Pracovní náplně servisních pracovníků
MEVPIS
Ředitel střediska
Pracoviště
Pozice
Jméno
Kontakt
Hlavní pracovní náplň
Pracoviště
projektových
manažerů
Tajemník fakulty, ředitel
střediska MEVPIS
Michal Hojdekr
[email protected];
+420 725 391 382
Práce související s výkonem funkce tajemníka FROV JU a ředitele
MEVPIS, dohled nad realizací centrálních projektů
Pracoviště celoživotního vzdělávání
Pracoviště
Pozice
Jméno
Kontakt
Hlavní pracovní náplň
CŽV
Vedoucí pracoviště CŽV,
projektová manažerka
Ivana Němcová
[email protected];
+420 602 269 434
CŽV
Projektová manažerka
Petra Plachtová
[email protected];
+420 602 390 634
Aktivity spojené s vedením oddělení CŽV; přípravy a koordinace
všech konferencí, seminářů, workshopů, kurzů, LMŠ apod. na
FROV JU; vyhledávání nových možností náplně střediska MEVPIS;
administrace projektů, příprava monitorovacích zpráv (především
Interreg IVC - projekt LakeAdmin), zajištění chodu střediska
MEVPIS
Sběr podkladů k MZ CENAKVA; administrace VaV projektů
(kontrola podávaných projektů, smluv, průběžných a závěrečných
zpráv) – administrativní podpora, podíl na administraci projektu
OP VK – Excelence; pomoc při vyhledávání nových možností
náplně střediska MEVPIS
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634
www.frov.jcu.cz
CŽV
Projektová manažerka,
redaktorka
Blanka Vykusová
[email protected];
+420 724 504 922
CŽV
Koordinátorka aktivit CŽV,
administrátorka projektů
Klára Kovaříková
[email protected];
+420 38777 4665
CŽV
Redaktorka
Zuzana Dvořáková
[email protected];
+420 725 432 654
CŽV
Lektorka jazyků (NJ, ČJ pro
cizince)
Markéta
Flajšhansová
[email protected];
+420 38777 4618
CŽV
Fakultní kreativní manažer
Miroslav Boček
[email protected];
+420 728 152 581
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634
Vyhledávání, podávání, administrace projektů OP Rybářství,
realizace odborných seminářů v rámci OP Rybářství; zajišťování
akcí pro školy a exkurzí po objektech FROV JU; pomoc při realizaci
LMŠ; redakční práce – korektury atp., práce spojené s funkcí
vedoucí komise na ochranu zvířat proti týrání na FROV JU
Výkazy práce CENAKVA; pomoc při přípravách a koordinaci všech
konferencí, seminářů, workshopů, kurzů, LMŠ apod. na FROV JU;
koordinace jazykových kurzů MEVPIS; pomoc při vyhledávání
nových možností náplně střediska MEVPIS; správa webu MEVPIS
a facebookového profilu MEVPIS
Ediční plány, zajištění příprav a tisku publikací v rámci FROV JU,
redakční a vydavatelská činnost, RIV body a ISBN kódy na FROV
JU; evidence publikační činnosti pracovníků FROV JU, citační
indexy
Příprava a zajištění výuky jazyků pro zaměstnance FROV JU (ČJ
pro cizince)
Aktivity spojené s realizací projektu ScienceZoom (popularizační
semináře, akce pro školská zařízení i veřejnost), propagace
univerzity, fakulty a střediska MEVPIS
www.frov.jcu.cz
Pracoviště projektových manažerů
Pracoviště
Pozice
Jméno
Kontakt
Hlavní pracovní náplň
Pracoviště
projektových
manažerů
Pracoviště
projektových
manažerů
Vedoucí pracoviště
projektových manažerů
Martin Vlček
[email protected]
+420 601 377 639
Zástupce ředitele MEVPIS,
projektový manažer
Jiří Koleček
[email protected]
+420 606 050 576
Pracoviště
projektových
manažerů
Projektová manažerka
Monika Malkusová
[email protected]
+420 724 929 956
Pracoviště
projektových
manažerů
Asistentka ředitele MEVPIS,
projektová manažerka
Eliška Selnerová
[email protected]
+420 702 031 927
Pracoviště
projektových
manažerů
Projektový manažer
Lukáš Hála
[email protected]
+420 387 77 4772
Činnosti spojené s vedením Oddělení projektových manažerů,
administrace projektů: OP VaVpI - CENAKVA, NPU I - CENAKVA II,
realizace výběrových řízení
Zastupování ředitele MEVPIS, koordinace, realizace projektů OP
VK (POSTDOK I, II a Posílení excelence), IRP – koordinace,
realizace. Mezinárodní, tuzemské projekty – příprava
projektových žádostí, spoluřešení.
Administrace mezinárodních dotačních titulů – 7.RP, COST,
asistence s administrací OP VaVpI – CENAKVA, aktualizace
webových
stránek
FROV
JU,
CENAKVA,
zajišťování
vnitrofakultních překladů, ostatní administrativní a revizní činnost
Asistence ředitele MEVPIS, spolupráce při administraci projektů
OP VK, NPU I - CENAKVA II, administrace výběrových řízení
(zakázky malého rozsahu + minitendry), spolupráce při pořádání
vědeckých konferencí a odborných seminářů
Asistence při přípravě a řízení evropských projektů
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634
www.frov.jcu.cz
DĚKANÁT
Pracoviště investiční a obchodní
Pracoviště
Pozice
Jméno
Kontakt
Hlavní pracovní náplň
Pracoviště
investiční a
obchodní
Vedoucí investičního
a obchodního pracoviště
Vladimír Nedopil
[email protected]
+420 725 150 109
Pracoviště
investiční a
obchodní
Manažer obchodu
Václav Nebeský
[email protected];
+420 602 263 544
Pracoviště
investiční a
obchodní
Stavební technik
Michal Černický
[email protected]
+420 725 438 803
Pracoviště
investiční a
obchodní
Správce informačních
technologií
Lukáš Vlk
Viktor Čapek
[email protected]
+420 604 863 206
Činnosti spojené s vedením investičního a obchodního oddělení;
příprava, komunikace a realizace investičních akcí a oprav na
FROV JU; chod a rozvoj IT technologie na FROV JU; podpora a
realizace infrastrukturních projektů fakulty (vč. přístrojového
vybavení a ostatních investic v těchto projektech); optimalizace
výběru dodavatelů stavebních aktivit a oprav; jednání se státní
správou a pojišťovnou
Propagace činností FROV JU účastí na veřejných akcích;
vyhledávání a komunikace se sponzory FROV JU; propagační
materiály; jednání s organizacemi státní správy a samosprávy;
vyhledávání komercializovatelných výsledků VaV na FROV JU,
smluvní výzkum, správa e-shopu Rybářskéknihy.cz
Realizační řízení stavebních aktivit FROV JU (stavební
činnost/opravy) – zejména Modernizace FROV JU („Husovka“) a
Rozvoj ZF/FROV včetně související administrativy; reklamace
stavebních částí na objektech FROV JU, dohled nad realizací
investic a oprav na FROV JU
Správa a údržba HW (PC, notebooky, monitory, tiskárny atd.);
instalace a konfigurace SW (operační systémy, programy atd.);
technická podpora uživatelů FROV JU (řešení softwarových a
hardwarových problémů); zajištění technických specifikací
spojených s veškerým nákupem IT technologií
[email protected]
+420 702 018 199
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634
www.frov.jcu.cz
Pracoviště
investiční a
obchodní
Pracoviště
investiční a
obchodní
Asistent pro informační
technologie
Marek Rodina
[email protected]
+420 38777 4614
Supervize nad činností JH Softu; komunikace s rektorátem
ohledně IT technologií a telefonů, včetně ochrany dat
IT pracovník
Michal Macho
[email protected]
+420 387 77 3807
Auto provoz ÚKS; nákup IT věcí spadajících do rámcových smluv
JU pro ÚKS (minitendry); instalace a údržba PC ÚKS; údržba webu
ÚKS; grafické práce pro ÚKS - letáky, postery, odvoz-dovoz pošty
CB->NH->CB
Pracoviště správy fakulty
Pracoviště
Pozice
Jméno
Kontakt
Hlavní pracovní náplň
Pracoviště
správy fakulty
Vedoucí pracoviště,
dispečerka
Lucie Hasilová
[email protected]
+420 601 358 157
Pracoviště
správy fakulty
Referent BOZP a PO
Vít Kotlín
[email protected]
+420 725 787 871
Pracoviště
správy fakulty
Technik PSF
Pavel Fořt
[email protected]
+420 724 931 015
Přijímá hlášení o poruchách na objektech FROV JU a na vozidlech
FROV JU, realizuje nápravná opatření; zabezpečuje funkci
systému JIS karet, úpravy přístupů; provádí dispečink služebních
vozidel, zajišťování chodu systému GPS sledování vozidel,
půjčování klíčů a CCS karet k vozidlům; zajišťuje správu bytových
jednotek a ubytovacích kapacit; zabezpečuje realizaci úklidu
budov
Zodpovídá za bezpečnost a hygienu práce na FROV JU, zajišťuje
civilní a požární bezpečnost v rámci FROV JU; realizuje
administrativní přípravu dokumentů týkajících se vodoprávních
řízení a škod na rybách v rámci celé FROV JU; sleduje termíny
revizí a zajišťuje jejich aktualizaci
Provádí údržbu a servis vozového parku; realizuje údržbu hlavní
budovy FROV JU, Domečku, budovy střediska MEVPIS a bytového
fondu; zajišťuje odborné řemeslné práce na FROV JU
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634
www.frov.jcu.cz
Pracoviště
správy fakulty
Uklízečka ERPP
Eva Šimoníková
Pracoviště
správy fakulty
Uklízečka GRC
Jana Veselá
Úklid na objektu ERPP a v ubytovacích kapacitách v objektech
hlavní budovy FROV JU v Zátiší, na Domečku a v ubytovacích
prostorách střediska MEVPIS
Úklid na objektu GRC
Ekonomické pracoviště
Pracoviště
Pozice
Jméno
Kontakt
Hlavní pracovní náplň
Ekonomické
pracoviště
Vedoucí pracoviště,
zástupce tajemníka
Jaromíra Nečasová
[email protected]
+420 725 787 621
Ekonomické
pracoviště
Zástupkyně vedoucí
ekonomického pracoviště
Ivana Kobernová
[email protected]
+420 38777 4630
Práce související s činností vedoucí ekonomického pracoviště –
správce rozpočtu; dohled nad čerpáním projektů; příprava
rozpočtu fakulty; nastavení úvazků zaměstnanců na projektech;
dohled na ekonomickou a finanční činností fakulty; zastupování
tajemníka
Zpracování došlých faktur; evidence majetku; fin. manažer
CENAKVA I, II
Ekonomické
pracoviště
Asistentka pro
ekonomickou činnost
Jana Havlanová
[email protected]
+420 38777 4616
Ekonomické
pracoviště
Referentka práce a mzdy,
personalistka
Ludmila Křížová
[email protected]
+420 38777 4631
Ekonomické
pracoviště
Referentka ekonomiky pokladní
Zuzana Vavrušková
[email protected]
+420 38777 4629
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634
Personalistika; evidence smluv, jejich zadávání do iFIS (hlídání a
příprava vystavení pohledávek ze smluv, hlídání plnění závazků ze
smluv); administrativní podpora ekonomického pracoviště
Mzdová evidence – zpracování mezd; nastavení úvazků
v systému; dodatky k pracovním smlouvám; aktualizace
mzdových výměrů (věkový postup); komunikace s ZP a OSSZ
Cestovní příkazy tuzemské i zahraniční (FROV + dohled nad ÚKS),
pokladna, e-shop (spolupráce s V. Nebeským)
www.frov.jcu.cz
Ekonomické
pracoviště
Asistentka ekonomického
pracoviště
Šárka Kocmichová
[email protected]
+420 38777 4626
Vystavování objednávek, hlídání jejich plnění, zadávání
vyúčtování nákupu za hotové, pošta, obsluha spisové služby
Ekonomické
pracoviště
Referentka ekonomiky,
práce a mzdy v Nových
Hradech
Lenka Kolářová
[email protected]
+420 38777 3812
Vystavování objednávek, zpracování došlých faktur, pokladní
operace, zpracování zahraničních a tuzemských cestovních
příkazů, mzdová evidence
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634
www.frov.jcu.cz
Download

zde