Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Výroční zpráva
2012
1
Úvod
Znojemský regionální rozvoj, o.p.s., byla dnem 7. ledna 1999 zapsána do rejstříku obecně
prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v Brně za účelem obecně
prospěšných služeb:
a) rozvoj měst a obcí v okrese Znojmo
b) vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky
c) koordinace rozvoje mezi samosprávou a institucemi, pracujícími v oblasti rozvoje,
zejména státní správou
d) návrh rozvojových projektů dle požadavků a potřeb měst a obcí, zvláště členů
společnosti s regionálním významem
e) propagace a reprezentace okresu (regionu) na mezinárodních a tuzemských veletrzích
cestovního ruchu
f) příprava nabídek k možnostem měst a obcí ve spolupráci s informačními centry
g) vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu
h) provádění marketingových průzkumů pro svou potřebu a dle potřeby pro podnikatelskou
sféru
i) podpora akcím a projektům obecného významu
j) příprava dokumentace projektů pro členy společnosti a pro některé obce v okrese
k) vydávání propagačních a informačních materiálů k naplnění své činnosti
l) spolupráce s Dolním Rakouskem v rámci programů EU
Správní rada:
Předseda:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:
Ing.Vlastimil Gabrhel
Ing. Augustin Forman
Mgr.Tomáš Třetina
Ing. Lubomír Vedra
Ing. Jaroslav Jenšovský
Jan Grois
starosta Města Znojma
1.místopředseda, starosta Miroslavi
2. místopředeseda, starosta Mor. Krumlova
starosta Vranova nad Dyjí
starosta Dobšic
místostarosta Města Znojma
Dozorčí rada:
Ing. Pavel Balík, předseda
Bc. Lubomír Mlejnek
Ing. Vojtěch Fabík
místostarosta Města Znojma
starosta Kuchařovic
starosta Únanova
Statutární orgán – ředitel:
Ing. Samir Maloula
2
Propagace a prezentace Znojemského regionu
-
-
-
Účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 v Brně ve dnech
17. – 20. ledna 2012 za přispění Vinařského fondu a obcí. Příprava přihlášky a grafiky
na ročník 2013.
Příprava návrhu projektu do FMP – Společně pro rozvoj JEVIŠOVICKO –RETZER
LAND pro zájmové sdružení obcí Jevišovicko
Výběr nového dodavatele stánku pro Regiontour 2013
Propagace regionu na veletrhu Holidayworld a MADI Travel Market formou
distribuce propagačních materiálů.
Účast na seminářích a workshopech organizovanými krajem, CCRJM, OHK
Znojmo,městy a obcemi.
Propagace regionu a zaslání prospektů touroperátorům a cestovním agenturám.
Podpora Incomingu turistů do Znojemského regionu formou rozeslání pozvánek
touroperátorům, agenturám a cestovním kancelářím na různé akce v regionu .
Účast na celostátních mítincích a prezentace nabídek znojemského regionu.
Účast na setkání mezinárodního charakteru v různých krajích ČR a prezentace nabídky
znojemského regionu.
Zajištění propagačních materiálů starostům za účelem kulturního léta a jejich návštěv
do zahraničí.
Zajištění propagačních materiálů pro školící a seminární práce na území regionu
(setkání lékařů, veterinářů, Šachová královna, jednaní komor, vinařů, spolků, škol
apod.).
Spolupráce s vinaři znojemského regionu včetně jejich účasti a propagace na
RT2013 a dalších veletrzích.
Mezinárodní a přeshraniční spolupráce
Mezinárodní projekt Added Value
ADDED VALUE – základní informace
Realizace: Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.
Doba trvání projektu: 36 měsíců (2007-2010)
Koordinátor projektu: AGENEAL Portugalsko
Partneři projektu : Rakousko, Španělsko, Francie, Portugalsko, Irsko, Polsko, Litva, Česká
republika, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko
Oficiální jazyk: Angličtina
Projekt ADDED VALUE (přidaná hodnota) je ekonomicko-ekologický projekt se zaměřením
na propagaci cyklostezek, pěších zón a městské zeleně v okrese Znojmo, dále také na úspory
energie v dopravě, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva.
Na realizaci projektu se podílel realizační tým ZRR, o.p.s ve spolupráci se starosty obcí
(Znojmo, Moravský Krumlov, Miroslav, Dobšice, Jevišovice, Kuchařovice, Únanov a Vranov
nad Dyjí). Znojemský regionální rozvoj, o. p. s., v různých obcích organizoval workshopy,
besedy a meetingy s podnikateli, občany a se sportovními kluby, spolupracoval s policii ČR
při organizovaní dětských dnů v různých obcích. Organizoval hromadný odvoz fanoušků na
stadiony a evropský den bez aut 22. září . Projekt dále podporuje zavádění Carpools (společné
3
používání motorových vozidel). V rámci projektu proběhla na základních školách informační
kampaň formou soutěží, a průzkum dopravní obslužnosti. Mediálními partnery projektu jsou
Rádio Blaník, informační měsíčníky obcí a znojemský tisk.
Informace o činnostech v roce 2012:
-
-
Dokončení workshopů projektu Added Value, proběhly 2 workshopy pro cílové
skupiny jeden ve Znojmě a jeden na Regiontour 2012 v Brně.
Distribuce 1000 kusů cykloturistických map znojemského okresu, prostřednictvím
informačních center a cyklovyjiždky cykloklubu KUČERA
V rámci propagace projektu Added Value ve školách bylo vyhodnoceno druhé kolo
soutěže o nejhezčí malbu na téma „ doprava a životní prostředí „.
Zpracování průběžných zprav a hodnotících formulářů pro projekt Added Value, Step
by Step a Impulsové centrum Znojmo.
Účast na setkání partnerů projektu formou el.prezentace, proběhla propagační kampaň
projektu Added Value v místním tisku (soutěž pro základní školy v okrese Znojmo).
Všechny uvedené akce proběhly v termínu, byly úspěšné a měly pozitivní dopad i
v mezinárodním měřítku.
Doplnění vyúčtování projektu Added Value a příprava závěrečné zprávy.
Spoluúčast na přípravě návrhů projektů do OP ČR, RAKOUSKO a Slovensko
FMP pro :
Sdružení Znojemských vinařů , byl schválen
Okresní a hospodářskou komoru Znojmo, byl schválen
ZRR, o.p.s Regiontour 2013 – Vinařský fond, byl schválen
Infocentrum pro sociální podnikání OP lidské zdroje a zaměstnanost , nebyl schválen ,
žadatel ZRR, o.p.s.
Podílet se na realizaci projektů do OP ČR - SK pro :
Město Znojmo, byl schválen
Obec Jevišovice, byl schválen
Agrání komora Znojmo, nebyl schválen
OHK Znojmo, nebyl schválen
Advent 2012 pro zakládající členy ZRR,o.p.s, byl schválen
Dokončení realizace Projektu „Společná propagace okresu Znojmo a Hollabrunn na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu"Regiontour 2010 - Vinařství jako fenomén“
Jedná se o česko-rakouský přeshraniční projekt se zaměřením na cestovní ruch a vinařství.
- Dokončení realizace projektu byla zahájena 1.8.2009 přípravou textů a podkladů pro
tisk propagačního materiálu o vinařství a cykloturistické mapy (vytvoření textů a
mapového podkladu). Ve spolupráci s rakouským partnerem byl vypracován seznam
vinařských hospodářství v Rakousku, vhodných pro organizování exkurze, za podpory
Sdružení znojemských vinařů. Proběhlo vyúčtování projektu.
- Organizování vinařské konference drobných vinařů ze Znojemska a z Rakouska
prostřednictvím Sdružení Znojemských vinařů za účasti cca 50 vinařů.
- Distribuce 2000 ks propagačního materiálu Znojemsko – Retzer Land pro propagaci
na Regiontour 2013
- Účast na Regiontour 2012 se stánkem 112 m2 pro celý okres Znojma včetně
podnikatelů a cca 65 obcí
- Příprava grafických prací pro expozice ZNOJEMSKA na Regiontour 2013
- Příprava soutěže projektu Added Value pro základní školy v okrese Znojmo
4
-Aktualizace Mezinárodního projektu Stárnoucí populace a mobilita
Projekt bude financován z programu Interreg IVB za účasti patnácti zahraničních partnerů z
Německa, Maďarska, Itálie, Rakouska, Slovinska, Polska, Slovenka a Ukrajiny. Projekt je
zaměřen na seniory a dopravu. Na realizaci projektu se budou podílet Znojemský regionální
rozvoj, o.p.s. ve spolupráci s dvěma pracovníky z Města Znojma, jedním pracovníkem z
centra sociálních služeb a jedním pracovníkem z Města Moravský Krumlov.
Projekt byl předložen německým koordinátorem v prvním čtvrtletí 2009, ale bohužel nebyl
schválen. Projekt byl opakovaně předložen v další výzvě v roce 2012.
Osud tohoto projektu není v současné době jasný, německý koordinátor očekává pozitivní
výsledek, zatím není rozhodnuto.
-GIZ Znojmo
Znojemský regionální rozvoj, o.p.s. od začátku svého vzniku úzce spolupracoval na
mezinárodní úrovni, zejména s Dolním Rakouskem, kde bylo hlavním partnerem Informační
centrum v Retzu a GIZ Retz (přeshraniční impulsové centrum) a v Horním Rakousku
spolupracoval s firmou FGM - Amor na úsporách energie v dopravě a ochraně životního
prostředí.
GIZ Znojmo v současné době poskytuje podnikatelům z obou stran hranic poradenství,
kontakty a účast na různých akcích financovaných z OP ČR –AT ve spolupráci
s hospodářskými komorami na obou stranách hranic.
Výstupy:
1. Pokračování ve spolupráci na projektu „Značení regionálních cykloturistických tras“ v
okrese Znojmo s klubem českých turistů a se starosty daných obcí, projekt byl
financován z FMP Phare CBC a realizován v roce 1998, jedná se o udržování
funkčnosti značení a údržbu.
2. Aktualizace tras pro vydání cykloturistické mapy Znojemsko-Retzerland-Pulkautal,
která byla financovaná z FMP v roce 1998.
3. Správa a udržování funkčnosti projektu Znojemsko-Retzerland INTERNET, který byl
financován z FMP a realizován v roce 2000. Internetová adresa:
www.znojemskyrozvoj.cz a vytvoření nového prostoru pro GIZ Retz s aktuálními
informacemi.
4. Účast na partnerských projektech na rakouské straně, kde proběhla řada jednání a
společné plánování s rakouskou stranou a účast na různých akcích v Retzu, Vídni, a
v dalších obcích.
5. Spolupráce na projektu „ mezinárodní park Thayatal“ se společností Retzer Land,
Národním parkem Podyjí a dalšími obcemi na rakouské straně a ve smyslu
partnerských vztahů na české straně.
6. Dokončení aktivní realizace projektu Added Value.
7. Realizace projektu Added Value (workshopy, soutěže, propagace).
8. Pokračování v propagaci projektu Added Value s důrazem na cyklostezky a pěší zóny
a úspory energie v dopravě ( Evropský týden mobility evropský den bez aut)
9. Příprava materiálů / prezentace realizovaných aktivit + závěrečné zprávy a vyúčtování
5
10. Zajištění činnosti GIZ Znojmo (Přeshraniční impulsové centrum Znojmo) ve
spolupráci s rakouskými partnery v oblasti Dolního Rakouska a veVídni. Jednalo se o
pokračování v realizaci plánovaných aktivit projektu na období 2009 -2013, především
setkání různých cílových skupin.
11. Spolupráce s Giz Retz na projektu Vítáme Vás sousedé, který byl financován
z rakouské strany a EU v roli hlavního partnera na české straně.
12. Dokončení organizace přeshraničních workshopů a setkání různých skupin
obyvatelstva v rámci projektu „ Vítáme Vás sousedé“ v spolupráci s Giz Retz, který
realizoval Rakouský partner /zajištění kontaktů na české straně/.
13. Příprava, organizace a realizace mezinárodních záměrů s partnery projektu Added
Value (Rakousko, Španělsko, Francie, Portugalsko, Irsko, Polsko, Litva, Česká
republika, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko). Finančně byl podpořen
Regiontour 2012
14. Podílení se na jednání akční skupiny „Krumlovsko Jevišovicko „ v rámci programu
Leader + CZ a ve spolupráci se sdružením znojemských vinařů. Podpora stánku na
Regiontour v období 2010 – 2012.
15. Zajišťování kontaktů pro podnikatelskou sféru na obou stranách hranic ČR - Rakousko
16. Spolupráce na zajištění a uzavírání přeshraničních partnerských dohod a memoranda
mezi obcemi na obou stranách hranic ČR - Rakousko
17. Příprava podkladů pro vydání propagačních dvoujazyčných materiálů na obou
stranách hranic.
18. Spolupráce na přeshraničním kulturním kalendáři s GIZ Retz , s informačními centry
v okresech Znojmo a Horn a RRA JM
19. Vyhodnocení výsledků průzkumu dopravní obslužnosti na základních školách
v okrese Znojmo započatého projektem Step by Step a jeho dokončení v rámci
projektu Added Value a příprava zpráv o udržitelnosti projektů.
20. Spolupráce se Sdružením českých spotřebitelů, podílení se na jednání komise pro
výběr nejlepších 15 dodavatelů služeb a udělení ceny spokojeného zákazníka na
úrovni Jihomoravského kraje, dále řešení problémů spojených s reklamací zboží ve
znojemském regionu.
21. Příprava jednání Valné hromady, Správní rady a dozorčí rady, příprava finančního
plánu a auditu ZRR,o.p.s.
22. Podílení se na jednání komisí Sdružení Českých spotřebitelů, vyhlášení Ceny
spokojeného zákazníka 2012
23. Distribuce 1000 ks cykloturistických map v okrese Znojma
24. Vydání dvoujazyčného propagačního materiálu Znojemsko – Retzer Land
Nové projekty připravované a realizované v roce 2012:
- Zajišťování partnerů do OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR pro obce, hospodářské a
Agrární komory a další sdružení.
- Příprava a aktualizace česko-rakouských projektů pro OHK Znojmo, Sdružení
znojemských vinařů, Asociaci starostů a Sdružení Suchý čert z Jevišovic a pro
Agrární komoru Znojmo
- Příprava projektu Advent 2012
6
-Bylo schváleno k financování několik projektů pro :
Sdružení Znojemských vinařů, FMP
Okresní a hospodářskou komoru Znojmo, FMP
Obec Jevišovice OP ČR -SK
OHK Znojmo, FMP
Znojemský regionální rozvoj,o.p.s. společný projekt pro obce :
– dotace z vinařského fondu 50.000,-Kč
– dotace JMK pro Advent 2012 pro zakládající členy ZRR,o.p.s 90.000,-Kč
Nové projekty ve fázi posouzení:
1. Projekt Activ Plán, jedná se o ekologický projekt , který bude financován z programu
Inteligentní energie o úsporách energie v dopravě v okrese Znojmo, jehož koordinátor je
agentura CRANA, Španělsko, rozpočet je cca 200 000,- Eur, doba realizace 36 měsíců,
spoluúčast 5000 odpracováních hodin.
2. Infocentrum pro sociální podnikání. Jedná se o projekt financovaný z OP lidské zdroje a
zaměstnanost, cca 40 školících seminářů pro cílové skupiny. Partnery projektu jsou Město
Znojmo a Centrum sociálních služeb Znojmo. Projekt je určen pro celý okres Znojmo a
Moravský Krumlov, zahraničním partnerem je Social Interprise North West, Liverpool ,
Anglie pro poskytování know how. Rozpočet projektu činí cca 7 mil. Kč, doba realizace 36
měsíců, fin.spoluúčast je 0 Kč. Projekt vytvoří 3 pracovní místa.
3.Advent 2012, Jedná se o podporu obcí při zahájení a průběhu Adventu, rozpočet činí
100000,- Kč, byla podaná žádost do OKH JMK, z toho spoluúčast ZRR 10.000,- Kč.
4. Připravuje se žádost na dotaci z Vinařského fondu ČR na částku cca 50.000,-Kč na
podporu pronájmu výstavní plochy pro Regiontour 2013.
Informace o lidských zdrojích:
Společnost v roce 2012 měla v pracovním poměru 1 zaměstnance na hlavní pracovní poměr,
pro plnění úkolů v hlavní činnosti v průběhu roku měla společnost dále zaměstnance, kteří
pracovali externě na dohody o provedení práce.
Výnosy v členění podle zdrojů v tis. Kč:
Výnosy
z přefakturace k veletrhům:
213
čas. rozl. ADDED VALUE:
97
dotace ADVENT 2012:
90
výnosy SČS:
130
přij.čl. příspěvky a doplatky: 922
přijaté úroky na běžném účtu: 1
celkem:
1 453
7
Celkový objem nákladů v členění na náklady pro plnění obecně prospěšných služeb, pro
plnění doplňkových činností a na vlastní činnost v tis. Kč:
Celkový objem nákladů v hlavní činnosti: 632
v doplňk. činnosti:
0
na vlastní činnost: 731
celkem: 1 363
Změny zakládací listiny a změny ve složení správní a dozorčí rady, k nimž došlo
v průběhu účetního období:
Během účetního období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 k žádným změnám v zakládací listině
nebo ve složení správní rady nebo dozorčí rady nedošlo.
Ve Znojmě 25. 6. 2013
Ing. Samir Maloula, ředitel o.p.s ZRR
8
Download

Výroční zpráva 2012