PÍSTOVÉ TLAKOMùRY
D-Ex Limited, s.r.o. - měřicí a kalibrační technika
CMYK
konzultace, prodej, servis
Nabídka měřicí a kalibrační techniky
Beamex, Finsko
- přenosné i laboratorní elektronické kalibrátory tlaku a teploty,
programové vybavení pro kalibraci
Bronkhorst High-Tech, Holandsko
- měření a regulace malého hmotnostního průtoku a tlaku
Desgranges et Huot, Francie
- primární etalony tlaku
DH Instruments, USA
- kalibrátory velmi malých průtoků plynů
- primární pístové tlakoměry
- automatické kalibrátory tlaku
Furness Controls, Velká Británie
- etalonové tlakoměry a snímače pro velmi nízké tlaky
Tek Know, Dánsko
- přenosné kalibrátory teploty
- kalibrátory tlaku
Speciální aplikace
- kalibrace v prostředí s nebezpečím výbuchu
CMYK
Výrobce:
Pressurements Limited
Unit 22, Apex Business Centre
Boscombe Road, Dunstable
Bedfordshire LU5 4SB
Velká Británie
Tel.: +44 (1582) 47 15 35
Fax: +44 (1582) 60 11 85
Web stránka: www.pressurements.com
e-mail: [email protected]
Zastoupení v ČR: D-Ex Limited, s.r.o.
Optátova 37 • 637 00 BRNO
Tel.: (05) 4122 0580 • Fax: (05) 4122 1580
e-mail: [email protected]
Zastoupení v SR: D-Ex Limited, s.r.o.
Pražská 11 • 816 36 BRATISLAVA
Tel.: (07) 39 94 21 • Fax: (07) 39 94 24
e-mail: [email protected]
D-Ex Limited
2
11
ODDĚLOVAČE
CMYK
PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY PRESSUREMENTS
Oddělovač kapalina/vzduch
P
Ž
ístové tlakoměry se používají v celém světě jako
National Physical Laboratory, Velká Británie, (NPL)
hlavní etalony pro přesné měření tlaku.
National Institute of Standards and Technology, USA, (NIST)
ádné jiné zařízení nemůže dosáhnout takové stability,
H
opakovatelnosti a přesnosti, jako pístový tlakoměr.
odnota tíhového zrychlení, která se mění s geografickou polohou, má přímý vliv na sílu vytvořenou
Pístový tlakoměr je ideální přístroj pro kalibraci mano-
závažími a na přesnost pístového tlakoměru. Každý pří-
metrů, snímačů, převodníků, referenčních etalonů atd.,
stroj může být vyjustován na hodnotu místního tíhového
a může se také používat pro přímé měření tlaku v systému
zrychlení (v ceně přístroje). Pokud není tato hodnota uve-
nebo procesu.
dena v objednávce, přístroj bude vyjustován na normální
Tento přístroj umožňuje kalibraci vysokotlakých vzduchových
tlakoměrů pomocí olejového pístového tlakoměru. Soustava
oddělovačů zabraňuje znečištění zkoušeného přístroje kapalinou.
Tlak se nastavuje jehlovými ventily a hladina kapaliny se kontroluje pomocí šroubového lisu pístového tlakoměru.
Při objednávce uveďte, zda je rozhraní určeno pro olej nebo vodu.
Typ API5000/1
Typ API5000/2
Typ API5000/3
TYP T3600
TYP API5000
Rozsah (0 až 30) MPa
Rozsah (0 až 45) MPa
Rozsah (0 až 70) MPa
Oddělovač kapalina/kapalina
tíhové zrychlení 9,80665 m/s2.
Z
Základem oddělovače je membrána z „Vitonu”, která odděluje dvě tlaková kapalinová
média, a tím zabraňuje jejich vzájemnému znečištění. V oddělovači může být použito jakékoli médium, které je slučitelné s vitonem a hliníkovým bronzem. Tento oddělovač chrání
pístový tlakoměr proti znečištění a umožňuje kalibraci kyslíkových tlakoměrů.
ákladem kvalitního pístového tlakoměru je svisle
umístěná přesně lapovaná sestava pístu a válce
a přesně kalibrovaná zatěžovací závaží. Závaží se ukládají
K
aždý přístroj je umístěn ve skříňce, která jej dělá
elegantním, kompaktním a lehce přenosným.
na píst, který se volně pohybuje uvnitř válce. Tato závaží
Příslušenství je uloženo v oddělitelném víku, které zároveň
vyvažují nahoru směřující sílu, která je vytvořena tlakem
spolehlivě chrání přístroj proti znečištění a poškození při
uvnitř systému.
přepravě a uskladnění. Zvláštní přípojka pro zkoušený tla-
Typ T3600
Typ T3601
Odlučovač nečistot a vlhkosti
koměr umožňuje rychlé utěsnění ručním dotažením, bez
F
irma Pressurements Ltd. nabízí velmi obsáhlou řadu
potřeby teflonové pásky a maticového klíče. Lihová libe-
pístových tlakoměrů pokrývající široký rozsah použití s tla-
la a stavěcí šrouby umožňují uživateli ustavit přístroj do
kovými rozsahy v přetlaku, podtlaku a absolutním tlaku.
pracovní polohy. Pomocí indikátoru, který je umístěn na
Tlakové měrky (píst a válec) se vyrábějí ve velmi vysoké
horní desce přístroje, lze lehce sledovat polohu pístu.
technické standardní kvalitě s přesností osvědčenou
U nízkotlakých vzduchových typů jsou závaží umístěna
návazností na mezinárodní etalony v laboratořích, jako jsou:
přímo v přístroji, u ostatních typů v oddělené skříňce.
Rozsah (0 až 60) MPa
Rozsah (0 až 70) MPa
Toto zařízení chrání citlivý píst vzduchového tlakoměru proti znečištění. Odlučovač se připojuje přímo na zkušební přípojku.
U typu T4400 jsou případné nečistoty nebo vlhkost ze sražené
páry viditelné přes průhlednou stěnu.
Typ T4400
Typ T4401
TYP T4400
Rozsah (0 až 3,5) MPa
Rozsah (0 až 70) MPa
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozdělovací redukce pro dva manometry
Standardní příslušenství každého pístového tlakoměru:
Můžeme zajistit:
Typ T4500 Rozsah (0 až 70) MPa
Rozdělovací redukce, která se montuje přímo na zkušební stojánek, umožňuje kalibraci dvou tlakoměrů zároveň.
• Maticovou redukci M20x1,5.
Záruka 3 roky na normální provozní závady.
Maticové redukce 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2” BSP nebo NPT
(není-li uvedeno v objednávce jinak, bude dodáno BSP).
Sada kalibrovaných závaží ve vlastní skříňce.
Kalibrační list výrobce s celkovou přesností.
Kalibrační list výrobce pro tlakovou měrku.
CMYK
Vypočtená hmotnost zatěžovacích závaží.
• Přístroj pro měření v jiných tlakových rozsazích a jednotkách, než jaké jsou uvedeny v tomto katalogu.
• Vyšší přesnost.
Náhradní těsnění.
• Úpravu přístroje podle požadavku zákazníka.
Manometry nejsou součástí dodávky přístroje.
Úhlová redukce je určena ke
kalibraci deformačních tlakoměrů
se zadní přípojkou - umožňuje
kalibraci v jejich pracovní poloze.
Úhlová redukce se připojuje přímo
na zkušební stojánek a zároveň je
možno na ni připojit dodávané
redukce.
• Upravená a zlomková závaží ve všech tlakových
jednotkách.
Pracovní médium pístového tlakoměru (pokud se používá).
Poznámka:
Úhlová redukce
• Generální opravu a kalibraci přístroje. Všechny rekalibrované pístové tlakoměry jsou seřízeny na původní
výrobní přesnost a dodány s kalibračním listem.
• Ověření přístroje platné pro Českou a Slovenskou
republiku.
• Kursy měření tlaku.
TYP T3700
Typ T3700 Rozsah (0 až 70) MPa
TYP T4600
Stahovák/nasazovač ukazatele
Tento nástroj je určen k rychlému
stahování a zpětnému pevnému
nasazování ukazatele deformačních tlakoměrů.
Tyto dvě funkce v jednom nástroji
umožňuje pružně uložená jehla.
Typ T4600
3
POROVNÁVACÍ ZKUŠEBNÍ PUMPY
ETALONY NÍZKÉHO TLAKU V1600D & V1600
Porovnávací zkušební pumpy se používají pro kontrolu tlakoměrů pomocí etalonového manometru nebo převodníku.
Všechny typy jsou přenosné a zároveň mohou být připevněny k pracovnímu stolu. Součástí dodávky jsou palcové
redukce BSP nebo NPT (M20x1,5 na objednávku), které umožňují rychlé utěsnění přístroje ručním dotažením.
Tyto etalonové tlakoměry jsou určeny pro rychlé a přesné měření velmi nízkých přetlaků a diferenčních tlaků v plynech.
Tyto unikátní etalony nabízejí rychlou stabilizaci, a tím snadnou kalibraci kladných a záporných diferenčních tlaků.
Kapalinová pumpa do 140 MPa
TYP T1300
Diferenční model má druhou tlakovou měrku,
která vytváří jeden stálý statický tlak potřebný
pro kladnou a zápornou diferenci tlakových
kalibrací. Vliv změn atmosférického tlaku je
snížen a je možno dosáhnout nižšího počátečního tlaku.
Tento typ je z naší nabídky porovnávacích zařízení nejsnáze
přenosný. Přístroj je sestaven na základně standardního pístového tlakoměru Pressurements. Tlaková měrka se závažím je
nahrazena druhou zkušební přípojkou, na kterou se připojí
etalonový tlakoměr pro porovnání se zkoušeným tlakoměrem. Vestavěná ruční pumpa umožňuje:
• Lehké naplnění velkých objemů.
• Značné zrychlení naplnění systému a vyvození tlaku.
• Umožňuje vestavění vysokotlakého ručního lisu, a tím
ulehčuje vyvození tlaku.
• Není potřeba použít další ventil.
Typ T1300 je určen pro tlakové médium olej.
Typ T1301 je určen pro tlakové médium voda. Všechny součásti přicházející do styku s médiem jsou z nerezové oceli.
ROZSAH
V1600/4 (standardní typ)
20 až 16000 Pa
-
V1600/4D (diferenční typ)
5 až 16000 Pa
300 Pa
Pracovní princip přístroje V1600
je založen na vzájemném dynamickém působení průtoku plynu
a neválcového pístu. Schéma
zobrazuje píst (1) v pouzdře (2),
převádějící sílu (mg) na pneumatický tlak (P). Vložka (3) a dva
objemy (5 a 6) zajišťují dynamickou stabilitu. Vysokou přesnost
tlakoměru V1600 zabezpečují
dva kaskádové regulátory, které
také odstraňují vliv nestability
zdroje tlaku. Při průchodu vzduchu
mezi pouzdrem a pístem se vytváří
reaktivní zpětná síla. Tato síla
nepřekračuje hodnotu 0,0015 mg,
což je dostačující pro samovystředění pístu.
Typ T1300 a T1301 Rozsah (0 až 140) MPa
Kapalinová pumpa do 70 MPa
Tato pumpa je zkoušena vodou a je vhodná pro použití těchto médií:
voda, minerální/rostlinný olej, líh.
Přístroj je vybaven zásobníkem, ventilem a šroubovým lisem, kterým je možno
rychle vytvořit tlak.
TYP V1600
Typ T1200
TYP
1 PÍST
2 POUZDRO
3 VLOŽKA
STATICKÝ TLAK
4 REGULÁTORY
5 PŘÍDAVNÝ OBJEM
6 PŘÍDAVNÝ OBJEM
Rozsah (0 až 70) MPa
Technické parametry
Tlakový rozsah:
Pevné tlakové body v rozsahu pod 300 Pa [Pa]:
Vzduchová pumpa do 2 MPa
TYP T1200
TYP T4100
Tlak je vytvářen citlivou ruční pumpou
a uvolňován jemně regulovatelným jehlovým ventilem.
Typ T4100
Rozsah (0 až 2) MPa
Podtlaková pumpa
CMYK
Podtlak je vytvářen rychle a lehce ruční
pumpou a uvolňován jemně regulovatelným jehlovým ventilem.
Typ T4200
Rozsah (0 až 80) % podtlaku
TYP T4200
Minimální dělení v rozsahu nad 300 Pa:
Přesnost v rozsahu pod 500 Pa:
Přesnost v rozsahu nad 500 Pa:
Opakovatelnost v rozsahu pod 100 Pa:
Opakovatelnost v rozsahu nad 100 Pa:
Doba potřebná pro stabilizaci tlaku:
Referenční teplota:
Pracovní teplota:
Teplotní vliv na přesnost:
Provozní vlhkost:
Provozní tlak okolní atmosféry:
Zdroj tlaku plynu:
Průtok plynu při 16 kPa:
Vstupní tlaková přípojka:
Výstupní tlaková přípojka:
Tlakoměr
Skříňka s písty a závažím
Rozměry
460x310x270 mm
340x235x80 mm
20 až 16 000 Pa
20, 30, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 215, 230, 240,
250, 260, 280
5 Pa
0,1 Pa
0,02% odečtu
0,02 Pa
0,005% odečtu
méně než 10 sekund
20°C
15° až 35°C
0,0022% odečtu/°C
30% až 80%
91 až 140 kPa abs.
čistý a suchý plyn (max. 1,4 MPa)
méně než 3 l/min
1/4” BSP nebo NPT
1/4” BSP nebo NPT
Hmotnost
14 kg (V1600), 17,5 kg (V1600D)
4 kg
CMYK
10
9
VZDUCHOVÉ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY
ETALONOVÉ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY ŘADY P7000
•
•
•
•
U těchto přístrojů se nepoužívá olej (mimo typů T2700L a 2900L).
Třída přesnosti 0,02. Přesnost lepší než 0,015% odečtu. Dosažitelná přesnost 0,01%.
Přístroje pro přetlak do 1 MPa jsou vybaveny ruční pumpou a závaží mají umístěny uvnitř skříňky přístroje.
Přístroje pro podtlak je nutno připojit na vývěvu, nebo je možno dodat ruční podtlakovou pumpu jako volitelné
příslušenství.
• Typy T2700L a T2900L, které mají tlakovou měrku mazanou olejem, je nutno připojit na vnější zdroj tlaku. Pro jemné
nastavení tlaku jsou tyto přístroje vybaveny ručním lisem.
TYP T5100
Přenosné pístové tlakoměry
TYP
ROZSAH
T5100/4
(1,5 až 25) kPa
T5250/4
(1,5 až 60) kPa
T5400/4
(1,5 až 100) kPa
T5800/4
(3 až 200) kPa
•
•
•
•
•
Řada P7000 byla sestrojena pro měření
tlaku s nejvyšší přesností.
Široký rozsah příslušenství zabezpečuje
maximální přizpůsobivost a využitelnost.
Přetlakové pístové tlakoměry
TYP
ROZSAH
T1150/4
(1,5 až 100) kPa
T1100/4
(3 až 200) kPa
T2400/4
(20 až 700) kPa
T2500/4
(20 až 1000) kPa
Každý přístroj obsahuje:
• zdroj tlaku/zařízení pro kontrolu tlaku
• kalibrovanou jednotku pístu a válce (tlakovou měrku) instalovanou do pevné přípojky
• kalibrovaná závaží
TYP T2500
TYP
ROZSAH
T2700/5L
(0,1 až 7) MPa
T2900/5L
(0,1 až 14) MPa
Podtlakový pístový tlakoměr
CMYK
Výběr tlakových médií podle rozsahu:
• olej do 400 MPa
• voda do 70 MPa
• plyn do 14 MPa
Standardní volitelné příslušenství:
• další vyměnitelné tlakové měrky pro rozšíření pracovního tlakového rozsahu
• dodatečně vestavěné tlakové měrky pro dodání vícerozsahového systému
• snímač teploty
• snímač polohy pístu s rozhraním pro počítač
• kalibrační program
• motorový pohon pro otáčení závaží
• kapalinová ruční pumpa pro plnění a tlakování velkých objemů
TYP T2700/L
TYP T2600
tlakové rozsahy od 1,5 kPa do 400 MPa
přesnost lepší než 0,005% odečtu
tlakové médium olej, voda nebo plyn
návaznost na mezinárodní etalony
plná technická podpora
TYP
ROZSAH
T2600/4
(-3 až -100) kPa
Speciální pístový tlakoměr určený ke kalibraci pístových tlakoměrů
Tlakoměr řady P7000 může být doplněn o další trojúhelníkovou základnu a redukce pro připojení kalibrované tlakové
měrky. Toto řešení odstraňuje problémy, které mohou vzniknout při propojení dvou pístových tlakoměrů, např.:
• možné netěsnosti
• znečištění referenčního etalonu
• chyby vzniklé vzduchovými bublinami v kapalinách
• problémy při propojení
• různý poměr výšek referenčních úrovní
• příliš dlouhá doba kalibrace
K tomuto tlakoměru může být připojeno velké množství různých druhů a typů tlakových měrek pístových tlakoměrů.
Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
CMYK
4
5
CMYK
8
DIFERENČNÍ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY
Kombinované pístové tlakoměry pro přetlak a podtlak
• Mohou být použity jako normální pístové tlakoměry.
• Přesnost lepší než 0,015% odečtu + chyba vyvážení (rozdíl tlaku mezi vyvažovacím a měřicím pístem při určitém
statickém tlaku). Dosažitelná přesnost až 0,01% (na objednávku).
• Typ M4000/5DA má tlakovou měrku mazanou olejem.
Dva přístroje v jedné skříňce. Přetlaková a podtlaková část je oddělena ventilem.
Dva pístové tlakoměry jsou vestavěny do jednoho přístroje a spojeny pomocí propojovacího ventilu. Oba systémy jsou
při otevřeném propojovacím ventilu zároveň natlakovány tak, aby byly oba písty a závaží ve své pracovní poloze při
určitém statickém tlaku. Po uzavření propojovacího ventilu se vytvoří diference pomocí dodatečných závaží uložených
na měřicí píst. Tárovací měrka udržuje statický tlak.
TYP
ROZSAH
T3550/4
(-3 až -100) kPa - podtlak (V) / (1,5 až 100) kPa - přetlak (P)
T3580/4
(-3 až -100) kPa - podtlak (V) / (3 až 200) kPa - přetlak (P)
Volitelné příslušenství vzduchových pístových tlakoměrů
• Motorový pohon pro otáčení závaží (pouze k typům T2400 a T2500).
Počáteční tlak se zvýší na 25 kPa.
• Podtlaková pumpa (do 80% podtlaku).
• Přetlaková pumpa - zdroj tlaku do 1 MPa (standardně u T1150, T1100,
T2400, T2500 a T5000).
TYP T3580
Technické parametry
Tlakové médium:
Přesnost:
TYP M4000DA
CMYK
Vzduchové diferenční pístové tlakoměry
Volitelné zlomkové závaží (hliník):
T5100, T5250, T5400, T1150, T3550 (P):
T5800, T1100, T2600, T3580 (P):
T2700L, T2900L:
Materiál pístu:
T5000, T1100, T1150, podtlak:
Materiál válce:
Celková hmotnost přístroje:
T5000:
Celková hmotnost závaží:
Rozměry včetně víka:
T5000:
0,5 kPa
0,1 kPa
0,5 kPa
5 kPa
karbid wolframu
keramika
tvrzená martenzitická ocel
10 kg
4,7 až 8 kg
od 4,5 do 30 kg
470x320x200 mm
300x250x130 mm
KOMBINOVANÉ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY PRO PŘETLAK
A ABSOLUTNÍ TLAK, TYP 6100
Olejové diferenční pístové tlakoměry
TYP
ROZSAH
MAX. CHYBA VYVÁŽENÍ
TYP
ROZSAH
T1100/4D
T2500/4D
T1400/4D
M4000/5DA
(13 až 200) kPa
(25 až 1000) kPa
(25 až 3000) kPa
(0,2 až 10) MPa
0,25 Pa
2,5 Pa
3,5 Pa
20 Pa
M1800/5D
M4000/5D
M2000/5HD
M2200/5HD
(0,2 až 3,5) MPa
(0,2 až 12) MPa
(3 až 35) MPa
(6 až 70) MPa
Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
Závaží:
Hustota závaží:
Nejmenší standardní dělení závaží:
T5100, T5250, T5400, T1150, T3550 (P):
T5800, T1100, T2600, T3580 (P):
T2700L, T2900L:
čistý suchý plyn, dusík ap.
+/-0,015% odečtu
+/-0,01% pokud je požadováno
nemagnetická austenitická nerezová ocel
7 900 kg/m3
5 kPa
0,5 kPa
1 kPa
20 kPa
MAX. CHYBA VYVÁŽENÍ
0,02 kPa
0,02 kPa
0,035 kPa
0,7 kPa
rozsah L
rozsah M
rozsah H
(3 až 200) kPa
(25 až 2000) kPa
(2 až 7) MPa
• Přesnost od 0,005% odečtu.
• Typ 6100 umožňuje měření ve velmi širokém rozsahu tlaku.
• Základna přístroje umožňuje použití tří různých tlakových měrek.
Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
TYP 6100
6
7
CMYK
KAPALINOVÉ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY
2. Motorový pohon
•
•
•
•
Třída přesnosti 0,02. Přesnost lepší než 0,015% odečtu. Dosažitelná přesnost 0,01%.
Nosič závaží ve tvaru zvonu chrání karbidové písty a prodlužuje dobu rotace pístu, zlepšuje citlivost a stabilitu přístroje.
Vodní typy lze použít tam, kde je nutno zamezit znečištění zkoušeného přístroje olejem.
Vestavěním dvou tlakových měrek je možno rozšířit měřicí rozsah přístroje při použití jedné sady závaží (poměr
efektivních ploch tlakových měrek je 1:10 nebo 1:20).
• Tlak se vyvozuje pomocí šroubového lisu.
V případě potřeby nepřetržitého měření je možno doplnit přístroje s rozsahem do 70 MPa motorem pro pohon otáčení
závaží. Pro běžnou kalibraci je dostačující ruční otáčení závaží. Motor je izolovaný od přístroje teplotním oddělovačem,
který zamezuje ohřívání tlakové měrky.
Olejové pístové tlakoměry
TYP
ROZSAH
M1800/5
(0,1 až 3,5) MPa
M4000/5
(0,1 až 12) MPa
M2000/5H
(1 až 35) MPa
M2200/5H
(2 až 70) MPa
M2800/5H
(2 až 110) MPa
M2820/5
(2 až 140) MPa
M3800/5
(3 až 250) MPa
M3820/5
(3 až 400) MPa
Technické parametry
Přesnost:
M3800, M3820:
Závaží:
Hustota závaží:
Nejmenší standardní dělení závaží:
M4000:
M3800, M3820:
Volitelné zlomkové závaží (hliník):
M4000:
Počáteční tlak (píst a nosič):
M4000:
M3800, M3820:
Vodní pístové tlakoměry
Materiál pístu:
TYP
ROZSAH
W1800:
Materiál válce:
W1800/5
(0,05 až 3,5) MPa
W2000/5H
(1 až 35) MPa
W2100/5H
(2 až 60) MPa
W2200/5H
(2 až 70) MPa
W2100, W2200:
Celková hmotnost přístroje:
M3800, M3820:
Celková hmotnost závaží:
M2800:
M3800:
M3820:
Rozměry včetně víka:
M3800, M3820:
TYP M3800 & M3820
Volitelné příslušenství
kapalinových pístových tlakoměrů
1. Vestavěná ruční pumpa.
Umožňuje lehké naplnění velkých objemů.
Značně urychluje naplnění objemu a vyvození tlaku.
CMYK
Umožňuje vestavění vysokotlakého ručního lisu, a tím
DIGITÁLNÍ KALIBRÁTORY TLAKU PRESSUREMENTS ŘADY C
•
•
•
•
•
přesnost 0,025% plného rozsahu
tlakové rozsahy až do 70 MPa
tlakové médium olej, voda nebo plyn
současné měření/odečet tlaku a elektrických veličin
vestavěný zdroj tlaku
ulehčuje vyvození tlaku.
Není potřeba použití dalšího ventilu.
Standardně u typů M2800, M2820, M3800 a M3820.
+/-0,015% odečtu
+/-0,01% pokud je požadováno
+/-0,04% odečtu
+/-0,03%, pokud je požadováno
nemagnetická austenitická nerezová ocel
7 900 kg/m3
nízkotlaké typy 0,005 MPa
vysokotlaké typy (nad 35 MPa) 0,05 nebo 0,1 MPa
0,02 MPa
0,1 MPa
nízkotlaké typy 0,001 MPa
vysokotlaké typy (nad 35 MPa) 0,01 nebo 0,02 MPa
0,005 MPa
nízkotlaké typy 0,02 MPa
vysokotlaké typy 0,5 MPa
vysokotlaké typy (nad 35 MPa) 1 MPa
0,1 MPa
3 MPa
karbid wolframu
stellit
tvrzená martenzitická ocel
karbid wolframu
12 kg
29 kg
30 kg (do 70 MPa)
60 kg
120 kg
180 kg
470x320x200 mm
630x410x330 mm
Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
6
7
CMYK
KAPALINOVÉ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY
2. Motorový pohon
•
•
•
•
Třída přesnosti 0,02. Přesnost lepší než 0,015% odečtu. Dosažitelná přesnost 0,01%.
Nosič závaží ve tvaru zvonu chrání karbidové písty a prodlužuje dobu rotace pístu, zlepšuje citlivost a stabilitu přístroje.
Vodní typy lze použít tam, kde je nutno zamezit znečištění zkoušeného přístroje olejem.
Vestavěním dvou tlakových měrek je možno rozšířit měřicí rozsah přístroje při použití jedné sady závaží (poměr
efektivních ploch tlakových měrek je 1:10 nebo 1:20).
• Tlak se vyvozuje pomocí šroubového lisu.
V případě potřeby nepřetržitého měření je možno doplnit přístroje s rozsahem do 70 MPa motorem pro pohon otáčení
závaží. Pro běžnou kalibraci je dostačující ruční otáčení závaží. Motor je izolovaný od přístroje teplotním oddělovačem,
který zamezuje ohřívání tlakové měrky.
Olejové pístové tlakoměry
TYP
ROZSAH
M1800/5
(0,1 až 3,5) MPa
M4000/5
(0,1 až 12) MPa
M2000/5H
(1 až 35) MPa
M2200/5H
(2 až 70) MPa
M2800/5H
(2 až 110) MPa
M2820/5
(2 až 140) MPa
M3800/5
(3 až 250) MPa
M3820/5
(3 až 400) MPa
Technické parametry
Přesnost:
M3800, M3820:
Závaží:
Hustota závaží:
Nejmenší standardní dělení závaží:
M4000:
M3800, M3820:
Volitelné zlomkové závaží (hliník):
M4000:
Počáteční tlak (píst a nosič):
M4000:
M3800, M3820:
Vodní pístové tlakoměry
Materiál pístu:
TYP
ROZSAH
W1800:
Materiál válce:
W1800/5
(0,05 až 3,5) MPa
W2000/5H
(1 až 35) MPa
W2100/5H
(2 až 60) MPa
W2200/5H
(2 až 70) MPa
W2100, W2200:
Celková hmotnost přístroje:
M3800, M3820:
Celková hmotnost závaží:
M2800:
M3800:
M3820:
Rozměry včetně víka:
M3800, M3820:
TYP M3800 & M3820
Volitelné příslušenství
kapalinových pístových tlakoměrů
1. Vestavěná ruční pumpa.
Umožňuje lehké naplnění velkých objemů.
Značně urychluje naplnění objemu a vyvození tlaku.
CMYK
Umožňuje vestavění vysokotlakého ručního lisu, a tím
DIGITÁLNÍ KALIBRÁTORY TLAKU PRESSUREMENTS ŘADY C
•
•
•
•
•
přesnost 0,025% plného rozsahu
tlakové rozsahy až do 70 MPa
tlakové médium olej, voda nebo plyn
současné měření/odečet tlaku a elektrických veličin
vestavěný zdroj tlaku
ulehčuje vyvození tlaku.
Není potřeba použití dalšího ventilu.
Standardně u typů M2800, M2820, M3800 a M3820.
+/-0,015% odečtu
+/-0,01% pokud je požadováno
+/-0,04% odečtu
+/-0,03%, pokud je požadováno
nemagnetická austenitická nerezová ocel
7 900 kg/m3
nízkotlaké typy 0,005 MPa
vysokotlaké typy (nad 35 MPa) 0,05 nebo 0,1 MPa
0,02 MPa
0,1 MPa
nízkotlaké typy 0,001 MPa
vysokotlaké typy (nad 35 MPa) 0,01 nebo 0,02 MPa
0,005 MPa
nízkotlaké typy 0,02 MPa
vysokotlaké typy 0,5 MPa
vysokotlaké typy (nad 35 MPa) 1 MPa
0,1 MPa
3 MPa
karbid wolframu
stellit
tvrzená martenzitická ocel
karbid wolframu
12 kg
29 kg
30 kg (do 70 MPa)
60 kg
120 kg
180 kg
470x320x200 mm
630x410x330 mm
Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
5
CMYK
8
DIFERENČNÍ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY
Kombinované pístové tlakoměry pro přetlak a podtlak
• Mohou být použity jako normální pístové tlakoměry.
• Přesnost lepší než 0,015% odečtu + chyba vyvážení (rozdíl tlaku mezi vyvažovacím a měřicím pístem při určitém
statickém tlaku). Dosažitelná přesnost až 0,01% (na objednávku).
• Typ M4000/5DA má tlakovou měrku mazanou olejem.
Dva přístroje v jedné skříňce. Přetlaková a podtlaková část je oddělena ventilem.
Dva pístové tlakoměry jsou vestavěny do jednoho přístroje a spojeny pomocí propojovacího ventilu. Oba systémy jsou
při otevřeném propojovacím ventilu zároveň natlakovány tak, aby byly oba písty a závaží ve své pracovní poloze při
určitém statickém tlaku. Po uzavření propojovacího ventilu se vytvoří diference pomocí dodatečných závaží uložených
na měřicí píst. Tárovací měrka udržuje statický tlak.
TYP
ROZSAH
T3550/4
(-3 až -100) kPa - podtlak (V) / (1,5 až 100) kPa - přetlak (P)
T3580/4
(-3 až -100) kPa - podtlak (V) / (3 až 200) kPa - přetlak (P)
Volitelné příslušenství vzduchových pístových tlakoměrů
• Motorový pohon pro otáčení závaží (pouze k typům T2400 a T2500).
Počáteční tlak se zvýší na 25 kPa.
• Podtlaková pumpa (do 80% podtlaku).
• Přetlaková pumpa - zdroj tlaku do 1 MPa (standardně u T1150, T1100,
T2400, T2500 a T5000).
TYP T3580
Technické parametry
Tlakové médium:
Přesnost:
TYP M4000DA
CMYK
Vzduchové diferenční pístové tlakoměry
Volitelné zlomkové závaží (hliník):
T5100, T5250, T5400, T1150, T3550 (P):
T5800, T1100, T2600, T3580 (P):
T2700L, T2900L:
Materiál pístu:
T5000, T1100, T1150, podtlak:
Materiál válce:
Celková hmotnost přístroje:
T5000:
Celková hmotnost závaží:
Rozměry včetně víka:
T5000:
0,5 kPa
0,1 kPa
0,5 kPa
5 kPa
karbid wolframu
keramika
tvrzená martenzitická ocel
10 kg
4,7 až 8 kg
od 4,5 do 30 kg
470x320x200 mm
300x250x130 mm
KOMBINOVANÉ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY PRO PŘETLAK
A ABSOLUTNÍ TLAK, TYP 6100
Olejové diferenční pístové tlakoměry
TYP
ROZSAH
MAX. CHYBA VYVÁŽENÍ
TYP
ROZSAH
T1100/4D
T2500/4D
T1400/4D
M4000/5DA
(13 až 200) kPa
(25 až 1000) kPa
(25 až 3000) kPa
(0,2 až 10) MPa
0,25 Pa
2,5 Pa
3,5 Pa
20 Pa
M1800/5D
M4000/5D
M2000/5HD
M2200/5HD
(0,2 až 3,5) MPa
(0,2 až 12) MPa
(3 až 35) MPa
(6 až 70) MPa
Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
Závaží:
Hustota závaží:
Nejmenší standardní dělení závaží:
T5100, T5250, T5400, T1150, T3550 (P):
T5800, T1100, T2600, T3580 (P):
T2700L, T2900L:
čistý suchý plyn, dusík ap.
+/-0,015% odečtu
+/-0,01% pokud je požadováno
nemagnetická austenitická nerezová ocel
7 900 kg/m3
5 kPa
0,5 kPa
1 kPa
20 kPa
MAX. CHYBA VYVÁŽENÍ
0,02 kPa
0,02 kPa
0,035 kPa
0,7 kPa
rozsah L
rozsah M
rozsah H
(3 až 200) kPa
(25 až 2000) kPa
(2 až 7) MPa
• Přesnost od 0,005% odečtu.
• Typ 6100 umožňuje měření ve velmi širokém rozsahu tlaku.
• Základna přístroje umožňuje použití tří různých tlakových měrek.
Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
TYP 6100
9
VZDUCHOVÉ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY
ETALONOVÉ PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY ŘADY P7000
•
•
•
•
U těchto přístrojů se nepoužívá olej (mimo typů T2700L a 2900L).
Třída přesnosti 0,02. Přesnost lepší než 0,015% odečtu. Dosažitelná přesnost 0,01%.
Přístroje pro přetlak do 1 MPa jsou vybaveny ruční pumpou a závaží mají umístěny uvnitř skříňky přístroje.
Přístroje pro podtlak je nutno připojit na vývěvu, nebo je možno dodat ruční podtlakovou pumpu jako volitelné
příslušenství.
• Typy T2700L a T2900L, které mají tlakovou měrku mazanou olejem, je nutno připojit na vnější zdroj tlaku. Pro jemné
nastavení tlaku jsou tyto přístroje vybaveny ručním lisem.
TYP T5100
Přenosné pístové tlakoměry
TYP
ROZSAH
T5100/4
(1,5 až 25) kPa
T5250/4
(1,5 až 60) kPa
T5400/4
(1,5 až 100) kPa
T5800/4
(3 až 200) kPa
•
•
•
•
•
Řada P7000 byla sestrojena pro měření
tlaku s nejvyšší přesností.
Široký rozsah příslušenství zabezpečuje
maximální přizpůsobivost a využitelnost.
Přetlakové pístové tlakoměry
TYP
ROZSAH
T1150/4
(1,5 až 100) kPa
T1100/4
(3 až 200) kPa
T2400/4
(20 až 700) kPa
T2500/4
(20 až 1000) kPa
Každý přístroj obsahuje:
• zdroj tlaku/zařízení pro kontrolu tlaku
• kalibrovanou jednotku pístu a válce (tlakovou měrku) instalovanou do pevné přípojky
• kalibrovaná závaží
TYP T2500
TYP
ROZSAH
T2700/5L
(0,1 až 7) MPa
T2900/5L
(0,1 až 14) MPa
Podtlakový pístový tlakoměr
CMYK
Výběr tlakových médií podle rozsahu:
• olej do 400 MPa
• voda do 70 MPa
• plyn do 14 MPa
Standardní volitelné příslušenství:
• další vyměnitelné tlakové měrky pro rozšíření pracovního tlakového rozsahu
• dodatečně vestavěné tlakové měrky pro dodání vícerozsahového systému
• snímač teploty
• snímač polohy pístu s rozhraním pro počítač
• kalibrační program
• motorový pohon pro otáčení závaží
• kapalinová ruční pumpa pro plnění a tlakování velkých objemů
TYP T2700/L
TYP T2600
tlakové rozsahy od 1,5 kPa do 400 MPa
přesnost lepší než 0,005% odečtu
tlakové médium olej, voda nebo plyn
návaznost na mezinárodní etalony
plná technická podpora
TYP
ROZSAH
T2600/4
(-3 až -100) kPa
Speciální pístový tlakoměr určený ke kalibraci pístových tlakoměrů
Tlakoměr řady P7000 může být doplněn o další trojúhelníkovou základnu a redukce pro připojení kalibrované tlakové
měrky. Toto řešení odstraňuje problémy, které mohou vzniknout při propojení dvou pístových tlakoměrů, např.:
• možné netěsnosti
• znečištění referenčního etalonu
• chyby vzniklé vzduchovými bublinami v kapalinách
• problémy při propojení
• různý poměr výšek referenčních úrovní
• příliš dlouhá doba kalibrace
K tomuto tlakoměru může být připojeno velké množství různých druhů a typů tlakových měrek pístových tlakoměrů.
Další informace jsou k dispozici na vyžádání.
CMYK
4
3
POROVNÁVACÍ ZKUŠEBNÍ PUMPY
ETALONY NÍZKÉHO TLAKU V1600D & V1600
Porovnávací zkušební pumpy se používají pro kontrolu tlakoměrů pomocí etalonového manometru nebo převodníku.
Všechny typy jsou přenosné a zároveň mohou být připevněny k pracovnímu stolu. Součástí dodávky jsou palcové
redukce BSP nebo NPT (M20x1,5 na objednávku), které umožňují rychlé utěsnění přístroje ručním dotažením.
Tyto etalonové tlakoměry jsou určeny pro rychlé a přesné měření velmi nízkých přetlaků a diferenčních tlaků v plynech.
Tyto unikátní etalony nabízejí rychlou stabilizaci, a tím snadnou kalibraci kladných a záporných diferenčních tlaků.
Kapalinová pumpa do 140 MPa
TYP T1300
Diferenční model má druhou tlakovou měrku,
která vytváří jeden stálý statický tlak potřebný
pro kladnou a zápornou diferenci tlakových
kalibrací. Vliv změn atmosférického tlaku je
snížen a je možno dosáhnout nižšího počátečního tlaku.
Tento typ je z naší nabídky porovnávacích zařízení nejsnáze
přenosný. Přístroj je sestaven na základně standardního pístového tlakoměru Pressurements. Tlaková měrka se závažím je
nahrazena druhou zkušební přípojkou, na kterou se připojí
etalonový tlakoměr pro porovnání se zkoušeným tlakoměrem. Vestavěná ruční pumpa umožňuje:
• Lehké naplnění velkých objemů.
• Značné zrychlení naplnění systému a vyvození tlaku.
• Umožňuje vestavění vysokotlakého ručního lisu, a tím
ulehčuje vyvození tlaku.
• Není potřeba použít další ventil.
Typ T1300 je určen pro tlakové médium olej.
Typ T1301 je určen pro tlakové médium voda. Všechny součásti přicházející do styku s médiem jsou z nerezové oceli.
ROZSAH
V1600/4 (standardní typ)
20 až 16000 Pa
-
V1600/4D (diferenční typ)
5 až 16000 Pa
300 Pa
Pracovní princip přístroje V1600
je založen na vzájemném dynamickém působení průtoku plynu
a neválcového pístu. Schéma
zobrazuje píst (1) v pouzdře (2),
převádějící sílu (mg) na pneumatický tlak (P). Vložka (3) a dva
objemy (5 a 6) zajišťují dynamickou stabilitu. Vysokou přesnost
tlakoměru V1600 zabezpečují
dva kaskádové regulátory, které
také odstraňují vliv nestability
zdroje tlaku. Při průchodu vzduchu
mezi pouzdrem a pístem se vytváří
reaktivní zpětná síla. Tato síla
nepřekračuje hodnotu 0,0015 mg,
což je dostačující pro samovystředění pístu.
Typ T1300 a T1301 Rozsah (0 až 140) MPa
Kapalinová pumpa do 70 MPa
Tato pumpa je zkoušena vodou a je vhodná pro použití těchto médií:
voda, minerální/rostlinný olej, líh.
Přístroj je vybaven zásobníkem, ventilem a šroubovým lisem, kterým je možno
rychle vytvořit tlak.
TYP V1600
Typ T1200
TYP
1 PÍST
2 POUZDRO
3 VLOŽKA
STATICKÝ TLAK
4 REGULÁTORY
5 PŘÍDAVNÝ OBJEM
6 PŘÍDAVNÝ OBJEM
Rozsah (0 až 70) MPa
Technické parametry
Tlakový rozsah:
Pevné tlakové body v rozsahu pod 300 Pa [Pa]:
Vzduchová pumpa do 2 MPa
TYP T1200
TYP T4100
Tlak je vytvářen citlivou ruční pumpou
a uvolňován jemně regulovatelným jehlovým ventilem.
Typ T4100
Rozsah (0 až 2) MPa
Podtlaková pumpa
CMYK
Podtlak je vytvářen rychle a lehce ruční
pumpou a uvolňován jemně regulovatelným jehlovým ventilem.
Typ T4200
Rozsah (0 až 80) % podtlaku
TYP T4200
Minimální dělení v rozsahu nad 300 Pa:
Přesnost v rozsahu pod 500 Pa:
Přesnost v rozsahu nad 500 Pa:
Opakovatelnost v rozsahu pod 100 Pa:
Opakovatelnost v rozsahu nad 100 Pa:
Doba potřebná pro stabilizaci tlaku:
Referenční teplota:
Pracovní teplota:
Teplotní vliv na přesnost:
Provozní vlhkost:
Provozní tlak okolní atmosféry:
Zdroj tlaku plynu:
Průtok plynu při 16 kPa:
Vstupní tlaková přípojka:
Výstupní tlaková přípojka:
Tlakoměr
Skříňka s písty a závažím
Rozměry
460x310x270 mm
340x235x80 mm
20 až 16 000 Pa
20, 30, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 215, 230, 240,
250, 260, 280
5 Pa
0,1 Pa
0,02% odečtu
0,02 Pa
0,005% odečtu
méně než 10 sekund
20°C
15° až 35°C
0,0022% odečtu/°C
30% až 80%
91 až 140 kPa abs.
čistý a suchý plyn (max. 1,4 MPa)
méně než 3 l/min
1/4” BSP nebo NPT
1/4” BSP nebo NPT
Hmotnost
14 kg (V1600), 17,5 kg (V1600D)
4 kg
CMYK
10
2
11
ODDĚLOVAČE
CMYK
PÍSTOVÉ TLAKOMĚRY PRESSUREMENTS
Oddělovač kapalina/vzduch
P
Ž
ístové tlakoměry se používají v celém světě jako
National Physical Laboratory, Velká Británie, (NPL)
hlavní etalony pro přesné měření tlaku.
National Institute of Standards and Technology, USA, (NIST)
ádné jiné zařízení nemůže dosáhnout takové stability,
H
opakovatelnosti a přesnosti, jako pístový tlakoměr.
odnota tíhového zrychlení, která se mění s geografickou polohou, má přímý vliv na sílu vytvořenou
Pístový tlakoměr je ideální přístroj pro kalibraci mano-
závažími a na přesnost pístového tlakoměru. Každý pří-
metrů, snímačů, převodníků, referenčních etalonů atd.,
stroj může být vyjustován na hodnotu místního tíhového
a může se také používat pro přímé měření tlaku v systému
zrychlení (v ceně přístroje). Pokud není tato hodnota uve-
nebo procesu.
dena v objednávce, přístroj bude vyjustován na normální
Tento přístroj umožňuje kalibraci vysokotlakých vzduchových
tlakoměrů pomocí olejového pístového tlakoměru. Soustava
oddělovačů zabraňuje znečištění zkoušeného přístroje kapalinou.
Tlak se nastavuje jehlovými ventily a hladina kapaliny se kontroluje pomocí šroubového lisu pístového tlakoměru.
Při objednávce uveďte, zda je rozhraní určeno pro olej nebo vodu.
Typ API5000/1
Typ API5000/2
Typ API5000/3
TYP T3600
TYP API5000
Rozsah (0 až 30) MPa
Rozsah (0 až 45) MPa
Rozsah (0 až 70) MPa
Oddělovač kapalina/kapalina
tíhové zrychlení 9,80665 m/s2.
Z
Základem oddělovače je membrána z „Vitonu”, která odděluje dvě tlaková kapalinová
média, a tím zabraňuje jejich vzájemnému znečištění. V oddělovači může být použito jakékoli médium, které je slučitelné s vitonem a hliníkovým bronzem. Tento oddělovač chrání
pístový tlakoměr proti znečištění a umožňuje kalibraci kyslíkových tlakoměrů.
ákladem kvalitního pístového tlakoměru je svisle
umístěná přesně lapovaná sestava pístu a válce
a přesně kalibrovaná zatěžovací závaží. Závaží se ukládají
K
aždý přístroj je umístěn ve skříňce, která jej dělá
elegantním, kompaktním a lehce přenosným.
na píst, který se volně pohybuje uvnitř válce. Tato závaží
Příslušenství je uloženo v oddělitelném víku, které zároveň
vyvažují nahoru směřující sílu, která je vytvořena tlakem
spolehlivě chrání přístroj proti znečištění a poškození při
uvnitř systému.
přepravě a uskladnění. Zvláštní přípojka pro zkoušený tla-
Typ T3600
Typ T3601
Odlučovač nečistot a vlhkosti
koměr umožňuje rychlé utěsnění ručním dotažením, bez
F
irma Pressurements Ltd. nabízí velmi obsáhlou řadu
potřeby teflonové pásky a maticového klíče. Lihová libe-
pístových tlakoměrů pokrývající široký rozsah použití s tla-
la a stavěcí šrouby umožňují uživateli ustavit přístroj do
kovými rozsahy v přetlaku, podtlaku a absolutním tlaku.
pracovní polohy. Pomocí indikátoru, který je umístěn na
Tlakové měrky (píst a válec) se vyrábějí ve velmi vysoké
horní desce přístroje, lze lehce sledovat polohu pístu.
technické standardní kvalitě s přesností osvědčenou
U nízkotlakých vzduchových typů jsou závaží umístěna
návazností na mezinárodní etalony v laboratořích, jako jsou:
přímo v přístroji, u ostatních typů v oddělené skříňce.
Rozsah (0 až 60) MPa
Rozsah (0 až 70) MPa
Toto zařízení chrání citlivý píst vzduchového tlakoměru proti znečištění. Odlučovač se připojuje přímo na zkušební přípojku.
U typu T4400 jsou případné nečistoty nebo vlhkost ze sražené
páry viditelné přes průhlednou stěnu.
Typ T4400
Typ T4401
TYP T4400
Rozsah (0 až 3,5) MPa
Rozsah (0 až 70) MPa
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozdělovací redukce pro dva manometry
Standardní příslušenství každého pístového tlakoměru:
Můžeme zajistit:
Typ T4500 Rozsah (0 až 70) MPa
Rozdělovací redukce, která se montuje přímo na zkušební stojánek, umožňuje kalibraci dvou tlakoměrů zároveň.
• Maticovou redukci M20x1,5.
Záruka 3 roky na normální provozní závady.
Maticové redukce 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2” BSP nebo NPT
(není-li uvedeno v objednávce jinak, bude dodáno BSP).
Sada kalibrovaných závaží ve vlastní skříňce.
Kalibrační list výrobce s celkovou přesností.
Kalibrační list výrobce pro tlakovou měrku.
CMYK
Vypočtená hmotnost zatěžovacích závaží.
• Přístroj pro měření v jiných tlakových rozsazích a jednotkách, než jaké jsou uvedeny v tomto katalogu.
• Vyšší přesnost.
Náhradní těsnění.
• Úpravu přístroje podle požadavku zákazníka.
Manometry nejsou součástí dodávky přístroje.
Úhlová redukce je určena ke
kalibraci deformačních tlakoměrů
se zadní přípojkou - umožňuje
kalibraci v jejich pracovní poloze.
Úhlová redukce se připojuje přímo
na zkušební stojánek a zároveň je
možno na ni připojit dodávané
redukce.
• Upravená a zlomková závaží ve všech tlakových
jednotkách.
Pracovní médium pístového tlakoměru (pokud se používá).
Poznámka:
Úhlová redukce
• Generální opravu a kalibraci přístroje. Všechny rekalibrované pístové tlakoměry jsou seřízeny na původní
výrobní přesnost a dodány s kalibračním listem.
• Ověření přístroje platné pro Českou a Slovenskou
republiku.
• Kursy měření tlaku.
TYP T3700
Typ T3700 Rozsah (0 až 70) MPa
TYP T4600
Stahovák/nasazovač ukazatele
Tento nástroj je určen k rychlému
stahování a zpětnému pevnému
nasazování ukazatele deformačních tlakoměrů.
Tyto dvě funkce v jednom nástroji
umožňuje pružně uložená jehla.
Typ T4600
CMYK
CMYK
ventily a ventilové soupravy
měřící technika do prostředí
s nebezpečím výbuchu
nevýbušné majáky a sirény
plastové rychlospojky
přenosné i laboratorní elektronické kalibrátory tlaku a teploty,
programové vybavení pro kalibraci
kompresní šroubení a potrubní armatury
bezpečnostní řídící systémy
systémy detekce
úniku plynů
kalibrátory velmi malých průtoků plynů,
primární pístové tlakoměry,
automatické kalibrátory tlaku
regulátory tlaku, membránové ventily
měření a regulace malého hmotnostního
průtoku a tlaku
kalibrátory tlaku pro letecké přístroje
průmyslové pístové tlakoměry
tlakové lisy a jejich příslušenství
měření výšky hladiny kapalin, limitní spínače, obtokové stavoznaky
ochrana měřících a regulačních obvodů před přepětím
ultračisté systémy pro rozvody plynu
v polovodičovém průmyslu
Optátova 37 • 637 00 Brno • ČR
Tel.: 05/4142 3211 • Fax: 05/4122 1580
e-mail: [email protected]
Pražská 11 • 816 36 Bratislava • SR
Tel.: 02/5249 9421 • Fax: 02/5249 9424
e-mail: [email protected]
Download

katalog této firmy - e