BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES
verze CZ
P5eklad ČR: 16.10.2012
Citro-Clean-Spray „Ultra-Strong“
strana: 1/7
Revize SRN: 18.08.2011
Art.-Nr.: 840011
Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
Identifikátor výrobku
Příslušná určená použití látky nebo
směsi
Nedoporučená použití:
Identifikace výrobce:
Sídlo:
Telefon / Fax:
Informace / dotazy:
Toxikologické středisko Berlín:
Dodavatel / distributor ČR:
Sídlo
Telefon:
Fax / e-mail:
Telefonní číslo pro naléhavé
situace ČR:
Citro-Clean-Spray „Ultra-Strong“
Čistící prostředek
Technolit GmbH
Industriestr. 8 36137 Großenlüder
06648 / 69-0 / 06648 / 69-569
Úsek kontroly kvality; e-mail: [email protected]
Dr. U. Halle
+49 (0) 06648 / 69-0 Po - Čt.: 7.15 – 16.00 hodin / Pá: 7.15 – 14.00 hodin
+49 (0) 30 / 30686 790
TECH-LIT s.r.o.
U Trati 63, 500 03 Hradec Králové
495 582 501 Provozní doba: 7.30 – 12.00; 12.30 – 16.00
495 582 502 / [email protected]
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon
nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, (nebo pouze ve dne 224 914 575)
Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008
GHS02 plamen
Hořlavé aerosoly, kategorie 1
H222
Extrémně hořlavý aerosol.
GHS09 životní prostředí Aquatic Chronic 2
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
GHS07 vykřičník
Skin Irrit. 2
H315
Dráždí kůži.
Skin Sens. 1
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Klasifikace dle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/EHS
Xi dráždivý
R38
Dráždí kůži
Xi senzibilizující
R43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
F+ extrémně hořlavý
R12
Extrémně hořlavý.
N nebezpečný pro
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
životní prostředí
ve vodním prostředí.
Další nebezpečnost pro člověka a Produkt je označen na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice pro
klasifikaci přípravků" v posledním platném znění.
životní prostředí
Pozor! Nádobka je pod tlakem. Narkotické účinky.
Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES a je doplněna údaji z literatury
afiremními údaji.
Prvky označení
Označení dle směrnic ES
Výrobek je dle směrnic zařazen a označen
Výstražné symboly a označení
nebezpečnosti
Xi dráždivý;
F+ extrémně hořlavý
Nebezpečná složka na štítku
R věty
N nebezpečný pro životní prostředí
Obsahuje: Citrus Dulcis.
R12 Extrémně hořlavý
R38 Dráždí kůži
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES
strana: 2/7
verze CZ
P5eklad ČR: 16.10.2012
Revize SRN: 18.08.2011
Citro-Clean-Spray „Ultra-Strong“
Art.-Nr.: 840011
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S věty
S3 Uchovávejte v chladnu
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly
S24 Zamezte styku s kůží.
S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve
sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice
Zvláštní označení určitých směsí Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 oC.
Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do
otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů
zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Bez dostatečného větrání je možné nebezpečí exploze směsi. Pro správnou
likvidaci nádobku zcela vystříkejte. Nevyprázdněné obaly předjte do sběrny
nebezpečných odpadů.
Klasifikace podle směrnice
Extrémně hořlavý
75/324/EHS
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: nepoužitelné
vPvB: nepoužitelné
Oddíl 3. Složení / informace o složkách
Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí
3.2 Údaje o nebezpečných složkách ve smyslu směrnice 67/548/EHS:
Chemický název (identifikátor)
Číslo CAS
Obsah v Klasifikace 1272/2008/ES Klasifikace
Einecs
% hm.
1999/45/EHS
ethanol, 99% čistý
67-17-5 20025-50
Flam. Liq. 2; H225
F, R11
578-6
butan
106-97-8
25-50
Flam. Gas 1; H220
F+; R12
203-448-7
Press. Gas; H280
Pomerančový terpen
8028-48-6
10-25
Flam. Liq. 3; H226
Xi-N-Xn
Citrus Dulcis
Asp. Tox. 1; H304
R10-38-43-50/53Aquatic Acute 1, H400
65
Aquatic Chronic 1, H410
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 11; H317
Propan
74-98-6
12,5-20 Flam. Gas 1; H220
F+; R12
200-827-9
Press. Gas; H280
Oxid uhličitý
124-38-9
2,5-10
Press. Gas; H280
204-696-9
isobutan
75-28-5
≤2,5
Flam. Gas 1; H220
F+; R12
200-857-2
Press. Gas; H280
úplné znění R, H vět - viz oddíl 16; expoziční limity obsažených látek, pokud jsou k dispozici viz oddíl 8
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu
Název
hmotn. %
Alifatické uhlovodíky
> 30%
Limes (Citrus dulcis)
10-25%
Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc
Popis první pomoci
Při nadýchání:
Postiženého dopravte na čerstvý vzduch a zajistěte lékaře. Při bezvědomí uložte a
dopravujte ve stabilizované poloze.
Při styku s kůží:
Okamžitě omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte.
Při zasažení očí:
Ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut s rozevřenými
očními víčky.
Při požití:
Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Žádné další relevatní informace nejsou k dispozici
Nejdůležitější akutní a opožděné
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES
verze CZ
P5eklad ČR: 16.10.2012
Citro-Clean-Spray „Ultra-Strong“
symptomy a účinky
Pokyn týkající se okamžité lékařské
pomoci a zvláštního ošetření
strana: 3/7
Revize SRN: 18.08.2011
Art.-Nr.: 840011
Žádné další relevatní informace nejsou k dispozici
Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru:
Hasiva
Zvláštní nebezpečí
Pokyny pro hasiče
Vhodná: CO2, písek, hasící prášek. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VODU
Nevhodná: plný vodní proud
Žádné další relevatní informace nejsou k dispozici
Zvláštní opatření nejsou nutná
Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku
Opatření na ochranu
osob, ochranné
prostředky a nouzové
postupy
Opatření na ochranu
životního prostředí
Metody a materiál pro
omezení úniku a pro
čištění
Odkaz na jiné oddíly
Používejte ochranné pomůcky. Osobám bez ochrany vstup zakázán.
Zamezte do kanalizace nebo do vodních toků. V případě vniknutí do vodního toku nebo
kanalizace příslušné orgány. Nevylévejte do kanalizace / povrchových vod /
podzemních vod.
Zajistěte dostatečné větrání. Nevymývejte vodou nebo vodnými čistícími prostředky.
Informace pro bezpečné zacházení viz oddíl 7. Informace o osobních ochranných
prostředcích viz oddíl 8. Informace o likvidaci odpadu viz oddíl 13.
Oddíl 7. Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení :
Zajistěte dostatečné větrání / odsávání na pracovišti.. Obal těsně uzavírejte. Dbejte pokynů na štítku obalu.
Opatření proti ohni a explozi: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Zákaz kouření. Proveďte
opatření proti vzniku elektrostatického náboje. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám
nad 50oC. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelných látek a směsí :
Skladujte na chladném místě. Dodržujte předpisy pro skladování obalů pod tlakem.
Opatření pro společné skladování. Nevyžaduje se.
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Obal plynotěsně neuzavírejte. Skladujte obaly na chladném a suchém místě.
Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.
Třída skladování : údaje nejsou k dispozici.
Specifické použití : Žádné další relevatní informace nejsou k dispozici.
Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Kontrolní parametry
Omezování expozice
Další technická opatření
dle nařízení vlády: 361/2007 Sb.; směrnice 98/24/EU a/nebo výrobce
Látka
PEL NPK-P
jednotka
poznámka
Ethanol, 99 % čistý
1000
3000
mg/m3
Oxid uhličitý
9000
45 000
mg/m3
Butan
2400
mg/m3
4(II); DFG
1000
ml/m3
Propan
1800
mg/m3
4(II); DFG
1000
ml/m3
isobutan
2400
mg/m3
4(II); DFG
1000
ml/m3
PEL: přípustný expoziční limit; NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace
Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyh. č. 432/03 Sb.: není stanoven
Technická opatření a užití vhodných pracovních postupů mají přednost před
používáním osobních ochranných prostředků.
Žádná, viz oddíl 7.
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES
strana: 4/7
verze CZ
P5eklad ČR: 16.10.2012
Revize SRN: 18.08.2011
Citro-Clean-Spray „Ultra-Strong“
Art.-Nr.: 840011
U metod zjišťování expozice vdechnutím chemických látek a metod stanovení
Doporučené postupy
škodlivých látek je třeba se řídit Evropskou normou EN 689 (Ovzduší na
monitorování
pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro
porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) a příslušnými národními
dokumenty.
Osobní ochranné prostředky Osobní ochranné prostředky je třeba volit s ohledem na koncentraci látek a
specifiku prováděné práce.
Před přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. Uchovávejte odděleně od
Hygienická opatření
potravin, nápojů a krmiv. Kontaminovaný oděv odložte. Zamezte styku s očima a
kůží.
Ochrana dýchacích cest
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem. Při
intenzivní nebo delší expozici použijte samostatný dýchací přístroj. Respirátor, s
výjimkou větracích krytů / helem nesmí být trvalé opatření, je třeba zajistit
dostatečné větrání.
Nošení ochranné pomůcky je založeno na posouzení rizika závodním lékařem
stanovit. Ustanovení BGR 190 je třeba zvážit .
Ochrana rukou
Ochranné rukavice.
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / přípravku.
Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny testy, nelze doporučit materiál rukavic pro
produkt / přípravek / chemickou směs.
Výběr materiálu rukavic proveďte na základě průniku, difúze a degradace.
Materiál rukavic: výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na další
okolnostech, kvalita a liší od výrobce k výrobci. Vzhledem k tomu, že výrobek je
směsí více látek, nelze odolnost materiálu rukavic vypočítat předem, a musí být
proto být kontrolovány před použitím.
Dobu průniku rukavic a přesné časy průniků je třeba zjistit u výrobce rukavic.
Ochrana očí
Přiléhavé ochranné brýle.
Ochrana těla
Údaje nejsou k dispozici.
Omezování expozice
životního prostředí.
Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství (při 20°C):
aerosol
bezbarvý
Barva:
ovocná
Zápach (vůně):
nestanoveno
Hodnota pH (při 23°C):
nestanoveno
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C)
-44
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C)
<0
Bod vzplanutí (°C)
255
Teplota vznícení (°C)
Hořlavost (pevná látka, tvořící plyn)
nepoužitelné
nestanoveno
Teplota rozkladu
výrobek není výbušný, ale u plynných směsí par se vzduchem hrozí
Explozivita
nebezpečí výbuchu
Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.)
0,7 %
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)
15 %
~5000 hPa
Tlak par
Hustota (g/cm3 při 20 °C):
0,466
nestanoveno
Relativní hustota
nestanoveno
Hustota par
nestanoveno
Rychlost vypařování
žádná, resp, nepatrná
Rozpustnost ve vodě
nestanoveno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Dynamická viskozita (při 20oC) (s)
nestanoveno
Obsah rozpouštědel
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES
verze CZ
P5eklad ČR: 16.10.2012
Citro-Clean-Spray „Ultra-Strong“
Organická rozpouštědla
EU-VOC
Další informace
strana: 5/7
Revize SRN: 18.08.2011
Art.-Nr.: 840011
96
95,98
Další fyzikálně chemické vlastnosti nejsou k dispozici.
Oddíl 10. Stálost a reaktivita
Reaktivita :
Chemická stabilita :
Možnost nebezpečných reakcí
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Neslučitelné materiály
Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
Údaje nejsou k dispozici.
Údaje nejsou k dispozici.
Žádné nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy.
Oddíl 11. Toxikologické informace
Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku:
Akutní toxicita
Dávky a letální koncentrace
8048-28-6 Citrus Dulcis
Orálně LD50
> 5700 mg/kg krysa
Dermálně LD50
>5000 mg/kg krysa
>2000 mg/kg králík
Primární dráždivost
Dráždí kůži a sliznice.
Styk s kůží
Není dráždivý.
Styk s očima
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Senzibilizace
údaje nejsou k dispozici
Karcinogenita
údaje nejsou k dispozici
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci údaje nejsou k dispozici
Další toxikologické údaje Výrobek je na základě konvenčních výpočtů klasifikován jako dráždivý.
Oddíl 12. Ekologické informace
Toxicita
Vodní toxicita
Perzistence a rozložitelnost
Chování v životním prostředí
Bioakumulační potenciál
Mobilita v půdě
Ekotoxicita
Perzistence a rozložitelnost
Poznámka
Třída nebezpečnosti pro vodu
Výsledky posouzení PBT
Další škodlivé účinky
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici
Toxický pro ryby.
1 (vlastní hodnocení) slabé ohrožení vody
PBT: Údaje nejsou k dispozici.
vPvB: Údaje nejsou k dispozici.
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do podzemních a
povrchových vod a do kanalizace. Ve vodě toxický pro ryby a plankton.
Toxický pro vodní organismy.
Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování
Způsob nakládání s odpadem
Doporučení
Nelikvidujte společně s domácím odpadem. Nevylévejte do kanalizace
Kód odpadu dle Katalogu odpadů: 07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
15 01 04 Kovové obaly
Obaly
Znečištěné obaly: Likvidace dle úředních předpisů.
Oddíl 14. Informace pro přepravu
Pozemní přeprava:
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES
verze CZ
P5eklad ČR: 16.10.2012
Citro-Clean-Spray „Ultra-Strong“
ADR/RID
Třída
Číslo UN:
Technický název.
Námořní přeprava:
EmS: F-D, S-U
Látka znečisťující
moře:
Technický název.
Letecká přeprava:
ICAO/IATA:
Technický název.
2
strana: 6/7
Revize SRN: 18.08.2011
Art.-Nr.: 840011
Číslice/Písmeno
Klasifikační
kód: 5F
1950
1950 DRUCKGASPACKUNGEN, UMWELTGEFトHRDEND
Třída:
ano
2.1
Číslo UN:
1950
AEROSOLS (Citrus Dulcis)
Třída:
2.1
AEROSOLS, flammable
Číslo UN:
1950
UN „Model
UN 1950, DRUCKGASPACKUNGEN, UMWELTGEFトHRDEND 2.
Regulation“:
Zvláštní opatření pro
uživatele
Pozor: Plyn.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: nepoužitelné
IBC-Code:
Oddíl 15. Informace o předpisech
Předpisy pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí / zvláštní právní předpisy pro danou látku nebo směs
Předpisy EU
Označení dle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/EHS: viz oddíl 2.
Národní předpisy
Vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám,
matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto
práce konat z důvodu přípravy na povolaní.
zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií --Klasifikace v souladu s nařízením
(BetrSichV): --Klasifikace dle VbF: --Technické pokyny pro kvalitu ovzduší (TA vzduch):
Třída Podíl v %
NK
50 – 100
VOC-EU
95,98 %
Třída ohrožení vody:
1 (vlastní hodnocení): slabé ohrožení vody
Hodnocení chemické bezpečnosti: u této směsi směsi nebylo provedeno.
Oddíl 16. Další informace
Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu se vztahují pouze na produkty uvedené v tomto dokumentu. Výše
uvedené informace vychází z našich nejlepších znalostí v době jeho zpracování. Neexistuje žádný nárok na úplnost
nebo chybějící údaje, výše uvedené informace musí být použity pouze jako vodítko. Je třeba dodržovat místní
předpisy.
Poznámka: Nevyplněné pododdíly znamenají, že údaje nejsou známy, nebo neexistují stávající zkušenosti.
Společnost nenese žádnou právní odpovědnost a neodpovídá za škody vyplývající z manipulace nebo kontaktu s výše
uvedeným produktem. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna
v souladu s platnými právními předpisy. Uživatel musí sledovat zda se klasifikace nebezpečí změnila. Je věcí
uživatele aby vyvodil závěr, že další nebezpečí může nastat, pokud je výrobek používán k jiným účelům, než pro
které byl doporučen. V takových případech může být nutné přehodnocení a mělo by být provedena uživatelem. Tento
bezpečnostní list by měl být používán a reprodukován pouze v rozsahu, aby nezbytná opatření týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví mohla být přijata pro práci.
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES
strana: 7/7
verze CZ
P5eklad ČR: 16.10.2012
Revize SRN: 18.08.2011
Citro-Clean-Spray „Ultra-Strong“
Art.-Nr.: 840011
To spadá do odpovědnosti uživatele. Je nezbytné, aby veškeré osoby, které přijdou do styku s tímto výrobkem byly
poučeny o oobsahu tohoto bezpečnostního listu. Je třeba zkontrolovat, aby údaje bezpečnostního listu byly
k dispozici zákazníkům / zaměstnancům.
Literatura a zdroje dat
Směrnice pro přípravky (1999/45/ES), naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1272/2008.
Směrnice pro látkyh (67/548/EHS), naposledy pozměněná směrnicí 2009/2/ES.
Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006, naposledy pozměněné nařízením (EU) č. 453/2010.
Nařízení (ES) č. 1272/2008, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 790/2009
Úplné znění rizikových vět z oddílu 2 a 3
Dle nařízení (ES) č. 1272/2008
H220 Extrémně hořlavý plyn. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může
způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Dle směrnice 67/548/EHS:
R10 Hořlavý. R11 Vysoce hořlavý. R12 Extrémně hořlavý. R38 Dráždí kůži. R43 Může vyvolat senzibilizaci při
styku s kůží. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Metody v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 k vyhodnocení informací pro účely klasifikace byly
použity:
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008. příloha VII Převodní tabulka.
Zkratky a akronymy v originálním SDB:
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici
Accord européen sur le dopravní marchandises Dangereuses par Cesta (Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí po silnici)
AOX: adsorbovatelné organické sloučeniny halogenů
BimSchV: nařízení o provádění spolkového zákona imisemi
CAS: Chemical Abstracts Service
EC: Účinná koncentrace
GefStoffV: Nařízení o nebezpečných látkách (Ordinance on Hazardous Substances, Německo)
GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek
IATA International Air Transport Association: Mezinárodní letecká nebezpečného zboží
IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí přepravujících nebezpečných chemikálií
ICAO-TI: Mezinárodní organizace pro civilní letectví-technické pokyny
IMDG: Mezinárodní námořní přepravě nebezpečného zboží na
Mezinárodní informační databáze chemických látek IUCLID Univorm
LC: letální koncentrace / smrtelná koncentrace
Smrtelná dávka LD / Lethal Dose
MARPOL: znečištění moří úmluva - Úmluva o zabránění znečištění z lodí
PBT: perzistentní, bioakumulativní, toxické
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Concernant le doprava mezinárodní pravidla marchandises Nebezpečné par chemin de fer (Řád pro mezinárodní přepravu
nebezpečného zboží po železnici)
TRGS: Technická pravidla pro nebezpečné látky
VOC: těkavé organické látky (VOC)
vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
WGK třída nebezpečnosti pro vodu, vlastní hodnocení, Německo
Třída 1, třída 1 = mírně ohrožující vody | WHC 2 = ohrožující vodu | WHC 3 = závažné ohrožení vod
Vydáním tohoto bezpečnostního listu pozbývají všechny předchozí bezpečnostní listy platnost.
*Údaje byly oproti předešlé verzi změněny [(*) - jednotlivý bod / ** - kompletní oddíl].
Tato česká verze bezpečnostní listu formálně odpovídá požadavkům nařízení (ES) 1907/2006.
Obsažené údaje bude nezbytné podle tohoto nařízení v daném časovém období a po dodání příslušných informací
upřesnit event. doplnit.
Download

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku - tech