Stránka 1 ze 3
Technický list
Číslo výrobku 2100
Adolit M flüssig
Přípravek k hubení dřevomorky domácí ve zdivu
Oblasti použití:
Hubení dřevomorky domácí, bílé
pórovité plísně, houbových plísní, řas
a lišejníků na zdivu z cihel. U
silikátových tvárnic a přírodního
kamene, dále na betonu, omítce
apod. Nanáší se natíráním nebo
vstřikováním do navrtaných otvorů.
Zároveň slouží jako preventivní
účinek proti dalšímu napadení.
Další možné využití :
Adolit M, byl testován a svou
účinností je vhodný jako fungicidní
přísada do malt k renovacím starého
bytového fondu, kde se vyskytují
houby a plísně. Podrobné informace
a receptury naleznete: „Příručka k
použití přípravku Adolit M flüssig jako
účinná přísada do malt“.
Údaje o výrobku:
Hustota:
Zápach :
Viskozita:
Hodnota pH:
Dodání:
Barevný odstín:
cca. 1,04 g/cm3 při +20°C
bez zápachu
cca. 14 do 4mm výtokového
pohárku
7-8
nádoby z umělé hmoty po 5 kg,
10 kg a 30 kg.
bezbarvý
Vlastnosti výrobku:
Zpracování:
Adolit M flüssig je vysoce účinný
prostředek k hubení dřevomorky
domácí, dřevokazných hub
vyskytujících se ve vlhkých sklepích a
plísní prorůstajících ve zdivu.
Natíráním nebo vstřikováním do
navrtaných otvorů. Natíráním
aplikujeme 10% roztok. Koncentrát
připravíme vmícháním látky do
předepsaného množství vody (9 l
vody a 1 kg přípravku Adolit M
flüssig).
Ke vstřiku do navrtaných otvorů
použijte nezředěný přípravek a nebo
10 - 50% roztok v závislosti na
charakteru zdiva (savost). Při použití
respektujte DIN 68 800-4: 1992-11
Aplikaci je nutné nechat schválit
příslušným územním úřadem.
Všeobecné stavební osvědčení:
Z-58.2-1451
Typové značení:
M
Ošetření dřeva :
Povrchová mycelia, plodnice a
všechny napadené části dřeva
odstraňte nejméně 1 m nad viditelnou
hranicí v podélném směru. Nové
dřevo a nenapadené staré dřevo
preventivně naimpregnujte proti
hmyzu a houbám podle DIN 68 800
díl 3.
Ošetření napadeného dřeva
přípravkem Adolit M flüssig
provádějte pouze u památkově
2100-TM-01.11.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 2 ze 3
chráněných nebo nenahraditelných
uměleckých objektů. Kontrola takto
ošetřených objektů musí být zajištěna
po několik let.
a) Za účelem beztlakého vstřikování
se ve vzdálenosti ca. 20 cm
vyvrtají otvory o průměru ca. 15
mm a hloubce až 2/3 tloušťky
trámu. Svislé trámy (podpěry) se
navrtávají šikmo pod úhlem 45°
podle výše uvedených dispozic.
Otvory nevyvrtávejte v místech
trhlin. Těmito otvory se zpravidla
provádějí minimálně dvě
impregnace. Na závěr se
vyvrtané otvory uzavřou kolíčky z
tvrdého dřeva.
b) Při tlakovém vstřikování do dřeva
pomoci injektorů činí průměr
vyvrtaných otvorů 9,0 mm,
vzdálenost 20 - 25 cm. Potom se
použije plastikový injektor (č. výr.
4106) s malým dorazovým
nástavcem (č. výr. 4120). Pomocí
postřikovače Kiesol
s vysokotlakou hadicí a úchytnou
hlavicí se do dřeva vpraví pod
tlakem cca. 4 bar 10 - 50% roztok
přípravku Adolit M flüssig.
Ošetření zdiva
Odstraňte omítku, napadené spáry
vyškrábejte min. 2 cm hluboko a dále
postupujte podle výše uvedených
pokynů. Doporučujeme ošetření
podkladu minimálně 1,5 m nad
viditelnou hranicí napadení. K úpravě
povrchu se používá výše uvedený
10% roztok. V případě prorostlých
organismů ve zdi je třeba dodatečně
použít impregnaci do vyvrtaných
otvorů. Otvory se vyvrtávají v
závislosti na prostorové poloze
stavebních dílů buď vodorovně, nebo
šikmo pod úhlem 45° směrem dolů
ve vzdálenosti cca. 35 cm
horizontálně a cca. 25 cm vertikálně.
Průměr vyvrtaných otvorů by měl v
závislosti na injektorech být 18 mm,
hloubka ca. 2/3 až 3/4 tloušťky stěny.
Injektory (č. výr. 4109) se používají s
velkým zarážecím nástavcem (č. výr.
4104). Pomocí zařízení na stříkání
ploch K (s momentovým uzavíracím
ventilem, tlakovou hadicí a úchopnou
hlavicí) se nízkotlakým postupem (3 4 bar) vpravuje do zdiva 10 - 50%
roztok přípravku Adolit M flüssig.
V dolní horizontální řadě vyvrtaných
otvorů, kde je nutná ochrana proti
vzlínající vlhkosti, se mezi otvory
umístí ještě těsnič a po třech až
čtyřech týdnech se aplikuje izolační
systém Kiesol- Dichtungssystem.
Jako ochrana proti solím obsaženým
ve zdivu v oblastech odpařování je
vhodný přípravek Salzsperre.
Zpevňování
Adolit M flüssig je podle zkoušky
provedené Spolkovým úřadem pro
výzkum a testování materiálu v
Berlíně vhodný ke zpěňování. Tímto
způsobem lze provést ošetření zdiva
v jednom pracovním kroku. Po
nanesení pěny v určité tloušťce vrstvy
se postupným rozpadem dostává do
podkladu ochranný prostředek.
Koncentrace aplikovaného přípravku:
10% roztok (1 kg přípravku Adolit M
flüssig v 9 l vody). Přísada tenzidů
není nutná. Poměr impregnačního
prostředku a pěny by se měl
pohybovat mezi 1:25 a 1:50.
Upozornění:
Pro dlouhodobý efekt je důležité
odstranění příčin vlhnutí, které spolu s
výtrusovou infekcí zapříčinily
napadení s přihlédnutím k DIN
68 800-4: 1992-11- Ochrana dřeva a
kontrolní opatření proti dřevokazným
houbám a hmyzu. DIN 68 8002:1996-05 – ochrana dřeva a
preventivní opatření ve stavebnictví a
DIN 68 800-3: 1990-4 (dřevo a
chemická ochrana dřeva). Kromě
toho odkazujeme na věstník WTA 12-91 „Pravá domácí plíseň“. Vědeckotechnické pracovní společenství pro
údržbu staveb a památkovou péči,
Mnichov. Zejména při vstřikování do
navrtaných otvorů zbylých nosných
dřevěných dílů je třeba vzít úvahu
statická hlediska.
Prostředek k hubení plísní ve zdivu
obsahuje biocidní účinné látky.
Používejte jej pouze v souladu s
návodem k použití a jenom tam, kde
jsou ochranná opatření nezbytně
nutná. Nesprávné použití může vést k
poškození zdraví. Nepoužívejte na
zdivo, které v souladu se svým
určením přichází do přímého kontaktu
s potravinami nebo krmivy. Použití jen
ve specializovaných provozech.
Ošetřené zdivo směrem do obytných
místností omítněte nebo ošetřete
jinými montážními materiály.
Technický list pro zacházení s tímto
prostředkem vyžádejte u výrobce!
Pracovní nářadí a čištění:
Vstřikovací pakry, plastické,
injektážníí pumpy s příslušenstvím,
příp. injektážní Glorie s momentovým
uzavíracím ventilem, tlakovou hadicí
a rukojetí s ventilem, vstřikovací
nástavec - tryska. Pracovní náčiní
okamžitě po použití vyčistěte vodou.
Zbytky po čištění likvidujte v souladu
s předpisy.
Spotřeba / příjem:
500 ml/m2 10% roztoku, t.j. 50 g
koncentrátu na m2. Ve zdi při
vstřikování do navrtaných otvorů(vrtů)
3 kg koncentrátu na m3 zdiva.
Účinné látky:
20 % benzyl C-12-C18- alkyldimethyl
a Chlorid 12 % boritan alkalického
kovu.
(Tetraboritan disodný, kyselina boritá
1:1).
100 g médium obsahující 20,0 g
benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chloridy
a 12.0 g Natriumpolyborat
Skladovatelnost:
V uzavřených originálních nádobách
v chladu a suchu min.
1 rok.
Kontrola kvality:
Kvalita našich prostředků na ochranu
dřeva je sledována v souladu se
směrnicemi pro kontrolu závodů
vyrábějících ochranné prostředky na
dřevo vydanými Německým ústavem
stavební techniky. V rámci této
kontroly jsme nuceni podmínit prodej
našich výrobků souhlasem odběratelů
či spotřebitelů s dodatečným
odběrem zkušebního vzorku
kompetentní zkušební institucí nebo
příslušným stavebním úřadem, příp.
pověřenými osobami.
Zvláštní ustanovení (výtah):
1. Předmět povolení a oblast použití
1.1 Předmět povolení
Fungicidní přípravek „Adolit M flüssig“
je ochranný koncentrát sloužící
k zamezení prorůstání houbových
plísní ve zdivu.
Přípravek obsahuje biocidní účinné
látky Používejte jej pouze tam, kde je
ochrana zdiva před plísněmi nezbytně
nutná.
2100-TM-01.11.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 3 ze 3
1.2 Oblast použití
1.2.1 Není-li v tomto všeobecném
povolení stavebního dozoru uvedeno
jinak, platí pro hubení plísní pomocí
tohoto přípravku ustanovení normy
DIN 68 800-4: 1992-11 - Ochrana
dřeva; Hubení dřevokazných hub a
hmyzu.
1.2.2 Ochranný prostředek na dřevo
se smí používat pouze v oblastech
s výskytem houbových plísní ve
zdivu, které nelze odstranit jiným
smysluplným způsobem (viz DIN 68
800-4, především odst. 2 tamtéž).
Přípravek však nelze použít u zdiva,
které by v souladu se svým určením
mohlo přijít do přímého kontaktu s
potravinami nebo krmivy. Ošetřené
zdivo směrem k obytným místnostem
omítněte nebo obložte jiným
montážním materiálem.
1.2.3 Ošetření tímto ochranným
prostředkem na dřevo smějí provádět
pouze pracovníci specializovaní na
ochranu dřeva. Přípustné metody
nanášení jsou uvedeny v odstavci
3.3; potřebná množství nanášeného
přípravku najdete v odstavci 3.5
tohoto všeobecného povolení
stavebního dozoru.
3 Ustanovení pro plánování a
realizaci
3.2 Při použití fungicidního
prostředku je nutné respektovat
zejména předpisy týkající se
bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí (např. Nařízení o
nebezpečných látkách) v souladu s
označením na nádobě (především
symbol nebezpečnosti, označení
nebezpečí, bezpečnostní pokyny,
doporučení).
3.3 Fungicidní prostředek se smí
nanášet natíráním a impregnací do
navrtaných otvorů.
3.4 Fungicidní prostředek se dodává
jako koncentrát a před použitím se
musí zředit:
- aplikovatelná koncentrace: 10%
vodný roztok.
3.5 Potřebné množství nanášené
látky při hubení plísní činí 500 ml/m2
10% vodného roztoku.
3.7 Fungicidní prostředek je jedovatý
pro ryby a živočichy sloužící jako rybí
potrava; dbejte na to, aby přípravek
nevnikl do povrchových vod.
1 Velkoplošné použití je určeno
překročením směrné hodnoty 0,2
m2/m3 na 1 m3 prostoru
(poměr ošetřené plochy k objemu).
Bezpečnost:
Informace o nebezpečí: Způsobuje
poleptání.
Bezpečnostní pokyny:
Při práci noste vhodný ochranný
oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle/prostředky na ochranu obličeje.
Chraňte před dětmi. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékaře. V případě
úrazu nebo nevolnosti okamžitě
vyhledejte lékaře (pokud možno
předložte tento technický list).
Při zasažení pokožky okamžitě
omyjte velkým množstvím vody a
mýdla.
Ekologie:
Výrobek se nesmí dostat do vodních
toků, odpadních vod nebo do půdy.
WGK (třída nebezpečnosti pro vodu)
3 (vlastní zařazení).
Označení:
VbF (Nařízení o třídění hořlavých
kapalin):
-/GefStoffV (Nařízení o nebezpečných
látkách):
C žíravina
GGVS/ADR (Nař. o přepr. nebezp.
nákladů po silnici):
třída 8, číslo 66c
UN 1760
Žíravá kapalina, pojmenováno jiným
způsobem
(alkyldimethylbenzylamoniumchlorid)
Používejte biocidní přípravky
bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Kód produktu: HSM-LB 15
Likvidace:
Zbytky výrobku likvidujte jako zvláštní
odpad (kód dle technických
požadavků na likvidaci odpadu:
53507).
Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku podle
nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky.
Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku,
protože na tyto sféry nemá žádný vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.
JN /06/11
2100-TM-01.11.doc
Remmers CZ s.r.o. · Kolovratská 1445 · 251 01 Říčany u Prahy · Tel. +420 323 604 877 · Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Download

Technický list - Remmers CZ s.r.o.