Industry
Power Transmission Group
Výrobní program
Hnací řemeny
Průmysl
Product Range
Drive Belts
Industry
řemeny, převody a lineární technika
4
CONTI SYNCHROCHAIN®
5
6
CONTI SYNCHROFORCE® Supreme
CONTI SYNCHROFORCE® Extreme
7
8
CONTI SYNCHROFORCE® CXP
CONTI SYNCHROFORCE® CXA
9
CONTI SYNCHROBELT®
10
CONTI SYNCHROLINE®
11
CONTI SYNCHROTWIN®
12
CONTI SYNCHRODRIVE®
13
CONTI SYNCHROCOLOR®
14
CONTI−V MULTIRIB® Power
CONTI−V MULTIRIB® Elast
15
16
17
CONTI−V® STANDARD
CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin
CONTI−V® STANDARD Multiflex Non−friction
18
CONTI−V® ADVANCE
19
CONTI−V ADVANCE FO®−Power
20
CONTI POLYFLAT®
21
CONTI VARISPEED®
22
CONTI−V® MULTIBELT
23
CONTI® VSM−1/VSM−2/VSM−3
ContiTech − součást koncernu
ContiTech in the Continental
TYMA CZ, s.r.o. autorizovaný distributor
Contitech
Společnost TYMA CZ, s.r.o., je autorizovaným
distributorem firmy v oblasti hnacích systémů
pro použití v průmyslu.
Naším cílem je zajišťovat komplexní služby
v oblasti mechanických pohonů, zejména pak
v oblasti řemenových převodů a jejich příslu−
šenství. Nabízíme ucelený sortiment klínových,
ozubených a plochých řemenů a řemenic, ře−
tězů a řetězových kol, kloubových hřídelí, hří−
delových spojek, ložisek a volnoběžek. Při vý−
běru dodavatelů jsme se orientovali v první
řadě na kvalitu produktů a poskytovaných slu−
žeb.
Spolupráce s firmou Continental ContiTech nám
umožňuje poskytovat požadovaný servis, nej−
novější technické informace a optimální řešení
Vašich převodů. Přímé spojení s výrobcem nám
umožňuje docílit nejvýhodnějších cenových
a dodacích podmínek.
K dispozici máme dostatečné skladovací a ma−
nipulační prostory včetně mechanizace, což
nám umožňuje dodávat široký sortiment ozube−
ných, klínových, drážkových, plochých řemenů
a příslušenství přímo ze skladu a reagovat tak
pružně na potřeby zákazníků. Využitím moder−
ního strojního vybavení dosahujeme vysoké
kvality a produktivity práce.
Nabídka produktů a služeb
− návrh a výpočty převodů
− výběr nejvhodnějších variant
− analýza stavu převodů, zpracování dokumen−
tace
− dodávky jednotlivých dílů ve stanovených ter−
mínech
− poradenská činnost a školení pracovníků
− diagnostika měření a kontrola stavu převodů
− zakázková výroba řemenic, řetězových kol
a jiných dílů
− spojování ozubených a plochých řemenů
TYMA CZ, s.r.o. ContiTech Authorised
Distributor
The company TYMA CZ, s.r.o. is an authorized
distributor of Continental ContiTech in the field
of industrial drive systems.
It is our goal to provide complex services in the
field of mechanical drives, with special empha−
sis on belt transmissions and their accessories.
We offer a complete range of V?shaped, inden−
ted and flat belts including matching pulleys,
chains and sprockets, articulated shafts, shaft
couplings, bearings and freewheels. Our selec−
tion of suppliers is mainly based on the quali−
ty of their products and services.
Our close cooperation with the company Con−
tinental ContiTech enables us to provide com−
plex services, up−to−date information and to de−
sign optimal transmission systems for our
customers. The direct contacts with the produ−
cer also reflect positively on our prices and de−
livery terms. We operate a sufficiently large sto−
ring space as well as modern handling
mechanisation, which allow us to supply a wi−
de range of products (V−belts, indented timing
belts, pulleys, clamping bushes, chains, sproc−
kets, etc.) directly from our stock in reaction to
our customers needs. Due to our motivated
staff, efficient organization and modern machi−
nery, we permanently manage to achieve high
productivity and standard of our services.
What Our Firm Offers
− Transmission/drive designs and calculations
− Selecting optimal transmission/drive types
− Assessing the condition of transmission dri−
ves
− Reliability in accuracy and delivery terms
− Consultancy and training courses in the field
ofmechanical drives
− Testing and checking transmission drives
− Manufacturing pulleys and sprockets to cu−
stomers' design, including surface finish
− Joining flat and timing belts into loops
Výrobní program / Product range
Continental
C orporation
Continental AG
Koncern Continental AG patří k předním dodavatelům auto−
mobilového průmyslu. Nabízí rozsáhlé know?how v oblasti
pneumatik, brzdových systémů, řízení jízdní dynamiky, elek−
troniky, senzorů a v oblasti zpracování plastů.
Ve více než 100 výrobních závodech, výzkumných a zkušeb−
ních střediscích pracuje na 80.000 zaměstnanců.
Koncern je rozdělen do čtyř divizí: Pneumatiky pro osobní vo−
zidla, Pneumatiky pro užitková vozidla, Automotive systems
a ContiTech.
Společnost vyrábí pneumatiky pro osobní, užitková a dvou−
stopá vozidla, hydraulické a elektronické brzdové systémy
(ESP, ABS, TCS), součásti podvozků a další výrobky z gumy
a plastů pro automobilový průmysl a mnoho dalších průmy−
slových odvětví.
Continental AG
The Continental Corporation is one of the world’s leading au−
tomotive industry suppliers offering comprehensive know−
how in tire and brake technology, vehicle dynamics control,
electronics and sensor systems and elastomer technology.
More than 80,000 employees work in more than 100 manu−
facturing facilities, research centers and test tracks for the
customers – worldwide. The corporation is organized into
four divisions for Passenger and Light Truck Tires, Commer−
cial Vehicle Tires, Automotive Systems and ContiTech.
The company manufactures tires for cars, commercial vehi−
cles and two−wheelers, hydraulic and electronic brake sys−
tems (ESP, ABS, TCS) and chassis components as well as
products made of elastomers and plastics for the automo−
tive industry and other major industries.
Divize ContiTech
Pod názvem ContiTech si lze představit výrobky a systémy
vysoké technické úrovně, vyráběné z kaučuku a plastů v kom−
binaci s jinými materiály. ContiTech je důležitým partnerem
ve vývoji a významným dodavatelem všech průmyslových od−
větví od automobilového průmyslu, přes výrobu kolejových
vozidel, letecký průmysl až po konstrukci strojů a přístrojů.
Firma se skládá z devíti obchodních skupin, mezi než patří
také ContiTech Power Transmission Group (ContiTech pohon−
né systémy). Obchodní skupiny se dále dělí na jednotlivé čás−
ti, tzv. segmenty trhu. Tyto části se řídí potřebami zákazníků
a trhu podle svého zaměření. Systém uspořádání zaručuje na
jedné straně dostatečnou flexibilitu středně velkého podniku
a na druhé straně možnost využití síly kapitálu, součinnosti
a přístupu k nejmodernějším technologiím v oblasti výroby
a zpracování kaučuku a plastů v rámci společnosti Continen−
tal AG.
Division ContiTech
High−tech products and systems, combinations of rubber,
plastics and other materials plus electronics: this is what
ContiTech stands for. We are a development partner and
OEM for all major industries from automotive via railway and
aerospace engineering to machinery and equipment con−
struction.
The eight business units – including ContiTech Power Trans−
mission Group – and their product market segments focus
on the needs of their customers and markets. They act with
the flexibility of a medium−sized company but with the finan−
cial muscle, synergy potentials and overall capabilities for
rubber and plastics technologies of Continental AG behind
them.
1
ContiTech Power Transmission Group
Inovační řešení pohonů
pro průmyslové použití
Innovative drive solutions for
industrial applications
ContiTech Power Transmission Group (pohonné systémy) je
nositelem vývoje, výrobcem a dodavatelem hnacích řemenů
jako součásti systémů řemenových pohonů pro automobily,
stroje, zařízení a přístroje. ContiTech je partnerem prvovýrob−
ců, vývoje, servisu i obchodu s náhradními díly v celosvěto−
vém měřítku.
V části zaměřující se na průmyslové aplikace tzv. segmentu
průmysl vyrábí ContiTech hnací řemeny pro průmyslové pou−
žití, vyvíjí inovační pohonné systémy, realizuje specifická ře−
šení pohonů podle požadavků zákazníků. Společnost dispo−
nuje moderní zkušební technikou. Při zkouškách nových
výrobků je kladen velký důraz na úsporu zdrojů a vliv pro−
duktů na životní prostředí.
Výzkum a vývoj
Podle požadavků průmyslu jsou zdokonalovány ekonomické
a ekologické výkonové parametry klínových, drážkových
a ozubených řemenů, aby bylo dosaženo maximálního výko−
nu, technického designu, životnosti a spolehlivosti.
Materiály, technologie a konstrukce
Díky existující součinnosti v oblasti vývoje materiálů, techno−
logie a konstrukce v rámci koncernu Continental AG jsou na−
bízena nejmodernější řešení, široký výběr sortimentu a nej−
vyšší kvalita výrobků a služeb.
4
Logistika a služby
V oblasti prodeje je k dispozici výběr z 10.000 rozměrů a pro−
vedení, které lze okamžitě dodat. Prodej zabezpečuje více
než 120 podpůrných skladů po celé Evropě. Další sklady se
nacházejí ve všech významných oblastech na světovém tr−
hu. Odbytové organizace a obchodní partneři zajišťují opti−
mální řešení specifických problémů přímo u zákazníků.
Management péče o životní prostředí a péče o kvalitu
Společnost a všechny její části jsou certifikovány podle QS
9000 a EN ISO 9001. Vývoj, výzkum, zkoušky a výroba se
nachází ve všech mezinárodních lokalitách.
Výrobní program / Product range
ContiTech Power Transmission Group is a developer, manu−
facturer and supplier of power transmission belts, compo−
nents and complete belt drive systems – for motor vehicles,
machinery and equipment – and is in demand around the
world as a development and service partner for original
equipment and spares business.
Material technology and design
We use the synergies available within the corporation to
achieve our drive solutions with their sophisticated material
technology and design, opening up almost unlimited scope
for machinery and equipment manufacturers.
In the Industry market segment we develop innovative pow−
er transmission belts and implement customer−specific drive
solutions for industrial original equipment. Our application−
focused testing technology backs up the product develop−
ment process and protects resources and the environment.
Logistics and services
We hold more than 10,000 sizes and types in stock for sale.
The worldwide distribution is assured by more than 100 part−
ners. Furthermore, we are represented in all the relevant mar−
kets throughout the world. Our sales organisations work
hand−in−hand with customers to guarantee the optimum
solutions for their specific problems.
Research and Development
In accordance with the requirements of industry we draw up
the economic and environmental performance parameters
demanded by the market for V−belts, multiple V−ribbed belts
and timing belts in order to maximise performance, technical
design, safety and convenience.
Environmental and quality management
Certificated to QS 9000 and EN ISO 9001 we operate R&D,
testing and manufacturing facilities at a number of locations
around the world.
VSM−1, VSM−2 a VSM−3
Zabezpečení funkce řemeno−
vých pohonů předpokládá jejich
správné předpětí. To lze elek−
tronicky přesně zjistit přístroji
pro měření předpětí CONTI
VSM−1, VSM−2 a VSM−3
VSM− 3
VSM−2
VSM−1
VSM−1, VSM−2 and VSM−3
Belt drives must be correctly ten−
sioned to operate reliably. This
can be measured accurately with
the CONTI VSM−1, VSM−2 and
VSM−3 tension gauges.
3
Ozubené řemeny / Timing belts
CONTI SYNCHROCHAIN®
Ozubený řemen pro nejvyšší kroutící momenty
Timing belt for extreme torques
Ozubený řemen CONTI SYNCHROCHAIN® má zcela nově
vyvinutý CTD profil. Díky své speciální konstrukci a materiá−
lovému složení je určen pro přenos nejvyšších kroutících mo−
mentů. Stejně tak je vhodný pro použití ve vysoce dynamic−
ky zatížených převodech. Jako první řemen ve skupině ře−
menů pro nejvyšší zatížení dovoluje ohyb v opačném smě−
ru u převodů s více kladkami. Představuje tak optimální al−
ternativu řetězovým převodům.
The CONTI SYNCHROCHAIN® – with its newly developed
CTD profile, original design and selected materials – ensu−
res reliable power transmission for high torques and high dy−
namic stressing. As the first belt of this high−performance
class it permits reverse flexing in multi−pulley drives and is
the optimum alternative to chain drives.
Oblasti použití:
CONTI SYNCHROCHAIN® je navržen pro extrémní podmín−
ky, při kterých je nutno přenášet nejen nejvyšší zatížení, ale
zároveň je požadována vysoká odolnost a dynamická únos−
nost. Díky odolnosti proti vlhku, agresivním látkách a teplot−
ním změnám nacházejí použití od potravinářského průmys−
lu, balících strojů až po zařízení v dolech, přístavech,
dopravníkových systémech a malých motokárách – go carts.
CONTI SYNCHROCHAIN® has been developed for extreme
applications where large power outputs, high torques and
high speeds have to be reliably transmitted or high dynamic
stressing is in use. There is virtually no limit to the applicati−
on possibilities. Thanks to the resistance to dampness,
aggressive cleansing agents and temperature fluctuations,
the belt lends itself to use in the packing industry, in convey−
or systems and in general drive applications all the way
through to go−carts.
Areas of application:
4
Polyuretanový hřbet
Polyurethane backing
Tažná vlákna
Tension member
Aramidová vlákna
v párech s S/Z vinutím
Aramide cord with S/Z
twists wound in pairs
Polyuretanové zuby
Polyurethane teeth
Speciálně upravená tkanina
Special treated fabric
CTD
Vlastnosti:
odolnost vůči oleji
odolnost proti ozónu a proti UV záření
vysoká dynamická odolnost do 40 m/s
bez nutnosti údržby
teplotní odolnost od –40 °C do +100 °C
odolnost proti ohybu v opačném směru
vysoká odolnost proti otěru
Properties:
oil−resistant
resistant against UV and ozon
designed for high dynamic stressing up to 40 m/s
maintenance−free
suitable for temperatures from –40 °C to +100 °C
withstands reverse flexing
Varianty:
CONTI SYNCHROCHAIN® ozubené řemeny pro nejvyšší vý−
kony se vyrábí v profilech CTD C8M.
Dodávka na základě poptávky.
Versions:
CONTI SYNCHROCHAIN® timing belts are available in the
profile CTD C8M. Available upon request.
Ozubené řemeny / Timing belts
CONTI SYNCHROFORCE® Supreme
Ozubené řemeny pro nejvyšší dynamické zatížení
Index výkonu
Performance index
Ozubený řemen CONTI SYNCHROFORCE® Supreme je spe−
ciálně navržen pro použití u dynamicky vysoce namáhaných
pohonů s přenosem velkých výkonů. Konstrukce řemenu za−
ručuje nejvyšší pevnost při ohybových změnách a vysokou
odolnost proti otěru. Řemen CONTI SYNCHROFORCE® Su−
preme umožňuje přenášet obvodové rychlosti až do 60 m/s,
což otvírá možnost použití v dříve nepoznaných oblastech,
při současném zachování vlastností převodů ozubeným ře−
menem
Timing belts for heavy−duty applications
The CONTI SYNCHROFORCE® Supreme was specially
developed for heavy−duty drive performance. Its compoun−
ding guarantees unsurpassed fatigue strength under re−
versed bending stresses together with high wear resistance.
It paves the way to previously unknown performance levels
at belt speeds of up to 60 m/s, while also offering the proven
advantages of the CONTI SYNCHROFORCE® rubber timing
belt line.
150
100
50
0
SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE
Supreme
CXP
Oblasti použití:
CONTI SYNCHROFORCE® Supreme, ozubené řemeny pro
nejvyšší výkony nacházejí použití tam, kde musí být přená−
šeny vysoké výkony při vysokých obvodových rychlostech.
Polychloroprenový hřbet
Polychloroprene backing
Tažná skelná vlákna
Glass cord tension member
Polychloroprenové zuby
Polychloroprene teeth
Polyamidová tkanina
Polyamide fabric
Areas of application:
CONTI SYNCHROFORCE® Supreme heavy−duty timing belts
are used wherever heavy loads are transmitted at high belt
speeds.
STD
Vlastnosti:
podmíněná odolnost vůči oleji
teplotní odolnost podle způsobu použití
od –20 °C do +100 °C
odolnost vůči ozonu a tropikalizované provedení
elektrická vodivost podle ISO 9563
Properties:
moderate oil resistance
remains stable over a temperature range
from –20 °C to +100 °C according to application
resistant to ozone and suitable for use in tropical
climates
electrically conductive according to ISO 9563
Varianty:
CONTI SYNCHROFORCE® Supreme ozubené řemeny pro dy−
namické zatížení se vyrábí v profilech STD S8M.
Dodávka na základě poptávky.
Versions:
CONTI SYNCHROFORCE® Supreme heavy−duty timing belts
are available in the profile STD S8M.
Available upon request
5
Ozubené řemeny / Timing belts
CONTI SYNCHROFORCE® Extreme
Ozubené řemeny pro nejvyšší kroutící momenty
Timing belts for highest torques
Index výkonu
Performance index
Ozubený řemen CONTI SYNCHROFORCE® Extreme je spe−
ciálně navržen pro bezpečný a trvalý přenost sil u pohonů
s nejvyššími kroutícími momenty. Aby mohli být přenášeny
nejvyšší rozběhové a brzdné momenty obsahuje řemen CON−
TI SYNCHROFORCE® Extreme speciální složení, odolné
zejména proti prodloužení a přetržení odolné složení. Mate−
riály odolávají nejvyššímu rázovému zatížení a umožňují dlou−
hodobou a bezúdržbovou funkci. Speciálně upravená tkani−
na je vysoce odolná proti opotřebení a otěru.
To deal with the impact loads occurring in the case of ab−
rupt acceleration and deceleration, the CONTI SYNCHRO−
FORCE® EXTREME employs a compound that is highly resi−
stant to elongation and tearing. This compound reliably
absorbs even maximum surges and guarantees the mainten−
ance−free functioning of the belt in continuous service. A spe−
cially finished fabric provides top wear and abrasion resi−
stance.
150
100
50
0
SYNCHROBELT
SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE
CXP
CXA
Extreme
Oblasti použití:
CONTI SYNCHROFORCE® Extreme jsou speciálně vyvinuty
pro převody s vysokými rázy a nejvyšším zrychlením.
Hřbet řemenu z HNBR
HNBR backing
Skelná vlákna
Glass cord tension member
Zuby z HNBR
HNBR teeth
HTD
Areas of application:
CONTI SYNCHROFORCE® EXTREME heavy−duty timing belts
are specially developed for drives subject to impact loads
and high acceleration forces.
CTD
STD
Speciálně upravená tkanina Specially finished fabric
6
Vlastnosti:
elektrostatická vodivost podle normy ISO 9563
teplotní odolnosti podle způsobu použití
– 30 °C až +130 °C
kompletní odolnost vůči oleji
Properties:
electrically conductive according to IOS 9563
suitable for temperatures ranging
from –30 °C to +130 °C according to application
completely oil−resistant
Varianty:
CONTI SYNCHROFORCE® Extreme ozubené řemeny pro
nejvyšší kroutící momenty se vyrábí v profilech HTD 8M, HTD
14M, CTD C8M, CTD C14M a STD
Dodávka na základě poptávky.
Versions:
CONTI SYNCHROFORCE® Extreme heavy−duty timing belts
are available in the profiles HTD 8M, HTD 14M, CTD C8M,
CTD C14M and STD.
Available upon request
Ozubené řemeny / Timing belts
C
O
M
PO
U
N
D
NEW
CONTI SYNCHROFORCE® CXP
Heavy−duty timing belts
Ozubené řemeny pro vysoké výkony
Index výkonu
Performance index
Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHROFOR−
CE® CXP nacházejí použití všude tam, kde musí být spoleh−
livě přenášeny vysoké výkony a současně vysoké obvodové
rychlosti. Vysoká odolnost proti opotřebení umožňuje dlouho−
dobý provoz u většiny průmyslových aplikací, tam kde je po−
žadován vysoký přenos výkonu a provedení bez nutnosti
údržby. Vysoký počet profilů a roztěčí pokrývá prakticky ce−
lou výkonovou oblast a umožňuje tak maximální hospodár−
nost a současně maximální kompaktnost a minimální zastav−
bové rozměry.
The CONTI SYNCHROFORCE® CXP heavy−duty timing belt
is used wherever high outputs have to be synchronously
transmitted. Thanks to its high resistance to wear, it can
be used in virtually any high−output industrial application. It
requires no maintenance even when used in continuous
operations. The multitude of sections, with a total of four
pitches, covers a wide performance range and makes for
maximum cost−efficiency in a design as compact as require−
ments allow.
150
100
50
0
SYNCHROBELT
SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE
CXA
CXP
Extreme
Oblasti použití:
Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHROFOR−
CE® CXP nacházejí použití všude tam, kde musí být spoleh−
livě přenášeny vysoké výkony, obvodové rychlosti nebo vy−
soké kroutící momenty.
Polychloroprenový hřbet
Polychloroprene backing
Skelná vlákna
Glass cord tension member
Polychloroprenové zuby
Polychloroprene teeth
Polyamidová tkanina
Polyamide fabric
Areas of application:
CONTI SYNCHROFORCE® CXP heavy−duty timing belts are
used where large power outputs, high torques or high speeds
have to be reliably transmitted.
HTD
CTD
STD
Vlastnosti:
elektrická vodivost podle ISO 9563
teplotní odolnost podle způsobu použití
od –20 °C do +100 °C
odolnosti proti ozónu možnost použití v tropickém
prostřední
Properties:
electrically conductive according to ISO 9563
remains stable over a temperature range from
–20 °C to +100 °C according to application
moderately resistant to ozon, unaffected by
tropical climates
Varianty:
Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHROFOR−
CE® CXP se vyrábí v profilech HTD, STD na zakázku také v
CTD profilech
Versions:
CONTI SYNCHROFORCE® CXP heavy−duty timing belts are
available in the profiles HTD, STD and upon request in the
profile CTD available.
Profil / Tooth profile
CONTI SYNCHROFORCE® CXP
Rozsah délek Lw v mm* / range Lp in mm*
HTD 3M
111 – 1569
HTD 5M
225 – 2000
HTD 8M
288 – 4400
HTD 14M
966 – 4578
STD S8M
440 – 2848
*Lw = účinná délka / *Lp = pitch length
7
Ozubené řemeny / Timing belts
C
O
M
PO
U
N
D
NEW
CONTI SYNCHROFORCE® CXA
Timing belts for peak torque levels
Ozubené řemeny pro vysoké výkony
Index výkonu
Performance index
Nový CONTI SYNCHROFORCE® CXA je speciálně navržen
pro přenos vysokých kroutících momentů při nižších obvodo−
vých rychlostech řemenu do 20 m/s. Zcela nové složení ma−
teriálu N−DURO umožňuje mimořádnou soudržnost jednotli−
vých složek a tím je zaručena nejvyšší odolnost proti
opotřebení a výkonnost. Ozubený řemen CONTI SYNCHRO−
FORCE® CXA má vysokou odolnost proti přetržení a je ide−
ální volbou přenosu nejvyšších kroutících momentů do
20 m/s. Vyniká vysokou spolehlivostí a ostatními výhodami vý−
robní řady řemenů CONTI SYNCHROFORCE®.
150
100
50
0
SYNCHROBELT
SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE
CXP
CXA
Extreme
Oblasti použití:
Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHRO−
FORCE® CXA nacházejí použití všude tam, kde musí být spo−
lehlivě přenášeny vysoké výkony, obvodové rychlosti nebo
vysoké kroutící momenty.
N−DURO hřbet
N−DURO backing
Aramidová vlákna
Aramide tension member
N−DURO zuby
N−DURO teeth
Polyamidová tkanina
Polyamide fabric
Areas of application:
CONTI SYNCHROFORCE® CXA heavy−duty timing belts for
sustained transmission of high torque at low speeds in hori−
zontal conveyance technology and machinery construction.
CTD
HTD
STD
Vlastnosti:
teplotní odolnost podle způsobu použití
od –20 °C do +100 °C
odolnosti proti ozónu možnost použití v tropickém
prostředí
Properties:
remains stable over a temperature range from
–20 °C to +100 °C according to application
moderately resistant to ozon, unaffected by
tropical climates
Varianty:
CONTI SYNCHROFORCE® CXA ozubené řemeny pro nejvyš−
ší kroutící momenty se vyrábí v profilech HTD a STD, na za−
kázku také v CTD profilech.
Versions:
CONTI SYNCHROFORCE® CXA heavy−duty timing belts are
available in the tooth profiles HTD and STD and upon request
in the profile CTD.
Profil / Tooth profile
CONTI SYNCHROFORCE® CXA
Rozsah délek Lw v mm* / range Lp in mm*
HTD 8M
288 – 3808
HTD 14M
966 – 4578
STD S8M
440 – 2848
*Lw = účinná délka / *Lp = pitch length
8
The new CONTI SYNCHROFORCE® CXA was developed
especially to transmit high torque at moderate belt speeds
(up to 20 m/s). The fully new N−DURO compound provides
for exceptional component adhesion and ensures a previous−
ly unknown level of wear resistance and service performance.
In addition to offering high tear resistance, the CONTI SYN−
CHROFORCE® CXA is the ideal selection for trans−mission of
high torques at belt speeds of up to 20 m/s. It exhibits the
proven advantages of the CONTI SYNCHROFORCE® line and
is extremely reliable.
Ozubené řemeny / Timing belts
C
O
M
PO
U
N
D
NEW
CONTI SYNCHROBELT®
Ozubené řemeny
Timing belts
Index výkonu
Performance index
Ozubené řemeny CONTI SYNCHROBELT® umožňují hospo−
dárná řešení pohonů ve spodní a střední oblasti výkonů
v osvědčené kvalitě. Široká paleta metrických a lichoběžní−
kových palcových profilů umožňuje mnohostranné oblasti
použití.
CONTI SYNCHROBELT® timing belts enable economic drive
solutions in the lower and middle performance range in
well−proven quality. The wide variety of metric profiles and
trapezoidal profiles allows very different applications.
150
100
50
0
SYNCHROBELT
SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE SYNCHROFORCE
CXP
CXA
Extreme
Oblasti použití:
Ozubené řemeny CONTI SYNCHROBELT® jsou používány ve
spodní a střední oblasti výkonů. Nacházejí dále použití všu−
de tam, kde nesmí být řemenový pohon vodivý.
Polychloroprenový hřbet
Polychloroprene backing
Tažná vlákna
Tension member
Skelná vlákna
Glass cord
Polychloroprenové zuby
Polychloroprene teeth
Polyamidová tkanina
Polyamide fabric
Areas of application:
CONTI SYNCHROBELT® timing belts are used in the lower
and middle performance range and are suitable for use even
if the belt drive may not be conductive.
Lichoběžníkové/Trapezoide
HTD
STD
Vlastnosti:
podmíněná odolnost vůči oleji
tropikalizované provedení
teplotní odolnost podle způsobu použití
od –20 °C do +100 °C
Properties:
moderate oil−resistance
unaffected by tropical climates
suitable for temperatures ranging from
–20 °C to +100 °C according to application
Varianty:
Ozubené řemeny CONTI SYNCHROBELT® se vyrábí v profi−
lech s lichoběžníkovým zubem s palcovou roztečí a v metric−
kých profilech HTD a STD.
Versions:
CONTI SYNCHROBELT® timing belts are available with trape−
zoidal profiles and with metric profiles of the HTD and STD
types.
Profil / Tooth profile
CONTI SYNCHROBELT®
Rozsah délek Lw v mm* / range Lp in mm*
MXL
109,73 – 1026,16
XL
152,40 – 1600,20
L
314,96 – 1524,00
H
609,60 – 4318,00
XH
1289,05 – 4445,00
XXH
1778,00 – 4572,00
HTD 3M
111 – 1569
HTD 5M
225 – 2000
HTD 8M
288 – 4400
HTD 14M
966 – 4578
STD S8M
440 – 2848
*Lw = účinná délka / *Lp = pitch length
9
Ozubené řemeny / Timing belts
CONTI SYNCHROLINE®
Polychloroprenové ozubené řemeny v metráži
10
Open−ended rubber timing belts
Ozubený řemen CONTI SYNCHROLINE® byl speciálně vyvi−
nut pro použití u automatických dveřních systémů. Jeho vel−
ká délková stabilita zaručuje vysokou provozní spolehlivost
a dlouhou životnost bez nutnosti provádění údržby. Řemeny
mají po celou dobu životnosti vysokou odolnost proti otěru
a díky použití vhodných materiálů zaručují, příjemný, tichý
a klidný chod při dlouhodobém provozu. Konstrukce, uspo−
řádání a montáž jsou velice jednoduché. Řemeny umožňují
bezpečný provoz i při častých změnách zatížení.
The CONTI SYNCHROLINE® was developed for use in
automatic door opening systems. Its excellent length stabili−
ty ensures high operational reliability and a long mainte−
nance−free service life. As a lifetime product it is very hard−
wearing and its matched materials ensure it runs smoothly in
continuous operations. It is easy to handle and to mount. It
enjoys reliable in−service behaviour even under frequent load
changes.
Oblasti použití:
Ozubený řemen CONTI SYNCHROLINE® nachází použití ze−
jména v automatických dveřních systémech.
Areas of application:
The CONTI SYNCHROLINE® is used in automatic door ope−
ning systems.
Polychloroprenový hřbet
Polychloroprene backing
Skelná tažná vlákna
Tension member glass cord
Polychloroprenové zuby
Polychloroprene teeth
Polyamidová tkanina
Polyamide fabric
HTD
STD
Vlastnosti:
podmíněná odolnost vůči oleji a tropikalizované
provedení
teplotní odolnost podle způsobu použití
od –20 °C do +100 °C
odolnost vůči ozonu
bez nutnosti údržby
Properties:
moderate oil−resistance and unaffected by
tropical climates
suitable for temperatures ranging from
–20 °C to +100 °C according to application
resistant to ozone
maintenance−free
Varianty:
Ozubené řemeny CONTI SYNCHROLINE® se vyrábí v násle−
dujících profilech a šířkách:
5M, 8M (profil HTD) a S8M (profil STD) v šířkách 10 mm,
12 mm, 15 mm a 20 mm.
Versions:
The CONTI SYNCHROLINE® is available in the following
sections and widths:
5M, 8M (HTD profile) and S8M (STD profile) in widths of
10 mm, 12 mm, 15 mm and 20 mm
Ozubené řemeny / Timing belts
CONTI SYNCHROTWIN®
Oboustranné ozubené řemeny
Double−sided timing belts
Oboustranné ozubené řemeny CONTI SYNCHROTWIN® jsou
určeny pro pohony se změnou smyslu otáčení. Lze je použít
ve všech výkonových oblastech. Provedení CXP je určeno
pro vysoké výkony a otáčky. Provedení CXA pro vysoké krou−
tící momenty se vyznačuje vysokou odolností proti deforma−
ci zubů a vysokou stálostí délky. Standardní provedení umož−
ňuje hospodárná řešení oboustranně synchronního přenosu
výkonu ve spodní a střední oblasti výkonových parametrů.
The CONTI SYNCHROTWIN® double−sided timing belt is a
drive element that allows opposing motion drives even in high
output classes. The heavy−duty versions CXP for high rpm
rates and CXA for high torques are characterized by their
constant length and the teeth's high resistance to deforma−
tion. The standard version allows a particularly economic syn−
chronous power transmission on both sides in the lower and
middle performance range.
Strana/Side A
Celkem/Total
Strana/Side B
50 %
60 %
20 %
50 %
+
40 %
=100 %
80 %
Oblasti použití:
Oboustranné ozubené řemeny CONTI SYNCHROTWIN® jsou
vhodné pro souběžné a protiběžné směry otáčení. Umožňu−
jí kompaktní, úsporné a prostorově nenáročné pohony s účin−
ností až 98 %.
Polyamidová tkanina
Polyamide fabric
Tažná vlákna
Tension member
Areas of application:
CONTI SYNCHROTWIN® double−sided timing belts are suit−
able for same−direction and opposing rotary movements.
They hence enable compact space− and weight−saving drives
with an efficiency of up to 98%.
DHTD
DSTD
DH
Skleněné vlákno (CXP, Standard) Glass cord (CXP, Standard)/
/aramidové vlákno (CXA III)
aramide (CXA III)
Polychloroprenové zuby
Polychloroprene teeth
Polyamidová tkanina
Polyamide fabric
Vlastnosti:
podmíněná odolnost vůči oleji
tropikalizované provedení
teplotní odolnost podle způsobu použití
od –20 °C do +100 °C
u variant pro vysoké výkony elektrická vodivost podle
ISO 9563
Properties:
moderate oil resistance
unaffected by tropical climates
suitable for temperatures ranging from –20 °C to
+100 °C according to application
the heavy−duty versions of the belt are electrically
conductive according to ISO 9563
Varianty:
Ozubené řemeny CONTI SYNCHROTWIN® se vyrábí ve třech
provedeních v profilech HTD a STD: v provedení CXP se skel−
ným tažným vláknem pro vysoké dynamické zatížení, v pro−
vedení CXA s aramidovým tažným vláknem pro vysoké krou−
tící momenty, ve standardním provedením zajišťujícím
hospodárná řešení ve spodní a střední oblasti výkonů. Stan−
dardní provedení se navíc vyrábí i s lichoběžníkovým profi−
lem DH.
Versions:
The CONTI SYNCHROTWIN® is available in three versions:
The heavy−duty versions with aramide−fibre−reinforced elas−
tomer enables the sense of rotation to be reversed even for
high rpm rates or torques.
The standard version allows economic solutions in the lower
and middle performance range and is also available in the
DH trapezoidal profile.
Profil / Tooth profile
CONTI SYNCHROTWIN ® CXP
Rozsah délek Lw v mm* / range Lp in mm*
CONTI SYNCHROTWIN® STANDARD
Rozsah délek Lw v mm* / range Lp in mm*
DHTD D5M
565 – 2000
565 – 1500
DHTD D8M
600 – 2600
600 – 2400
DHTD D14M
966 – 2310
966 – 2310
DSTD DS8M
600 – 2392
600 – 2392
DH
685,80 – 1700,00
658,80 – 1905,00
*Lw = účinná délka / *Lp = pitch length / CONTI SYNCHROTWIN® CXA − na základě poptávky / CONTI SYNCHROTWIN® CXA − upon request
11
Ozubené řemeny / Timing belts
CONTI SYNCHRODRIVE®
Open−ended polyurethane timing belts
Polyuretanové ozubené řemeny v metráži
12
Polyuretanové ozubené řemeny CONTI SYNCHRODRIVE®
umožňují řešení široké palety zákaznicky specifických poho−
nů od lineární techniky až k individuálnímu řešení transportu.
Velký počet provedení a možností přizpůsobení zabezpečují
mnohostranné použití v různém prostředí.
Zvláštním druhem řemenů SYNCHRODRIVE® je nopkový ře−
men N10. Přestavuje speciální pohonný systém s vysokou
stabilitou v držení stopy. Řemen je sám veden, což umožňu−
je možnost vynechání bočnic řemenic. Nopkový řemen běží
absolutně klidně bez polygonního efektu a vykazuje v obou
směrech běhu harmonické záběrové vlastnosti.
CONTI SYNCHRODRIVE® timing belts enable a wide range
of customer−specific drive solutions from linear engineering
to individual transport solutions. A large variety of versions
and adaptation possibilities ensures universal application in
very different fields.
Purpose−designed for the realisation of self−guiding systems,
the nubbed belt N10 completes the SYNCHRODRIVE® belt
series. Its high tracking stability means there is no need to
fit side flanges. The nubbed belt stays in complete contact
with the pulley and ensures the positive meshing of the teeth
in both senses of motion.
Oblasti použití:
Ozubené řemeny CONTI SYNCHRODRIVE® nacházejí použi−
tí v při polohování, v lineární a transportní technice, zveda−
cích systémech a systémech otvírání garážových vrat
a dveří.
Nopkové řemeny CONTI SYNCHRODRIVE® N10 umožňují
použití v specifických oblastech transportu a lineární techni−
ky např. při polohování dveřních a vratových systémů
a u Plotrů.
Areas of application:
The properties of CONTI SYNCHRODRIVE® timing belts open
up areas of application in linear and transport engineering as
well as in lifting systems, car washes and positioning of door
and gate opening systems.
The CONTI SYNCHRODRIVE® N10 nubbed belts allow new
areas of application in linear and transport engineering, e.g.
for Plotters.
Polyuretanový hřbet
Polyurethane backing
Tažná vlákna
Tension member
Ocelová vlákna
Steel cord
Polyuretanové zuby
Polyurethane teeth
HTD
STD
N10
Vlastnosti:
bezsilikonové provedení
odolnost vůči oleji
teplotní odolnost od –30 °C do +80 °C.
Při teplotách pod –10 °C nad +50 °C vyžádejte technic−
kou konzultaci.
odolnost vůči otěru
odolnost vůči hydrolýze
odolnost vůči UV záření a ozónu
bez nutnosti údržby
Properties:
silicone−free (special handling needed)
oil− and grease−resistance
suitable for temperatures ranging from –30 °C to +80 °C
For operational temperatures outside –10 °C to +50 °C
please seek advice from our technical experts.
hard−wearing
resistant to hydrolysis
resistant to UV radiation and ozone
maintenance−free
Varianty:
Hnací řemeny CONTI SYNCHRODRIVE® se vyrábí v násle−
dujících provedeních: s profily 3M, 5M, 8M, 14M (profil HTD),
S3M, S5M, S8M (profil STD), v lichoběžníkovém profilu: XL, L
a H a jako nopkový řemen N10. Všechny polyuretanové ozu−
bené řemeny lze spojovat svařováním v nekonečné řemeny.
Další technické informace najdete v katalogu.
Versions:
CONTI SYNCHRODRIVE® drive belts are available in two
different versions: As a timing belt in the sections: 3M, 5M,
8M, 14M (HTD profile), S3M, S5M, S8M (STD profile) as well
as in trapezoidal sections: XL, L and H and nubbed belt N10.
nearly all timing belts can be spliced. Please see technical
catalog.
Ozubené řemeny / Timing belts
CONTI SYNCHROCOLOR®
Excellence, Prestige, Premium
Bezsilikonový ozubený řemen neobsahující
substance narušujících smáčení lakem
Silicone−free timing belts not containing wetting agents
that damage paintwork
Ozubené řemeny řady CONTI SYNCHROCOLOR® byly spe−
ciálně vyvinuty pro používání v lakovacích linkách a na mon−
tážních jednotkách v automobilovém průmyslu, kde jsou vy−
žadovány specifické vlastnosti. Na základě jejich speciálního
složení materiálu, bez obsahu silikonu a čistoty povrchu jsou
ozubené řemeny CONTI SYNCHROCOLOR® prosté substan−
cí narušujících smáčení lakem.
The new generation of the CONTI SYNCHROCOLOR® series
with increased power potential was developed specifically for
the conditions encountered in painting lines and skid units.
Thanks to their distinctive and silicone−free material com−
pounding and purity of the surface, CONTI SYNCHROCO−
LOR® timing belts do not contain any wetting agents that
damage paintwork.
Oblasti použití:
Ozubené řemeny CONTI SYNCHROCOLOR® nacházejí pou−
žití v lakovacích linkách a na montážních jednotkách.
CONTI SYNCHROCOLOR® timing belts are used in painting
lines and skid units.
Hřbet řemenu z NBR
NBR backing
Tažná vlákna
Tension member
Areas of application:
HTD
Skelná vlákna (Excellence, Prestige)/ Glass cord (Excellence, Prestige)/
aramid (Premium)
aramide (Premium)
Zuby z NBR
NBR teeth
Polyamidová tkanina
Polyamide fabric
Vlastnosti:
bez obsahu silikonu
vysoká čistota povrchu
podmíněná odolnost vůči oleji
tropikalizované provedení
teplotní odolnost podle způsobu použití
od –20 °C do +100 °C
odolnost vůči ozónu
bez nutnosti údržby
Properties:
silicone−free
high surface purity
moderate oil−resistance
unaffected by tropical climates
suitable for temperatures ranging from
–20 °C to +100 °C according to application
resistant to ozone
maintenance−free
Varianty:
Pro různá zatížení v závislosti na velikosti výkonu, otáček
a kroutícího momentu se vyrábí ozubený řemen CONTI
SYNCHROCOLOR® ve třech provedeních: Excellence, Pres−
tige a Premium.
Versions:
The CONTI SYNCHROCOLOR® series offers the three ver−
sions Excellence, Prestige and Premium for various degrees
of stressing and loading.
Profil /
Tooth profile
CONTI SYNCHROCOLOR® Excellence
Rozsah délek Lw v mm* / range Lp*
CONTI SYNCHROCOLOR® Prestige
Rozsah délek Lw v mm* / range Lp*
CONTI SYNCHROCOLOR® Premium
Rozsah délek Lw v mm* / range Lp*
HTD 8M
288 – 3808
288 – 3808
288 – 3808
HTD 14M
966 – 4578
966 – 4578
966 – 4578
*Lw = účinná délka / *Lp = pitch length
13
Drážkové klínové řemeny / V−ribbed belts
CONTI−V MULTIRIB®
Power, Elast
V−ribbed belts
Drážkové klínové řemeny
Drážkové klínové řemeny CONTI−V MULTIRIB® jsou výsled−
kem vývoje CONTI® pohonných systémů. Sjednocují vysokou
flexibilitu plochého řemene a příznivý přenos výkonu klíno−
vým řemenem.
Drážkové klínové řemeny CONTI−V MULTIRIB® umožňují hos−
podárná řešení také za obtížnějších podmínek zejména při
velkých převodových poměrech, vysokých rychlostech řeme−
ne, malých průměrech řemenic a při použití vnější napínací
kladky. Se speciálním provedením řemenů Elast lze realizo−
vat pohony při pevných osových vzdálenostech bez nutnos−
ti napínacího zařízení.
CONTI−V MULTIRIB® V−ribbed belts are the result of the con−
sistent improvement of CONTI® drive elements. They com−
bine the high flexibility of flat belts with the first−rate power
transmission of V−belts.
CONTI−V MULTIRIB® V−ribbed belts enable economic solu−
tions even under difficult drive conditions, such as large
transmission ratios, high belt speeds, small pulley diameters
and back idler pulleys. Drives with fixed centre distances can
be achieved without any separate tensioning device, espe−
cially with the Elast type.
Oblasti použití:
Drážkové klínové řemeny CONTI−V MULTIRIB® nacházejí
použití u pohonů s více hřídeli, s velkými převodovými po−
měry. Nejčastější aplikace je jako hnací řemen kompaktních
pohonů v domácích přístrojích, nářadí a automobilním prů−
myslu. Používají se však i v těžkém strojírenství.
Areas of application:
CONTI−V MULTIRIB® V−ribbed belts are ideal for serpentine
drives and large transmission ratios. They supplement the se−
ries with an effective and high−stress element suitable for
compact friction−locked drives in household appliances and
heavy machinery.
Krycí polyamidová tkanina
Polyamide cover fabric
Tažná vlákna
Tension member
Polyester (Power)/Nylon (Elast)
Polyester (Power)/Nylon (Elast)
Zalévací směs
Embedding compound
Drážkování
Ribs
SBR (PJ), CR (PK, PL, PM)
SBR (PJ), CR (PK, PL, PM)
Vlastnosti:
vysoká dovolená obvodová rychlost do 60 m/s
realizace velkých převodových poměrů
vysoký přenášený výkon
chod téměř bez vibrací
dlouhá životnost
podmíněná odolnost vůči oleji a tropikalizované
provedení
teplotní odolnost od –30 °C do +80 °C
necitlivost vůči vlivům povětrnosti
elektrická vodivost podle ISO 1813
Properties:
high permitted belt speeds up to 60 m/s
designed for high transmission ratios
high power output
low−vibration running
long service life
moderate oil−resistance and unaffected by
tropical climates
suitable for temperatures ranging from –30 °C to +80 °C
weatherproof
electrically conductive according to ISO 1813
Varianty:
Drážkové klínové řemeny CONTI−V MULTIRIB® Power se vy−
rábí standardně v profilech PJ, PK, PL a PM, v profilech PL
a PM také s aramidovým tažným vláknem. Drážkované klíno−
vé řemeny CONTI−V MULTIRIB® Elast pro pohony s pevnou
osovou vzdáleností jsou na základě poptávky v profilu PJ.
Versions:
CONTI−V MULTIRIB® Power V−ribbed belts are available in the
profiles PJ, PK, PL and PM, in the profiles PL and PM they
are also provided with an aramid tension member for extra
high loads. CONTI−V MULTIRIB® Elast for drives with a fixed
centre distance are available in the profile PJ upon request.
Profil / Profile
CONTI−V MULTIRIB®
Rozsah délek Lb v mm** / range Lb in mm
PJ
PK
PL
PM
PL – ZAR*
PM – ZAR*
356
635
991
2286
2019
2286
*ZAR = provedení s aramidovým tažným vláknem
14
**Lb = efektivní délka
/
–
–
–
–
–
–
2489
2550
7055
16764
6096
16764
*ZAR = Type with aramid tension member
**Lb = effective length
Klínové řemeny / V−belts
CONTI−V® STANDARD
Opláštěné klínové řemeny
Wrapped V−belts
Výkonový index
Performance index
Opláštěné klínové řemeny CONTI−V® STANDARD poskytují
mnohostranné použití ve všech průmyslových odvětvích. Jsou
vyrobeny z vysoce odolné směsi kaučuku a speciálních taž−
ných vláken. Mají vysokou životnost, jsou schopny přenášet
vysoké výkony a mají dobrou teplotní odolnost.
CONTI−V® STANDARD wrapped V−belts can be used in many
and varied branches of industry. Advanced manufacturing
processes and high−grade materials form a drive element that
ensures excellent operational reliability even under difficult
conditions.
400
300
200
100
0
V−STANDARD
Multiflex
V−STANDARD
Ultraflex
V−ADVANCE
FO−Z
V−ADVANCE
FO−Power
Oblasti použití:
Opláštěné klínové řemeny CONTI−V® STANDARD nacházejí
všeobecné použití při přenosu výkonu ve strojírenství od jem−
né mechaniky až po těžké strojírenství, v zemědělství atd.
Areas of application:
CONTI−V® STANDARD wrapped V−belts are used for deman−
ding drive applications in mechanical engineering from
precision mechanics to heavy machine construction.
Multiflex
Polyesterová tažná vlákna
Polyester tension member
Přírodní kaučuk
Natural rubber
Opláštění tkaninou
Fabric jacket
Ultraflex
Vlastnosti:
elektrická vodivost podle ISO 1813
podmíněná odolnost vůči oleji
tropikalizované provedení
teplotní odolnost od –55 °C do +70 °C
odolnost vůči prachu
Properties:
electrically conductive according to ISO 1813
moderate oil−resistance and unaffected by tropical climates
suitable for temperatures ranging from –55 °C to +70 °C
dust−resistant
Varianty:
Klínové řemeny CONTI−V® STANDARD mají tkaninou opláš−
těný vnější povrch a polyesterové tažné vlákno s vysokou
pevností a nízkou roztažností. Vyrábí se ve dvou provede−
ních: CONTI−V® STANDARD Ultraflex úzké klínové řemeny
podle DIN 7753 a CONTI−V® STANDARD Multiflex klasické
klínové řemeny podle DIN 2215.
Versions:
CONTI−V® STANDARD wrapped V−belts are manufactured
with fabric jackets and polyester high−strength low−stretch
tension members. They are available in the following two
versions: As CONTI−V® STANDARD Ultraflex narrow−section
V−belts according to DIN 7753, as CONTI−V® STANDARD
Multiflex classical−section V−belts according to DIN 2215.
Profil / Profile
CONTI−V® STANDARD Ultraflex
Rozsah délek Ld v mm* / range Ld in mm*
SPZ
SPA
SPB
SPC
19
8/−
10/Z
13/A
17/B
20/−
22/C
25/−
32/D
40/E
3 V/9J
5 V/15J
8 V/25J
512
647
1250
2000
1400
–
–
–
–
–
CONTI−V® STANDARD Multiflex
Rozsah délek Ld v mm* / range Ld in mm*
3550
4500
8000
12500
4475
549
470
590
655
948
1150
1461
2080
5080
–1269
– 2520
– 5030
– 8810
– 8048
– 9200
– 9061
– 13540
– 11280
635 – 3556 (250” – 1400”)
1524 – 8001 (600” – 3150”)
2540 – 12700 (1000” – 5000”)
*Ld = účinná délka / *Ld = datum length
15
Klínové řemeny / V−belts
CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin
Dvojité klínové řemeny
Double −sided V−belts
Dvojité klínové řemeny CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin
umožňují provoz u převodů se změnou smyslu otáčení
a u převodů, kde je nutné využít k pohonu obě stany klíno−
vého řemenu. Symetrické provedení umožňuje rozdělení pře−
nosu síly na obě strany klínového řemenu.
CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin double−sided V−belts
combine temperature and oil resistance with antistatic fea−
tures. The double V−profile of the belt makes it suitable for
drives with an S−bend and in which both sides of the belt
have to be used for transmitting power.
Oblast použití:
Dvojité klínové řemeny CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin
nacházejí použití u převodů s více než dvěmi řemenicemi
a tam, kde je nutno měnit směr otáčení zejména u serpenti−
nových pohonů a u zemědělských strojů. Dvojitý klínový ře−
men je také používám u speciálních aplikací v průmyslových
zařízení.
Areas of application:
CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin wrapped V−belts have
been developed for transmissions with more than two axles,
where the direction of rotation changes – especially serpen−
tine belt drives on agricultural machinery. The double V−belt
is also used for special industrial drives.
Multiflex Twin
16
Tažná vlákna z polyesteru
Polyester tension member
Přírodní kaučuk
Natural rubber
Opláštění tkaninou
Fabric jacket
Vlastnosti:
Teplotní odolnost podle způsobu použití
od –40 °C to +70 °C
Podmíněná odolnosti vůči oleji
Antistatické vlastnosti
Properties:
remains stable over a temperature range
from –40 °C to +70 °C according to application
moderate oil resistance
antistatic
Varianty:
Dvojité klínové řemeny CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin
se vyrábějí v profilech HAA/AA; HBB/BB; HCC/CC; HDD/DD
and 25 x 22.
Versions:
CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin double−sided V−belts
are available in the profiles HAA/AA; HBB/BB; HCC/CC;
HDD/DD and 25 x 22.
Profil / Tooth profile
CONTI−V® STANDARD Multiflex Twin
Rozsah délek Ld v mm* / range Lp in mm
HAA / AA
1760 – 6832
HBB /BB
1819 – 7915
HCC / CC
2847 – 16055
25 x 22
2569 – 7669
HDD / DD
2924 – 16079
Klínové řemeny / V−belts
CONTI−V® STANDARD Multiflex Non−Friction
Klínové řemeny s prokluzem
Double −sided V−belts
Klínové řemeny s prokluzem CONTI−V® STANDARD Multiflex
Non−Friction jsou opláštěny speciální bílou tkaninou, která
umožňuje kontrolovaný prokluz a přesný záběr bez prokluzu.
Řemen má níže položené vlákno. Je vhodný pro použití u pře−
vodů s vnější napínací kladkou.
CONTI−V®The Non−Friction variant of the Conti−V® Multiflex
has a special white jacket for optimum slip control and sound−
less clutch engagement. With its tensile member more
deeply set, the belt is suitable for operation with backside
tensioners.
Oblast použití:
Klínové řemeny s prokluzem CONTI−V® STANDARD Multiflex
Non−Friction nacházejí použití u zemědělských strojů, speci−
álních převodů v textilních a potravinářských strojích, stejně
tak jako spojkové řemeny s nízkým koeficientem tření, kde je
nutno zajistit spojení mezi řemenicí a řemenem.
Areas of application:
CONTI−V® STANDARD Multiflex Non−Friction is used for agri−
cultural machinery, special drives in the textile and food
industries and as a coupling belt where low friction between
belt and pulleys is specially required in order to achieve the
coupling effect.
Multiflex Non−Friction
Aramidová tažná vlákna
Aramide tension member
CR−směs
CR−compound
Opláštění speciální tkaninou
Special fabric jacket
Vlastnosti:
teplotní odolnosti podle způsobu použití
–35 °C to +70 °C
vysoká odolnost proti prodloužení
odolnost vůči protisměrnému ohybu
Properties:
remains stable over a temperature range
from –35 °C to +70 °C according to application
high extensibility
withstands reverse flexing
Varianty:
CONTI−V® STANDARD Multiflex Non−Friction se vyrábějí v kla−
sických profilech a úzkých klínových profilech.
Versions:
CONTI−V® STANDARD Multiflex Non−Friction is available in
the classical and narrow V−belts profiles.
Profil / Tooth profile
CONTI−V® STANDARD Multiflex Non−Friction
Rozsah délek La v 1/10” / range La in 1/10”
3L
150 – 750
4L
180 – 1170
5L
250 – 1030
17
Klínové řemeny / V−belts
CONTI−V® ADVANCE
Heavy−duty cogged raw edge V−belts
Klínové řemeny pro vysoké výkony s otevřenými boky
Výkonový index
Performance index
Klínové řemeny CONTI−V® ADVANCE jsou řezané klínové ře−
meny s vnitřním ozubením pro přenos nejvyšších výkonů
a otáček. Klínové řemeny jsou vyrobeny z vysoce odolné po−
lychloroprenové směsi vyztužené speciálními tažnými vlákny.
Hladké boky řemenů CONTI−V® ADVANCE zaručují lepší tře−
cí poměry, přenos vyšších výkonů, vyšší kvalitu a delší život−
nost i při kritických provozních podmínkách.
400
300
200
100
0
V−STANDARD
Multiflex
V−STANDARD
Ultraflex
V−ADVANCE
FO−Z
V−ADVANCE
FO−Power
Oblasti použití:
Klínové řemeny pro vysoké výkony CONTI−V® ADVANCE
splňují nejvyšší požadavky moderní techniky pohonů a na−
cházejí použití ve všech oblastech strojírenství, od jemné me−
chaniky až po těžké strojírenství.
Krycí polyamidová tkanina
Polyamide cover fabric
Polyesterová tažná vlákna
Polyester tension member
Zalévací směs
Embedding compound
Vlákny vyztužený polychloropren
Fibre−reinforced polychloroprene
Areas of application:
CONTI−V® ADVANCE heavy−duty V−belts meet the stringent
requirements of modern drive technology and pave the way
for new applications in all areas of mechanical engineering
for this type of V−belt.
FO−Z
FO−Z Classic
Vlastnosti:
elektrická vodivost podle ISO 1813
podmíněná odolnost vůči oleji a tropikalizované
provedení
teplotní odolnost od –30 °C do +80 °C
odolnost vůči prachu
Properties:
electrically conductive according to ISO 1813
moderate oil−resistance and unaffected
by tropical climates
suitable for temperatures ranging from –30 °C to +80 °C
dust−resistant
Provedení/Varianty:
Klínové řemeny pro vysoké výkony CONTI−V® ADVANCE jsou
řezané klínové řemeny s vnitřním ozubením. Vyrábí se ve
dvou provedeních: CONTI−V® ADVANCE FO−Z úzké klínové
řemeny pro vysoké výkony podle DIN 7753 a CONTI−V®
ADVANCE FO−Z Classic klasické klínové řemeny pro vysoké
výkony podle DIN 2215.
Versions:
CONTI−V® ADVANCE heavy−duty V−belts are manufactured in
a raw edge and toothed design and are available in the fol−
lowing two versions: As CONTI−V® ADVANCE FO−Z heavy−
duty V−belts according to DIN 7753 and as CONTI−V® AD−
VANCE Classic heavy−duty V−belts according to DIN 2215.
Profil / Profile
CONTI−V® ADVANCE FO−Z
Rozsah délek Ld v mm* / range Ld in mm*
XPZ
590 – 3550
XPA
590 – 4000
XPB
1250 – 6700
XPC
2000 – 7500
CONTI−V® ADVANCE FO−Z Classic
Rozsah délek Ld v mm* / range Ld in mm*
5/−
160 – 600
6/Y
240 – 900
8/−
160 – 800
10/Z
375 – 980
13/A−
400 – 787
3 VX
635 – 3550 (250” – 1400”)
5 VX
1524 – 4064 (600” – 1600”)
*Ld = účinná délka / *Ld = datum length
18
As V−belts, the CONTI−V® ADVANCE heavy−duty cogged raw
edge V−belts represent an optimum combination of manufac−
turing technique and high−grade materials. They ensure first−
class quality and a long service life. Thanks to the fibre−rein−
forced polychloroprene compound, the CONTI−V® ADVANCE
heavy−duty V−belt enjoys a high cross−rigidity, thereby reliably
transmitting large forces.
Klínové řemeny / V−belts
CONTI−V ADVANCE FO® Power
Klínové řemeny s otevřenými boky
pro nejvyšší výkony a klidný chod
Heavy−duty cogged raw edge V−belts to meet exacting
demands regarding power output and smooth running
Výkonový index
Performance index
Klínové řemeny pro vysoké výkony CONTI−V ADVANCE FO®
Power byly vyvinuty pro pohony s nejvyššími nároky na pře−
nos výkonu a klidný, tichý chod. Speciální výrobní postup
a optimalizace technologie materiálu propůjčují řemenům
FO® Power nejvyšší hodnoty výkonu za současné optimální
geometrické přesnosti. Tak je zajištěn trvalý dlouhodobý pře−
nos výkonu při současném klidném běhu.
As raw edge V−belts, the CONTI−V ADVANCE FO® Power
heavy−duty V−belts were specially developed to meet
exacting demands regarding power output and smooth
running. Due to an improved manufacturing process and
optimized materials the FO® Power has excellent power
ratings and optimum geometry precision. So it ensures a con−
stantly high performance with smooth and quiet running.
400
300
200
100
0
V−STANDARD
Multiflex
V−STANDARD
Ultraflex
V−ADVANCE
FO−Z
V−ADVANCE
FO−Power
Oblasti použití:
Klínové řemeny pro vysoké výkony CONTI−V ADVANCE FO®
Power nacházejí použití u pohonů s nároky na zvýšený vý−
kon a klidný chod.
Krycí polyamidová tkanina
Polyamide cover fabric
Polyesterová tažná vlákna
Polyester tension member
Zalévací směs
Embedding compound
Vlákny vyztužený polychloropren
Fibre−reinforced polychloroprene
Areas of application:
CONTI−V ADVANCE FO® Power heavy−duty V−belts are used
in drives with exacting demands for high power output and
smooth running.
Vlastnosti:
podmíněná odolnost vůči oleji a tropikalizované
provedení
teplotní odolnost od –30 °C do +80 °C
odolnost vůči prachu
elektrická vodivost podle ISO 1813
Properties:
moderate oil−resistance and unaffected
by tropical climates
suitable for temperatures ranging from –30 °C to +80 °C
dust−resistant
electrically conductive according to ISO 1813
Varianty:
Řemeny pro vysoké výkony CONTI−V ADVANCE FO® Power
se vyrábějí v profilech XPZ, XPA a XPB.
Versions:
CONTI−V ADVANCE FO® Power heavy−duty V−belts are man−
ufactured in profiles XPZ, XPA and XPB.
Profil / Profile
CONTI−V ADVANCE FO® Power
Rozsah délek Ld v mm* / range Ld in mm*
XPZ
545 – 2120
XPA
782 – 3000
XPB
1250 – 3350
*Ld = účinná délka / *Ld = datum length
19
Ploché řemeny / Flat belts
CONTI POLYFLAT®
Polyuretanové ploché řemeny v metráži
Polyuretanové ploché řemeny CONTI POLYFLAT® umožňují
svou vysokou ohebností a schopností přenosu vysokých taž−
ných sil vytvořit kompaktní pohony s výrazně nižšími průmě−
ry řemenic ve srovnání s běžnými pohony s ocelovými lany.
Menší řemenice umožňují použít menší převodové motory
a vytvořit prostorově úsporné konfigurace pohonu s nepatr−
nými setrvačnými hmotami. Tím dochází ke snížení výrobních
nákladů a zejména snížení spotřeby energie. Za design
a koncepci obdržel plochý řemen CONTI POLYFLAT® již
mnohá vyznamenání a ocenění.
Ocelové tažné vlákno
Steel cord
Lanko
Strand
Ocelový drát
Steel wire
Oblasti použití:
Polyuretanové ploché řemeny CONTI POLYFLAT® nacházejí
použití zejména v mycích linkách, zdvihacích systémech, vý−
tazích, vysokozdvižných vozících, manipulačních systémech,
zdvihacím stolech nůžek atd.
Polyuretanový hřbet řemenu
Polyurethane backing
Tažná vlákna
Tension member
Ocelová vlákna
Steel cord
Polyuretanová spodní strana
Polyurethane pulley side
Open−ended polyurethane flat belts
Thanks to its high flexibility and traction, the award−winning
polyurethane POLYFLAT® belt allows compact drives with
considerably smaller pulley diameters compared to conven−
tional drives with steel cables. Smaller drive pulleys allow the
use of space−saving gear motors. Small−size drive configura−
tions with low inertia not only cut the manufacturing costs,
but also lower the energy consumption. The CONTI POLY−
FLAT® has received many commendations and awards for its
design and construction.
Areas of application:
The properties of the CONTI POLYFLAT® PU flat belt open
up numerous new areas of application, e.g. in lifting systems,
car washes, forklifts, handling systems and for scissors−type
lifting tables.
Standardní vlastnosti:
bez obsahu silikonu (nutnost speciální manipulace)
odolnost vůči oleji a tuku
odolnost vůči benzinu a benzolu
odolnost vůči hydrolýze
odolnost vůči UV záření a ozónu
svařitelnost s termoplasty
teplotní odolnost od –30 °C do +80 °C
Při teplotách mimo tuto oblast si prosím vyžádejte tech−
nickou konzultaci.
Standard properties:
silicone−free (special handling needed)
oil and grease resistance
petrol and benzene resistance
hydrolysis resistance
UV radiation and ozone resistance
can be bonded with thermoplastics
suitable for temperatures ranging from –30 °C to +80 °C
For operational temperatures outside this range please
seek advice from our technical experts.
Varianty:
Polyuretanové ploché řemeny CONTI POLYFLAT® se vyrábí
v mnoha variantách a provedeních podle požadavků zákaz−
níka, podle druhu materiálu a uspořádání, podle způsobu na−
máhání apod. Vyrábí se v šířkách 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,
85, 100 a 120 mm.
K dispozici jsou následující provedení:
XHS s extrémně vysokou pevností v tahu
XHP se zvlášť vysokou pevností v tahu
HS s vysokou pevností v tahu
HP − zesílená verze
HP−Niro s tažnými vlákny z nerezové oceli
HF s vysokou ohebností
XXHS s nejvyšší pevností v tahu
Aramid − s aramidovými tažnými vlákny
Versions:
By selecting different components and materials, the CONTI
POLYFLAT® PU flat belt can be designed to meet customer
specific requirements on loading conditions etc. It is available
in widths of 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 85, 100 and 120 mm.
The following versions continue to be available:
XHS version with extremely high strength
XHP version with very high strength
HS version with high strength
HP version as a reinforced type
HP−Niro version with tension members
made of stainless steel
HF version with high flexibility
XXHS version with highest strength
Aramide cord version on request
Řemen získal zlaté ocenění iF Ecology Design Award 2001 a stříbrné iF Product Design Award 2001!
20
The belt won the iF Ecology Design Award in gold and the iF Product Design Award in silver!
Variátorové řemeny / Broad−section V−belts
CONTI VARISPEED® Varidur, Agridur
Široké klínové řemeny pro variátorové převody
Variable speed belts for variator drives
Variátorové řemeny CONTI VARISPEED® jsou široké klínové
řemeny speciálně pro použití u pohonů s variátorovými pře−
vodovkami a s automatickými převodovkami Variomatik. Ře−
meny splňují náročné požadavky dynamického namáhání
a příčné tuhosti. Vynikají vysokou kvalitou a dlouhou životnos−
tí. K výrobě jsou použity speciální polychloroprenové směsi.
CONTI VARISPEED® drive elements are variable speed belts
designed for use in variomatic and variator drives. The
demands made on the belts regarding their cross−rigidity and
rotational dynamics are met by high−quality compounding.
Oblasti použití:
Řemeny CONTI VARISPEED® nacházejí použití v pohonech
s variátory.
Areas of application:
The CONTI VARISPEED® is used in variator drives.
Krycí polyamidová tkanina
Polyamide cover fabric
Polyesterová tažná vlákna
Polyester tension member
Zalévací směs
Embedding compound
Vlákny vyztužený polychloropren
Fibre−reinforced polychloroprene
Vlastnosti:
tropikalizované provedení
podmíněná odolnost vůči oleji
teplotní odolnost od –30 °C do +80 °C
elektrická vodivost podle ISO 1813
Properties:
unaffected by tropical climates
moderate oil−resistance
suitable for temperatures ranging from –30 °C to +80 °C
electrically conductive according to ISO 1813
Provedení:
CONTI VARISPEED® Varidur − provedení pro vysoké výkony
CONTI VARISPEED® Agridur − speciální provedení pro pou−
žití v zemědělské technice.
Versions:
CONTI VARISPEED® Varidur as heavy−duty version
CONTI VARISPEED® Agridur as a version for use in agri−
cultural implements
21
Násobné klínové řemeny / Banded V−belts
CONTI−V® Multibelt
Banded V−belts
Násobné klínové řemeny
22
Násobné klínové řemeny CONTI−V® Multibelt se používají
u pohonů, kde působí rázovité nebo nestejnoměrné zatížení.
Svou speciální konstrukcí mohou násobné klínové řemeny s ji−
stotou přenášet vysoké výkony a kroutící momenty při nestej−
noměrném namáhání nebo velkých osových vzdálenostech.
Dále se používají násobné klínové řemeny CONTI−V® Multi−
belt při řešení převodů klínovými řemeny při vertikálním uspo−
řádání hřídelů.
CONTI−V® Multibelt banded V−belts are used especially on
drives with significant impacts as well as highly irregular
loads. By virtue of their design, they reliably transmit high
torque and power on oscillating drives as well as on drives
with large center distances. CONTI−V® Multibelt banded
V−belts are also the ideal solution for friction transmission
drives with shafts arranged vertically.
Oblasti použití:
Násobné klínové řemeny CONTI−V® Multibelt nacházejí pou−
žití u zemědělských strojů, drtičů, ventilátorů a v dalších pří−
padech, kde je přenášeno nestejnoměrné zatížení při velkých
osových vzdálenostech.
Areas of application:
CONTI−V® Multibelt banded V−belts are used in farm
machinery, rock crushers, fans and wherever large irregular
forces must be transmitted over long span lengths.
Polychloroprenový hřbet řemenu
Polychloroprene belt backing
Polyesterová tažná vlákna
Polyester tension member
NR−CR směs gumy
NR−CR rubber
Opláštění tkaninou
Fabric jacket
Vlastnosti:
podmíněná odolnost vůči oleji
elektrická vodivost podle ISO 1813
tropikalizované provedení
teplotní odolnost od –40 °C do +80 °C
Properties:
moderately resistant to oil
electrically conductive in accordance with ISO 1813
unaffected by tropical climates
suitable for temperatures ranging from –40 °C to +80 °C
Varianty:
Násobné klínové řemeny CONTI−V® Multibelt se vyrábějí
jako opláštěné v profilech 3V(9J), 5V(15J), 8V(25J), SPZ, SPA,
SPB, SPC, A/HA, B/HB, C/HC a D/HD a dále na poptávku
jako řezané v profilech 3VX, 5VX, 8VX, XPZ, XPA, XPB a XPC.
Versions:
CONTI−V® Multibelt banded V−belts are available wrapped
with the profiles 3V(9J), 5V(15J), 8V(25J), SPZ, SPA, SPB,
SPC, A/HA, B/HB, C/HC and D/HD, and upon request in raw
edge version with the profiles 3VX, 5VX, 8VX, XPZ, XPA, XPB,
and XPC.
Profil / Profile
CONTI−V® Multibelt
Rozsah délek Ld v mm / range Ld in mm
3V(9J)
1346 – 3556
5V(15J)
2286 – 9017
8V(25J)
2540 – 14224
A/HA
1336 – 4036
B/HB
1262 – 5662
C/HC
2361 – 6375
D/HD
2397 – 14335
SPZ
900 – 3550
SPA
900 – 4500
SPB
2000 – 10000
SPC
2650 – 12500
3VX
1016 – 3556
5VX
1270 – 9000
XPZ
1016 – 3550
XPA
1143 – 4500
XPB
1270 – 9000
XPC
1524 – 15240
CONTI®
VSM−1/VSM−2 /
VSM−3
Měřidla předpětí
Tension Gauges
Elektronické měření předpětí řemenů –
Jistota pro každý pohon
Správné předpětí řemenových pohonů je předpokladem bez−
poruchové funkce a dlouhé životnosti pohonů v průmyslových
aplikacích. Měřidla předpětí CONTI® VSM−1,VSM−2 a VSM−3
jsou plně elektronická, určená pro měření předpětí ozube−
ných, drážkových a klínových řemenů. Pomocí těchto měři−
del může být jednoduše a přesně nastavena statická síla ve
větvi hnacího řemenu s libovolným tažným vláknem.
Electronically measurable
belt tension – security for every drive
The right initial tension in force− and form−locked belt drives
is a prerequisite for trouble−free, long−term operation of drives
in industrial applications. The CONTI® VSM−1, VSM−2 and
VSM−3 tension gauges are fully electronic measuring instru−
ments designed specially to measure the initial tension of tim−
ing belts, multiple V−ribbed belts and V−belts. They can be
used to set the static strand force of belt drives, irrespective
of their tension members, simply and precisely.
Vlastnosti
VSM−1
bezdotykové měření
provedení kontroly také na těžko přístupných místech
využitím ohebného ramene senzoru
přesné výsledky měření opticko−elektronickou měřící
metodou
VSM−2
sériové rozhraní pro spojení s PC
umožnění dokumentace a správy dat o měření předpětí
zapojení do procesu zajišťování kvality při kontrole
sériových výrobků
VSM−3
bezdotykové měření
kompaktní zmenšené provedení umožňuje kontrolu
v těžko přístupných místech
přesné výsledky měření optickoelektronickou měřící
metodou
robustní a odolné provedení
Properties:
VSM−1
Non−contact measurement
Flexible sensor arm permits monitoring even where
access is difficult
Precise readings using optoelectronic measurement
method
VSM−2
Serial interface for connection to PC
Initial tension data can be logged and processed
Incorporation in quality assurance process when
checking series products
VSM−3
non−contact measuring
exceptionally compact design for reliable measure−
ments, even in hard−to reach areas
prcise measurements by means of opto−electronic
measurements process
sturdy and durable housing
Elektronická kontrola předpětí řemenů zaručuje bezpečný
provoz a dlouhou životnost každého pohonu.
The electronically measurable initial belt tension ensures that
every industrial drive is operating safely.
23
CONTI® SUITE
Výpočtový program
Design Software
Návrh správného převodu v optimální velikosti je stejně tak
důležitý jako nejvhodnější převodový prvek. Předimenzované
a poddimenzované převody jsou nehospodárné a mají ma−
lou životnost. S balíčkem programu CONTI® SUITE máte pro−
fesionální nástroj k výpočtu hnacích řemenů v průmyslu.
Software umožňuje díky parametricky orientovanému funkč−
nímu algoritmu, účinný, rychlý a jednoduchý návrh řemene.
Pro jednoduché a optimální návrhy převodů s více než dvě−
mi řemenicemi nebo napínacím systémem má ContiTech vy−
vinut modul DRIVE ALIVE. Modul pro více řemenic zohledňu−
je výpočet řemenů při použití až 10 jednotlivých řemenic.
Jednotlivé parametry převodu můžeme libovolně měnit
a upřesňovat a vytvářet takto alternativní řešení, která ho mo−
hou vzájemně srovnávat a kontrolovat.
Software je logicky vytvořen a zpracován tak, že parametry
mohou být vkládány bez nutnosti návratu na začátek výpo−
čtu. Systém směřuje uživatele logicky dále. Software umož−
ňuje výpočet klínových, ozubených i drážkových řemenů.
CONTI SUITE je k dispozici ke stažení na internetu na strán−
kách www.tyma.cz. Výpočet má volbu jazyků, k dispozici je
i čeština.
24
Selecting the right drive components in the right size is qui−
te as important as having a heavy−duty drive belt. Over− and
undersized drives are inefficient and not as durable. Our
CONTI® SUITE software package enables specialists in the
trade and industry to determine the optimum ContiTech drive
belt design.
The software's parameter−smart functional algorithm always
ensures the greatest possible belt selection efficiency.
ContiTech has developed the DRIVE ALIVE module for
uncomplicatedly optimum design of drives involving more
than two pulleys and tensioning systems. The multi−pulley
module takes into account the load of a belt operating with
up to ten separate pulleys.
With the software it is possible to infinitely modify and adapt
certain drive parameters. In this way alternative solutions and
requirements can be tested and checked out with no waiting
around.
The software is logically structured and processes data in−
put directly so that changes can be made directly in the drive
system without the need for fresh calculations. The software
covers all positive and nonpositive elastomer drive com−
ponents.
Commercial users can download CONTI SUITE at www.con−
titech.de/ppp
Společnost ContiTech je partnerem při vývoji a výrobě v mnoha průmyslových odvětvích.
Vyrábí díly a systémy vysoké kvality. Díky svému know−how v oblasti technologie a zpracová−
ní gumy a plastů představuje devět obchodních skupin záruku jistoty a spolehlivosti. Tím
převyšuje značka ContiTech ostatní.
The ContiTech Division is a development partner and an original equipment supplier to many
industries, and it provides high−grade functional parts, components and systems. With their
know−how in rubber and plastics technology, the seven business units make a constribution
to safe and comfortable mobility. That’s what ContiTech is all about.
27
ContiTech
Rubber and plastics technology
Power transmission technology worldwide
www.contitech.de
Sídlo firmy a centrální sklad /
Headquarters
TYMA CZ, s.r.o.
Na Pískách 731/12
CZ − 400 04 Trmice
Tel.: +420 475 655 010
Fax: +420 475 655 018
E−mail: [email protected]
http: www.tyma.cz
e−shop: www.remeny−online.cz
Regionální obchodně−technické kanceláře /
Engineering office − sales representative
• Bohumil Kaplan − Region Praha, Střední Čechy
Kancelář Ústí n. L. − Tel.: +420 603 825 701
WT5500 CZ/E.09.07 (TAB)
• Miroslav Adamec − Region Západní a Jižní Čechy
Kancelář Bílina − Tel.: +420 603 838 757
• Jan Kaplan − Region Severní a Východní Čechy
Kancelář Ústí n. L. − Tel.: +420 604 383 318
• Ing. Josef Marek − Region Jižní Morava
Kancelář Velké Meziříčí − Tel.: +420 737 942 025
• Aleš Ohnheiser − Region Severní Morava
Kancelář Fulnek − Tel.: +420 739 633 650
Obsah této tiskoviny je nezávazný a slouží výlučně k informačním účelům. Tato tiskovina neobsahuje žádné záruky nebo
dohody o vlastnostech produktů firmy ContiTech AG, ani výslovně nebo mlčky, také o aktuálnosti, korektnosti, úplnosti
a jakosti informací i použitelnosti produktů. Informace v této tiskovině i popsané produkty a služby mohou být bez před−
chozího oznámení firmy ContiTech AG změněny nebo aktualizovány. Firma ContiTech AG nepřebírá žádné ručení v sou−
vislosti s touto písemností. Ručení za veškeré bezprostřední nebo zprostředkované škody, požadavky na náhradu škody,
následné škody lhostejno jakého druhu a z jakého právního důvodu, které vzniknou použitím informací obsažených v té−
to tiskovině je, i když je právně přípustné, vyloučeno. Průmyslová ochranná práva jako značky (loga) nebo patenty, kte−
ré jsou v této tiskovině zobrazeny, jsou vlastnictvím firmy Continental AG nebo jejích dceřiných společností. Zobrazení
v této tiskovině není poskytnutím licencí nebo práv k využití. Bez výslovného písemného povolení firmy Continental AG je
jejich používání zakázáno. © 2007 ContiTech AG. Všechna práva vyhrazena.
The content of this publication is provided for information only and without responsibility. ContiTech AG’s obligations and
responsibilities regarding its products are governed solely by the agreements under which the products are sold. Unless
otherwise agreed in writing, the information contained herein does not become part of these agreements. This publica−
tion does not contain any guarantee or agreed quality of ContiTech AG’s products or any warranty of merchantability, fit−
ness for a particular purpose and non−infringement. ContiTech AG may make changes in the products or services de−
scribed at any time without notice. This publication is provided on an “as is” basis. To the extent permitted by law,
ContiTech AG makes no warranty, express or implied, and assumes no liability in connection with the use of the informa−
tion contained in this publication. ContiTech AG is not liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive
damages arising out of the use of this publication. Information contained herein is not intended to announce product avail−
ability anywhere in the world. © 2007 ContiTech AG. All rights reserved.
Download

CONTITECH Hnací řemeny - Přehled sortimentu