Bezpečnostní odfukovací ventil
Safety relief Valve
SBV - Type 11
BRUNNBAUER-ARMATUREN GmbH
Akaziengasse 36, P.O.B.63, 1234 Vienna, AUSTRIA
Tel.: +43 / 1 / 699 96 00–0
Fax.: +43 / 1 / 699 96 40
E-mail: [email protected]
Internet:
www.brunnbauer.at
BEZPEČNOSTNÍ ODFUKOVACÍ VENTIL
SAFETY RELIEF VALVE
SBV TYPE 11
R + A Terschüren GmbH
Účel
Purpose
Bezpečnostní odfukovací ventil typ 11 má za úkol
automaticky uvolnit proud plynu z tlakového potrubí,
jakmile tlak v zajišťovaném systému stoupne na
nastavený spouštěcí tlak. Bezpečnostní odfukovací
ventil se samostatně uzavře, když tlak v zajišťovaném
systému klesne pod zavírací tlak.
Ventil lze používat pro všechny plyny dle DVGW
pracovní tabulky G260 a pro všechny neagresivní
plyny (pro jiné plyny lze dodat příslušné zvláštní
provedení).
The purpose of the type 11 safety relief valve is to
automatically release gas flowing in a pressurize line
as soon as the pressure in the protected system rises
to the set actuating pressure. The safety valve closes
automatically when the pressure in the protected
system decreases to below the closing pressure.
It can be used for all gases according to DVGW
worksheet G260 and all non-aggressive gases.
(Special versions are available for other gases).
Characteristics
Vlastnosti
• vysoká přesnost reagování
• jednoduchá údržba, lze ji provést na místě bez
demontáže přístroje
• jednoduchá montáž ⇒ málo dílů podléhajících
zvýšenému opotřebení
• není nutné žádné speciální nářadí
• High actuation accuracy
• Easy maintenance, because maintenance
possible on site without removing the valve
• Simple design => few parts subject to wear
• No special tools required
is
DIN-DVGW Registration Number
Registrační číslo DIN DVGW
Jmenovitá
světlost
DN 15
Tlakový
stupeň
PN 25
Registrační číslo
NG-4395AS0082
Typové zkoušky dle DIN 3381 "Bezpečnostní zařízení
pro zařízení k zásobování plynem s provozním tlakem
do 100 bar" (vydání červen 1984).
Technické údaje
Nominal
width
DN 15
Pressure
stage
PN 25
Registration No.
NG-4395AS0082
Approved according to DIN 3381 "Safety Devices for
Gas Supply Systems with Operating Pressures up to
100 Bar". (Edition June 1984).
Technical Data
Permissible pressure
pmax. up to 25 bar
Valve diameter
8 mm
Přípustné tlakové
zatížení
pmax. do 25 bar
Průměr ventilu
8 mm
Operating temperature -15°C bis +60°C
Provozní teplota
-15°C do +60°C
Medium
Médium
pro všechny plyny dle
DVGW pracovní tabulky
G260 a pro všechny
neagresivní plyny
Instalace
Bezpečnostní odfukovací
ventil typ 11 lze
namontovat nezávisle na poloze. Výstup je
bezpodmínečně nutno vyvést do volného prostranství.
Installation
The type 11 safety valve can be installed in any
desired position. The outlet should always exhaust
into the atmosphere.
Technické změny vyhrazeny / Subject to technical changes without notice
A-1234 Wien, POB 63, Akazieng. 36
Tel.: ++43 / 1 / 699 96 00-0
Fax: ++43 / 1 / 699 96 40
Suitable for all gases
according to DVGW
worksheet G260 and all
non-aggressive gases
Vydání / edition 1-26-0506/1.4
BRUNNBAUER-ARMATUREN
E-mail: [email protected]
Internet:
www.brunnbauer.at
Produktionsgesellschaft m.b.H.
BEZPEČNOSTNÍ ODFUKOVACÍ VENTIL
SAFETY RELIEF VALVE
SBV TYPE 11
R + A Terschüren GmbH
Rozsah nastavení
Adjustment Ranges
Rozsah
nastavení
[bar]
Číslo výkresu
AG
∅
drátu
[mm]
Propustnost Q
[Nm³/h]
Guide
range
[bar]
Drawingnumber
Wire AG
-∅
[mm]
Blow-out
rate Q
[Nm³/h]
0,03 - 0,30
0,30 - 0,90
0,90 - 1,80
1,80 - 2,90
2,90 - 4,50
4,50 - 8,00
4-SBV-3/4x100
4-SBV-3/5x100
4-SBV-3/6x100
4-SBV-3/7x100
4-SBV-3/8x100
4-SBV-3/9x100
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
26
53
78
108
153
222
0,03 - 0,30
0,30 - 0,90
0,90 - 1,80
1,80 - 2,90
2,90 - 4,50
4,50 - 8,00
4-SBV-3/4x100
4-SBV-3/5x100
4-SBV-3/6x100
4-SBV-3/7x100
4-SBV-3/8x100
4-SBV-3/9x100
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
26
53
78
108
153
222
10
5
2,5
2,5
1
1
10
5
2,5
2,5
1
1
Jiné nastavené tlaky na vyžádání!
Other adjustment pressures available on request!
Montážní rozměry
Installation Dimensions
∅ A [mm]
128
B [mm]
290
Vstup
Výstup
G1/4
G1/2
B [mm]
290
Weight [kg]
3,8
Line Connections
Přípojky potrubí
Ventilace
∅ A [mm]
128
Gewicht [kg]
3,8
pro spojení trubek bez pájení
s řezacím kroužkem dle DIN 2353
pro potrubí ∅12x1,5
pro spojení trubek bez pájení
s řezacím kroužkem dle DIN 2353
pro potrubí ∅16x1,5
Ventilation G1/4 for unsoldered, threaded pipe fitting
Inlet
Outlet
Technické změny vyhrazeny / Subject to technical changes without notice
A-1234 Wien, POB 63, Akazieng. 36
Tel.: ++43 / 1 / 699 96 00-0
Fax: ++43 / 1 / 699 96 40
with cutting ring according to DIN
2353 for pipe dia. 12x1.5
G1/2 for unsoldered, threaded pipe fitting
with cutting ring according to
DIN 2353 for pipe dia. 16x1.5
Vydání / edition 1-26-0506/2.4
BRUNNBAUER-ARMATUREN
E-mail: [email protected]
Internet:
www.brunnbauer.at
Produktionsgesellschaft m.b.H.
BEZPEČNOSTNÍ ODFUKOVACÍ VENTIL
SAFETY RELIEF VALVE
SBV TYPE 11
R + A Terschüren GmbH
Layout
Skladba
into atm osphere
ins Freie
x: díly podléhající zvýšenému opotřebení;
udržujte zásobu pro údržbu
x: Spare parts; keep on hand for maintenance
Items (2; 15) only available complete
Poz (2; 15) lze dodat jen kompletně
Function
Funkce
Bezpečnostní odfukovací ventil typ 11 je přímo
působící přístroj s pružinovým zatížením (bez
pomocné energie)
Zajištěný tlak se vstupním vedením dostává pod
membránu 13, která je zatížená pružinou 4. Stoupneli tlak na nepřípustnou hodnotu a překoná-li nastavení
pružiny 4, membrána 13 se zvedne a s ní i ventil 2.
Přetlak proudí výstupním vedením do volného
prostranství. Klesne-li tlak pod nastavenou pružinovou
hodnotu, ventil 2 se uzavře sílou pružiny.
The type 11 safety relief valve is a directly acting
spring loaded unit (without auxiliary power).
The pressure to be checked travels through the inlet
line below diaphragm 13, which is spring loaded by
spring 4. If the pressure increases to an impermissible
level and surpasses the setting of spring 4, diaphragm
13 moves up lifting valve 2. The pressure flows
through the outlet line into the atmosphere. When the
pressure drops to below the set spring value, valve 2
closes with the aid of the spring force.
Technické změny vyhrazeny / Subject to technical changes without notice
A-1234 Wien, POB 63, Akazieng. 36
Tel.: ++43 / 1 / 699 96 00-0
Fax: ++43 / 1 / 699 96 40
Vydání / edition 1-26-0506/3.4
BRUNNBAUER-ARMATUREN
E-mail: [email protected]
Internet:
www.brunnbauer.at
Produktionsgesellschaft m.b.H.
BEZPEČNOSTNÍ ODFUKOVACÍ VENTIL
SAFETY RELIEF VALVE
SBV TYPE 11
R + A Terschüren GmbH
Nastavení
Adjustment
Nastavení se provádí křížovou ovládací pákou 10 a to
i pod provozním tlakem.
Otáčení doprava dává stoupající hodnotu.
Hodnoty uvedené v tabulce Rozsah nastavení by se
neměly překračovat.
Adjustment can be accomplished with cross handle
10 and is possible under operating pressure.
Turning to the right increases the setting.
The values specified in the adjustment range table
should not be exceeded.
Všeobecné pokyny k údržbě
General Maintenance Instructions
Při montáži a vybavení a dále pro sledování a údržbu
bezpečnostních zařízení dodržujte příslušné předpisy,
zejména pracovní tabulky DVGW G490, G491 a
G495.
When installing and equipping as well as monitoring
and servicing safety equipment always observe the
applicable regulations, particularly the DVGW
worksheets G490, G491 and G495.
Údržbu lze zásadně provádět pouze na přístroji bez
tlaku a to odborným personálem.
Always perform maintenance work only on units when
not under pressure and have maintenance performed
only by trained personnel.
Součástky bezpečnostního odfukovacího ventilu typ 11
Parts list for SBV Typ 11
Pos.
1
Mno MJ
Quant. Units
1 ks / Pc
x2
3
4
1 ks / Pc
1 ks / Pc
1 ks / Pc
5
1 ks / Pc
6
1 ks / Pc
7
8
9
10
1
1
1
1
ks / Pc
ks / Pc
ks / Pc
ks / Pc
11
12
x13
14
x15
1
8
1
1
1
ks / Pc
ks / Pc
ks / Pc
ks / Pc
ks / Pc
Označení
Designation
Pouzdro membrány spodní
Bottom diaphragm housing
Ventil / Valve
Membránový talíř/ Diaphragm plate
Pružina požadované hodnoty /
Adjustment spring
Sedlo pružiny / Spring plate
Pouzdro membrány horní
Top diaphragm housing
Matice šestihran / Hex. Nut
Tlačný kruh / pressing ring
Utěsnění vřetena / Spindle seal
Křížová páka se vřetenem /
Cross handle with spindle
Matice šestihran / Hex. nut
Šroub vnitřn.šestihran / Allen screw
Membrána / Diaphragm
Podložka / Washer
Těsnění ventilu / Valve seal
Při každé poptávce nebo objednávce náhradních dílů
je nutno uvést příslušné sériové číslo přístroje!
Norma / č.výkresu
Standard / Draw. No.
4-SBV-1
Material / poznámka
Material / remark
Al
4-SBV-2
4-St-9/H
4-SBV-3/...
Ms
Al
Pružin. ocel C, chromat.
Spring steel C, chromat.
Ocel, chromát.
St, chromat.
Al
4-St-13
4-St-18/H
DIN 431, G1/4
4-St-15
4-St-14
4-St-17
Ms
Perbunan
Ms, Duroplast
DIN 934, M10
DIN 912, M6x20
4-St-8/H
DIN 125, 10.5x2.5
∅24x4
8.8, pozink. / galvanis.
Perbunan
Ocel, pozink. / galvanised
Perbunan
Tel.: ++43 / 1 / 699 96 00-0
Fax: ++43 / 1 / 699 96 40
Ocel, pozink./ St. galvanised
Please indicate unit serial number on every inquiry or
parts order!
Technické změny vyhrazeny / Subject to technical changes without notice
A-1234 Wien, POB 63, Akazieng. 36
Ocel, pozink./ St. galvanised
Vydání / edition 1-26-0506/4.4
BRUNNBAUER-ARMATUREN
E-mail: [email protected]
Internet:
www.brunnbauer.at
Produktionsgesellschaft m.b.H.
Download

Bezpečnostní odfukovací ventil Safety relief Valve SBV