištu DIN
Úvod
Elektroměry pro montáž na lištu DIN
Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou
škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických
instalačních systémů a které přináší významné výhody
pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí
z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních
parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat.
Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány
v několika modelech: ODINsingle, zcela nové elektroměry
A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové
měření.
Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.
Globální podnikatelská jednotka
Divize výrobků nízkého napětí (Low Voltage Products) patří mezi celosvětové podnikatelské jednotky. Vyrábí především
zařízení nízkého napětí, prodávaná velkoprodejcům, výrobcům
strojů a zařízení (OEM) a také systémovým integrátorům. Zařízení zde vyrobená mají jen malé nároky na servis. Široký výrobkový program standardizovaných výrobků a komponent ABB
tvoří „stavební bloky“ pro systémová řešení. Do něj jsou zakomponovány funkce, které umožňují plynulé začlenění těchto
prvků do automatizačních a informačních systémů, pracujících
v reálném čase. Na výrobkové úrovni je zajištěno, že všechny
výrobky NN spolu dokonale spolupracují.
Pro vytvoření systémového řešení je každý výrobek vybaven
nástroji potřebnými pro instalaci, provoz a účinnou údržbu takového výrobku po celou dobu jeho životnosti.
Výrobky NN jsou doplněny technickou dokumentací, která spolu s kompaktním provedením přístroje usnadňuje jeho začlenění do uživatelského systému. Naši zákazníci mohou najít všechnu příslušnou dokumentaci, tedy prospekty, katalogy, výběrové
tabulky, osvědčení, výkresy a další informace na internetové
adrese: www.abb.cz/nizkenapeti.
Vlastnosti a funkční řady
Platinum (platinová)
Jalová energie
Progresivní hodinové funkce (zatěžovací profily)
Vyšší harmonické (THD)
Konfigurovatelné vstupy/výstupy
Gold (zlatá)
Základní hodinové funkce
Silver (stříbrná)
Třída přesnosti 0,5 u elektroměrů připojených přes transformátory
proudu/napětí (CT/VT)
Tarify
Pevné vstupy/výstupy (I/O)
Registr s možností resetu
Bronze (bronzová)
Odebíraná/dodávaná (import/export) energie
Steel (ocelová)
Činná energie
Třída 1
Pulzní výstup/alarm
Četnost pulzů
Řada C
Řada A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Délka připojovacího kabelu
při různých zátěžích
Tato tabulka platí pro měděné vodiče
Přímo připojené
elektroměry (Imp/KWh)
Elektroměry připojené
přes měřicí transformátor
(Imp/kWh) - registrace
na primární straně
Max výkon
-
0.01
3500 MW
-
0.1
350 MW
-
1
35 MW
Transformátor
sekundární
strana
Průřez
vodiče
mm2
Dvojitý kabel/vodič (m)
0.5
1
2.5
5
10
5A
1.5
0.3
0.6
1.5
2.9
5.8
VA
5A
2.5
0.2
0.4
0.9
1.8
3.6
VA
10
10
3.5 MW
5A
4
0
0
0.6
1.1
2.3
VA
100
100
350 kW
5A
6
0
0
0.1
0.3
0.6
VA
500
500
70 kW
640
640
54 kW
1A
1
0.02
0.04
0.09
0.18
0.35
VA
1000
1000
35 kW
1A
1.5
0.01
0.03
0.06
0.12
0.23
VA
1A
2.5
0.01
0.01
0.04
0.07
0.14
VA
5000
-
7 kW
Pozn.: Délka kabelu závisí na max. zdánlivém výkonu transformátoru
Max. průřez vodiče závisí na max. vstupním výkonu transformátoru.
2 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Obsah
Úvod.................................................................................................................................... 2
Obsah.................................................................................................................................. 3
Úvod do podružného měření spotřeby elektrické energie (submetering)................................... 4
Přehled výrobků.................................................................................................................... 5
Řada A
Stručný přehled výrobků....................................................................................................... 7
Popis................................................................................................................................... 8
Údaje pro objednávku......................................................................................................... 10
Technické údaje.................................................................................................................. 14
Rozměry, schémata zapojení............................................................................................... 15
Řada ODIN
Stručný přehled výrobků..................................................................................................... 17
Popis................................................................................................................................. 18
Údaje pro objednávku......................................................................................................... 19
Technické údaje.................................................................................................................. 21
Rozměry, schémata zapojení............................................................................................... 22
Řada C
Stručný přehled výrobků..................................................................................................... 23
Popis................................................................................................................................. 24
Údaje pro objednávku, rozměry, schémata zapojení.............................................................. 25
Technické údaje.................................................................................................................. 26
Výrobky pro komunikaci
Popis................................................................................................................................. 27
Údaje pro objednávku, rozměry........................................................................................... 29
Příslušenství
Údaje pro objednávku......................................................................................................... 30
Příčné odkazy
Typ elektroměru – objednací kód......................................................................................... 31
Objednací kód – typ elektroměru......................................................................................... 32
Převodní tabulka
Starý typ – nový typ............................................................................................................ 33
2CMC480001C0201 | Elektroměry 3
Úvod do podružného měření spotřeby elektrické energie
(submetering)
Podružné měření je takový způsob měření spotřeby elektrické energie, který umožní pronajímatelům bytů, správcům nemovitostí, společenství vlastníků, sdružení majitelů
domů nebo dalším organizacím, které vlastní větší počet
bytových jednotek či provozů s větším počtem odběrných
míst, fakturovat nájemníkům úhradu za skutečně odebranou a změřenou elektrickou energii.
Nájemci ve vícebytových domech a v budovách s obchodními
prostorami mohou kontrolovat své vlastní náklady, díky vyhrazeným elektroměrům, které měří elektrickou energii jednotlivé
provozní jednotky.
Podružné měření se používá také v průmyslu pro alokaci nákladů na konkrétní oddělení, proces či výrobní linku.
Systém podružného měření umožňuje, aby nájemci platili pouze
za spotřebovanou energii, nikoli za energii rozpočítanou podle
předem určeného a ne vždy spravedlivého vzorce, použitého
na celkovou spotřebovanou energii v budově.
4 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Tím, že uživatel získá přesné a detailní informace o spotřebě,
může poznat hlavní místa spotřeby, monitorovat je a zajistit
úsporná opatření u těchto spotřebičů. Výsledkem může být
dosažení úspor v rozmezí od 20 do 35 procent.
Data z trendů odběru jsou důležitá pro plánování očekávané
spotřeby energie a jako prostředek k zabránění vzniku kritických míst. Přichází noví nájemci a ti mají nejrůznější potřeby
související s odběrem elektrické energie, provozní areály jsou
rozšiřovány a vzniklé potřeby kladou nároky na rozšíření kapacity a tedy zabránění možným omezením při spotřebě. Vzorky
spotřeby energie, zakreslené pomocí dat z podružných měření,
mohou napomoci při stanovení očekávaných měnících se potřeb a při jejich plánování.
V situaci zvyšujících se cen za elektrickou energii pomáhá podružné měření snížit finanční rizika těchto cenových nárůstů,
kterým čelí správci budov. Snahou správců budov je, aby nájemci platili pouze to, co spotřebují, nikoli aby subvencovali
další nájemce s vysokou spotřebou.
Přehled výrobků
A41
A42
A43
A44
Zapojení
Přímé
jednofázové + N
Nepřímé
jednofázové + N
Přímé
třífázové, třífázové + N
Nepřímé
třífázové, třífázové + N
Napěťový rozsah
57.7 - 288 VAC
(-20% - +15%)
57.7 - 288 VAC
(-20% - +15%)
3x57.7 - 288/100-500 V (-20+% - +15%)
3x100-400/173-690 V (-20% - +15%)
3x57.7 - 288/100-500 V (-20+% - +15%)
3x100-400/173-690 V (-20% - +15%)
Ztrátový výkon
napěťových okruhů
0.8 VA (0.8 W) celkem
0.8 VA (0.8 W) celkem
0.8 VA (0.8 W) celkem
0.8 VA (0.8 W) celkem
Ztrátový výkon
proudových okruhů
0.007 VA (0.007 W)
při 230 VAC a Ib
0.001 VA (0.001 W)
při 230 VAC a In
0.007 VA (0.007 W) na fázi
při 230 VAC a Ib
0.001 VA (0.001 W) na fázi
při 230 VAC a In
5A
-
5A
-
-
1A
-
1A
Základní proud Ib
Jmenovitý proud In
Referenční proud Iref
5A
-
5A
-
Přechodový proud Itr
0.5 A
0.05 A
0.5 A
0.05 A
Maximální proud Imax
80 A
6A
80 A
6A
Minimální proud Imin
0.25 A
0.02 A
0.25 A
0.02 A
Startovací proud Ist
Připojovací průřez vodiče
Doporučený
utahovací moment
Kmitočet
< 20 mA
< 1 mA
< 20 mA
< 1 mA
1 - 25 mm2
0.5 - 10 mm2
1 - 25 mm2
0.5 - 10 mm2
2.5 Nm
2 Nm
2.5 Nm
2 Nm
50 nebo 60 Hz ± 5%
50 nebo 60 Hz ± 5%
nebo 16.7 Hz (volitelně)
50 nebo 60 Hz ± 5%
50 nebo 60 Hz ± 5%
B (tř. 1), C (tř. 0.5), jalový tř. 2
B (tř. 1), jalový tř. 2
B (tř. 1), C (tř. 0.5), jalový tř. 2
A (tř. 2), B (tř. 1), jalový tř. 2
Provozní teplota
-40°C - +70°C
-40°C - +70°C
-40°C - +70°C
-40°C - +70°C
Skladovací teplota
-40°C - +85°C
-40°C - +85°C
-40°C - +85°C
-40°C - +85°C
š 70 x v 97 x h 65 mm
š 70 x v 97 X h 65 mm
š 123 x v 97 X h 65 mm
š 123 x v 97 X h 65 mm
4
4
7
7
Ano
Ano
Trojfázový, 3 vodiče (TPE)
-
-
Ano
Ano
Trojfázový, 4 vodiče
(TPE+N)
-
-
Ano
Ano
Interní hodiny
Ano
Ano
Ano
Ano
Činná energie
Ano
Ano
Ano
Ano
Jalová energie
Ano
Ano
Ano
Ano
Odebíraná/dodávaná
energie
Ano
Ano
Ano
Ano
Třída přesnosti
Rozměry
Počet modulů DIN
Jednofázový
Tarify
1-4
1-4
1-4
1-4
Pulzní výstup
Ano
Ano
Ano
Ano
IR, M-Bus, RS-485
IR, M-Bus, RS-485
IR, M-Bus, RS-485
IR, M-Bus, RS-485
Ano
Ano
Ano
Ano
I/O, interní hodiny,
komun. sběrnice
I/O, interní hodiny,
komun. sběrnice
I/O, interní hodiny,
komun. sběrnice
I/O, interní hodiny,
komun. sběrnice
Hodnoty instrumentace
Ano
Ano
Ano
Ano
Vstupy/výstupy I/O
Ano
Ano
Ano
Ano
Předchozí hodnoty
Den, týden, měsíc
Den, týden, měsíc
Den, týden, měsíc
Den, týden, měsíc
Max. spotřeba
Ano
Ano
Ano
Ano
Zatěžovací profily
Ano
Ano
Ano
Ano
Vyšší harmonické
Ano
Ano
Ano
Ano
Zabudované komunik. fce
Alarmy
Řízení tarifů
2CMC480001C0201 | Elektroměry 5
Přehled výrobků
Zapojení
OD1065/OD1365
OD4165
OD4110
C11
Přímé
jednofázové + N
Přímé
třífázové + N
Nepřímé
třífázové + N
Přímé
jednofázové + N
Napěťový rozsah
230 V (-20% - +15%)
3x230/400 V (-20% - +15%)
3x230/400 V (-20% - +15%)
230 V (-20% - +15%)
Ztrátový výkon
napěťových okruhů
1.0 VA (1.0 W) celkem
0.9 VA (0.9 W) na fázi
0.9 VA (0.9 W) na fázi
< 0.8 VA (0.2 W) celkem
Ztrátový výkon
proudových okruhů
0.004 VA (0.0004W) při 230 VAC a Ib
0.004 VA (0.004 W) při 230 VAC a Ib
0.004 VA (0.004 W) při 230 VAC a In
0.02 W při 230 VAC a Ib
5A
5A
5A
-
Jmenovitý proud In
-
-
5A
-
Referenční proud Iref
5A
5A
-
5A
Přechodový proud Itr
0.5 A
0.5 A
0.25 A
0.5 A
Maximální proud Imax
65 A
65 A
10 A
40 A
Minimální proud Imin
0.25 A
0.25 A
0.10 A
0.25 A
Základní proud Ib
20 mA
25 mA
15 mA
< 20 mA
1 - 16 mm2
1 - 16 mm2
1 - 16 mm2
0.5 - 10 mm2
2 Nm
2 Nm
2 Nm
0.8 Nm
50 nebo 60 Hz ± 5%
50or 60 Hz ± 5%
50 nebo 60 Hz ± 5%
50 nebo 60 Hz ± 5%
B (tř. 1)
A (tř. 2)
A (tř. 2)
B (tř. 1)
- 25°C - +55°C
- 25°C - +55°C
- 25°C - +55°C
- 25°C - +70°C
Startovací proud Ist
Připojovací průřez vodiče
Doporučený
utahovací moment
Kmitočet
Třída přesnosti
Provozní teplota
- 25°C - +70°C
- 25°C - +70°C
- 25°C - +70°C
- 25°C - +85°C
š 35.8 x v 85 x h 63.4 mm
š 105 x v 85 x h 63.4 mm
š 105 x v 85 x h 63.4 mm
š 17.5 x v 111 x h 65 mm
2
6
6
1
Ano
-
-
Ano
Skladovací teplota
Rozměry
Počet modulů DIN
Jednofázový
Trojfázový, 3 vodiče (TPE)
-
-
-
-
Trojfázový, 4 vodiče
(TPE+N)
-
Ano
Ano
-
Interní hodiny
-
-
-
-
Činná energie
Ano
Ano
Ano
Ano
Jalová energie
-
-
-
-
Odebíraná/dodávaná
energie
-
-
-
-
1
1
1
1
Ano
Ano
Ano
Ano
Zabudované komunik. fce
IR
IR
IR
-
Alarmy
-
-
-
Ano
Tarify
Pulzní výstup
Řízení tarifů
-
-
-
-
Hodnoty instrumentace
-
-
-
Ano
Vstupy/výstupy I/O
-
-
-
-
Předchozí hodnoty
-
-
-
-
Max. spotřeba
-
-
-
-
Zatěžovací profily
-
-
-
-
Vyšší harmonické
-
-
-
-
6 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Řada A
Stručný přehled výrobků
Klíčové aplikace
• Průmyslové
• V budovách občanské vybavenosti
a obchodních provozech
• Měření v objektech
• Fakturační aplikace
Výkon. parametry elektroměrů
• Trojfázové a jednofázové
• Přímo připojené do 80 A
• P řipojené přes měřicí transformátor:
1, 2 nebo 5 A
• Činná nebo činná + jalová energie
• Třída přesnosti C, B nebo A
(tř. 0.5, 1 nebo 2)
• M ěření buď jen odebírané
energie (import), nebo odebírané
(importované) a dodávané
(exportované) energie
• Š iroký napěťový rozsah
(100 - 500 V nebo 173 - 690 V)
• Z obrazovací jednotka orientovaná
podle počtu zobrazovacích bodů
(pixely)
• Až 4 tarify
• Až 4 vstupy a výstupy
• Nízký příkon
• Volitelné hodinové funkce
v kombinaci s řízením tarifů,
předchozí hodnoty, max. spotřeba
(max. demand), zatěžovací profily
(load profiles)
• M ěření vyšších harmonických do
16. harmonické, vyhodnocení THD
Komunikace
• Pulzní výstup
• Zabudovaná sběrnice M-Bus
• Zabudovaná RS-485 pro Modbus
RTU
• IR port pro sériové komunikační
adaptéry
Instalace
• Připojovací svorka podle DIN 43857 (tzv. „utility terminal“)
• Široký teplotní rozsah
• Konfigurace jištěná
plombovatelnými tlačítky
Schválení
• Typové schválení podle evropské
směrnice MID (Measuring
Instruments Directive), příloha B
• Počáteční ověření podle MID,
příloha D
• Typové schválení podle IEC
2CMC480001C0201 | Elektroměry 7
Řada A
Popis
Elektroměry řady A jsou určeny pro jednofázové a trojfázové měření spotřeby. Jsou určeny pro montáž na lištu DIN
a jsou vhodné pro instalaci do distribučních rozváděčů
a malých skříňových rozváděčů, např. domovního typu. Jejich hlavní svorky, které jsou v souladu s požadavky normy
DIN 43857, jsou přístupné zespodu. Řada A je vhodná pro
řadu aplikací.
Vlastnosti všeobecně
Elektroměry řady A jsou ideálními přístroji pro řadu aplikací a pro nejrůznější typy instalací. Elektroměry vyhovují široké
škále napětí a také širokému teplotnímu rozsahu. Zobrazovací
jednotka je orientována podle obrazových bodů (pixelů) a může
zobrazovat až čtyři veličiny současně. Přístroj je možno snadno
navigovat díky tlačítkům umístěným pod displejem. Pro konfiguraci nastavovacích parametrů přístroje slouží nastavovací
tlačítko, k němuž je třeba si napřed zajistit přístup. Tlačítko je
chráněno „skleněným víčkem“ proti neoprávněnému přístupu
a toto víčko je uzavřeno a zaplombováno. Příkon elektroměru
je velmi nízký, méně než 0,8 VA.
Komunikace
Data z elektroměrů řady A je možno načítat přes pulzní výstup
nebo sériovou komunikační linku. Pulzním výstupem je polovodičové relé, které generuje pulzy přímo úměrně měřené energii.
Elektroměry je možno vybavit zabudovaným sériovým komunikačním rozhraním M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485). Všechny elektroměry řady A jsou dodávány vybavené infračerveným
portem pro komunikaci s externím sériovým komunikačním
adaptérem (Serial Communication
Adapter - SCA). Existují SCA pro M-Bus, RS-232, Ethernet,
GSM/GPRS, Modbus a KNX.
Měřené veličiny
Elektroměry podporují odečet celé řady různých měřených veličin. Podle verze elektroměru jsou to tyto veličiny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Činný výkon
Zdánlivý výkon
Jalový výkon
Proud
Napětí
Kmitočet
Účiník (PF)
Vyšší harmonické
Celkové harmonické zkreslení (THD)
Vstupy a výstupy
Řada A podporuje až čtyři vstupy/výstupy (I/O). Může se jednat
o dva vstupy a dva výstupy v pevné konfiguraci, nebo čtyři
I/O porty, které jsou volně konfigurovatelné jako vstup nebo
výstup. Vstupy je možno používat pro čítání pulzů, například
z vodoměru, nebo ke stavovému odečtu z externích zařízení.
Výstupy je možno používat jako pulzní výstupy nebo pro řízení
externího přístroje, např. stykače, nebo k vyslání alarmu (připojeného přes externí relé).
Schválení
Elektroměry řady A mají typové schválení podle IEC a obě řady
mají typové schválení a ověření podle MID. MID je směrnice pro
měřicí přístroje (Measuring Instruments Directive) č. 2004/22/
EC, vydaná Evropskou komisí. Typové schválení a ověření MID
je povinné pro elektroměry použité pro fakturační účely v EU
a zemích EEA (evropského hospodářského prostoru). Typové
schválení je v souladu s normami, které zahrnují všechny důležité aspekty měřiče, např. klimatické podmínky, elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), elektrické a mechanické požadavky
a přesnost.
Tarify
Tarify jsou řízeny přes vstupy, např. komunikační sběrnicí, nebo
interními hodinami.
Volitelné funkce
Elektroměry řady A s funkční úrovní Gold nebo Platinum mají
interní hodiny pro další moderní funkce. Tyto jednotlivé funkce
jsou krátce popsány níže.
8 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Řada A
Popis
Interní hodiny
Interní hodiny, někdy také nazývané hodiny reálného času nebo
označované zkratkou RTC (Real-Time-Clock) mají zabudovaný kalendář. Automaticky registrují přestupný rok a přechod
na letní/zimní čas (=funkce DST – Daylight Savings Time).
Funkce DST je volitelná. Zálohování chodu hodin v době výpadku elektrického proudu je zajištěno velkým kondenzátorem.
Čas je řízení krystalem. Čas a datum jsou nastavovány tlačítky nebo po komunikační sběrnici. Interní hodiny mají schválení
podle IEC 62052-21 a IEC 62054-21. Tyto normy specifikují
požadavky na časové spínače a elektroměry. Přesnost při pokojové teplotě je lepší než 5 ppm.
Předchozí hodnoty, historické hodnoty
(angl. previous value)
Funkce předchozí hodnoty (previous value) je k dispozici u elektroměrů Gold a Platinum. Tato funkce ukládá obsah
všech registrů energie a hodnoty vstupních čítačů. Při změně
dne se k nim přidává razítko kalendářního data a času, údaj
o týdnu nebo měsíci. Všechny totalizované hodnoty jsou uloženy do paměti a u elektroměrů vybavených tarifovací funkcí jsou
uloženy také všechny tarifové registry.
Maximální spotřeba, maximální odběr (maximum demand)
Funkce registrace maximální spotřeby je k dispozici u elektroměrů Gold a Platinum. U funkce maximální spotřeby je měřena střední hodnota výkonu v každém intervalu a maximální
střední hodnoty jsou ukládány spolu s razítkem kalendářního
data a času. Pro každý soubor hodnot maximální spotřeby je
do paměti uloženo konečné datum /čas daného ukládaného
období. Pro každý časový interval je možno do paměti ukládat
následující veličiny: činná a jalová energie (pouze odebíraná, tj.
importovaná) a počet pulzů zaregistrovaných na vstupu 1 a 2.
Jalovou energii je možno ukládat pouze u elektroměrů, které
měří kombinovanou energii. Ukládání pulzů vyžaduje, aby elektroměr byl vybaven příslušným počtem vstupů.
U tarifových elektroměrů je maximální spotřeba ukládána pro
každý tarif.
Deník událostí (event log)
Elektroměry Gold a Platinum mají funkci deníku událostí (event
log). Do deníku jsou zaznamenávány přepětí, podpětí, výpadek
fázového napětí, záporný výkon, celkový výpadek dodávky výkonu a přítomnost vyšších harmonických.
Zatěžovací profil (load profile)
Funkce zatěžovacího profilu (load profile) je aktivní u elektroměrů Platinum. Tato funkce ukládá hodnoty spotřeby energie
v předem definovaných intervalech. Pro každý interval je možno
ukládat následující veličiny: činná a jalová energie, odebíraná
(importovaná) a dodávaná (exportovaná) energie, a počet pulzů
registrovaných na vstupech. Hodnoty jalové energie je možno
ukládat u elektroměrů, které měří kombinovanou energii. Pro
ukládání pulzů je třeba, aby elektroměr byl vybaven příslušným
počtem vstupů. Funkce zatěžovacího profilu pracuje se standardním časovým nastavením, bez ohledu na to, zda je funkce
přechodu na letní/zimní čas aktivována či nikoli.
Celková harmonické zkreslení (THD)
Měření celkového harmonického zkreslení (THD) a vyšších
harmonických je aktivní u elektroměrů Platinum. Měřeny sekvenčním způsobem v určitém časovém okamžiku jsou vyšší
harmonické napětí a proudu (2. až 16.) spolu se základní harmonickou. Celkové harmonické zkreslení je vyhodnocováno
a zobrazováno v procentech. Samostatné měřené vyšší harmonické (až do 16.) jsou násobkem základní harmonické (obvykle
50 nebo 60 Hz). Údaj THD a hodnoty jednotlivých vyšších harmonických je možno odečítat po sériové komunikační sběrnici.
2CMC480001C0201 | Elektroměry 9
Řada A
Údaje pro objednávku
1-fázový elektroměr
80A, 4 DIN, s IR portem
Ověřen a schválen podle MID
schválení IEC
Elektroměr pro přímé připojení
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované energie
Steel
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
Pulzní výstup
A41 111 - 100
2CMA170554R1000
1
0.23
Silver
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A41 311 - 100
2CMA170502R1000
1
0.23
I/O
Typ
Objednací kód
Pulzní výstup
A41 112 - 100
2CMA170500R1000
1
0.23
Elektroměr pro přímé připojení, RS-485
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované energie
Steel
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
Měření činné importované a exportované energie
Bronze
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
Pulzní výstup
A41 212 - 100
2CMA170501R1000
1
0.23
Silver
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A41 312 - 100
2CMA170503R1000
1
0.23
Gold
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A41 412 - 100
2CMA170505R1000
1
0.23
Typ
Objednací kód
Elektroměr pro přímé připojení, M-Bus
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované a exportované energie
Silver
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A41 313 - 100
2CMA170504R1000
1
0.23
Gold
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A41 413 - 100
2CMA170506R1000
1
0.23
A41 513 - 100
2CMA170508R1000
1
0.23
Měření činné a jalové importované a exportované energie
Platinum
10 Elektroměry | 2CMC480001C0201
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
jalová tř. 2
Konfigurovatelné
Řada A
Údaje pro objednávku
1-fázový elektroměr
6A, 4 DIN, s IR portem
Ověřen a schválen podle MID
schválení IEC
Elektroměr připojený přes měřicí transformátor proudu/napětí (CT/VT)
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Pulzní výstup
A42 111-100
2CMA170555R1000
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované energie
Steel
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
1
0.20
Elektroměr připojený přes měřicí transformátor proudu/napětí (CT/VT), RS-485
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Pulzní výstup
A42 112 - 100
2CMA170510R1000
1
0.20
Měření činné importované energie
Steel
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
Měření činné importované a exportované energie
Bronze
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
Pulzní výstup
A42 212 - 100
2CMA170511R1000
1
0.20
Silver
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A42 312 - 100
2CMA170512R1000
1
0.20
Gold
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A42 412 - 100
2CMA170513R1000
1
0.20
2CMA170518R1000
1
0.20
Měření činné a jalové importované a exportované energie, 16.7 Hz
Platinum
57 ... 288 VAC
C (tř. 0.5)
jalová, tř. 2
Konfigurovatelné
A42 552 - 120
Elektroměr připojený přes měřicí transformátor proudu/napětí (CT/VT), M-Bus
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
A42 413 - 100
2CMA170514R1000
1
0.20
2CMA170519R1000
1
0.20
Měření činné importované a exportované energie
Gold
57 ... 288 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
Měření činné a jalové importované a exportované energie, 16.7 Hz
Platinum
57 ... 288 VAC
C (tř. 0.5)
jalová, tř. 2
Konfigurovatelné
A42 553 - 120
2CMC480001C0201 | Elektroměry 11
Řada A
Údaje pro objednávku
3-fázový elektroměr
80A, 7 DIN, s IR portem
Ověřen a schválen podle MID
schválení IEC
Elektroměr pro přímé připojení
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované energie
Steel
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
Pulzní výstup
A43 111 - 100
2CMA170520R1000
1
0.44
Steel
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
A (tř. 2)
Pulzní výstup
A43 121 - 100
2CMA170521R1000
1
0.44
A43 311 - 100
2CMA170524R1000
1
0.44
Typ
Objednací kód
Měření činné importované a exportované energie
Silver
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
Elektroměr pro přímé připojení, RS-485
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované a exportované energie
Bronze
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
Pulzní výstup
A43 212 - 100
2CMA170522R1000
1
0.44
Silver
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A43 312 - 100
2CMA170525R1000
1
0.44
Gold
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A43 412 - 100
2CMA170528R1000
1
0.44
A43 512 - 100
2CMA170531R1000
1
0.44
Typ
Objednací kód
Měření činné a jalové importované a exportované energie
Platinum
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
jalová, tř. 2
Konfigurovatelné
Elektroměr pro přímé připojení, M-Bus
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované a exportované energie
Bronze
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
Pulzní výstup
A43 213 - 100
2CMA170523R1000
1
0.44
Silver
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A43 313 - 100
2CMA170526R1000
1
0.44
Gold
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
A43 413 - 100
2CMA170529R1000
1
0.44
A43 513 - 100
2CMA170532R1000
1
0.44
Měření činné a jalové importované a exportované energie
Platinum
12 Elektroměry | 2CMC480001C0201
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
jalová, tř. 2
Konfigurovatelné
Řada A
Údaje pro objednávku
3-fázový elektroměr
6A, 7 DIN, s IR portem
Ověřen a schválen podle MID
schválení IEC
Elektroměr připojený přes měřicí transformátor proudu/napětí (CT/VT),
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Pulzní výstup
A44 111 - 100
2CMA170533R1000
1
0.35
A44 311 - 100
2CMA170536R1000
1
0.35
Měření činné importované energie
Steel
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
Měření činné importované a exportované energie
Silver
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
2 výst., 2 vstupy
Elektroměr připojený přes měřicí transformátor proudu/napětí (CT/VT),RS-485
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované a exportované energie
Bronze
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
Pulzní výstup
A44 212 - 100
2CMA170534R1000
1
0.35
Silver
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
C (tř. 0.5)
2 výst., 2 vstupy
A44 352 - 100
2CMA170537R1000
1
0.35
Gold
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
C (tř. 0.5)
2 výst., 2 vstupy
A44 452 - 100
2CMA170540R1000
1
0.35
A44 552 - 100
2CMA170545R1000
1
0.35
2CMA170549R1000
1
0.35
Měření činné a jalové importované a exportované energie
Platinum
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
C (tř. 0.5)
jalová, tř. 2
Konfigurovatelné
Měření činné a jalové importované a exportované energie, 690 V AC
Platinum
3 x 100/173 ...
400/690 V AC
C (tř. 0.5)
jalová, tř. 2
2 výst., 2 vstupy
A44 552 - 110
Elektroměr připojený přes měřicí transformátor proudu/napětí (CT/VT), M-Bus
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Měření činné importované a exportované energie
Bronze
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
B (tř. 1)
Pulzní výstup
A44 213 - 100
2CMA170535R1000
1
0.35
Silver
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
C (tř. 0.5)
2 výst., 2 vstupy
A44 353 - 100
2CMA170538R1000
1
0.35
Gold
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
C (tř. 0.5)
2 výst., 2 vstupy
A44 453 - 100
2CMA170541R1000
1
0.35
A44 553 - 100
2CMA170546R1000
1
0.35
2CMA170548R1000
1
0.35
Měření činné a jalové importované a exportované energie
Platinum
3 x 57/100 ...
288/500 V AC
C (tř. 0.5)
jalová, tř. 2
Konfigurovatelné
Měření činné a jalové importované a exportované energie, 690 V AC
Platinum
3 x 100/173 ...
400/690 V AC
C (tř. 0.5)
jalová, tř. 2
2 výst., 2 vstupy
A44 553 - 110
2CMC480001C0201 | Elektroměry 13
Řada A
Technické údaje
A41
A42
A43
A44
Napěťové/proudové vstupy
Jmenovité napětí
230 V AC
57.7 - 288 V AC (-20% - +15%)
100 - 288 V AC (-20% - +15%)
0,8 VA (0.8 W) celkem
0.007 VA (0.007 W)
0.001 VA (0.001 W)
při 230 VAC a Ib
při 230 VAC a In
5A
1A
5A
0.5 A
0.05 A
Napěťový rozsah
Ztrátový výkon u napěťových obvodů
Ztrátový výkon u proudových obvodů
Základní proud Ib
Jmenovitý proud In
Referenční proud Iref
Přechodový proud Itr
Maximální proud Imax
Minimální proud Imin
Startovací proud Ist
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
3x230/400 V AC
3x57,7/100 ... 288/500 V AC (-20% - +15%)
3x100/173 ... 400/690 V AC (-20% - +15%)
0.8 VA (0.8 W) celkem
0.007 VA (0.007 W) na fázi
0.001 VA (0.001 W) na fázi
při 230 VAC a Ib
při 230 VAC a In
5A
1A
5A
0.5 A
0.05 A
80 A
6A
80 A
6A
0.25 A
< 20 mA
1 - 25 mm2
2.5 Nm
0.02 A
< 1 mA
0.5 - 10 mm2
2 Nm
0.25 A
< 20 mA
1 - 25 mm2
2.5 Nm
0.02 A
< 1 mA
0.5 - 10 mm2
2 Nm
Všeobecné údaje
50 nebo 60 Hz ± 5% nebo 16.7 Hz
(volitelně)
B (tř. 1) nebo jalový tř. 2
B (tř. 1), C (tř. 0.5) nebo jalový tř. 2
1%
0.5%, 1%
pixelově orientované
A (tř. 2), B (tř. 1) nebo jalový tř. 2
B (tř. 1), C (tř. 0.5) nebo jalový tř. 2
1%, 2%
0.5%, 1%
pixelově orientované
Transparentní polykarbonát přední sklo, spodní pouzdro, horní pouzdro a kryt
svorek; sklovláknem vyztužený polykarbonát na svorkovnici.
Transparentní polykarbonát přední sklo, spodní pouzdro, horní pouzdro a kryt
svorek; sklovláknem vyztužený polykarbonát na svorkovnici.
-40°C - +70°C
-40°C - +85°C
75% celoroční průměr, 95% po 30 dnů v roce
Svorka 960 °C, kryt 650 °C (IEC 60695-2-1)
IP20 u svorkovnice bez ochranného krytu a IP51 s ochranným krytem,
podle IEC 60529.
Třída M1 podle směrnice MID (pro měřicí přístroje). (2004/22/EC).
Třída E1 podle směrnice MID (pro měřicí přístroje). (2004/22/EC).
-40°C - +70°C
-40°C - +85°C
75% celoroční průměr, 95% po 30 dnů v roce
Svorka 960 °C, kryt 650 °C (IEC 60695-2-1)
IP20 u svorkovnice bez ochranného krytu a IP51 s ochranným krytem,
podle IEC 60529.
Třída M1 podle směrnice MID (pro měřicí přístroje). (2004/22/EC).
Třída E1 podle směrnice MID (pro měřicí přístroje). (2004/22/EC).
2 - 100 mA
24 VDC - 240 VAC. Pro elektroměry pouze s 1 výstupem, 5 - 40 VDC.
Prog. (1 - 9999 imp/MWh, 1 - 9999 imp/kWh, 1 - 9999 imp/Wh)
10 - 990 ms
0.5 - 1 mm2
0.25 Nm
2 - 100 mA
24 VDC - 240 VAC. Pro elektroměry pouze s 1 výstupem, 5 - 40 VDC.
Prog. (1 - 9999 imp/MWh, 1 - 9999 imp/kWh, 1 - 9999 imp/Wh)
10 - 990 ms
0.5 - 1 mm2
0.25 Nm
0 - 240 V AC/DC
0 - 12 V AC/DC
24 - 240 V AC/DC
30 ms
0.5 - 1 mm2
0.25 Nm
0 - 240 V AC/DC
0 - 12 V AC/DC
24 - 240 V AC/DC
30 ms
0.5 - 1 mm2
0.25 Nm
Kmitočet
50 nebo 60 Hz ± 5%
Třída přesnosti
Činná energie
Zobrazení energie
50 nebo 60 Hz ± 5%
Mechanické údaje
Materiál
Okolní podmínky
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vlhkost
Odolnost vůči ohni a teplu
Odolnost vůči vodě a prachu
Mechanické prostředí
Elektromagnetické prostředí
Výstupy
Proud
Napětí
Frekvence na pulzním výstupu
Délka pulzu
Připojovací průřez vodiče
Doporučný utahovací moment
Vstupy
Napětí
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
Min. délka pulzu
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
Komunikační sběrnice
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
0.5 - 1 mm2
0.25 Nm
-
0.25 Nm
0.5 - 1 mm2
0.25 Nm
-
1 - 9999 (programovatelný)
1 - 9999 (programovatelný)
999999
-
1 - 9999
1 - 9999
999999
1000 imp/kWh
40 ms
5000 imp/kWh
40 ms
1000 imp/kWh
40 ms
5000 imp/kWh
40 ms
Převody
Konfigurovatelný převod napětí (VT)
Konfigurovatelný převod proudu (CT)
Maximální celkový převod (VT*CT)
Pulzní indikátnebo (LED)
Četnost pulzů
Délka pulzu
Elektromagnetická
kompatibilita
Zkouška impulzním napětím
Zkouška rázovým napětím
Zkouška rychlých přechod. jevů
hoření
Odolnost proti vlivu VF
elektromagnetických polí
Odolnost vůči rušení šířenému
vedením
Vyzářené radiofrekvenční záření
Elektrostpřiické výboje
Normy
6 kV 1.2/50 µs (IEC 60060-1)
4 kV 1.2/50 µs (IEC 61000-4-5)
6 kV 1.2/50 µs (IEC 60060-1)
4 kV 1.2/50 µs (IEC 61000-4-5)
4 kV (IEC 61000-4-4)
4 kV (IEC 61000-4-4)
80 MHz - 2 GHz při 10 V/m (IEC 61000-4-3)
80 MHz - 2 GHz při 10 V/m (IEC 61000-4-3)
150 kHz - 80 MHz, (IEC 61000-4-6)
150 kHz - 80 MHz, (IEC 61000-4-6)
EN 55022, třída B (CISPR22)
15 kV (IEC 61000-4-2)
IEC 62052-11, IEC 62053-21 třída 1 & 2, IEC 62053-22 třída 0.5s,
IEC 62053-23 třída 2, IEC 62054-21, GB/T 17215.211-2006,
GBT 17215.321-2008 třída 1 & 2, GB/T 17215.322-2008 třída 0.5s,
GB 4208-2008, EN 50470-1, EN 50470-3 kategorie A, B & C
EN 55022, třída B (CISPR22)
15 kV (IEC 61000-4-2)
IEC 62052-11, IEC 62053-21 třída 1 & 2, IEC 62053-22 třída 0.5s,
IEC 62053-23 třída 2, IEC 62054-21, GB/T 17215.211-2006,
GBT 17215.321-2008 třída 1 & 2, GB/T 17215.322-2008 třída 0.5s,
GB 4208-2008, EN 50470-1, EN 50470-3 kategorie A, B & C
70 mm
97 mm
65 mm
4
123 mm
97 mm
65 mm
7
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Počet modulů DIN
14 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Řada A
Rozměry, schémata zapojení, A41 a A42
Rozměry
89
93
45
97
89
93
97
45
Pohled zboku
Pohled zepředu
70
70
58
58
45
89
93
97
43
43
65
65
70
Pohled zespodu, prostor svorek
Pohled shora
43
58
A41
45
89
97
Vodičové připojení
93
65
A42
1 2 3
1
L
N
3 4
6
70
43
5
L
N
PE
58
65
Vstupy/výstupy
2 výstupy, 2 vstupy
C
13
4 Konfigurovatelné vstupy/výstupy
1 výstup
Out1
Out2
Inp1
Inp2
C
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
C
Out1
15
16
17
18
13
15
16
17
18
13
15
NC
NC
NC
Komunikační sběrnice
RS 485
RS485
C
A
35
36
M-Bus
M-Bus
B
34
36
37
2CMC480001C0201 | Elektroměry 15
Řada A
Rozměry, schémata zapojení, A43 a A44
Rozměry
45
89
93
97
45
45
89
93
8997
93
Pohled zboku
97
Pohled zepředu
123
123
43
123
43
43
58
58
58
65
65
65
Pohled zespodu, prostor svorek
Pohled shora
Vodičové připojení
3- vodičové připojení, 2 měř. systémy
3- vodičové připojení, 2 měř. systémy
A43
A44
1
10
9
3
2
4
5
6
7
8
11
9
S1
S2
P1
P2
12
97
L1
L2
L3
4- vodičové připojení, 3 měř. systémy
A43
P1
P1
L1
L2
L3
45
7
89
6
4
93
3
1
4- vodičové připojení, 3 měř. systémy
A44
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11
123
L1
L2
L3
N
9 10
6 7
3 4
1
12
L1
L2
L3
N
PE
43
58
65
Vstupy/výstupy
2 výstupy, 2 vstupy
C
13
4 Konfigurovatelné vstupy/výstupy
1 výstup
Out1
Out2
Inp1
Inp2
C
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
C
Out1
15
16
17
18
13
15
16
17
18
13
15
Komunikační sběrnice
RS 485
RS485
C
A
35
36
M-Bus
M-Bus
B
34
16 Elektroměry | 2CMC480001C0201
36
37
NC
NC
NC
Řada ODIN
Stručný přehled výrobků
Klíčové aplikace
• V budovách pro obchodní činnost
• Měření v objektu
Výkonnostní parametry elektroměru
• Jednofázový a trojfázový
• Přímé připojení do 65 A
• Činná energie
• Třída přesnosti A (tř. 2)
nebo B (tř .1)
• Nízký vlastní příkon
• J men. proud pro připojení přes
transformátor 5 A
Instalace
• Široký teplotní rozsah
• Snadná konfigurace převodu
transformátoru
Schválení
• Typové schválení MID, příloha B
• Počáteční ověření MID, příloha D
• Typové schválení IEC
Komunikační sběrnice
• Pulzní výstup
• IR port pro sériový komunikační
adaptér
2CMC480001C0201 | Elektroměry 17
Řada ODIN
Popis
Řada elektroměrů ODIN přestavuje řadu základních elektroměrů pro instalaci do jednofázových nebo trojfázových
(4-vodičových) napájecích sítí.
Elektroměry jsou namontovány na lištu DIN a jsou vhodné pro instalaci do distribučních rozváděčů a malých rozvodnic, např. domovních rozváděčů. Tyto elektroměry jsou
určeny pro měření činné energie. Nevyžadují žádnou konfiguraci (kromě nastavení převodu transformátoru u typu
OD 4110), což z nich činí velmi vhodný přístroj do všech
aplikací.
Vlastnosti všeobecně
Řada elektroměrů ODIN má velmi příznivé manipulační vlastnosti. Velká zobrazovací jednotka na bázi LCD, se znaky výšky 6 mm a symboly zátěže, napětí a dalších veličin umožňuje
dobrou vizuální kontrolu. Na přední straně jsou tyto elektroměry
vybaveny LED indikátorem, který bliká přímo úměrně velikosti
měřené energie. Vlastní příkon elektroměru je nízký, méně než
1 VA na fázi.
Komunikace
Data z elektroměrů řady ODIN je možno načítat přes pulzní
výstup nebo sériovou komunikační linku. Na pulzním výstupu
jsou přítomny pulzy přímo úměrné měřené energii. Elektroměry
jsou vybaveny infračerveným portem pro komunikaci s externím sériovým komunikačním adaptérem (Serial Communication
Adapter - SCA). Adaptéry SCA jsou nabízeny v provedení pro
sběrnice M-Bus, RS-232, Ethernet, GSM/GPRS a KNX.
18 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Konfigurace
Přímo připojované elektroměry nevyžadují žádnou konfiguraci. Elektroměry připojované přes měřicí transformátor vyžadují
pouze nastavení převodu. Tento krok provedeme snadno tlačítkem, kterým vybereme příslušné nastavení. V případě, že
elektroměr je instalován v plombovatelném pouzdru pro montáž na lištu DIN, nebo je-li nasazen kryt, je toto konfigurační
tlačítko zaplombováno.
Instalace
Elektroměry ODIN se velmi snadno instalují. Trojfázové elektroměry obsahují na přední straně instalační diagram, který velmi
pomáhá usnadnit instalaci. Všechny připojovací svorky jsou
jasně označeny. Na LCD displeji se zobrazuje indikátor zatížení
a indikátor napětí, které slouží pro snadné ověření instalace.
Řada ODIN je také připravena pro instalaci na přípojnici.
Schválení
Elektroměry řady ODIN mají typové schválení podle IEC a mají
typové schválení i ověření podle směrnice MID. Zkratkou MID
se označuje směrnice pro měřicí přístroje (Measuring Instruments Directive č. 2004/22/EC), vydaná Evropskou komisí. Typové schválení podle MID a ověření je povinné pro elektroměry
použité pro fakturační účely v EU a zemích EEA (evropského
hospodářského prostoru).
Řada ODIN
Údaje pro objednávku
1-fázový elektroměr
65A, 2 DIN s IR portem
Ověřen a schválen podle MID
schválení IEC
Elektroměr pro přímé připojení
Napětí ve V
Třída přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
-
OD1065
2CMA131040R1000
1
Měření činné importované energie
230 V
B (tř. 1)
0.135
Elektroměr pro přímé připojení, registr s možností zpětného nastavení (resetu)
Napětí ve V
Třída přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Pulzní výstup
OD1365
2CMA131041R1000
1
Měření činné importované energie
230 V
B (tř. 1)
0.140
2CMC480001C0201 | Elektroměry 19
Řada ODIN
Údaje pro objednávku
3-fázový elektroměr
65A, 6 DIN s IR portem
Ověřen a schválen podle MID
schválení IEC
Elektroměr pro přímé připojení
Napětí ve V
Třída přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Pulzní výstup
OD4165
2CMA131024R1000
1
Měření činné importované energie
3 x 230/400 V
A (tř. 2)
0.393
3-fázový elektroměr
10A, 6 DIN s IR portem
Ověřen a schválen podle MID
schválení IEC
Elektroměr připojený přes měřicí transformátor proudu/napětí (CT/VT)
Napětí ve V
Třída přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn. (1 ks)
kg
Pulzní výstup
OD4110
2CMA131025R1000
1
Měření činné importované energie
3 x 230/400 V
20 Elektroměry | 2CMC480001C0201
A (tř. 2)
0.417
Řada ODIN
Technické údaje
OD1x65
OD4165
OD4110
Napěťové/proudové vstupy
Jmenovité napětí
Napěťový rozsah
Výkonová ztráta napěťových obvodů
Výkonová ztráta proudových obvodů
Základní proud Ib
Jmenovitý proud In
Referenční proud Iref
Přechodový proud Itr
Maximální proud Imax
Minimální proud Imin
Startovací proud Ist
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
1 x 220 - 240 V AC
230 V (-20% - +15%)
1.0 VA (1.0 W) celkem
0.004 VA (0.004 W) při 230 V AC a Ib
5A
5A
0.5 A
65 A
0.25 A
20 mA
1 - 16 mm2
2 Nm
3x230/400 V AC
3x230/400 V (-20% - +15%)
0.9 VA (0.9 W) na fázi
0.004 VA (0.004 W) při 230 V AC a Ib
0.004 VA (0.004 W) při 230 V AC a In
5A
5A
5A
0.5 A
0.25 A
65 A
10 A
0.25 A
0.10 A
25 mA
15 mA
1 - 16 mm2
2 Nm
50 nebo 60 Hz ± 5%
B (tř. 1)
1%
6 místný displej LCD
50 nebo 60 Hz ± 5%
A (tř. 2)
2%
7 místný displej LCD
Horní část polykarbonát, spodní část sklovlákno
s polykarbonátovou výztuží
Horní část polykarbonát, spodní část polykarbonát se sklovláknovou výztuží
- 25°C - +55°C
- 25°C - +70°C
75% celoroční průměr, 95% po 30 dnů v roce
Svorka 960 °C, kryt 650 °C
(IEC 60695-2-10, IEC 60695-2-11)
IP20 na svorkovnici bez ochranného krytu a IP51
v ochranném krytu; v souladu s normou IEC 60529.
Třída M1 podle směrnice MID (2004/22/EC).
Třída E2 podle směrnice MID (2004/22/EC).
- 25°C - +55°C
- 25°C - +70°C
75% celoroční průměr, 95% po 30 dnů v roce
Svorka 960 °C, kryt 650 °C
(IEC 60695-2-10, IEC 60695-2-11)
Všeobecné údaje
Kmitočet
Třída přesnosti
Přesnost
Zobrazení energie
Mechanické údaje
Materiál
Okolní podmínky
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vlhkost
Odolnost vůči ohni a teplu
Odolnost vůči vodě a prachu
Mechanické prostředí
Elektromagnetické prostředí
IP20 na svorkovnici bez ochranného krytu a IP51 )v ochranném krytu, podle IEC 60529.
Třída M1 podle směrnice MID (pro měřicí přístroje). (2004/22/EC).
Třída E1 podle směrnice MID (pro měřicí přístroje). (2004/22/EC).
Výstupy (pouze OD 1365)
Proud
Napětí
Četnost pulzů na výstupu
Délka pulzu
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
100 mA
5 - 40 V DC (tranzistorový výstup)
100 (imp/kWh)
100 ms (± 2.5)
Připojovací plocha, hlavní svorka, 0.5 - 2.5 mm2
0.5 Nm
100 mA
5 - 40 V DC (tranzistorový výstup)
100 (imp/kWh)
10 (imp/kWh)
100 ms (± 2.5)
Připojovací plocha, hlavní svorka, 0.5 - 2.5 mm2
0.5 Nm
Vstupy
Napětí
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
Min. délka pulzu
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
-
-
-
-
-
-
Komunikační sběrnice
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
Převody
Konfigurovatelný převod napětí (VT)
Konfigurovatelný převod proudu (CT)
Maximální celkový převod(VT*CT)
Pulzní indikátor (LED)
Četnost pulzů
Délka pulzu
1000 imp/kWh
40 ms
100 imp/kWh
1000 imp/kWh
40 ms
Elektromagnetická kompatibilita
Zkouška impulzním napětím
Zkouška rázovým napětím
Zkouška rychlých přechod. jevů hoření
Odolnost proti vlivu VF elektromagnetických polí
Odolnost vůči rušení šířenému vedením
Vyzářené radiofrekvenční záření
Elektrostatické výboje
Normy
6 kV 1.2/50 µs (IEC 60060-1, HD 588.1 S1)
4 kV 1.2/50 μs (IEC 61000-4-5)
4 kV (IEC 61000-4-4)
Odolnost vůči radiovým frekvencím 80 MHz - 2 GHz
při 10 V/m (IEC 61000-4-3)
150 kHz – 80 MHz ( IEC 61000-4-6 )
EN 55022, třída B ( CISPR22 )
15 kV (IEC 61000-4-2)
IEC 62053-31
6 kV 1.2/50 µs (IEC 60060-1, HD 588.1 S1)
4 kV 1.2/50 μs (IEC 61000-4-5)
4 kV (IEC 61000-4-4)
Odolnost vůči radiovým frekvencím 80 MHz - 2 GHz při 10 V/m (IEC 61000-4-3)
150 kHz – 80 MHz ( IEC 61000-4-6 )
EN 55022, třída B ( CISPR22 )
15 kV (IEC 61000-4-2)
EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62052-11, IEC 62053-21
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Počet modulů DIN
35.8 mm
85 mm
63.4 mm
2
105 mm
85 mm
63.4 mm
6
2CMC480001C0201 | Elektroměry 21
Řada ODIN
Rozměry, schémata zapojení
Rozměry OD1x65
Pohled zepředu
N
Pohled zboku
Pohled zespodu, prostor svorek
57.4
44
L1
63.4
85
35.8
45
L1
35.8
Ø4.4
63.4
35.8
Vodičové připojení OD1x65
Pulzní výstup
Přímé připojení
N
L1
11
1
5
36
D1
O
kWh
)
Hz
50
(Cl.1
B
0V
Cl.
1x23
3k6
)A
5(65
h
0.5kW
imp/
h
1000
kW
imp/
100
+
3
L1
-
DC
0V
5-4
Rozměry OD41xx
Ø 5.3
Ø 7.4
Pohled zboku
17.5
Pohled zespodu, prostor svorek
57.4
44
85
45
35.8
4.7
Pohled zepředu
6.6
Ø 4.4
105
63.4
Prostor svorek; elektroměr
připojený přes transformátor
Prostor svorek;
elektroměr pro přímé připojení
5
Vodičové připojení OD41xx
Vodičové připojení OD41xx
Připojení přes měř.
transformátor proudu
P1
L1
P1
L2
P1
L3
N
PE
2 5 8
20 21
+
-
DC
0V
5-4
22 Elektroměry | 2CMC480001C0201
11
1
4
7
11
3
6
9
Přímé připojení
P1
P2
S1
S2
5.7
Řada C
Stručný přehled výrobků
Klíčové aplikace
• M ěření společného odběru
v bytových budovách
• M ěření v objektu
• P oužití v komerčních budovách
Výkonnostní parametry elektroměru
• J ednofázový
• P římé připojení do 40 A
• Činná energie
• Nízký vlastní příkon
• A larmová funkce
Komunikace
• Pulzní výstup
Instalace
• Šířka 1 modul DIN
• Široký teplotní rozsah
Schválení
• Typové schválení podle MID,
příloha B
• Typové schválení IEC
2CMC480001C0201 | Elektroměry 23
Řada C
Popis
Elektroměr C11 je dokonale kompaktní přístroj pro měření
spotřeby elektrického proudu v jednofázové síti.
C11 se montuje na lištu DIN a je vhodný pro instalaci
do distribučních rozváděčů a malých domovních rozváděčů. C11 se hodí pro řadu aplikací.
Všeobecné vlastnosti
C11 je vysoce kompaktní elektroměr pro jednofázové aplikace. Je vybaven LCD zobrazovací jednotkou s velkými číselnými
znaky na svislém řádku a malými znaky na vodorovném řádku dole. Elektroměr může pracovat v širokém teplotním rozsahu, což vytváří možnost instalovat jej na nejrůznější místa.
Navigace v menu elektroměru se provádí jednoduše tlačítkem
pod displejem. Přístroj má velmi nízký příkon, méně než 0,8 VA
(0,2 W).
Komunikace
Data z elektroměru C11 je možno načítat přes pulzní výstup.
Tento pulzní výstup je tvořen polovodičovým relé, které generuje pulzy přímo úměrně měřené energii.
Měřené veličiny
Elektroměr C11 podporuje odečítání řady elektrických veličin,
konkrétně:
• Činný výkon
• Proud
• Napětí
• Účiník (PF)
24 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Výstupy
Elektroměr C11 obsahuje výstup, který je možno použít jako
pulzní nebo alarmový výstup. Různé alarmy a jejich úrovně je
možno snadno konfigurovat pomocí tlačítka. Výstup je možno
použít pro řízení externího přístroje, např. stykače nebo indikátoru alarmů (připojen přes externí relé).
Schválení
Elektroměr C11 má typové schválení podle normy IEC a směrnice MID.
MID je směrnicí pro měřicí přístroje (Measuring Instruments
Directive – MID – č. 2004/22/EC), vydanou Evropskou komisí. Typové schválení odpovídá normám, které zahrnují všechny
důležité technické aspekty přístroje, kam patří klimatické podmínky, elektromagnetická kompatibilita (EMC), elektrické a mechanické požadavky a přesnost.
Řada C
Údaje pro objednávku, rozměry, schémata zapojení
1-fázový elektroměr
Šířka 1 DIN, se svorkou ProM
Schválení IEC
Elektroměr pro přímé připojení.
Provedení
Napětí ve V
Třída
přesnosti
I/O
Typ
Objednací kód
Bal Hmotn
mn kg/ks
Pulzní výstup
C11 110 - 300
2CMA170550R1000
1
Měření činné importované energie
Steel
1 x 230 V AC
B (tř. 1)
0.07
Rozměry
Pohled shora,
prostor svorek
89
94
89
94
17,5
17,5
111
105
Pohled zboku
111
105
Pohled zepředu
58
58
65
65
Pohled zespodu,
pulzní/alarmový výstup
17,5
6
58
65
17,5
89
3 4
111
1
105
L
N
94
89
94
111
105
Připojovací schéma
58
65
2CMC480001C0201 | Elektroměry 25
Řada C
Technické údaje
C11
Napěťové/proudové vstupy
Jmenovité napětí
Napěťový rozsah
Výkonová ztráta napěťových obvodů
Výkonová ztráta proudových obvodů
Základní proud Ib
Jmenovitý proud In
Referenční proud Iref
Přechodový proud Itr
Maximální proud Imax
Minimální proud Imin
Startovací proud Ist
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
1 x 230 V AC
230 V (-20% - +15%)
< 0.8 VA (0.2 W) celkem
0.02 W při 230 V AC a Ib
5A
5A
0.5 A
40 A
0.25 A
< 20 mA
0.5 - 10 mm2
0.8 Nm
Všeobecné údaje
Kmitočet
Třída přesnosti
Přesnost
Zobrazení energie
50 or 60 Hz ± 5%
B (tř. 1)
1%
6 číslicových znaků LCD
Mechanické údaje
Materiál
Polykarbonát, průhledný, přední sklo a kryt svorek. Sklovlákny vyztužený polykarbonát na svorkovnici
Okolní podmínky
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vlhkost
Odolnost vůči ohni a teplu
Odolnost vůči vodě a prachu
Mechanické prostředí
Elektromagnetické prostředí
- 25°C - +70°C
- 25°C - +85°C
75% celoroční průměr, 95% po 30 dnů v roce
Svorka 960 °C, kryt 650 °C (IEC 60695-2-1)
IP20 u svorkovnice bez ochranného krytu, IP51 s ochranným krytem; podle IEC 60529.
Třída M1 podle směrnice MID (pro měřicí přístroje). (2004/22/EC).
Třída E2 podle směrnice pro měřicí přístroje (Measuring Instrument Directive - MID), (2004/22/EC).
Výstupy
Proud
Napětí
Četnost pulzů na výstupu
Délka pulzu
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
2 - 100 mA
5 - 40 V DC
100 (imp/kWh)
200 ms
0.5 - 6 mm2
0.8 Nm
Vstupy
Napětí
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
Min. délka pulzu
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
-
Komunikační sběrnice
Připojovací průřez vodiče
Doporučený utahovací moment
-
Převody
Konfigurovatelný převod napětí (VT)
Konfigurovatelný převod proudu (CT)
Maximální celkový převod(VT*CT)
-
Pulzní indikátor (LED)
Četnost pulzů
Délka pulzu
1000 imp/kWh
40 ms
Elektromagnetická kompatibilita
Zkouška impulzním napětím
Zkouška rázovým napětím
Zkouška rychlých přechod. jevů hoření
Odolnost proti vlivu
VF elektromagnetických polí
Odolnost vůči rušení šířenému vedením
Vyzářené radiofrekvenční záření
Elektrostatické výboje
Normy
6 kV 1.2/50 µs (IEC 60060-1)
4 kV 1.2/50 µs (IEC 61000-4-5)
4 kV (IEC 61000-4-4)
80 MHz - 2 GHz při 10 V/m (IEC 61000-4-3)
150 kHz - 80 MHz, (IEC 61000-4-6)
EN 55022, třída B (CISPR22)
15 kV (IEC 61000-4-2)
IEC 62052-11, IEC 62053-21 třída 1, GB/T 17215.211-2006, GBT 17215.321-2008 třída 1, GB 4208-2008, EN 50470-1, EN 50470-3 kategorie B
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Počet modulů DIN
26 Elektroměry | 2CMC480001C0201
17,5 mm
111 mm
65 mm
1
Komunikační produkty
Popis
Sériový komunikační adaptér (Serial Communication Adapter - SCA) umožňuje sériovou
datovou komunikaci mezi elektroměrem a systémem automatického načítání elektroměrů
(Automatic Meter Reading systém - AMR).
Adaptér pro elektroměry montované na liště ABB DIN
Elektroměr obsahuje infračervený port pro dálkový odečet naměřených údajů a identifikaci,
pomocí protokolu M-Bus.
Adaptér SCA vytváří rozhraní mezi tímto infračerveným portem a externími komunikačními
zařízeními.
• Instalace na lištu DIN
• Kompaktní provedení a velikost
• Jednoduchá instalace
Média
Protokol
Napětí
Připojení
Přídavná funkce
Ethernet, IR
M-Bus
100-240 V
RJ-45
Webový server
CEM 05100
SCA
GSM/GPRS, IR
M-Bus
100-240 V
SMA
Short Message
Service (SMS)
CGM 05000
IR, IR,
M-Bus TP
M-Bus
100-240 V
Svorka pro připojení
na sběrnici
Rozšiřovací modul
M-Bus Master pro 32
podružných jednotek
CMM 05000
RS-232, IR
M-Bus
Napájení
z RS-232
Šroubová svorka
N/A
CRM 04000
M-Bus TP, IR
M-Bus
Napájení
ze sběrnice
Šroubová svorka
N/A
CTM 04000
KNX bus, IR
KNX
Napájení
ze sběrnice
Svorka pro připojení
na sběrnici
N/A
ZS/S 1.1
RS-485, IR
ModBus
RTU/ASCII
100-240 V
Šroubová svorka
N/A
CSO 05000
Instalace
Sériový komunikační adaptér SCA se montuje na levou stranu
elektroměru. Infračervený port na elektroměru ABB musí SSSR
naproti stejnému infračervenému portu na pravé straně SCA.
Důležité je, aby elektroměr a adaptér byly instalovány stranově
vedle sebe a tedy aby pozice infračervených portů byla vzájemně sladěna.
M-Bus
M-Bus
vstup
do smyčky
M-Bus
1 2 3 4
1 2 3 4
Smyčka
M-Bus
pokračuje
Připojení dvoudrátové sběrnice M-Bus
GND
SCA – dvoudrátová komunikace protokolem M-Bus
Je možno si objednat adaptér M-Bus pro dvoudrátovou komunikaci. Pro připojení smyčky M-Bus
je možno použít svorky 1-2 nebo 3-4. Smyčka pak pokračuje na dalších dvou volných svorkách.
Dvoudrátové připojení této sběrnice M-Bus není citlivé na polaritu. Dvoudrátové připojení se používá hlavně tam, kdy několik účastnických stanic (slaves) s M-Bus má být připojeno do smyčky
M-Bus. Adaptér je napájen přímo ze sběrnice M-Bus a nevyžaduje další přídavný zdroj. Adaptér
M-Bus má proudovou spotřebu 3 mA, tzn. stejnou jako dvě standardní zátěže M-Bus.
GND
TXD
RXD
DTR
TXD
1 2 3 4
RS232
pro připojení PC
DTR
RXD
1 2 3 4
RS232
pro připojení modemu
SCA RS232
Připojení protokolem M-Bus po sériové lince RS232 se používá při připojování účastnické stanice (M-Bus slave) přímo k řídicí stanici (Master, např. PC/modem), bez rozhraní M-Bus.
Tabulka níže ukazuje způsob připojení osobního počítače (PC) jako masteru na M-Bus. Pro připojení na opakovač M-Bus (MODEM) je třeba provést přepnutí RXD <> TXD v tabulce 1.
Č.svorky
Funkce
9-pólový konektor
25-pólový konektor
1
GND--
5
7
2
TXD<-
3
2
3
DTR>-
4
20
4
RXD->
2
3
Připojení řídicí jednotky M-Bus Master (PC) s portem R232 k adaptéru ABB
2CMC480001C0201 | Elektroměry 27
Komunikační produkty
Popis
100-240 VAC
1 2 3 4
Ethernet
100-240 VAC
1 2 3 4
Anténa
SCA Ethernet M-Bus
Adaptér Ethernet se používá pro komunikaci po sítích Ethernet.
Data jsou předávána po sběrnici M-Bus protokolem UDP nebo TCP. Adaptér má také zabudován
webový server. Přístup k němu je možný standardním webovým prohlížečem v PC, pomocí IP
adresy adaptéru.
Adaptér Ethernet je napájen napětím 100 - 240 VAC (-20/+15%) přivedeným na svorky 1 a 4. Při
připojení k síti Ethernet se použije konektor RJ-45.
SCA GSM/GPRS M-Bus
Komunikační adaptér GSM/GPRS je čtyřpásmové (quad band) zařízení GSM/GPRS, které umožňuje komunikaci s GSM nebo GPRS na sítích GSM 850/900 a GSM 1800/1900. Komunikační adaptér ABB GSM/GPRS podporuje dálkovou konfiguraci pomocí krátkých textových zpráv
(Short Message Service - SMS) a umožňuje pružnou konfiguraci adaptéru. Důležitá data z elektroměru je možno také načíst povely SMS.
Adaptér je napájen napětím 100-240 VAC (-15/+10%).
SCA M-Bus extender
Rozšiřovací modul M-Bus extender umožňuje rozšířit váš adaptér SCA na 32 dalších jednotek
M-Bus. Modul nabízí standardní komunikaci IR M-Bus a je vybaven jedinečnou funkcí I-Pass
Through, která umožňuje seskupování produktů (series stackable). M-Bus extender se dá použít
pouze v sítích M-Bus, které používají adresování M-Bus.
Modul rozhraní SCA/KNX
Modul rozhraní SCA/KNX se používá pro připojování měřiče (elektroměru) do instalace EIB/KNX.
Modul KNX konvertuje telegramy M-Bus na proměnné KNX. Některá data M-Bus tímto adaptérem neprochází a tedy nejsou k dispozici.
Modul rozhraní Modbus
Zkratky
AMRAutomatický odečet měřidla
(Automatic Meter Reading)
BMSSystém řízení budova
(Building Management Systém)
EMSSystém řízení energie
(Energy Management Systém)
General Packet Radio Service
GPRS
Global System for Mobile Communication
GSM
Síť Local Area Network
LAN
PSTNVeřejná telefonní síť
(Public Switched Telephone Network)
SCASériový komunikační adaptér
(Serial Communication Adapter)
28 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Komunikační produkty
Údaje pro objednávku, rozměry
Sériový komunikační adaptér SCA umožňuje sériovou datovou komunikaci mezi
elektroměry a datovými řídicími systémy.
Napětí
(V)
Připojení
Bal
mn.
Další funkce
Typ
Objednací kód
Webový server
CEM 05100
2CMA137121R1000
1
0.090
Krátké textové zprávy (SMS)
CGM 05000
2CMA137104R1000
1
0.105
Rozšíření M-Bus Master
pro 32 účastnických „slave“
CMM 05000
2CMA137120R1000
1
0.070
-
CRM 04000
2CMA137091R1000
1
0.072
Hmotn
(1 ks)
kg
M-Bus po Ethernetu, IR port
100-240 V
RJ-45
M-Bus po GSM/GPRS, IR port
100-240 V
SMA
M-Bus Master pro jednotek 32 M-Bus, IR port
100-240 V
Svorka
pro připojení
na sběrnici
M-Bus po sběrnici RS232, IR port
Napájení
ze sběrnice
Šroubová svorka
M-Bus po kroucené dvoulince, IR port
Napájení
ze sběrnice
Šroubová svorka
-
CTM 04000
2CMA137090R1000
1
0.073
Svorka
pro připojení
sběrnice
-
ZS/S 1.1
2CDG110083R0011
1
0.067
-
CSO 05000
2CMA137124R1000
1
0.102
EIB/KNX, IR port
Napájení
ze sběrnice
ModBus, RS-485, IR port
100-240 V
Šroubová svorka
Rozměry
Pohled shora,
prostor svorek
Pohled zepředu
Pohled zboku
58
44
90
36
35.8
45
63.4
2CMC480001C0201 | Elektroměry 29
Příslušenství
Údaje pro objednávku
Příslušenství k elektroměrům
Použití
Typ elektroměru
Typ
Objednací kód
Bal
mn.
Hmotn
(1 ks)
kg
Pro montáž na stěnu
DELTAplus
lišta DIN
2CMA132540R1000
1
0.025
Pro montáž na stěnu
DELTAsingle
lišta DIN
2CMA139501R1000
1
0.025
Lišta DIN
Kryt
Pro montáž na stěnu
DELTAplus
Dlouhý kryt
2CMA132633R1000
1
0.070
Zaplombování
ODIN
Krátký kryt
2CMA131026R1000
1
0.025
DELTAplus a ODIN
Montážní
souprava
pro čelní
montáž
2CMA132635R1000
1
0.200
ODIN
Pouzdro
(6 modulů)
2CMA131022R1000
1
0.500
Montážní souprava pro přední montáž
Montáž do panelu
Pouzdro
Montáž na stěnu
30 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Křížové odkazy
Typ elektroměru - Objednací kód
Typ
Objednací kód
Typ
Objednací kód
A41 111 - 100
2CMA170554R1000
Strana
10
C11 110 - 300
2CMA170550R1000
Strana
25
A41 112 - 100
2CMA170500R1000
10
CEM 05100
2CMA137121R1000
29
A41 212 - 100
2CMA170501R1000
10
CGM 05000
2CMA137104R1000
29
A41 311 - 100
2CMA170502R1000
10
CMM 05000
2CMA137120R1000
29
A41 312 - 100
2CMA170503R1000
10
CRM 04000
2CMA137091R1000
29
A41 313 - 100
2CMA170504R1000
10
CSO 05000
2CMA137124R1000
29
A41 412 - 100
2CMA170505R1000
10
CTM 04000
2CMA137090R1000
29
A41 413 - 100
2CMA170506R1000
10
Lišta DIN pro DELTAplus
2CMA132540R1000
30
A41 513 - 100
2CMA170508R1000
10
Lišta DIN pro DELTAsingle
2CMA139501R1000
30
A42 111 - 100
2CMA170555R1000
11
Pouzdro pro ODIN
2CMA131022R1000
30
A42 112 - 100
2CMA170510R1000
11
30
2CMA170511R1000
11
Montážní sada do panelu
pro DELTAplus a ODIN
2CMA132635R1000
A42 212 - 100
A42 312 - 100
2CMA170512R1000
11
Dlouhý kryt pro DELTAplus
2CMA132633R1000
30
A42 412 - 100
2CMA170513R1000
11
A42 413 - 100
2CMA170514R1000
11
A42 552 - 120
2CMA170518R1000
11
A42 553 - 120
2CMA170519R1000
11
A43 111 - 100
2CMA170520R1000
12
A43 121 - 100
2CMA170521R1000
12
A43 212 - 100
2CMA170522R1000
12
A43 213 - 100
2CMA170523R1000
12
A43 311 - 100
2CMA170524R1000
12
A43 312 - 100
2CMA170525R1000
12
A43 313 - 100
2CMA170526R1000
12
A43 412 - 100
2CMA170528R1000
12
A43 413 - 100
2CMA170529R1000
12
A43 512 - 100
2CMA170531R1000
12
A43 513 - 100
2CMA170532R1000
12
A44 111 - 100
2CMA170533R1000
13
A44 212 - 100
2CMA170534R1000
13
A44 213 - 100
2CMA170535R1000
13
A44 311 - 100
2CMA170536R1000
13
A44 352 - 100
2CMA170537R1000
13
A44 353 - 100
2CMA170538R1000
13
A44 452 - 100
2CMA170540R1000
13
A44 453 - 100
2CMA170541R1000
13
A44 552 - 100
2CMA170545R1000
13
A44 552 - 110
2CMA170548R1000
13
A44 553 - 100
2CMA170546R1000
13
A44 553 - 110
2CMA170549R1000
13
OD1065
2CMA131040R1000
19
OD1365
2CMA131041R1000
19
OD4110
2CMA131025R1000
20
OD4165
2CMA131024R1000
20
Krátký kryt pro ODIN
2CMA131026R1000
30
ZS/S 1.1
2CDG110083R0011
29
2CMC480001C0201 | Elektroměry 31
Křížové odkazy
Objednací kód - typ elektroměru
Objednací kód
Typ
Objednací kód
Typ
2CDG110083R0011
ZS/S 1.1
29
2CMA170529R1000
A43 413 - 100
12
2CMA131022R1000
Pouzdro pro ODIN
30
2CMA170531R1000
A43 512 - 100
12
2CMA131024R1000
OD4165
20
2CMA170532R1000
A43 513 - 100
12
2CMA131025R1000
OD4110
20
2CMA170533R1000
A44 111 - 100
13
2CMA131026R1000
Krátký kryt pro ODIN
30
2CMA170534R1000
A44 212 - 100
13
2CMA131040R1000
OD1065
19
2CMA170535R1000
A44 213 - 100
13
2CMA131041R1000
OD1365
19
2CMA170536R1000
A44 311 - 100
13
2CMA132540R1000
Lišta DIN pro DELTAplus
30
2CMA170537R1000
A44 352 - 100
13
2CMA132633R1000
Dlouhý kryt pro DELTAplus
30
2CMA170538R1000
A44 353 - 100
13
2CMA132635R1000
Montážní sada do panelu
pro DELTAplus a ODIN
30
2CMA170540R1000
A44 452 - 100
13
2CMA137090R1000
CTM 04000
29
2CMA170541R1000
A44 453 - 100
13
2CMA137091R1000
CRM 04000
29
2CMA170545R1000
A44 552 - 100
13
2CMA137104R1000
CGM 05000
29
2CMA170546R1000
A44 553 - 100
13
2CMA137120R1000
CMM 05000
29
2CMA170548R1000
A44 553 - 110
13
2CMA137121R1000
CEM 05100
29
2CMA170549R1000
A44 552 - 110
13
2CMA137124R1000
CSO 05000
29
2CMA170550R1000
C11 110 - 300
25
2CMA139501R1000
Lišta DIN pro DELTAsingle
30
2CMA170554R1000
A41 111 - 100
10
2CMA170500R1000
A41 112 - 100
10
2CMA170555R1000
A42 111 - 100
11
2CMA170501R1000
A41 212 - 100
10
2CMA170502R1000
A41 311 - 100
10
2CMA170503R1000
A41 312 - 100
10
2CMA170504R1000
A41 313 - 100
10
2CMA170505R1000
A41 412 - 100
10
2CMA170506R1000
A41 413 - 100
10
2CMA170508R1000
A41 513 - 100
10
2CMA170510R1000
A42 112 - 100
11
2CMA170511R1000
A42 212 - 100
11
2CMA170512R1000
A42 312 - 100
11
2CMA170513R1000
A42 412 - 100
11
2CMA170514R1000
A42 413 - 100
11
2CMA170518R1000
A42 552 - 120
11
2CMA170519R1000
A42 553 - 120
11
2CMA170520R1000
A43 111 - 100
12
2CMA170521R1000
A43 121 - 100
12
2CMA170522R1000
A43 212 - 100
12
2CMA170523R1000
A43 213 - 100
12
2CMA170524R1000
A43 311 - 100
12
2CMA170525R1000
A43 312 - 100
12
2CMA170526R1000
A43 313 - 100
12
2CMA170528R1000
A43 412 - 100
12
32 Elektroměry | 2CMC480001C0201
Strana
Strana
Převodní tabulka
Starý typ – nový typ
Starý typ
Obj. kód
starého typu
Nový typ
Obj. kód
nového typu
Starý typ
Obj. kód
starého typu
Nový typ
Obj. kód
nového typu
DAB 11000
2CMA180819R1000
A42 111-100
2CMA170555R1000
DBM 13000
2CMA139352R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 11001
2CMA139006R1000
A41 311-100
2CMA170502R1000
DBM 21000
2CMA180843R1000
A41 313-100
2CMA170504R1000
DAB 11002
2CMA139464R1000
A41 311-100
2CMA170502R1000
DBM 22000
2CMA180842R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 12000
2CMA180807R1000
A44 111-100
2CMA170533R1000
DBM 22001
2CMA180923R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 12001
2CMA139366R1000
A44 311-100
2CMA170536R1000
DBM 22002
2CMA180924R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 13000
2CMA180806R1000
A44 111-100
2CMA170533R1000
DBM 22070
2CMA139561R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 13000-105
2CMA139102R1000
A44 311-100
2CMA170536R1000
DBM 23000
2CMA180840R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 13001
2CMA180870R1000
A44 311-100
2CMA170536R1000
DBM 23001
2CMA180920R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 13002
2CMA180871R1000
A44 311-100
2CMA170536R1000
DBM 23002
2CMA180921R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 13004
2CMA139460R1000
A44 311-100
2CMA170536R1000
DBM 23003
2CMA139017R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAB 13050
2CMA139379R1000
A44 311-100
2CMA170536R1000
DBM 23004
2CMA139326R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAM 11000
2CMA139255R1000
A42 413-100
2CMA170514R1000
DBM 23050
2CMA139256R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAM 12000
2CMA180846R1000
A44 213-100
2CMA170535R1000
DBM 23070
2CMA180841R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DAM 12070
2CMA139388R1000
A44 353-100
2CMA170538R1000
DCB 11000
2CMA139389R1000
A42 553-100
2CMA170516R1000
DAM 13000
2CMA180844R1000
A44 213-100
2CMA170535R1000
DCB 12000
2CMA180809R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DAM 13001
2CMA180855R1000
A44 353-100
2CMA170538R1000
DCB 12001
2CMA139453R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DAM 13002
2CMA180856R1000
A44 353-100
2CMA170538R1000
DCB 13000
2CMA180808R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DAM 13004
2CMA139286R1000
A44 353-100
2CMA170538R1000
DCB 13001
2CMA180872R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DAM 13070
2CMA180845R1000
A44 353-100
2CMA170538R1000
DCB 13002
2CMA180873R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DBB 11000
2CMA180805R1000
A41 111-100
2CMA170554R1000
DCM 12070
2CMA180849R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DBB 11001
2CMA180818R1000
A41 311-100
2CMA170502R1000
DCM 13000
2CMA180852R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DBB 12000
2CMA180803R1000
A43 111-100
2CMA170520R1000
DCM 13001
2CMA139351R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DBB 13000
2CMA180801R1000
A43 111-100
2CMA170520R1000
DCM 13070
2CMA180848R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DBB 13001
2CMA180812R1000
A43 311-100
2CMA170524R1000
DDB 11001
2CMA139454R1000
A41 513-100
2CMA170508R1000
DBB 13002
2CMA139494R1000
A43 311-100
2CMA170524R1000
DDB 12000
2CMA139438R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DBB 21000
2CMA180804R1000
A41 111-100
2CMA170554R1000
DDB 12001
2CMA139455R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DBB 21001
2CMA180816R1000
A41 311-100
2CMA170502R1000
DDB 13000
2CMA180810R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DBB 21002
2CMA180817R1000
A41 311-100
2CMA170502R1000
DDB 13002
2CMA139257R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DBB 22000
2CMA180802R1000
A43 121-100
2CMA170521R1000
DDM 12000
2CMA139365R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DBB 22001
2CMA180814R1000
A43 311-100
2CMA170524R1000
DDM 13000
2CMA139447R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DBB 22002
2CMA180815R1000
A43 311-100
2CMA170524R1000
DEB 13005
2CMA139495R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DBB 23000
2CMA180800R1000
A43 121-100
2CMA170521R1000
DEB 13006
2CMA139496R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DBB 23000-105
2CMA139101R1000
A43 311-100
2CMA170524R1000
DEB 13007
2CMA139497R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DBB 23001
2CMA180811R1000
A43 311-100
2CMA170524R1000
DEM 12007
2CMA139549R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DBB 23002
2CMA180813R1000
A43 311-100
2CMA170524R1000
DEM 13005
2CMA139498R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DBB 23004
2CMA139461R1000
A43 311-100
2CMA170524R1000
DEM 13006
2CMA139499R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DBM 11000
2CMA139386R1000
A41 313-100
2CMA170504R1000
DEM 13007
2CMA139500R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DBM 11050
2CMA139565R1000
A41 311-100
2CMA170502R1000
DFB 13005
2CMA139502R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DBM 11070
2CMA139373R1000
A41 311-100
2CMA170502R1000
DFB 13006
2CMA139503R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DBM 12000
2CMA139364R1000
A43 313-100
2CMA170526R1000
DFB 13007
2CMA139504R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
2CMC480001C0201 | Elektroměry 33
Převodní tabulka
Starý typ – nový typ
Starý typ
Obj. kód
starého typu
Nový typ
Obj. kód
nového typu
DFM 12007
2CMA139508R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DFM 13005
2CMA139505R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DFM 13006
2CMA139506R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DFM 13007
2CMA139507R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DGB 13005
2CMA139509R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DGB 13006
2CMA139510R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DGB 13007
2CMA139511R1000
A44 552-100
2CMA170545R1000
DGM 12007
2CMA139517R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DGM 13005
2CMA139512R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DGM 13006
2CMA139513R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DGM 13007
2CMA139514R1000
A44 553-100
2CMA170546R1000
DHB 13005
2CMA139518R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DHB 13006
2CMA139519R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DHB 13007
2CMA139520R1000
A43 512-100
2CMA170531R1000
DHM 12007
2CMA139524R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DHM 13005
2CMA139521R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DHM 13006
2CMA139522R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
DHM 13007
2CMA139523R1000
A43 513-100
2CMA170532R1000
FBB 11200
2CMA180892R1000
A41 111-100
2CMA170554R1000
FBB 11205
2CMA180894R1000
A41 412-100
2CMA170505R1000
FBB 11206
2CMA180896R1000
A41 412-100
2CMA170505R1000
FBU 11200
2CMA180891R1000
A41 111-100
2CMA170554R1000
FBU 11205
2CMA180893R1000
A41 412-100
2CMA170505R1000
FBU 11206
2CMA180895R1000
A41 412-100
2CMA170505R1000
34 Elektroměry | 2CMC480001C0201
2CMC480001C0201 | Elektroměry 35
ABB s.r.o., přístroje NN
Heršpická 13, 619 00 Brno
tel.: 543 145 503
fax: 543 243 489
e-mail: [email protected]
http: www.abb.cz/nizkenapeti
ABB/NN 09/08CZ_10/2012
Kontaktujte nás
Download

Elektroměry zapouzdřené, modulární, pro montáž na lištu DIN