Písemná přijímací zkouška na obor sinologie
Test z reálií Číny a Dálného východu
a ze všeobecných znalostí
Verze A
Hodnocení:
Test obsahuje celkem 25 otázek.
U každé otázky je správná pouze jediná odpověď.
Odpověď označte zatržením nebo zakroužkováním.
V testu lze dosáhnout maximálního počtu 40 bodů.
Část I. – reálie Číny a Dálného východu
(15 otázek / každá správná odpověď bude hodnocena 2 body)
1) O restauraci císařství se v roce 1916 pokusil (pokusila):
a)
b)
c)
d)
Jüan Š’-kchaj (Yuan Shikai)
Císařovna vdova Cch’-si (Cixi)
Čankajšek
Li Pcheng (Li Peng)
2) V kterém roce došlo k masakru na náměstí Tchien-an-men (Tiananmen)?
a)
b)
c)
d)
1912
1937
1949
1989
3) Fenomén nazývaný „zeď demokracie“ je spojen se jménem:
a)
b)
c)
d)
Ťiang Čching (Jiang Qing)
Wej Ťing-šeng (Wei Jingsheng)
Sunjatsen
Čao C’-jang (Zhao Ziyang)
1
4) Jediným čínským laureátem Nobelovy ceny míru je:
a)
b)
c)
d)
Mao Ce-tung (Mao Zedong)
Liou Siao-po (Liu Xiaobo)
Kao Sing-ťien (Gao Xingjian)
Chu Ťin-tchao (Hu Jintao)
5) Tzv. Hnutí 4. května je spojeno s rokem:
a)
b)
c)
d)
1900
1919
1949
1999
6) Autorem románu Sen v červeném domě je:
a)
b)
c)
d)
Cchao Č‘ (Cao Zhi)
Cchao Jü (Cao Yu)
Cchao Cchao (Cao Cao)
Cchao Süe-čchin (Cao Xueqin)
7) Nejvýraznějším neokonfuciánským myslitelem je:
a)
b)
c)
d)
Ču Si (Zhu Xi)
Meng- c’ (Mengzi / Mencius)
Chan Fej-c’ (Han Feizi)
Čuang-c’ (Zhuangzi)
8) Která z níže uvedených čínských provincií se nenachází na jih od Dlouhé řeky (Jangc’-ťiang)?
a) Chej-lung-ťiang (Heilongjiang)
b) Chu-nan (Hunan)
c) Chaj-nan (Hainan)
d) Fu-ťien (Fujian)
9) Které z níže uvedených literárních děl bylo inspirováno putováním buddhistického
mnicha Süan-canga (Xuanzanga):
a)
b)
c)
d)
Putování Starého Chromce
Putování na Západ
Kniha o cestě a její ctnosti
Zkazky o šesteru cest osudu
2
10) Básnířka Li Čching-čao (Li Qingzhao) žila v době dynastie:
a)
b)
c)
d)
Chan (Han)
Čching (Qing)
Ming (Ming)
Sung (Song)
11) Vyberte chronologicky bezchybný sled čínských dynastií:
a)
b)
c)
d)
Sia – Šang – Čou – Čchin – Chan (Xia – Shang – Zhou – Qin – Han)
Sia – Šang – Čou – Čching – Chan (Xia – Shang – Zhou – Qing – Han)
Čchin – Chan – Šang – Sia – Čou (Qin – Han – Shang – Xia – Zhou)
Čching – Chan – Šang – Sia – Čou (Qing – Han – Shang – Xia – Zhou)
12) Autorem jednoho z níže uvedených děl není Lu Sün (Lu Xun), klasik moderní čínské
literatury. Kterého?
a)
b)
c)
d)
Jarní hedvábníci
Bláznův deník
Pravdivý příběh A Q
Nostalgická vzpomínka
13) Nejstarší doklady čínského písma pocházejí z:
a)
b)
c)
d)
21. století př.n.l.
13. století př.n.l.
8. století př.n.l.
3. století př.n.l.
14) Tchaj-wan (Taiwan) v letech 1895-1945 patřil:
a)
b)
c)
d)
Japonsku
Holandsku
Číně
Portugalsku
15) Kolik oficiálně uznávaných národností žije v ČLR?
a)
b)
c)
d)
72
56
12
5
3
Část II. – všeobecné znalosti
(10 otázek / Každá správná odpověď bude hodnocena 1 bodem)
1) Který z níže uvedených pojmů je nadřazen zbývajícím pojmům?
a)
b)
c)
d)
teorie literatury
literární věda
literární historie
literární kritika
2) Přirozený sled událostí, které jsou jako materiál základem epického literárního díla,
lze označit výrazem:
a)
b)
c)
d)
fabule
syžet
zápletka
epizoda
3) Literární komparatistika zkoumá především:
a)
b)
c)
d)
národní literární kontakty
nadnárodní literární procesy
vztah literatury faktu ke krásné literatuře
vztah literární vědy k literární tvorbě
4) Literárněvědná metoda označovaná jako strukturalismus je nerozlučně spojena se
jménem:
a)
b)
c)
d)
Jan Mukařovský
Karel Čapek
Bohumil Mathesius
F.X. Šalda
5) Čeština je z hlediska typologického jazyk:
a)
b)
c)
d)
izolující
flektivní
aglutinační
polysyntetický
4
6) Které z níže uvedených slov je adjektivum?
a)
b)
c)
d)
zbrkle
kéž
horečnatý
strádání
7) Ve větě „Náš dědeček s velkou námahou vytáhl řepu ze země“ určete vyznačený
větný člen:
a)
b)
c)
d)
přísudek
příslovečné určení
přívlastek
přístavek
8) Termín „diktátor“ se poprvé objevil:
a)
b)
c)
d)
ve starověkém Římě
v Anglii 17. století
za Velké francouzské revoluce
v Sovětském Rusku po VŘSR
9) Která z níže uvedených plodin se dostala do Evropy s velkými zámořskými objevy?
a)
b)
c)
d)
kukuřice
rýže
pohanka
proso
10) Která z uvedených osobností je spojena s filosofií existencialismu?
a)
b)
c)
d)
Jean-Jacques Rousseau
Jean-Paul Sartre
Pierre Teilhard de Chardin
Martin Heidegger
5
Download

Písemná přijímací zkouška na obor sinologie Test z reálií Číny a