Exekutorský úřad Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4
Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová
tel : 777046325, e-mail: [email protected], www.aaaexekuce.cz
Spis.zn.:046 Ex 1529/13- 78
Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová, pověřený na základě pověření, které vydal Okresní soud
Nymburk, dne 11.9.2013, čj. 21 EXE 6691/2013-10, v exekuční věci oprávněné: Mrázová Evelína,
Podolí 29, 289 34 Rožďalovice, nar.30.6.1989, práv.zast.Mgr. Jiří Švejnoha DiS., advokát, Korunní
2569/108, 101 00 Praha 10, proti povinné: Astrejková Jana, Turinského 49/8, 290 01 Poděbrady,
IČ:70732779, nar. 28.4.1970, vedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné dle exekučního
titulu, jímž je pravomocný a vykonatelný rozsudek č. j. 105 C 82/2012-46, který vydal Okresní soud
Nymburk dne 21.5.2013, ve výši Kč 9 905,-- s příslušenstvím a nákladů exekuce
tímto oznamuje, že do konání první dražby nemovitých věcí povinného přihlásili své pohledávky tito
věřitelé:
1.
Mgr. Koncz,soudní exekutor Exekutorský úřad Cheb přihlásil pohledávku ve výši 7 865,-Kč.
Přihláška byla odmítnuta, neboť byla neúplná.
2.
Česká pojišťovna .a.s., Spálená 75/13, 113 04 Praha 1, zast. Mgr. Ivana Zbořilová, advokát se
sídlem nám. 28.října 20, 500 02 Hradec Králové, přihlásila pohledávku ve výši 4 774.,00 Kč
s přísl. Věřitel nespecifikoval, do které skupiny a pořadí patří přihlášena pohledávka.
3.
Okresní správa sociálního zabezpečení U Prádelny 384, Nymburk, přihlásila pohledávku ve
výši 267 500,- Kč. Věřitel nespecifikoval, do které skupiny a pořadí patří přihlášena.
pohledávka.
4.
VZP České republiky, Na Perštýně 6, 11001 Praha 1, přihlásila pohledávku ve výši 25 621,Kč. Přihlašovatel sdělil, že žádá o zařazení pohledávky do 5.skupiny jako další oprávněný
5.
RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, zast. Mgr. Kamilem Sypou,
advokátem, AK Cestr §Partners přihlásila pohledávku ve výši 6 011,45 s přísl. a žádá o
zařazení do 3. skupiny bez určení pořadí.
6.
Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, EÚ Nymburk přihlásil pohledávku ve výši 7 865,Kč a žádá o zařazení do 3. skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. c) bez určení pořadí.
7.
RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10. přihlásila pohledávku ve výši
10 669,55 s přísl. Kč a žádá o zařazení do 3. skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. c) bez určení
pořadí.
tímto poučuje přihlášené věřitelé následovně:
1. věřitelé mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny
a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení o přihlášených
pohledávkách dle ust. § 336p odst. 1 o.s.ř., nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným
později se nepřihlíží.
2. věřitelé jsou dle ust. § 336f odst. 5 o.s.ř., povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi
změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při
neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.
tímto vyzývá přihlášené věřitelé, aby do 15 dnů ode dne vyvěšení vyčíslili svoje pohledávky ke dni
konání dražby.
V Praze dne 1.7.2014
JUDr. Dagmar Kuželová
soudní exekutor
Download

Exekutorský úřad Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4 Soudní