ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ A OSTATNÍCH PŘÍJMŮ
ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2013
1. aktualizace k 29. 1. 2013
Níže uvádíme nové Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních
požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2013 (MFin 5460
– vzor č. 21) – viz upozornění dole na str. 148 publikace:
POTVRZENÍ
R]GDQLWHOQêFKSĜtMPHFK]H]iYLVOpþLQQRVWLD]IXQNþQtFKSRåLWNĤ
VUDåHQêFK]iORKiFKQDGDĖDGDĖRYpP]YêKRGQČQt1)
SRGOH]iNRQDþ6ERGDQtFK]SĜtMPĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMHQÄ]iNRQ³
]DREGREt
-PpQR D SĜtMPHQt
poplatníka ________________________________________________________ 5RGQp þtVOR2) ___________________________
$GUHVD E\GOLãWČ PtVWD WUYDOpKR SRE\WX _____________________________________________________ 36ý _______________
Poplatník podepsal – nepodepsal3) prohlášení4 ± QD ]GDĖRYDFt REGREt3) ______________________________________________
– na tyto PČVtFH ]GDĖRYDFtKR REGREt þtVHOQp R]QDþHQt3) __________________
ÒKUQ ]~þWRYDQêFK SĜtMPĤ ]H ]iYLVOp þLQQRVWL D IXQNþQtFK SRåLWNĤ
= Ĝ SĜtMP\ Y\SODFHQp QHER REGUåHQp GR OHGQD † RGVW ]iNRQD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
=~þWRYiQR Y PČVtFtFK þtVHOQp R]QDþHQt
'RSODWN\SĜtMPĤSRGOH†RGVW]iNRQD]~þWRYDQêFKYH]GDĖRYDFtFKREGREtFK±
'RSODWN\SĜtMPĤSRGOH†RGVW]iNRQD]~þWRYDQêFKYH]GDĖRYDFtPREGREt±
ÒKUQSRYLQQpKRSRMLVWQpKR]SĜtMPĤXYHGHQêFKQDĜ†RGVW]iNRQD5)
ÒKUQSRMLVWQpKRNWHUpE\OSRYLQHQSODWLW]DPČVWQDYDWHO]SĜtMPĤXYHGHQêFKQDĜ6)
=iNODG GDQČ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ 6NXWHþQČ VUDåHQi ]iORKD QD GDĖ ] SĜtMPĤ XYHGHQêFK QD Ĝ 6NXWHþQČ VUDåHQi ]iORKD QD GDĖ ] SĜtMPĤ XYHGHQêFK QD Ĝ )
6NXWHþQČ VUDåHQi ]iORKD QD GDĖ ] SĜtMPĤ XYHGHQêFK QD Ĝ )
=iORKD QD GDĖ ] SĜtMPĤ FHONHP Ĝ Ĝ Ĝ ÚKUQY\SODFHQêFKPČVtþQtFKGDĖRYêFKERQXVĤ
6ROLGiUQt]YêãHQtGDQČX]iORK†KD]iNRQDYPČVtFtFK)
6OHYDQDSRSODWQtNDSRGOH†EDRGVWStVPD]iNRQDE\ODSRVN\WQXWDYPČVtFtFK)
'ČWL XSODWQČQp MDNR
Y\åLYRYDQp SUR ~þHO\
GDĖRYpKR ]YêKRGQČQt SRGOH
§ 35c a § 35d zákona
Od – do
-PpQR ± URGQp þtVOR
,QYDOLGLWD =733 SRSODWQtND
XSODWQČQi MDNR VOHYD QD
GDQL SRGOH † ED RGVW StVP F Då H ]iNRQD
SUR VQtåHQt ]iORK QD GDĖ
Od – do
6WXSHĖ LQYDOLGLW\ =733
Od – do
Škola
6RXVWDYQiSĜtSUDYDQDEXGRX
FtSRYROiQtSRSODWQtNDXSODWQČ
Qi MDNR VOHYD QD GDQL SRGOH
†EDRGVWStVPI]iNRQD
SUR VQtåHQt ]iORK QD GDĖ
5RþQt ]~þWRYiQt ]iORK D GDĖRYpKR ]YêKRGQČQt QHE\OR ± E\OR3 SURYHGHQR V WtPWR YêVOHGNHP
3ĜHSODWHNQDGDQL]URþQtKR]~þWRYiQt]iORK†FKRGVW]iNRQDYHYêãL .þE\OYUiFHQSRSODWQtNRYL GQH
'RSODWHN ]H]~þWRYiQt†GRGVW]iNRQDYHYêãL .þE\OYUiFHQSRSODWQtNRYL GQH
]WRKRþLQtSĜHSODWHN QDGDQLSRVOHYČ.þ
]WRKRþLQtGRSODWHN QDGDĖRYpP ERQXVX3) SĜHSODFHQi þiVWNDQDGDĖRYpP ERQXVX3) ) .þ
ÒKUQSRMLVWQpKRSRGOH†MRGVW]iNRQDNWHUpMHSRYLQHQSODWLWSRSODWQtNXYHGHQêY†RGVW]iNRQD)
7RWRSRWYU]HQtQDKUD]XMH
SRWYU]HQtY\GDQpGQH)
9\KRWRYLO
-PpQR D DGUHVD SOiWFH
ýtVOR WHOHIRQX
'QH
'DĖRYp LGHQWL¿NDþQt þtVOR SOiWFH
C
Z
Podpis a otisk razítka plátce
0)LQ Y]RU þ 1
3R]QiPN\
SRWYU]HQt Y\SOQt SOiWFH GDQČ Y .þ
X FL]tFK VWiWQtFK SĜtVOXãQtNĤ SRNXG QHPDMt URGQp þtVOR XYHćWH GDWXP QDUR]HQt
QHKRGtFt VH ãNUWQČWH
† N RGVW ]iNRQD
5
XYHćWH SRMLVWQp QD VRFLiOQt ]DEH]SHþHQt D SĜtVSČYHN QD VWiWQt SROLWLNX ]DPČVWQDQRVWL D SRMLVWQp QD YãHREHFQp ]GUDYRWQt SRMLãWČQt NWHUp MH ] WČFKWR
SĜtMPĤ SRGOH ]YOiãWQtFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ ]iNRQ þ 6E D ]iNRQ þ 6E SRYLQHQ SODWLW ]DPČVWQDYDWHO GiOH MHQ ÄSRYLQQp SRMLVWQp³
þiVWND RGSRYtGDMtFt SRYLQQpPX SRMLVWQpPX VH SĜL YêSRþWX ]iNODGX GDQČ SĜLSRþWH N SĜtMPX ]H ]iYLVOp þLQQRVWL QHER IXQNþQtPX SRåLWNX L X ]DPČVWQDQFH
X NWHUpKR SRYLQQRVW SODWLW SRYLQQp SRMLVWQp ]DPČVWQDYDWHO QHPi V ~þLQQRVWt RG E\O GRSOQČQ WH[W ]DPČVWQDQFHP X NWHUpKR SRYLQQRVW SODWLW
SRYLQQp SRMLVWQp ]DPČVWQDYDWHO QHPi VH UR]XPt ]DPČVWQDQHF X QČKRå VH RGYRG SRYLQQpKR SRMLVWQpKR QHĜtGt SUiYQtPL SĜHGSLV\ ýHVNp UHSXEOLN\ QHER
]DPČVWQDQHF QD NWHUpKR VH ]FHOD QHER þiVWHþQČ Y]WDKXMH SRYLQQp ]DKUDQLþQt SRMLãWČQt VWHMQpKR GUXKX SRYLQQp SRMLVWQp VH ]DRNURXKOXMH QD FHOp NRUXQ\
VPČUHP QDKRUX
6
XYHćWH SRMLVWQp QD VRFLiOQt ]DEH]SHþHQt D SĜtVSČYHN QD VWiWQt SROLWLNX ]DPČVWQDQRVWL D SRMLVWQp QD YãHREHFQp ]GUDYRWQt SRMLãWČQt NWHUp E\O ] WČFKWR
SĜtMPĤSRYLQHQSODWLWSRGOH]YOiãWQtFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ]iNRQþ6ED]iNRQþ6E]DPČVWQDYDWHOViP]DVHEHDX]DPČVWQDQFH
QD NWHUpKR VH Y]WDKRYDOR SRYLQQp ]DKUDQLþQt SRMLãWČQt VWHMQpKR GUXKX þiVWNX RGSRYtGDMtFt SĜtVSČYNĤP ]DPČVWQDYDWHOH QD WRWR ]DKUDQLþQt SRMLãWČQt
† RGVW ]iNRQD YH ]QČQt SODWQpP GR ± WH[W SODWQê SUR ]GDĖRYDFt REGREt RG ]GDĖRYDFtKR REGREt MH SODWQê WH[W XYHGHQê
SRG SR]QiPNRX þ XYHćWH ]iORKX QD GDĖ NWHUi VH Y]WDKXMH N SĜtMPĤP XYHGHQêP QD Ĝ NWHUi E\OD VUDåHQD YH ]GDĖRYDFtP REGREt NG\ W\WR SĜtMP\ E\O\ ]~þWRYiQ\
XYHćWH ]iORKX QD GDĖ NWHUi VH Y]WDKXMH N SĜtMPĤP XYHGHQêP QD Ĝ NWHUi E\OD VUDåHQD YH ]GDĖRYDFtP REGREt NG\ W\WR SĜtMP\ E\O\ ]~þWRYiQ\
GRSODWHN QD GDĖRYpP ERQXVX R]QDþWH ]QDPpQNHP SOXV SĜtS SĜHSODFHQRX þiVWNX QD GDĖRYpP ERQXVX ]RKOHGQČQRX Y UiPFL URþQtKR ]~þWRYiQt SRGOH
† G RGVW ]iNRQD R]QDþWH ]QDPpQNHP PLQXV
þiVW WLVNRSLVX R]QDþHQi þ 5RþQt ]~þWRYiQt ]iORK D GDĖRYpKR ]YêKRGQČQt PXVt EêW YåG\ Y\SOQČQD
) þiVW WLVNRSLVX R]QDþHQi þ VH Y\SOĖXMH SRX]H Y SĜtSDGČ åH VH MHGQi R SRSODWQtND XYHGHQpKR Y † RGVW ]iNRQD WM GDĖRYpKR QHUH]LGHQWD
ý5 'R WpWR þiVWL XYHćWH ~KUQ þiVWHN SRMLVWQpKR VUDåHQpKR QHER XKUD]HQpKR QD VRFLiOQt ]DEH]SHþHQt D SĜtVSČYHN QD VWiWQt SROLWLNX ]DPČVWQDQRVWL D QD
YãHREHFQp ]GUDYRWQt SRMLãWČQt NWHUp MH SRGOH ]YOiãWQtFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ ]iNRQ þ 6E D ]iNRQ þ 6E ]H VYêFK SĜtMPĤ ]H ]iYLVOp
þLQQRVWL D IXQNþQtFK SRåLWNĤ SRYLQHQ SODWLW SRSODWQtN D X SRSODWQtND QD NWHUpKR VH Y]WDKXMH SRYLQQp ]DKUDQLþQt SRMLãWČQt VWHMQpKR GUXKX ~KUQ SĜtVSČYNĤ
SRSODWQtND QD WRWR ]DKUDQLþQt SRMLãWČQt † M RGVW ]iNRQD
SRNXGMLåE\ORGĜtYHSRSODWQtNRYLY\VWDYHQRSRWYU]HQt]DREGREtY\SOĖWHGDWXPY\VWDYHQtWRKRWRSĜHGFKR]tKRSRWYU]HQtDGĤYRG\SURY\GiQtQRYpKR
SRWYU]HQt XYHćWH Y SĜtOR]H 9 RSDþQpP SĜtSDGČ SURãNUWQČWH
XYHćWHþtVHOQpR]QDþHQtPČVtFĤQDSĜ3RNXGXSRSODWQtNDQHGRãORNVROLGiUQtPX]YêãHQtGDQČX]iORK\þQHERSRSODWQtNRYLQHE\ODSRVN\WQXWD
VOHYD QD SRSODWQtND þ ĜiGHN SURãNUWQČWH
2
3
4
3RNXG E\O\ YHãNHUp SĜtMP\ Y\SODFHQ\ QHER REGUåHQ\ GR GQĤ SR VNRQþHQt ]GDĖRYDFtKR REGREt ]D NWHUp E\O\ GRVDåHQ\
† RGVW ]iNRQD WM GR OHGQD SDN ĜiGHN VH VKRGXMH V ĜiGNHP 2
str. 391
V tabulce 1. Tabulka pro výpočet záloh 2013 – měsíční došlo k tiskové chybě, a to
konkrétně od str. 394, kdy od základu daně ve výši 50 100 Kč je uvedena chybná výše
zálohy. Proto dále uvádíme správné znění celé tabulky.
1. Tabulka pro výpočet záloh
Jde o tabulku (vypočtenou podle sazby v § 38h odst. 2), která je určena pro výpočet měsíčních
záloh ze základu pro výpočet zálohy (příjem zvýšený o pojistné), pokud se nejedná o příjmy
zdaněné srážkovou daní podle ustanovení § 6 odst. 4 a § 36 odst. 2 písm. p) nebo podle § 36
odst. 1 písm. a).
Tabulka je použitelná pro výpočet daňové zálohy u poplatníka s Prohlášením i bez Prohlášení.
U poplatníka bez Prohlášení je částka skutečně sráženou daňovou zálohou, u poplatníka s Prohlášením se odečítají slevy na dani (včetně slev v rámci daňového zvýhodnění na děti).
Základ
v Kč*)
*)
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
1– 6
7–13
14–20
1
2
3
87– 93
94–100
200
300
400
500
600
700
800
900
14
15
30
45
60
75
90
105
120
135
2 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
300
315
330
345
360
375
390
405
420
435
4 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
600
615
630
645
660
675
690
705
720
735
21–26
27–33
34–40
41–46
47–53
54–60
61–66
67–73
74–80
81–86
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
3 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
450
465
480
495
510
525
540
555
570
585
5 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
750
765
780
795
810
825
840
855
870
885
Základem (pro výpočet zálohy na daň v Kč) se rozumí zdanitelný příjem poplatníka
v příslušném měsíci zvýšený o případné sociální a zdravotní pojistné připadající na zaměstnavatele, základem je tudíž tzv. „superhrubá mzda“. Výsledek se zaokrouhluje na
celé stokoruny nahoru (do 100 Kč na celé koruny nahoru).
3
Základ
v Kč*)
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
6 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
900
915
930
945
960
975
990
1 005
1 020
1 035
10 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
500
515
530
545
560
575
590
605
620
635
14 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2 100
2 115
2 130
2 145
2 160
2 175
2 190
2 205
2 220
2 235
18 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2 700
2 715
2 730
2 745
2 760
2 775
2 790
2 805
2 820
2 835
7 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 050
1 065
1 080
1 095
1 110
1 125
1 140
1 155
1 170
1 185
11 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
650
665
680
695
710
725
740
755
770
785
15 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2 250
2 265
2 280
2 295
2 310
2 325
2 340
2 355
2 370
2 385
19 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2 850
2 865
2 880
2 895
2 910
2 925
2 940
2 955
2 970
2 985
8 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 200
1 215
1 230
1 245
1 260
1 275
1 290
1 305
1 320
1 335
12 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800
815
830
845
860
875
890
905
920
935
16 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2 400
2 415
2 430
2 445
2 460
2 475
2 490
2 505
2 520
2 535
20 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3 000
3 015
3 030
3 045
3 060
3 075
3 090
3 105
3 120
3 135
9 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 350
1 365
1 380
1 395
1 410
1 425
1 440
1 455
1 470
1 485
13 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
950
965
980
995
010
025
040
055
070
085
17 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2 550
2 565
2 580
2 595
2 610
2 625
2 640
2 655
2 670
2 685
21 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3 150
3 165
3 180
3 195
3 210
3 225
3 240
3 255
3 270
3 285
4
Základ
v Kč*)
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
22 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
300
315
330
345
360
375
390
405
420
435
26 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3 900
3 915
3 930
3 945
3 960
3 975
3 990
4 005
4 020
4 035
30 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4 500
4 515
4 530
4 545
4 560
4 575
4 590
4 605
4 620
4 635
34 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
5 100
5 115
5 130
5 145
5 160
5 175
5 190
5 205
5 220
5 235
23 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
450
465
480
495
510
525
540
555
570
585
27 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4 050
4 065
4 080
4 095
4 110
4 125
4 140
4 155
4 170
4 185
31 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4 650
4 665
4 680
4 695
4 710
4 725
4 740
4 755
4 770
4 785
35 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
5 250
5 265
5 280
5 295
5 310
5 325
5 340
5 355
5 370
5 385
24 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
600
615
630
645
660
675
690
705
720
735
28 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4 200
4 215
4 230
4 245
4 260
4 275
4 290
4 305
4 320
4 335
32 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4 800
4 815
4 830
4 845
4 860
4 875
4 890
4 905
4 920
4 935
36 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
5 400
5 415
5 430
5 445
5 460
5 475
5 490
5 505
5 520
5 535
25 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
750
765
780
795
810
825
840
855
870
885
29 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4 350
4 365
4 380
4 395
4 410
4 425
4 440
4 455
4 470
4 485
33 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4 950
4 965
4 980
4 995
5 010
5 025
5 040
5 055
5 070
5 085
37 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
5 550
5 565
5 580
5 595
5 610
5 625
5 640
5 655
5 670
5 685
5
Základ
v Kč*)
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
38 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
5 700
5 715
5 730
5 745
5 760
5 775
5 790
5 805
5 820
5 835
42 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
6 300
6 315
6 330
6 345
6 360
6 375
6 390
6 405
6 420
6 435
46 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
900
915
930
945
960
975
990
005
020
035
50 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
500
515
530
545
560
575
590
605
620
635
39 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
5 850
5 865
5 880
5 895
5 910
5 925
5 940
5 955
5 970
5 985
43 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
6 450
6 465
6 480
6 495
6 510
6 525
6 540
6 555
6 570
6 585
47 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
050
065
080
095
110
125
140
155
170
185
51 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
650
665
680
695
710
725
740
755
770
785
40 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
6 000
6 015
6 030
6 045
6 060
6 075
6 090
6 105
6 120
6 135
44 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
6 600
6 615
6 630
6 645
6 660
6 675
6 690
6 705
6 720
6 735
48 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
200
215
230
245
260
275
290
305
320
335
52 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
800
815
830
845
860
875
890
905
920
935
41 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
6 150
6 165
6 180
6 195
6 210
6 225
6 240
6 255
6 270
6 285
45 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
6 750
6 765
6 780
6 795
6 810
6 825
6 840
6 855
6 870
6 885
49 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
350
365
380
395
410
425
440
455
470
485
53 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
950
965
980
995
010
025
040
055
070
085
6
Záloha
v Kč
*)
Základ
v Kč*)
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
Základ
v Kč
Záloha
v Kč
54 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
8 100
8 115
8 130
8 145
8 160
8 175
8 190
8 205
8 220
8 235
57 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
8 550
8 565
8 580
8 595
8 610
8 625
8 640
8 655
8 670
8 685
60 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
9 000
9 015
9 030
9 045
9 060
9 075
9 090
9 105
9 120
9 135
63 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
9 450
9 465
9 480
9 495
9 510
9 525
9 540
9 555
9 570
9 585
55 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
8 250
8 265
8 280
8 295
8 310
8 325
8 340
8 355
8 370
8 385
58 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
8 700
8 715
8 730
8 745
8 760
8 775
8 790
8 805
8 820
8 835
61 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
9 150
9 165
9 180
9 195
9 210
9 225
9 240
9 255
9 270
9 285
64 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
9 600
9 615
9 630
9 645
9 660
9 675
9 690
9 705
9 720
9 735
56 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
8 400
8 415
8 430
8 445
8 460
8 475
8 490
8 505
8 520
8 535
59 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
8 850
8 865
8 880
8 895
8 910
8 925
8 940
8 955
8 970
8 985
62 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
9 300
9 315
9 330
9 345
9 360
9 375
9 390
9 405
9 420
9 435
65 000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
9 750
9 765
9 780
9 795
9 810
9 825
9 840
9 855
9 870
9 885
66000*)
9 900
Přesahuje-li základ za příslušný kalendářní měsíc částku 66 000 Kč, činí
daň 9 900 Kč + 15 % ze základu přesahujícího 66 000 Kč.
7
Zdanění mezd, platů
a ostatních příjmů ze závislé činnosti
v roce 2013
21. aktualizované vydání
Mgr. Petr Pelech
Vydalo nakladatelství ANAG
Tisk a vazba Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o.
Odpovědná redaktorka Olga Kubová
Sazba Lenka Píšťková
Autorská uzávěrka 16. ledna 2013
ISBN 978-80-7263-798-0
ANAG, spol. s r. o.,
Kollárovo nám. 698/7, 772 00 Olomouc, Město
tel.: 585 757 411, fax: 585 418 867
e-mail: [email protected]
www.anag.cz
Download

zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v