Hasi ská 2643, 756 61 Rožnov pod Radh.
tel.: +420 571 843 162, +420 571 845 338, fax.: +420 571 842 616
e-mail : [email protected]
http://www.cressto.cz
TLAKOVÝ P EVODNÍK TMG – N/JB
NÁVOD PRO OBSLUHU, MONTÁŽ A ÚDRŽBU
Arch. íslo
: 205002.04
Eviden ní íslo : 01211.3315.8.02.02
Datum
: erven 2012
I O: 46578048
DI : CZ46578048
Po et list% : 5
0íslo listu : 1
Bankovní spojení: KB Vsetín, .ú. 9204851/0100
Firma CRESSTO s.r.o. zapsána v OR, oddíl C, vložka 3399, vedeném KS v Ostrav!
Popis sníma'e
Tento sníma nalezne široké uplatn.ní v oblasti m.0ení a regulace v oboru malých a velmi malých
tlak5, tj. p0edevším obor vzduchotechniky, klimatizace, v.trání apod. Sníma je konstruován pro m.0ení
diferen ního tlaku a tím pokrývá také požadavek na m.0ení tlak5 relativních. Není ur en pro m.0ení p0i
vysokém souhlasném tlaku, nap0. m.0ení na pr5tokových clonách v tlakových rozvodech. Zvláštní pozornost
zaslouží provedení pro m.0ení absolutního, tím i barometrického tlaku, jehož zm.ny jsou podstatné pro
mnoho pr5myslových proces5, p0ípadn. pro objektivní automatizovaný záznam podmínek okolí. Pro tato
m.0ení se vyráb.jí sníma e se speciáln. upraveným rozsahem s potla enou nulou. M.0eným médiem m5že
být neagresivní plyn. Aplikace jakýchkoli agresivních médií je zakázána.
Celý sníma , tj. tlakový senzor, napájecí, kompenza ní a zesilovací obvody i filtr pro zvýšení
odolnosti proti rušení, jsou umíst.ny v antistatické plastové krabi ce z polyesteru . P0ívody tlaku jsou
realizovány vyústkami z poniklované mosazi o pr5m.ru 6 mm, které jsou vhodné pro nasunutí hadi ky.
Krom. toho p0ichází médium do styku s k0emíkem, silikonovým kau ukem a plastickou hmotou
polyetherimid.
Pro elektrické p0ipojení do m.0ícího obvodu slouží t.sný aretovaný konektor typu DIN 43650
s kabelovou vývodkou o velikosti PG9, která umožní použít kabel o pr5m.ru max. 9 mm.
Tlak se u tohoto sníma e m.0í pomocí idla s k0emíkovou membránou, princip m.0ení je
piezoelektrický. Díky tomu dosahuje sníma vysoké p0etížitelnosti, je odolný v5 i vibracím a m5že pracovat
v libovolné poloze. Pro n.které aplikace je nespornou výhodou možnost m.0ení jak podtlaku tak p0etlaku
jedním sníma em. Elektronika je realizována technologií povrchové montáže.
Výstupním signálem, který nese informaci o tlakové diferenci na vstupu, je proud nebo nap.tí.
Sníma e se dodávají v provedení dvouvodi ovém 4 až 20 mA nebo t0ívodi ovém se speciálními rozsahy 0,2
až 1 mA a 0,05 až 1,0 V. Pro napájení sníma 5 lze použít stejnosm.rné nap.tí 8,5 až 22 V nap0. z PNS 02,
PNS 03 a PNS 04. Zm.na napájecího nap.tí v t.chto rozsazích nemá prakticky vliv na p0esnost m.0ení.
Sníma je pevn. nakalibrován na požadovaný rozsah. Jemné dostavení ( cca o 2% ) koncových bod5
p0evodní charakteristiky je možné provést pomocí víceotá kových trimr5, které jsou p0ístupné po
odšroubování krytu sníma e. Trimr pro nastavení po átku rozsahu ( nuly ) je ozna en erven.. Pod krytem se
rovn.ž nacházejí zkratovací propojky pro volbu asové konstanty tlumení.
Doporu ujeme používat normované tlakové rozsahy, avšak po dohod. lze nastavit jakýkoliv rozsah
v rozmezí uvedených tlak5 v etn. symetrických i nesymetrických kombinaci podtlak – p0etlak.
Technické údaje
Jmenovité tlakové rozsahy
- diferen ní
- relativní
- barometrický
Maximální p0etlak
- do 2 kPa
- od 2 kPa do 20 kPa
- od 20 kPa do 100 kPa
- nad 100 kPa
Chyba nastavení
Teplotní chyba nuly
Teplotní chyba rozsahu
Kompenzovaný teplotní rozsah
Provozní teplotní rozsah
Skladovací teplota
Napájecí nap.tí F, G
± 100 Pa až ± 100 kPa
do 1 MPa
80 až 120 kPa
20 kPa
50 kPa
300 % jmenovitého rozsahu
200 % jmenovitého rozsahu
max 1 % ( 0,5 % ) ± 2Pa
typ. 0,2 %, max. 0,3 %/10°C
typ. 0,2 %, max. 0,3 %/10°C
0 až 70° C
- 20 až + 60°C
- 25 až + 100°C
10 až 22 V ss nap0. z PNS, systému Venturon a Transmitton
Napájecí nap.tí H
Napájecí proud – výstup G,H
Výstup
Pracovní poloha
Krytí
Hmotnost
Provedení
Odpovídá normám
8,5 až 22 V ss
typ. 4,5 mA
4 až 20 mA dvouvodi , 0,2 až 1 mA a 0,05 až 1,0 V t0ívodi
libovolná
IP 65
400 g
I M1 Ex ia I
SN EN 60079-0 ed.3, SN EN 60079-11 ed.2
SN EN 60079-26 ed. 2, SN EN 50303
Ui = 22 V
Ci = 240 nF
Li = 80 RH
Teplota okolí 0° C S Ta S + 60° C
Provedení pro skupinu za ízení II 1G : II 1G Ex ia IIB T4
Technické údaje jsou shodné jako pro skupinu za0ízení I M1 krom. níže uvedených údaj5 :
Napájecí nap.tí
Výstup – pouze F
Ze ZS-030 – jiskrov.
stabilizovaného zdroje.
4 – 20 mA dvouvodi
bezpe ného
Zna'ení
T M x G x x 8 N 3 x / JB
1
234 5 67 8
1 zp5sob m.0ení tlaku
- – diferen ní
A – absolutní
V – podtlakové
2 exponent tlakového rozsahu 2 – 102 Pa ( stovky Pa )
3 – 103 Pa ( jednotky kPa )
4 – 104 Pa ( desítky kPa )
5 – 105 Pa ( stovky kPa )
3 násobek tlakového rozsahu 1 – 1,0
2 – 1,6
3 – 2,5
4 – 4,0
6 – 6,0
4 typ použité membrány
8 – k0emíková
5 typ pouzdra
N – polyester
6 elektrické p0ipojení
3 – konektor DIN 43650
7 typ elektrického výstupu
F – proudový – dvouvodi 4 až 20 mA
G – proudový – t0ívodi 0,2 až 1 mA
H – Nap.Tový – t0ívodi 0,05 až 1 V
8 - provedení Ex
JB – jiskrov. bezpe ný
odd.lovacího
lenu
a
Pokyny k použití
P0ed p0ipojením sníma e do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda m.0ený tlak odpovídá
jmenovitému rozsahu sníma e. I krátkodobé p0etížení nad maximální povolený p0etlak m5že zp5sobit
destrukci m.0ící membrány!
P0i m.0ení tlaku u jiných medií než jsou neagresivní plyny, je nutno prov.0it odolnost materiál5.
V p0ípad. m.0ení kapalného média nedopusTte, aby došlo k jeho zamrznutí – hrozí zni ení m.0ícího idla.
Schéma zapojení
F – dvouvodi 4 až 20 mA
G – t0ívodi 0,2 až 1 mA
H – t0ívodi 0,05 až 1 V
P4i4azení vývod6
Dvouvodi 4 až 20 mA
+ napájecí nap.tí
- napájecí nap.tí
výstup
stín.ní
T0ívodi 0,2 až 1 mA
1
2
3
2
1
51
110
Rozm ry
26
75
-Vstup
39
+Vstup
58
6
T0ívodi 0,05 až 1 V
3
2
1
Nastavovací prvky
Pod krytem, nastavení asové konstanty tlumení
J1 J2
(s)
J1
J2
0
OFF
OFF
1
ON
OFF
2
OFF
ON
3
ON
ON
Zp%sob objednávání
V objednávce je nutno uvést typ sníma e, požadovaný tlakový rozsah, zp5sob m.0ení tlaku ( diferen ní,
absolutní, barometrický ), typ elektrického výstupu. Jako p0íslušenství lze dodat polyethylenovou nebo
silikonovou hadi ku o pr5m.ru 5 mm požadované délky.
Likvidace sníma*e
Ukon ením využívání sníma e se tento stane elektroodpadem ve smyslu Zákona o odpadech .
185/2001Sb (a jeho následných zm.n 477/2001Sb, 76/2002Sb, 275/2002Sb, 320/2002Sb, 167/2004Sb,
188/2004Sb, 317/2004Sb a 7/2005Sb). Likvidaci sníma e je uživatel povinen zajistit podle p0edpis5 platných
v dob. likvidace, nejlépe p0edáním likvidovaného sníma e osob. oprávn.né k této innosti.
Download

stáhnout - CRESSTO s.r.o.