prodejce:
DUKLA CZ, s.r.o.
www.duklacz.cz
DUKLA CZ, s.r.o.
Elektr·rensk· 390
541 03 Trutnov 3
Czech Republic
tel.: +420 499 852 118
+420 499 852 111
fax: +420 499 841 227
e-mail: [email protected]
www.duklacz.cz
H
D
D
G
4-8l
H
D
H
G
G
H
H
D
G
G
8 - 25 l
35 - 110 l
140 - 320 l
400 - 1000 l
EXPANZNÕ N¡DOBA B/M
Název−údaj
Jednotka
Velikost nádoby
číselná hodnota
litr
4
6
8
8
12
18
24
25
35
50
80
mm
206
206
206
270
270
270
276
380
380
380
480
mm
205
267
333
225
295
405
450
320
405
545
530
Připojovací rozměr
palec
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G1
Hmotnost nádoby
kg
2,7
3,6
4,4
4,8/5,8
5,5/6,8
6,7/7,6
litr
110
140
180
200
mm
480
480
480
480
480
480
480
750
750
750
750
mm
700
915
1130
1240
1350
1685
1900
1355
1585
2155
2696
Připojovací rozměr
palec
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G6/4
G6/4
G6/4
G6/4
Hmotnost nádoby
kg
19,7/24
28,2/33,3
90
100
145
194
Průměr nádoby
D
Výška nádoby H
Název−údaj
Jednotka
Velikost nádoby
Průměr nádoby
D
Výška nádoby H
7,5/9,9 7,7/10,2 9,8/11,3 14/15,4 15,8/19,7
číselná hodnota
33/42,2 35,2/58
220
280
320
38,3/60 43,5/63 47,3/64
400
500
750
1000
EXPANZNÕ N¡DOBA G
Název−údaj
Jednotka
Velikost nádoby
číselná hodnota
litr
4
6
8
8
12
18
24
25
35
50
mm
206
206
206
270
270
270
276
380
380
380
mm
205
267
333
225
295
405
450
320
405
545
Připojovací rozměr
palec
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
Hmotnost nádoby
kg
2,7
3,6
4,4
6,8
8,1
9,3
12
12,3
13,8
18,5
Průměr nádoby
D
Výška nádoby H
tiskov· verze 08/2004
EXPANZNÕ N¡DOBA
ROZMÃROV› N¡»RTEK
D
EXPANZNÕ N¡DOBA
Tlakov· expanznÌ n·doba je souË·stÌ zabezpeËovacÌho
za¯ÌzenÌ vodnÌch soustav ˙st¯ednÌho vyt·pÏnÌ, pracujÌcÌ na
termostatickÈm principu.
www.duklacz.cz
DIAGRAM PRO V›BÃR TLAKOV… EXPANZNÕ N¡DOBY
FUNK»NÕ SCH…MA
TENTO DIAGRAM PRO TEPLOTNÕ SP¡D 90∞C A MAX. PRAC. PÿETLAK 3 bar. VELIKOST TE SE VOLÕ NEJBLÕéE VYääÕ T…, KTER¡ VYäLA PROTNUTÕM V›äKY SYST…MU A OBJEMU
TlakovÈ expanznÌ n·doby mohou b˝t vyuûÌv·ny ve vöech
typech systÈm˘ ˙st¯ednÌho vyt·pÏnÌ (pokud splÚujÌ svou
konstrukcÌ poûadovanÈ parametry).
TlakovÈ expanznÌ n·doby jsou sva¯enÈ ocelovÈ n·doby,
jejichû vnit¯nÌ prostor je neprodyönÏ rozdÏlen na dvÏ Ë·sti
pryûovou membr·nou. Na stranÏ ventilku je prostor pro
stlaËen˝ plyn a na stranÏ n·varku je prostor pro vodu
topnÈ soustavy. P¯i spr·vnÈm nastavenÌ tlaku plynovÈho
polöt·¯e doch·zÌ k plynulÈmu p¯en·öenÌ tlaku v otopnÈ
soustavÏ p¯es membr·nu na tlakov˝ plynov˝ polöt·¯.
P¯ed uvedenÌm do provozu je nezbytnÈ nastavit plnÌcÌ tlak
dle n·vodu.
objem vodnÌ soustavy ( l )
objem vodnÌ soustavy ( l )
DIAGRAM PRO V›BÃR TLAKOV… EXPANZNÕ N¡DOBY
TENTO DIAGRAM PRO TEPLOTNÕ SP¡D 90∞C A MAX. PRAC. PÿETLAK 6 bar. VELIKOST TE SE VOLÕ NEJBLÕéE VYääÕ T…, KTER¡ VYäLA PROTNUTÕM V›äKY SYST…MU A OBJEMU
110 - 320 l
400 - 1000 l
TlakovÈ expanznÌ n·doby jsou dod·v·ny s konstantnÏ
nastaven˝m tlakem plynovÈ Ë·sti. Na odpovÌdajÌcÌ
provoznÌ tlak se tato Ë·st nastavÌ p¯i mont·ûi expanznÌ
n·doby do topnÈ soustavy, minim·lnÏ vöak na 0,5 bar.
ExpanznÌ n·doby mohou b˝t provozov·ny v topn˝ch
soustav·ch s teplotou do 110∞C.
P¯i pouûitÌ expanznÌ n·doby musÌ b˝t topn· soustava
vybavena nejmÈnÏ jednÌm manometrem, teplomÏrem
a pojistn˝m ventilem.
v˝öka vodnÌ soustavy ( m )
typovÈ ¯ady:
B - maxim·lnÌ pracovnÌ p¯etlak: do 3 bar (4 - 320 litr˘)
M - maxim·lnÌ pracovnÌ p¯etlak: do 6 bar (4 - 1000 litr˘)
G - maxim·lnÌ pracovnÌ p¯etlak: do 10 bar (4 - 50 litr˘)
G SOLAR - maxim·lnÌ pracovnÌ p¯etlak: do 10 bar (4 - 50 litr˘)
v˝öka vodnÌ soustavy ( m )
8 - 25 l
4-8l
v˝öka vodnÌ soustavy ( m )
- vyrovn·v·nÌ zmÏn roztaûnosti vody otopnÈ soustavy bez
jejÌ zbyteËnÈ ztr·ty
- udrûenÌ p¯etlaku v otopnÈ soustavÏ v p¯edepsan˝ch
mezÌch
- optim·lnÌ podmÌnky pro bezztr·tov˝ rozvod tepla
- samoËinnÈ doplÚov·nÌ vody do otopnÈ soustavy p¯i jejich drobn˝ch netÏsnostech, nevyvol·vajÌcÌ rychlou ztr·tu
pracovnÌ l·tky
v˝öka vodnÌ soustavy ( m )
EXPANZNÕ N¡DOBA umoûÚuje:
objem vodnÌ soustavy ( l )
objem vodnÌ soustavy ( l )
P¯esn˝ v˝poËet najdete na www.duklacz.cz nebo na naöem prezentaËnÌm CD.
balenÌ:
TlakovÈ expanznÌ n·doby jsou dod·v·ny zabalenÈ do kartonov˝ch obal˘ (4 - 320 l) nebo plastikovÈ fÛlie (ostatnÌ), kterÈ
je chr·nÌ p¯i p¯epravÏ k z·kaznÌkovi p¯ed mechanick˝m poökozenÌm. Pro velikosti 4 - 25 l je moûnÈ objednat nosiË
expanznÌ n·doby.
skladov·nÌ:
V such˝ch, kryt˝ch prostor·ch bez ûÌrav˝ch v˝par˘, p¯i teplot·ch 0∞C aû +45∞C, s relativnÌ vlhkostÌ vzduchu do 75%.
Download

DUKLA CZ, s.r.o.