Certifikace výrobků /CE/ a nové
nařízení EP a Rady EU č. 305/2011
/CPR/
CPD - CPR
Směrnice 89/106/EHS (CPD) implementována do nařízení
vlády č. 190/2002 Sb. (NV 190)
Nařízení č. EP a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních
výrobků na trh (dále CPR) bylo zveřejněno v OJEU
4.4.2011, účinnost od 24.4. 2011, většina
ustanovení se použije od 1.7.2013; bylo přímo
uvedeno do národního práva členských států EU;
zveřejněním v Úředním věstníku EU (OJEU)
2
Harmonizované technické specifikace
Harmonizované normy (dále HEN)
NV 190 i CPR posuzování shody podle:
ČSN EN 13830
Lehké obvodové pláště ...
ČSN EN 14351-1
Okna a dveře
ČSN EN 1873
Bodové plastové střešní světlíky
ČSN EN 14963
Pásové plastové střešní světlíky
ČSN EN 13561
Vnější clony
ČSN EN 1279-5
Izolační skla
ČSN EN 14449
Bezpečnostní sklo
...
Evropské technické posouzení (ETA):
ETAG 004
Vnější tepelně izolační systémy
3
Přechod NV 190 - CPR
Od 1.7.2013:
„prohlášení o shodě“ bude nahrazeno „prohlášením
o vlastnostech“;
CE se připojí ke všem výrobkům, na které bylo
vydáno prohlášení o vlastnostech;
dosavadní posouzení shody podle NV 190 platí,
výrobci na jeho základě mohou vypracovat
prohlášení o vlastnostech;
Výrobce:
fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh
výrobek pod svým jménem (není-li skutečným
výrobcem musí splnit všechny úkoly výrobce);
4
Přechod NV 190 - CPR
Výrobek byl posouzen podle NV 190 před 1.7.2013:
výrobek byl posouzen podle HEN resp. ETA
bylo vydáno „prohlášení o shodě“ a výrobek označen CE
k 1.7.2013 bude vydáno „prohlášení o vlastnostech“, označení
CE zůstává
Výrobek bude uveden na trh po 1.7.2013:
výrobek bude posouzen podle CPR (HEN resp. ETA)
bude vydáno „prohlášení o vlastnostech“ a výrobek označen CE
Výrobek spadá do výjimky z označení CE:
výrobce může při uvedení výrobku na trh po 1.7.2013 upustit od
vydání prohlášení o vlastnostech ve stanovených případech
- výrobek nebude označen CE
5
Výjimky z povinnosti výrobce vypracovat
prohlášení o vlastnostech
výrobek je vyroben nesériově na zakázku a je
nainstalován do stavby výrobcem odpovědným za
bezpečné zabudování výrobku do stavby
(výrobce je montážní firmou);
výrobek je vyroben na staveništi a zabudován do
příslušné stavby na odpovědnost osob odpovědných
za bezpečné provedení stavby
(stavební firma je výrobce);
výrobek je vyroben tradičně nebo speciálně
neprůmyslovými metodami pro památky a
chráněné stavby;
Při využití těchto výjimek nevydává výrobce
prohlášení o vlastnostech a výrobek
neoznačuje CE
6
Prohlášení o vlastnostech
popis typu výrobku a zamýšlené použití v souladu s HEN;
výrobce a jedinou adresu pro kontakt, případně kontaktní
adresu zplnomocněného zástupce;
systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (systém
prokazování shody) podle HEN (ETA);
identifikace oznámeného subjektu (NB), pokud se účastní
posuzování a identifikace osvědčení (osvědčení o stálosti
vlastností/osvědčení o shodě řízení výroby/protokoly o
zkouškách typu - výpočty);
seznam všech charakteristik uvedených v HEN (i
nehodnocených);
u každé charakteristiky je uvedena hodnota charakteristiky
nebo NPD (nehodnoceno);
odkaz na HEN, ETA nebo specifickou technickou
dokumentaci;
7
Prohlášení o vlastnostech
8
Prohlášení o vlastnostech a označení CE
označení CE musí být viditelně, čitelně a
nesmazatelně připojeno k výrobku nebo k jeho
štítku;
doplňují ho dvě poslední číslice roku, kdy bylo poprvé
připojeno, sídlo a adresa výrobce, jedinečný
identifikační kód výrobku, referenční číslo prohlášení
o vlastnostech, odkaz na HTS, číslo oznámeného
subjektu a zamýšlené použití (je-li stanoveno v HTS);
sídlo výrobce může být nahrazeno identifikační
značkou, která umožní snadnou a jednoznačnou
identifikaci výrobce;
kopie prohlášení se poskytuje odběratelům v tištěné
podobě nebo elektronicky v jazyce požadovaném
členským státem;
kopie prohlášení může být zpřístupněna i na
internetové stránce za podmínek stanovených Komisí;
9
Zjednodušené postupy
výrobek lze považovat za odpovídající úrovni nebo třídě
v souladu s podmínkami uvedenými v HEN nebo v
rozhodnutí Komise;
výrobce může uzavřít dohodu o využití zkoušek stejného
výrobku, provedených u jiného výrobce, jedná-li se o
shodný typ a pokud majitel zkoušek toto využití povolí, (u
systémů 1+ a 1 ověří použití NB) a vydat vlastní
prohlášení o vlastnostech („sdílené ITT);
jestliže výrobce dodává na trh systém sestávající ze
součástí, jejichž poskytovatel již zkoušky provedl a
povolí toto využití (u systémů 1+ a 1 ověří použití NB)
může výrobce vydat na jejich základě prohlášení o
vlastnostech („kaskádované“ ITT);
10
Zjednodušené postupy
Termín mikropodnik: max. 10 zaměstnanců a roční bilance do 2 mil €
Mikropodnik může nahradit u systémů posouzení
shody 3 a 4 u zkoušek typu metody podle hEN
odlišnými metodami;
Mikropodnik může nahradit při posouzení shody
systém 3 systémem 4;
Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech a
výrobek označuje CE
11
Zjednodušené postupy – kusová
výroba
pro jednotlivě nebo nesériově vyráběné výrobky
zabudované do jedné stanovené stavby, může být
část požadavků nahrazena specifickou technickou
dokumentací, která prokazuje, že výrobky splňují
požadavky a použité metody odpovídají metodám v
HEN;
jedná-li se u kusové výroby o systémy 1+ nebo 1 ověří
specifickou technickou dokumentaci NB;
Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech a výrobek
označuje CE
12
Děkuji za pozornost
Ing. Jana Čurdová
TZÚS Praha, s.p.
tel.: 286 019 413, 602 283 190
e-mail: [email protected]
13
Download

CPR_LOPFAS.pdf