,'
I
M OT OC Y KL
.JATA\
@
25O ccmtyp 353tO4
35O ccmtyp 354,04
N ÁV oD
K oB s LU z E
Platí od č. stroje: 353 196 789
3ilm2348
Vyrábějí: Zttvody 9. května n. p.
Dodává v ČSR: Mototechna n. p.
Dodává do zahraničí: Motokov . Praha
Rok vydání 1950
;
otlbornlci našich motocykloých ávodů, konstrrrktéři
o dělníci zhďovili pro Vás tenrtonový typ stroje nej.
modernějšísvětovékoncepce' vybovený tlumičemsání
a zlep'šenýmitlumiči výfuku, Nová konstru,kce těchto
elementůdává motoru na'proŠtotichý chod. Dokoaalé
provedenía zpracování Vá,m zaručuje příjemnou jíztlu
a ovládání motocyk]u za všech okolností. Věříme' že
tento norrý typ úot'cyklu splní vš€cbny Veše poádavky.
Tato příručka Vám pomůžesemá,mit se s Vašín
stroj€m' pozurat jeho součástky a jejich činnosl Por.
radí Vám' jak provádět údržbua jak ďstranit
přL
padnédrobnéávady.
Přejeme Vám tisíce krásných a radostnýcb ki]ometrů s Vašim novým motocyklem JAWA{Z.
sEzNAM oBBÁZ{Ú
L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo.
11'
x2.
1&
14.
16.
16.
17.
Í8.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
JLll/A4z
250, tW 3'í3/u
Ř,ez tnotorem - 250
ň'ez motorem - 360
Řeiz t,lurrličem Mrní
UzarnyJdrú stroje
spínač ,'stoa,'
schenra elel(tňckého zapoj€'Ú
2fi
...
schema élektríckého apoj€ n i
350
Kdltřolní
a pl'Íicl otvloŤ oleje
Polohy páčky výpustllého
lnohoutu
vzduclDýá
klapka karbuřátoru
}'['g.za'ct plán - levá štrafia
triÍoz&ct pláÍr - pfová stra,rla
vJrpouštění oleJe z převbdo\.ky
Uvolnění řetězoýé spojky
sďlzed
brzdy
Řez ráJkem a, pneumatilrou
montáž pláště
správná
rnontáž ptrcumattky
No'pÍt|ánl řetězu
v[ělio v l<lytu řetězu
scherŤra, činnosu !'ypíná.ni BpoJky
sďizování
spojky
KarbuŤátor příťubový
vyjmutí pojtstky
25.
26'
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.
44.
45'
46.
47.
48.
49.
MěřenÍ odtrhu přerušovače
Dyna.Ťno _. 25o
Dytramo - 350
fdez tlumičem ÝÝfuku
vyjmutí př€ d ,!úho kolá.
vysunutí hřídele za,dlúho ko|,e
RozpojenÍ kryt'u řetě'zu
součásti zadniho řetězového kota
a zodnl brzdv
Rez předním. kolem
Řoz zs'dni.m kolem
odpojeni výfukového potn.!b|
sejnutl hlavy váIce -- 25o
sejmutí válce - 25o
sejmutÍ hlavy válce - 350
Montáž pístních lďloužkú
fi,ez přednÍ vidli]cí
Iuá]zání kuliček v hlavě rá.ťnu
MAzá^1 ktlliček v hlavě Ťámu
s€ ř lzenl
otočné rukojeti
Uvolněrri sedla
Povolont horniho záchYtu tlmiče
Ř'ez zadníÍn tlumičem kmito
Ř'ez uloŽenÍm kJri'né vidlice
vyjmutí ba.térie
scheÍna činnosti dvoudobého
motoru
OBSAH
I. PoPIs
l'
2.
3'
4'
5'
6.
7.
Á NÁvoD
stŤ.
K oBsLUzE
7
10
Technické údaje
Popis motocyklu .
Popis elektrlckého
"Á}ízení
sezra.Ťn nářaď
zaiižiénÍ nového strojc
Návod k obsluze
Čeho sé nutno rrj^.arová,t
\?
77
19
B
tr. ÚDR,ŽBÁ
1.
2'
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9'
ItL DEMoNTÁŽD
l'.
2.
&
4.
5.
6.
7'
8.
9.
10.
11.
14.
13.
14.
15.
16.
ý.
]8.
19.
20.
21..
21
ČiŠtďtl stroje
lt'f'a4ní stroje
seřizování bt?^ '
Pneumatikv
NapÍnámÍ řetězu
Spojka a jejj seřízeni
KaŤbuŤátóŤ
Údržba. elektrického '.gtíz.€ n |í '
DekáŤbonisa.e
A MoNTÁŽD
BEz
30
30
34
36
41
sPEcIÁLNtsIo
vyjmutÍ předního kola
Vyjnlutt za.dnlho kola
sejmutÍ kf]Éu řétézu & řetězu
vyjmutÍ zadniho řetřzo\'ého kola
výTněDa kuličkoqých ]oŽlrsek kol
DemoŤrtá^žhlaú' a vá-lce
výměna pÍstnlch kroužků
vyjmutí karburátol.rl
DernontÁž spojky
Demontóž svčt]ometu
Demontá.ž hlavy řÍzeřú s, ra.rn;me vidlíc4
Řidítka -- ot,oóná ťu]kojoť
Sejmutl sedla
Demontá.ž nádrže na pa]ivo
sejmutÍ schránek a krylů
Demontáž zadrúho pérováJú
zan'].i kyvná vidlice
VyjŤnutí t'&terie .
[email protected]áž spíÍBci skřÍŤtky
vyjmutl mot.|.u z láInu .
sejmutl pravého a levého úka mďolu
Ív. TA.BfIIJ{A
PonuctI
A i'EJIcrI
+2
43
14
14
A
48
L9
49
50
52
53
54
54
54
oa
ó7
58
6a
oDsIsAl\ÍĚNl
TtÍDis činnoBtt ďvoudobého motoru
'4
NÁňÁDl
'
a2
ó
L PoPts A NÁvoD K oBslLI,zE
l. TEctIMcKÉ ÚDAJE
Motď
I'ďď
. .
válco
v|'táíú
?it\vih..
ď
N
{
ts
Í
'..
.
.
.
obsalr válce(ů)
Kompřesťú poměr
Maxidró.brl lýkon motořu
spotřebo paliva, při ryEh]. o0 km,/}L _ cce
obga}t nódrže na pa.livo
MaximáJrú ryclůo'st
MaxiÍú.lrtí stoupavost (!loé zatlž€ol)
'
Roať!ěry mďocyldu
- délke
- výĚka
- šÍřka
váha gtroje - bez paltvg
pa,lívem
vli-ll'á etl,oje -s
(užitlrová, váhs)
ÚnogloBt
Maxi.fuálrí zatíj'edú přednlho hřídele
Maximálnl
zatlž€írÍ zaddho hřídelc
himáŤrú převod řetézďi 3/8" xs/a"
' .
1"/2" x 5/16"
sekurDd,íťnt Přet.od řetřu€m
Poměr převodú - pri'ná.ť!ú
sekutr.látd
1. převodový stu,p€ň .
2. převodolý
stu'peň .
3. převodový strrleň .
4. přer'odový st'rpeň .
cďkové ípřeYody - 1. sttlpeň
2. ďupeň
3. atupeĎ
4. stupeň
převod dÍÁb*Lo
Corkoý
Í.lstrcJÍ
Převod pohďnr r}.chloměnr
Čclistbvé bťzdy
ltrzdné dráňy z rychi]o.stt 40 kmlhod.
pŤednÍ brzd,ou
zadnl bt"fut
oběn'
bťzdaÚd
MJ'xirnáJ'ú zdvilr přednÍ Ýldltcé
M|lxlrnální zďvih zadťú kyvúé viduce .
l( |lTbuÍátor
|(da - rtE'ěů.y ríÍků
ttoaněry préuln,atik (zadJú)
(př€ d rú) .. .
260 ccm
typ 3ťa/o4
360 c.rn
tw ryl/u
dwuóobí vzducb€Ín cblaz€oý
1
65 rrun
68 lnÍl
75 tnln
65 mm
248,6 cnr
344 ccrŤ
1 :6 ,8
7 | 7,4
L2 k/47ao ď,'
16 k/475o ďt,,
3 V100 km
3,5 l,/10Okm
13 litťt
1O5 km,/hod,
45%
Í}0 lllt!/b.d.
Úo%
1980 rrun
1025 rnm
670 Ít.Ťt!
129.Ig
138,5 t(g
139 lg
148,5 kA
160 kS
skc
90 kg
274 kg
218.5 ks
60 člá,nlú
64 čl&d(o
1Í9 + 1 člá.rrlrů
4ó/22 z|'bt
45/z1 z1lŇ'
48,/19 zubů
46118 atbfi
79/tzx
/r2
1S/12 x 19/17
19/12 X 76/20
1/1 pttmÝ zábét
I : 15,668
1 : 14426
1: 8,?59
L t 7,449
1 :6
5
1: 6,368
7| 1pA
! | 4,241
1 : 3,41
5/ú ztlbú
.a 160 Úm,/35 mrn
30,8 m
3O8 m
12,6 m
tm:!'
30'8 m
30,8 D
12,5 B
13o !Íun
10o !řtm
29 ý'
1,86 B X 16"
3,25" x 16"
3,0O" X 16"
I
l.',
tl
i]ii r
i
\l
o
?
a 1 ý 3 o,1 g
6306
6 t z f z s, t"t
6305
í .) t2 |25 t|l ,
6 305
r
41l tj
Obr,
6 3C3
52125
,15
6205
2' Ílee mtltontn
250
qJ 41ltl ,14
6303
obl. 3' Ře2 matoŤem
6205
350
*1
2. POPIII MOTOCTKLU
l'řr:vod sil je ňetězy. Primární řetěz je zakr}t levým víkem skříně .
rr běžív oleý:vé Lízrri. Sekundární Íetéz je a:ela zapowdřený; tím je
jednostopové vr'lmi zvýšena jeho životnost.
Motocy'H 250 ccm _ fu 353/.0aa
_ typ sil/(4je
voáďo, sloužící
k aoprái'ě jeone neoo
'35o'
dvou osob.
Hnací sílu dodává vzduchem'
spalovacímotor - dvoudobý l(llrburátor - 2É26 pro typ 353/o4 a" Z924 pno typ 354/04 - je
s vratný'mvyplachováním.Má :l!r.'ý.
rttnístěnv motorové skříni, pod krýem karburátoru Ke karburátoru
tichý běh,je v celtrovéňiozsahu
.
otačeÉ
vyruážen,
bez vibrací a 3.eschopen'velké"akce|erace]...'*.
.jc připojen tlumič sání s čističemvzduchu, přístupn;ým po odldopení
lic(u&.
* pohybujev olgjové.
lázni, je pětilamelová,s lamelaÍniocelo9.!,jŤi
Iffilo1 "
korkovýmobloženírr.
ovládána;e páčtbuna.]Lvestrana
má čtyňpřevoclo
*Ysg'k"
t'ty oloE motoru je
S klikovou skříní tvoří jeclno
a
pry"*ových"dvzduš{1;::pně.
stupňů.je nožnía provádí se pákou. která je
31s,o:ý.1í
na leve straně motoru Zasouváníje opatřenocteIrtricfdltazatetem
.nr;;;ffill"h
;.l$il:!ffiá*".
Vypínání
spojký
při.;;;;;il
!'lnonábojová zaňni brzda, je ovláťlána pravou nohou, pákou a bowtlenem, ptnonábojová přední brzda pravou rukou, páěkou na pravé straně
stupňů řidítek' ob.ě jsou velmi účinnéa jejich seřízení je možnébez použití
nářadí.
Nastartovíni moúoruie orová!ě19, tor:.znožnípákou jako
řazenÍ pře.
vodových
poótočením
pgky.do star|"ovací
polohv.
'.ty,pňYr
motor naskočí,
páka se samočinňcvnati ao l""i'".ůr"'ř.ioíouy.Jakmile
3
I
ffi)
>/ .o
i . /R
11$
o
obŤ' 4' Řc2 lI'tt,,ličorl só,ní
u,ko tl'u1|Lí'če
Cistič ozduchu
a.
:r:r*
..
-,
4. 'IcleRo IIumlčf
10
5.
i'
2.
R'
LIzá,|,ě|
PI!:oL,d' spo]k6
U.aDir&ci klqrka
Up |'Ílcň,a pdsek
t)rátová lrolra jsou snadno lryjirnatelná - přeťlní i zadní hřítlel je
1,ýsuvný.Konstrukce předního i zadního kola je podobná Spojení zad.
rrího kola s řetězov;irn kolan je provedeno drážkový'rn unášečem.
l'očetdrátů je 36 v jeťlnomlrole,.průměrdrátu je 3'5 mm' ztlv]EM4,
5
tl'ám je proveden ze čtyřhranných svařovaných trubek s kyvnou zadní
vidlicí.
Nádrž na palivo je vylisována z oce]ovéhoplechu. Má ttzávěr o @ f
mm a výpustný koho.rrts ěističem, který zajišťuje reservu paliva asi
L litŤ.
l)vojs€ d lo s vtrožkouz tÍ}echovégumy je vg]ni .p6hoďné. Poskýuje
se zadním pérováním velmi příjemnou jízdu pro řidiče i spolujezťlce.
Seďo je odklopné a zakývá pomocnou schránku na hustilku a ná.
hradní součásti.
StupačL:J'jsou sportovní, nastavitelné.
Íiidítko mají l"nější o 22 mm a šiřku 670 mm. Jsou proveťlenaz jed.
noho kusu s možností nastavení vůle lanka spojky a přeďní brzcly
sl avěcím šroubem u páček'
lŤrovámí přďni je provedeno teleskopickou vidlicí s olejovými tlumiči
kmitů. Pérování je po přímce dvěma válcov]í'rni pružinami. Souěastí
1rórováníjsou zakryty ocelov1imi pouzdry. V horní části nosných trulxlk přední vidlice jsou našroubovány odvzdušňovacíventilky, kterými
rruiká sthěený vzduch při propérování vidlice. K zamezení unikání
tlumičovéhooleje z ramen předrrí vidlice, při dopravě motocyklů z výjsou otvory pro ventilky uzavřely šrouby-M 6 Venr.rrbního'podnikú,
tilky jso:u po dobu přepravy umístěny v balíčku ve schránce. Je
ndtné, aby před uvédenímmolocyklu do provozu byly zmí.
''..Áytirě
něné odvzduŠňovacÍ
nene
odvzdušňovacíventi]kv
ven
našr99!ov91v
lldsrouÍ,ov&ny oo
do nosnych
nosných trubek
trubek přední
vidlice, namísto uzavíracícň šroubků. prí
jízdě
ii"ai-t."""l"-ll.
Při
namontoviných
3ryytItti..
.bez
odvzdušňovacích ventrlkú
Uuvzuusnovaclcn
ventilků nemůŽe
nemůže při propérování stlačený vzdúch
plynule unikat a přední vidlice nema spravnou
l.unkci.
zaaf
je po kružďci. Kyvná vicllicc
ryrov1ini
.olejovými ie odpru.Ženadvéma vála je opatřenir
n1yinami
tt.íňiri"I.řiř'l..*Ěarování je
iiif
'^
zaxryto chromovanými ocelovými pouáry.
Uza,rrrkrrutís{oj9 j9 možno provést dosickým zímkem,
který vsuneme
do otvoru na levé straně hlávy rámu po natočenírizeni
aóórava.
:t. r,oPtrSf]LI'KTíiIcKÍ|IIo zÁRIzENi
/,lt4alováni je dynamobateriové' D;roamo je stejnosměrné.
;rlilové,značky Jawa. výkon dynama 45 w, napětí 6 V.
šesti.
sÍa,tor dynama je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru. Nese
1lřerušovač'natáčivý o 16o (pro seřízení přeitstihu), regulátor napětí,
svorkovnici, uhlíky, kondensátor'
lt,otor dJmame je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem spo|ečněs vačkou, která ovládá přerušovaěe.
liegulrátor na1Ětí se samočinn]fonspinačem je přístroj, kteý udržuje
stálé napětí proudu a přepíná proud baterie na proud dynama. Přeby.
proudem, v}Ťobený.m dynamem, se baterie dobíjí. Jakákolir'
tečn1ýrm
neodborná manipulace s tímto přístrojem 1e zakázána a továrÍra ani
výrobce regulátorů neručíza dynama ani za regulátory' které mají
porušeno seřízení doteků regulátoru.
Baterie 14 Ah' 6 v' je olověná s elektroůitem,ředěnou kyselinou sírovou. Je uložena v levé schránce a zapojena na kostru k|arlnýrn ptólem.
Veďe baterie je v pouzdře pojistka 15 A.
Spinací slďínka je vestavěna ďo světlometu a rozděluje proud z dy.
nama nebo baterie do spotřebičů. v horní části světlometu u rychloměru jsou umístěny dvě kontrolní žárovky 6 v - 1,5 w. Ž|uLá žátovka
se rozsvítí při zasrrnutém neutrálu mezi 1. a 2. rychlostním stupněm.
Červená se rozsvítí při ?Apnutí zapa|ování a ňasne, jakmile dynamo
z:,čnedodávat Droud do baterie.
I
obr. č' 5' U:a
a
uk|i,ti slro]c
13
--------ÍŤy=
r: i
I
il
Polohy přepfuačeve světlometu
]
lKlíček
o
část.čně
zásunut
I
vwnuto vše
l
vjrpnuto zá,pa.lo\'ánÍ
zapnuto paŤkol.ací a
korrrcové svěuo
[' i r
1,.''
at,
i i,,
2
]
zcela, zastÚnlt
zannuto zapalováni
zapnuto zá,pa]o\rónl
Jízda v noci
a parkovacÍ a koncové méstefrl
wětlo
zapnu o zapa,lovánÍ
a hl.avní a koncovó
wěuo
Jízda v Íl]oci rra.
voJné giltlici
V lpřípadě pcškození baterie lze motor nastartovat t2'k, že za
apa|ováni zaL|ačením
klíčkuv poloze ,,0'', zařtrdímedruhou r;
a motocykl rvztlačíme,až spínačregulátoru sepne a tím dodá
do zapď. cívky.
[-,ril
i'iiilt
ll ' ,
I vypcluto za.palováni
l zaÍpůlutohl.avni á'
I koúcÝvé s,ýět-lo
tI Klíček
Spínač ,'Stop'' je upevněn v pmvé
scnrance.
Spoje jsou provedeny lahovan;fimi
auto . kabol.y. I(once kabelů mají
m:sazné koncovky nebo jsou zale.
továny' Kabely od dynama ke spi.
nací skřínce, od přepínače světel
k hlavní žárovce, do přepínačesvé
tel a kabely svíček mají průřez
1,5 mm,, ostatní kabely průřez
1mm"-
( ) l / ' . ' , ; ' . s l ) í' ( č ' s l o p' '
l ! |7,nár!ká: U Ílo.vějšlch
nlIr'jÍr jo s.!'orka ,'58''
,,'tl|ŠcŤraa zadÍú parkov]|(.t svět1o je zá]poJeno
rr svorku ,,57".
ob.,. 7. schen'L
etektriokého
za'pojeni -
250
15
H1xltřebičepmuilu:
Vo světlometu je dvouvláknová žároltka 6 v, 25/25 W s paticí Ba
rr paticíS 8, rpoďe ČSN 304319.
llrrkovací žár"ovkaje 6 V' 1'5 W s paticí Ba 9 s podle ČSN 304Ít17.
L'
Žírovka koncové wítilny je 6 v, 5 w a
wětlo je 6 v 15 W
"Stop''
rloďe ČSN 3M319.
,|,up|ovaá cívky
- značky JAWA - jsou u'pevněny na ráLrnu,pod
rrádržkouna palivo.
lloulračka je v době kliťlu stroje na'pájena z baterie a zap1náse tlaěít.
kem na přepinačisvětel.
Zapa.IovadwíčI.ry- u typu 250 - PAL 141195nebo L4/?25 a l typu
350 - PAL 14/t95 nebo 14/24o. (Sviček PAL 195 použiváme pouze
př7z.ajížděnistroje.) Po zajetí namontujeme PAL 2'2.5nebo 240 podle
teploty okolí.
i_
I
4. sDzNAM
NÁŤ.ADÍ
Šroubovák
malý
Měrka na kontakty
Obal
Itukojeť
lJtěrka
l(líčkombinovaný+ 32/22
llustilka úplná
Zímek s klíčky
|\4
rlntollací páka s hákov1ým
k,líčem- 1 kus
Mrrntovacípáka-1kus
Poaná'n {'a'i U novějŠích
je s!'orkB. ,,58"
strojn
zřušona a zad!ú t}aŤho.
va,cl svět],o je z&pojeIo
na € ý oŤku .'57'''
'I
l
obt' 8' schefiar e|ektrické|lo Ž&p)e\|n .
I
rl
3. zN[Ífu.Í'NÍ No!ŤHo
I
16
3l5o
Dvojitý šroubovák
Klíčspec. hákový .i}.19
Kleště korrrbinované
Klíč trubkový .ll. 10
Klíč trubkový "1l=
14
Klíě trubkový .ll. 17
otevřený klíčoboustr. 4F5,5/7
otevřený klíčoboustr. + 9/t0
otevřený klíčoboustr. 1t |l/Lz
otevřený klíčÓboustr. + 14/t7
sTEo.In
|'ii přejímání nového stroje doporučujeme zákaz;nikov| aby překon.
l|.l)lovalvybavení stroje a zda je v př.evodovéskříni' v předních i zad.
rrir'htlumičíchlrmitů olej. Výšku hladiny oleje v převodové skříni určuje
|r rrtlrolní otvor' uaavřený šroubem M 6X8. Nalévání oleje - viz
..írlll'II., kap. 2' ,,Mazáni stroje',' o tom, že je v tlumičích kmitů
.|.rlrl'lrtečné
množstvíkapaliny' se přesvědčímetím, že sflačímepostupně
t7
přední, potom zadní část motocyklu co nejvíce, a po rychlém uvo]
kontrolujeme, zďa zpětný pohyb je tlumičem přibrzděn - bez nát
Případně projedeme se strojem krátký, nerovný úsek vozovky a sl
jeme, zda vidlice nebo zadní pérovánívolně nehoupe, nedoráží'nel
nebo neklepe Upozorňujeme, že u tohoto typrr motocyklu závisí
hodlná jízda především na správné činnosti olciových tlumičů kn
Nový motocykl musí být správně zajet, nežli můžebýt plné r
jeho výkonu. Svědomitým a opatrným zajižrlr-lnírn
pmdloužíme
nost součástí,a'proto se řiďte poďe těchto pokynů:
|'rl ujetí 50o km v1rněňte olej v převodové skříni. Druhou v;foněnu'
rrlcje proveďte po ujetí 1500 km. Viz část fI kzp. 2, ,,Mazáni
'
stroie".
a) Michejte pohonnousměs v předepsanémI'omi'ru' Do ujetí 1000
dávejte do paliva olej v poměru 1 :18, clrr]5ltu km v poměru 1 :
a po ujetí 1500-2000 krn 1' : 25.
b) Zajíždéciryclrlosti u 250 ccm:
Do ujetíprvních500 km nepřekročujtemirximá]nírychlosť,:
při 1. rychlosti
při 2. rychlosti
při 3. rychlosti
při 4. rychlosti
15 km7/lr
35 km,rh
ob|.' 9' Ko,t)'oini a |I}|i(i utt,)ř 0k j.
50 km/h
60 km/h
z'aiiždéeirychlosti u 350 ccm:
Má.x'
rychlcsl
Do ujetí 300 km
Po ujetí 30Q km
Po ujetí 700 km
Po ujetí 15o0 km
Po. ujetí 2500 km
Po ujetí 3500 km
Po ujetí 5c00 km
Jchlt
k. DlŮ llf. ] l ()''|lv
Šrollb voloot
poýole n o
50 km7'h
4 zlaÍezu
60 km/h
70 km/h
4 zářezu
80 kmlh
9O km/h
3 zttřezlt
3 zářezu
100 km7'h
3 záÍezl
ne0mczena
7/8
1i4
l/2
7/2
7/2
7/2
3neb2
l/2 I]eb 3/
3 zá'řeztl
c) Při zastavování nechte motor běžet v nejnižšíchotáčkách
d) občas překontrolujte všechnyšroubya matice,zda ne jsou
a po ujetí cca 200 km dotáhněte matice paprsků koli
18
oL.
ot.
ot.
ot.
ot.
ot.
(;. NÁvoD K oBsLÚzE.
A. Před jízilou
l'iils-zědčímese, jeli v nádrži palivo. Uzávěr nádtže se otvírá otoče.
rlirrldoleva. Dírku v jeho středu chráníme před ucpáním. Palivo po
jctí
pcrněru 1 :25.
':lr motocyklu mícháme s olejem v
Nlr nádrži jest namontován výpustný páčkol'ý kohout. Výpustný ko.
ll,lrltzajišťujereservu paliva, kierá postačíasí na 30 km (tento údaj
rra terénua rycl-rlosti).V případě využitítétoreservy
ávislý-na
1.'rrvšem
levý bok a tím přelejeme zbytek paliva z pravó
stroj
1,r,lrržírne
do
levé, t. j' k vý'pustnému kohoutu. Tento zbytek
náťlrže
1,.'Illviny
4
km.
k
ujetí
asi
'tlrilí
l 'r r'zkoušímenahuštění pneumatik. Tlak v přední pneu má být t,25
;r|1r, v zadní 1,5 abp' (při jízdě se spolujezdcem přihustíme zadní pneu
19
Dolatek pro tuze'msko: Motocyklista je povinen přesvěděit se
jízdou o správné činnosti brzd, světe1 á houkačkv' Ručí za čit.
poznávacích znaěek.
Dále je povinen vozit s sebou:
a) náhraitní díly - zapalovací svíčku s těsněním, elektropo
po jedné žárovce pro každý světelný zdroi,
b) nářad!
hustilku, morrtážnípáky, šroubclvírlr,klíčpro menší
vy, klíč na svíčku,
c) zdravotnické prostředky - kapesní obvaz a patentní lahvičku
ního desinfekčníhoprostředku.
oťevřeme výpustný kohout, uzavřeme příchoťlvzduchu do karbu.
rátoru pootočenímpáčky uzavíracíklapky a karburátOr .přeplavíme
stjsknutím přeplavovacího kolíěku (PřeplavoVání a uzavírání vzdu.
chu provádí se pouze u studenéhomotoru.)
Zasuneme klíček do spínací skřínky a stlačíme jej. JeJi baterie
v pořádku, rozsvítí se červená kontro,lni žárovka Nesvíti]i žárovka Žlutá ,,N'', musíme zasunout chod naprázcnc mezi první
a druhý převodový stupeň. Při zapnutém zapalování nenecháme
stroj delší dobu stát, neboť by se vybila baterie, případně by se
poškodily ochranné odpory nebo zalalovací círr'ky.
Další povinnost řiďčů - viz Úřeťtnílist I, č.86' 87 ze dne 7. 7.
č. 196 - Vyhláška MNB o provozu na silnicích,
č. L97 - Vyhláška MNB o podmínkách pro provoz vozidel na
silnicích,
Íbťn'''
-
VyhláškaMD, pozměňující
některá ustanovení
12
obr.
10, Po|ohE
p!i,čI|'1JŤ,ijt}Lstné|Lo |il)ILo1ltxL
0. př iDod, w-,ii a u 2 a,LJř c,,L
1. |1,l(anli přLŤod' pali7)t}, ot"Úř !x1
B' fioztočení motoru
P. pŤi7,od, palfu& uěd,Dře,,
3. reseŤÚ'|tí přfuad p&l,íŤq otetřert
obr. 11' vzdALchoýd' I,lúpka kaŤburú,ton|
.
(DoďoŤoD|Id Ťo.troha- Úzilúch ot,eĎŤen;
soisló po!,óba - 7)2du4ttúzo'DŤe1l)
Mírn]fontlakem nchy na nášlapnou plcšku, upravenou na náboji
řadicí páky, zamáčkneme páku směrem k motořu a současněii
do polohy vhodné pro nastartování. Poté scšlripnutím
1loctočírne
páky roztočímemotor. Po naskočenímotoru se páka samclriinně
vrací do vodorovnépolohy. V případě potřeby můžemcmotor rilzlr;čit při zasunutém převodním stupni, vypnemeJi rutinčlspojku'
27
.
l
I
t. (lr,rro sn NUTNo VyVAROVAT
C. Jízda
a) Při rozjíŽdění sťiskneme levou ntkou páčku spojky, lwou
zasuneme plvní převodový stupeň pohybem pákv nožního
vání směrem nahoru a páčku spojky za stejno.rněrnéhopř
|\l{'l(,ruškodí' když jej necháme dlouho toěít ve vysokých otáčkách
tr'r tttístě,neboť ňeni óhlazen jako při jízťtě.Nenecháváme zbyteěně
r||rrrlro vypnutou spojku, neboť korkové vložky lamel by se příiiš
ryr'lrle opolřebovaly. Při jízdě do kopce nepomáháme nikdy motoru
trrrrzpůsobem,že necháme spojku ,,prokluzovat'', nýbrŽ včas zasune'
převodcvý stupeň, ale nejezdíme zbyteěně dlou}o na pťvní
''r.'nižší
l vr'hiostnístuneň.
Doporučujemez počátkuv1pínatspojku ručnípákou, než
cit' při jaké rychlosti možnonižšípřevodový stupeň bez
yypínánízasunout.
ilin
ni
l
'l
Upozorňujeme' že mezi třetim a čtvrtým převodovým stupněm
neznačený chod naprázdno. oba chody nlrpr.ázdno se zasunují
šlápnutíni páky do.poloviny zasouvaciho zďvihrr'
b) Při zastavování ubereme plrm, stisknerv'epíku s.ooikv.
a přesuneme zasouvací páku tlo po'Jolry ,,chod naprázdno''
prvním a druhým převodovým siupnénr. ,1eprve potom
spojky povolíme.ZastavímeJi jen na králliou chvíli (na křižov:
a pod.), přesuneme zasunutý převodový stupeřr na stupeň p
a spojlru podržímevypnutou. Při brzděrrí potlžívámetéžbrzďy
přední kolo, avšalr o něco později než brzdu zadní a pouz€ v ]
mém směru jizďy. Po zakončeníjízdy uzavřeme palivový ko
vrátíme klíčekspínacískřínky do nulovó polohy a vyjmeme je
případně zajistíme stroj proti krírďcžiuzirmr]clrím.
Po dclrončenídenní jízdy doporučujLrrre'po uz-avi'enípalivové
drže,nechaLstroj běžetr' nÍzkýchotíilkách t'ilk diouho, až se pi
v karburátcru spotřeblrjc. ole.j ob.'l::onýv pa)ir'use usazujs v
vákové komoře a můžeucpat tr yslrr'r.
l}. Cinnost elelrtrického zař.ízonítr;ři roztáčenímotoru a při jfut|ě
Po zasunutíklíčkudc spínacískřínky a zapojenémzapalorránímusí
rozsvítit červená žárovka, při sto jícírl motoru. To znarneút, že dy
namo nec]odává prcud zapojcným
spotřebičům, jež si berou
z baterje.Žárovka,,N,' svítí,je-li zllsunut choď naprázdno mezi pivni
a cruh1;mpřer'odovýrnstupněm. Stoupnou-lipo roztočení
rnotcru otá
ky přes 1300 ot/min., zhasnc čcrvcrríržárovka, baterie se nevybí
spotřebiče berorr proud z dynama tr přebytkem proudu je baterie
orJena.
22
23
|rzÁNÍ sTRoJE
I I . U D RZB A
1. ČIŠTĚ\ÍsTRoJE
Jednoduchá hladká linie. motocvklu umlŽňttie snadné čištění.
urnýwámevodou, nej)épepomocíhouby. Čásliznečištěné
olejem a
chem omýváme petroJejem Při mytí strojc rlbáme,aby voda
do karburátoru, světlometua brzl. Chromor'rrnéa 1akovanéčásti
me a vyleštímeflane]emnebc ielenicovoukírŽi'Lakované částim
leštit též)ešticípastou na laky.
Vodu ze žeber válce odstranímenejléperoztočenímmotoru, po
zahřátí se voda vypaří.
Poznámka: Benzin, petrolej, olej rozpouštígrrmu (pneumatiky,
jeti řidítek' stupačky).Chráníme proto gumrlt'ó scučástipřed sty
s těmito kapalinami. Rovněž zadní svítilnu, I{tcrá je vyrobena Z tr
styrenu je nutno obzvláště chránit přeď stykcm s uvedenýrni
nami' které nůsobírušivě.
l''
13
ot,Ť. 12, Mazuj|
24
plón -
lc,d
oJejed'o.paliva..v..'Y:I:T1 . 25.
přitláním.
''|.'rie maán samočinně
plním!
olejémpravidelněp: ujetí
skřili V létěi v amě
. r rrrlot.ou
pó skončen'í
.jízdy,kdy je
neilépe
p"ouaai.",
or"'i"
tň;;
nečistot.
většinu
ole l vYlJ|d vt s Sebou
';ň'ň
e p lv..l'e p lv
i,il,'T."ůj^išě
t ' ' r a o le j je št ě tř"piv.T"prv
"i"l ""ťl:j.:
i li;i'*".':t""
odcvé
";:li? ix['"",'
do.přev
eme
na'ei
lx'' i."|:.'3"'.
l
vvltact'ov"cíH"jj:J:f
;n0.;cň
.i;i#.;ši
,i:i}ÍT:.r:n:,T:ť:
;i'ii":'.Ti:ťiJ-31'l'::l{:ífi
tiT\'"Y';i;Íá{f
"1Tt[Ť.*Í
Nikdy
pouzrt.
znovu
příště
můžeme
)'Í:l'i.J11Ť',"J".l.ir;J1::j"
,3ťilť[l.t;;:''
*""*.."#:'
iii'|",'
"j'",;iq
Í{yť
&'.i':'
$
l.
olej
pa
clně
p
ří
a
hladinu
o
čas
".ffJ|.í"'J'J"ii""1|",':,"
;Ť*"i #:",T
tioplňte.
l4
straia
obt-
73. aaPd.Í
plón
-
prat\L :ltrtttttt
2ó
-
I
TABULKA
' Í':i: ,,.ml*
Misto mazá.ní
i i"";x;
mlsta
]
l ,*
I
'
Čc,py.pd.č.kípÉed'rí
,.*.
-'
brzda. sp()jkar
.
tooo kln
i
]
.t
I
olej FIPU
ČePl' vahadel přerušo. l
Ýaie
7
1' (2|
olej BPU
7
1
tu]r Av 2
oťočná r.ukojeť plyťLu
8
1
tu'k ..1.o0
PohÓn r}Ťhloměru
9
l
]
i
lpoď e
I pot ř eb}
I
l
26
\
,.
l1
l\
r.:p|i
:
{
1
olej EPU
l{)
1
tuk A o()
Kl!Čc br.zd
ll
2
utej EI'U
Čep sťojánklt
]3
1
tl&
řet.
ll.''ič|."" v hlu,vě
Kďa
ložj.sl(l!
kolll
'.ámll
pc l Í'va n L
H.el|n L t eleskoÍ}ick. l
yron ce
. Do i".luainu
o| )l. ' tl'
v ! y )1 lš tě )| i
ol| )! : ! ř | ' 1 , o! 1 oť I c! |
A oíJ
14
]i
])lej l1l])l';
t1xl.itiaběžív olejovélázni (o]ej z převodovéskříně).
ti
1
tllk Á\: |]
|li
i]
tll]{ ÁV :]
l;
:
tllk }tV 2
l:.
:'
i,
2
přcdní vid|ice: Po ujetí pn.ních 1000 km v.ypustímetlumicí
t'|rrrrrirr
..t''1z oůou ramen vidlice pó vyšroubor'ánívýpustnéhošrorrbu (]4).
(p-odrobněpo\ y l,.,.'irreparabolu a se.imemehorní kryt svétlcmetu..
přístup k horrrvolr-tjli
;' 'i'.,' v přřučce. část III', kap. 10), abychom si
(3). Po vv
vid]ice
trubek
(1),
z
..','. ,'lli tlcím
které vyšrcubujeme
(někrrlikrírt
benzinem
vidlice
rameno
každé
prc'pláchneme
llí
oleje
;'rr'tl
ZaŠrrltt.
vyschnout
. rl . i 1,ropéruie,i''e
) , benzin v;'pL'stímea ncclráme
'
(t.t|l
l5í)
ranrcno
(1il
keŽt|i..
napiníme
a
r,',..''...i
Šrorrby
"ýpouštěcÍ
ll|,rrrriřovóňo
oleje). Da,lšípravidelnou výměnu oleje,netri ntttltrl 1rrrll'
. | |.I l)ouzepo případnédemontážividlice nebc výměnč.optrir.r.ltr'ttill
(Viz
]l))'
i:obť.
km.
po
ujetí
2000
r' ,''
Dopoirrčujómekontrolu
''i'
lItttrti'.i
/'li|''i llumiě: Nový tlumič má proti dosavadnímuzvýŠt'tl.rrr
jtl
Ilr|i'
tts1rr,řl,r.ll,rrr
a
pružiny
tvrdcst
přestavovat
.l' 'rrrr.'ll,možnost
;:'' r':'rk 1rll'r
Doprrl'rti'tt.i..
olej
doplňovat.
r''
lr
ylo
nutnc
tiumičový
't'
rr;'t''t r.' r'1tttyIi
' Il ' Il'l r,., uietí t0.000 ;ž ]5.00Ó km. Přínlrrlrr.''
.Iilrri'
r.rlllrrt'trí'
r'
prov.'st
(50
cm.) dopoťučujeme
' ' '.'.,..i olejó
lttkr.rtr
prarlltrrr't.lr
|{..l (l |žiska)promažemepo denrorrtáži
'
Tlunliče krnitl"i z',dnih()
I
I t : 2,.'
^]éi
seklin(láInÍ řetěz
I-o.žis]<.] zad'
i
v
Přovodo.vá skfiň
r rropDlent|
I.arrrka bolv(leúú
8ooo k.
Druh mazaďa
olej EpU
Pře1.o(loýá sIďíň
(výlrrěna)
5ooo knr
v lótě
2
'
] aooo t..,r P]st přenlšo\,"ače
;
'
l
S
il
I
MAZÁM
tllunióc'!, j. l} icj
olej DŤ Mi\
',',.i
7'ardni k.yvna vidliee: Čep zadní kyvné viďice,
olejem z převodové skříně.
je samočinně me
Rovněž promažeÍneložisko zadního řetězového kola po předchozí
montáži (viz: část III., kap. 4) vyjmutí zadního řetězového kola.
'
Primární íotézje zt,e|azakryt víkem skříně' běžív olejovéláznil
vyžaduježádnéhoošetřováni.V případě opotřebeníje nutno jej
rněnit' Při v:foněněmusímerozebrat spo'iku. (Doporučujemeprc
v odborqédílně,která má vhodnénářadí.)
Selruncární řretěz ošetřujeme po ujetí 500o km. Demontovaný ř<
vypereme v petroleji. Po oschnutívložímcřctčZ asi na 3 hodin]ú
mírně zahřátéh.o mazaďa, pak vyjmeme, mazadlo na něm
ztuhnout a řetěz opět nasaďme. Demontáž krvtu řetězu.
řetézl a montᎠje.popsána ve stati III.' kap. 3.
D}'namo: Po ujetí 300o km sejmeme pravé vÍko motoru a
několika kapkami oleje čep (čepy) vahadel přcrušovaěe. Přim
cpatrně' aby olej neodstřikoval na doteky přcrušovače.Plst na
nasytíme tulrem.
Lamka bowtlenůspojky' přední a zadní bndy a plynu mažemepo
3000 až 5000 km několika kapkami oleje EPU'
obr' 75' t]Dolněn't řetěaoDé spojky
otočnou rukojeť plynu mažemepo ujetí 5000 km tu,kem po
rukoj:ti s řídítek' Vyšroubujemešroub upcvňujícízátku z
rukojeti a rukojeť stáhneme'
Pohon rychloněru mažeme několikrr, kapkami oleje EPU po u:
3000 km, když vyjmeme z reflelttoru rámeček s parabolou (viz čl
III.' kap. 1o) a odpojíme rychloměr.
Kuličky v hlavě řízení mažeme tukcm při příleŽitostnédemontáži (
čast I1I., kap. 11) nejméněvšak po ujctí 80o0 km.
'
tlr
i
;
obŤ. 76. seřÍde|IÍ'br:ty
B
3. sEŘuovÁNÍ BBZD
Plnonábojové lyQv notocyk]u jsoq bohatě ďmensovány a
kryty proti vnikání vody, která by sníála jejich účirrnost.
Vjržad
oběasnéseřízení'když je obloženíčelistíponěkůdopot'řebováno
brzd vyžadujídelšíkrok) '
Brzdy seřizujeme otáčenÍmkříďových matic. Po seřízení
jeme kola, která se musí lehce otáěet. U zadní brzdy s
_ viz kap. 8.
spinač
''Stop''
tlušezjistíme, nejlépe ponořením do vody' v kterém mí..tě je duše
1rcškoiena.Místo si označíme(třeba tužkou)' duši osušímea opravímetímto způsobem:
V místě poškozeníduši lehce zdrsníme kouskem skelného papíruZdrsněné-místop.otřeme lepidlem na gumu a te,prve po oschnutí
Icpiďa přilepíme áplatu, kterou jsme přecltím zbavili ochranného
r'ó:"p.'.Žápňta. muii týÍ aouře p}itiskíu.ta,zrjménana okrajích.
iJeIďmístď zaprášímeklouzkem, aby se dušev místech,kde byla
natřena lepidlóm, nepřilepila na vnitřní stěnu pláště. Plášť dobře
rprohlédnemea hřeb, který přípaclně v plašti zustal, oťlstraníme
kleštěmi
4T.P}I'EUMATIKY
1il
Ťrvanlivost pláštěprreurnatikyzivisí na tlaku vzduchu v duši s
jemužje pneumatikavystavena'Všeobecnouá
dem na zatižen|,
při nušt9nípneumatiky je, ž.emá být rrahuštěnatak, aby mcL.
i při plnémzatíženÍ
svůjpůvodnítvai. Jízdana podtrušiěnÝttr
tikách způsobujepřelámání kordových vláken v bocíchňláš
Tlak v přední pneu má být 7,% atp, v zadní 1,5 atp. (př.
spolujezdcempřihustit zadní pneu na 2 atp.). Doporuěuieme
Doporu.ěuiemrkon|
lovat tlak manometrem. Je známo, žetlak v pneu pn atouh1icnjlzar
y-tftě. (nortf d5ty)stoupá. V zi!ě při sněhůa náledímůžemďpt
pneumatikách (zlepšíse tím ovlátláď st]ro:
€stečně podhnšlě-ných.
Upozorňujeme ještě' že pneumatikám šktdí olej, benzin a prui
slunce. Občasprohlédnemepneu a případněodstráníme
seknutédo vzorku pláště (ostrékamenky, sklo a pod').
Netěsnost ventilku zjistíme po odšroubováníčepičkvventilku a
navlhčení.Tvořlli se vzduchovébubliny, vzdůch-uniká venti
V torn připadě dotáhneme kuželku ventilku (k tomu slouží
ventilku olatřená
Když toto opatření nestačí,vyšróut
-.výřezem).
ventilku
a nahradJmeii novoir.Doporučujemeópatřit
;.eme'kužel,ku
do ásoby jeden,dva náhradníkusy.
PoŤ\gz€ l 'o.u'duši opravímezalcpcním.Za tím úěelemsejmeme
z ráfku takto:
V$roubujeme kuželku vcntilku a vypustímei zbvtek
Matiěku upevňujícíventilek k ráfku sešroubujeme.
Kolo
a okraj pláště v místě protilchlóm venti|ku vúačímedo
.niny
niny rrífku.
ráfku. Pomocímontážníchpák převléknemeokrai D
okryj ritku'
oxral
rlífku' Je nutno
při tcm
nutno při
tcm dbát'
dbát, aby
aby nebyla
nebyla neonatrnosti
neopl
skřípnuta a poškozena duše Když byl piášť po celém obvodu
s-unut 'přes okraj. ráfku, vytlačíme vent|]ek z*é|a.z ráfku a vyjn
duši. Po vešrpubování kuželky do venti]ku a mÍrném na[Lu
30
I
obr.
1',. Řez tó!ke,,,
a p,l.6v -
Ťia,ú|iž pl&tě
l,;rótrrílmontážpneurnatikyse provádí takto:
nahustíme,vložímedo pláště'lrterý jetlnímokrajem
llrrňi částečně
r,ílrrt'rrl
v ráÍku, prwléknemeventilek otvorem v ráfku a zajistlme
(nedotahovat).Pak přesunemeokmj pláště nejprvo
tltrtlit1kou
v rrrístěproti v€ n ti|ku přes okraj ráfku dovnitř, přidržímejej
pákou přesouvámeplášť
místěráfku a montážní
v trrrhloubeném
ventilku'Tuto práci pro}
po
aŽ
dojdem.
obou
stranách,
1u'irtrr1rně
opitrně, abychomnepoškodilidušipřiskřípnutímmezi okraj
i,Í..Ilr'ic
o ráfek.
1r|íril|ri
|x|o;rr'rr|r|uše je práce provísorni, nutná na cestě, kde byl sebrán
1rlllit.rrrrrlr|rodiý h}ebík. Tlvalou opravu provede nejlópe vulkanisační
i||||| ll,'vtx1Ž plašťpoškozený o ostqý kámen nebo rozbité sklo dílua
t | t r l t l r . . ' l r t.r t vÍ.
I
5' NAPn{ÁNÍ ŘETĚZU
Uvolníme hřídel zadního koIa, t. j. matici hřídele a matici
řetězového kola (poklepeme na hříťlelí matici pouzdra). Pak
přeťlní a zadní matice napínáku řetězu, seřizovací matice stejnomi
utahujeme. Nikdy neotáčímqtěmito maticemi silou, neboť bychom
škodili závity. Po seřízení utáhneme pečlivě matice napínáku, po
matici pouzdra a nakonec matici hřídele'
Dbárne' aby zadní 1íro
o sledovalo stopu předního, seřídíme též zac
brzdu, neboť po posunutí zadního kola by nám stále přibrzdbvala,
překontrolujeme spinač''Stop''. Napnutí řetězu překontrolujeme
ujďí každých 100o km. Sejmeme víčkov krytu řetězu a stlaěíme ře
Pnihyb řotězu musí být 2 cm' při za1,Íňenómmotoc'yklu.
obr'
obr'
32
18. Bprúu,uí DLontIi|^ž
I,,Le|!,||4tik!
||l, '
'n v ý \ k | | L) k ry ht
ř eť ě 2 1 l
19' [email protected]índni ŤetěEu
6. sPo.IKA A JErÍ saŘÍzENÍ
ZjistímeJi při jízdě' že spojka prokluzuje, odst'rittlImevětšinou závadu
víka) samo.
tím způsobem,že seřizcvacímšroubem (v otvrrrtl 1lrlrvého
ěinnéhovypínáníspojky pootočímeo'1/6 nclllt : {i .|oleva Doporuču.
jepe občášseřídiť přesněji ruční i'samočinrrrivypinání tímto způ.
soDem:
a) S,eřizovací šroub ručníhovypínání (2) trlrr:lltr zlLšroubujeme,čímž
uvolnímeručnípáku.
z, vačky (6) samo.
b) očistímebenzinem nebo petrolejem ntrt1irilrr|y
činnéhovypínáni a z vypínací kladky (|.)).
vypínánía poc) Prsty levéruky uchopímekladku (5) siltttrx1ttttti.lto
hybujeme s ní směrem k vačce a zpět'
vypínání
d) Zjistímeli vůli' otáčímeseřizovacímšroubl'tttll rrnilčinnóho
(4) doprava tak dlouho, až zjistíme,žc tttt.zr.l.lt
rngzi klrr(llrou(5)
a vačkou (6) je asi 0,1 až 0,3 mm.
e) Seřizovacímšroubemručníhovypínání (2) lr'řir|ínrtlrttr:rrIvypínánÍ
před
tak, aby páka spojky na řídítku měla mrrlÝ l.|rlrrlntt1rr.írzrlno
záběrem.
obŤ' 27. scke,ka saŤLočiknéko,ÚupL1ui1.í
spoj|t1!
7 , Řddioí a staŤtoL'a.í pó'ka
Spojka
J. v lj pinaci tlj čk!' spojky
s opěrkou,
4 vypínací tyčka spojk!
N os,rík wpfuaá|,o zařÍzeni
6 . N1,ličko
34
7. Pdčkd
ŤItd|iko
ill I r|!t |l|
8. s eřidoýQaÍ' š1.o1.I, sl l,,| | ý' I l l, l l. h o
ývpíná Í
9. Ktradk& sa noči ,|(hl) |.ll I,i1l|i,Li
Ú |a?i, l|L, |í
10, vač |ca salnoč i, l |l1:l|
17. Míska
devším správně seřízen chod naprázdno. Provádí se vodorormým se.
Í,izovacimšroubkem. K dosaženíchudší směsi šroubek povyšroubová.
váme, bohatší směs dosálrneme zašroubovánínr.Při chudé směsi ide
motor těžko roztočit, má sklon ke zpětnému střílení do karburáto-ru'
přehřívá se a ztrácí výkon' Výfuk nabíhá barevným nádechem.Bohatá
směs se projelrrje těžkopádn;fon během motorLr, z výfuku vychází
tmavý kouř, r'nitřek karburátoru černá.
1,.,sr'.jmutísedla. Po odjištěnídvou háčkových uzávěru muŽetltcsc'
víko tlumiče a vyjmout síto ěističea vnitřní vložku. Vnitřck
1rrllrttt'
l]rrrlličesání vysušímeěist]Ímhadříkem. odtokový otvor, který spo.
l|l.jcprostor skříně pod karburátorcm s prostorem pod pravým vílrcm
rtrrrtoru,
nutno občaskontrolovat, zda není ucpán nečistotou,příp. jel
vt'čistit.Pohonná směs, která'přetcče z karburátoru při přeplavování.
rttusímít možnost odtékání.
1tpzornění:
|'řeplavení karburátoru slouž pouze ke zvýĚení hladiny paliva v plo.
vlrkové komoře, při čemžje zcela zbýečné a pro natočení motoru
přeplavovati karburátor tak, až palivo pňetéká do tlumiře
ucúčelné,
sání, kde můžedojít k jeho vznícení.
t|. ÚDRŽtsA ELEKTRIoKÉHo
zAŘuE}[Í
Kabety občas prohlédneme a místa s poškozenou iso'lací ovineme iso.
lační tkanicí. Poškozená místa by mohla způscbit zkrat a případné
zničeníbaterie.
obt' 23' Kd'rbúTd,tor
v9lný běn motoru (pracuje při plně uzavřené rukojeti motoru) se.
řídíme. zkrá.cením. nebo 'prodloužením bowdenu plynu a zaiištěním
šoupátka,. aby .úplně.-uedosedalo,
dorazov;fon šroub[em (šikmý šroub
na boku hlavního tělesa karburátoru). Šroubek se nesmí niŘdv vv919ubovat Karburátor se nejlépe lyčistí, rozložíme.li jei na jeonouiio
díly a tyto omyjeme v čistémbenzinu. Veškerépoškozeněa onotřebené
díl-y
noqýrni. Pruchody ústrojívoňoběhu vyi.isííme pro
-nahradíme
jemnou žíní.K čištěnítrysky nópoužívejte tlráiu ani iiných
tažením
!y"'0ýs| předmčtů, protože snadno můžétejemný otvor pl'ikodit.
je zašroubována z pravé siraný nad v.rlnr'bč'žným
ýol1opěfoá--t1vska
š.roubkem.5lavní tŤyska J.eumístěna v plovákové kornořc, llrkžc k jejímu l'yčiš'
tění není třeba lryjímat karEurátor z motorlt, a tt' postňčí
sejmout víko plovákové komory s plovákem. Po ujetí kaž(Iý('Il3Ó00 km
y.y-jTg-9 čistič'vzduchu, a síto vypereme v čistóm br:Iri,iIrtt.Po vy.
čištění.jej prolejeme olejem EPU. Jezdí-Ii se v 'prašnóm prostředí,
pruvá;|íme čištěnínejméně 2 X za 3trJl} km. Tlumit sáni .ic irřístupný
36
Zapalovari svíčku občas očistíme, kar'
bon opatrně seškrábeme, případně se.
řídímekontakty na vzdálenost 0,5 mm
opatrným přihnutím kontaktu na těle.
se svíčky.
Pojistka je umístěna v bakelitovém
nouzdru v levé schránce veďe baterie.
Při v;6rěně nepoužívejtepojistku sil.
nějšínež 15 A.
seřizujeme po povolení
Spinač
''Stop''
bakelitového tělíska
šroubu posunutím
spinače podle potřeby vpmvo nebo
vlevo. Kontrolujemc jci vždy po seři-.
zování zadní brzdy'
Úi|ržba dynama: Po uietí prvních 200
km zkontrolujeme, 1lřípadně seřídíme
vzdáJenost doteků přerušovačea seř!
tlíme předstih' viz odstavec
',Seřízení
přcdstihu''. Po 10.000 km zkorntro]u.
jeme opotřebení uhlíků. Jsou.li nižší
než 8 mm, v1.rněnímeje. Nepohybují.li
Ob r. 2 1 . V ! . tD trtl p oj isltil
óí
c) V teto poloze seříďrrre seřizovacítn šroubem lzdálenost mezi dotekv
přtrušovače' VztláIenost měřÍme měrkou dodávanou v nářadi.
Slabší plíšek měrky procháá mezi doteky přerušovače vsuvně, sil.
nější plíšek nesmí projít.
d) Natáčením klikového hřídele vlcvo (zpět) snížíme [rolohu pístu
u typu 25O o 4-4,2 mm, u typu 350 o 3,2-3,4 mm.e) V této poloze kontrolujeme opčt vzdálenost mezi dotekv přerušovače a maximáIní vů]e můá být 0'05 mm. Měříme ocelovóu p]a".
Žetou nebo cigaretovým papírkcm, který musí me.zi doteky vsuvně
procházet.
f)
npzi do,teky mrcnšínebo větší, povolíme oba šrouby upev.
'J-e.|íyule
ňující nosník přerušovače ke atatoru a natáčením nosníku doprava
(lrile se zrnenší) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost
doteků na 0'05 mm'
a) Po
seřízení šrouby opět dotáhneme.
h) Při seřizování přetlstihu druhého válce je postup shodný a předstih seřizujeme druhýrr přerušovačem.
obŤ' 25. Měřeni odlrhu pŤen|šoDu\'
. s€ volně v držácích, jsou zrrďištěny. Vyjrrrerne je a očistírnc benzingm.
Tltcí plochy uhlíků nikdy nepilujeme a při zpětné montíži dbáme,
abychom je zasaďli tak, jak byly původně. Kolektor .čistímchadří.
kein namóěen1irn v benzinu. Větší opravy dynama dávámc provést
v odbomé dílně.
Seřízení předstihu: Jelikoř tato práce se provádí stejným způsobem
seřízení složitější't. j' u typu 350.
u typu 250 i 350, poipíšeme
Upozorněrrí: Předstih levého válce se seřizuje spodním přer.ušllvačem.
.
Př.edstih prravého váJce se seř.izuje horním přerušovaěem.
a) Vyšroubtrjeme svíčku válce a do otvrořu pro svíčku vlrržírnenebo
našroubujeme měřiťllo (indikátorové hodinky se závitcnr M14)(
1,25, speciální měrku nebo rofllý drát).
b) otáěením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezrreme horní úvr.aťpístu.
3t|
obŤ' 26'
DU,r1o1tao
-- 250
ao
Baterie: obsluha je jeťlnoduchá' Udržujeme hladinu kapaliny (má b;ýt
ve všech komorách ároveň s narážkou urmitř komory), hustotu ka.
paliny a nabíjení'Kontrolu hladiny provádíme častěji, nejméně jednou
z'a čtmáet dní. Nebyla-li kyselina vylita' doplňujeme destilovanou vo.
dou; byla-li vylita' cloplňujeme správně ředěnou kyselinou. Do,plňujeme
pokud rnožno před jízdou a nenechá,rnečerstr'čdo.plněnoubaterii sLát
dé]e než 1o hoďn. Každé 3 měsíce dáme v odborné d.ílně nřezkoušet
hustotu kapaliny, která má být 30 až 32 Bó (mčrná hustota 1,26 až
1'235). Sprál'ná hustota má r'liv na nabíjení a <lrráníbaterii přtd za
mrznuttm.
Vybitá baterie
Hustota
l]od zmrznutí
z L/4
z l/2
z 3/4
úplně
r,24
r,23
_ 40.c
301'c
- 20,c
10'()
1,185
t,74
Nejezdí,li se delšídobu, je nutn.o bal'crii vyjmout, uloŽit v suché míst.
nosti a ošetřit ji ja}o na stroJi' t, .i. musí být zjišťován stav nabití,
cloplňována destilovanou vodou a dobí.jcna.Doporučujeme alespoň jerl.
nou za dla měsíce ji vybít na polrrvirlníhodnotu (proudem 0,5 A na
napětí jedné komory 1'8 V) a znovtt nabít proudem 0,5 A' Při připojování baterie na motocykl mue| být připojena f pótem na kostru.
Spatné připolrváni baterie by mělrr za následek přepálení pojistky a
odma8netování dynama. Kontekty brrtcrie urlržujte čisté.I.ehký nátěr
vaselinou ochrání vývotly pfud korrlsí.
Seřízení ilopadu světel _ pFovddíllc rraklápěním paraboly pomocÍ
knoflíku na horní ěásti rámďku rvčrt|rlmetu.Po rovolení knoflíku. oosouváme iím dopředu (dozadu), trž,vyregulujeme dopad světla' Po
správném nastavení dopadu evětla, tttíhneme opět knoflík
9. DE(ÁBBoNISAoD
Po ujetí prr'ních2000 km vyč|st|mevložkytlumičevýfuku. Čištění
opakujemenejpozdějipo ui:tí kttžtlých5000km. Vyšroubujerrre
s boku
adního konce tlumiče upevňovttcíěrorrbek a vyjmeme 2ilní k1{fk6u
trubku. Vhodně zahnut]fu dróttm, nebo hákovým k1íčemna matice
qifultu' výáhneme vnitřní trubku a obě důkladnězbavímekarbooru.
Po ujetí 5&X) až 10.00o km doporučujerneprovéstdekarbonisaci (po.
tfubnédemontáže:část ÍII'' krrp. 6). Usazenézbýky spáJenésměsi
(lrarbon) snižujívýkon motnru a způsobujípřflišnézahřívání.
Usazený karborr na pÍďu' v hlavě vá.lce a ve v1ifukorrých kauálech
odstraníme orpatrným odškrírbÍrním.Současně odstraníme karboa:
z drái*k pístních kroužků. (Nc.||ópestar]í'rnroz]omen1irnkforržkem.)
Při opětovnémnasazenÍdejtc kr<lužkydo týchž drážek,kde byly před
sejrnutím. Po odškrábání karbonu dotyčnésoučásti vyleštíne, přď
montríží
omyjeme v čistómb€ n zinu nebo petroleji.
ol,r.
'8'
Eez tlu,|.iteŤL L-ÚÍ||.It1)
Ob1, 27.
gEO
I)llrrMno
-
40
41
.
III. DDMo N T AŽ n
A MoNTÁŽD
NÁŘAD Í
Bnz s PEc IÁ LN ÍEo
r. vYJMt]'IÍ mEDNÍHo
KoI.A
matici ( li. 22) hřídelea sejmeUvolnímebowilenbrzdy,odšnoubujeme
podložku.
Povolímestahovací
šroub( 1l'14)rra levékonme trÉrovou
covce kluzáku' HřídeI vysuneme a kolo vyjmeme.
Při montáži po zasunutí hřÍdele, navléknuti pór.ové podložky (ne.
opominout!) a po nasazení rnetice (# 22) pmpérujeme několikrát
přední vitllici. Pak teprve matici řátlně dotáhntlme a levou koncovku
kluáku stáhneme šrotrbem (# 14). Ještě jcrlnou překontrolujeme
pérování. Upevníme bowden a seřídíme brzdu trrk, aby se kolo volně
otáčelo.
obŤ. 29. vgirfuuťÍ'předníko kol'a
42
Ob't . 50. Vtlsrot ,l i it tilt Lt .:!ulrLiho
k. 'trr
I
3. SDJMUTÍ KRYTU
ŘnTĚZU
A ŘETÍ]zll
Pro usna'{\ění demontáže krytu řetězu vyjm(:nl(| zrtrlníkolo a seimepoloviny lrrvttt
]jíme poloviny
kr.vlIl lt
it kryt
kryt rozevřem€
rozevřeme
me praÝé.víkomotoru. Rozpojíme
záv|aěku ze šl.(,|ll|l(ll
šl.(,IllIl(ll
(pozbr! i předem vyjmeme ávlačku
Nato(:ímespojo.
) ' Nator:íme
vácí článek řetězu na zadní řetězové kolo, k|cšlř'nri-ncbo šroubovákěm
uvo]níme $'ojístku a vyjmeme spojoůací t]lírnrlk.Řctř:z vJrtáhneme a
clozadu. Pň mon.
ooloviny krytů' každou zvlášť, vysuneme sntč'r.crrt
táži íetěz,t postuprrrjemenásledovně: Roz,poirlný řttěz navlékneme na
řeLémvékolo a na krajní
krainí článkv
řlllč'zrrpřipelrríme
nřinevníme dráfw
články řlllč'zu
dráty.
sekundární
"ot.rmdární
protáhneme
rneme
řetěz
řetěz
ptl|r'vittr'tt
ptr|lrvitrrru
drátu
spodní
s;rodní
kr)rtu,
kterou za.
Pom'ocí
kolo a d'rátem
suneme do motoru. Řetěz navlékneňe na iitrlrrí řr'tt:z.ové
z.zchylime, aby'nám nespaď do kr;rtu. Pomot:írlrí1'rrprotáhneme tlruhý
konec řetězu horní polovinou kr5Éu, ktcrrrrr Zitsuneme do motoru.
Horní konec řetězu navlékneme na zadnÍ řtlltlzrlvó kolo, oba konce
řetězu spojíme spojovacím článkem a pojistk()ll I\l.jistkrLmusí směřogv1 výřezcm proti směru pobybu řet&u. Mezi sprxlnÍrr horní polovinu
krvtu vsuneme gumové těsnění. Kr;Éy stírbncnrr.šr.llttlx.ntrr maticí
a ňojistíme závlačkou.
Nový
Při výměně řďězu nemusíme zcela demonttrvtLl k t'.yl' Í.r,t,člzu.
řetěz připojíme na starý a jeho pomocí prolírltttlrntrrnrlvý řetěz dó
firnkční polohy.
mocí trubky. Při výměně ]ožiska z,adltiItrlřctězového kola postupujcmc
takto: Sejmeme chromovaný talíř tr vyl.lrzímerozpěrné pouzdro. S pravé
strany hlavy řetězového kola otls|r:rrlímeucpávku a ložiskovou po.
pomocnou trubkou. Novó
jistkri. Ložiško vyrazime Se strlrny tttt:tšcče
trubky průměru vnějšího
nejlópt: 1rrrrrllx:í
o.pŤ!
ložir|9
'nalisujeme
xrouzRu lozlsKa.
4. vYJMtÍIÍzAD\ItrIo ň'BfĚZ,ovÉ'noKoLA
Tuto demontáž provádírne po vyjmutí zadního kolrr rr kr.yI'rrřctězu,
Matici (# 32) řetéz'ovéhokola qlšroubujerrre a řetčztrvt,.krilrl společně
s cbromovan:íryntalířem lyjmeme.
5. lryMĚNA KUIIlxovÝCH
,l
I
lllr
I,OŽISDK KoL
vyjmeme viko brzdového bubnu s čelistmi. S obou strírn |ll;lvy kola
odslraníme ucpávky a na straně drážkovéhounašečevy.jnrcnrr'lóžisko.
vou pojistku' S protilehlé strany zanazime trubkou diuhó ltrŽisko ta}
da1eko,až !Žisko, které byIo odjištěno, vypadne. Zbv|ó |rržiskovy.
nzlÍne \a druhou stranu a vyjmeme rozpěrnou trubku. t'ozor! Při
ďemontáži loásr-k z předního ko]a musíme nejprve dcmontovat chni.
movaný kryt. Nová ložiska zalisu;1eme tlakem na vnější kroužek po.
44
&.
45
,o2v75 x'13
r*l--r
"t
ll
rl
obr. $' Ře2 ,IyředninL kolem.
6. DEMoNTÁŽ
IfIl\vY
7. vÍt}trENAPÍsTNÍc|rKtt()tJŽr(ť)
A vÁI,cE
at Motor 250 ccm: odpojíme oťi nádržky nn" palivo přívod paliva ke
karburátoru' odpojíme kabel svíčky. odprljímc výfukové potrubí.
vyšroubujemečtýři matice upevňgjícíhlavu.k.vá|cia hlavu.sejme.
me' Píst posuneme startovaci pakou do l|('llttpolony a valec vy.
sunutím Jejmeme.
Poznámka: NejdeJi hlava válce lehce scjttl()tlt, pomůžemeopatr.
n'irr páčenímšioubovákem mezi žebrem hllrvy :r válce v místě, kde
sě že6ra spojují v ná.litek. Po demontáži přikryjeme otvor do motn.
rové skříně, aby nevnikly nďistoty do klikr-rvóho prostoru'
b) Motor 350 cm: Postup práce je shodný s l)ostutrÉm u typu 250.
až na odpoiení dvou kabelů od svíček.Kažrlý válec i hlavu snímá.rre
samostat:ně. Při sejmutí válce nutno píst vírlce, který srrímárne,
posunout do dolní polohy'
obŤ' 35' od'poianÍpýÍukc.
oéhopotnLbí
48
Pístní.kro užky vyměňuiemc, .|r'li .it..iitlhspára (t. z,v. zámek) větší
než-o,8mm.(správná šířka s1rírr.yjl. í|,2mm). Šířkuspáry ,ii"tí-e,
vložíme.lisejmutý kroužekdo h()r||il:Ísli vílce (asi l0 ňm"hlúboko).
Krot4žkynejlépeseimeme použitÍnr
|ří sl;rbÝchocelovÝch násků Jetlen
plíšekvsuneme uprostře4.a'dvrr t| k(}|l('llpíStnícht<roužtr1.
Téhožzpů.
sobu používáme při navlékáni.
8. l.ruMUTÍ
I{AR'BIIRÁToRI
a) odpojíme přívod 'paiiva u nít|ržr.,
b) uvolníme kryt karburátoru gl.ňrrlttbtwÍt
ním upevňovací mauce ze
šoupátkové komory,
c) kryt vyvlékneme {r povolín|(!tt|x:vrltlvacímatice příruby,
d) karburátor vysurleme smi1'rtrntr|rlz;rdu,
e) při demontáži kttrburlittlru 1xlttt't:ltírme
tlumič sání na místě a stla.
čímepouze pryžrrvrruspo.jktt'
obŤ. 3.|.sejhrútíDúb(
obŤ' 36' sl:jhi!, lí hI I I |'!! 1, !1I (e
'''5t)
I
9|,!)
obŤ.38, sci,|,x1tl
í 1LI@|11t
t|ílc|.
+9
l
t'
9. DanroNIÁŽ
SR&IKY
Dernontáž spojky prová.dímepo sejmutí levého víka motnru. Ke stla.
čenímisek, které zachycují zajišťovocíkolíčky, poúijeme nejlépe
otevřeného klíě€ + 10. Misky stloěujeme postupně a postupně vyjí.
máme kolíčky(třikrat). Spojka má 5 lamel s korky a 4 (f 1 přítlačný
kotouč) kovové.Při zpětné montáži Vkládáme pnmí lamelu s korkoqfu obložením,která byla umístěna pod přít|ačnýmkotoučen.
hi
I
10. DEMoNTÁŽ
'
'
3.
4.
5.
6,
Ma,ti,e
h<,rnú
!r"t bka,
Pt1,žina,
KŤat ýÍužirrg Fóbtoa,ý kroužek
'1.
8'
9.
10.
77.
12.
Ma'tlno kh!,clllclr
Po1llilfo tch@úku
Poultlfo ,tomÍ
nogI,ěf|cu
PowdÍo dol,|i
R usd,lc
obr. !0' fu!
J
14'
15.
16,
I?,
18.
vapu,štěcí što|,bok
KoncoDkd
Ťnlb|ra tl'unLi,če
Tačka
P,st tlu'miče
před'l;l.vid'lié1
3
;.----....-_
S\rETL0METU
Světlomet má tři hlar':rídíly: objímku s prarabolou,spodnía horní čast
plaště.
..\
obiímku s parabolou vyjmerre po v5ršroubovíníupevňovacíhoĚroubu
M 5 na spodníčásti objímky, překlopenírn nahorrua lyjmutím uzávěru
s kabely.
['
fr
nl
ilr
ili
ilt
tli
lll
h
obŤ' 39. MofutdÉ píst,Lích kroužffi
50
51
Ilomi čá,stpláště sejmeme po uvolnění zaklapávacích uzávěrů uvnitř
přesrwné matice pohonu rychloměru.
pláště a po odšrroiuibování
Spodni část pláště demontujeme po sejmutí řicítek (popsáno v kap.
12), odpojení kabelů o bolvdenu spojky, odšroubování matice (iF 41)
s }rlavy řízení a po vyšroubování rrzavíracíclrzátek (.l].32).
Nyní sejmeme horní nosník viďice ď můžemevysunout spodní čast
pláště'
11. DEMoNT]IŽ
III,Alry
ŘÍZENI
A IiAM|r)Nr.] VDLICE
Nejprye sejmeme horní kryt světlometu, řidíI'ka' vyšroubujeme ma'
tice (# 41 a i]=32) a sklepnutím uvolníme horní nosník' S,peciálním
nástrčkov1fonklíčem částečněvyšroubujemc mlrtici, která přitlačuje
misku ložiska.Vznikne nám přístup k mazání kuličck horního loŽiska.
Posuneme hřídel hla!:y Ťízenídolů a můŽemc |)llmazat splldní ložisko'
Pň úplnédemontáži viďice vyšroubujeme matir:i llrx:clir,vytočímeven-
tilky na horních částech virIlit:r
rvýr:lt1rttbck, povolíme a vyjmcme
šrouby, které stahuií spodní tttxItilr,vysuttcmc jednotlivě ramena vlďice a hřídel hlavy řízcní. ( l,řr.r|r.lrrizi
rrvšcmdcmo'rrtážpředního kola
a blatníku.)
Při demontáži samotnéhotluntičr.1xrslttpu.jcmcnásledovně: Vyšrou(14) a vyšroubujemehorní
bujeme ventilky (2), vypouštťrlÍ
ňr..rrrllr'k
matici (1). Za 4atici (1) a tírlr|tr( |,i ) r,ytírhncmccelý'tlumičz trubky
(3) včetněpístu (18)' trubky (|(l) lt |rrrItcrlvky(15). Při zpětnémna.
sazenÍtlumiče do trubky (3) tttl|rrrrr|lrírttoho, aby kolík v koncovce
(15) správně zapadl do'otvorll v (llllt k|rrz1rku(12), jinak by seděl
tlumič šikmo a neměl správnolt f||||k(:i'
12. ŘIDÍTKA
_
o'|'()ČNÁ tt'llr((),t|'{'
Řidítka jsou upevnčnlrrlvčmit1i.lttrlny,kteréjsou staženyčtyřmi šrou.
by s mati ccmi M |{ |( trtnt1rřír|rr.(i
r'lyřl pérovépodložky.
po ttv<r|trč'trí
Ridítka můžemcst'.im.rttI
objímky s parabolou a po sejmutí
"'\
i
i
i
ob|
52
ll
LIa2d]li
I{ Iiček I IL|'{,11ě
Ťó',lfuIt
ob t'
42' M
:!i i l, ltlii', ]'. r Lhtě
rd , n!,
obt'
43. seřt"e,.'
otoča|ó filkoieti
53
horní části plaště světlometu (kap. 1o)' když povolímešrouby, které
stahují třmeny. otočnou rukojeť řidítka stáhneme po vyšroubování
zapuštěnéhošrvubu otvorem v gumovérukojeti a zátce. Tuttost otáčenírukojeti seřídÍmešroubkem v objímce rukojeti.
13.sE'MufÍ sEDLr
Na levéstraně otvorem v krytu pdvotímešroub M 6. zovirrneme ptdnÍ
ěást sedla a pohybern dopředu a vz}růrusejmeme seďo. Pod ňí'mje
po'mocná schránka na náhradní díly, hustilku a' umístěn tlurniě sání'
.l4.
DE[uoNTÁŽ
NÁDRŽE
NA PAI.Ivo
odpojíme přívod paliva a u předních záchytů nádrže vyšroubujeme
dva šroubyM8X10 a u zadnícháchýů průběžnýšroub s matici
(+ t4/t2) " Ke šroubůmpřísluší celkem tři pérovépodložky' které
neopominemepři naorrtážipodloát.
15. SEIMUTÍ SoHRÁNEK
A K'EYTÚ
Schrán}y jsou upevněny 3 šrouby k rámu stroje. Z pravé neopomine.
mé před demontážívyjmout spinač brzdového světla.
šroub (4F14)
S pravéstrany vyšroubujeme:matici (#12) a průběžný
(#
nobtí
palivo,
10)
u
zácttytu
šroub
zaÁ to zácltýu nádrže rra
(# 10) a matici poblížetandemovéstupačky.
a
šroub
-brzdy
S levéstmny vyšroubujerre: šroÚb (jt 12) uáchýu přední stupačky
stu,pačky'
a šroub a matici (# 10) poblížeta'udeÍnové
Npí vyšroubtrjemešest šroubů (M 3'5) na středním pásu krytů za
motoÍ€m a vyjmeme opatrně ěísti krytů.
ý^
abr. L4. awtžr.t sedt/'
ol,t'
15' Poio,"nt hoŤntrko tdchllt
t||.1kiča
16. DEII0NTÁŽ
zADNlHo
PnnovÁNÍ
A vÝIuĚNA
oI,EIE
Po vyšroubovánídvou Šroubů
M 8 vyjmemetlumiě ze záchytův rámu
a kyvné viďíci.
Nový tlumič má proti dosavadnímu zvýšenou tlumicí účinnost,mliňnost přestavo t tvrdost prúiny a je uspořádán tak, aby nebylo nukto
tlurničovýolej doplňovat.
Do.poručujese však výměna oleje po ujetí 10.m0 až 15.000 km. Pří.
padnéopravy' vymytí a v1y'rněnu
oleje (50 cm") doporuěujeme prcvést
v odbourrétlflně.
Přestavení tvrdosti provedemepo stlačeníťlolníhokrytu pružiny pře.
stavením tÍoužku (c) do druhé dražky.
Da)
17. ZADM
KYVNÁ
vl|rr,|()|l)
Při dernontážizadní kyvnť;vil||ir'r.1rii.r|t:hít,zc.jí
tyto olperace:
Sejmutí plechových krytir (krr1r Ilr), l|rrrnitlůvýkyvů (kap. 16), de.
montážzadníhokola (kap. 2), kt.ylrr ii'lčlzu(kap' 3) a vyjmutí zadního
výí.lrku.Prltorn vyšr'oubujemena'
řetězovéhokola (kap. 4), rt ||ttrtrir.ri
a obě matice ( |l- 17) na
spodku trubky zajišťovacíšrlrttlttt Ittltl'it:i
levé straně rárnu. Uvolnčný svrrr'rrikvvtlitt]ímena pravou stranu a
nyjmerne oÍpěrku.Stahovákcnt vylliltlrtirnc čcp kywné vídlice. Doporlí|nč'
ručujemesvěřit tuto opravu <xlllrlt'lrrl
vybavenéspec. nářadím.
ffi. }ryJMUTÍ
obŤ.+ž'ŘeŽ r!,l'(,ždx)i11xIcEt11é úďli,ce
1.
2.
3.
4.
5.
Zad,ni tidfice
Poupdro
cunLoÚé těsněn'
sDoŤkík
OpAka,
6.
7.
8.
9.
BAT|i]BIE
otevřerne levou schrírnku il vv.ittx)
lírrr
me pouzdro poiistkv z clr.žírkrr,
odpojíme jeden kabcl lr lIrtrhý
(uzemnění | pril) uvolnímtlprl vyšroubovánímaticc ( l] 10) & vysunutí tvarové podložky stl šr.tlttbu
rxlkltruzemnění.Upevňovtcí pírsc|<
píme dolů a baterii vyjmeme.
Mislc@
Cep
Mot:ice
lb jistn!| šfo11ib
s hlul,icí
obr. 48. v,!]jm1ltÍ bateŤie
+6. Ře? tl,unLičem kúLi,t&
19. DEMoNTÁŽ
sPÍNAcÍ sKŘ,n[KY
Demontáž spínacískřínky provádíme pouze v nutném případě. Uvolníme a odklopímeparabolu světlometu,uvolnímea vyjmeme rychloměrovéhodiny' Horní plášťsvětlometurorměžuvďnímea máme volný
přístup k spínacískřínce, upevněnék hornímu plášti.
56
D'
w. TABULKÁ Pontlotl A .'lclto|r oDSTRANĚM
m. vw![mÍM(ynDBU zBÁMU
odpojírne: 1' Přívoil paliva, 2. bowden plynu a spojky (v motoru)
B. pohon rychlorněru (šroubek ve spodní části levépoloviny mot'o.'
mvé skříně) 4. kabely se svíčeka kabel
5. kabely od dyrama.
'
'
''N'',
Denontujeme: 1. sedlo, 2, kryt. Í,etša:",3.levou schránku na baterii'
4. vyfuky' 5. prevé víko motoru, 6. nástavec krytu řetězu' 7. vyjmeme kabely z pravé poloviny motomvéskříně'
oťlrnontováním.]wéschránky jsme si uvolnili přístup k zadnírnmoto.
rcvým šroubům,které povolímea vysureme. Dále povolímea vyjmeme
čtyři pfudní šrouby upevňujícímotor k rámu e motoť.vysuneme na
le,vonrgtra.rr,uk rá.mu.
21. SEIMIJTÍ PBAv]6Eo
A I,D\ItHo
vÍ{A Mo[{)R'U
Pra/vó víl{o sejímáme, potřebujeme-.liseříttit spojťu (úplnéseřizování
viz čá5t tr.' kap. 6)' nebo nryaLovimí.
Vyšroubujeme dva šrouby a víko se;.meme'
I.ey$ víko sejímáme před demontáá spojky (výměna lame|), nebo pri.
máihího futězu. Postupujeme takto: 1. qryustíme olej, 2. uvolnímg
stahovací šroutbřadicí páky' 3' páku poklepem se$ureme s hřÍdele,
4' uvolníme 5 upwňovacích šÍoÍubů,
5. víko sejmeme opatrn;ým vy.
.-páčením
clvěma šr.oubováky' které zasadíme do výřezů v přetlní a
':..zadníčrástivíka. Při montáži levého víka neopomineme vloát nové
'.papírovétěsnění a šrouby řádně tlotálnout, aby neunikal olej okolo
, il'osedacíchDloch víl.a a skříně.
Přízoarky
t'oťt!chy
zJištónÓ rx'n|(!h.t
Moto.r je přohtÁ'|'
oa*tt'n"ctti
i
i
, Iv1('toŤ necha,t l.ychlo,diout
i a ncJct na la.soké otáčJry
svlčklt }'JměÍ!it
Kďrtalóy
avÍčky
špattÉ svlčka
'h4vl.
Mnobo karbonu v hlaryi\ vtll(!. ]s,!^ o.rt h.la,l.u a ka.r.boÍt
(Xl$tra,Írit
sořidit přod]stih ng.točeníÍn
velký před$tlh
fux9nilru přeruŠoivače
l'Illnrič výfuku seJÍnout'
TluTnič výÍu|!u zornrrr.ln
r()zobrá,t á, yyčistit
F
vodá ncbo olol v k!Í|nrl.ÁlnÍl
v k&rlbuťótonr (kxlhÁ,l l)dlvv
A
E
a
p
o
E
.it)
z
občo,Brró krótkó ňp(''.''l
k-a,bolu rul vÁloc
chudí 8mě'
Špatně nrlmlch'o!ú 8ttlř\s
pďl.v& e oloJo
Nevhodrró' s!.Ičl(o
zaoleJovaú,ó cv!člír
velká vzdóle,nosl |í()ntarktÓ
svÍě.ky
znečištěnó kontllkty
přeřušovačo
Špatně fuL9tlrvenó konta,I.ty
přerušova'čo
obča].{ró kl ótké s'poj€úú
lna]belu ke svíčco
/člatIt
KarbuŤát..
wči]Btit
liohout,
otevřÍt pďivoqýqý liohout'
přeltt zásobu pďiÝa,
pďiÝa'
přeltt
doplnit
do]
přÍ\.od!ú
trout přÍ\.od!ú
směs' přohlédÍtrout
potřu,bí
K&bél obolit igolař'ú pás|rou
i
i
i
i
a neJlépe vJŤněďút
]směs
::.]ť'-"*"ly'.1g
Dřed lrslitÍÍn do nádfže
na palivo
dobře ptlomlsit
sviěku wÍněnit
svtčInu ýyjmol,lt o oěí€Et
koÍrta (tů seří]dit
vzdáleúo€t
přib'ltutlm na o,5 mm
Kontakty oči'gtlt hodřjkem
v b€llziltlu
'raÍnoěénýmkontalštú ťrastavit
vzďíledošt
rn€, 0,4 me
Kabel ofrnot€,t iroaátÍ pás!.ou
přÍpatlÍř vyrněnit
Upozornění!
Vybražuý:me si právo měn, vzniklých vývojem, oproti
vyobrtazelrímnebo popisůmuvďeným v teto příručce
TÁvďy g. klětno, n. p.
58
5sl
- l '.'.'- .
ť n z n aKvl-^-,-L,;
.l
'F
:
.á
I
|
i
rE
porucna
Nodostetečnémazá"ní
|g
:'
I * Bl el c l
.
E. á *' 3
q- A] E :4i í
i E c 9 s .á
Ě!s
lrň]5
gš * ris|
E
zJlsl(rDa
; let"r,taty,oot*
i
I
Př{4ú€'<y
poruchy
!l€ ] !
Děravý plovák
€ Ě] ] ]É1l"""*
Plová}ová
"*jehla neuzavfiú.
lEE
!
"
Ě|a' '€
,t
l
l
]
I
I
I
l
l€
I
a
t
fil
3
ř|
5
|
l
| = ]m.sen"errykatburátor
] E l tšDa,tná gněs)
| Ě ]Uoeaff tlumičevýfuku
6
o**oo'ý
wútřek válca
]
a. | F
9 | t
g
E]
l
j
r-
|
B
| $€ l|
Rl
4l
I
i
i
|
I
]
c
6
i
a
š
E
t'l
l
] Mnoho ugazeťrého ka,rbotlr Ýe
prt.
i vá,lci, hlevě, !ýfuko!ých
i chodech a tluničích {Íful.u
i Částečně ucpaný přÍvód
pďiv.a
ŠpaLně seřÍzené zapďolárlÍ
'
El B I
I
|
|
| 4
odstfanění
l aPr 's t
I Motoř nasávÉ'fa-lefuý vzduch
(polo\'iny skřÍ.r!ínebo hldlo
netěsní)
]ka'ŤbuŤátoťu
I|
I
| částečně uc?aný přr.t/od
|pa.livB'nebo čistjč
|Bowdenové [email protected]
lvaane
| t
rnotol
IPřéhřátý
]
|va.dnó svíčk.
scjmout hlavu' váIec,
přip.ldně i v:ýfukové potrubl
& karbon odstranit
odmonto!'a.t potrubí a lYčistit
seřidit vzdálenost korrtaktú
přenrŠovače a předstih
seřídit volný běh, polohu jehty
a, vyčistit čistič vzduchu
Ttumiče výf r&u r'ozebrá,t a,
karbon odstranit
Nqi'ý výbrus vítlce, nolý pí6t
& kfoužky, zjistit opotřébent
pÍst"čgpuatd. (odborná dtlna)
Poloviťty skřl]:rí oddčlit, dotykové ptochy očistit a nanést
tě.ýúcl }Únotu a pcr"ně smon.
toval
Ťěsněřú pod hlďem
ka.rburátoťu v}'Ťněoit.
Přívod pďiva nebo čistič
vyčistit
příp.
Lanko prqnazat
v}měnit
Motoť nechat vychladnout
a udržorvat jeJ v malých
otáčkách
svíňku v]rměnit
Pa,ti\r'o.!Ťkohout v p|lv(!|ll|||l
potrubl Je uzavřen
Ucpaný ěistiě pďlv,t!
nad kohou ém
Uqpané pot.rubí nolx' Í|||(l)
v kajburátoru
6
F
.ti
l'yŤ[érrit
.lťysl(tl vyjrnout a qíěistit
Plovrik zaletovat nebo
vfir]ónit
PI()vrik llvolnit
PošI(()zcnoll je| u nahfaďit
novoll nobo opravit
poÍrc}ul
v nádrži Íretúpallvo
Motor 4echat lTrchla,dÍrout a
tldl'Žovat v nízkých oLičkách
Dblit, aby olej byl vždy
s Pa,]ivem dobře promíchán,
a to v poměru 1:2^5
Lirnl(o r'Jrměnit
Bodenové láÍ (o ke k,ařb'uřátoru je přetržéno
ŠDatnétěsnénÍmeá karbrt.Fá- TĎjnóni
t j re m a v á J c e m
; uopanatrysro
zjišt&É
II
odstŤanění
palivo ze zá'gJby
Přepustit
& co nejdříve nádŤž pďivom
doplnit
Itohout ot€ v řít
Uops,rÉ dírka ve vl{k
pbriclho otvoru n,ó,dr,n.'|
Pďivový kohout vyšnoiubovat
a čistič vyčistit
PotťubÍ sejrnÓut a profouk.
iout' ka-ťburátoř ÝJ.jmout a
vyčistit
vzduší!ý otvor ve víčku vyčistit
za]olelovlLná ÍrÝÍčklr
PoťušcníLijollL(:c$Ý|i.ky
Kríllk. sPoJonÍDl(}2l.l|'k| |!,.
dlllni svlČky
vcIkí| vz(lÍ|('lo'st1|l(.k|'t.l!|
svIČky
svíčktl vyjmout a wčiBtlt
svÍčku vyčistit
Dlc|{trody oddálit na vzdá]e.
nost o,5 mm a wčistit
I.lcůtlody přit'líŽit n,a vrzdó.
lonost 0,5 mrn
l(llČ(!l(ncnl z-lríl|nlIl'(ll)
sPlrut(:Í s|(řlůkY
u l)xl.|.ll.
spílcní! lx)Ji.,{tl(ll
Iillč{'I( zrsuÍtout a otočit do
p.isIl|šnépolohy
l'(,jis|,l(u 1'ymě!rit
pÍ()ťl|š()vll'ť,c
Kont8,kty
utečištěny
v ad lré I (ont' I k ly ' )Í t}1 1 | Ě lI v ll' . t.
li(}lltl|I(ty očistit hadňkem
nlI lll(x.l()ným v beťlziÍu
|(()l|l l| k ('v dát opraÝit
tlebo
v y rli nit
| ij | lx| l v y lD č nit, p ř Í p . sp oj it a
l' | )ll' llI l, is(llač ni t]. anicí
| (lLlx' I l )l1 ll)tllt isolač ní p ásk or
ll (.l ll('.j(liíl.c \.j'Íněirit
'
Vy | | | . ll il nL nov ý
( )| ' r]| v il v ()(lb o| ' néd í lně
I
g
55 ,!
z 2, ?
P
srl
.id .9
. c'. ň
s
E
ž
Ka,bel Za'I)lIlÍ)vi|('t)l)ř(}|f'.It
neb o tlv {' nč n
sp í l, lení L j solJtCc k lrlX]llI
()
Poťl|Š()ný k l
'ndcn|sÍll '.
P ontš t' nl, ! iso]& ce v irrI ll l
z
{)
.
' řa
-E
stat-Ór'u
vodlr \' Přcn|šovači
zlo|Dcný pístni krouž('k
zo.pL{Lrný pistrrÍ krouŽ(lk
TěsnčIÍ l,od srvíčkoupn)ln'llŠl I
V( ! lI t v \ ' l. l' llk ]| l, ' v y ti. Í t
) rt, , 1 r, I ! v st hnotrt
N llll| ; | . lil nl)v ý lI l
S , ' . lr! , | | (. oa ist it. : r tttlo1 tu
t| rrrl|(lll
' I i\ | lI litl1 llllI tt. í l(| iLÚ ov ý m
o-L
60
T
I
PoPIs ČINNoSTI Dvot]DoBÉHo ilÍoToR,U
Dvoudobý systém spalol'acího motoru je zvláště uýhodný pro noto.
cyklové motory. Má malý početpohybujícíchse součástía tím menší
opotřebenía většíspolehlivost v provozu. Pracovní činnosttlvouďobého
motoru je obsaženajen v jednéotáčce (t. j. - dva zdvihy pístu).
t. Píst se pohybuje n"ahoru:
Píst uzavře nejtlříve přepouštěcíkanály' pak výfukový kaná] a nastává stlačenísměsi v kompresním prostoru hlavy váJce. Několik oka.
mžikůpřed horní polohou pístu je stlaěená směs zap{Jena elektrickou
jiskrou zapalovací svíčky.
Mezitím nastavá pod pístern podtlak, lrterý způsobujenasání čerstvé
srněsi z karburátoru do prostoru kli&ové skříně.
2. Píst se pohybuje rlo|ů:
D
Po zapálení směsi nastává vlastní pracovní zilvih (předání síly expantlujícíchplynůpomocíklikovéhoústrojía převodůzadnímukolu moto.
cyklu). Horní hrana pístu otevře nejprve výfukový kanáLla nastává
výfuk spálených pl1mů.Horní hrana a okénkapístuotevrou pak dva
přepouštěcíkanály. Pod pístema v klikwém prostoru je čerstvá směs,
stlačen:ípístem při tomto pohybu dďů. otevřenjryni přepouštěcítnika.
ná'ly proudí nyní tato čerstvá směs usměrněrra tvarem kanálu - ilo
válce; oba .proudy se setkají, naraá na stěnu válce, postupují směrem
ke hl,avě válce' která je otačíke straně výfukového kanálu. Čerstvá
srrěs naplňuje vá]ec a současněvytlačuje zbylou spálenou srněs (qý.
nlach).
i
t.-
T
'1
,t
I
l
t
i
:
11,
]."'
ot,t' !!l' schťm!, čin,u,st
e
\x,|ufu)bého,|ptonl
63
sEzNAM PRoDaIEr\I NÁHR'ADMoII DÍLÚ MoTocYxLoI.řca
A SEZNAM zÁn,UÓNÍcH oPR,AvE}Í n. p. MmoTEcIINA
v KBAJSKÝoE ffisTEcH
Kr.aj
AdŤesa přodejny
Preha
Pha
Č. Budějovice
Tř.
Plzeň
Teleforr
A(lrcsr. o'pra!.ny
TelefoB!
658-78
Pht| 11, JeseÍdova 56
220-557
3
3488
Ricglova
45
4s42
E'rantiškárlská
u
668L
Leninova 73
4912
I. P. Pavlova
34
3732
K. vtuY.Bořra,tice
Přlkopná 3
20a7
Ústí n. Lat'.
Mírové ná.ťn.28
3a36
Ťovílní 35
3011
Ltberec
Na rybnÍr\u 2
5001
z|.loÍ.clecká 1+
3482
NŤ{á,loýé stalíťtrova78o
6Lz)
Mor&vskópředrtéstí
6864
stá-litrova 108
9L
"tlhlaB
Ha,vJíěko\ra13
2998
Ji h l&va,' Bedřichov
Smotáxlova 1
BtŤo
voselrí 2
38Ť 19
Židenice, Geb€,uerova
11, stďinovy sady 4
365-75
.OIoEouc
J.
4889
J. Wotkera
3889
Gotwalilov
stálíJto\'a
Ostrava
MlJ'řrská
,BlEtialav8
l,oníngŤadská 6
GoŤkého 5
(Ínoúodílny Čz)
32|7-75 lanslšÉ' 3
stalingŤadská
2t76 \ R,otrotaickí 2
24o4
n67
3197
KaŤlow
IIřadeo
.
PDrilubicr
vařy
,
N|tra
Banská
Bystřica
I, N, Repurbliky
5. května
\votrl<er& Zt'
2640
4?
2íl-74
4
18
v. ŠiŤokého13
z4a0
)38
26
3261
2640
st-'ljÍlova 47
Kunčičky,
l.4ýdecká 282
303-?2
459-8S
270-42
Žlté Pieslry 31
álins
Námd'
KošicÓ
Štúlova 4
210.81 JaÍůá Krá,la 8
20s-44
PrŤšoi'
stá-linlova 117
2338
U7O
64
p.or!"stá í 32
Strcssovrl
n67
Budovatelski
34
I
DOPTN EK
K O BSL UZ E
JAlíA-
uo=
250 cxln, tW 353/U
350 ocm, Wp 3M/04
s novým lratburátorem
aa
zÁvoDY
9. KVĚ'INA, n. p.
Z tobo v7.p|ýruá,
že zálkladniro'požatlavkerntlo.bréhozáEhu je neodebí.
raťi po určít,oud.obtt vyššívýkon motolu, t' j. dodržovat ourezení
rychlosti ďe připojené tab'ulky.
Stroj 250 ccm -
typ 353-04
seříz€ř!Í
Ujeté km
NqDÚ k,aŤbu,róÍor
2926 SB pro 250 @nr
2924 SB pro 350 octr.
7 2 *
3 -
BŤou]' It,l'lfukí trygky
v ohlaběěltt' trysk,
Šro1,b ,Dód'xkJku Úol',xabě|Lú
Volrroběžnátrys&a (2) je zašroubována z pravé strany rratl šroubom
vzduchu volnobělru (3)' Pri čGtěnítéto trysky stačívyšroubovat
šroub (2) a trysku profouknout.
řIIaJÝT!ítlT-ska je urnístěna v šikmém šroubu (1) mezi p]o\rákovou
a šoupátkovou kornorou, takže k jejímu lry.ěištěnínení třeba vyjímat
kar"brrrátor z mot,oru, ale postačívyšro'r.rbovataníněný šilimý šroub
(1) a trysl<u vyčÍstít.
ostatní inÍor'maceo údržběkarburátoru jsou obsaženyv návodu k ob.
sluze (viz tlíIII.' i<apitola7).
Dovol. Ťychlost
v rovině
kB,rbuřátoru
jehly
Poloha
ŠŤourbvzduchu,
volnot}ěhu
povolen o
Do 1500 km
60 km/hod,
+, ýÁřez s|\oŤa"
1500 aŽ 3000 km
70 km,/hoď.
3. zářez shoŤa
t aŽ ÍÍÁ otář'
3000 až 5000 km
86 krn/hod.
! až 1ÍÁ oté.ř.
nad 5000 kŤrtl
b'ez omezení
z, ?ÁÍez sbr'ta
Ž, až 7. záiú
shora
Stroj 350 ccm -
|z otář:ky
L a,ž 71Á otá,ě.
typ 3fl.04
seŤízonÍkarbuřátorLr
Ujeté km
Dovol. rychlost
v Ťo\.ině
Poloha
jehly
Šroub vzduchu
volnoiL}ěhu
povoleu o
Do 1500 km
60 km,/hod.
5' zá,řez s}:lc,la
1Á otáéky
1500 až 3000 km
75 kn/hod.
5' zářez
1,{2otÁčky
3000 aŽ 5000 km
90 kÍnlhod.
nad 5000 km
bez omeaeni
4' zářez tstl(}t^
4. až 3' zíŤez
sI!ora
shora
B/+otařldy
q4 oLářky
Standardní,seřízení-kqpburátorrů
:
Karburátor 2926 sB - pÍo sfuj 250 cc.m
No\,lEÍ{o sTR,oJE
Nový,motocykl, stejně jako autornobil,vyžadujepečlivézaběhnutí'
pro dosaženívysoké životnosti motoru. Jen tako.
které je podmínl<onr
v;firr záběhem je možnodosáhnout' jemnéhosladění styčných povrchů
všech pohyblíqich dílu ták, aby nedošiok trokálnímupřehřálí ďecích
ploch a k jejich evéiú.lporušení.
ZAJÍŽDĚM
1. H)armítryska' ě. 120.
2. Je}rla šoupátka ,íe 2. záře^l shora (po zajďí stroje).
tryska č.6o.
3. Volno;běžná
4. Šro'trbvzduchu vo,lnoběhupovolen ze zataženét-.o
ďavu o 7 až I1/+
otáčky (po zajetístrcje).
.t
Ka,rblyntor 29124SP - pro shoi 350 cm
1. Hl'avnítn.}'skaě. 1ffi.
Jehfta šo'upátkaýe 3, 4áI@|nshora (po za&tí stroje).
?.
\ .,,..
trys.kb č.60.
3. VolnoMá
pbryolenzn za+.aželého
ďaw o s/aďáóky.
4. Šro,ub
vzduptlu vofllxoÉhur
ho tlobu áběhu jsou lorrnrráúorryseřízeny na poměkuil bohatšísmá*
V průběhu ryftdění, p v zájmu spotřeby 1nliva nutno upralvit po}olu
jehly a šroubu vztluohúalp výse uvedenó tabutrky.
,l
i/
.
i
Upozornění:
i
zE, úěelrú na:jiětěinísprávného zaje!í stt'oje jsou nové ka.rburatory
opotřeny .dorazem šo'rpátka' kteqý znemožňujeibtevř€uí šon4Étpa
přes sta.rmven,orr
míru.
Teorto drom,zne.mí bý't' ods!ruměirrarri zklacwán dříve než po najetí
můžeprovest poraě garanční
alespoň 1500 .loh a jeho rodsrtraněrrí
oPtravn'a./
Ještě po otlstranění dorazu $o'upátfta je však nu.trlo dodržovat ome.
zení rychlosťi při současnémseřízemíkarbturátol'u ďe shoÍrauvedené
+.lr"'i|Íl.'.
KNTT-3543-60
II
Download

Jawa 250/353 350/354 kejvačka 1959 návod