DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV
POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU
JE CESTOU Z OHROŽENÍ
Výchozí předpoklady naší práce
•
Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina
•
Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému zaměřený přístup
bez hodnocení a hledání viníka, individuální přístup vycházející z psychodiagnostiky,
pedagogické diagnostiky a diagnostiky rodinného systému
•
Terapie prostředím
•
Týmová práce a profesionalita personálu
•
Spolupráce s odborníky státní i nestátní sféry
•
Komplexní práce s rodinou - sanace rodiny
Vycházíme z komplexní práce s rodinou
Komu jsou naše služby určeny
•
rodinám v přechodné krizi
(existenční, vztahové, zdravotní problémy dočasného rázu)
•
rodinám v dlouhodobé krizi
(rodiny dysfunkční, sociálně slabé, neúplné či jinak dlouhodobě hendikepované)
•
rodinám s potřebou respitní (odlehčovací) péče
( např. pěstounské rodiny s výchovnými problémy dítěte, hospitalizace rodičů, apod. )
•
rodinám s dětmi se syndromem CAN
děti týrané, zneužívané, zanedbávané (děti vystavené domácímu násilí, těžkým konfliktům mezi
rodiči, dlouhodobým
rozvodovým sporům rodičů, děti rodičů alkoholiků či jinak závislých, apod.)
•
rodinám s dětmi s poruchami chování, výchovnými problémy, reaktivními útěky
•
rodinám s dětmi s těžkým průběhem vývojových krizí v pubertě a adolescenci
•
rodinám, do nichž se děti navrátily, či se uvažuje o jejich návratu po ukončení ústavní
výchovy a které potřebují následnou podporu
Poskytujeme formy podpory :
Ambulantní
Terénní
Pobytové
Naším cílem je
podpora ohrožených rodin
jako prevence ústavní výchovy
Pobytové služby
Azylový dům Přemysla Pittra pro děti
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
•
rodinný typ zařízení
•
pro děti od 3 do 18 let
•
7 azylových a 3 krizová lůžka
•
pobyt dětí se souhlasem rodičů (zákonných zástupců) nebo
na základě předběžného opatření soudu
•
týmová práce - vedoucí ADPP, SP ADPP, pedagogický pracovník ADPP, pedagogičtí pracovníci
v pobytové části ADPP, propojení ADPP s ambulantním a terénním centrem, SP OSPOD,
školami, PPP, lékaři a pod.
•
pobyt od 1 dne (krizová lůžka pro děti ztracené,na útěku,
kdy situaci řeší sociální pracovníci OSPOD) do 3 měsíců
•
provoz je celoroční, 24 hodin denně
•
kontraindikací přijetí dítěte na pobyt je akutní intoxikace, experimentování a závislost na omamných
či psychotropních látkách, infekční onemocnění dítěte či zdravotní obtíže vyžadující odbornou péči,
těžké poruchy chování bránící v soužití v kolektivu.
V případě nemožnosti návratu dítěte domů zajištění :
•
spolupráce s OSPOD, soudy
•
spolupráce s DÚ,DDÚ,DD,VÚ,SVP
•
spolupráce se státními institucemi,
neziskovými organizacemi zajišťujícími náhradní
rodinnou péči
•
snaha o zavedení případových konferencí jako
obligátní součásti komplexní práce s rodinou do
běžné praxe –propojení týmové práce v rámci
Domu tří přání a spolupráce s odborníky
participujícími na řešení problému dítěte a jeho
rodiny , zajištění multidisciplinarity, komplexního
vyhodnocení, včasného záchytu ohrožení v
biologické rodině, zachování kontinuity provázení
rodiny a její sanace.
Ambulantní služby
Tři vyhodnocovací setkání
•
zmapování rodinné situace za účasti SP OSPOD, dětí a rodičů, za D3P – psycholožky a sociální
pracovnice
•
psychodiagnostika, pedagogická diagnostika, diagnostika rodinného systému externí psycholožkou
•
vytvoření individuálního terapeutického plánu pro dítě a jeho rodinu jako celek
•
rozdělení kompetencí mezi jednotlivé odborníky pracující s dítětem a jeho rodinnou
•
rozhodnutí o formě podpory : ambulantní , terénní, pobytové, či doporučení jiné organizace
•
případové konference
Samostatné ambulantní služby – pravidelné konzultace
•
krizová pomoc
•
psychologické poradenství , podpůrná terapie
•
motivace k psychoterapii, rodinné terapii, individuální terapii a jejich zprostředkování
•
sociálně aktivizační služby, sociálně právní poradenství
•
případové konference
Propojení s terénními službami
•
ambulantní konzultace k vyhodnocení efektu terénních služeb – plánování dalších kroků
•
případové konference
Ambulantní služby pro rodiny dětí na pobytu
•
pravidelné konzultace se zákonnými zástupci v intervalech 1x týdně, konzultace s dětmi na pobytu
hodnocení plnění individuálního terapeutického plánu, příprava na terénní podporu po ukončení
pobytu dětí
•
kontakt s OSPOD, spolupracujícími organizacemi
•
případové konference
Ambulantní služby pro rodiny dětí v jiném pobytovém zařízení
Terénní služby
•
nabízí provázení rodin v jejich přirozeném prostředí
•
terénní pracovníci se věnují rodinám dle jejich individuálních potřeb
terénní služby jsou určeny:
•
jako následná podpora rodin a dětí po návratu dětí z ADPP domů
•
pro rodiny s dětmi i bez předchozího pobytu dítěte v ADPP
formy terénní služby:
•
návštěvy dětí doma anebo v jiném jim blízkém prostředí
•
doprovázení dětí a jejich rodinných příslušníků (na úřady, k soudu, při hledání zaměstnání,
na volno časové aktivity, k lékaři, na lékařské vyšetření apod.)
•
práce s rodinou na pravidelných vyhodnocovacích setkáních (1x měsíčně)
•
propojení s ostatními službami Domu tří přání
•
spolupráce s organizacemi, které se na řešení dané problematiky podílejí ( případové konference,
osvěta na školách, propojení práce OSPOD, škol, MŠ,dětských lékařů,NNO apod.)
Legislativa
zákon č. 359 / 1999 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpis
rok 2003
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a
předcházení jejich vzniku
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů, souvisejících s péčí o dítě
zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů
rok 2007
registrace sociálních služeb
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
azylové domy
krizová pomoc
Zákon o rodině(č.64/1964 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č.2/1993 )
Úmluva o právech dítěte (č.104/1991)
•
komunitní plánování - triáda
•
•
rodinná politika
SPOD
•
•
sociální služby
síť ZDVOP
•
•
legislativa
•
financování
•
transformace
a sjednocení systému
péče o ohrožené děti
•
•
•
náhradní
rodinná
péče
institucionální
péče
deinstitucionalizace
sanace rodiny
Najdeme společné možnosti pro práci s ohroženou rodinou?
•
včasná diagnostika – primární prevence
•
včasná komplexní práce s rodinou
•
zavedení případových konferencí do běžné
praxe SP SPOD – koordinace práce
s ohroženými dětmi a jejich rodinami s cílem
sanace rodiny
•
vytvoření sítě ZDVOP
•
standardy kvality SPOD – ZDVOP
•
legislativní sjednocení
•
plynulé financování
Azylový dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 18, Praha 6 - Ruzyně
tel/fax: 235 302 698
Ambulantní a terénní centrum
Svatovítská 7, Praha 6
tel/fax: 233 931 310
www.dumtriprani.cz
Děkuji za pozornost
Download

MUDr. Elena Turnovská