Průvodce rychlého uvedení do provozu
00825-0117-4001, rev. JA
Březen 2013
Převodník tlaku Rosemount 3051
s protokolem 4–20 mA HART a 1–5 VDC Low Power
Převodník průtokoměru Rosemount 3051CF
s protokolem 4–20 mA HART a 1–5 VDC Low Power
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
© 2013 Rosemount Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny známky jsou vlastnictvím právoplatných vlastníků.
Rosemount a logo Rosemount jsou registrované ochranné známky společnosti Rosemount Inc.
UPOZORNĚNÍ
Tento návod na instalaci obsahuje základní kroky pro instalaci převodníků řady
Rosemount 3051. Neobsahuje pokyny pro konfiguraci, diagnostiku, údržbu,opravy,
vyhledávání závad, instalace pro prostředí s nebezpečím výbuchu, instalace odolné
proti vzplanutí a zabezpečené instalace. Další pokyny jsou uvedeny v referenční příručce
pro řadu 3051 (číslo dokumentu 00809-0100-4001). Tato příručka je k dispozici také
v elektronické podobě na adrese www.emersonprocess.com/rosemount.
VÝSTRAHA
Výbuch může způsobit smrt nebo vážné zranění:
Instalace tohoto převodníku v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí provádět v souladu
s příslušnými ustanoveními místních, národních a mezinárodních norem, zákonů
a provozních předpisů. Pro zajištění bezpečné instalace se seznamte prosím s kapitolou
referenční příručky obsahující informace o certifikacích výrobků řady 3051.
n Před připojením komunikátoru na základě protokolu HART v prostředí s nebezpečím
výbuchu se ujistěte, že zařízení zapojená ve smyčce jsou nainstalována v souladu
s pravidly pro zabezpečené nebo nehořlavé provedení.
n U instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu/odolných proti vzplanutí neodnímejte kryty
převodníku, pokud je zařízení pod napětím.
Provozní netěsnosti mohou způsobit vážné ublížení na zdraví nebo smrt.
n Pro zamezení provozním netěsnostem používejte pouze odpovídající těsnicí O kroužky
spolu s odpovídajícím přírubovým adaptérem.
Zasažení elektrickým proudem může způsobit smrt nebo vážné zranění.
n Vyvarujte se kontaktu s holými konci vodičů a se svorkami. Vysoké napětí, které může být
přítomno na vodičích, může způsobit zasažení elektrickým proudem.
Vstup pro vodiče/kabely
Pokud není označeno jinak, používají vstupy pro vodiče/kabely do pouzdra převodníku
závit 1/2–14 NPT. Při uzavírání těchto vstupů používejte pouze záslepky, adaptéry, hrdla
nebo vývodky s kompatibilním závitem.
n
Obsah
Krok 1: Montáž převodníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 3
Krok 2: Natočení pouzdra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 7
Krok 3: Nastavení propojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 8
Krok 4: Připojení vedení a napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 8
Krok 5: Ověření konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 12
Krok 6: Seřízení převodníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 15
Bezpečnostní přístrojové systémy (SIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 16
Certifikace výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 19
2
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 1: Montáž převodníku
Montáž při měření průtoku kapalin
1. Umístěte vývody na boční
stranu potrubí.
2. Převodník namontujte tak,
aby byl v rovině těchto
vývodů nebo pod touto
rovinou.
PRŮTOK
3. Namontujte převodník
tak, aby vypouštěcí/
odvzdušňovací ventily
byly orientovány směrem
nahoru.
Montáž při měření průtoku plynů
1. Umístěte vývody na horní
nebo boční stranu potrubí.
2. Převodník namontujte tak,
aby byl v rovině těchto
vývodů nebo nad touto
rovinou.
PRŮTOK
Flow
PRŮTOK
Montáž při měření průtoku páry
1. Umístěte vývody na boční
stranu potrubí.
2. Převodník namontujte tak,
aby byl v rovině těchto
vývodů nebo pod touto
rovinou.
PRŮTOK
3. Naplňte impulzní vedení
vodou.
3
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 1 pokračování...
Montáž na panel1
Montáž na trubku
Příruba Coplanar
Klasická příruba
Rosemount 3051T
Rosemount 3051H
1. Šrouby pro montáž na panel dodává zákazník.
4
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Krok 1 pokračování...
Pokyny pro šroubové spoje
Pokud instalace převodníku vyžaduje montáž procesních přírub, rozvodného
potrubí nebo přírubových adaptérů, postupujte podle montážních pokynů,
abyste zajistili náležité utěsnění nezbytné pro dosažení optimálních
provozních charakteristik převodníku. Používejte pouze šrouby dodané
s převodníkem nebo zakoupené od společnosti Emerson jako náhradní díly.
Obrázek 1 znázorňuje běžné sestavy převodníku s délkou šroubů potřebnou
pro správnou montáž.
Obrázek 1 Běžné sestavy převodníku
A. Převodník s přírubou
Coplanar
C. Převodník s klasickou
přírubou a volitelnými
adaptéry příruby
D. Převodník s přírubou
Coplanar, volitelným
rozvodným potrubím
a přírubovými adaptéry
4 x 57 mm (2,25")
4 x 44 mm (1,75")
B. Převodník s přírubou
Coplanar a volitelnými
přírubovými adaptéry
4 x 44 mm (1,75")
4 x 73 mm (2,88")
4 x 38 mm (1,50")
4 x 44 mm (1,75")
Šrouby jsou většinou z uhlíkové nebo nerezové oceli. Ověřte správnost
materiálu podle značení na hlavě šroubu a údaje na obrázku 2. Pokud materiál
šroubu není na obrázku 2, obraťte se na nejbližšího zástupce společnosti
Emerson Process Management pro získání více informací.
Při instalaci šroubů postupujte následujícím způsobem:
1. Šrouby z uhlíkové oceli nevyžadují mazání a na šroubech z nerezové oceli
je slabá vrstva maziva pro snadnější instalaci. Při instalaci obou typů
šroubů se však nesmí použít žádná další maziva.
2. Šrouby utáhněte rukou.
3. Poté šrouby dotáhněte křížovým způsobem na počáteční hodnotu
utahovacího momentu. Počáteční utahovací moment naleznete na
obrázku 2.
4. Stejným křížovým způsobem pak dotáhněte šrouby na konečný utahovací
moment. Konečný utahovací moment najdete na obrázku 2.
5. Před natlakováním zkontrolujte, zda přírubové šrouby vyčnívají z izolační
desky.
5
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 1 pokračování...
Obrázek 2 Hodnoty utahovacích momentů pro přírubové šrouby a přírubové
adaptéry
Materiál šroubů
Označení na hlavě
B7M
Uhlíková ocel (CS)
Nerezová ocel
(SST)
316
B8M
316
R
STM
316
316
SW
316
Počáteční
utahovací
moment
Konečný
utahovací
moment
34 Nm
(300 libropalců)
73 Nm
(650 libropalců)
17 Nm
(150 libropalců)
34 Nm
(300 libropalců)
Těsnicí O kroužky s přírubovými adaptéry
VÝSTRAHA
V případě použití nesprávných těsnicích O kroužků přírubových adaptérů může dojít
k provozním netěsnostem, což může způsobit smrt nebo vážné zranění. Dva přírubové
adaptéry se vzájemně liší specifickými drážkami pro těsnicí O kroužek. Vždy používejte pouze
takový těsnicí O kroužek, který je určen pro daný přírubový adaptér, jak je uvedeno níže.
Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3001 / 3095
Přírubový adaptér
Těsnicí O
kroužek
Na bázi PTFE
Elastomer
Rosemount 1151
Přírubový adaptér
Těsnicí O kroužek
PTFE (teflon)
Elastomer
6
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 1 pokračování...
Při každé demontáži přírub nebo adaptérů vizuálně zkontrolujte těsnicí
O kroužky. Pokud vykazují jakékoli známky poškození, jako jsou například
vrypy nebo zářezy, vyměňte je. Při výměně těsnicích O kroužků znovu po
instalaci utáhněte přírubové a seřizovací šrouby pro správné usazení těsnicích
O kroužků z PTFE.
Orientace vřazeného měřicího převodníku
Nízkotlaký port (pro připojení referenčního atmosférického tlaku) na
vřazeném měřicím převodníku se nachází v hrdle převodníku za pouzdrem.
Odvzdušňovací průduch je 360° okolo převodníku mezi pouzdrem
a senzorem. (Viz obrázek 3.)
Udržujte odvzdušňovací průduch bez jakýchkoliv překážek tvořených zejména
nátěrem, prachem a mazacími prostředky tak, že převodník namontujete
způsobem umožňujícím odtok kapalin.
Obrázek 3 Nízkotlaký port vřazeného měřicího převodníku
Nízkotlaký port (pro
připojení referenčního
atmosférického tlaku)
Krok 2: Natočení pouzdra
Pro zlepšení provozního přístupu k elektrické instalaci nebo pro lepší čitelnost
volitelného LCD displeje:
1. Uvolněte pojistný šroub natáčení pouzdra.
2. Nejdříve otočte pouzdro ve směru chodu
hodinových ručiček, až dosáhnete požadované
polohy. Pokud požadované polohy natočení
nelze dosáhnout z důvodu konce závitu,
natáčejte skříň proti směru chodu hodinových
ruček, až dosáhnete požadované polohy
(změna natočení je možná až do 360° od
konce závitu).
Pojistný šroub natáčení
pouzdra (5/64")
3. Pojistný šroub natáčení pouzdra znovu
dotáhněte.
7
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 3: Nastavení propojek
Pokud propojky alarmu a zabezpečení nejsou nainstalovány, bude převodník
pracovat normálně s výchozím alarmovým stavem pro signalizaci maximální
alarm a zabezpečení vypnuto (Off).
1. Je-li převodník nainstalován, zajistěte smyčku a odpojte napájení.
2. Demontujte kryt pouzdra na opačné straně od strany svorek buzení. Pokud
je obvod pod napětím, nesnímejte kryt zařízení v prostředí s nebezpečím
výbuchu.
3. Přestavte propojku do požadované polohy. Vyvarujte se kontaktu s holými
konci vodičů a se svorkami. Na obrázku 4 je uvedeno umístění propojky a
polohy ON (Zapnuto) a OFF (Vypnuto).
Znovu upevněte kryt převodníku. Kryt musí zcela zapadnout, aby byly splněny
požadavky na instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Obrázek 4 Deska elektroniky převodníku
Bez LCD displeje
Alarm
Alarm
S LCD displejem
Alarm
Zabezpečení
Security
Zabezpečení
Krok 4: Připojení vedení a napájení
Při zapojování převodníku postupujte následujícím způsobem:
1. Sejměte kryt na straně SVOREK BUZENÍ.
2. Připojte kladný vodič ke svorce označené „+“ (PWR/COMM) a záporný
vodič ke svorce označené „–“.
3. Zajistěte řádné uzemnění. Je důležité, aby stínění kabelu přístroje bylo:
n
odříznuto v blízkosti pouzdra převodníku a nedotýkalo se pouzdra
převodníku,
n
připojené k navazujícímu stínění, pokud je kabel veden přes rozvodnou
krabici,
n
připojeno k řádnému uzemnění na konci napájecího zdroje.
8
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 4 pokračování...
Poznámka
Na testovací svorky nepřipojujte napájený signálový vodič. Napájecí napětí by mohlo poškodit
testovací diodu v testovacím obvodu. Pro dosažení nejlepších výsledků se musí použít
odstíněný kroucený dvoužilový kabel. Použijte vodiče o průřezu 0,25 mm2 (24 AWG)
a nepřekračujte délku 1 500 metrů (5 000 stop).
4. Zaslepte a utěsněte nepoužitá kabelová hrdla.
5. Pokud je to možné, nainstalujte vedení s kondenzační smyčkou.
Kondenzační smyčku umístěte tak, aby nejnižší bod smyčky byl níže
než kabelová hrdla a pouzdro převodníku.
6. Namontujte zpět kryt pouzdra.
Obrázek 5 znázorňuje připojení vodičů nezbytných pro napájení převodníku
3051 a umožnění komunikace s přenosným provozním komunikátorem.
Informace o nízkonapěťových převodnících naleznete v referenční příručce.
Obrázek 5 Schéma zapojení převodníku 4–20 mA
Stejnosměrný
napájecí zdroj 24 V
24 Vdc
Supply
RLRL≥ 250Ω
250
Ampérmetr
Meter
Current
Obrázek 6 Schéma zapojení převodníku Low Power
Stejnosměrný
napájecí zdroj
6 – 12 V
6-12 Vdc
Supply
Voltmeter
Voltmetr
Instalace svorkovnicového bloku s přepěťovou ochranou poskytuje ochranu pouze tehdy, pokud je skříň
převodníku 3051 správně uzemněna.
9
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 4 pokračování...
Uzemnění signálních vodičů
Signální vodiče neveďte elektroinstalačními trubkami nebo otevřenými
kabelovými lávkami společně s napájecími vodiči nebo v blízkosti silnoproudého
elektrického zařízení. Zakončovací zemnicí členy jsou umístěny na vnější straně
skříně elektroniky a uvnitř svorkovnice. Tato uzemnění se používají tehdy, pokud
jsou nainstalovány svorkovnice s přepěťovou ochranou nebo za účelem dodržení
místních předpisů. Bližší informace o způsobu uzemnění stínění kabelu najdete
v kroku 2 níže.
1. Demontujte kryt pouzdra svorek buzení.
2. Připojte dvoužilový vodič a uzemnění podle obrázku 7. Stínění kabelu
musí být:
a. odříznuto v blízkosti pouzdra převodníku a izolováno tak, aby se
nedotýkalo pouzdra převodníku,
b. trvale připojeno k místu zakončení,
c. připojeno k řádnému uzemnění na konci napájecího zdroje.
Obrázek 7 Elektrická instalace
Minimalizace vzdálenosti
Odříznutí a
izolace stínění
Uzemnění pro
přepěťovou
ochranu
DP
Izolace stínění
Minimalizace
vzdálenosti
Připojení stínění zpět k uzemnění
napájecího zdroje
3. Namontujte zpět kryt pouzdra. Doporučujeme Vám utáhnout kryt tak,
aby mezi krytem a pouzdrem nebyla žádná mezera.
4. Zaslepte a utěsněte nepoužitá kabelová hrdla.
10
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Napájecí zdroj pro převodník s protokolem 4–20 mA HART
Rozsah stejnosměrného napájecího napětí převodníku je 10,5 – 42,4 V.
Stejnosměrný napájecí zdroj nesmí mít zvlnění napájecího napětí větší
než dvě procenta.
Obrázek 8 Omezení zatížení
Maximální odpor smyčky = 43,5 * (napájecí napětí – 10,5 V)
Zátěž (Ω)
1387
1000
500
Provozní
oblast
0
10,5
20
30
42,4
Stejnosměrné napětí (V)
Provozní komunikátor vyžaduje pro komunikaci minimální odpor smyčky 250Ω.
Celková odporová zátěž je dána součtem odporu signálních vývodů
a zatěžovacího odporu řídicí jednotky, indikátoru a souvisejících částí. Mějte
na paměti, že v případě použití odporu jiskrově bezpečných bariér je nutné
tento odpor zahrnout do výpočtu.
Napájecí zdroj pro převodník s protokolem 1–5 VDC HART
Low Power
Rozsah stejnosměrného napájecího napětí činí u převodníků Low power
6 – 12 V. Stejnosměrný napájecí zdroj nesmí mít zvlnění napájecího napětí
větší než dvě procenta. Odpor zátěže Vout musí být 100 kΩ nebo větší.
11
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Krok 5: Ověření konfigurace
Uživatelské rozhraní provozního komunikátoru
Klávesové zkratky standardního rozhraní – Device Revision 3 a DD Revision 2
lze nalézt na straně 13.
Obrázek 9 Standardní rozhraní – Device Revision 3 a DD Revision 2
3051:PT 93207
Online
1 Device setup
2 PV
3 Analog Output
4 PV LRV
5 PV URV
0.00 mbar
4.000 mA
0.00 mbar
370.00 mbar
SAVE
Klávesové zkratky přístrojové desky – Device Revision 3 a DD Revision 6 lze
nalézt na straně 14.
Obrázek 10 Přístrojová deska – Device Revision 3 a DD Revision 6
3051:PT 93207
Online
1 Overview
2 Configure
3 Service Tools
SAVE
12
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Poznámka:
Symbol zaškrtnutí (3) označuje základní konfigurační parametry. Tyto parametry je třeba
zkontrolovat alespoň v průběhu konfigurace a uvádění do provozu.
Tabulka 1. Klávesové zkratky standardního rozhraní – Device Revision 3 a
DD Revision 2
Funkce
3 Alarm and Saturation Levels (Úrovně alarmu a saturace)
Klávesová zkratka
1, 4, 2, 7
Analog Output Alarm Type (Typ alarmu analogového výstupu)
1, 4, 3, 2, 4
Burst Mode Control (Řízení pulzního režimu)
1, 4, 3, 3, 3
Burst Operation (Provoz v pulzním režimu)
1, 4, 3, 3, 3
Custom Meter Configuration (Uživatelská konfigurace měřiče)
1, 3, 7, 2
Custom Meter Value (Uživatelská hodnota měřiče)
1, 4, 3, 4, 3
3 Damping (Tlumení)
1, 3, 6
Date (Datum)
1, 3, 4, 1
Descriptor (Popisovač)
1, 3, 4, 2
Digital To Analog Trim (Seřízení převodu digitálního signálu na analogový
(výstup 4–20 mA))
1, 2, 3, 2, 1
Disable Local Span/Zero Adjustment (Deaktivace lokálního rozpětí/nuly)
1, 4, 4, 1, 7
Field Device Information (Provozní informace o zařízení)
1, 4, 4, 1
Full Trim (Dvoubodová kalibrace)
1, 2, 3, 3
Keypad Input Rerange (Změna rozsahu pomocí klávesnice)
1, 2, 3, 1, 1
Local Zero and Span Control (Řízení místního nastavení nuly a rozpětí)
1, 4, 4, 1, 7
Loop Test (Test smyčky)
1, 2, 2
Lower Sensor Trim (Nastavení dolní kalibrační hodnoty senzoru)
1, 2, 3, 3, 2
Message (Zpráva)
1, 3, 4, 3
Meter Options (Možnosti měřiče)
1, 4, 3, 4
Number of Requested Preambles (Počet požadovaných preambulí)
1, 4, 3, 3, 2
Poll a Multidropped Transmitter (Dotaz na převodník v režimu Multidrop)
Levá šipka, 4, 1, 1
Poll Address (Dotazovací adresa)
1, 4, 3, 3, 1
3 Range Values (Hodnoty rozsahu)
1, 3, 3
Rerange (Změna rozsahu)
1, 2, 3, 1
Scaled D/A Trim (4–20 mA Output) (Seřízení D/A přepočtu
(výstup 4–20 mA))
1, 2, 3, 2, 2
Self Test (Transmitter) (Samočinný test převodníku)
1, 2, 1, 1
Sensor Info (Informace o senzoru)
1, 4, 4, 2
Sensor Temperature (Teplota senzoru)
1, 1, 4
Sensor Trim Points (Kalibrační body senzoru)
1, 2, 3, 3, 5
Status (Stav)
1, 2, 1, 1
13
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Funkce
3 Tag (Štítek)
3
Klávesová zkratka
1, 3, 1
Transfer Function (Setting Output Type) (Funkce přenosu
(Nastavení typu výstupu))
1, 3, 5
Transmitter Security (Write Protect) (Zabezpečení převodníku
(Ochrana proti zápisu))
1, 3, 4, 4
Trim Analog Output (Seřízení analogového výstupu)
1, 2, 3, 2
3 Units (Process Variable) (Jednotky (Procesní proměnná))
1, 3, 2
Upper Sensor Trim (Nastavení horní kalibrační hodnoty senzoru)
1, 2, 3, 3, 3
Zero Trim (Seřízení nuly)
1, 2, 3, 3, 1
Tabulka 2. Klávesové zkratky přístrojové desky – Device Revision 3 a
DD Revision 6
Funkce
3 Alarm and Saturation Levels (Úrovně alarmu a saturace)
Klávesová zkratka
1,7,5
Burst Mode Control (Řízení pulzního režimu)
2,2,4,1
Burst Option (Možnost pulzního režimu)
2,2,4,2
Custom Display Configuration (Uživatelská konfigurace displeje)
2,2,3
3 Damping (Tlumení)
2,2,1,2
Date (Datum)
2,2,6,1,4
Descriptor (Popisovač)
2,2,6,1,5
Digital to Analog Trim (4 – 20 mA Output) (Seřízení převodu digitálního
signálu na analogový (výstup 4 – 20 mA))
3,4,2,1
Disable Zero & Span Adjustment (Deaktivace nastavení nuly a rozpětí)
2,2,5,2
Loop Test (Test smyčky)
3,5,1
Lower Sensor Trim (Nastavení dolní kalibrační hodnoty senzoru)
3,4,1,2
Message (Zpráva)
2,2,6,1,6
3 Range Values (Hodnoty rozsahu)
2,2,2
Rerange with Keypad (Změna rozsahu pomocí klávesnice)
2,2,2,1
Scaled D/A Trim (4–20 mA Output) (Seřízení D/A přepočtu (výstup 4–20 mA))
3,4,2,2
Sensor Temperature/Trend (3051S) (Teplota senzoru/trend)
2,2,1,6
3 Tag (Štítek)
2,2,6,1,1
3 Transfer Function (Funkce přenosu)
2,2,1,3
Transmitter Security (Write Protect) (Zabezpečení převodníku
(Ochrana proti zápisu))
3 Units (Jednotky)
14
2,2,5,1
2,2,1,1
Upper Sensor Trim (Nastavení horní kalibrační hodnoty senzoru)
3,4,1,1
Zero Trim (Seřízení nuly)
3,4,1,3
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 6: Seřízení převodníku
Poznámka
Převodníky jsou dodávány plně kalibrované na základě požadavku nebo standardně
přednastavené z továrny na plný rozsah (rozpětí = horní mezní hodnota rozsahu).
Seřízení nuly
Seřízení nuly je jednobodové seřízení, které se používá pro kompenzaci vlivů
montážní polohy. Při seřizování nuly se ujistěte, zdali je otevřen vyrovnávací
ventil a veškeré smáčené přívody jsou naplněny na správnou úroveň.
Existují dva způsoby kompenzace vlivů montážní polohy:
n
Provozní komunikátor
n
Tlačítka nastavení nuly převodníku
Vyberte vhodný způsob a postupujte podle níže uvedených pokynů.
Použití provozního komunikátoru
Pokud je odchylka v rozsahu 3 % horní mezní hodnoty, postupujte podle níže
uvedených pokynů Použití provozního komunikátoru. Toto seřízení nuly se
projeví změnou hodnoty 4 – 20 mA, hodnoty HART PV a zobrazované
hodnoty.
Kroky
1. Vyrovnejte tlak v převodníku nebo jej odvzdušněte a připojte k němu provozní komunikátor.
2. V hlavní nabídce zadejte klávesovou zkratku HART (viz tabulka 1 nebo tabulka 2).
3. Pro seřízení nuly postupujte podle pokynů.
Použití tlačítek nastavení nuly převodníku
Pomocí tlačítek nastavení nuly převodníku se nastaví dolní hodnota rozsahu
(LRV) na tlak působící na převodník. Toto seřízení ovlivní pouze hodnotu
4–20 mA. Proveďte následující kroky pro změnu rozsahu pomocí tlačítek
nastavení nuly.
1. Uvolněte šroub upevňující certifikační štítek
a přesuňte štítek tak, abyste získali přístup
k tlačítkům pro nastavení nuly.
Tlačítka nastavení nuly
2. Pro nastavení bodu, který odpovídá
hodnotě 4 mA, stiskněte na dobu dvou
vteřin tlačítko nastavení nuly. Ověřte, že
hodnota na výstupu je 4 mA. Na volitelném
LCD displeji se zobrazí hlášení ZERO
PASS.
15
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Bezpečnostní přístrojové systémy (SIS)
Následující kapitola se týká převodníků 3051C, které se používají v aplikacích
bezpečnostních přístrojových systémů (SIS).
Instalace
Nejsou vyžadovány žádné další zvláštní postupy instalace kromě standardních
postupů instalace uvedených v tomto dokumentu. Vždy zajistěte dostatečné
utěsnění krytu (krytů) skříně elektroniky tak, aby kov dosedal na kov.
Smyčka musí být navržena tak, aby stejnosměrné napětí na svorkách nekleslo
pod 10,5 V při hodnotě výstupu převodníku 22,5 mA.
Nastavte bezpečnostní vypínač do polohy „ON“ (Zapnuto), aby se zabránilo
náhodné nebo záměrné změně konfiguračních dat během normálního provozu.
Konfigurace
Pro komunikaci s převodníkem řady 3051 a pro ověření jeho konfigurace
použijte jakoukoli nadřazenou jednotku kompatibilní s protokolem HART.
Uživatelem zvolená hodnota tlumení ovlivní schopnost převodníku reagovat
na změny v procesu, ve kterém je použit. Součet hodnot časová konstanta +
doba odezvy nesmí přesáhnout požadavky na smyčku.
Poznámky
1. Výstup převodníku není hodnocen z hlediska funkční bezpečnosti během
následujících operací: změny konfigurace, režim multidrop, test smyčky.
Pro zajištění provozní bezpečnosti během provádění konfigurace a údržby
převodníku se musí použít alternativní prostředky.
2. DCS nebo počítač bezpečnostních logických obvodů musí být nakonfigurovány
v souladu s konfigurací převodníku. Obrázek 11 rozlišuje dvě dostupné úrovně
alarmu a jejich odpovídající hodnoty. Nastavte přepínač režimu alarmu do
požadované polohy HI (vysoká úroveň alarmu) nebo LO (nízká úroveň alarmu).
16
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Obrázek 11 Úrovně alarmu
Úroveň alarmu Rosemount
3,75 mA (1)
Normální
provoz
4 mA
3,9 mA
Nízká úroveň saturace
20 mA
21,75 mA (2)
20,8 mA
Vysoká úroveň saturace
Úroveň alarmu Namur
3,6 mA (1)
4 mA
Normální
provoz
3,8 mA
Nízká úroveň saturace
20 mA
22,5 mA (2)
20,5 mA
Vysoká úroveň saturace
(1) Porucha převodníku, alarm hardwaru v poloze LO (nízká úroveň alarmu).
(2) Porucha převodníku, alarm hardwaru v poloze HI (vysoká úroveň alarmu).
Poznámka
Některé detekované poruchy převodníku jsou na analogovém výstupu indikovány hodnotami
nad vysokou úrovní alarmu bez ohledu na nastavení spínače alarmu.
Provoz a údržba
Kontrolní test a prohlídka
Doporučujeme Vám provést následující kontrolní testy. V případě zjištění
poruchy bezpečnostních funkcí musí být výsledky kontrolních testů a
provedená nápravná opatření zdokumentována na adrese
http://rosemount.d1asia.ph/rosemount/safety/ReportAFailure_newweb.asp.
Pro provedení testu smyčky, seřízení analogového výstupu nebo kalibrace
senzoru použijte klávesové zkratky uvedené v tabulce 1 na straně 13 nebo
tabulce 2 na straně 14. Další informace jsou uvedeny v referenční příručce
převodníku řady 3051 (00809-0100-4001).
Kontrolní test 1 1
Tento kontrolní test zjistí 59,6 % chyb nezjištěných automatickou diagnostikou
převodníku řady 3051.
1. Pro spuštění diagnostiky proveďte příkaz Master Reset.
2. Zadejte hodnotu v miliampérech představující stav vysoké úrovně alarmu.
3. Pomocí referenčního měřidla zkontrolujte, zda Vámi zadaná hodnota
odpovídá naměřené hodnotě na výstupu v miliampérech.
4. Zadejte hodnotu v miliampérech, která představuje stav nízké úrovně alarmu.
5. Pomocí referenčního měřidla zkontrolujte, zda Vámi zadaná hodnota
odpovídá naměřené hodnotě na výstupu v miliampérech.
1. Tento test zjistí přibližně 59,6 % možných nebezpečných nezjištěných chyb v převodníku.
17
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Kontrolní test 2 1
Tento kontrolní test v případě jeho kombinace s pětiletým kontrolním testem
zjistí 94,6 % nebezpečných nezjištěných poruch, které nebyly detekovány
automatickou diagnostikou převodníku 3051.
1. Pro spuštění diagnostiky proveďte příkaz Master Reset.
2. Proveďte minimálně dvoubodovou kontrolní kalibraci senzoru, při které
jako kalibrační body zvolíte body rozsahu 4–20 mA.
3. Zkontrolujte hodnotu na referenčním měřidle pro ověření, že hodnota
výstupu v mA odpovídá hodnotě vstupního tlaku.
4. V případě potřeby použijte jeden z postupů v části „Kalibrace“ uvedených
v referenční příručce převodníku řady 3051 pro kalibraci.
Poznámka
Požadavky kontrolního testu pro impulzní potrubí určuje uživatel.
Vizuální kontrola
Není požadována.
Speciální nástroje
Nejsou požadovány.
Oprava výrobku
Všechny poruchy zjištěné diagnostikou převodníku nebo kontrolní zkouškou
se musí nahlásit. Hlášení o poruchách lze zasílat elektronicky na adrese
http://rosemount.d1asia.ph/rosemount/safety/ReportAFailure_newweb.asp.
Převodník řady 3051 lze opravit výměnou hlavních součástí. Pro získání
dalších informaci postupujte podle pokynů uvedených v referenční příručce
převodníku řady 3051 (číslo dokumentu 00809-0100-4001).
1. Tento test zjistí přibližně 94,6 % možných nebezpečných nezjištěných poruch převodníku.
18
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Reference
Specifikace
Převodník řady 3051 se musí provozovat v souladu s funkčními a technickými
specifikacemi, které jsou uvedeny v referenční příručce převodníku řady 3051.
Informace o frekvenci poruch
Zpráva analýzy FMEDA zahrnuje informace o frekvenci poruch a odhady
beta faktoru pro běžné příčiny. Tato zpráva je k dispozici na adrese
www.emersonprocess.com/rosemount.
Bezpečnostní hodnoty poruch převodníku řady 3051
Bezpečnostní přesnost: 0,065 %
Bezpečnostní doba odezvy: 100 ms
Doba životnosti výrobku
50 let – na základě nejhorších podmínek opotřebení komponentů – nikoli na
základě opotřebení materiálů smáčených procesními látkami.
Certifikace výrobku
Informace o směrnicích Evropské unie
Prohlášení o shodě ES naleznete na straně 25. Aktuální verze je uvedena
na adrese www.emersonprocess.com.
Certifikace organizace Factory Mutual (FM) pro normální prostředí
Převodník byl standardně zkoušen a testován pro zjištění, zda konstrukce
přístroje splňuje základní elektrické a mechanické požadavky a požadavky na
požární ochranu podle organizace Factory Mutual (FM), národně uznávané
testovací laboratoře (NRTL – Nationally Recognized Testing Laboratory)
akreditované Federálním úřadem pro oblast zdravotnictví a ochranu
zaměstnanců (OSHA – Occupational Safety and Health Administration).
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Certifikace pro Severní Ameriku
Certifikace Factory Mutual (FM)
E5 Certifikace pro odolnost proti výbuchu a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát číslo: 0T2H0.AE
Aplikovatelné normy: FM třída 3600 – 1998, FM třída 3615 – 2006,
FM třída 3810 – 2005, ANSI/NEMA 250 – 2003
Označení: Provedení odolné proti výbuchu pro třídu I, divize 1, skupiny B, C a D.
Odolnost proti vzplanutí prachu pro třídu II, divize 1, skupiny E, F, G a třídu III, divize 1.
T5 (Tokolí = –50 °C to +85 °C), zaplombováno ve výrobě, stupeň krytí 4x.
19
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
I5 Certifikace pro jiskrovou bezpečnost a nehořlavé provedení
Certifikát číslo: 1Q4A4.AX
Aplikovatelné normy: FM Class 3600 – 1998, FM Class 3610 – 2010,
FM Class 3611 – 2004, FM Class 3810 – 2005
Označení: Jiskrová bezpečnost třída I, divize 1, skupiny A, B, C a D; třída II, divize 1,
skupiny E, F a G; třída III, divize 1, pokud je zařízení zapojeno podle výkresu
Rosemount 03031-1019 a 00375-1130 (v případě použití provozního komunikátoru);
nehořlavé provedení pro třídu I, divize 2, skupiny A, B, C a D.
Teplotní třída: T4 (Tokolí = –50 °C až +70 °C), T5 (Ta = –50 °C až +40 °C), stupeň
krytí 4x.
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1.) Pouzdro převodníku řady 3051 obsahuje hliník a představuje potenciální
nebezpečí vzplanutí v případě nárazu nebo tření. Během instalace a použití je třeba
postupovat opatrně, aby se zabránilo nárazu a tření.
2.) Převodník řady 3051 se svorkovnicí s přepěťovou ochranou (kód možnosti T1)
nesplňuje podmínky zkoušky dielektrické pevnosti efektivním napětím 500 V a tuto
vlastnost je třeba zohlednit při instalaci.
Certifikace Kanadské normalizační společnosti (CSA – Canadian Standards
Association)
Všechny převodníky schválené podle CSA pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu mají certifikaci podle normy ANSI/ISA 12.27.01-2003.
C6 Certifikace pro odolnost proti výbuchu, odolnost proti vzplanutí prachu, jiskrovou
bezpečnost a divizi 2
Certifikát č.: 1053834
Aplikovatelné normy: ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA nor. C22.2 č. 30 - M1986, CSA
nor. C22.2 č. 142-M1987, CSA nor. C22.2. č.157-92, CSA nor. C22.2 č. 213 - M1987
Označení: Provedení odolné proti výbuchu pro třídu I, divize 1, skupiny B, C a D.
Odolnost proti vzplanutí prachu pro třídu II a třídu III, divize 1, skupiny E, F a G.
Jiskrová bezpečnost pro třídu I, divize 1, skupiny A, B, C a D, pokud je zařízení
připojeno v souladu s výkresem Rosemount 03031-1024. Teplotní třída T3C.
Vhodné pro třídu I, divize 2, skupiny A, B, C a D.
Stupeň krytí IP 4X, zaplombováno ve výrobě. Jednoduché těsnění (viz výkres
03031-1053).
Certifikace pro Evropu
I1 Certifikace ATEX pro jiskrovou bezpečnost a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát č.: BAS 97ATEX1089X
Aplikovatelné normy: IEC60079-0:2011, EN60079-11: 2012, EN60079-31: 2009,
Označení:
II 1 GD, Ex ia IIC T4 Ga (–60 °C ≤ Tokolí ≤ +70 °C),
Ex ia IIC T5 Ga (–60 °C ≤ Tokolí ≤ +40 °C)
Ex ta IIIC T50 °C T500 60 °C Da,
1180
Tabulka 3. Vstupní parametry
Ui = 30 V
Ii = 200 mA
Pi = 0,9 W
Ci = 0,012 µF
20
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1.) Přístroj není schopen odolat testu izolačního odporu napětím 500 V
požadovanému normou EN 60079-11. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během
instalace.
2.) Pouzdro může být vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným polyuretanovým
nátěrem, doporučujeme Vám však je chránit proti nárazu a otěru, pokud je zařízení
umístěno v zóně 0.
N1 Certifikace ATEX pro nehořlavé provedení/ochranu typu „n“ a odolnost proti
vzplanutí prachu
Certifikát č.: BAS 00ATEX3105X
Aplikovatelné normy: IEC60079-0:2011, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009
Označení:
II 3 GD, Ex nA IIC Gc T5 (–40 °C ≤ Tokolí ≤ 70 °C),
Ex ta IIIC T50 °C T500 60 °C Da, IP66
1180
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1.) Přístroj není schopen odolat testu izolačního odporu napětím 500 V
požadovanému normou EN60079-15. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během
instalace.
2.) Toto zařízení obsahuje oddělovací tenkostěnnou membránu. Při instalaci, údržbě
a provozu musí být zohledněny podmínky prostředí, kterým bude membrána
vystavena. Pokyny výrobce týkající se instalace a údržby je třeba přesně dodržet,
aby se zajistila bezpečnost během předpokládané doby její životnosti. V případě
opravy se spojte s výrobcem pro získání více informací týkajících se rozměrů spojů
odolných proti vzplanutí.
E8 Certifikace ATEX pro odolnost proti vzplanutí a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát č.: KEMA00ATEX2013X, Baseefa11ATEX0275
Aplikovatelné normy: EN60079-0: 2012, EN60079-1: 2007, EN60079-26: 2007,
IEC 60079-0:2011 EN60079-31:2009
Označení:
II 1/2 G, Ex d IIC T6 (–50 °C ≤ Tokolí ≤ 65 °C) Ga/Gb,
Ex d IIC T5 (–50 °C ≤ Tokolí ≤ 80 °C) Ga/Gb,
II 1D Ex ta IIIC T50 °C T500 60 °C Da
1180
Procesní teplota
Teplota okolního prostředí
Teplotní třída
–50 až 65
–50 až 65
T6
–50 až 80
–50 až 80
T5
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1.) V případě opravy se spojte s výrobcem pro získání informací týkajících se
rozměrů spojů odolných proti vzplanutí.
2.) Toto zařízení obsahuje oddělovací tenkostěnnou membránu. Při instalaci, údržbě
a provozu je třeba zohlednit podmínky prostředí, kterým bude membrána vystavena.
Pokyny výrobce týkající se instalace a údržby je třeba přesně dodržet, aby se
zajistila bezpečnost během předpokládané doby její životnosti.
3.) Kapacitance obalu okolo štítku vůči pouzdru, 1.6 E-9 F, přesahuje mezní hodnotu
v tabulce 9 normy IEC 60079-0. Uživatel musí stanovit vhodnost pro specifické
použití.
4.) Pokud je přítomno prostředí s nebezpečím výbuchu, vyčkejte před otevřením
krytů minimálně 5 minut po odpojení napájení zařízení.
21
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Certifikace IECEx
I7 Certifikace IECEx pro jiskrovou bezpečnost
Certifikát č.: IECEx BAS 09.0076X
Aplikovatelné normy: IEC60079-0:2011, IEC 60079-11:2011
Označení: Ex ia IIC T4 Ga (–60 °C ≤ Tokolí ≤ +70 °C),
Ex ia IIC T5 Ga (–60 °C ≤ Tokolí ≤ +40 °C)
Tabulka 4. Vstupní parametry
Ui = 30 V
Ii = 200 mA
Pi = 0,9 W
Ci = 0,012 µF
Li = 0 µH
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1.) Pokud je zařízení vybaveno volitelnou přepěťovou ochranou 90 V, není zařízení
schopno odolat testu izolačního odporu napětím 500 V požadovanému normou
IEC 60079-11. Tuto vlastnost je třeba zohlednit při instalaci.
2.) Pouzdro může být vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným polyuretanovým
nátěrem, doporučujeme Vám však je chránit proti nárazu a otěru, pokud je zařízení
umístěno v zóně 0.
E7 Certifikace IECEx pro odolnost proti vzplanutí
Certifikát č.: IECEx KEM 09.0034X
Aplikovatelné normy: IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2007-04, IEC60079-26:2006,
Označení: Ex d IIC T5...T6 Ga/Gb, T5 (–50 °C ≤ Tokolí ≤ 80 °C)/T6
(–50 °C ≤ Tokolí ≤ 65 °C)
Procesní teplota
Teplota okolního prostředí
Teplotní třída
–50 až 65
–50 až 65
T6
–50 až 80
–50 až 80
T5
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1.) Toto zařízení obsahuje oddělovací tenkostěnnou membránu. Při instalaci, údržbě
a provozu musí být zohledněny podmínky prostředí, kterým bude membrána
vystavena. Pokyny výrobce týkající se instalace a údržby je třeba přesně dodržet,
aby se zajistila bezpečnost během předpokládané doby její životnosti.
2.) Pro více informací o rozměrech spojů odolných proti vzplanutí kontaktujte výrobce.
3.) Kapacitance obalu okolo štítku vůči pouzdru, 1.6 E-9 F, přesahuje mezní hodnotu
v tabulce 9 normy IEC 60079-0. Uživatel musí stanovit vhodnost pro specifické
použití.
4.) Pokud je přítomno prostředí s nebezpečím výbuchu, vyčkejte před otevřením
krytů minimálně 5 minut po odpojení napájení zařízení.
N7 Certifikace IECEx pro ochranu typu „n“
Certifikát č.: IECEx BAS 09.0077X
Aplikovatelné normy: IEC60079-0:2011, IEC60079-15:2010
Označení: Ex nA IIC T5 Gc (–40 °C ≤ Tokolí ≤ 70 °C)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Přístroj není schopen odolat testu izolačního odporu napětím 500 V požadovanému
normou IEC 60079-15. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během instalace.
22
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Сеrtifikace TIIS
E4 Certifikace TIIS pro odolnost proti vzplanutí
Ex d IIC T6
Certifikát
Popis
TC15850
TC15851
TC15854
TC15855
TC15856
TC15857
3051C/D/1 4–20 mA HART — bez měřicího přístroje
3051C/D/1 4–20 mA HART — s měřicím přístrojem
3051T/G/1 4–20 mA HART, nerezová ocel, silikon — bez měřicího přístroje
3051T/G/1 4–20 mA HART, slitina C-276, silikon — bez měřicího přístroje
3051T/G/1 4–20 mA HART, nerezová ocel, silikon — s měřicím přístrojem
3051T/G/1 4–20 mA HART, slitina C-276, silikon — s měřicím přístrojem
I4 Certifikace TIIS pro jiskrovou bezpečnost
Certifikát č.: TC16406
Označení: Ex ia IIC T4
Certifikace Inmetro
E2 Certifikace pro odolnost proti vzplanutí
Certifikát číslo: CEPEL 97.0073X (výrobní závod USA a Singapur)
Certifikát číslo: CEPEL 07.1383X (výrobní závod Brazílie)
Aplikovatelné normy: IEC60079-0:2008, IEC60079-1:2009, IEC60079-26:2008,
IEC60529:2009
Označení: Ex d IIC T6 Ga/Gb (–50 °C ≤ Tokolí ≤ +65 °C)
Ex d IIC T5 Ga/Gb (–50 °C ≤ Tokolí ≤ +80 °C)
IP66W
I2 Certifikace pro jiskrovou bezpečnost
Certifikát č.: CEPEL 97.0072X (výrobní závod USA a Singapur)
Certifikát č.: CEPEL 07.1412X (výrobní závod Brazílie)
Aplikovatelné normy: IEC60079-0:2008, IEC60079-11:2009, IEC60079-26:2008,
IEC60529:2009
Označení: Ex ia IIC T4 Ga (–20 °C ≤ Tokolí ≤ +70 °C),
Ex ia IIC T5 Ga (–20 °C ≤ Tokolí ≤ +40 °C)
IP66W
Tabulka 5. Vstupní parametry
Ui = 30 V
Ii = 200 mA
Pi = 0,9 W
Ci = 0,012 µF
Li = Zanedbatelný
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Viz certifikát.
Certifikace pro Čínu
E3 Certifikace pro provedení odolné proti vzplanutí a provedení odolné proti vzplanutí
prachu
Certifikát NEPSI č.: GYJ091065X
Aplikovatelné normy: GB3836.1-2000, GB3836.4-2000, GB4208-1993, GB12476-2000
Označení: Ex d II C T5/T6, –50 °C – +80 °C (T5), –50 °C – +65 °C (T6),
DIP A21 TA T90 °C, IP66
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Viz Dodatek B referenční příručky převodníku Rosemount 3051 (00809-0100-4001).
23
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
I3 Certifikace pro jiskrovou bezpečnost a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát NEPSI č.: GYJ091066X
Aplikovatelné normy: GB3836.1-2000, GB3836.2-2000, GB4208-1993, GB12476-2000
Označení: Ex ia II C T4/T5, –60 °C – +40 °C (T5), –60 °C – +70 °C (T4),
DIP A21 TA T80 °C
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Viz Dodatek B referenční příručky převodníku Rosemount 3051 (00809-0100-4001).
N3 Čínská certifikace pro ochranu typu „n“ – nejiskřivé provedení
Certifikát NEPSI č.: GYJ101111X
Aplikovatelné normy: GB3836.1-2000, GB3836.8-2003
Označení: Ex nA nL IIC T5 (–40 °C ≤ Tokolí ≤ 70 °C)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Viz Dodatek B referenční příručky převodníku Rosemount 3051 (00809-0100-4001).
Kombinace certifikací
Pokud je specifikována volitelná certifikace, je zařízení dodáno s nerezovým
certifikačním štítkem. Jakmile je nainstalováno zařízení označené více typy certifikací,
nesmí se znovu instalovat s jinými typy certifikací. Certifikační štítek se musí trvale
označit, aby se odlišil od nepoužívaných typů certifikace.
K5 – E5, I5
K6 – C6, E8, I1
K7 – E7, I7, N7
K8 – E8, I1, N1
KB – E5, I5, E1, I1
KD – E5, I5, C6, I1
24
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
25
Průvodce rychlého uvedení do provozu
26
Březen 2013
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
27
Průvodce rychlého uvedení do provozu
28
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Prohlášení o shod ES
.: RMD 1017, rev. R
Spolenost
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-6985,
prohlašuje na svou výlunou zodpovdnost, že výrobek
Pevodník tlaku model 3051
vyrábné spoleností
Rosemount Inc.
12001 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-3695
USA
a
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9687
USA,
kterých se toto prohlášení týká, jsou ve shod s ustanoveními smrnic Evropských spoleenství,
vetn posledních zmn a doplk tak, jak je uvedeno v pipojeném seznamu.
Pedpoklad shody je založen na použití harmonizovaných norem a, je-li to požadováno, také
na certifikaci udlené registrovaným orgánem Evropského spoleenství, jak je uvedeno
v pipojeném pehledu.
editel pro globální kvalitu
(název funkce – tiskacím písmem)
Ev. .: 3051_ Oznaení CE
Kelly Klein
28. ledna 2013
(jméno – tiskacím písmem)
(datum vydání)
Strana 1 ze 4
3051_RMD1017_R_cze.doc
29
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Prohlášení o shod ES
.: RMD 1017, rev. R
Smrnice o elektromagnetické kompatibilit (2004/108/ES)
Všechny modely pevodník tlaku 3051
EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006
Smrnice o bezpenosti tlakových zaízení (PED) (97/23/ES)
Modely 3051CA4; 3051CG2, 3, 4, 5; 3051CD2, 3, 4, 5; 3051HG2, 3, 4, 5; 3051HD2, 3, 4, 5
(také s možností P9)
Pevodníky tlaku
Certifikát hodnocení systému jakosti – certifikát ES . 59552-2009-CE-HOU-DNV
Posouzení shody podle modulu H
Ostatní použité normy: ANSI/ISA61010-1:2004, EN60770-1:1999
Všechny ostatní pevodníky tlaku modelu 3051
Osvdená technická praxe
Píslušenství pevodník: Membránové tsnní – procesní píruba – rozvodné potrubí
Osvdená technická praxe
Pevodníky prtokomru modelu 3051CFx (všechny modely 3051CFx jsou SEP, krom
uvedených v tabulce níže)
Certifikát hodnocení systému jakosti – CE-41-PED-H1-RMT-001-04-USA
Posouzení shody podle modulu H
Normy pro posuzování: ASME B31.3:2010
Model/rozsah
3051CFA: 1500# & 2500#, všechna vedení
3051CFA: velikost senzoru 2 150#, vedení 6"až 24"
3051CFA: velikost senzoru 2 300#, vedení 6"až 24"
3051CFA: velikost senzoru 2 600#, vedení 6"až 16"
3051CFA: velikost senzoru 2 600#, vedení 18"až 24"
3051CFA: velikost senzoru 3 150#, vedení 12"až 44"
3051CFA: velikost senzoru 3 150#, vedení 46"až 72"
3051CFA: velikost senzoru 3 300#, vedení 12" až 72"
3051CFA: velikost senzoru 3 600#, vedení 12"až 48"
3051CFA: velikost senzoru 3 600#, vedení 60"až 72"
3051CFP: 150#, 300#, 600# 1-1/2"
3051CFP: 300# & 600# 1-1/2"
3051CFP: 1-1/2" se závitem a svaované
Ev. .: 3051_ Oznaení CE
30
Strana 2 ze 4
Kategorie PED
Tekutiny skupiny 1 Tekutiny skupiny 2
II
SEP
I
SEP
II
I
II
I
III
II
II
I
III
II
III
II
III
II
IV
III
I
SEP
II
I
II
I
3051_RMD1017_R_cze.doc
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Březen 2013
Prohlášení o shod ES
.: RMD 1017, rev. R
Smrnice ATEX (94/9/ES)
Pevodník tlaku modelu 3051
Certifikát BAS97ATEX1089X pro jiskrovou bezpenost a odolnost proti vzplanutí prachu
Skupina zaízení II, kategorie 1 GD
Ex ia IIC T5 nebo T4 Ga
T5 (–60 °C Tokolí +40 °C), T4 (–60 °C Tokolí +70 °C);
Ex ta IIIC T50 °C T500 60 °C Da
Použité harmonizované normy:
EN60079-31:2009, EN60079-11:2012
Ostatní použité normy:
IEC60079-0:2011
Certifikát BAS00ATEX3105X pro ochranu typu „n“ a odolnost proti vzplanutí prachu
Skupina zaízení II, kategorie 3 GD
Ex nA IIC T5 Gc (–40 °C Tokolí +70 °C);
Ex ta IIIC T50 °C T500 60 °C Da
Použité harmonizované normy:
EN60079-31:2009, EN60079-15:2010
Ostatní použité normy:
IEC60079-0:2011
Certifikát Baseefa11ATEX0275 pro odolnost proti vzplanutí prachu
Skupina zaízení II, kategorie 1D
Ex ta IIIC T50 °C T500 60 °C Da
Použité harmonizované normy:
EN60079-31:2009
Ostatní použité normy:
IEC60079-0:2011
KEMA00ATEX2013X pro odolnost proti vzplanutí
Skupina zaízení II, kategorie 1/2 G
Ex d IIC T6 nebo T5 Ga/Gb
T6 (–50 °C Tokolí +65 °C); T5 (–50 °C Tokolí +80 °C);
Použité harmonizované normy:
EN60079-1:2007, EN60079-26:2007
Ostatní použité normy:
EN60079-0:2012
Ev. .: 3051_ Oznaení CE
Strana 3 ze 4
3051_RMD1017_R_cze.doc
31
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Prohlášení o shod ES
.: RMD 1017, rev. R
Registrovaný orgán PED
Pevodníky tlaku model 3051
Det Norske Veritas (DNV) [registrovaný orgán .: 0575]
Veritasveien 1, N-1322
Hovik, Norsko
Pevodníky prtokomru 3051CFx
Bureau Veritas UK Limited [registrovaný orgán .: 0041]
Parklands 825A, Wilmslow Road, Didsbury
Manchester M20 2RE
Velká Británie
Registrované orgány ATEX pro vydávání certifikací ES o typových zkouškách
DEKRA [registrovaný orgán .: 0344]
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
Nizozemsko
Postbank 6794687
Baseefa. [registrovaný orgán .: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ Velká Británie
Registrovaný orgán ATEX pro vydávání osvdení o zajištní jakosti
Baseefa. [registrovaný orgán .: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ Velká Británie
Ev. .: 3051_ Oznaení CE
32
Strana 4 ze 4
3051_RMD1017_R_cze.doc
Březen 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
33
Průvodce rychlého uvedení do provozu
00825-0117-4001, rev. JA
Březen 2013
ZASTOUPENÍ PRO ČR:
Emerson Process Management, s.r.o.
ZASTOUPENÍ PRO SR:
Emerson Process Management, s.r.o.
Rosemount Inc.
Emerson Process Management
Latin America
Hájkova 22
130 00 Praha 3, CZ
Tel.: +420 271 035 600
Fax: +420 271 035 655
Email: [email protected]
www.emersonprocess.cz
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN USA 55317
Tel. (USA): (800) 999-9307
Tel. (mimo USA): (952) 906-8888
Fax: (952) 906-8889
Železničiarska 13
811 04 Bratislava, SK
Tel.: +421 2 5245 1196
Tel.: +421 2 5245 1197
Fax: +421 2 5244 2194
Email: [email protected]
www.emersonprocess.sk
1300 Concord Terrace, Suite 400
Sunrise Florida 33323 USA
Tel.: +1 (954) 846 5030
www.rosemount.com
Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
Emerson Process Management
GmbH & Co. OHG
Beijing Rosemount Far East
Instrument Co., Limited
© 2013 Rosemount Inc. Všechna práva vyhrazena.
Všechny známky jsou vlastnictvím právoplatných vlastníků.
Logo Emerson je obchodní a servisní značka společnosti
Emerson Electric Co.
Rosemount a logo Rosemount jsou registrované ochranné
známky společnosti Rosemount Inc.
1 Pandan Crescent
Singapur 128461
Tel.: (65) 6777 8211
Fax: (65) 6777 0947 / 65 6777 0743
No. 6 North Street, Hepingli,
Dong Cheng District
Peking 100013, Čína
Tel.: (86) (10) 6428 2233
Fax: (86) (10) 6422 8586
Argelsrieder Feld 3
82234 Wessling, Německo
Tel.: 49 (8153) 9390
Fax: 49 (8153) 939172
Download

Převodník tlaku Rosemount 3051 s protokolem 4–20 mA HART a 1