Stavební bytové družstvo LIAZ, Želivského 13, 466 05 Jablonec nad Nisou
Evidenční číslo:
___ ___ ___ ___ ___
EVIDENČNÍ LIST VLASTNÍKA BYTU
Orámovanou část vyplní nabyvatel hůlkovým písmem!
(vyplňuje se při jakékoliv změně vlastníka bytu na základě kupní smlouvy)
Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo
_______________________________________
______________________________
Rodné příjmení: ___________________________
Stav: __________________________
Místo narození: ___________________________
Občanství:
Adresa bydliště (ulice, číslo, obec) - dle OP
PSČ
________________________________________
___________
Telefon: _________________________
e-mail:__________________________
Příjmení, jméno, titul manželky - manžela
Rodné číslo
_______________________________________
Rodné příjmení: ___________________________
_____________________
______________________________
Občanství:
_____________________
Datum sňatku: ___________________
Adresa bydliště (ulice, číslo, obec) - dle OP
PSČ
________________________________________
___________
S žadatelem a jeho manželkou-manželem budou byt užívat:
Příjmení a jméno
Rodné číslo
Vztah k nabyvateli
___________________________
_______________
______________
___________________________
_______________
______________
___________________________
_______________
______________
Žádost o rozdělení vyúčtování služeb:
požaduji a přikládám*
požaduji a donesu dodatečně nejdéle do 31.12. příslušného roku*
nepožaduji*
Prohlašuji, že :
1. jsem uvedl-a v evidenčním listě pravdivé údaje
2. budu oznamovat neprodleně SBD všechny změny v údajích uvedených v listě
Souhlasím-souhlasíme se zpracováním a evidováním osobních údajů v rámci činnosti SBD
V Jablonci nad Nisou dne ____________ Podpis-podpisy __________________________
* nehodící se škrtněte
1. Vyplní dosavadní vlastník bytu
Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo
_______________________________________
______________________________
Rodné příjmení: ___________________________
Stav: __________________________
Adresa bydliště (ulice, číslo, obec) - dle OP
PSČ
________________________________________
___________
Telefon: _________________________
e-mail:__________________________
2. Vyplní účtárna (odd. nájemného) družstva:
dv. č. 409
přeplatky
nedoplatky
-
nájemné k : _______________
_______
_________
-
ostatní pohledávky: ___________
_______
_________
_______
_________
_______
_________
_______
_________
-
odpady k: __________
současný způsob úhrady: ____________
Zpracoval:
3. Potvrzení právního oddělení družstva: dv. č. 403
4. Dosavadní vlastník bude platit
služby spojené s užíváním bytu do: _______
podpis:
______________________
Nový vlastník bude platit
služby spojené s užíváním bytu od: _______
podpis:
______________________
Download

EVIDENČNÍ LIST VLASTNÍKA BYTU - Stavební bytové družstvo LIAZ