MV – generální ředitelství HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
SOUL
SOUPRAVA PRO URČENÍ OHROŽUJÍCÍCH
VLASTNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Použití soupravy
• stanovení charakteristických vlastností látky
• při úniku neznámých látek
• bez základní informační podpory o látce
• stanovení vlastností ohrožující životy
• pro kapalné a pevné látky
Ohrožující vlastnosti
•
•
•
•
•
•
výbušnost
hořlavost
výparnost (těkavost, toxicita)
oxidační vlastnosti
žíravost
nebezpečná reakce s vodou
Obsah soupravy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zapalovač
jehly s velkým uchem
špejle
papírky pro stanovení aktivního chlóru
univerzální indikátorové papírky pH s etalonem
detekční papírky Merckoquant, Peroxide test
hodinová sklíčka
malé zkumavky
kapátka
korkové zátky
šablona se soustřednými kružnicemi
měřítko 10 cm
destilovaná voda
kyselina chlorovodíková 3 mol/l
TEST 1
Zuhelňovací test na drátku
Stanovení výbušnosti
(pro kapaliny)
1.
• nanesení vzorku na sklíčko
2.
• jehla s uchem se zapíchne do korku
3.
• očko jehly se rozžhaví do rudé barvy
a vloží se do vzorku
4.
• sleduje se reakce
5.
• vyhodnocení dle tabulky
Vyhodnocení
Zuhelňovací test na drátku
• Vyhodnocení pomocí tabulky (uvedeny jen příklady)
Pozorování
Příklady
Varování
• po vložení látky do plamene • zápalnice – černý prach
nejdříve zajiskří
• pak začne hořet oranžovým
plamenem
•hoří jako prskavka
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
• žluté vzplanutí
• dusičnany, dusitany
• organické hydraziny a
peroxidy
•kyselina pikrová, soli vodíku
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
• žlutý prášek hoří s malým
modrým plamenem
• síra
VYSOCE HOŘLAVÁ LÁTKA!
• zajiskří a hoří bílým
plamenem
• elektron
NEBEZPEČÍ HOŘENÍ S
VYSOKOU TEPLOTOU!
• bílé jiskry v plameni
• hořčík
TEST 2
Test hořlavosti
Stanovení hořlavosti
(pro kapalné látky)
1.
• nanesení vzorku na sklíčko
2.
• k okraji sklíčka se přiloží metr
3.
• zapálí se špejle a ze vzdálenosti 10 cm
se pomalu přibližujeme
4.
• sleduje se reakce vs. vzdálenost
5.
• vyhodnocení dle tabulky
Vyhodnocení
Test hořlavosti
• Vyhodnocení pomocí tabulky
Vzdálenost
Orientační
Tvzp (OC)
Příklady
Varování
10 – 7 cm
- 60 až - 30
•velmi těkavé kapaliny
•sirouhlík, ethery,
aldehydy
EXTRÉMNĚ HOŘLAVÁ LÁTKA!
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
5 – 0 cm
- 30 až - 10
• benzen*, estery
VYSOCE HOŘLAVÁ LÁTKA!
0 cm
- 10 až + 15
• methanol
HOŘLAVÁ LÁTKA! POZOR –
methanol hoří neviditelným
plamenem!
nad hladinou
kapaliny (kontakt)
+ 15 až + 30
knotový efekt **
nad 40
plamen se uhasí
• alkoholy
HOŘLAVÁ LÁTKA!
Látku lze zapálit
•voda, vodné roztoky
* hoří za vývinu šedočerného kouře s černými sazemi
** látka hoří pouze je-li podporována zdrojem plamene ze špejle
Nehořlavá látka
TEST 3
Test výparnosti
Stanovení výparnosti
(pro kapalné látky)
1.
• nanesení vzorku na sklíčko, které se
položí na kružnicový papír
2.
• sleduje se doba potřebná na vypaření
do menšího průměru
Pozn.: Provádí se zpravidla souběžně s dalšími testy.
Vyhodnocení
Test výparnosti
• Vyhodnocení pomocí tabulky
Doba
Orientační
Bod varu
(OC)
Příklady
Charakteristika
Varování
2 – 7 min.
40 až 70
• aceton
• methanol
• hexan
Velmi těkavé látky s
vysokou tenzí par
NEBEZPEČÍ
INHALAČNÍ OTRAVY!
do 15 min.
70 až 90
• alkoholy
Těkavé látky
NEBEZPEČÍ
INHALAČNÍ OTRAVY!
nad 40 min.
100 a více
• toluen
• alkohol
• voda
Málo těkavé látky s
nízkou tenzí par
TEST 4
Oxidační test
Stanovení oxidačních vlastností
1.
• nanesení vzorku na sklíčko
• test kap. látky se provádí přímo
2.
• detekční papírek se navlhčí destil.
vodou a pak se otře
3.
• vyhodnocení se provede po 5 s
Pozn.:
Pokud det. proužek zčerná jedná se o látku se silnými ox. účinky,
doporučuje se látku zředit vodou 1:10 a detekci zopakovat.
Pozn.:
Látku s oxidačními vlastnostmi lze stanovit i tzv. škrobovými
papírky (jodid draselný).
Vyhodnocení
Oxidační test
• Vyhodnocení pomocí tabulky
Zbarvení
Příklady
Varování
• ořanžové
•kys. dusičná (koncetrovaná)
POZOR - KYSELINA S OXIDAČNÍMI ÚČINKY!
• okrové
• chlornany
POZOR - LÁTKA S OXIDAČNÍMI ÚČINKY!
• světle modré
• chlorečnany
POZOR - LÁTKA S OXIDAČNÍMI ÚČINKY!
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
• fialové
• perboritany
POZOR - LÁTKA S OXIDAČNÍMI ÚČINKY!
• žluté
• kys. chromsírová (1:10)
POZOR - KYSELINA S OXIDAČNÍMI ÚČINKY!
• modré
• peroxid vodíku
• organické peroxidy
POZOR - LÁTKA S OXIDAČNÍMI ÚČINKY!
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
• modrozelené
• organické hydroperoxidy
• dusičnan stříbrný
POZOR - LÁTKA S OXIDAČNÍMI ÚČINKY!
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
TEST 5
Stanovení obsahu aktivního chlóru
Pozn.:
Látky s obsahem chlóru mají silné oxidační,
žíravé a dráždivé účinky.
Stanovení aktivního chlóru
1.
• papírek se ponoří do měřeného
roztoku na 1 s
2.
• s vytažení papírku se sepnou stopky
3.
• papírek je nutné držet ve svislé poloze
a sleduje se zbarvení rozhraní mokré a
suché části
4.
• ve chvíli, kdy se na rozhraní objeví bílý
proužek, zastaví se čas a odečítá z grafu
Vyhodnocení
Test ke stanovení obsahu aktivního chlóru
• Vyhodnocení pomocí tabulky (uvedeny jen příklady)
čas (s)
25
20
15
10
5
0
0
1
2
3
4
5
obsah aktivního chlóru (%)
TEST 6
pH test
Vyhodnocení
pH test
kyseliny, citronová šťáva
POZOR! SILNÁ ŽIRAVINA!
Coca - Cola
POZOR! ŽIRAVINA!
ocet
pivo
kyselý déšť
sliny
čistá voda
krev
mořská voda, mýdlo
čpavek, hašené vápno
POZOR! ŽIRAVINA!
POZOR! SILNÁ ŽIRAVINA!
TEST 7
Test reakce s vodou
Pozn.:
Pokud je zkoumaná látka uchována pod vrstvou
inertní uhlovodíkové kapaliny jde pravděpodobně
o alkalické kovy!
Stanovení výbušnosti
1.
• do zkumavky nalijeme 1 cm vody a
přidáme vzorek
2.
• sledujeme průběh reakce
3.
• sledujeme změnu teploty
4.
• pokud nedošlo k žádné reakci,
zkumavku uzavřít a protřepat
Vyhodnocení
Test reakce s vodou
• Vyhodnocení pomocí tabulky (uvedeny jen příklady)
Skupenství
Pozorování
Příklady
Varování
Pevné
• okamžitá prudká reakce
• vývoj tepla
• sodík, lithium
• draslík
NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU
S VODOU! ŽÍRAVINA!
Pevné
• roztok je horký
• kyselina
• zásada
ŽÍRAVINA!
Kapalné
• roztok vaří
• kyselina
VYSOCE HOŘLAVÁ
LÁTKA!
Kapalné
• vzorek klesá ke dnu a tvoří • chlorová
ostře rozdělenou vrstvu
rozpoštědla
Kapalné
• vzorek plave na hladině a
tvoří ostře rozdělenou
vrstvu
• petrolejářský
produkt
• oleje
Děkuji za pozornost!
Téma: Souprava SOUL
kpt. Bc. Vlastimil SVOBODA
lektor, instruktor HZS
MV – generální ředitelství HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
středisko Brno, pracoviště výuky
Trnkova 85, 628 00 Brno
kancelář č. D-109
tel.:
950 610 615
e-mail: [email protected]
Download

souprava pro určení ohrožujících vlastností nebezpečných látek