Edukaèní centrum praktické anatomie
a
Univerzitní centrum chirurgické anatomie
poøádá pod záštitou
Èeské lékaøské komory
PRAKTICKÝ
KADAVERÓZNÍ KURZ
MINIINVAZIVITA A REKONSTRUKCE
V TRAUMATOLOGII KOLENA,
HLEZNA A NOHY
BRNO
25.3. - 26.3.2011
Místo konání:
Anatomický ústav LF MU Brno
Kamenice 3
www.ecpa-cz.com
[email protected]
ÚVOD
Vážené kolegynì a kolegové,
pøipravili jsme pro Vás kurz, který je urèen pro lékaøe se zkušenostmi v
pøedmìtné tématice a zájmem dále prohloubit pøípadnì zkonfrontovat své
stávající znalosti a zkušenosti. Zvaní lektoøi jsou pøipraveni pøedat Vám vše
podstatné. Kapacitnì je pro kurz pøipraveno 15 pracovních míst pro 30
úèastníkù.
Doc.MUDr.Igor Èižmáø Ph.D.
Garant a koordinátor projektu
Edukaèní centrum praktické anatomie
Dr.med. Johann Marian Gavlik
Hlavní lektor kurzu
Klinik für Unfall und Wiederherstellungschirurgie
Technische Universität
Dresden, DE
PØEDNÁŠEJÍCÍ
Hlavní lektor kurzu
Dr.med. Johann Marian Gavlik
Zvaní pøednášející
Doc.MUDr. Igor Èižmáø Ph.D.
Traumatologické oddìlení, FN Olomouc
MUDr. Jiøí Demel
Traumacentrum, FN Ostrava
MUDr. Petr Hýža
Klinika plastické a estetické chirurgie, FN u sv. Anny v Brnì
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
Oddìlení plastické chirurgie, FN Olomouc
MUDr. Václav Rak, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie, FN Brno - Bohunice
MUDr. Jana Táborská
Protetické oddìlení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
BRNO 25. - 26.3.2011
Klinik für Umfall und Wiederherstellungschirurgie
Technische Universität
Dresden, DE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Poèet úèastníkù:
k praktické èasti kurzu je pøipraveno 15 pracovních míst
pro 30 úèastníkù
Registrace:
registraèní formuláø je k dispozici na
www.ecpa-cz.com
Registraèní poplatek èiní 13 000,- Kè (vè. 20% DPH)
po registraci Vám budou zaslány platební podmínky
pro uhrazení registraèního poplatku
Poplatek zahrnuje:
odborný program, praktická cvièení, ochranný odìv,
obèerstvení o pøestávkách a obìd, spoleènou veèeøi
úèastníkù kurzu v Hotelu Myslivna
Komunikace:
èeský jazyk
PROHLÁŠENÍ O VAKCINACI
Bezpeènostní opatøení
Prohlášení o preventivní vakcinaci
Prohlašuji, že jsem øádnì oèkován proti nemocem dle Vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky è.439/2000 Sb. ze dne
6.12.2006 o oèkování proti nemocem, které by se na mì mohly
pøenést z biologického materiálu bìhem konání kurzu. Zavazuji se,
že budu používat ochranné pomùcky, které urèují poøadatelé akce.
Zbavuji tímto organizátory kurzu zodpovìdnosti v pøípadì, že by
došlo k poškození zdraví bìhem kurzu.
Toto prohlášení Vám bude pøedloženo k podpisu pøed zahájením
kurzu pøi registraci.
BRNO 25. - 26.3.2011
Souèástí kurzu je i praktická èást, tj. práce s kadavery, pøi které nelze
zcela vylouèit riziko infekce (stejnì jako pøi jiné manipulaci s
biologickým materiálem). Proto je nutné, aby úèastníci kurzu,
absolvující preparaèní praktickou èást, byli øádnì pøeoèkováni. Na
základì našeho upozornìní jsou tímto klienti povinni pøed zahájením
kurzu podepsat pøíslušné bezpeènostní prohlášení.
Úèastníkùm praktické èásti budou poskytnuty jednorázové ochranné
pracovní pomùcky: operaèní halena, kalhoty, pl᚝, návleky na obuv,
èepice, ústenka, rukavice a ochranné brýle. Organizátor kurzu
nezodpovídá za úrazy èi poškození vzniklé v rámci konání akce.
PROGRAM 1.DEN
8,00 - 8,50
8,50 - 9,00
9,00 - 9,10
9,10 - 9,20
9,20 - 9,40
9,40 - 10,00
10,00 - 10,15
10,15 - 10,25
Registrace
Zahájení kurzu
Klinická anatomie a fyziologie kolena (diagnostika)
Akutní ošetøení mìkkého kolena - indikace a ošetøení
Diskuse
Konvenèní ošetøení zlomenin proximální tibie
ASKP asistovaná OS zlomenin prox. tibie - tip and trik
Diskuse
Èižmáø
Demel
Demel
Gavlik
Gavlik
10,25 - 10,40 Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
10,40 - 10,45
10,45 - 11,15
11,15 - 11,20
11,20 - 11,40
11,40 - 11,45
11,45 - 12,05
12,05 - 12,10
12,10 - 12,30
12,30 - 12,35
12,35 - 12,55
12,55 - 13,00
13,00 - 13,20
Demo video
Vizualizace a diagnostika kolena, defekty
Demel
Demo video
Meniscus: resekce, sutura menisku
Demo video
LCA, ošetøení defektu - resekce, vizualizace LCP a PM port
Demo video
Chrupavka: ošetøení defektu, mozaik-plastika
Gavlik
Demo video
Anterolaterální pøístup k proximální tibii
Demo video
Posteromediální pøístup k proximální tibii
13,20 - 14,05 Pøestávka - obìd
14,05 - 14,15
14,15 - 14,30
14,30 - 14,45
14,45 - 14,55
14,55 - 15,10
15,10 - 15,20
15,20 - 15,40
Klinická anatomie a fyziologie hlezna
Patologické nálezy v TC kloubu, ošetøení ch.defektù talu
Diskuse
Klinická anatomie a fyziologie paty
ASKP asistovaná OS patní kosti, technika subtalo askp
ASKP asistovaná arthrodéza subtalárního kloubu
Diskuse
Èižmáø
Èižmáø
Rak
Èižmáø
Rak
15,40 - 15,55 Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
15,55 - 16,00 Demo video
16,00 - 16,30 ASKP hlezna - identifikace struktur v kompartmentech,
ošetøení ch. defektu
16,30 - 16,35 Demo video
16,35 - 17,05 Vizualizace ST kloubu
17,05 - 17,10 Demo video
17,10 - 17,50 ASKP asistovaná arthrodéza subtalárního kloubu
17,50 - 18,10 Volná ASKP preparace s diskusí
18,10
Ukonèení prvního dne
19,30
Spoleèná veèeøe úèastníkù kurzu
Èižmáø
Rak
PROGRAM 2.DEN
8,30 - 8,45
8,45 - 9,00
9,00 - 9,20
9,20 - 9,40
9,40 - 9,55
9,55 -10,10
10,10 - 10,25
Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
10,25 - 10,30
10,30 - 11,00
11,00 - 11,05
11,05 - 11,35
11,35 - 11,40
11,40 - 12,05
Demo video
Mediální transmaleolární pøístup k talu
Demo video
Arthrodéza horního hlezenního kloubu - Arthrodézy
Demo video
Rozšíøený laterální pøístup patní kosti
12,05 - 12,35
Pøestávka - obìd
12,35 - 12,50
13,05 - 13,25
13,25 - 13,45
13,45 - 14,00
Krytí kožních defektù v oblasti
proximální poloviny bérce
Krytí kožních defektù v oblasti
distální poloviny bérce
Diskuse
Septická chirurgie hlezna a calcanea
Diskuse
14,00 - 14,15
Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
14,15 - 14,20
14,20 - 14,40
14,40 - 14,45
14,45 - 15,05
15,05 - 15,15
15,15 - 16,15
16,15 - 16,25
16,25 - 17,25
17,25 - 17,40
Demo video
Nácvik dorzálních pøístupù k proximální tibii mediální
Demo video
Nácvik dorzálních pøístupù k proximální tibii laterální
Demo video
Rotaèní laloky - gastrocnemius med. et later.
Demo video
Rotaèní laloky - suralis, soleus
Principy exartikulace
17,40
Zakonèení kurzu
12,50 - 13,05
Gavlik
Gavlik
Gavlik
Gavlik
Táborská
Gavlik
Gavlik
Gavlik
Hýža
Molitor
Gavlik
Èižmáø
Hýža
Molitor
Táborská
BRNO 25. - 26.3.2011
Akutní a inveterované zlomeniny talu
- miniinvazivní a extenzivní pøístupy
Posttraumatická arthrodéza horního hlezenního kloubu
Diskuse
Otevøená rekonstrukce zlomenin patní kosti
Indikace osteotomií patní kosti
Amputace z pohledu chirurga,
protetika a míra handicapu
Vzdìlávací akce je poøádaná dle Stavovského pøedpisu
ÈLK è.16 a je ohodnocena 20 kredity.
Evidenèní èíslo akce - 25548
Kurz je poøádán ve spolupráci s FN Olomouc
PARTNEØI PODÍLEJÍCÍ SE NA PROJEKTU
Organizaèní zajištìní:
ECPA-CZ, o.p.s.
Bratøí Èapkù 14
602 00 Brno
www.ecpa-cz.com
[email protected]
[email protected]
+420 777 050 151
[email protected]
+420 721 357 930
Download

Program kurzu ke stažení - Edukační centrum praktické anatomie